Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan"

Transkript

1 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2012/139 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Regeringen har i regleringsbrevet för 2012 gett Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) följande uppdrag: IAF ska redovisa antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. IAF ska också redovisa antalet personer som Arbetsförmedlingen avanmält hos arbetslöshetskassorna. Redovisning avseende första halvåret 2011 ska göras senast den 1 april 2012 och redovisning avseende helåret 2011 ska göras senast den 1 oktober I denna rapport, som är IAF:s andra redovisning 2012 till regeringen, har IAF i vissa delar valt att redovisa utvecklingen över tid. IAF har även genomgående valt att använda de senaste tillgängliga uppgifterna. Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna har fått möjlighet att faktagranska rapporten. IAF har presenterat den för Arbetsförmedlingen vid ett möte 28 september Till samma dag bjöd IAF in samtliga arbetslöshetskassor för en presentation av rapporten. Tre arbetslöshetskassor deltog vid detta möte. Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Jessica Idbrant, chef för analysenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Eva Nordström, uppdragsledare, Miaomiao Zhu, Stefan Andersson och Marika Holmqvist, analysenheten. I arbetet har även Jessica Edelbro Laurell från granskningsenheten deltagit. Kontaktperson från rättsenheten har varit Urban Nilsson. I den slutliga beredningen har Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten och Lars Seger, chefsjurist, deltagit. Katrineholm den 1 oktober 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Jessica Idbrant Chef för analysenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utvecklingen av antalet lämnade underrättelser Beslut och åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Underrättelser som inte har behandlats Underrättelser som har behandlats Arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av underrättelser Arbetsförmedlingens orsaker till lämnade underrättelser och arbetslöshetskassornas sanktionsgrad Sannolikheten att få sanktion Metod Data Analys av faktorers samband med att arbetslöshetskassan beslutar om sanktion Handläggningstid för arbetslöshetskassorna att fatta beslut utifrån Arbetsförmedlingens underrättelser Arbetsförmedlingens avanmälan till arbetslöshetskassan Redovisning av Arbetsförmedlingens manuella avanmälningar Antalet dagar ersättningstagarna var avanmälda Slutdiskussion Käll- och litteraturförteckning Bilagor BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA BILAGA Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 3

4 Sammanfattning I denna rapport används uppgifter om antal underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade under januari 2006 juni 2012, antalet beslut och åtgärder som arbetslöshetskassorna med anledning av underrättelser under åren och avanmälningar gjorda under åren Anledningen till att IAF redovisar underrättelser till och med juni 2012 är att dessa uppgifter finns tillgängliga. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt IAF noterar följande angående antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnat: Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser under första halvåret 2012 till arbetslöshetskassorna (9,8 per 1000 ersättningstagare). Detta är en minskning jämfört med första halvåret 2011 då Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser (10,6). Arbetsförmedlingen lämnade 3,0 underrättelser per ersättningstagare till personer som deltog i jobbcoachning under första halvåret Detta är en minskning med 44 procent från första halvåret Det var ovanligt att Arbetsförmedlingen lämnade en underrättelse till följd av att en ersättningstagare inte hade sökt de arbeten som Arbetsförmedlingen anvisade till under januari 2007 till mars Det var personer i den yngsta åldersgruppen som Arbetsförmedlingen lämnade flest underrättelser för i förhållande till antalet ersättningstagare. Antalet underrättelser varierade stort mellan marknadsområdena under första halvåret 2012; 14,0 underrättelser per ersättningstagare i Norra Mälardalen jämfört med 5,3 i Nordvästra Götaland. Antalet underrättelser per ersättningstagare minskade mest i marknadsområdena Småland, Södra Götaland och Stockholm Gotland under första halvåret 2012 jämfört med föregående år. Den relativt stora minskningen, med cirka två till fyra underrättelser per ersättningstagare förklarar nästan hela den totala minskningen sedan första halvåret Antalet underrättelser varierade stort även mellan arbetsmarknadsområdena under första halvåret Det var även stor variation mellan arbetslöshetskassorna under första halvåret 2012, högst andel underrättelser lämnades till Alfa och lägst till SEKO:s. 4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

5 Slutsatser Minskningen av antalet underrättelser från första halvåret 2011 till första halvåret 2012 kan indikera att effekten av Arbetsförmedlingens särskilda insatser under har avtagit. IAF har i en tidigare granskning konstaterat att det finns risk för att kontrollfunktionen inte säkerställs i Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer. Detta konstaterande stärks ytterligare av resultatet i föreliggande rapport. Beslut och åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt IAF noterar följande angående arbetslöshetskassornas beslut och åtgärder med anledning av underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnat: Andelen sanktionsbeslut av samtliga beslut, den så kallade sanktionsgraden, var stabil under åren (85 86 procent), men under 2010 och 2011 minskade den till 81 respektive 80 procent. Sanktionsgraden varierade stort mellan arbetslöshetskassorna för underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade under Högst sanktionsgrad hade underrättelser för medlemmar vid GS arbetslöshetskassa (94 procent) och lägst för Ledarnas (52 procent). Det var lika vanligt att en arbetslöshetskassa beslutade om att dagpenningen skulle sättas ned med 25 eller 50 procent som att den beslutade om att ersättningen upphörde tillsvidare. De vanligaste orsakerna till att Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser under kunde hänföras till de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. För dessa underrättelser minskade sanktionsgraden med 8 procentenheter under perioden Sannolikheten att få sanktion För att hitta samband mellan olika bakgrundsfaktorer och beslut om sanktion till följd av underrättelser, som Arbetsförmedlingen lämnade under , har IAF genomfört en logistisk regressionsanalys. Av analysen framkom att sannolikheten för att arbetslöshetskassorna skulle besluta om sanktion var högre i vissa fall: Det var vanligare med beslut om sanktion för ersättningstagare som hade förgymnasial utbildning än för dem med gymnasial eller eftergymnasial/ forskarutbildning. Beslut om sanktion var vanligare om ersättningstagaren tillhörde arbetslöshetskassorna Akademikernas, Alfa, Byggnadsarbetarnas, SEKO:s, GS, Handelsanställdas, Hotell- och Restauranganställdas, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 5

6 Slutsatser IF Metalls, Kommunalarbetarnas, Lärarnas, Småföretagarnas, Svensk Handels eller Vision jämfört med Unionens. Sannolikheten att få sanktion under varierade bland annat beroende på vilken arbetslöshetskassa ersättningstagaren tillhörde och vilken utbildning han eller hon hade. Det går dock inte utifrån analysen att veta om det till exempel berodde på att arbetslöshetskassorna bedömde olika beroende på ersättningstagarens utbildningsbakgrund eller om det berodde på att Arbetsförmedlingen lämnade sämre underbyggda underrättelser beroende av vilken arbetslöshetskassa ersättningstagaren tillhörde. Handläggningstider Handläggningstiderna för arbetslöshetskassorna att fatta beslut om underrättelser beräknas som det antal dagar från det datum Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse till det datum som arbetslöshetskassorna redogör till IAF att de fattat beslut. I rapporten redovisar IAF handläggningstiderna för beslut som ledde till att ersättningen upphörde tillsvidare, ersättningen sattes ned, samt att skäl saknas för sanktion, för underrättelser lämnade under IAF:s genomgång visar bland annat: Hälften av besluten var handlagda inom 22 dagar, både när det gällde sanktionsbesluten och när det saknades skäl för sanktion. Akademikernas fattade 75 procent av besluten enligt de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen inom 20 dagar medan Byggnads inte ens hade fattat 25 procent av dessa beslut inom 33 dagar. Akademikernas fattade 75 procent av besluten som ledde till nedsättning av ersättningen inom 20 dagar medan Byggnads inte ens hade fattat 25 procent av dessa beslut inom 34 dagar. Ledarnas fattade 75 procent av besluten som innebar att det saknades skäl för sanktion inom 22 dagar medan STs bara hade fattat 25 procent av dessa beslut inom 20 dagar. Slutsatser Den stora variationen mellan arbetslöshetskassornas handläggningstider innebär att ersättningstagarna får vänta olika länge på besked. Detta kan tyda på att det finns en risk för att ersättningstagarna inte behandlas lika trots att underrättelserna är likartade. 6 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

7 Arbetsförmedlingens avanmälan till arbetslöshetskassan Under 2011 blev ersättningstagare manuellt avanmälda av Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 20 procent av samtliga ersättningstagare. IAF noterar följande angående Arbetsförmedlingens manuella avanmälningar till arbetslöshetskassan: Andelen avanmälda ersättningstagare av det totala antalet ersättningstagare var under perioden relativt stabil. Arbetsförmedlingen avanmälde yngre ersättningstagare i betydligt större omfattning än äldre för samtliga tre år. Andelen ersättningstagare som blev manuellt avanmälda och därefter påanmälda under 2011 varierade stort mellan ålderskategorierna. Äldre återkom mer sällan till Arbetsförmedlingen för att påanmäla sig igen jämfört med yngre. Yngre personer var avanmälda fler dagar i genomsnitt än äldre personer. Mäns avanmälan varade i något längre utsträckning än kvinnors Skillnaderna för ålder gäller samtliga år. Slutsatser IAF konstaterar i föreliggande rapport att det är fortsatt svårt att få fram uppgifter om avanmälan. IAF anser bland annat att det borde vara möjligt att kunna följa upp avanmälningar på samma sätt som platsanvisningar. Det borde vara obligatoriskt för arbetsförmedlaren att fylla i skäl till varför han eller hon inte har gjort en avanmälan. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 7

8 1 Inledning IAF har fått i uppdrag av regeringen att senast den 1 oktober 2012 redovisa antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt andelen underrättelser som lett till någon form av sanktion. IAF ska också redovisa antalet personer som Arbetsförmedlingen avanmält hos arbetslöshetskassorna. IAF har i vissa delar dessutom valt att redovisa utvecklingen över tid. IAF har även genomgående valt att använda de senaste tillgängliga uppgifterna. Detta innebär att underrättelserna redovisas till och med 30 juni 2012, besluten och avanmälningarna redovisas till och med 31 december Det framgår i regeringens instruktion till Arbetsförmedlingen 1 att Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring samt säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med berörda parter. Arbetsförmedlingens uppdrag blir därmed att kontrollera att personer som får arbetslöshetsersättning uppfyller de allmänna villkoren och följer de regler som anges i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF). I förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten anges vilka åtgärder Arbetsförmedlingen ska vidta när ersättningstagare inte uppfyller villkoren. Arbetsförmedlingen är skyldig att informera arbetslöshetskassorna om ersättningstagaren inte bedöms uppfylla dessa villkor. I vissa fall sker det genom att Arbetsförmedlingen avanmäler ersättningstagaren hos arbetslöshetskassan. Avanmälan överförs automatiskt till arbetslöshetskassorna när Arbetsförmedlingen lägger in avanmälan i sitt elektroniska ärendehanteringssystem. I andra fall sker det genom att Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt till den arbetslöshetskassa där den sökande är anmäld. Arbetslöshetskassorna använder underrättelserna som underlag för att utreda om ersättningstagaren har följt reglerna. Om ersättningstagaren inte har uppfyllt de allmänna villkoren eller inte har följt reglerna ska arbetslöshetskassan besluta om ekonomisk sanktion. 2 IAF ska verka för, granska och följa upp att arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen tillämpar de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller på ett rättssäkert och effektivt sätt. 1 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, 4 p1 respektive 4 p7. 2 Se bilaga 1 för utdrag ur lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gällande när Arbetsförmedlingen ska avanmäla respektive lämna underrättelser samt de allmänna villkoren för arbetslöshetsersättning och sanktionsregler. 8 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

9 Denna rapport innehåller fem kapitel: 1) Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt. 2) Beslut och åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt. 3) Sannolikheten att få sanktion. 4) Handläggningstider för arbetslöshetskassorna att fatta beslut om underrättelserna. 5) Arbetsförmedlingens avanmälan till arbetslöshetskassan. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 9

10 2 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt När Arbetsförmedlingen inte bedömer att en ersättningstagare inte uppfyller de regler och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning, är Arbetsförmedlingen skyldig att informera arbetslöshetskassorna. Det sker bland annat genom att Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt till den arbetslöshetskassa där den sökande är anmäld. Skyldigheten för Arbetsförmedlingen att lämna underrättelser regleras i 16 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Se bilaga 1 för de aktuella reglerna i förordningen. Arbetsförmedlingen skickar månadsvis uppgifter till IAF om lämnade underrättelser. Dessa uppgifter lagras i IAF:s databas Underrättelsedatabasen. Uppgifter om ersättningstagare är hämtade från IAF:s databas Astat och uppgifter om anvisade arbeten, kompletterande aktörer och sökandekategorier är hämtade från Arbetsförmedlingens databas Datalagret. I detta kapitel beskriver IAF utvecklingen av antalet lämnade underrättelser från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna från januari 2006 till juni Kapitlet tar även upp fördelningen av antalet underrättelser på kön, ålder, arbetslöshetskassor, marknadsområden, arbetsmarknadsområden och sökandekategorier. 10 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

11 2.1 Utvecklingen av antalet lämnade underrättelser Underrättelser över tid Diagram 2.1: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna första halvåren Av diagram 2.1 framgår det att antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna har minskat mellan första halvåren 2011 och Under första halvåret 2012 lämnade Arbetsförmedlingen underrättelser. Det är en minskning med 232 underrättelser (10 procent) jämfört med första halvåret Det framgår även att antalet underrättelser under första halvåren generellt sett legat på en lägre nivå jämfört med de första halvåren Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 11

12 Diagram 2.2: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna, per ersättningstagare, för första halvåren Av diagram 2.2 framgår det att när antalet underrättelser sätts i relation till antalet ersättningstagare kvarstår mönstret i stort sett från diagram 2.1. Arbetsförmedlingen lämnade 9,8 underrättelser per ersättningstagare under första halvåret 2012, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med Trots minskningen är antalet underrättelser per ersättningstagare högre för första halvåret 2012 än för första halvåren 2009 och 2010, vilket till stor del förklaras av att antalet ersättningstagare har minskat. 12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

13 Diagram 2.3: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna, per ersättningstagare från januari 2007 till juni Diagram 2.3 visar att det finns säsongsvariationer i antalet lämnade underrättelser per ersättningstagare. Bland annat lämnas det varje år färre underrättelser under juli och augusti. Från och med maj 2008 var antalet underrättelser per ersättningstagare under lång tid lägre än för samma månader föregående år. I februari 2010 bröts dock den nedåtgående trenden och från och med maj 2010 till september 2011 var antalet underrättelser istället högre än för samma månad föregående år. Därefter var antalet underrättelser per ersättningstagare relativt konstant under några månader. Från och med mars 2012 var antalet åter lägre jämfört med samma månad under föregående år. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 13

14 2.1.2 Underrättelser och kompletterande aktörer Under första halvåret 2011 var det ersättningstagare som deltog i minst en coachningsinsats 3 och under första halvåret 2012 var det Tabell 2.1: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna för personer som deltog i jobbcoachningsinsats samt antal underrättelser per ersättningstagare i coachningsinsats. Antal underrättelser Antal per Första halvåret ,4 Första halvåret ,0 Tabell 2.1 visar att för ersättningstagare som deltog i jobbcoachningsinsats under första halvåret 2012 lämnade Arbetsförmedlingen 3,0 underrättelser per ersättningstagare under första halvåret Det är en minskning med 44 procent från första halvåret Under perioden maj 2009 till 31 december 2011 använde sig Arbetsförmedlingen av personliga coacher och från 1 januari 2012 började Arbetsförmedlingen att använda sig av jobbcoacher. Personliga coacher var en insats som var frivillig för den arbetssökande och den som ville kunde få den stöttningen. När det gäller jobbcoacher är det istället Arbetsförmedlingen som gör bedömningen av vem som har behov av sådan stöttning i sitt arbetssökande. Därför finns det en stor skillnad i antalet ersättningstagare som får coachning mellan första halvåret 2011 och första halvåret Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

15 2.1.3 Underrättelser och anvisade arbeten En av de vanligaste orsakerna till att en arbetsförmedlare väljer att lämna en underrättelse till arbetslöshetskassan är att den sökande inte har sökt ett anvisat arbete. Under första kvartalet 2007 gjorde Arbetsförmedlingen platsanvisningar till personer med arbetslöshetsersättning. Antalet anvisningar minskade därefter kraftigt för att under 2011 åter öka svagt. Första kvartalet 2012 gjorde Arbetsförmedlingen platsanvisningar till personer som fick arbetslöshetsersättning. Om den arbetssökande inte söker ett anvisat arbete och om arbetsförmedlaren inte lämnar en underrättelse måste arbetsförmedlaren motivera i handläggarsystemet AIS varför han eller hon inte lämnade någon underrättelse. Platsanvisningar är den enda händelse som Arbetsförmedlingen följer upp på detta sätt. Diagram 2.4: Antal anvisade arbeten där ersättningstagare inte sökt det arbete som Arbetsförmedlingen anvisade samt antalet av dessa där Arbetsförmedlingen inte har lämnat underrättelse, från januari 2007 till mars Av diagram 2.4 framgår det att det är ovanligt att Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse till följd av att en ersättningstagare inte sökt ett anvisat arbete. Under 2007 och 2008 är det under vissa månader ett glapp mellan de båda kurvorna vilket innebär att ersättningstagarna som inte sökt anvisat arbete under den perioden i något högre grad fick en underrättelse jämfört med de senaste åren. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 15

16 Arbetsförmedlarna uppgav att de tre vanligaste anledningarna till att han eller hon inte lämnade underrättelse, när en ersättningstagare inte sökt anvisat arbete, var felregistrering från Arbetsförmedlingens sida, sökanden har bristande utbildning och yrkesvana samt löfte om annat lämpligare arbete. Felregistrering samt att den sökande har bristande utbildning och yrkesvana, som båda indikerar att Arbetsförmedlingen kan ha gjort fel anvisning, utgör tillsammans mellan 32 och 39 procent av anledningarna till att Arbetsförmedlingen inte lämnade underrättelse under åren Underrättelser fördelat på ålder och kön Tabell 2.2: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna och antal underrättelser per ersättningstagare, fördelat på ålder och kön, för första halvåren 2011 och Antal underrättelser Antal underrättelser per ersättningstagare Första halvåret 2011 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 24 år ,8 18,2 19, år ,5 11,3 10, år ,3 10,9 10,6 55 år ,0 8,3 8,6 Totalt ,4 10,8 10, Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 24 år ,1 22,8 21, år ,2 9,6 9, år ,1 8,9 9,0 55 år ,8 6,3 7,4 Totalt ,9 9,7 9,8 Av tabell 2.2 framgår det att Arbetsförmedlingen under första halvåret 2012 lämnade något färre underrättelser per ersättningstagare för de flesta köns- och ålderskategorier, jämfört med första halvåret Det finns dock några undantag. Antal underrättelser för män som är 24 år och yngre ökade mest mellan de båda perioderna. Antal underrättelser för kvinnor i samma åldersgrupp minskade mest. Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser till ersättningstagare i den yngsta åldersgruppen i betydligt större utsträckning under första halvåren 2011 och Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

17 2.1.5 Underrättelser fördelat på marknadsområde Tabell 2.3: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna och antal underrättelser per ersättningstagare, fördelat på marknadsområden, för första halvåren 2011 och Antal underrättelser per Antal underrättelser ersättningstagare Marknadsområde Första halvåret Norra Mälardalen ,0 14,0 Västra Svealand ,6 12,4 Småland ,8 11,1 Södra Götaland ,1 10,3 Göteborg Halland ,7 9,6 Södra Norrland ,1 9,3 Södra Mälardalen Östergötland ,9 8,7 Norra Norrland ,3 8,4 Stockholm Gotland ,8 7,5 Nordvästra Götaland ,3 5,3 Uppgift saknas 0 3 Av tabell 2.3 framgår det att det är stora skillnader mellan antalet underrättelser per ersättningstagare som arbetsförmedlarna lämnade inom de olika marknadsområdena 4. Arbetsförmedlarna i marknadsområde Norra Mälardalen lämnade 14,0 underrättelser per ersättningstagare medan de i marknadsområde Nordvästra Götaland lämnade 5,3. De marknadsområden där antalet underrättelser per ersättningstagare minskade mest under första halvåret 2012 jämfört med föregående år var Småland, Södra Götaland och Stockholm Gotland. Den relativt stora minskningen, med cirka två till fyra underrättelser per ersättningstagare förklarar nästan hela den totala minskningen sedan första halvåret För en geografisk bild över marknadsområdena se bilaga 2. Marknadsområden är en intern geografisk organisering av arbetsmarknadsområdena, som i sin tur inbegriper ett eller flera arbetsförmedlingskontor. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 17

18 Tabell 2.4: Antal underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna och antal underrättelser per ersättningstagare, fördelat på arbetsmarknadsområden, för första halvåren 2011 och Arbetsmarknadsområde* Antal underrättelser Antal underrättelser per ersättningstagare Första halvåret Högst antal underrättelser per ersättningstagare under första halvåret 2012 Karlskoga ,6 28,2 Köping ,7 20,6 Solna ,7 19,0 Västervik ,2 18,4 Falun ,1 17,6 Östersund ,8 16,6 Karlstad ,6 15,9 Kristianstad ,4 14,5 Lycksele ,5 14,2 Eskilstuna ,2 14,0 Lägst antal underrättelser per ersättningstagare under första halvåret 2012 Stockholm ,6 7,9 Lund ,5 7,8 Västerås ,9 7,7 Huddinge ,8 7,0 Norrköping ,0 7,0 Linköping ,0 7,0 Umeå ,6 6,8 Trelleborg ,9 6,3 Halmstad ,8 6,1 Trollhättan ,4 5,9 * I tabellen visas de arbetsmarknadsområden där det lämnades högst respektive lägst antal underrättelser per ersättningstagare under första halvåret 2012 för de områden med 20 underrättelser eller fler. I tabell redovisas endast de arbetsmarknadsområden där det lämnades högst respektive lägst antal underrättelser per ersättningstagare under första halvåret I bilaga 3 finns en fullständig tabell för samtliga arbetsmarknadsområden. För arbetsmarknadsområden med få ersättningstagare påverkas antalet per mer av hur antalet underrättelser ökar eller minskar jämfört med arbetsmarknadsområden med många ersättningstagare. Man bör därför vara försiktig med att jämföra områden och år. Skillnaden var stor mellan hur många underrättelser per ersättningstagare som arbetsförmedlarna lämnade inom de olika arbetsmarknadsområdena under 5 Arbetsmarknadsområden som har färre än 20 underrättelser redovisas i tabellen, men analyseras inte närmare på grund av att det finns för få underrättelser. 18 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

19 första halvåret Arbetsförmedlarna i arbetsmarknadsområdena Karlskoga och Köping lämnade 28,2 respektive 20,6 underrättelser per ersättningstagare, medan arbetsförmedlarna i Trollhättan och Halmstad lämnade 5,9 respektive 6,1 underrättelser per ersättningstagare. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 19

20 2.1.6 Underrättelser fördelat på arbetslöshetskassor När det gäller arbetslöshetskassor med få ersättningstagare påverkas antalet per mer av hur antalet underrättelser ökar eller minskar jämfört med arbetslöshetskassor med många ersättningstagare. Man bör därför vara försiktig med att jämföra arbetslöshetskassor och år. Tabell 2.5: Antal underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassorna och antal underrättelser per ersättningstagare för första halvåren 2011 och 2012, fördelat på arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassa Antal underrättelser per Antal underrättelser ersättningstagare Första halvåret eller fler underrättelser under första halvåret 2012 Alfa ,3 17,6 Hotell- och Restauranganställdas ,3 13,3 Lärarnas ,0 12,1 Kommunalarbetarnas ,6 11,5 Transportarbetarnas ,3 11,3 Småföretagarnas ,6 10,9 Livsmedelsarbetarnas ,7 9,1 Akademikernas ,7 9,0 Vision ,0 8,6 IF Metalls ,6 8,6 Handelsanställdas ,5 8,4 Fastighets ,8 7,2 Byggnadsarbetarnas ,0 6,9 Unionens ,8 6,6 GS ,5 5,6 SEKO:s ,7 5,1 Färre än 20 underrättelser under första halvåret 2012 Elektrikernas 6 8 7,0 10,7 Farmacitjänstemännens ,6 6,8 Finans- och Försäkringsbranschens ,0 7,3 Hamnarbetarnas 1 0 7,9 0,0 Journalisternas 2 6 2,8 8,5 Ledarnas ,8 7,6 Musikernas 0 0 0,0 0,0 Pappersindustriarbetarnas 7 6 9,3 8,7 Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 0 0 0,0 0,0 STs ,1 6,7 Svensk Handels och Arbetsgivarnas ,7 6,2 Sveriges arbetares 3 4 2,8 4,6 Sveriges Entreprenörer 0 1 0,0 8,2 Säljarnas 5 6 7,9 10,4 20 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

21 Av tabell framgår det att Arbetsförmedlingen lämnade flest underrättelser per ersättningstagare till arbetslöshetskassan Alfa (17,6 per 1 000) under första halvåret Minst antal underrättelser per ersättningstagare lämnades till SEKO:s (5,1 per 1 000). Arbetsförmedlingen lämnade inga underrättelser alls till Hamnarbetarnas, Musikernas och Skogs- och lantbrukstjänstemännens under första halvåret Det framgår även att antalet underrättelser per ersättningstagare till IF Metalls och Handelsanställdas arbetslöshetskassor ökade mellan första halvåret 2011 och Ökningen var cirka en underrättelse per ersättningstagare vardera jämfört med första halvåret Övriga arbetslöshetskassor, med 20 underrättelser eller fler, minskade. Fastighets minskade mest, med 5,6 underrättelser per ersättningstagare. 6 Arbetslöshetskassor som har färre än 20 underrättelser redovisas i tabellen, men analyserna grundar sig i huvudsak på de arbetslöshetskassor med 20 eller fler. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 21

22 2.1.7 Underrättelser fördelat på sökandekategorier I tabell 2.6 redovisar IAF underrättelser fördelat på vilken sökandekategori ersättningstagarna är inskrivna i hos Arbetsförmedlingen. 7 Ersättningstagarna ska stå inskrivna som arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd. 8 Det förekommer dock att ersättningstagarna är inskrivna i andra sökandekategorier och får ersättning. Dessa har IAF klassificerat som annan kategori. Tabell 2.6: Antal underrättelser från Arbetsförmedlingen om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassorna och antal underrättelser per ersättningstagare, fördelat på sökandekategorier första halvåren 2011 och Antal underrättelser per Antal underrättelser ersättningstagare* Sökandekategori Första halvåret Arbetslös ,2 9,5 Deltidsarbetslös ,0 10,9 Timanställd ,4 9,5 Annan kategori *Första halvåren 2011 och 2012 var respektive ersättningstagare inte inskrivna som arbetslös, deltidsarbetslös eller timanställd vid mättidpunkten. Av tabell 2.6 framgår det att det inte fanns några nämnvärda skillnader mellan de olika sökandekategorierna under första halvåret Under första halvåret 2011 var det vanligare att Arbetsförmedlingen lämnade en underrättelse om ersättningstagaren var inskriven som arbetslös. 7 För de ersättningstagare som har fått en underrättelse har IAF använt sökandekategorin som de stod inskrivna i när Arbetsförmedlingen lämnade underrättelsen. För de ersättningstagare som inte fått en underrättelse har den senaste sökandekategorin i den senaste kassakortsveckan fått definiera vilken sökandekategori de står inskrivna i. 8 Ersättningstagarna kan även stå inskrivna som fiskare och ha rätt att få ersättning. Arbetsförmedlingen lämnade inte någon underrättelse för ersättningstagare inskrivna i denna sökandekategori och dessa redovisas inte i denna rapport eftersom de även är så få. 22 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

23 3 Beslut och åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Arbetslöshetskassorna ansvarar för att utreda om ersättningstagaren har följt reglerna. När Arbetsförmedlingen lämnat en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt använder arbetslöshetskassan den som underlag. Om ersättningstagaren inte har följt reglerna eller uppfyllt villkoren ska arbetslöshetskassorna besluta om ekonomisk sanktion. Villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning samt sanktioner regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Se bilaga 1 för de aktuella reglerna. När arbetslöshetskassan har fattat beslut ska denna enligt 7 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor omedelbart skicka en kortfattad redogörelse till IAF. Uppgifterna från dessa redogörelser registreras i IAF:s databas Underrättelsedatabasen varifrån uppgifterna till detta kapitel är hämtade. I detta kapitel redogör IAF för hur många underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt som arbetslöshetskassorna inte har behandlat samt hur stor andel av dem som har behandlats som leder till beslut om sanktion. Vidare beskrivs hur sanktionsgraden, den andel av samtliga beslut som innebär sanktion, varierar för kön, ålder och arbetslöshetskassa. Slutligen redovisar IAF hur fördelningen ser ut mellan olika sanktionsbeslut och hur det skiljer sig när det gäller orsakerna till varför Arbetsförmedlingen har lämnat underrättelser. Den tidsperiod som redovisas är Arbetslöshetskassorna ska hinna utreda om ersättningstagaren har följt reglerna innan de skickar uppgifterna till IAF. Vad gäller beslut och åtgärder för underrättelser tar det ungefär sex månader innan IAF bedömer att uppgifterna i Underrättelsedatabasen är tillförlitliga. Därför redovisar IAF uppgifter till och med 2011 i detta kapitel. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 23

24 3.1 Underrättelser som inte har behandlats Arbetslöshetskassorna kan ange olika orsaker till varför en underrättelse inte behandlas. Underrättelse återkallad innebär att Arbetsförmedlingen formellt har återtagit underrättelsen. Detta måste Arbetsförmedlingen göra innan arbetslöshetskassan har hunnit fatta beslut i ärendet. Ej mottagits innebär att arbetslöshetskassan har uppgett till IAF att underrättelsen inte har nått arbetslöshetskassan. Fel arbetslöshetskassa innebär att Arbetsförmedlingen har lämnat underrättelsen till fel arbetslöshetskassa. Dessa underrättelser ska arbetslöshetskassorna skicka tillbaka till Arbetsförmedlingen som ska utreda vilken arbetslöshetskassa som ska ha underrättelsen. Beslut saknas innebär att arbetslöshetskassan ännu inte har fattat beslut i ärendet eller att redogörelsen för beslutet ännu inte har inkommit till IAF. Övrigt innebär att det redan utifrån andra åtgärdspunkter finns ett beslut från arbetslöshetskassan om att till exempel frånkänna ersättningstagaren rätten till ersättning eller att utesluta den enskilde (varvid ersättning upphör). Arbetslöshetskassan har i dessa ärenden inte fattat något ytterligare sanktionsbeslut med anledning av underrättelsen. Tabell 3.1: Underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna under åren och som inte har behandlats av arbetslöshetskassorna. Underrättelse återkallad Ej mottagits av kassan Fel arbetslöshetskassa Beslut Summa ej saknas Övrigt 9 behandlade Andel ej behandlade ,2 % ,3 % ,8 % ,7 % ,6 % ,9 % Under 2011 lämnade Arbetsförmedlingen underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassorna. Tabell 3.1 visar att av dessa underrättelser var det 5,9 procent som arbetslöshetskassorna inte hade behandlat. Detta är en något mindre andel än IAF bedömer att nedgången i andelen ärenden som registreras som Övrigt beror på att arbetslöshetskassorna har fått tydligare instruktioner om vad som ska klassificeras som Övrigt, samt att formuläret som arbetslöshetskassorna fyller i har förändrats. 24 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

25 3.2 Underrättelser som har behandlats Arbetslöshetskassan kan ange två olika anledningar som kan ange till att underrättelsen har behandlats men inte lett till någon sanktion. Ej ersättningssökande innebär att ersättningstagaren inte har begärt ersättning från arbetslöshetskassan (inte skickat in något kassakort) vid tidpunkten för händelsen som föranledde underrättelsen. Skäl för sanktion saknas innebär att arbetslöshetskassan i sin utredning kommit fram till att det inte fanns något skäl för sanktion och att ersättningstagaren ska få behålla sin ersättning. Tabell 3.2: Underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat till arbetslöshetskassorna under åren och som har behandlats av arbetslöshetskassorna. Ej beslut Ej ersättningssökande Beslut Skäl för sanktion saknas Sanktion Summa behandlade Sanktionsgrad % % % % % % Av tabell 3.2 framgår det att andelen sanktionsbeslut av samtliga beslut, sanktionsgraden, har legat stabil under åren då den var procent. Det skedde dock en förändring av sanktionsgraden under 2010 då den minskade till 81 procent och år 2011 till 80 procent. De senaste åren har således andelen beslut där arbetslöshetskassan inte fann några skäl för sanktion ökat. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 25

26 3.3 Arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av underrättelser Sanktionsgrad fördelad på ålder och kön Tabell 3.3: Arbetslöshetskassornas beslut och sanktionsgrad med anledning av underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under , fördelat på ålder och kön. Antal beslut Sanktionsgrad år % 77 % 77 % år % 78 % 80 % Kvinnor år % 80 % 79 % 55- år % 83 % 73 % Kvinnor totalt % 80 % 78 % - 24 år % 87 % 91 % år % 86 % 83 % Män år % 83 % 82 % 55- år % 74 % 81 % Män totalt % 83 % 83 % Totalt % 81 % 80 % Av tabell 3.3 framgår det att sanktionsgraden har varierat under 2009, 2010 och 2011 för såväl kvinnor som män och när det gäller samtliga åldersgrupper. Totalt minskade sanktionsgraden för kvinnor med 7 procentenheter från 2009 till För män var motsvarande minskning 6 procentenheter. För kvinnor 24 år och yngre samt 55 år och äldre har sanktionsgraden minskat mest från 2009 till 2011, en minskning med 14 procentenheter för varje grupp. För kvinnor i åldern år var sanktionsgraden tämligen stabil och minskade med 3 procentenheter från 2009 till När det gäller män finns det ingen åldersgrupp som har uppvisat någon markant minskning av sanktionsgraden, men för män i åldern år minskade den med 3 procentenheter mellan varje redovisat år. Unga män har under alla tre åren haft den högsta sanktionsgraden och män i åldern år har haft en i stort sett oförändrad sanktionsgrad under perioden Män 55 år och äldre har alla tre åren haft en lägre sanktionsgrad än andra grupper. 26 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

27 3.3.2 Sanktionsgrad fördelad på arbetslöshetskassor Tabell 3.4: Arbetslöshetskassans beslut och sanktionsgrad med anledning av underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under 2010 och 2011, fördelat på arbetslöshetskassor. Fler än 20 beslut år 2011 Antal beslut Sanktionsgrad GS % 94 % Lärarnas % 89 % Alfa % 89 % Byggnadsarbetarnas % 87 % Akademikernas % 84 % IF Metalls % 83 % Kommunalarbetarnas % 81 % Hotell- och Restauranganställdas % 81 % Livsmedelsarbetarnas % 80 % SEKO:s % 80 % Småföretagarnas % 80 % Transportarbetarnas % 78 % Handelsanställdas % 78 % Vision % 77 % Finans- och Försäkringsbranschens % 74 % Fastighets % 68 % Unionens % 67 % STs % 54 % Ledarnas % 52 % Färre än 20 beslut år 2011 Svensk Handels och Arbetsgivarnas 9 13 Elektrikernas 19 9 Pappersindustriarbetarnas 14 8 Journalisternas 3 6 Farmacitjänstemännens 3 5 Sveriges Arbetares 7 5 Säljarnas 3 5 Hamnarbetarnas 1 2 Musikernas 1 0 Skogs- och lantbrukstjänstemännens 0 0 Sveriges Entreprenörers 0 0 Tabell 3.4 visar att sanktionsgraden, liksom tidigare år, varierar stort mellan arbetslöshetskassorna. Av de arbetslöshetskassor med fler än 20 beslut under Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 27

28 2011 hade GS arbetslöshetskassa högst sanktionsgrad för underrättelser för ersättningstagare och Ledarnas lägst. Ledarnas var även den arbetslöshetskassa som minskade sanktionsgraden mest från 2010 till Det totala antalet beslut och antalet ersättningstagare är dock relativt låga för den arbetslöshetskassan och små förändringar får därför stort genomslag på sanktionsgraden. Sanktionsgraden för underrättelser för ersättningstagare vid Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa ökade mest mellan 2010 och Sanktions- och omprövningsbeslut Tabell 3.5: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut för underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under 2010 och Avstängning enligt 43 p1 Avstängning enligt 43 p2 Nedsättning enligt 45a p1 Nedsättning enligt 45a p2 Ersättning upphör definitivt Sanktionsbeslut Antal Andel av total dagar 0 0 0,0 % 0,0 % 20 dagar 3 2 0,1 % 0,1 % 45 dagar ,0 % 1,6 % 20 dagar 1 2 0,0 % 0,1 % 40 dagar 0 2 0,0 % 0,1 % 60 dagar ,9 % 0,5 % 25 % ,4 % 39,2 % 50 % ,5 % 1,0 % 25 % ,7 % 7,7 % 50 % 5 4 0,2 % 0,2 % ,1 % 0,2 % 45 a ,6 % 0,6 % Ersättning upphör tillsvidare ,7 % 48,0 % Ärenden med flera sanktioner ,7 % 0,6 % Summa sanktionsbeslut ,0 % 100,0 % Omprövningsbeslut Ingen ändring ,3 % 80,5 % Ej omprövat 1 0 0,4 % 0,0 % Ändring helt enligt medlems begäran ,3 % 15,6 % Ändring delvis enligt medlems begäran ,0 % 3,9 % Totalsumma ,0 % 100,0 % Andel begäran om omprövning 11,7 % 10,7 % 28 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

29 Av tabell 3.5 framgår det att en av de två vanligaste sanktionsbesluten (48,1 procent) var att dagpenningen sattes ned med 25 eller 50 procent enligt 45 a ALF. Den sökande hade avvisat ett erbjudet lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program utan godtagbart skäl eller genom sitt uppträdande vållat att anställningen inte har kommit till stånd. Andelen sådana sanktionsbeslut var i stort sett oförändrad jämfört med Det var lika vanligt att ersättningen upphörde tills vidare eftersom ersättningstagaren inte uppfyllde de allmänna villkoren enligt 9 ALF. Den sökande - var förhindrad att åta sig arbete eller var inte arbetsför - var inte beredd att anta erbjudet lämpligt arbete - medverkade inte till att upprätta en handlingsplan - var inte aktivt arbetssökande - avvisade ett erbjudande om jobbgarantin för ungdomar. Andelen sanktionsbeslut där ersättningstagaren inte uppfyllde de allmänna villkoren har minskat med 3,7 procentenheter från 2010 till Av de sanktioner som beslutades med anledning av underrättelser lämnade under 2011 var det 10,7 procent där ersättningstagaren begärde omprövning. I drygt 80 procent av fallen skedde ingen ändring av beslutet. Denna andel har ökat med drygt 7 procentenheter mellan 2010 och Av det totala antalet ersättningstagare som begärde omprövning fick 19,5 procent sitt beslut helt eller delvis ändrat under Det är en minskning med 6,8 procentenheter från 2010 till Antalet omprövningsbeslut är dock relativt få till antalet och några säkra slutsatser går därmed inte att dra utifrån detta underlag. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 29

30 Tabell 3.6: Arbetslöshetskassornas sanktions- och omprövningsbeslut för underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under 2011, fördelat på kvinnor och män. Sanktionsbeslut Antal Andel av total Kvinnor Män Kvinnor Män 10 dagar 0 0 0,0 % 0,0 % Avstängning enligt 43 p1 20 dagar 2 0 0,2 % 0,0 % 45 dagar ,3 % 1,8 % 20 dagar 1 1 0,1 % 0,1 % Avstängning enligt 43 p2 40 dagar 2 0 0,2 % 0,0 % 60 dagar 2 9 0,2 % 0,8 % Nedsättning enligt 45a p1 25 % ,4 % 39,1 % 50 % ,1 % 0,8 % Nedsättning enligt 45a p2 25 % ,0 % 7,4 % 50 % 4 0 0,4 % 0,0 % Ersättning upphör definitivt ,4 % 0,0 % 45 a ,9 % 0,4 % Ersättning upphör tillsvidare ,1 % 48,9 % Ärenden med flera sanktioner 7 7 0,7 % 0,6 % Summa sanktionsbeslut ,0 % 100,0 % Omprövningsbeslut Ingen ändring ,9 % 77,5 % Inte omprövat 0 0 0,0 % 0,0 % Ändring helt enligt medlems begäran ,0 % 17,6 % Ändring delvis enligt medlems begäran 4 5 3,1 % 4,9 % Totalsumma ,0 % 100,0 % Andel begäran om omprövning 12,2 % 9,3 % Tabell 3.6 visar att det inte var några större skillnader mellan kvinnor och män för vilka sanktioner som arbetslöshetskassan beslutat om för underrättelser lämnade under Det var något vanligare att kvinnor fick beslut om nedsättning av dagpenningen enligt 45 a ALF medan män i något högre utsträckning fick beslut om att ersättningen upphör tills vidare enligt 9 ALF. Kvinnor begärde omprövning i något högre utsträckning än män. Män fick dock i högre utsträckning än kvinnor sitt sanktionsbeslut ändrat helt eller delvis. 30 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

31 3.4 Arbetsförmedlingens orsaker till lämnade underrättelser och arbetslöshetskassornas sanktionsgrad Tabell 3.7: Fördelning av orsaker till underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under samt sanktionsgrad fördelat på orsaker. Arbetsförmedlingens orsaker Fördelning av arbetsförmedlingens orsaker till underrättelse % 44 % 56 % 57 % 54 % 43 8 % 8 % 7 % 8 % 6 % 45a 50 % 47 % 36 % 35 % 39 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Arbetslöshetskassornas sanktionsgrad % 86 % 85 % 79 % 77 % % 81 % 83 % 81 % 73 % 45a 86 % 88 % 88 % 85 % 85 % Totalt 86 % 86 % 86 % 81 % 80 % När Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse kan arbetsförmedlaren ange en eller flera av tolv olika orsaker till underrättelsen. I tabell 3.7 har IAF delat in de tolv orsakerna till lämnad underrättelse i tre grupper. Dessa har IAF baserat på vilken sanktion den angivna orsaken kan hänföras till, det vill säga sanktion enligt 9, 43 eller 45 a ALF. Av tabellen framgår det att orsaker som kan hänföras till 45 a var vanligast för underrättelser lämnade under 2007 och Det gäller fall där ersättningstagaren bedömts ha avvisat ett lämpligt arbete eller program eller inte sökt ett anvisat arbete. Därefter skedde en förändring eftersom orsaker som kan hänföras till 9 blev vanligast för underrättelser under 2009 till För underrättelser vars orsaker kan hänföras till 9 ALF, där ersättningstagaren inte bedömts uppfylla de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, har sanktionsgraden minskat med 8 procentenheter från 2009 till För underrättelser vars orsaker kan hänföras till 43 ALF har sanktionsgraden minskat med 10 procentenheter från 2009 till I dessa fall har man bedömt att ersättningstagaren sagt upp sig från sitt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. Dessa underrättelser utgör dock endast 6 procent av samtliga beslut. För underrättelser vars orsaker man kan hänföra till 45 a ALF har sanktionsgraden minskat med 3 procentenheter från 2009 till Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 31

32 Den totala minskningen av sanktionsgraden beror därmed till stor del på minskningen av sanktionsgraden för underrättelser lämnade på grund av att Arbetsförmedlingen inte ansåg att ersättningstagarna uppfyllde de allmänna villkoren enligt 9 ALF. 32 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

33 4 Sannolikheten att få sanktion 4.1 Metod IAF har genomfört en logistisk regressionsanalys för att hitta statistiskt säkerställda samband mellan olika bakgrundsfaktorer och om arbetslöshetskassan beslutar om sanktion eller inte till följd av underrättelse. En sådan analys beräknar hur starka de eventuella sambanden är mellan vissa förklaringsvariabler, det vill säga variabler som tros ha ett samband med varför arbetslöshetskassan beslutar om sanktion eller inte, och om arbetslöshetskassan beslutar om sanktion. Varje förklaringsvariabel är indelad i två eller fler kategorier där varje variabel har en referenskategori som övriga kategorier jämförs med 10. I bilaga 4 finns det en frekvenstabell med de förklaringsvariabler och kategorier som dessa är indelade i. De resultat som IAF redovisar i rapporten utifrån den slutliga logistiska regressionsmodellen är oddskvoter och om de är signifikanta eller inte. Oddskvoter anger hur hög eller låg sannolikheten är för aktuell kategori att få en sanktion jämfört med referenskategorin medan övriga variabler hålls konstanta. Oddskvoten för referenskategorin är alltid ett. Om en kategori har en oddskvot större än ett och är signifikant betyder det att det förekommer en förhöjd sannolikhet i den kategorin att få sanktion i jämförelse med referenskategorin. På samma sätt innebär en oddskvot mindre än ett att den kategorin har en minskad sannolikhet att få sanktion i jämförelse med referenskategorin Data IAF har samkört uppgifter från IAF:s databaser Underrättelsedatabasen och Astat med uppgifter från Arbetsförmedlingens databas Datalagret för att ta fram förklaringsvariabler, det vill säga variabler som tros ha ett samband med varför arbetslöshetskassan beslutar om sanktion eller inte. 10 Exempel på en förklaringsvariabel är utbildningsnivå. Den är uppdelad i tre kategorier: förgymnasial utbildning, gymnasial utbildning samt eftergymnasial/forskarutbildning. Som referenskategori är förgymnasial utbildning vald vilket innebär att de övriga kategorierna jämförs mot förgymnasial utbildning. 11 Om exempelvis kategorin gymnasial utbildning har en oddskvot större än ett innebär det att det är vanligare att underrättelser för personer med gymnasial utbildning får en sanktion jämfört med de underrättelser för personer med förgymnasial utbildning (som är referenskategori). Det går dock inte att avgöra om det föreligger skillnader mellan de övriga kategorierna, till exempel mellan gymnasial och eftergymnasial utbildning. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 33

34 När arbetsförmedlaren lämnar en underrättelse till arbetslöshetskassan kan han eller hon ange en eller flera orsaker till underrättelsen. Dessa orsaker har delats in i tre grupper baserat på vilken sanktion den angivna orsaken kan hänföras till, det vill säga sanktioner enligt 9, 43 eller 45 a ALF. I den slutliga modellen ingår underrättelser. Av dessa hade fått en sanktion av arbetslöshetskassan. IAF har exkluderat Arbetslöshetskassorna Farmacitjänstemännens, Hamnarbetarnas, Journalisternas, Musikernas, Sveriges Entreprenörers och Säljarnas från regressionsanalysen eftersom det finns för få underrättelser för dem. 4.3 Analys av faktorers samband med att arbetslöshetskassan beslutar om sanktion I tabell 3.8 redovisar IAF de förklaringsvariabler som blev signifikanta i modellen. IAF har valt signifikansnivå 5 procent 12 som gräns för om en förklaringsvariabel ska vara med i modellen. I de fall förklaringsvariabeln har en signifikansnivå över 5 procent är det inte statistiskt säkerställt att variabeln påverkar beslut om sanktion. Förklaringsvariablerna kön, ersättningsnivå (grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning), Arbetsförmedlingens marknadsområden samt ålder var inte signifikanta och är därför inte med i modellen. 12 Signifikansen mäts med ett p-värde och ju mindre p-värdet är desto starkare är stödet för att det förekommer ett samband, det vill säga sambandet är statistiskt signifikant. Det finns således ett samband som inte är slumpmässigt. 34 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

35 Tabell 3.8: Oddskvoter för sannolikheten att få en sanktion. Förklaringsvariabel Signifikans 13 Oddskvot Förklaringsvariabel Signifikans Oddskvot Arbetslöshetskassa Unionens Referens 1 Förgymnasial Referens 1 Utbildningsnivå Gymnasial *,764 Akademikernas * 2,394 Eftergymnasial Alfa * 4,141 /Forskar *,740 Byggnadsarbetarnas * 2,935 Orsak 9 Referens 1 Elektrikernas Ej sign 1,142 45a * 1,602 Fastighets Ej sign 1, Ej sign,875 Ej sign 1, Referens 1 SEKO * 1, * 1,903 GS * 3,390 Tidsperiod halvår * 1,456 Handelsanställdas * 2, Ej sign 1,255 Hotell- och Restauranganställdas * 2, Ej sign 1,095 IF Metalls * 2, Ej sign 1,052 Kommunalarbetarnas * 2,358 Ledarnas Ej sign,848 Livsmedelsarbetarnas Ej sign 1,542 Finans- och Försäkringsbranschens Lärarnas * 2,514 Pappersindustriarbetarnas Ej sign 1,304 Småföretagarnas * 1,657 STs Ej sign,668 Svensk Handels och Arbetsgivarnas * 2,912 Sveriges Arbetares Ej sign 2,829 Transportarbetarnas Ej sign 1,303 Vision * 1,967 *=oddskvoten är signifikant (p<=0,05) Det fanns skillnader i sannolikheten att få sanktion beroende på vilken arbetslöshetskassa som fattade beslut. IAF valde Unionens arbetslöshetskassa som 13 Se bilaga 4 för exakta signifikansnivåer och konfidensintervall för oddskvoterna. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 35

36 referenskategori i modellen eftersom sanktionsgraden för 2009 till 2011 var bland de lägsta och Unionen dessutom är en relativt stor arbetslöshetskassa som har handlagt många underrättelser under dessa år. För ersättningstagare som tillhörde arbetslöshetskassorna Akademikernas, Alfa, Byggnadsarbetarnas, SEKO, GS, Handelsanställdas, Hotell- och Restauranganställdas, IF Metalls, Kommunalarbetarnas, Lärarnas, Småföretagarnas, Svensk Handels och Arbetsgivarnas samt Vision var sannolikheten att få en sanktion högre jämfört med ersättningstagare som tillhörde Unionens. För övriga arbetslöshetskassor fanns det ingen signifikant skillnad i sannolikheten att få en sanktion jämfört med Unionens. Det var lägre sannolikhet att arbetslöshetskassan fattade beslut om sanktion om ersättningstagare hade gymnasial eller eftergymnasial/forskarutbildning än om de enbart hade förgymnasial utbildning. Om Arbetsförmedlingen lämnade underrättelse med anledning av 45 a ALF, där ersättningstagaren bedömts ha avvisat lämpligt arbete eller program alternativt inte sökt anvisat arbete, var sannolikheten högre att arbetslöshetskassan beslutade om sanktion jämfört med 9 ALF. För underrättelser vars orsaker kan hänföras till 43 ALF, där ersättningstagaren bedömts sagt upp sig från sitt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från arbetet på grund av otillbörligt uppförande, fanns ingen signifikant skillnad i sannolikheten att få en sanktion jämfört med 9 ALF. Sannolikheten att arbetslöshetskassorna beslutade om sanktion var högre första och andra halvåret 2009 jämfört med andra halvåret Under övriga tidsperioder fanns ingen signifikant skillnad i sannolikheten att få en sanktion jämfört med andra halvåret Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

37 5 Handläggningstid för arbetslöshetskassorna att fatta beslut utifrån Arbetsförmedlingens underrättelser I detta avsnitt redogör IAF för hur lång tid det tog för arbetslöshetskassorna att fatta beslut om sanktion enligt 9 och 45 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) efter att Arbetsförmedlingen lämnade underrättelser under Se bilaga 1 för de aktuella reglerna i lagen. IAF redogör även för hur lång tid det tog för arbetslöshetskassorna att fatta beslut om att skäl för sanktion saknades under samma tidsperiod. Uppgifterna i detta kapitel är hämtade från IAF:s databas Underrättelsedatabasen. Arbetslöshetskassans handläggningstid, eller den tid arbetsförmedlaren uppskattade att handläggningen tog, har troligtvis betydelse för om arbetsförmedlaren lämnar en underrättelse. Om arbetsförmedlaren har skäl att tro att en ersättningstagare kommer att vara utan ersättning under lång tid innan arbetslöshetskassan fattar beslut eller om han eller hon kommer att få återkrav, kan benägenheten att lämna en underrättelse minska 14. Syftet med att redovisa handläggningstiderna är att uppmärksamma skillnader mellan arbetslöshetskassorna och därmed öka incitamenten för arbetslöshetskassorna att minska handläggningstiderna i de fall det är möjligt. IAF har definierat handläggningstid för dessa ärenden som antal dagar från det datum Arbetsförmedlingen lämnar en underrättelse till det datum som arbetslöshetskassorna redogjort till IAF att de fattat beslut. IAF har valt att mäta handläggningstiden för underrättelser där arbetslöshetskassan fattat beslut om att: dagpenningen ska sättas ned med 25 procent enligt 45 a ALF ersättningsrätten ska upphöra tillsvidare enligt 9 ALF det saknas skäl för sanktion. Eftersom det finns så få beslut om nedsättning av dagpenningen med 50 procent och om att ersättning upphör definitivt (enligt 45 a ALF) samt att ersättning upphör definitivt (enligt 45 ALF) och avstängning (enligt 43 ALF) är det inte möjligt att redovisa handläggningstider uttryckt i median för dessa. 14 Om arbetslöshetskassorna har rätt att innehålla eller nedsätta ersättningen under utredningstiden regleras i 70 och 66 ALF. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 37

38 Handläggningstiderna för underrättelser redovisas per arbetslöshetskassa och för samtliga ersättningstagare. Handläggningstiden utrycks i medianvärde samt 1:a och 3:e kvartilen 15. För att undvika att några enstaka ärenden påtagligt ska påverka en enskild arbetslöshetskassas handläggningstid av underrättelser redovisas statistik enbart för arbetslöshetskassor som fattat beslut i minst tio ärenden. 15 Median är det tal som storleksmässigt ligger i mitten av en ordnad talserie. Om det finns ett jämnt antal tal i talserien är medianen det genomsnittliga värdet av de två tal som ligger i mitten av den ordnade talserien. Den 1:a kvartilen är det tal som delar av en ordnad talserie så att en fjärdedel av observationerna har ett lägre värde än 1:a kvartilen och tre fjärdedelar har ett högre värde. Den 3:e kvartilen är det tal som delar av en ordnad talserie så att tre fjärdedelar av observationerna har ett lägre värde än tredje kvartilen och en fjärdedel har ett högre värde. Exempel: om medianen är 20 dagar innebär det att arbetslöshetskassan fattade beslut i hälften av ärendena inom 20 dagar. Om 1:a kvartilen är 10 innebär det att arbetslöshetskassan fattade beslut i en fjärdedel av ärendena inom 10 dagar. På samma sätt innebär en 3:e kvartil på 25 dagar att en fjärdedel av ärendena tog 25 dagar eller mer att fatta beslut i. 38 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

39 5.1 Resultatredovisning av handläggningstider Tabell 5.1: Handläggningstid i kalenderdagar för ärenden där arbetslöshetskassan fattat beslut om att sätta ned dagpenningen med 25 procent enligt 45 a ALF, för underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under Arbetslöshetskassa Handläggningstid 45 a ALF Antal 1:a kvartil Median 3:e kvartil Byggnadsarbetarnas Lärarnas Fastighets GS Alfa Handelsanställdas Unionens SEKO:s Livsmedelsarbetarnas Kommunalarbetarnas Transportarbetarnas Småföretagarnas IF Metalls Hotell- och Restauranganställdas Vision Akademikernas STs 8 * * * Finans- och Försäkringsbranschens 5 * * * Ledarnas 5 * * * Elektrikernas 4 * * * Farmacitjänstemännens 4 * * * Säljarnas 3 * * * Journalisternas 2 * * * Svensk Handels och Arbetsgivarnas 2 * * * Sveriges Arbetares 2 * * * Pappersindustriarbetarnas 1 * * * Hamnarbetarnas 0 * * * Musikernas 0 * * * Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 0 * * * Sveriges Entreprenörers 0 * * * Totalt Av tabell 5.1 framgår att arbetslöshetskassorna hade fattat hälften av alla beslut, om 25 procent nedsättning av dagpenningen enligt 45 a ALF, inom 22 dagar utifrån de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade under Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 39

40 Handläggningstiden för att fatta beslut om nedsättning med 25 procent av dagpenningen varierade mellan arbetslöshetskassorna. Den arbetslöshetskassa som hade kortast handläggningstid var Akademikernas som fattade hälften av dessa beslut inom 15 dagar. Den arbetslöshetskassa som hade längst handläggningstid var Byggnads som fattade hälften av dessa beslut inom 42 dagar. Av kvartilerna i tabell 5.1 framgår det att antalet dagar fram till dess att arbetslöshetskassan fattar ett beslut som leder till sanktion enligt 45 a varierar olika mycket och på olika sätt inom arbetslöshetskassorna. Bland annat framgår det att medan Akademikernas hade fattat 75 procent av dessa beslut inom 20 dagar har Byggnads inte ens fattat 25 procent av besluten inom 33 dagar. 40 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

41 Tabell 5.2: Handläggningstid i kalenderdagar för ärenden där arbetslöshetskassan fattat beslut om att ersättningsrätten upphör tillsvidare enligt 9 ALF, för underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under Arbetslöshetskassa Handläggningstid 9 ALF Antal 1:a kvartil Median 3:e kvartil Byggnadsarbetarnas Svensk Handels och Arbetsgivarnas Fastighets Livsmedelsarbetarnas Lärarnas Handelsanställdas Alfa Småföretagarnas Finans- och Försäkringsbranschens Unionens Hotell- och Restauranganställdas SEKO:s IF Metalls Kommunalarbetarnas Transportarbetarnas GS Vision Akademikernas Ledarnas 8 * * * STs 7 * * * Pappersindustriarbetarnas 4 * * * Elektrikernas 3 * * * Hamnarbetarnas 2 * * * Journalisternas 2 * * * Sveriges Arbetares 2 * * * Säljarnas 1 * * * Farmacitjänstemännens 0 * * * Musikernas 0 * * * Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 0 * * * Sveriges Entreprenörers 0 * * * Totalt Av tabell 5.2 framgår att arbetslöshetskassorna hade fattat hälften av alla beslut, om att ersättningsrätten upphörde tillsvidare enligt 9 ALF, inom 22 dagar utifrån de underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade under Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 41

42 Den arbetslöshetskassa som hade kortast handläggningstid var Akademikernas som fattade hälften av dessa beslut inom 14 dagar. Den arbetslöshetskassa med längst handläggningstid var Byggnadsarbetarnas som fattade hälften av dessa beslut inom 55 dagar. Av kvartilerna i tabell 5.2 framgår det att antalet dagar fram till dess att arbetslöshetskassan fattar ett beslut som leder till sanktion enligt 9 varierar olika mycket inom arbetslöshetskassorna. Bland annat framgår det att medan Akademikernas hade fattat 75 procent av dessa beslut inom 20 dagar har Byggnads inte ens fattat 25 procent av besluten inom 34 dagar. Det framgår även att handläggningstiden på Byggnads har en övervikt mot långa handläggningstider när det gäller beslut enligt Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

43 Tabell 5.3: Handläggningstid i kalenderdagar för ärenden där arbetslöshetskassan fattat beslut om att skäl för sanktion saknas, för underrättelser som Arbetsförmedlingen har lämnat under Arbetslöshetskassa Handläggningstid tillerkända Antal 1:a kvartil Median 3:e kvartil STs Byggnadsarbetarnas Handelsanställdas Kommunalarbetarnas Fastighets Unionens Alfa Småföretagarnas Transportarbetarnas Vision SEKO:s Hotell- och Restauranganställdas Livsmedelsarbetarnas IF Metalls Akademikernas Ledarnas Lärarnas 7 * * * Finans- och Försäkringsbranschens 6 * * * GS 4 * * * Pappersindustriarbetarnas 3 * * * Elektrikernas 2 * * * Journalisternas 2 * * * Farmacitjänstemännens 1 * * * Svensk Handels och Arbetsgivarnas 1 * * * Sveriges Arbetares 1 * * * Säljarnas 1 * * * Hamnarbetarnas 0 * * * Musikernas 0 * * * Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 0 * * * Sveriges Entreprenörers 0 * * * Totalt Av tabell 5.3 framgår det att arbetslöshetskassorna hade fattat hälften av alla beslut, om att skäl saknas för sanktion, inom 22 dagar utifrån underrättelserna som Arbetsförmedlingen lämnade under Den arbetslöshetskassa som hade kortast handläggningstid var Ledarnas som fattade hälften av dessa beslut inom 13 dagar. Den arbetslöshetskassa som Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 43

44 hade längst handläggningstid var STs som fattade hälften av dessa beslut inom 35 dagar. Av kvartilerna i tabell 5.3 framgår det att antalet dagar fram till dess att arbetslöshetskassan fattar ett beslut som leder till att skäl för sanktion saknas varierar olika mycket inom arbetslöshetskassorna. Bland annat framgår det att Ledarnas hade fattat 75 procent av dessa beslut inom 22 dagar medan STs bara hade fattat 25 procent av dessa beslut inom 20 dagar. 44 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

45 6 Arbetsförmedlingens avanmälan till arbetslöshetskassan När Arbetsförmedlingen bedömer att ersättningstagaren inte uppfyller de regler och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning, är Arbetsförmedlingen skyldig att informera arbetslöshetskassorna. Det sker bland annat genom att Arbetsförmedlingen avanmäler ersättningstagaren till den arbetslöshetskassa där han eller hon är anmäld. Avanmälan sker elektroniskt och överförs med automatik till arbetslöshetskassorna när Arbetsförmedlingen lägger in den i sitt ärendehanteringssystem. Skyldigheten för Arbetsförmedlingen att avanmäla regleras i 16 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten: Arbetsförmedlingen ska vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte har besökt eller kontaktat den offentliga arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan). Arbetsförmedlingen har reglerat fler situationer i sina föreskrifter 16 än de som finns angivna i förordningen om när arbetsförmedlare ska avanmäla ersättningsanmälda till arbetslöshetskassan (se bilaga 5). IAF har i denna rapport, liksom i föregående rapporter 17 om avanmälningar valt att lägga fokus på om Arbetsförmedlingen uppfyller skyldigheten i förordningen, eftersom det är reglerat i regeringens instruktion för Arbetsförmedlingen 18 : 13 I övrigt har Arbetsförmedlingen de uppgifter som framgår av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten eller av lag eller annan förordning. I detta kapitel redovisar IAF de uppgifter som är möjliga att ta fram om manuell avanmälan från Arbetsförmedlingens databas Datalagret 19. Uppgifterna om ersättningstagare är hämtade från IAF:s databas Astat. Den tidsperiod som redovisas är Avanmälan av ersättningsanmälda till arbetslöshetskassan ska göras manuellt i vissa situationer, och sker med automatik i andra. Automatisk avanmälan sker när Arbetsförmedlingen byter sökandekategori på den ersättningssökande och registrerar honom eller henne i en sökandekategori där det inte är möjligt att få ersättning mot bakgrund av till exempel beslut om programdeltagande eller 16 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden 17 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan m.m., 2011:6, IAF, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan samt analys, 2011:28, IAF, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, 2012:2, IAF 18 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen 19 Arbetsförmedlingens centrala databas där uppgifter från Arbetsförmedlingens handläggningssystem AIS lagras och kan sökas fram. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 45

46 arbete. När det gäller avanmälningar som görs automatiskt till arbetslöshetskassorna så sker dessa i datasystemet utan någon aktiv åtgärd från arbetsförmedlarens sida. Manuell avanmälan innebär att arbetsförmedlaren manuellt ska registrera in avanmälan i Arbetsförmedlingens handläggningssystem, AIS. 6.1 Redovisning av Arbetsförmedlingens manuella avanmälningar Att arbetsförmedlare gör avanmälan när de ska är ett led i kontrollen av att ersättningssökande uppfyller villkoren i försäkringen och står till arbetsmarknadens förfogande. Detta är i sin tur viktigt för att arbetslöshetskassorna ska kunna säkerställa att felaktiga utbetalningar inte betalas till personer som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen ska avanmäla ersättningssökande manuellt till arbetslöshetskassan enligt 16 förordningen (2000:628) när: en ersättningssökande inte besöker eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse. Arbetsförmedlingen reglerar ytterligare situationer då Arbetsförmedlingen ska avanmäla ersättningssökande manuellt i sina administrativa föreskrifter 20. Manuell avanmälan ska göras när den ersättningssökande: inte är anträffbar på det telefonnummer som han eller hon uppgett till Arbetsförmedlingen, vid den överenskomna tidpunkten anmäler till Arbetsförmedlingen att han eller hon inte kommer att kunna ta ett arbete under den tid som de särskilda omständigheterna består på grund av särskilda omständigheter, till exempel semesterresa, sjukdom eller barntillsyn reser utomlands. 20 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden 46 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

47 Tabell 6.1: Antal och andel ersättningstagare som Arbetsförmedlingen har avanmält manuellt , fördelat på kön och ålder. Kvinnor Antal ersättningstagare som har blivit avanmälda Andel ersättningstagare som har blivit avanmälda år % 22 % 23 % år % 20 % 22 % år % 18 % 20 % 55- år % 14 % 15 % Kvinnor totalt % 18 % 20 % Män - 24 år % 22 % 23 % år % 20 % 23 % år % 16 % 19 % 55- år % 11 % 13 % Män totalt % 17 % 19 % Totalt % 17 % 20 % Av tabell 6.1 framgår det att andelen ersättningstagare som Arbetsförmedlingen avanmälde till arbetslöshetskassorna låg relativt stabilt under åren 2009 till Det var ingen nämnvärd skillnad mellan andelen kvinnor och män som avanmäldes under Mellan de olika åldersgrupperna var dock skillnaderna större. Arbetsförmedlingen avanmälde yngre ersättningstagare i betydligt högre omfattning än äldre under år 2009, 2010 och Arbetsförmedlingen avanmälde 23 procent av männen under 25 år och 13 procent av männen över 54 år En liknande skillnad fanns mellan den yngsta åldersgruppen kvinnor och den äldsta åldersgruppen kvinnor Det går inte att fördela avanmälningarna på de olika bakomliggande orsakerna, till exempel semester och att ersättningstagarna inte besöker eller inte kontaktar Arbetsförmedlingen. Det går inte heller att ta fram uppgifter om hur stor andel som inte besökte eller kontaktade Arbetsförmedlingen enligt överenskommelse. Detta beror på att det idag inte är möjligt att ta fram dessa uppgifter från datasystemen på ett uppföljningsbart sätt. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 47

48 6.2 Antalet dagar ersättningstagarna var avanmälda Tabell 6.2: Andel ersättningstagare som blivit manuellt avanmälda och därefter påanmälda samt antal dagar i genomsnitt som avanmälan varade , fördelat på kön och ålder. Kvinnor Andel ersättningstagare som efter avanmälan har blivit påanmälda igen Antalet dagar ersättningstagarna var avanmälda i genomsnitt år 61 % 50 % 55 % 7,9 6,6 7, år 42 % 35 % 38 % 4,8 5,4 4, år 35 % 30 % 34 % 5,0 4,3 3,9 55- år 24 % 23 % 26 % 6,2 4,8 5,0 Kvinnor totalt 39 % 32 % 36 % 5,6 5,0 4,7 Män - 24 år 66 % 51 % 55 % 8,1 6,5 8, år 50 % 37 % 41 % 5,8 5,0 5, år 43 % 34 % 37 % 4,9 4,8 4,6 55- år 34 % 30 % 33 % 5,1 3,7 3,8 Män totalt 49 % 36 % 40 % 6,1 5,0 5,2 Totalt 44 % 34 % 37 % 5,9 5,0 4,9 Av tabell 6.2 framgår det att det var stor skillnad mellan ålderskategorierna när det gäller andelen ersättningstagare som hade en begränsad avanmälningstid. Äldre ersättningstagare återkommer mer sällan än yngre till Arbetsförmedlingen för att åter anmäla sig. Endast 26 procent av kvinnorna över 54 år hade blivit påanmälda igen under 2011 vilket kan jämföras med 55 procent av kvinnorna under 25 år. Liknande skillnad gällde för männen och detsamma gäller för samtliga år. Yngre personer var avanmälda fler dagar i genomsnitt än äldre personer och mäns avanmälan varade i något längre utsträckning än kvinnors avanmälan Skillnaderna avseende ålder gäller samtliga år. IAF har även beräknat mediantiden för antalet dagar som ersättningstagarna var avanmälda för samma fördelning som i tabell 6.2. Mediantiden var 2 dagar för nästan samtliga kategorier. Det enda undantaget var mediantiden för män under 25 år där mediantiden var 3 dagar 2009 och Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

49 7 Slutdiskussion Ökningen av underrättelser verkar ha avtagit Antalet underrättelser såg ut att öka från första halvåret 2010 till första halvåret IAF har tidigare 21 skrivit att en bidragande orsak till ökningen kan ha varit Arbetsförmedlingens särskilda insatser under i och med ett ökat fokus på arbetslöshetsförsäkringen. Antalet underrättelser har dock minskat något från första halvåret 2011 till första halvåret 2012 vilket kan indikera att effekten av de särskilda insatserna har avtagit. Låg andel underrättelser till ersättningstagare hos kompletterande aktörer IAF har i en tidigare granskning 22 funnit att Arbetsförmedlingen i 74 procent av fallen inte vidtog någon åtgärd i samband med att de fick en avvikelserapport från en kompletterande aktör. Det framkom också att det i 79 procent av fallen saknades dokumentation som beskrev Arbetsförmedlingens skäl till att vidta aktivitet respektive inte vidta aktivitet i samband med att en avvikelserapport kom in till Arbetsförmedlingen från kompletterande aktörer. IAF konstaterar i rapporten att det finns risk för att kontrollfunktionen inte säkerställs i Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer. Detta konstaterande stärks ytterligare av resultatet i denna rapport, där det framkommer att antalet underrättelser per ersättningstagare hos kompletterande aktörer under första halvåret 2012 var 3,0 jämfört med antalet underrättelser lämnade till samtliga ersättningstagare som var 9,8. Sannolikheten att få sanktion varierar Regressionsanalysen visar att sannolikheten för att arbetslöshetskassan ska fatta beslut om sanktion när Arbetsförmedlingen lämnat en underrättelse varierade beroende av vilken arbetslöshetskassa ersättningstagaren tillhörde. Vidare framkom att utbildning påverkade sannolikheten för att arbetslöshetskassan skulle fatta beslut om en sanktion. Det går dock inte utifrån analysen att veta om det till exempel berodde på att arbetslöshetskassorna generellt var olika strikta i sina bedömningar, om de bedömde olika beroende på ersättningstagarens utbildningsbakgrund eller om det berodde på att Arbetsförmedlingen lämnade sämre underbyggda underrättelser beroende av vilken arbetslöshetskassa ersättningstagaren tillhörde etc :28, IAF :4, IAF Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 49

50 Stor variation i handläggningstider Det är stor variation mellan arbetslöshetskassornas handläggningstider för att fatta beslut med anledning av en underrättelse. Det innebär att ersättningstagarna får vänta olika länge på besked, vilket kan tyda på att det finns en risk för att de inte behandlas lika trots att underrättelserna är likartade. Den stora variationen kan bero på att de olika arbetslöshetskassorna har olika strukturella och organisatoriska förutsättningar samt att rutinerna kring handläggningen av beslut skiljer sig åt. Fortsatt svårt att få fram uppgifter om avanmälan IAF har tidigare konstaterat att Arbetsförmedlingen inte kan ta fram uppgifter på aggregerad nivå om avanmälan för att kontrollera och följa upp om ersättningsanmälda avanmäls som utan godtagbara skäl, inte har besökt eller inte kontaktat Arbetsförmedlingen på utsatt tid. 23 IAF anser att det borde vara möjligt att kunna följa upp avanmälningar på samma sätt som platsanvisningar. Det borde vara obligatoriskt för arbetsförmedlaren att fylla i skäl till varför han eller hon inte har gjort en avanmälan. Vidare borde uppgifter om huruvida ersättningstagaren kommit till planerade besök och kontakter sparas i handläggarsystemen på ett sådant sätt att de förs över till Arbetsförmedlingens databas Datalagret och är uppföljningsbara :28, IAF 50 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

51 8 Käll- och litteraturförteckning Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan m.m., 2011:6, IAF Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan samt analys, 2011:28, IAF Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, 2012:2, IAF Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer, 2012:4, IAF Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 51

52 9 Bilagor 9.1 BILAGA 1 Utdrag ur förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande när Arbetsförmedlingen ska lämna underrättelser och avanmäla samt de allmänna villkoren för arbetslöshetsersättning och sanktionsregler. Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 16 Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa - avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds, - på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd, - uppträder så att det finns anledning för den offentliga Arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete, - frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller - i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 24. Arbetsförmedlingen ska vidare omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från kassan inte har besökt eller kontaktat den offentliga Arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan). När en sökande som är avanmäld till arbetslöshetskassan åter anmäler sig hos den offentliga Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen samma dag informera arbetslöshetskassan om detta (ersättningsanmälan). När Arbetsförmedlingen bedömer att sökanden åter uppfyller villkoren i första stycket sista strecksatsen ska den snarast meddela detta till arbetslöshetskassan. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Allmänna villkor för rätt till ersättning 9 Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan, 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga Arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. 24 Observera att punkt 3 i 9 inte är en underrättelseorsak enligt förordningen. 52 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

53 Den som avvisar en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har inte rätt till ersättning vid fortsatt arbetslöshet. Avstängning från rätt till ersättning 43 Den sökande skall stängas av från rätt till ersättning under tid som anges i 44, om den sökande 1. lämnat sitt arbete utan giltig anledning, eller 2. skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. 44 Är det sannolikt att ett arbete som avses i 43 skulle ha varat högst 5 dagar eller mer än 5 men högst 10 dagar eller mer än 10 dagar, utgör avstängningstiden - 10, 20 respektive 45 ersättningsdagar vid avstängning enligt 43 1, och - 20, 40 respektive 60 ersättningsdagar vid avstängning enligt Inträffar under avstängningstiden sådant förhållande som avses i 43, beräknas ny avstängningstid i enlighet med bestämmelserna i 44, om inte den nya avstängningstiden ryms inom den löpande avstängningstiden. En sökande som har stängts av från ersättning två gånger inom samma ersättningsperiod på grund av att han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande har, om sådant förhållande inträffar en tredje gång inom samma ersättningsperiod, inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Avstängningstiden skall räknas från den dag då det förhållande som anges i 43 inträffat. Nedsättning av ersättning 45 a Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges i första stycket skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperioden en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning förrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Nedsättningstiden räknas från den dag då det förhållande som anges i första stycket inträffat. Inträffar under nedsättningstiden sådant förhållande som föranleder ny nedsättningstid räknas den nedsättningstiden från utgången av den föregående nedsättningstiden. Inträffar under avstängningstid sådant förhållande som föranleder nedsättningstid räknas nedsättningstiden från utgången av avstängningstiden. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF 53

54 9.2 BILAGA 2 Den geografiska fördelningen av Arbetsförmedlingens marknadsområden. Källa: Arbetsförmedlingen 54 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan, IAF

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2005

Kvartalsrapport 1, 2005 Dnr: 2005/280 2005-02-09 Kvartalsrapport 1, 2005 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning Utförsäkrade Sidan 2 (50) Enligt regleringsbrev för budgetåret 2005

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud

Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud 2014:24 Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/657 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen 2016:23 Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/665 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3

2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 2010-04-14 Dnr 2010/430 2010:3 Underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och sanktioner i arbetslöshetsförsäkringen - Rapport till regeringen den 15 april 2010 enligt IAF:s regleringsbrev

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa 2017:1 Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/137 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Arbetsmarknadsdepartementet Risk

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2011:33 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program Granskning enligt IAF:s instruktion Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/166

Läs mer

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7 Rapport 2017:8 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Uppföljning av deltidsbegränsningen

Uppföljning av deltidsbegränsningen 2014:12 Uppföljning av deltidsbegränsningen Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/485 Uppföljning av deltidsbegränsningen Rapport initierad av IAF

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 2013:25 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer