Kvartalsrapport 1, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 1, 2007"

Transkript

1 Dnr 2007/ :3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade

2 2

3 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet utförsäkrade, b) antalet underrättelser från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa underrättelser som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller andra sanktioner. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Jessica Idbrant och Eva Nordström. Ansvarig chef är Bo Lundgren. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt... 7 Sammanfattning... 7 Om data i detta avsnitt... 8 Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt... 8 Orsaker till underrättelser... 9 Underrättelser redovisade per länsarbetsnämnd Underrättelser redovisade per arbetslöshetskassa Underrättelser redovisade per ålder och kön Beslut med anledning av underrättelser Sammanfattning Om data i detta avsnitt Underrättelser som inte har behandlats Behandlade underrättelser Sanktions- och omprövningsbeslut Sanktions- och omprövningsbeslut fördelat på kön Sanktionsgrad fördelat på länsarbetsnämnd Sanktionsgrad fördelat på arbetslöshetskassa Sanktionsgrad fördelat på ålder och kön Övriga resultat av underrättelser fördelat på länsarbetsnämnd Övriga resultat av underrättelser fördelat på ålder och kön Villkor för arbetslöshetsersättning samt sanktioner Utförsäkrade Sammanfattning Definition av begreppet utförsäkrad Om data i detta avsnitt Förändring över tid, Fördelning på ålder och kön Förlängning av ersättningsperioden Ej utförsäkrade

6 6

7 Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Sammanfattning Under fjärde kvartalet 2006 lämnade arbetsförmedlingarna underrättelser till arbetslöshetskassorna där man ifrågasatte om arbetssökande uppfyllde villkoren för arbetslöshetsersättning. Det var en ökning med 18 procent jämfört med kvartal fyra De tre föregående kvartalen 2006 var antalet underrättelser lägre än motsvarande perioder Två faktorer bedöms kunna ligga bakom denna senaste förändring. Frågor om kontroll inom försäkringssystemen har fått en allt mer framskjuten plats i den offentliga debatten och inom Arbetsmarknadsverket (AMV) har man satsat på åtgärder för att förbättra kunskapen om och tillämpningen av reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom har antalet lediga jobb fortsatt att öka, vilket bör ha underlättat möjligheterna att tydliggöra försäkringens krav. Mellan fjärde kvartalet 2005 och 2006 minskade antalet ersättningstagare med 17 procent. Antalet underrättelser per ersättningstagare ökade därmed från 6,5 till 9,2. Det är dock värt att notera att det trots denna ökning var mindre än en procent av dem som under kvartalet hade arbetslöshetsersättning som blev föremål för en underrättelse från arbetsförmedling till arbetslöshetskassa. Även om underrättelserna har ökat i samtliga län utom ett så är det påtagligt stora skillnader mellan länen när det gäller hur ofta underrättelser lämnas. I de län som lämnade underrättelser mest frekvent var detta mer än fyra gånger så vanligt som i länen där underrättelser var minst vanliga. Det antyder en oenhetlig tillämpning av arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom försäkringen. Antalet underrättelser har ökat både för män och för kvinnor liksom i olika åldersgrupper. Den största ökningen har dock inträffat för dem under 25 år. Det är också väsentligt vanligare att män blir föremål för underrättelser. Den enskilt viktigaste faktorn för att förklara det bedöms vara att kvinnor i större utsträckning än män har arbetslöshetsersättning vid sidan av deltidsarbete och att det är mindre vanligt att arbetsförmedlingen lämnar underrättelser för dessa sökande. 7

8 Om data i detta avsnitt Från och med januari 2004 är uppgifterna i detta avsnitt hämtade ur arbetsförmedlingarnas sökanderegister AIS. Uppgifterna lämnas månadsvis av AMS på begäran av IAF. I denna del av kvartalsrapporten jämförs uppgifter från kvartal fyra 2006 med samma period För att kunna göra rimliga jämförelser redovisas i denna del både antal underrättelser totalt och antal underrättelser per ersättningstagare. I de fall där antalet underrättelser understiger 20 anges inte antalet per Anledningen är att slumpmässiga variationer gör att jämförelser blir alltför osäkra. Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt I detta avsnitt redovisas antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt från år 2000 till Diagram 1: Antal underrättelser om ifrågasatt rätt till ersättning lämnade under fjärde kvartalet År Det har varit en stadig uppåtgående trend när det gäller antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt från fjärde kvartalet år 2000 till Antalet underrättelser ökade med 18 procent mellan år 2005 och

9 Tabell 1: Antal underrättelser om ifrågasatt rätt till ersättning lämnade under perioden , uppdelat på kvartal. År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt På helårsbasis minskade emellertid antalet underrättelser med 4 procent mellan 2005 och 2006 beroende på att antalet underrättelser var lägre under de första tre kvartalen av Orsaker till underrättelser Arbetsförmedlingen skall kontrollera att de som söker arbetslöshetsersättning står till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som anges i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring samt föreskrift om lämpligt arbete. I situationer där arbetsförmedlingen bedömer att det finns skäl att närmare pröva den arbetssökandes rätt till ersättning skall arbetsförmedlingen enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten underrätta arbetslöshetskassan om dessa förhållanden. Detta gör arbetsförmedlingen genom att lämna underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassan. Från februari 2005 kunde arbetsförmedlingen ange följande fem orsaker: Sökanden avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete Sökanden avvisar anvisning till lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program Sökanden medverkar inte till upprättande av en handlingsplan 1 Annan orsak 2 Sökanden har inte sökt anvisat lämpligt arbete 1 Hänvisar till kraven i Lag om arbetslöshetsförsäkring 9 p 4 2 Hänvisar till kraven i Lag om arbetslöshetsförsäkring 9 övriga punkter. Innebörden är att arbetsförmedlingen bedömer att den enskilde inte står till arbetsmarknadens förfogande eller inte är aktivt arbetssökande på det sätt som krävs i försäkringen. 9

10 Från den 11 december 2006 har AMS infört ett nytt metodstöd vid arbete med underrättelser. Arbetsförmedlingen kan numer ange mer än en orsak för varje underrättelse, vilket inte var möjligt tidigare. Någon entydig uppdelning av underrättelser på angivna orsaker kan därmed inte längre göras. Möjligheten att närmare analysera orsaker till underrättelser måste fortsättningsvis utgå från den typ av sanktionsbeslut som arbetslöshetskassorna kommer att fatta och med samma eftersläpning som gäller redovisningen av beslut. Nytt är även att underrättelseorsaken Annan orsak utgått och ersatts av åtta mer specificerade orsaker vilket innebär totalt 12 orsaker varav alltså fler kan anges för samma underrättelse: Sökande har avvisat erbjudet lämpligt arbete Sökande har avvisat erbjudet lämpligt program Sökande bedöms inte medverka till att en handlingsplan upprättas Sökande har inte sökt anvisat arbete Sökande har på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd Sökande uppträder så att det finns anledning för arbetsförmedlingen att förmoda att sökande inte vill eller kan anta något som helst arbete Sökande har frivilligt eller utan godtagbar anledning lämnat anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och som arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om Sökande bedöms inte vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst tre timmar per dag och i genomsnitt 17 timmar i veckan Sökande bedöms inte vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete Sökande bedöms inte vara anmäld på arbetsförmedlingen Sökande bedöms inte aktivt söka ett lämpligt arbete Sökande bedöms inte vara anträffbar och ha anmält vistelseadress till arbetsförmedlingen de dagar för vilka han eller hon begär ersättning 10

11 Underrättelser redovisade per länsarbetsnämnd Tabell 2: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare, fjärde kvartalet 2005 respektive Fördelat på länsarbetsnämnder, Af Kultur och Af Sjöfart Länsarbetsnämnd Antal Per ersättningstagare Kvartal Af Kultur 6 14 * * Af Sjöfart 2 14 * * Blekinge ,1 4,3 Dalarna ,7 6,6 Gotland * * Gävleborg ,6 12,3 Halland ,5 5,0 Jämtland * 5,7 Jönköping ,0 8,7 Kalmar ,1 21,1 Kronoberg ,4 12,2 Norrbotten ,8 21,7 Skåne ,7 8,6 Stockholm ,5 11,5 Södermanland ,3 5,7 Uppsala ,9 10,6 Värmland ,7 18,5 Västerbotten ,5 8,7 Västernorrland ,9 3,8 Västmanland ,2 6,5 Västra Götaland ,5 5,4 Örebro ,9 5,9 Östergötland ,3 6,6 Hela riket ,5 9,2 Underrättelserna om ifrågasatt ersättningsrätt i hela riket för fjärde kvartalet 2006 har ökat med 18 procent medan antalet ersättningstagare har minskat med 17 procent i jämförelse med samma kvartal Det medförde sammantaget att antalet underrättelser per ersättningstagare ökade från 6,5 till 9,2 (en ökning med 42 procent) mellan dessa kvartal. Ett ökat antal underrättelser kan vara en indikation på att arbetsförmedlingen skärpt sin uppföljning av att arbetssökande uppfyller villkoren för att ha rätt till ersättning. En sådan kontroll kan även ha underlättats av att antalet lediga platser ökat väsentligt under loppet av

12 Variationerna mellan länsarbetsnämnderna med avseende på ökningar/minskningar av antalet underrättelser och hur frekvent dessa lämnas är stora. I Norrbotten ökade antalet underrättelser med 16 och i Kalmar med 15 underrättelser per ersättningstagare. I Blekinge som enda länsarbetsnämnd, minskade antalet underrättelser mellan de två jämförda kvartalen. Av övriga länsarbetsnämnder hade fem ingen nämnvärd förändring medan 15 ökade antalet underrättelser per ersättningstagare. Diagram 2: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare, fördelat på länsarbetsnämnd, fjärde kvartalet 2005 respektive Norrbotten Kalmar Värmland Gävleborg Kronoberg Stockholm Uppsala Västerbotten Jönköping Skåne Östergötland Dalarna Västmanland Örebro Södermanland Jämtland Västra Götaland Halland Blekinge Västernorrland Hela Riket Kvartal Kvartal Under fjärde kvartalet 2006 var det Norrbottens, Kalmars och Värmlands länsarbetsnämnder som lämnade i särklass flest underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare. Minst antal lämnades av Västernorrland, Blekinge och Halland. En förklaring till den stora variationen mellan länsarbetsnämnderna när det gäller antalet underrättelser som 12

13 lämnas kan vara att arbetet med att kontrollera att de sökande uppfyller ersättningsvillkoren skiljer sig åt. Det kan även bero på skillnader i hur arbetsförmedlingar tolkar och tillämpar regelsystemet samt även i benägenheten att skriva respektive underlåta att skriva en underrättelse i situationer där man borde ha gjort det. Även slumpmässiga skillnader mellan olika kvartal kan spela in liksom skillnader i arbetsmarknadssituationen i olika län. Underrättelser redovisade per arbetslöshetskassa Vid jämförelse mellan fjärde kvartalen 2005 och 2006 är variationerna inte riktigt lika stora mellan arbetslöshetskassorna som mellan länsarbetsnämnderna med avseende på förändringen hur frekvent underrättelser förekommer. Den största ökningen av antalet underrättelser hade ersättningstagare vid arbetslöshetskassorna Service och kommunikation med 7,5 fler underrättelser per ersättningstagare och vid Byggnadsarbetarnas med 6,1 fler underrättelser. Det var ingen av de redovisade arbetslöshetskassorna som tog emot färre underrättelser per ersättningstagare kvartal fyra 2006 jämfört med samma kvartal föregående år. Det bör dock noteras att jämförelserna endast gäller 17 av 36 arbetslöshetskassor. Cirka hälften av arbetslöshetskassorna tog emot färre än 20 underrättelser. 13

14 Tabell 3: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare, fjärde kvartalet 2005 respektive Fördelat på arbetslöshetskassor. Per Arbetslöshetskassa Antal ersättningstagare Kvartal Akademikernas erkända ,2 6,2 Alfa ,4 14,8 Bensinhandlarnas 0 2 * * Byggnadsarbetarnas ,0 15,1 Elektrikernas 5 5 * * Farmacitjänstemännens 1 10 * * Fastighetsanställdas ,8 10,7 Finans- och Försäkringsbranschens 6 12 * * Grafiska arbetarnas * * Hamnarbetarnas 0 1 * * Handelsanställdas ,6 7,6 Hotell- och Restauranganställdas ,7 9,5 HTFs ,2 6,2 IF Metalls ,0 10,5 Journalisternas 3 3 * * Kommunalarbetarnas ,6 9,4 Ledarnas * * Livsmedelsarbetarnas ,4 9,9 Lärarnas ,5 8,7 Musikernas 1 1 * * Målarnas 7 11 * * Pappersindustriarbetarnas 8 8 * * SeA ,3 * Service och kommunikation ,4 10,9 Sifs ,0 5,0 Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 3 0 * * Skogs- och Träfackets ,3 8,9 SKTFs ,1 5,3 Småföretagarnas ,4 10,9 ST:s * * Svensk Handels och Arbetsgivarnas * * Sveriges arbetares 8 18 * * Sveriges fiskares 1 0 * * Säljarnas 7 4 * * Teaterverksammas 2 4 * * Transportarbetarnas ,2 11,2 Hela riket ,5 9,2 14

15 Diagram 3: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare, fjärde kvartalet 2005 respektive Byggnadsarbetarnas Alfa Transportarbetarnas Småföretagarnas Service och kommunikation Fastighetsanställdas IF Metalls Livsmedelsarbetarnas Hotell- och Restauranganställdas Kommunalarbetarnas Skogs- och Träfackets Lärarnas Handelsanställdas HTFs Akademikernas erkända Kvartal Kvartal SKTFs Sifs Hela Riket Under fjärde kvartalet 2006 var det ersättningstagare vid arbetslöshetskassorna Byggnadsarbetarnas och Alfa som fick relativt sett flest underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt per ersättningstagare. Frekvensen underrättelser vid dessa två kassor var nästan tre gånger så hög jämfört med dem som relativt sett fick minst antal underrättelser - Sifs, SKTFs och Akademikernas. Den höga och ökande frekvensen underrättelser inom Byggnadsarbetarnas bedöms delvis ha att göra med den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft inom byggnadssektorn. För Alfa, som har en hög andel unga ersättningstagare, är förklaringen delvis att underrättelserna avseende just unga har ökat kraftigt. 15

16 Underrättelser redovisade per ålder och kön Tabell 4: Antal underrättelser samt antal per ersättningstagare fjärde kvartalet 2005 respektive Fördelat på kön och ålder. Antal Per ersättningstagare Kvartal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ,6 13,7 9, ,2 9,0 6, ,0 8,0 6, ,6 4,6 4,6 Totalt ,9 8,5 6,5 Kvartal Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ,2 24,4 17, ,1 12,1 8, ,9 11,0 8, ,2 5,6 5,9 Totalt ,2 11,9 9,2 Ökningen av underrättelser mellan kvartal fyra 2005 och 2006 fördelar sig inte jämnt med avseende på sökandes kön och ålder. Antalet underrättelser avseende kvinnor ökade med 26 procent medan underrättelserna avseende män ökade med 12 procent. Andelen underrättelser avseende män har som en konsekvens av detta minskat från 58 procent 2005 till 55 procent Per ersättningstagare har förhållandet varit tvärtom, underrättelserna avseende kvinnor har ökat med 2,3 underrättelser per ersättningstagare medan underrättelserna avseende män har ökat med 3,4 per ersättningstagare. Orsaken är främst att antalet män som var ersättningstagare minskade mer än antalet kvinnor som var ersättningstagare. Ökningen av underrättelser gäller framförallt de under 25 år. Bland unga kvinnor med ersättning har underrättelserna ökat från 6,6 till 12,2 per och bland unga män från 13,7 till 24,4, d.v.s. en ökning med cirka 80 procent. Även bland övriga ålderskategorier ökade underrättelserna, men med knappt hälften så mycket som bland de unga. Att frekvensen underrättelser är väsentligt lägre bland kvinnor än bland män åtminstone i åldergrupperna under 55 år - kan till viss del förklaras av att en större andel av kvinnorna har deltidsarbete och uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen endast för en del av varje vecka. 16

17 IAF har i andra studier påvisat att arbetssökande som arbetar deltid inte blir kontrollerade i samma utsträckning som helt arbetslösa, trots det särskilda uppdrag på detta område som arbetsförmedlingen har. Deltidsarbetslösa anvisas betydligt mer sällan till arbete än heltidsarbetslösa. Tidigare studier av IAF visar att arbetsförmedlingen inte på samma sätt ställer krav på och följer upp att deltidsarbetslösa aktivt söker arbete. 17

18 Beslut med anledning av underrättelser Sammanfattning Under andra kvartalet 2006 lämnade arbetsförmedlingarna underrättelser. Det var 150 av dessa som arbetslöshetskassan inte behandlade. Av dessa var det 66 ärenden där det redan fanns ett annat beslut som innebar att den enskilde var avstängd från arbetslöshetsersättning. Övriga skäl var att arbetsförmedlingen återtagit underrättelsen, att underrättelsen skickats till fel arbetslöshetskassa eller att kassan av andra skäl inte mottagit den. I endast nio ärenden från kvartal två 2006 har kassorna ännu inte meddelat sitt beslut i ärendet. Av de behandlade ärendena från kvartal två 2006 var det 407 (18 procent) där den enskilde inte gjorde anspråk på ersättning vid den aktuella tidpunkten. I resterande ärenden fattade kassan i fall (86 procent) beslut om en sanktion till följd av att personen inte ansågs ha uppfyllt villkoren för ersättning. I övriga fall fick den enskilde behålla sin ersättning. Andelen med sanktionsbeslut var något högre kvartal två 2006 än motsvarande kvartal 2004 och Andelen sanktionsbeslut var 84 procent bland underrättelser som avsåg kvinnor och 88 procent bland underrättelser som avsåg män. Av sanktionsbesluten innebar 8 procent en tidsbegränsad avstängning från ersättning medan 49 procent innebar att nedsättning med en fjärdedel eller hälften. 41 procent av sanktionsbesluten innebar att den sökande avstängdes tills vidare, d.v.s. till dess att de åter bedöms uppfylla villkoren i försäkringen. Knappt en procent av sanktionsbesluten innebar att personen avstängdes definitivt. I 10 procent av ärendena med sanktionsbeslut begärde den enskilde att kassan skulle ompröva detta. Andelen kvinnor som begärde omprövning av sanktionsbeslut var tolv procent och andelen män nio procent. I 84 procent av ärendena där den enskilde begärde omprövning, ändrade inte arbetslöshetskassan sitt beslut. Bland kvinnor som begärt omprövning var den andelen 85 procent och bland män 82 procent. 18

19 Om data i detta avsnitt I denna del redovisas arbetslöshetskassornas beslut med anledning av underrättelserna lämnade av arbetsförmedlingen under kvartal två Inför kvartalsrapporten uppmanar IAF arbetslöshetskassorna att inkomma med sina beslut avseende underrättelser t.o.m. perioden för aktuell redovisning. IAF har i tidigare kvartalsrapporter funnit att det för att säkerställa kvaliteten, är nödvändigt att redovisa arbetslöshetskassornas beslut med en eftersläpning med ett halvår. Andelen underrättelser där IAF fortfarande efter drygt sex månader saknar information om resultat av underrättelsen har successivt sjunkit. För underrättelser lämnade under kvartal två 2006 saknas vid denna redovisning information om 9 ärenden, vilket är mindre än en halv procent av samtliga underrättelser som arbetsförmedlingen lämnade under det kvartalet. För de länsarbetsnämnder och arbetslöshetskassor där antalet underrättelser understiger 20 redovisas inga andelar. Orsaken är att slumpmässiga variationer bedöms påverka detta mått i alltför hög grad och därmed gör det svårt att dra relevanta slutsatser. Diagram 4: Antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, tidsserie kvartal ett 2004 kvartal två :1 2004:2 2004:3 2004:4 2005:1 2005:2 2005:3 2005:4 2006:1 2006:2 Kvartal 19

20 Underrättelser som inte har behandlats Ej behandlade underrättelser omfattar: Underrättelse återkallad innebär just att arbetsförmedlingen formellt har återtagit underrättelsen. Detta måste göras innan arbetslöshetskassan fattat beslut i ärendet. Ej mottagits innebär att underrättelsen av någon anledning inte nått arbetslöshetskassan. Ej medlem innebär att arbetsförmedlingen skickat ärendet till en arbetslöshetskassa i vilken den enskilde inte är medlem. Normalt återsänds dessa underrättelser till arbetsförmedlingen för att man ska ta reda på vilken arbetslöshetskassa som skall ha underrättelsen. Beslut saknas innebär att arbetslöshetskassan inte har fattat beslut i ärendet eller att beslutet ännu inte inkommit till IAF. Övrigt innebär att det redan utifrån andra utgångspunkter - finns ett beslut från arbetslöshetskassan om att t.ex. frånkänna medlemmen ersättning eller att utesluta denne (varvid ersättningen upphör). Kassan fattar i dessa ärenden inte något ytterligare sanktionsbeslut med anledning av underrättelsen. Tabell 5: Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som inte behandlas av arbetslöshetskassorna, Ej mottagits Underrättelse av Ej Beslut Summa ej Kvartal återkallad kassan medlem saknas Övrigt behandlade 2004: : : : : : : : : : Under andra kvartalet 2006 återkallades 41 underrättelser av arbetsförmedlingen. Antal underrättelser som enligt berörd arbetslöshetskassa inte tagits emot av kassan var 23. Dessutom skickades 11 ärenden till en arbetslöshetskassa där personen inte var medlem. 20

21 I 66 s.k. övriga ärenden fanns redan ett annat beslut som påverkade den enskildes ersättningsrätt. Kassan har därför valt att i dessa fall inte ta ställning till eventuell ytterligare sanktion. Behandlade underrättelser Behandlade underrättelser omfattar: Ej ersättningssökande som innebär att kassan har konstaterat att den enskilde inte gör anspråk på arbetslöshetsersättning vid tidpunkten för den händelse som låg till grund för arbetsförmedlingens underrättelse. I dessa fall bevakar arbetslöshetskassan ärendet och i den händelse personen senare gör anspråk på ersättning för den aktuella tidsperioden tas ärendet upp för prövning. Det finns ytterligare möjliga orsaker till att arbetsförmedlingen lämnar underrätteser avseende personer som inte gör anspråk på arbetslöshetsersättning. Den arbetssökande kan t.ex. till kassan deklarera att han/hon har arbetat eller haft annat förhinder vid den aktuella tidpunkten utan att arbetsförmedlingen känner till detta. Det kan dock även finnas inslag av felaktig hantering från arbetsförmedlingens sida, såsom att underrättelser lämnas för sökande som befinner sig i arbetsmarknadspolitiskt program eller finns registrerad i en sökandekategori där den sökande inte kan uppbära arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna kan utöver ovanstående fatta två typer av beslut med anledning av en underrättelse: Sanktion innebär att den enskilde tilldöms en påföljd av arbetslöshetskassan. Beroende på skälet för underrättelsen finns ett antal olika sanktionsalternativ. Läs mer om sanktionsbesluten i slutet av detta avsnitt. Ersättning tillerkänns, d.v.s. den enskilde får behålla sin ersättning vilket innebär att kassans utredning kommit fram till att den enskilde inte brutit mot försäkringsreglerna. Antalet underrättelser som arbetslöshetskassorna behandlat under kvartal två 2006 var

22 Tabell 6: Resultat avseende underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt. Ärenden som har behandlats av arbetslöshetskassorna, Ej beslut Beslut Kvartal Ej ersättningssökande Sanktion Ersättning tillerkänd Summa behandlade 2004: : : : : : : : : : Av de behandlade underrättelserna inkomna under andra kvartalet 2006 avsåg 407 (18 procent) personer som inte var ersättningssökande och därmed fattade arbetslöshetskassan inte något beslut om dessa. Övriga ärenden innebar ett beslut om sanktion eller att den enskilde fick behålla sin ersättning. Av dessa avsåg eller 86 procent sanktionsbeslut. Det var en något högre andel än 2004 och 2005 då sanktionsgraden uppgick till 83 respektive 85 procent. En hög sanktionsgrad innebär att arbetslöshetskassan i stor utsträckning gjort samma bedömning som arbetsförmedlingen. Det var 251 ärenden (14 procent) där kassan fattat ett beslut om att den enskilde inte brutit mot försäkringsreglerna och därför beslutat att tillerkänna den enskilde fortsatt ersättning. 22

23 Sanktions- och omprövningsbeslut Vad de nedanstående sanktionsbesluten innebär finns närmare beskrivet i slutet av detta avsnitt. Tabell 7: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut när det gäller underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnats under andra kvartalet 2005 respektive Antal Andel av total Tidsbegränsad avstängning enl. 43 p1 Tidsbegränsad avstängning enl. 43 p2 kv Sanktionsbeslut kv kv kv dagar 3 1 0,2 % 0,1 % 20 dagar 2 3 0,1 % 0,2 % 45 dagar ,6 % 4,9 % 20 dagar 1 3 0,1 % 0,2 % 40 dagar 3 2 0,2 % 0,1 % 60 dagar ,7 % 2,1 % Nedsättning enl. 45a p1 25% ,1 % 39,7 % 50% ,6 % 1,6 % Nedsättning enl. 45a p2 25% ,6 % 7,4 % 50% 4 7 0,2 % 0,4 % Ersättning upphör ,1 % 0,2 % definitivt enl. 45 och 45a 45a ,9 % 0,4 % Ersättning upphör tills 9 p ,2 % 8,3 % vidare enl. 9 9 annat ,9 % 32,9 % Ärenden med flera sanktioner ,6 % 1,4 % Summa sanktionsbeslut ,0 % 100,0 % Omprövningsbeslut Ingen ändring ,2 % 83,9 % Ej omprövat 6 0 2,0 % 0,0 % Ärenden helt enl. medlems begäran ,9 % 13,7 % Ärenden delvis enl. medlems begäran ,0 % 2,5 % Summa omprövningsbeslut ,0 % 100,0 % Andelen sanktionsbeslut som berodde på att den sökande lämnat ett arbete utan giltig anledning eller sagts upp till följd av otillbörligt uppförande uppgick till 7,6 procent under andra kvartalet 2006, vilket är en marginell minskning jämfört med förra året. De enskilt vanligaste sanktionsbesluten är nedsättning av ersättningen till följd av att den sökande avvisat ett specifikt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program. Under andra kvartalet 2006 medförde 49,1 procent av sanktionsbesluten en nedsättning av ersättningen. Motsvarande andel 2005 var 47,5 procent. Andelen beslut som innebär att ersättningen upphör definitivt enligt 45 och 45a var mindre än 1 procent. 23

24 Andelen sanktionsbeslut där kassan fann att den sökande inte uppfyllde de grundvillkor som beskrivs i Lagen om arbetslöshetsförsäkring 9 var 41,2 procent, tre procentenheter mindre än ett år tidigare. Denna typ av sanktion innebär att utbetalning av arbetslöshetsersättning upphör så länge det aktuella hindret består. Sanktionen kan alltså i praktiken innebära att rätten till ersättning upphör alltifrån enstaka dagar till avsevärt längre tid. IAF har för närvarande inga uppgifter om hur länge dessa personer i praktiken varit avstängda från ersättning. I 22 ärenden under andra kvartalet 2006 har arbetslöshetskassan fattat beslut om två eller flera sanktionsbeslut med anledning av en och samma underrättelse. Normalt är dessa sanktioner utlagda i tiden efter varandra. Av de ärenden med sanktionsbeslut begärde den sökande i 161 fall (10,2 procent) en omprövning av beslutet. Kassans omprövningsbeslut ledde till att 26 av dessa ärenden (16,2 procent) helt eller delvis ändrades enligt medlemmens begäran. Övriga 135 fall (83,9 procent) ledde inte till någon ändring av beslutet. 24

25 Sanktions- och omprövningsbeslut fördelat på kön Tabell 8: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut avseende underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som lämnades under andra kvartalet 2006, fördelat på kön. Antal Fördelning Antal Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Sanktionsbeslut Tidsbegränsad avstängning enl % 10 % 120 Nedsättning enl. 45a % 47 % 781 Ersättning upphör definitivt enl. 45 och 45a % 1 % 10 Ersättning upphör tills vidare enl % 41 % 652 Ärenden med flera sanktioner % 1 % 22 Summa sanktionsbeslut % 100 % Ersättning tillerkänd Summa samtliga med beslut Omprövningsbeslut Ingen ändring % 82 % 135 Ej omprövat % 0 % 0 Ärenden helt enl. medlems begäran % 17 % 22 Ärenden delvis enl. medlems begäran % 1 % 4 Summa omprövningsbeslut % 100 % 161 Andel begäran av omprövning 12 % 9 % 10 % Orsakerna till sanktionsbeslut fördelar sig tämligen lika bland män och kvinnor. De två mest förekommande typerna av sanktion bland såväl kvinnor som män är nedsättning av ersättning respektive avstängning från ersättning tillsvidare, d.v.s. så länge en viss omständighet råder (t.ex. att personen är förhindrad att arbeta eller inte är aktivt arbetssökande). Det var något vanligare att män fick en tidsbegränsad avstängning till följd av att den ersättningssökande slutat sin anställning på egen begäran. I gengäld var det vanligare att kvinnorna fick nedsatt ersättning till följd av att man inte sökt anvisat arbete eller tackat nej till erbjudet arbete/arbetsmarknadspolitiskt program. Kvinnor begär något oftare omprövning av arbetslöshetskassans sanktionsbeslut. Det är dock något vanligare att mäns begäran om omprövning ledde till att kassan helt eller delvis ändrade sitt beslut i enlighet med den enskildes önskemål. 25

26 Sanktionsgrad fördelat på länsarbetsnämnd Med sanktionsgrad avses här andelen underrättelser med sanktioner i relation till summan av ärenden med sanktionsbeslut och beslut att tillerkänna ersättningsrätten. Tabell 9: Arbetslöshetskassans beslut när det gäller underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt samt sanktionsgrad under andra kvartalet 2005 respektive Fördelat på länsarbetsnämnder, Af Kultur och Af Sjöfart. Länsarbetsnämnd Antal beslut Andel med sanktion Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Af Kultur 3 2 * * Af Sjöfart 1 4 * * Blekinge % 75 % Dalarna % 87 % Gotland 5 8 * * Gävleborg % 89 % Halland % 87 % Jämtland % * Jönköping % 100 % Kalmar % 76 % Kronoberg % 75 % Norrbotten % 90 % Skåne % 100 % Stockholm % 92 % Södermanland % 90 % Uppsala % 95 % Värmland % 94 % Västerbotten % 89 % Västernorrland % 85 % Västmanland % 100 % Västra Götaland % 92 % Örebro % 75 % Östergötland % 79 % Totalt % 86 % Av de underrättelser som medförde ett beslut under andra kvartalet 2006 var totala andelen med sanktion 86 procent. Resultaten av underrättelser från olika län varierar i detta avseende från cirka 75 procent i Blekinge, Kronobergs och Örebro län till 100 procent i Jönköpings, Skåne och Västmanlands län. Eftersom sanktionsbeslut innebär att arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan gjort samma bedömning så är det möjligt att se sanktionsgraden som en indikator på kvaliteten på de underrättelser som lämnats. Vid 11 länsarbetsnämnder hade sanktionsgraden ökat jämfört med andra kvartalet 2005 medan den minskade i 26

27 sju län. Variationerna mellan länen är så pass stora att IAF bedömer att de inte enbart kan bero på slumpmässig variation. Det torde därför finnas kvalitetsskillnader i de underrättelser som lämnas av arbetsförmedlingarna vid olika länsarbetsnämnder. 27

28 Sanktionsgrad fördelat på arbetslöshetskassa Under andra kvartalet 2006 var det 18 arbetslöshetskassor som hade 20 beslut eller fler och för vilka vi därför redovisar en sanktionsgrad. Bland dessa 18 kassor varierade sanktionsgraden mellan 60 och 96 procent. Observera dock att den låga sanktionsgraden för ST endast grundar sig på 20 beslut. Tabell 10: Arbetslöshetskassans beslut när det gäller underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt samt sanktionsgrad andra kvartalet 2005 respektive Fördelat på arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassa Antal beslut Andel med sanktion Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Akademikernas erkända Alfa Bensinhandlarnas 2 2 * * Byggnadsarbetarnas Elektrikernas 7 8 * * Farmacitjänstemännens 0 1 * * Fastighetsanställdas Finans- och Försäkringsbranschens 2 5 * * Grafiska arbetarnas * * Hamnarbetarnas 0 1 * * Handelsanställdas Hotell- och Restauranganställdas HTFs IF Metalls Journalisternas 1 0 * * Kommunalarbetarnas Ledarnas 8 11 * * Livsmedelsarbetarnas Lärarnas Musikernas 0 1 * * Målarnas 5 7 * * Pappersindustriarbetarnas 8 10 * * SeA * Service och kommunikation Sifs Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 0 0 * * Skogs- och Träfackets SKTFs Småföretagarnas ST:s * 60 Svensk Handels och Arbetsgivarnas * * Sveriges arbetare 9 8 * * Sveriges fiskares 0 1 * * Säljarnas 1 1 * * Teaterverksammas 2 3 * * Transportarbetarnas Totalt Bland arbetslöshetskassorna varierar sanktionsgraden relativt kraftigt för andra kvartalet Flertalet kassor hade en sanktionsgrad som låg kring eller väl över genomsnittet på 86 procent. Under det nu redovisade kvar- 28

29 talet har Akademikernas och Lärarnas a-kassor väsentligt lägre sanktionsgrad. I den mån sådana skillnader kvarstår under längre perioder är det svårt att se någon annan orsak än att tillämpning av regelverket varierar mellan arbetslöshetskassorna. En närmare analys av detta ligger dock utanför ramen av denna kvartalsrapport. Sanktionsgrad fördelat på ålder och kön Tabell 11: Arbetslöshetskassans beslut när det gäller underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt samt sanktionsgrad under andra kvartalet 2005 respektive Fördelat på ålder och kön. Antal beslut Andel med sanktion Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal år % 92 % Kvinnor år % 82 % år % 83 % 55- år % 85 % Kvinnor totalt % 84 % - 24 år % 93 % Män år % 91 % år % 85 % 55- år % 83 % Män totalt % 88 % Summa % 86 % Kvartal två 2006 var sanktionsgraden 92 procent för kvinnor och 93 procent för män under 25 år. Även underrättelser avseende män mellan 25 och 34 år hade en sanktionsgrad över 90 procent. För övriga åldersgrupper var sanktionsgraden mellan 82 och 85 procent. Jämfört med andra kvartalet 2005 har sanktionsgraden ökat bland män under 55 år medan den för underrättelser som avser kvinnor i stort sett var oförändrad. 29

30 Övriga resultat av underrättelser fördelat på länsarbetsnämnd Tabell 12: Arbetsförmedlingens lämnade underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, återkallade och ej mottagna samt ej ersättningssökande under andra kvartalet 2005 respektive 2006, fördelat på länsarbetsnämnder, AF Kultur och Af Sjöfart. Summa underrättelser Kv Kv Därav återkallade samt ej mottagna av kassan Kv Kv Därav ej ersättningssökande Kv Kv Af Kultur 12 5 * * * * Af Sjöfart 1 6 * * * * Blekinge % 12 % 4 % 15 % Dalarna % 2 % 40 % 12 % Gotland 8 16 * * * * Gävleborg % 0 % 3 % 7 % Halland % 3 % 24 % 21 % Jämtland % * 50 % * Jönköping % 1 % 6 % 13 % Kalmar % 2 % 14 % 13 % Kronoberg % 2 % 37 % 11 % Norrbotten % 3 % 12 % 19 % Skåne % 2 % 20 % 18 % Stockholm % 4 % 23 % 21 % Södermanland % 7 % 40 % 17 % Uppsala % 2 % 8 % 24 % Värmland % 2 % 15 % 18 % Västerbotten % 0 % 18 % 25 % Västernorrland % 3 % 38 % 21 % Västmanland % 3 % 11 % 19 % Västra Götaland % 4 % 37 % 13 % Örebro % 4 % 10 % 12 % Östergötland % 0 % 16 % 19 % Totalt % 3 % 20 % 17 % Av de underrättelser som arbetsförmedlingen lämnade under andra kvartalet 2006 var det 3 procent som återkallades eller som av något annat skäl inte nådde arbetslöshetskassan. Variationen mellan länsarbetsnämnderna i detta avseende var stor. Länen varierar från 0 procent i Gävleborg, Västerbotten och Östergötland län till 12 procent i Blekinge län. 30

31 I genomsnitt har andelen sådana underrättelser minskat från sju till tre procent vilket kan ses som en förbättrad kvalitet i hanteringen. Skillnaderna är samtidigt en indikation på att vissa länsarbetsnämnder är mer noggranna med att underrättelserna ska vara korrekta innan de sänds till arbetslöshetskassan. Av de underrättelser som lämnades under andra kvartalet 2006 avsåg 17 procent personer som inte sökte arbetslöshetsersättning. Andelen var tre procentenheter lägre än kvartal två 2005 vilket kan ses som en viss kvalitetsförbättring. Samtidigt varierade länen i detta avseende mellan 7 och 25 procent. Skillnaden jämfört med kvartal två 2005 är framförallt att några län som tidigare hade extremt hög andel underrättelser avseende personer som inte sökte ersättning, kraftigt har minskat denna andel. I Dalarnas, Södermanlands, Västernorrlands, Kronobergs och Västra Götalands län låg andelen andra kvartalet 2005 på mellan 35 och 40 procent. Dessa fem län hade andra kvartalet 2006 andelen underrättelser som inte avsåg ersättningssökande minskat till i genomsnitt cirka 15 procent. 31

32 Övriga resultat av underrättelser fördelat på ålder och kön Tabell 13: Arbetsförmedlingens lämnade underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, återkallade och ej mottagna samt ej ersättningssökande under andra kvartalet 2005 respektive 2006, fördelat på ålder och kön. Summa underrättelser Kv Kv Andel återkallade samt ej mottagna av kassan Kv Kv Andel ej ersättningssökande Kv Kv år % 3 % 23 % 28 % Kvinnor år % 4 % 19 % 14 % år % 3 % 13 % 12 % 55- år % 2 % 9 % 12 % Kvinnor totalt % 3 % 16 % 15 % -24 år % 1 % 20 % 22 % Män år % 3 % 21 % 21 % år % 3 % 16 % 17 % 55- år % 3 % 12 % 14 % Män totalt % 2 % 18 % 19 % Summa % 3 % 17 % 17 % Andelen underrättelser kvartal två 2006 som återkallats eller inte nått kassan var i stort sett lika stor bland kvinnor och män. Jämfört med kvartal två 2005 minskade andelen återkallanden och inte mottagna av kassan kraftigt från 7 till 3 procent. Under kvartal två 2006 var andelen underrättelser som avsåg personer som inte sökte ersättning 15 procent för kvinnor jämfört med 19 procent för män. Skillnaden var större kvartal två 2006 än Det är också betydligt vanligare att underrättelser som avser ungdomar lämnas för personer som inte sökt ersättning för den period underrättelsen avser. Detta mönster är särskilt tydligt bland kvinnor men finns även bland män. 32

33 Villkor för arbetslöshetsersättning samt sanktioner Enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 9 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. 43 Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under tid som anges i 44, om den sökande 1. lämnat sitt arbete utan giltig anledning, eller 2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. 44 Är det sannolikt att ett arbete som avses i 43 skulle ha varat högst 5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar eller mer än 10 dagar, utgör avstängningstiden - 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 1, och - 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt Inträffar under avstängningstiden sådant förhållande som avses i 43, beräknas ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i 44, om inte den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningstiden. En sökande som har stängts av från ersättning två gånger inom samma ersättningsperiod på grund av att han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande har, om sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod, inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. 45 a Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 Ersättningsdagar (s.k. nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. 33

34 Utförsäkrade Sammanfattning Personer som får slut på en beviljad period med arbetslöshetsersättning (normalt 300 dagar) blir föremål för en prövning av rätten till fortsatt ersättning. I första hand prövas om personen uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod. I andra hand beviljas personen en förlängning av ersättningsperioden under förutsättning att arbetsförmedlingen först prövat om personen skall anvisas plats inom den s.k. aktivitetsgarantin 3. De som inte är berättigade till en ny eller förlängd ersättningsperiod riskerar därmed utförsäkring om de efter ersättningsperiodens slut fortsätter att vara arbetslös eller deltidsarbetslös. Antalet nya personer som riskerar utförsäkring har under de senaste tre åren pendlat mellan ungefär och per kvartal. Antalet uppgick till personer kvartal tre 2006 jämfört med under kvartal tre Av dem som riskerade utförsäkring kvartal tre 2006 var det i genomsnitt 44 procent som blev utförsäkrade. Det var 672 personer som blev utförsäkrade under tredje kvartalet 2006, ungefär lika många som under kvartal tre Av de utförsäkrade var i genomsnitt cirka 80 procent helt arbetslösa medan 20 procent var deltidsarbetslösa. Andelen utförsäkrade som var helt arbetslösa ökar med ökande ålder och var därtill cirka 12 procentenheter högre bland utförsäkrade män än bland kvinnor. 42 procent av de utförsäkrade hade fått slut på sin ordinarie 300 dagars ersättningsperiod medan 58 procent hade fått slut på sin förlängda 600 dagars period. Av dem som riskerade utförsäkring under tredje kvartalet 2006 var det 847 personer som 14 dagar efter ersättningsperiodens slut var ej utförsäkrade. Av dessa var det 591 som påbörjat ett arbetsmarknadspolitiskt program, 55 hade fått osubventionerat arbete och 201 var inte längre arbetssökande. 3 Arbetsförmedlingen ska i slutet av en ersättningsperiod pröva om den sökande skall anvisas till aktivitetsgarantin eller om det gagnar den enskildes möjligheter till arbete att fortsätta söka arbete och uppbära a-kassa. I det senare fallet kan arbetslöshetskassan beslut att förlänga ersättningsperioden med ytterligare 300 dagar. 34

35 Definition av begreppet utförsäkrad Riskerar utförsäkring gör personer som: 1. förbrukat en hel period med arbetslöshetsersättning (normalt 300 eller 600 ersättningsdagar) och som i anslutning till detta, 2. inte fyller villkoren för en ny ersättningsperiod, 3. inte beviljats 300 dagars förlängning av ersättningsperioden Utförsäkrad är den som dessutom: 4. två veckor efter ersättningsperiodens slut är fortsatt registrerad vid arbetsförmedlingen som arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd (d.v.s. behovsanställd med korta tidsbegränsade vikariat). Personer som påbörjar deltagande i arbetsmarknadspolitiska program (inom eller utom aktivitetsgarantin) före ersättningsperiodens slut kommer alltså inte i detta sammanhang att redovisas som utförsäkrade. Inte heller de personer som inom två veckor från sista ersättningsdag avaktualiseras från arbetsförmedlingen eller som fortsätter att vara inskrivna på arbetsförmedlingen men i en annan sökandekategori än vad som avses i punkt fyra ovan. I denna rapport redovisas även personer som uppfyller de tre första men inte det fjärde villkoret. Om data i detta avsnitt Information i detta avsnitt har hämtats ur IAF:s databas A-stat. Uppgift om huruvida personen uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod har tagits fram cirka två månader efter den tidigare ersättningsperiodens utgång. Återrapporteringen här sträcker sig därmed endast fram till tredje kvartalet 2006, vilket är nödvändigt för att kunna ge en tillräckligt säker bild av antalet individer som uppfyller de tre första villkoren d.v.s. personer som har förbrukat en hel ersättningsperiod och inte beviljas en ny eller förlängd period. Informationen om ovanstående personers status vid arbetsförmedlingen enligt punkt fyra, har hämtats ur AMV:s datalager två veckor efter det att ersättningen upphörde. För andra kvartalet 2006 har dock informationen från AMV:s datalager hämtats först fem veckor efter 35

36 det att ersättningen upphörde. Detta kan innebära att antalet utförsäkrade är något färre för andra kvartalet 2006 än för de andra redovisade kvartalen. Det omvända gäller för gruppen ej utförsäkrade. I denna del av rapporten redovisas uppgifter från tredje kvartalet Förändring över tid, Tabell 14*: Sökanden som förbrukat en hel ersättningsperiod och som ej uppfyller villkoren för en ny period eller fått en förlängd ersättningsperiod. Utförsäkrad Ej utförsäkrad Totalt Kvartal Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal 2004: : : : : : : : : : : * I tabell 14 har siffrorna korrigerats något sedan tidigare rapportering. Kvartal 2004:1 förekom dubbelräkning och denna är nu korrigerad. För de andra kvartalen kan några personer ha tillkommit p.g.a. att några av AMS sökandekategorier tidigare inte ingick i dessa siffror Under det tredje kvartalet 2006 utförsäkrades 672 personer, vilket är marginellt fler än samma kvartal Det verkar vara ett återkommande mönster att antalet utförsäkrade är högre det tredje kvartalet än första och andra kvartalet. Antalet utförsäkrade har ökat med 7 procent från andra till tredje kvartalet 2006 och med 30 procent från första till tredje kvartalet. Gruppen utförsäkrade utgjorde 44 procent av totala antalet det tredje kvartalet 2006, vilket är en ökning med 6 procent sedan första kvartalet och 3 procent sedan andra kvartalet. Gruppen ej utförsäkrade består av dem som riskerade utförsäkring men som inom två veckor efter det att deras ersättningsperiod tog slut har avaktualiserats, erhållit arbete, påbörjat ett arbetsmarknadspolitiskt program eller 36

37 av arbetsförmedlingen bedömts ej stå till arbetsmarknadens förfogande. Gruppen omfattade 847 personer tredje kvartalet Det var 11 procent färre än tredje kvartalet 2005 och 8 procent färre än Fördelning på ålder och kön Enligt IAF:s definition betraktas en person som utförsäkrad om man är aktuell vid arbetsförmedlingen som arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd 14 dagar efter det att ersättningsperioden tagit slut. Tabell 15: Sökanden som förbrukat en hel ersättningsperiod och som ej uppfyller villkoren för en ny period eller fått en förlängd ersättningsperiod. Tredje kvartalet 2006, fördelat på kön och ålder. Arbetslösa Deltid- eller timanställda Totalt utförsäkrade Ej utförsäkrade Summa Kvinnor Totalt Män Totalt Summa Av de 672 utförsäkrade under kvartal tre var 44 procent kvinnor och 56 procent män. Bland de utförsäkrade var 533 personer (79 procent) helt arbetslösa och 139 personer (21 procent) deltidsarbetslösa eller timanställda 4. Kvinnor står för den största andelen deltidsarbetslösa eller timanställda (58 procent) medan männen står för den största andelen arbetslösa (59 procent). Av de totalt utförsäkrade är 226 personer (34 procent) över 54 år. Motsvarande siffra för de ej utförsäkrade är 328 personer (39 procent). Äldre personer är därmed klart överrepresenterade jämfört med deras andel av ersättningstagarna. 4 Uppgiften bygger på den status som registrerats i arbetsförmedlingens sökanderegister. 37

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen - Rapport till regeringen den 15 april 2010 enligt IAF:s regleringsbrev

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59)

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 20131206 2013-155 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) (Dnr A2013/3637/A) Sammanfattning Inspektionen för

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (21) Innehållsförteckning Sjukersättning

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Medelpensioneringsålder

Medelpensioneringsålder Social Insurance Report Medelpensioneringsålder ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hans Karlsson 08-786 95 52 hans.karalsson@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer