Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23"

Transkript

1 Arbetsmarknadsinformation ember 2008

2 Arbetsmarknadsinformation. ember 2008, Olle Dahlberg,

3 1 (15) Arbetsmarknadsinformation december 2008 Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer... 4 Andelen ersättningsfall per län lägre eller oförändrade... 4 Stabilt över åldersgrupperna fortsatt minskning för de äldre... 5 Antalet medlemmar i program sjönk även i december... 6 Andra indikatorer... 7 Arbetsförmedlingen... 7 Teknikföretagens konjunkturbarometer 4:e kvartalet Monster Employment Index... 9 SCB:s Arbetskraftsbarometer Bilaga Antal och andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Antal samt andel medlemmar med ersättning från AEA per månad dec dec 2008 Andel Antal ,0%

4 2 (15) Sammanfattning I december 2008 var andelen medlemmar med ersättning från AEA 1 0,6 procent (595 medlemmar). Samma månad föregående år var andelen 0,8 % (759). Under året ökade antalet medlemmar i förbundet stadigt, och i december 2008 var c:a yrkesverksamma medlemmar anslutna till AEA fler än i december Andelen ersättningsfall låg på 0,6 à 0,7 procent under större delen av 2008, vilket är nivåer som inte tidigare underskridits under perioden från och med 1999 och framåt. Men till skillnad från förra årsskiftet, då uppgifterna rapporterades i en tid av fortsatt ökande efterfrågan på ingenjörer, var läget i slutet av 2008 av uppenbara skäl ett helt annat. De senaste uppgifterna bör därför självfallet betraktas i ljuset av detta. Sveriges Ingenjörers medlemmar har även de drabbats av varsel, och förbundet har både lokalt och centralt varit engagerade i driftsinskränkningsförhandlingar under hösten och vintern. Det är dock för tidigt att säga hur många som kommer att sägas upp, och hur många av dessa som inte finner annat arbete. Varsel- och uppsägningstider leder också till en eftersläpning som gör det svårt att bedöma när detta börjar ge ge utslag i ersättningsfallen som rapporteras från AEA. 4,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA per månad jan dec ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% ,0% 0,0% Jan Feb Mars il Maj Juni Juli Sept Okt Nov Andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram (eller med annat stöd) fortsatte att minska efter en topp under våren, och låg i december på 0,5 procent samma nivå som ett år tidigare. Andelarna sammantagna av medlemmar med ersättning samt i program föll därmed till 1,1 procent i december 2008 (1,3 procent december 2007). Monster Employment Index, som mäter antalet platsannonser online, tas fram för sju europeiska länder. Sett över perioden från december 2007 till december 2008 hade index fallit mest för Sverige, även om trenden för samtliga länder var vikande. Index var stabilast för Tyskland, där det stannade på samma nivå som i december föregående år. 1 Om arbetslöshetsmått, se sist i bilagan.

5 3 (15) Från mitten av september, fram till början av fjärde veckan i januari, halverades successivt antalet platser inom Teknik samt Data/IT på Arbetsförmedlingens platsbank. Totalt sett var antalet utlysta arbeten inom de två områdena därmed i nivå med det i början av hösten I Teknikföretagens konjunkturbarometer för 4:e kvartalet 2008 konstateras bl.a. att nedgången i order är den största under de 15 år mätningar gjorts. Totalt rapporterade 17 procent av företagen brist på ingenjörer/tekniker, en minskning från 27 procent föregående kvartal och samtidigt den lägsta nivån sedan tredje kvartalet Mest påtaglig var förändringen bland storföretagen, av vilka nu bara 4 procent uppgav brist på ingenjörer/tekniker, mot 34 procent tredje kvartalet. Sett länsvis var andelen ersättningsfall lägre eller oförändrade jämfört med i december Kronobergs län låg lägst med 0,2 procent, men länet har inte fler än c:a 1000 medlemmar, varför varje enskilt ersättningsfall ger utslag i statistiken. I sex län, inklusive Kronoberg, var nivån den lägsta som noterats under perioden från januari 1999 till december För alla åldersgrupper var nivåerna lägre eller lika de i december 2007, men med undantag för de äldsta två grupperna var skillnaderna små. Åldersgruppen år låg i december på 0,8 procent, den lägsta nivån under perioden från januari 1999 och framåt. I diagrammet nedan åskådliggörs till sist utvecklingen av andelen ersättningsfall för Sveriges Ingenjörer respektive hela AEA exklusive Sveriges Ingenjörer, under perioden från december 2000 och framåt 2. Ersättningsfallen för Sveriges Ingenjörer har genomgått större förändringar än för kassan i övrigt, men toppen för förbundet nådde inte fullt lika högt under perioden, samtidigt som nivån har legat betydligt lägre när konjunkturen varit stark. 4,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA Sveriges Ingenjörer samt AEA exkl. Sveriges Ingenjörer; per månad dec dec ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Sveriges Ingenjörer AEA exkl. Sveriges Ingenjörer 0,0% AEA hade totalt c:a medlemmar i december 2008, från vilka här alltså Sveriges Ingenjörers c:a medlemmar räknats bort.

6 4 (15) Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer Andelen ersättningsfall per län lägre eller oförändrade 3,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA per län 2,5% Totalt Totalt 2,0% 1,5% 1,0% 0,0% Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Över länen minskade andelen medlemmar med ersättning från a-kassan jämfört med december 2007 utom i Blekinge, Halland och Jämtland, där nivåerna var oförändrade. I Norrbottens län steg andelen från 0,9 till 1,0 procent. Störst var förändringen för Skåne ned 0,5 procentenheter till 0,6 procent. Nivån var lägst i Kronobergs län med 0,2 procent, följt av Västmanland med 0,3 procent. För Skåne, Kronoberg och Västmanland, liksom för Jönköping, Värmland och Dalarna, var det den lägsta andelen ersättningsfall som noterats under perioden från januari 1999 och framåt 3. Antalet medlemmar i länen varierar dock stort, och där de är få kan andelen ersättningsfall variera förhållandevis mycket mellan rapporttillfällena. För t.ex. Kronobergs län, med bara c:a 1000 medlemmar, inebär därför varje ersättningsfall en förändring med en tiondels procentenhet. För att ge en mer nyanserad bild redovisas därför i bilagan andelarna för de fyra senaste rapportmånaderna både i ett diagram och i en länsvis tabell, i vilken även antalet ersättningsfall i den första och sista månaden angivits. I storstadslänen finns c:a (drygt 60 procent) av förbundets yrkesverksamma medlemmar anslutna till AEA. Av dessa uppbar 352 ersättning från kassan någon gång under december 2008, jämfört med 440 i december Nivån för länen sammantagna minskade därmed från 0,8 till 0,6 procentenheter. Se även diagrammet över länsgrupper i bilagan. 3 Den period för vilken förbundet förfogar över länsvis nedbrutna data.

7 5 (15) Stabilt över åldersgrupperna fortsatt minskning för de äldre Samtliga åldersgrupper uppvisade i december 2008 en oförändrad eller något lägre andel medlemmar med ersättning jämfört med samma månad förra året. Jämfört med augusti 2008 år minskade andelen medlemmar med ersättning från AEA i gruppen år med 0,3 procentenheter till 0,8 procent. Det är den hittills lägsta nivån för gruppen under perioden från januari 1999 och framåt. Samtidigt tangerade gruppen år sin motsvarande lägsta nivå för andra gången under I synnerhet för den senare gruppen bör detta dock ställas mot att andelen medlemmar i program ökade för de äldsta. Se vidare nästa avsnitt. Andel medlemmar med ersättning från AEA per åldersklass 2,5% 2,0% 08 1,5% 1,5% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,0% Av nedanstående diagram, där vissa grupper har lagts samman för större överskådlighet, framgår utvecklingen för åldersgrupperna över längre tid. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Andel medlemmar med ersättning från AEA Åldersgrupperna 25-29, 30-44, samt per månad dec dec

8 6 (15) Antalet medlemmar i program sjönk även i december Utöver medlemmar med ersättning från a-kassan deltog 435 medlemmar i någon form av arbetsmarknadsprogram (eller anställning med stöd), vilket motsvarar 0,5 procent av antalet förbundsmedlemmar i AEA. Det var något fler än de 417 i december 2007, men en betydande minskning sedan april (622) och augusti (579) Den fallande trend som kunde skönjas i augusti syntes därmed fortsätta. Liksom i augusti ingick c:a hälften av medlemmarna i Jobb- och utvecklingsgarantin 4 medan en fjärdedel var i Nystartjobb 5. Därnäst följde medlemmar med lönebidrag med en andel på 14 procent. Andelen med lönebidrag låg på ungefär samma nivå som i april och augusti 2008, men antalet har sjunkit något. Andelen medlemmar i program stiger med åldern, och liksom vid tidigare rapportmånader går en brytpunkt vid mitten av åldersspannet, som framgår av nedanstående diagram. Jämfört med december 2007 var andelen oförändrad eller mindre i grupperna upp till och med år, medan den steg i de äldre grupperna (trots att en minskning även i dessa under hösten). Förändringen var särskilt märkbar i den äldsta gruppen, där andelen ökade från 1,3 till 1,9 procent. Andel medlemmar i arbetsmarknadsprogram per åldersklass Källa: AEA 3,0% 2,5% 08 2,0% 1,5% 1,0% 0,0% I diagrammet på nästa sida återges summan av andel ersättningsfall och andel med- i program per åldersgrupp och rapportmånad sedan december lemmar Totalt sett utgjorde medlemmar med ersättning från AEA och i program tillsammans en andel på 1,3 à 1,4 procent under de fyra föregående rapportmånaderna, för att i december 2008 sjunka till 1,1 procent. 4 I normalfallet aktuell efter 300 ersättningsdagar. 5 Reguljär anställning för långtidsarbetslösa, där arbetsgivaren är befriad från arbetsgivaravgifter under lika lång tid som den anställde tidigare varit arbetslös (dubbla tiden för personer över 55 år).

9 7 (15) Medlemmar i program (eller en anställning med stöd) samma månad som de erhöll ersättning från a-kassan kan ingå i båda grupperna. Det rör sig dock om en överskattning på mindre än en tiondels procentenhet. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i program per åldersklass Källa: SACO Arbetsmarknadsdata/AEA Andel i program Andel ersättningsfall 2,0% 1,5% 1,0% 0,0% Andra indikatorer Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen rapporterade i ett pressmeddelande att i december 2008 var 4,0 procent av arbetskraften inskriven vid arbetsförmedlingen, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med december personer varslades i månaden, och sammantaget uppgick varslen till under sista kvartalet, vilket bara har överträffats en gång i historien, nämligen oktober-december Under månaden var varslen var flest i tillverkningsindustrin (9 000). Maskinindustrin låg där högst med 2 000, följd av stål- och metallframställningen med Sett till antalet varsel totalt drabbades arbetare (10 700) något hårdare än tjänstemän (7 000). I december 2007 var antalet drygt för båda grupperna. De höga varselvolymerna förväntas fortsätta under en stor del av 2009, dock inte med så höga nivåer som under hösten. Enligt Arbetsförmedlingens preliminära statistik för januari 2009 hade c:a personer varslats fram t.o.m. den 19:e i månaden. Tre femtedelar av dessa berörde tillverkningsindustrin, och bland delbranscherna inom denna låg transportmedelstillverkning klart högst, med c:a varsel. Efter en viss nedgång under sommaren hämtade sig antalet platser inom Teknik och Data/IT i Arbetsförmedlingens platsbank 6 till c:a i början av september, eller ungefär detsamma som i mitten av maj Det sjönk därefter kontinuerligt under hösten, och i början av fjärde veckan i januari 2009 hade antalet halverats. Med utlysta arbeten inom de två områdena, var antalet därmed i nivå med det i början av hösten Liksom i augusti var platserna jämnt fördelade på de två yrkesområdena Teknik och Data/IT. 6 Marknadsandelen avseende lediga platser är högst c:a 40 procent mindre när det är lättare att rekrytera. Antalet platser utgör därför en underskattning, samtidigt som de å andra sidan inte alltid riktar till högskoleutbildade ingenjörer.

10 8 (15) För större överskådlighet har platserna inom tjugo redovisade teknikyrken lagts samman i större grupper i diagrammet nedan. I grupperna förekommer annonser riktade till såväl civil- och högskoleingenjörer som övriga tekniker. Ingenjörer/tekniker bygg och anläggning Ingenjörer/tekniker el, elektronik, teleteknik och elkraft Arbetsförmedlingens Platsbank Ingenjörer/tekniker Källa: Arbetsförmedlingen Ingenjörer/tekniker gruvteknik och metallurgi Ingenjörer/tekniker kemi 16 maj sep jan 09 Ingenjörer/tekniker maskin Lantmätare o kartingenjörer m.fl. Övriga ingenjörer/tekniker Antalet annonser i platsbanken har fallit för samtliga grupper i diagrammet. Platser riktade till grupperna inom bygg och anläggning samt gruvteknik och metallurgi minskade med c:a en tredjedel, vilket var väsentligt mindre än för övriga sammanslagna grupper, där antalet platser föll med mellan 50 och 60 procent. Det kan nämnas att antalet annonser riktade särskilt till civilingenjörer elkraft (ett av de tjugo yrken som ingår i de sju grupperna ovan), även det minskade med c:a en tredjedel. Bland de större av dessa yrken var förändringen minst kännbar för civilingenjörer bygg och anläggning, med c:a en femtedel färre platser. Inom yrkesområdet Data/IT avsåg det stora flertalet av de c:a 750 platserna systemerare och programmerare (509) samt datatekniker (173). För båda yrkena var antalet platser hälften så många som i september Teknikföretagens konjunkturbarometer 4:e kvartalet 2008 Enligt Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer 7 föll orderingången kraftigt under det fjärde kvartalet 2008, och nedgången sägs vara den största under de 15 år som mätningar gjorts. Tre av fyra företag rapporterade färre order, mot drygt hälften föregående kvartal. Till skillnad från tidigare minskade nu också produktion och sysselsättning. Fortfarande rapporterade 17 procent av företagen brist på tekniker/ingenjörer, men bristen har avtagit snabbt från 34 procent i andra och 27 procent i tredje kvartalet se vidare diagrammet nedan. Mest påtaglig var förändringen i storföretagen, där bristen föll från hela 45 procent i andra kvartalet, över 34 procent i det andra, till 4 procent i fjärde kvartalet. Sett till enskilda branscher stod leverantörer till tele- och 7 Publicerad

11 9 (15) elektronikindustrin för den största minskningen från 45 procent tredje kvartalet till 19 procent under det sista. Som framgår av diagrammet, hämtat ur barometern, får man gå tillbaka till tredje kvartalet 2006 för att hitta en lägre total andel företag som rapporterat brist på tekniker/ingenjörer 8. Andel teknikföretag i procent som anger brist på olika kategorier av arbetskraft. Källa: Teknikföretagen Monster Employment Index Monster Employment Index (MEI) baseras på en månatlig sammanställning av antalet platsannonser online. Index upprättas för sju europeiska länder samt för USA och Kanada. Diagrammet nedan visar utvecklingen i Sverige de senaste 13 månaderna för totalindex, samt för fem särskilda branschindex (av nitton) med bäring på arbetsmarknaden för ingenjörer, hämtade ur decemberrapporten Monster Employment Index Sverige - MEI totalt samt ett urval branschindex Källa: Monster worldwide Jan 08 Feb Mar Maj Jun Jul Sep Okt Nov 0 MEI Sverige Teknik Bygg & Anläggning IT Forskning & Utveckling Telekommunikation 8 Jfr uppgifterna hämtade ur SCBs Arbetskraftsbarometer 08 i avsnittet nedan. 9

12 MEI Sverige (totalindex) föll för tredje månaden i rad. Av samtliga branschindex uppvisade bara två en ökning jämfört med i december 2007 Telekommunikation samt Jordbruk, fiske och skogsbruk (ej i diagrammet). 10 (15) I rapporten redovisas även nio särskilda yrkesindex. Av dessa föll Arbete som kräver teoretisk specialkompetens 10 från 184 i december 2007 till 174 i december 2008, efter en topp på 219 i slutet av våren. MEI Europa föll för femte månaden i rad, och i december 2008 minskade antalet platsannonser i samtliga länder. Sett till hela perioden sedan december 2007 var minskningen störst för Sverige (och Nederländerna dock ej i diagrammet). Stabilast under året var Tyskland där index i december 2008 låg något över nivån samma månad föregående år, trots en minskning under hösten. Monster Employment Index - MEI totalt för vissa länder samt Europa (sju länder) Källa: Monster worldwide 220 MEI USA MEI Sverige MEI UK MEI Europa MEI Tyskland MEI Frankrike Jan 08 Feb Mar Maj Jun Jul Sep Okt Nov Anm: Notera att y-axeln är bruten vid index 100. MEI Europa omfattar utöver länderna ovan även Belgien, Italien och Nederländerna. Av enskilda branscher i de sju europeiska länderna sammantagna föll bilindustrin 11 mest från november till december ned från 145 till 108. Sett över hela perioden slutade Teknik på 173 (161 i december 2007), IT på 104 (133) och Telekommunikation på 101 (127). 100 SCB:s Arbetskraftsbarometer 08 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 08 redovisas dels rekryteringsläget under perioden september 2007 till och med aug 2008, dels utsikterna på ett och tre års sikt för 72 utbildningsgrupper. Uppgifterna bygger på tillfrågade arbetsgivares bedömningar av dels tillgången arbetskraft det föregående året, dels det framtida behovet. För varje utbildning/utbildningsgrupp redovisas det aktuella rekryteringsläget 12 separat för nyexaminerade och yrkeserfarna. Undersökningen tar alltså sikte på en ettårsperiod fram till och med augusti 2008, och sista svarsdag var satt till 7 oktober. De stora förändringar som ägde rum under 10 Ingenjörer, läkare, matematiker, lärare etc. 11 Särredovisas dock inte för Sverige. 12 Se SCB:s rapport för definitioner av använda mått (

13 11 (15) hösten, med den stegrande finanskrisen och det därpå ökande antalet varsel, borde alltså i princip ha haft liten eller ingen inverkan på resultaten. Bedömningarna av hur antalet anställda ingenjörer skulle komma att förändras på kort sikt (ett och tre år) var också i stort sett desamma som 2007, vilket ger skäl att tro att de delvis var överspelade redan när den nya arbetskraftsbarometern presenterades i början av december Med undantag för civilingenjörer inom kemi- och bioteknik, vilka åter övergick i balans, rådde brist även 2007/2008 på samtliga grupper yrkeserfarna ingenjörer. För de nyexaminerade rådde brist på 5 av grupperna (varav en bland högskoleingenjörerna), om än inte på samma nivå som för de yrkesverksamma. I nedanstående tabell ges i starkt förenklad form en överblick av hur arbetsgivarna bedömt tillgången på sökande utifrån uppgifterna i SCB:s Arbetskraftsbarometrar 2003 till Nyexaminerade Yrkeserfarna Civilingenjörer Elektronik/datateknik/automation Energi- och elektroteknik Industriell ekonomi, organisation Kemi- och bioteknik Lantmäteri Maskin, fordons- och farkostteknik Material- och geoteknik Teknisk fysik Byggnadsteknik Högskoleingenjörer El/elektronik/datateknik Kemi-, bio- och materialteknik Maskin, fordons- och farkostteknik Byggnadsteknik God tillgång Balans Brist Anm: Pilar anger förändringens riktning sedan föregående år, Redovisas ej pga för stor osäkerhet utifrån de mer detaljerade uppgifterna i barometern. Liksom föregående år gjorde arbetsgivarna alltså bedömningen att antalet anställda skulle komma att öka för de flesta ingenjörsgrupper på såväl ett som tre års sikt 13. Skillnaden jämfört med barometern 2007 bestod i att antalet anställda civil- och högskoleingenjörer kemi samt civilingenjörer bygg nu bedömdes vara oförändrat på ett års sikt. I en sammanfattande reflektion rörande det tekniska området skrev dock SCB i mer generella termer att det finns tecken på att arbetsgivarna spår ett minskat behov av att rekrytera, speciellt på kort sikt. Som framgår av tabellen ovan, har vi de senaste åren sett en stark och ökande efterfrågan på ingenjörer. Även om rekryteringen skulle sjunka på kortare sikt, förefaller det därför rimligt att utgå ifrån att de underliggande behoven av ingenjörskompetens kvarstår, särskilt som de varit mycket svåra att tillgodose. 13 Här görs ingen åtskillnad mellan nyexaminerade och yrkeserfarna.

14 12 (15) Bilaga Antal och andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Se även motsvarande diagram på följande sida. Län * 08 Förändring - Andel Antal Andel Andel Andel Antal Antal Proc.enh. Stockholm 0,8% 212 0,6% 0,7% 0,7% ,1 Uppsala 1,1% 34 0,8% 0,8% 0,7% ,4 Södermanland 0,9% 16 0,8% 0,7% 0,7% ,2 Östergötland 0,8% 52 0,6% 0,7% 0,7% ,1 Jönköping 0,7% 11 0,9% 0,6% 0,4% ,3 Kronoberg 0,4% 4 0,6% 0,2% ,2 Kalmar 1,3% 12 0,9% ,4 Blekinge 0,7% 8 1,0% 0,9% 0,7% 8 0 0,0 Skåne 1,1% 114 0,9% 0,7% 0,6% ,5 Halland 0,9% 22 0,6% 0,9% ,0 Västra Götaland 0,6% 114 0,6% 0,6% ,1 Värmland 1,0% 18 0,8% 0,9% 0,7% ,3 Örebro 0,9% 15 0,6% ,4 Västmanland 0,7% 22 0,3% ,4 Dalarna 0,7% 15 0,7% 0,4% ,3 Gävleborg 0,7% 13 0,9% 0,8% ,2 Västernorrland 0,7% 13 0,7% 0,6% ,1 Jämtland 2,6% 14 2,8% 1,8% 2,6% ,0 Västerbotten 1,3% 24 1,6% 0,7% 0,9% ,4 Norrbotten 0,9% 23 0,9% 1,1% 1,0% ,1 * Gotlands län redovisas inte p.g.a. för litet underlag. Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 0,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% Stockholm, Uppsala Södermanland, Östergötland Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland Blekinge, Skåne Halland, V:a Götaland Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Västerbotten, Norrbotten

15 13 (15) Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Se även motsvarande tabell på föregående sida. 0,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping 08 Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

16 14 (15) Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Civilekonomerna Jusek Lärarnas Riksförbund Naturvetarna * Sv Ingenjörer Sv Universitetslärarförbund Totalt * Naturvetarna bildades 1 jan 2009 av de två förbunden Agrifack och Naturvetareförbundet. Uppgifterna från före årsskiftet redovisas således för förbunden sammanräknade. Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Akademikernas Byggnadsarbetarnas IF Metall Pappersindustriarbetarnas SKTFs HTF SIF Unionens * Samtliga a-kassor ** Källa: AMS * Unionens a-kassa bildad den 1 januari 2008 genom ett samgående av SIFs och HTFs kassor ** Innefattar även kassor ej redovisade här (exkl. Alfa). Anm: AMS och AEA redovisar arbetslösa på olika sätt, varför uppgifterna inte är direkt jämförbara med varandra (om måtten: se vidare nedan).

17 15 (15) Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa) mäter antalet ersättningsfall under en månad för anslutna medlemmar i ett visst förbund och sätter det i relation till det totala antalet anslutna medlemmar i förbundet. AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) mäter andelen heltidsarbetslösa medlemmar sista dagen i månaden.

18 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48 Tel , Fax ,

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2009, Olle Dahlberg,

Arbetsmarknadsinformation. December 2009, Olle Dahlberg, Arbetsmarknadsinformation ember 2009 Arbetsmarknadsinformation. ember 2009, Olle Dahlberg, 2010-01-26 3 Arbetsmarknadsinformation december 2009 Innehåll Översikt... 4 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer...

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 %

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % Medlemmar per förbund Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring -04-30 2011-12-31 antal procent Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % s:a direktaviserade 328105 306062 22043 7,20 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 Något färre lediga platser Under augusti anmäldes närmare 1 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation augusti 2010

Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Arbetsmarknadsinformation usti 2010 Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Innehåll Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Positiva förändringar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 2 / 2006 Augusti Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - aug 2006 3000 2500 2000 1500 1616 1000 500 0 2002 2003 2004

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern 2006. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 2006 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta februari 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Psykiskt långtidssjuka

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad 2013-11-22 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, 111 84 Stockholm,

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm november 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Uppsala län oktober 2013 10 341 (6,2 %) 4 824 kvinnor (5,9%) 5 517 män (6,4 %)

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016 Ekonomirapport från SKOP om, 4 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Trendbrott i ränteförväntningarna - Hushållen tror att eventuella räntehöjningar skjuts framåt i tiden - Efter en längre tids stigande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt

Ingenjörernas arbetsmarknad. Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt Ingenjörernas arbetsmarknad Vintern 2014/15 med några blickar båkåt och framåt SAMMANFATTNING Arbetslösheten var under 2014 fortsatt låg för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer. Liksom 2013

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Modell för jämförelsen Utflödet från utbildningsväsendet till arbetsmarknaden och arbetsmarknadens rekryteringsbehov beräknas var för sig och för varje enskilt

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer