Utförsäkrade arbetssökande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförsäkrade arbetssökande"

Transkript

1 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut

2 2

3 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund och syfte... 8 Mål... 8 Arbetssätt och avgränsning... 9 Begreppet utförsäkrad... 9 Underlag för statistikuppgifter Regelverk Rätt till ersättning Vilka blir utförsäkrade? Enkätstudien Presentation av resultatet Slutsatser

6 6

7 Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt orsakerna till att personer blir utförsäkrade. Själva begreppet utförsäkrad är laddat och antyder att människor förlorar en möjlighet till försörjning. IAF:s undersökning visar att personer visserligen blir utförsäkrade från arbetslöshetsersättning men att det inte innebär att de står utan försörjning. En person blir utförsäkrad från rätten till arbetslöshetsersättning när alla dagar i ersättningsperioden förbrukats och personen fortfarande finns inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Detta förutsätter också att varken en ny eller förlängd ersättningsperiod beviljats av arbetslöshetskassan samt att arbetsförmedlingen inte heller anvisat personen till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. En hypotes i början på undersökningen var att många av de utförsäkrade lever på försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Enkätsvaren stöder inte denna hypotes. Enbart fyra procent av de utförsäkrade som är 54 år eller yngre får försörjningsstöd den närmaste tiden efter utförsäkring, i den äldre åldergruppen endast en procent. Av de utförsäkrade är det en fjärdedel av dem som är 54 år och yngre som försörjer sig genom arbete den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tagit slut. Efter ett år har andelen som försörjer sig genom arbete ökat till hälften. Av de utförsäkrade är det en fjärdedel av dem som är 55 och äldre som försörjer sig genom pension den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tagit slut. Efter ett år har andelen som försörjer sig genom pension ökat till mer än hälften. Många av dem som tackar nej till erbjudande om aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program har en mycket negativ inställning till aktivitetsgarantin. Av kartläggningen framgår att många lever på sparade medel eller får hjälp till sin försörjning av annan familjemedlem. 7

8 Bakgrund och syfte Sedan januari 2004 rapporterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) antalet utförsäkrade till regeringen varje kvartal 1. Före 2004 hade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) detta uppdrag. Under de två senaste åren har cirka 600 personer per kvartal blivit utförsäkrade från rätten till arbetslöshetsersättning. En person blir utförsäkrad när alla dagar i ersättningsperioden förbrukats och personen fortfarande finns inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Detta förutsätter också att varken en ny eller förlängd ersättningsperiod beviljats av arbetslöshetskassan samt att arbetsförmedlingen inte heller anvisat personen till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. Att vara utförsäkrad innebär att personen står utanför försäkringssystemet. Det finns en mängd tänkbara orsaker till att sökanden som förbrukat en ersättningsperiod fortfarande finns inskrivna på arbetsförmedlingen som aktuella arbetssökande. Sökanden kanske avböjer anvisning till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program för att de har andra konkreta alternativ på gång såsom arbete eller pension. Sökanden kanske avböjer anvisning till aktivitetsgarantin eller något annat arbetsmarknadspolitiskt program för att den inte vill delta. Eller blir sökanden kanske utförsäkrad till följd av bristande information om förestående utförsäkring? Dessa frågor återkommer ständigt. Då det inte finns några tidigare kända studier i ämnet som besvarar frågorna, initieras detta uppdrag på IAF. Mål Målet med rapporten är att diskutera och analysera begreppet utförsäkrade och dess definition samt söka svar på följande frågor: 1. Vilka blir utförsäkrade? 2. Varför blir de utförsäkrade? 3. Vad händer med dem efter utförsäkringen med särskilt fokus på hur de försörjer sig efter utförsäkringen? Regleringsbrev för budgetåret 2004, N2003/8511/A N2002/11936/A. 1 8

9 Arbetssätt och avgränsning Uppgift om hur många personer som blivit utförsäkrade har hämtats genom datauttag ur IAF:s databas Astat och AMS databas Händel. Avgränsning har skett till de personer som uppfyllde de tre första kriterierna för utförsäkrade under fjärde kvartalet För att rent allmänt försöka definiera begreppet utförsäkrad har vi studerat IAF:s kvartalsrapporter och gällande regelverk. För att besvara frågorna varför någon blir utförsäkrad och vad som händer med dem därefter har vi formulerat ett antal frågor i ett intervjuformulär. Statistiska centralbyrån (SCB) har anlitats för att utföra telefonintervjuer med de utförsäkrade. SCB genomförde intervjuerna under tre veckor oktober/november Inför telefonintervjuerna fick de utförsäkrade ett brev med information om att telefonintervjuer skulle ske. Frågorna i intervjuformuläret var inriktade på både hur de utförsäkrade försörjde sig den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tog slut och vid intervjutillfället som inträffade efter cirka ett år. Vi presenterar resultatet av intervjuerna med en uppdelning på ålder och kön. Begreppet utförsäkrad Vad händer med dem som får slut på sin ersättningsperiod? De flesta uppfyller antingen direkt villkoren för att beviljas en ny ersättningsperiod eller beviljas en förlängd ersättningsperiod. Några blir avaktualiserade från arbetsförmedlingen och ett mindre antal fortsätter att vara inskrivna på arbetsförmedlingen som aktuella arbetssökande men uppbär ingen arbetslöshetsersättning. Det är den sistnämnda gruppen som redovisas som utförsäkrade. Med utförsäkrad avses personer som 1. förbrukat en hel ersättningsperiod och som i anslutning till detta, 2. inte fyller villkoren för en ny ersättningsperiod, 3. inte erhållit en förlängning av tidigare ersättningsperiod samt 9

10 4. kvarstår som aktuell arbetssökande vid arbetsförmedlingen och är arbetslös, deltidsarbetslös eller så kallad timanställd (d.v.s. är behovsanställd med korta tidsbegränsade vikariat) två veckor efter ersättningsperiodens slut. Av definitionen följer att personer som påbörjar deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program före ersättningsperiodens slut inte kommer att redovisas som utförsäkrade. Definitionen innebär också att personer som inom två veckor från sista ersättningsdag avaktualiseras från arbetsförmedlingen inte räknas som utförsäkrad. Inte heller den som fortsätter att vara inskriven på arbetsförmedlingen men i en annan sökandekategori än arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd redovisas som utförsäkrad. Underlag för statistikuppgifter För att få fram uppgift om antal personer som har förbrukat en hel ersättningsperiod och inte beviljats en ny eller förlängd ersättningsperiod, har data tagits fram ur IAF:s databas Astat. Uttaget av data har gjorts cirka två månader efter den tidigare ersättningsperiodens utgång. För att få veta hur många av ovanstående individer som kvarstår som aktuella arbetssökande vid arbetsförmedlingen och är arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd har uppgifter hämtats ur AMS databas Händel. Personernas aktuella status vid arbetsförmedlingen två veckor efter det att ersättningen upphörde används. Tidpunkten för uttag av uppgifter ur Händel tidigarelades från och med fjärde kvartalet Innan dess användes personernas status vid arbetsförmedlingen två månader efter att senaste ersättningsperioden upphörde. Ändringen motiverades av att lång tid hunnit passera efter att ersättningsperioden upphörde till dess att datauttaget gjordes vilket ledde till att arbetsförmedlingen hade hunnit avaktualisera och anvisa personerna till arbetsmarknadspolitiska program. Regelverk Enligt 22 lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) lämnas ersättning under längst 300 dagar (ersätt 10

11 ningsperiod). När ersättningsperioden löpt ut kan den förlängas med längst 300 dagar, om sökanden då inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor och inte heller enligt arbetsförmedlingen bör erbjudas aktivitet i aktivitetsgarantin enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ovanstående innebär att arbetslöshetsförsäkringen är uppbyggd så att ersättning först betalas ut med 300 ersättningsdagar, ordinarie ersättningsperiod. När 300 dagar löpt ut kan arbetslöshetskassan förlänga ersättningsperioden med längst 300 dagar under vissa förutsättningar, förlängd ersättningsperiod. Av detta följer att individer kan bli utförsäkrade vid två tillfällen. Första tillfället är när den ordinarie ersättningsperioden löper ut efter 300 ersättningsdagar. Om personen då varken uppfyller villkoren för en ny eller förlängd ersättningsperiod och inte heller blir anvisad till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program blir personen utförsäkrad. Andra tillfället en person kan bli utförsäkrad är när en förlängd ersättningsperiod löpt ut. I denna situation prövar arbetslöshetskassan om arbetsvillkoret enligt 12 ALF är uppfyllt så att en ny ersättningsperiod kan beviljas. Om detta inte kan ske återstår endast möjligheten om anvisning till aktivitetsgarantin eller något annat arbetsmarknadspolitiskt program för att undvika utförsäkring. Enligt 21 förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program bör en heltidsaktivitet inom ramen för aktivitetsgarantin erbjudas senast inom 27 månader från arbetslöshetens inträde. Rätt till ersättning Utbetalning av arbetslöshetsersättning sker genom den arbetslöshetskassa en person tillhör eller är ansluten till. När en person blir anvisad till aktivitetsgarantin eller ett annat arbetsmarknadspolitiskt program utgår aktivitetsstöd istället för arbetslöshetsersättning. Aktivitetsstödet betalas ut av försäkringskassan. 2 Rätten till ersättning påverkas inte om det blir ett uppehåll mellan det att en person blir utförsäkrad och senare blir anvisad till aktivitetsgarantin eller ett annat arbets 2 Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 7. 11

12 marknadspolitiskt program. Aktivitetsstöd lämnas med samma belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersättning kan lämnas. 3 Det spelar i detta sammanhang ingen roll hur lång tid som förflutit från det att personen blivit utförsäkrad till dess att personen blir anvisad till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. Det finns en begränsning i ersättningsrätten för personer som regelbundet utför deltidsarbete och samtidigt uppbär arbetslöshetsersättning för resterande tid. Om personerna fortsätter en tillsvidareanställning på deltid har de vid ersättningsperiodens utgång inte rätt till ersättning i den nya ersättningsperioden så länge tillsvidareanställningen på deltid pågår. 4 Detta innebär att tillsvidareanställda på deltid som uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod måste ta ställning till om de vill fortsätta sin anställning på deltid eller säga upp sin anställning för att istället få hel arbetslöshetsersättning. Vilka blir utförsäkrade? Arbetslösa eller deltidsarbetslösa/timanställda personer som söker och beviljas arbetslöshetsersättning samt förbrukar den sista dagen i sin ersättningsperiod riskerar att bli utförsäkrade. Om de här personerna får en ny eller en förlängd ersättningsperiod i anslutning till att deras ersättningsperiod tar slut kommer de inte att räknas som utförsäkrade. För att klassificeras som utförsäkrad får de inte ha trätt in i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. De ska dessutom kvarstå som arbetslösa eller deltidsarbetslösa/tim-anställda två veckor efter det att deras ersättningsperiod har tagit slut. De utförsäkrade har de senaste åren uppgått till cirka 600 individer per kvartal, se tabell nedan. Tabell 1 Antal utförsäkrade per kvartal Kvartal Kvinnor Män Totalt Totalt Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 5. 4 Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, 8. 12

13 De utförsäkrade är en relativt liten grupp jämfört med antalet ersättningstagare, vilka under ett kvartal uppgår till cirka personer. Att det är fler män än kvinnor som blir utförsäkrade ger en indikation att de flesta utförsäkrade kvarstår som helt arbetslösa och inte som deltidsarbetslösa eller timanställda. Nedanstående tabell bekräftar detta. Tabell 2 Utförsäkrade efter typ av arbetslöshet Kvinnor Män Totalt Arbetslösa Deltidsarbetslösa Summa Nästan 3 av 4 utförsäkrade är helt arbetslösa vid sin utförsäkring och drygt var fjärde utförsäkrad är deltidsarbetslös eller timanställd. Av nedanstående tabell framgår att det främst är äldre som blir utförsäkrade. Tabell 3 Utförsäkrade fördelat på ålder Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt Summa Var fjärde person som utförsäkras är 60 år eller äldre jämfört med var tolfte i åldersgruppen år. Ett beteende som kan resultera i att en person blir utförsäkrad är om personen tackar nej till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. Incitamentet att tacka nej ökar troligen när personer närmar sig pensionsåldern. Även inom åldersgruppen år ökar antalet utförsäkrade med stigande ålder, se diagram nedan. 13

14 Diagram 1 Antalet utförsäkrade i åldersgruppen år år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år För att närmare beskriva vilka som blir utförsäkrade kategoriseras de utförsäkrade efter vilken ersättningsperiod de lämnar, ordinarie alternativt förlängd. Tabell 4 Utförsäkrade efter ålder och ersättningsperiod Åldersgrupp Ordinarie Förlängd Uppgift saknas Totalt Summa För tre av de utförsäkrade saknas uppgifter i IAF:s databas Astat, om personerna lämnar en ordinarie eller en förlängd ersättningsperiod. Av tabellen ovan framgår att 58 procent av de utförsäkrade lämnar en förlängd ersättningsperiod. I samtliga åldersgrupper förutom ungdomsgruppen är det mer vanligt att personer utförsäkras från en förlängd ersättningsperiod och inte från en ordinarie period. Att ungdomarna avviker kan förklaras av att det är relativt få ungdomar som får förlängd ersättningsperiod. 14

15 Som en jämförelse har de utförsäkrade relaterats till antalet ersättningstagare med färre än 50 ersättningsdagar kvar av sin ordinarie alternativt förlängda ersättningsperiod Tabell 5 Antalet utförsäkrade per 1000 ersättningstagare under år 2005 med färre än 50 dagar kvar av sin ersättningsperiod. Åldersgrupp Ordinarie Förlängd Totalt Totalt Äldre personer som befinner sig i slutet av sin förlängda ersättningsperiod riskerar att bli utförsäkrade i betydligt högre utsträckning än någon annan grupp. Det är även vanligare att yngre ersättningstagare blir utförsäkrade än ersättningstagare i medelåldern. Av de personer som befinner sig i slutet av sin ersättningsperiod och är mellan år är det relativt få som blir utförsäkrade. Skillnaderna mellan åldersgrupperna kan bero på att arbetsförmedlingen erbjuder olika lösningar till personer som riskerar utförsäkring beroende på vilken åldersgrupp de tillhör. Mer troligt är att skillnaderna beror på att antalet individer som avvisar arbetsförmedlingens erbjudande om program är mer frekvent förekommande i en del åldersgrupper. Antalet utförsäkrade skiljer sig åt mellan de olika arbetslöshetskassorna och är inte enbart relaterat till storleken på arbetslöshetskassan. I tabellen nedan redovisas dels antalet utförsäkrade, dels jämförelsetal för respektive arbetslöshetskassa. Jämförelsetalen är precis som tidigare relaterade till hur många ersättningstagare som befann sig i slutet av den förlängda respektive den ordinarie ersättningsperioden. Tabellen är sorterad efter antal utförsäkrade relaterat till antal ersättningstagare med mindre än 50 dagar kvar av sin ersättningsperiod. 15

16 ~ Tabell 6 Antalet utförsäkrade och iömförelsetol för respektive arbetslöshetskossa Arbetslöshetskassa Alfa Bensinhandlarnas Småföretagarnas Finans- och Försäkringsbranschens Svensk Handels och Arbetsgivarnas Fastighetsanställdas Journalisternas SeA Målarnas Musikernas Sifs Metallindustriarbetarnas H TF s Elektrikernas Akademikernas ST:s Säljarnas Grafiska arbetarnas Skogs- och Träfackets Farmacitjänstemännens Kommunaltjänstemännens Livsmedelsarbetarnas Handelsanställdas Kommunalarbetarnas Lärarnas Industrifackets Pappersindustriarbetarnas Ledarnas Hotell- och Restauranganställdas Hamnarbetarnas - Transportarbetarnas Byggnadsarbetarnas Service och kommunikation Teaterverksammas Sveriges arbetares Sveriges fiskares Utförsäkrade Ordinarie Förlängd ~ Jämförelsetal Ordinarie Förlängd Total o o o 4 Totalt Observera att för en del arbetslösh etskassor är det faktiska an talet utfö rsäkrade mycket lågt och jäm förelsetalen för dessa ska därmed tolkas med fö rsiktighet

17 Alfa-kassan är den arbetslöshetskassa som har flest utförsäkrade både i absoluta tal och relaterat till personer som befinner sig i slutet av sin ersättningsperiod. Ungefär hälften av deras ersättningstagare som befinner sig i slutet av sin ersättningsperiod är yngre än 30 år. Av tabellen nedan framgår att åldersfördelningen av Alfakassans ersättningstagare inte kan förklara kassans relativt höga antal utförsäkrade. Alfa-kassan har höga jämförelsetal för samtliga åldersgrupper. Tabell 7 Utförsäkrade och jämförelsetal för Alfa-kassan Åldersgrupp Utförsäkrade Jämförelsetal Ordinarie Förlängd Ordinarie Förlängd Total Totalt Antalet utförsäkrade varierar inte tillnärmelsevis lika mycket mellan länen som mellan arbetslöshetskassorna, se tabell nedan. 17

18 Tabell 8 Utförsäkrade och jämförelsetal fördelat på län Län Utförsäkrade Jämförelsetal Ordinarie Förlängd Ordinarie Förlängd Total Uppsala Jämtland Halland Stockholm Jönköping Västerbotten Gotland Södermanland Gävleborg Dalarna Västernorrland Kronoberg Västmanland Västra Götaland Blekinge Örebro Skåne Östergötland Kalmar Värmland Norrbotten Totalt I Uppsala län blir relativt många som befinner sig i slutet av sin ersättningsperiod utförsäkrade och i Norrbottens län utförsäkras relativt få. Det är framförallt jämförelsetalet för personer med en förlängd ersättningsperiod i Uppsala län som avviker från övriga läns jämförelsetal. Enkätstudien Under fjärde kvartalet 2004 är det totalt personer som uppfyller de tre första villkoren i definitionen av utförsäkrade. Det innebär att personerna två månader efter ersättningsperiodens utgång inte uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod eller erhållit en förlängning av tidigare ersättningsperiod. Gruppen har undersökts närmare genom en enkätstudie. Syftet är att få veta vad som händer med dem efter utförsäkringen med särskild fokus på hur de försörjer sig efter utförsäkringen. 18

19 Gruppen har delats in i följande fem kategorier beroende på vilken status de hade på arbetsförmedlingen två veckor efter att ersättningsperioden tagit slut: Arbetslös Deltidsarbetslös/timanställd Deltagare i aktivitetsgarantin Övriga ej avaktualiserade Avaktualiserade Personer vars ersättningsperiod upphört och efter två veckor fortfarande var inskrivna på arbetsförmedlingen som helt arbetslösa, deltidsarbetslösa eller timanställda definieras som utförsäkrade i vår rapport. Personer som inom två veckor efter att deras ersättningsperiod tog slut har erhållit arbete och avaktualiserats definieras som ej utförsäkrade. Även personer som påbörjat aktivitetsgarantin, ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller när arbetsförmedlingen ansett personer ej stå till arbetsmarknadens förfogande definieras som ej utförsäkrade i vår rapport. De fem grupperna ovan har delats in i undergrupper efter kön och ålder. En finare gruppering på ålder är ej möjlig att göra då ytterligare uppdelning skulle medföra en möjlighet till identifiering av individer. Tabell 9 Det totala antalet personer som ingick i enkätstudien fördelat på kön och ålder. Utförsäkrad Ej utförsäkrad Totalt 54 år 55 år 54 år 55 år Kvinnor Män Totalt Av utförsäkrade fjärde kvartalet 2004 deltog 73 procent i intervjun vilket motsvarar personer. Nedanstående tabell redovisar svarsfrekvensen i respektive kategori fördelat på kön och ålder. Tabell 10 Svarsfrekvensen i respektive grupp fördelat på kön och ålder. Utförsäkrad Ej utförsäkrad 54 år 55 år 54 år 55 år Kvinnor Män 75 % 61 % 82 % 81 % 73 % 67 % 82 % 81 % I båda grupperna utförsäkrad respektive ej utförsäkrad är svarsfrekvensen högre för personer som är 55 år och äldre. Bortfallet för personer som är 54 år 19

20 eller yngre beror enligt SCB främst på att telefon saknas. Detta beror troligen på att yngre personer inte har ett fast telefonabonnemang utan endast mobiltelefon med telefonkort. Presentation av resultatet I det följande presenteras frågor och resultat för de personer som deltog i intervjun. Det bortfall som redovisas i tabellerna nedan avser personer som inte har kunnat ta ställning till frågan eller valt att avstå. Fråga 1 Enligt uppgift från arbetsförmedlingen/arbetslöshetskassan tog din ersättningsperiod slut för cirka ett år sedan (fjärde kvartalet 2004). Har du uppburit arbetslöshetsersättning efter den tidpunkten? Ja Nej Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 23 % 8 % 22 % 11 % 18 % 76 % 92 % 77 % 88 % 82 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Övervägande delen, 82 procent, uppger att de inte erhållit någon arbetslöshetsersättning efter att de blivit utförsäkrade. Att 18 procent (186 stycken) svarar att de uppburit arbetslöshetsersättning efter att ersättningsperioden tagit slut kan förklaras av flera orsaker. En förklaring kan vara att personer hunnit upparbeta ett nytt arbetsvillkor och därmed rätt till arbetslöshetsersättning vid en ny period med arbetslöshet. En annan förklaring kan vara att den utförsäkrade dröjer med att skicka in kassakort till arbetslöshetskassan. Detta i kombination med en lång handläggningstid hos arbetslöshetskassan gör att två månader hinner passera från utförsäkringstidpunkten. Personen blir därför först utförsäkrad och sedan beviljar arbetslöshetskassan ersättning retroaktivt. En ytterligare förklaring kan vara att den tillfrågade inte har skillnaden mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd klar för sig. Detta stöds av att nästan hälften av dem som svarat att de uppburit arbetslöshetsersättning efter tidpunkten för utförsäkring även har svarat att de uppburit aktivitetsstöd den närmaste tiden 20

21 efter ersättningsperiodens slut. Speciellt i gruppen ej utförsäkrad är detta en trolig förklaring eftersom många blivit anvisade till aktivitetsgarantin eller ett annat arbetsmarknadspolitiskt program inom två veckor efter att ersättningsperioden tog slut. Fråga 2 Hade du innan din ersättningsperiod tog slut fått information från arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassan att din ersättningsperiod höll på att ta slut? Ja Nej Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 77 % 86 % 78 % 89 % 82 % 21 % 14 % 15 % 8 % 15 % 2 % 1 % 7 % 3 % 4 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 procent uppger att de fått information om att ersättningsperioden höll på att ta slut medan 15 procent (155 stycken) uppger att de inte fått någon information om att ersättningsperioden höll på att ta slut. Enligt de föreskrifter som var ikraft fjärde kvartalet 2004 skulle arbetslöshetskassan underrätta den sökande när 50 ersättningsdagar återstod av perioden om att dagarna höll på att ta slut. 5 Detta innebär att alla ska ha fått en skriftlig information. Det kan därför tyckas konstigt att 15 procent uppger att de inte har fått någon information. En förklaring till detta kan vara att den skriftliga informationen i några fall inte kommit fram med hänsyn till postgång och eventuella adressändringar. En annan förklaring kan vara att personer har fått informationen men glömt bort den eller inte tagit informationen till sig. Sammantaget visar resultatet i denna fråga vikten av en tydlig och lättillgänglig information om vilka regler som gäller. IAFFS 2004:1, 32, från och med den 1 oktober 2005 IAFFS 2005:1, 12 kapitlet

22 Fråga 3 Anser du att du fick tillräcklig information om vad arbetsförmedlingen kunde göra för dig när din ersättning upphörde? Ja Nej Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 38 % 68 % 54 % 72 % 57 % 60 % 31 % 42 % 26 % 41 % 2 % 2 % 3 % 2 % 3 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Att fyra av tio anser att de inte fått tillräcklig med information om vad arbetsförmedlingen kan göra är allvarligt. Det framgår även att skillnaderna mellan åldersgrupperna är markant. Andelen som inte ansåg sig ha fått tillräcklig information är högst bland de utförsäkrade som är 54 år och yngre. Vid intervjuerna framkom att frågan öppnade upp för många tolkningar om vad som avses med tillräcklig information. En förklaring till att den sökande anser att informationen var otillräcklig kan bero på vilka förväntningar den sökande har på vad arbetsförmedlingen kan göra för denne. En annan förklaring kan vara oklar information från arbetsförmedlingen. Detta kan i sin tur bero på att den enskilde förmedlaren inte vet vilka resurser arbetsförmedlingen har att erbjuda den sökande vid tidpunkten för besöket. En ytterligare förklaring kan vara att den sökande inte tagit till sig den information som givits. Fråga 4 Fick du i samband med att din ersättningsperiod tog slut erbjudande om en plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program? Ja Nej Inte aktuellt Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 44 % 46 % 77 % 61 % 60 % 47 % 42 % 17 % 22 % 30 % 7 % 9 % 5 % 16 % 9 % 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 22

23 60 procent uppger att de i samband med att ersättningsperioden tog slut fick erbjudande om en plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. 30 procent, vilket motsvaras av 315 personer, uppger att de inte fick erbjudande om plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. En förklaring till att erbjudandet uteblev kan vara att personerna fått arbete på heltid eller deltid vilket gör att det inte längre var aktuellt med en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vid en jämförelse mellan grupperna svarade en större andel av de ej utförsäkrade att de fick erbjudande om en plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. Svaret är naturligt med tanke på att de flesta i denna grupp befinner sig i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. Det är däremot förvånande att mer än fyra av tio i gruppen utförsäkrad uppger att de inte fick detta erbjudande. Någon skillnad mellan åldersgrupperna kan inte konstateras. I gruppen utförsäkrad 54 år och yngre uppgav 47 procent, 130 personer, att de inte fått ett erbjudande om plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program när ersättningsperioden tog slut. Nästan en tredjedel av dessa uppgav att de den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tog slut försörjde sig genom arbete. 16 procent av dem uppgav att de den närmaste tiden försörjde sig genom sparat kapital medan 32 procent uppgav annat. Annat dominerades av personer som fått hjälp till sin försörjning av familjen. I gruppen utförsäkrade 55 år och äldre kan en orsak till att erbjudandet uteblev vara att den utförsäkrade har uppgivit för arbetsförmedlingen att den har för avsikt att gå i pension. 23

24 Fråga 4 a (Har enbart ställts till dem som svarade ja på fråga 4) Tackade du ja eller nej till detta erbjudande? Ja Nej Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 70 % 32 % 89 % 67 % 73 % 30 % 68 % 11 % 33 % 27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Av de 631 personer som svarat att de fått ett erbjudande om plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program tackade sammanlagt 73 procent ja till erbjudandet. I gruppen utförsäkrade 54 år eller yngre svarar 70 procent att de tackade ja till erbjudandet. Detta innebär att personerna först blivit utförsäkrade och mer än två veckor efter att ersättningsperioden tog slut har påbörjat aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program. Gruppen ej utförsäkrad har påbörjat aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program inom två veckor från ersättningsperiodens slut. Av de 631 som svarat att de fått ett erbjudande om plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program tackade 27 procent (171 personer) nej till erbjudandet. Fråga 4 b belyser varför personerna tackade nej till erbjudandet. Fråga 4 b Varför tackade du nej till erbjudandet? Arbete Eget företag Studier Pension Annat Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 47 % 2 % 62 % 5 % 23 % 11 % 2 % 21 % 2 % 7 % 8 % 2 % 3 % 0 % 3 % 0 % 54 % 0 % 48 % 32 % 33 % 40 % 14 % 45 % 36 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % De vanligaste orsakerna till att de sökande avböjer arbetsförmedlingens erbjudande om anvisning till aktivi tetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program 24

25 är att de har ett arbete, avser att gå i pension eller annat skäl. Personer som uppger annan orsak för att tacka nej till erbjudandet domineras av personer med negativ in ställning till aktivitetsgarantin eller andra arbets marknadspolitiska program. De ansåg bland annat att åtgärden inte var meningsfull eller att de inte ansåg sig vara motiverade för åtgärden. Vidare finns även ett mindre antal personer som avböjde erbjudandet för att de tänkte gå i pension inom en snar framtid. Gruppen 54 år och yngre domineras av personer som uppger att de tackat nej till erbjudandet för att de antingen har ett arbete på gång eller fortsätter sin del tids- eller timanställning. Gruppen 55 år och äldre domineras av personer som tackar nej för att de avser att gå i pension. Fråga 5 I fråga fem och sex avses med arbete såväl heltid- som deltidsarbete samt personer med starta eget bidrag. Pension innefattar både personer som uppbär sjuk /aktivitetsersättning och ålderspension. Annat innefattar personer som uppgivit att de försörjer sig på arbetslös hetsersättning, studiemedel, sjukpenning, föräldra penning, lån och dylikt. Hur försörjde du dig den närmaste tiden efter att din ersättningsperiod hade tagit slut? Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år Arbete Aktivitetsstöd Pension Försörjningsstöd Sparat kapital Annat Två eller fler alt Ej svarat 24 % 25 % 1 % 4 % 14 % 22 % 8 % 1 % 12 % 14 % 27 % 1 % 23 % 19 % 4 % 2 % 15 % 61 % 1 % 3 % 3 % 11 % 5 % 1 % 3 % 37 % 31 % 0 % 10 % 13 % 5 % 0 % 14 % 38 % 13 % 2 % 11 % 15 % 6 % 1 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Syftet med frågan var att få veta vad som händer med personerna efter det att ersättningsperioden tagit slut. Av svaren framgår att en stor andel blivit anvisade till 25

26 aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program och därmed uppbär aktivitetsstöd. Som förväntat utgörs den största andelen i gruppen ej utförsäkrad av personer som uppburit aktivitetsstöd den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tagit slut. Detta innebär att personerna fått en anvisning till aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program inom två veckor från att ersättningsperioden tagit slut. Även inom gruppen ej utförsäkrad utgör personer som erhåller aktivitetsstöd den närmaste tiden efter utförsäkringen en stor andel. Personer som är 54 år och yngre och utförsäkrade uppger dock arbete, särskilt deltidsanställningar, i stor utsträckning. Orsaken annat domineras av personer som uppgivit att de fått hjälp till sin försörjning av familjen, antingen genom att make/maka försörjt dem eller genom att föräldrar hjälpt dem. Många har också svarat att de gjort förtida uttag av ålderspension eller har privata pensionsförsäkringar. Endast två procent av de svarande uppger att de lever på försörjningsstöd den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tagit slut. Fråga 6 Hur försörjer du dig idag? Arbete Aktivitetsstöd Pension Försörjningsstöd Sparat kapital Annat Två eller fler alt Ej svarat Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 47 % 11 % 42 % 11 % 31 % 12 % 10 % 32 % 18 % 20 % 1 % 52 % 0 % 49 % 21 % 3 % 1 % 3 % 1 % 2 % 3 % 6 % 1 % 3 % 3 % 24 % 14 % 17 % 12 % 17 % 9 % 5 % 5 % 5 % 6 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Det är intressant att notera att ett år efter att ersättningsperioden tagit slut har andelen som försörjer sig genom arbete och pension ökat medan andelen som försörjer sig genom aktivitetsstöd och sparade medel har minskat. Vid en jämförelse mellan åldersgrupperna domineras gruppen 54 år och yngre av personer som fått arbete medan gruppen 55 år och äldre domineras av personer som fått pension. 26

27 Andelen som försörjde sig genom sparat kapital direkt efter utförsäkringen har minskat efter ett år. En tredjedel av dem som direkt efter utförsäkringen uppger att de lever på sparat kapital har efter ett år gått i pension. I dessa fall är det troligt att personer väljer att bli utförsäkrade när det endast återstår en kort tid till pensionen och lever under väntetiden på sparade medel. Efter ett år är det fortfarande endast två procent som uppger att de lever på försörjningsstöd. 15 procent uppgav att de försörjde sig genom annat den närmaste tiden efter att ersättningsperioden tog slut. Efter ett år uppgav 17 procent annat som orsak. Fortfarande uppger de flesta att de fått hjälp till sin försörjning av familjen, antingen genom att make/maka försörjt dem eller genom att föräldrar hjälpt dem. Många har även efter ett år svarat att de försörjer sig genom förtida uttag av ålderspension eller privata pensionsförsäkringar. Fråga 7 Avser du att söka arbete närmaste året? Ja Nej Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 55 % 22 % 70 % 25 % 47 % 38 % 76 % 25 % 72 % 48 % 7 % 2 % 5 % 3 % 5 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Hela 48 procent, motsvarande 512 personer, uppger att de inte tänker söka arbete närmaste året. Gruppen domineras dock av personer som redan har ett arbete eller har fått pension och av dessa anledningar inte tänker söka arbete. Endast ett fåtal som svarat att de inte tänker söka arbete närmaste året uppbär aktivitetsstöd. 27

28 Fråga 8 Hur bedömer du dina möjligheter att få ett varaktigt arbete inom ett år? Inga/mycket små Små Medelstora Stora Bortfall Utförsäkrad Ej utförsäkrad Samtliga 54 år 55 år 54 år 55 år 15 % 67 % 15 % 70 % 37 % 19 % 14 % 26 % 14 % 20 % 27 % 6 % 27 % 4 % 18 % 27 % 7 % 22 % 4 % 16 % 11 % 6 % 10 % 8 % 9 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Som framgår av tabellen är förväntningarna inför framtiden av varierande omfattning. Slutsatser Själva begreppet utförsäkrad är laddat och antyder att människor förlorar en möjlighet till försörjning. IAF:s undersökning visar att dessa personer visserligen blir utförsäkrade från arbetslöshetsersättning men att det inte innebär att de står utan försörjning. En hypotes i början på undersökningen var att många av de utförsäkrade lever på försörjningsstöd. Enkätsvaren stöder inte denna hypotes. Enbart fyra procent av de utförsäkrade som är 54 år eller yngre får försörjningsstöd den närmaste tiden efter utförsäkring, i den äldre åldergruppen endast en procent. Av kartläggningen framgår att en fjärdedel av de utförsäkrade i den yngre åldersgruppen försörjer sig genom arbete den närmaste tiden efter utförsäkringen. I den äldre åldersgruppen är det en fjärdedel av de utförsäkrade som lever av pension närmaste tiden efter utförsäkringen. Andelen i den yngre åldersgruppen som försörjer sig genom arbete har ökat till knappt hälften ett år efter utförsäkringen. I den äldre åldersgruppen har andelen utförsäkrade som lever av sin pension ökat till mer än hälften ett år efter utförsäkringen. Av de äldre utförsäkrade som fick erbjudande om en plats i aktivitetsgarantin eller annat arbetsmarknadspolitiskt program var det sju av tio som tackade nej till 28

29 erbjudandet. Många tackar nej då de har en mycket negativ inställning till aktivitetsgarantin. Av svaren framgår att många istället för aktivitetsstöd lever på sparade medel eller får hjälp till sin försörjning av annan familjemedlem. När det gäller frågan om någon blir utförsäkrad på grund av bristande information svarar 15 procent, 155 stycken, att de inte fått någon information om att ersättningsperioden höll på att ta slut. Detta är allvarligt. Det kan finnas olika förklaringar till detta men visar på vikten av tydlig och enkel information, både skriftlig och muntlig. 29

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2

Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2007-10-31 Dnr 2007/832 MO 2007:24 Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa effekterna av förändringarna

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa

Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa Rapport: Så påverkar den nya deltidsregeln de arbetslösas ersättningsrätt. Exempel från Akademikernas a-kassa Maj 2017 Fler kommer att kunna deltidsarbeta och få a-kassa under en längre tid när en ny deltidsregel

Läs mer

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 680 485 (+0,4%) Ersättningstagare: 8 405 (1,2%) Deltagare i program: 4 812 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 217 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar ligger

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer