DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring"

Transkript

1 A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!<ringen f A F arbehliht,~ ~ Ink O 7 Dn r KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box Katrineholm MOTPART. ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 november 20 Il i mål nr, se bilaga A SAKEN Arbetslöshetsförsäkring KAMMARRÄTTENSAVGÖRANDE Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom och fastställer SKTF:s arbetslöshetskassas beslut den 15 april2010. Dok.! d Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:0Q

2 KAMMARRÅTTEN Avdelning 03 Sida2 Mäl nr YRKANDEN M.M. Inspeldionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) yrkar att kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer SKTF:s arbetslöshetskassas beslut den 15 apri bestrider bifall till överklagandet. IAF anför till stöd får sin talan bl.a. följande. Förvaltningsrätten har i den överklagade domen satt ned återbetalningsskyldighet med 80 procent med hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande i mål RÅ 2009 ref. 46 samt avgörandet den 22 juni 2009 i mål nr Grunden får eftergiften av återbetalningskravet anges vara att ----har uppfyllt villkoren i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsfårsäkring (ALF), vilket även HFD angav som skäl får eftergift i de nämnda avgörandena. V arken 68 d ALF eller dess fårarbeten nämner något om att eftergift kan ske på den grunden att den återbetalningsskyldige trots sina studier har uppfyllt villkoren i 9 ALF. Huvudfrågan i dessa avgöranden har varit huruvida den arbetssökande ska vara återbetalningsskyldig får utbetald arbetslöshetsersättning då denne inte lämnat in intyg i enlighet med villkoren i fårordningen (1997:835) om arbetslöshetsfårsäkring (ALFFo). HFD uttalar att villkoret i 16 2 ALFFo ska ses som ett formkrav varfår ett icke lämnat intyg medfår att rätt till ersättning inte föreligger och utbetald ersättning kan återkrävas. IAF ifrågasätter om det är meningen att återbetalningskrav regelmässigt ska efterges med 80 procent får arbetsökande som, utan att ha meddelat arbetslöshetskassan, har studerat samtidigt som de erhållit ersättning så länge de uppfyllt villkoren i 9 ALF.

3 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 Sida 3 Mäl nr Vad gäller frågan.om ska frånkännas rätt till ersättning i enlighet med 66 ALF framkommer det i ärendet att hon vid tidpunkten för studiemas början underlät att meddela arbetslöshetskassan om sina studier. Därefter har hon även vid två tillfållen meddelat arbetslöshetskassan att hon inte studerade fastän hon de facto gjorde det. IAF anser att en sökande som vid två tillfåll en, under tid då studier genomförts, på frågan om studier pågår svarar nej åtminstone måste ha agerat grovt vårdslöst. anför bl. a. följande. IAF har fokuserat på att hon vid två tillfållen har skrivit under på att hon inte studerade. Vid första tillfållet hade hon inte ens kommit på tanken att gå en kurs. Vid andra tillfållet hade hon bestämt att hon inte skulle fortsätta eftersom hon inte hade ekonomi till detta. Hon hade även informerat lllllll lla om att hon inte hade råd att fortsätta. När hon fyllde i intygen studerade hon alltså inte. Efter att hennes föräldrar ville bidra till kursen meddelade hon III II!IIIIBII... att hon skulle komrna tillbaka. Det fanns inte i hennes sinnesvärld att hon var tvungen att lämna meddelande om en kurs som krävde att hon var hemifrån två dagar (helg) i månaden. Arbetslöshetskassan hade även skriftligen informerat henne om att man kunde studera om det inte påverkade jobbsökandet och att man prioriterade ett arbete. Det stärnrner inte att det var en tvåårig utbildning. Hon gick en kurs på ett år då hon blev coach, sedan kunde hon, om man ville, gå ett år till och bli samtalsterapeut Hon avbröt efter första året och kan således inte ha varit studerande vid tillfiillet. SKÄLEN FÖR KAMMARRÅTTENs AVGÖRANDE Frågorna i målet i kammarrätten är dels om det finns särskilda skäl att efterge kravet på återbetalning av arbetslöshetsersättning om kr för ~tavseende tiden den 15 augusti den 9 oktober 2009, dels om det finns särskilda skäl att frånkänna henne 130 ersättningsdagar från och med den 4 november 2009.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 Sida4 Målm Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. ~eviljades arbetslöshetsersättning under tiden den 7 januari 2008 till och med den 9 januari Efter ett avbrott in ed arbete sökte hon åter ersättning den 12 juni påbörjade en utbildning vid T den 15 augusti Något meddelande om detta lämnade hon inte till arbetslöshetskassan. I ett studieintyg utfårdat den 22 oktober 2009 av utbildningsledare - llavid anges att genomfor studier vid centret sedan augusti 2008 och att utbildningen är tvåårig och bedrivs på deltid med en träff i månaden på intemat (fred-sönd). l. n kontaktade den 16 oktober 2009 arbetslöshetskassan på telefon och anmälde att hon studerade. I anmälan om arbetslöshet den 2 november 2008 och den l 5 juni 2009 intygade hon att hon inte bedrev någon form av studier. Eftergift av återbetalningsskyldighet En grundläggande förutsättning för att återbetalningsskyldighet enligt 68 ALF ska komma ifråga är att ersättning har utgått obehörigen eller med för högt belopp. När det gäller deltidsstudier som bedrivits samtidigt med arbetslöshetsersättning framgår av praxis att en forsäkrads underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 2 f ALFFo medför att den försäkrade har orsakat att ersättning utgått obehörigen. Den forsäkrade anses således i den situationen återbetalningsskyldig (se bl. a. RÅ 2009 ref. 46).

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 Sida 5 Mål nr Det finns enligt kammarrättens mening inte någon anledning att ifrågasätta IIIIIIP uppgifter om att hon fårsökt få ett arbete och att hon också skulle ha tagit ett sådant om hon fått något. Hon har alltså uppfyllt de grundläggande fårutsättningarna i 9 ALF får rätt till arbetslöshetsersättning och varit beredd att avbryta studierna om dessa skulle hindra henne från att ta ett arbete. Av HFD:s avgörande i RÅ 2009 ref 46 följer att det vid sådana forhållanden kan fmnas särskilda skäl att delvis befria den forsäkrade från återbetalningsskyldighet Av utredningen i målet framgår att il j f b i augusti 2008 påbö1jade sin tvååriga utbildning på deltid utan att meddela arbetslöshetskassan om sina studier och att hon därefter vid två tillfåll en, den 2 november 2008 och den 15 juni 2009, i anmälan om arbetslöshet intygat att hon inte bedrev någon form av studier. På grund härav och då studierna har varit av sådan omfattning att de haft betydelse får prövningen av hennes rätt till ersättning anser kammarrätten att det inte finns särskilda skäl att helt eller delvis efterge kravet på återbetalningsskyldighet IAF:s överklagande i denna del ska därmed befallas. Frånkännande av rätt till ersättning Av 66 ALF framgår att sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om fårhålhinden av betydelse fcir bedömningen av deras rätt till ersättning ska frånkärmas rätt till ersättning. Frånkännande! ska gälla under minst 130 ersättningsdagar. Om det finns särskilda skäl får frånkännande! gälla under fån e dagar. Kammarrätten har funnit att lämnat oriktiga uppgifter som har haft betydelse får bedömningen av hennes rätt till arbetslöshetsersättning. Med hänsyn till vad som kommit fram i målet finner kammarrätten att det är visat att hon lämnat de oriktiga uppgifterna av grov vårdslöshet. Det finns därmed grund får att även frånkärrna henne rätt till

6 KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 Sida 6 Målm ersättning. Några särskilda skäl att bestämma frånkännandel till ftirre än 130 ersättningsdagar har inte fi arnkommit. Överklagandet ska således bifallas även i denna del. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). kannnall'ättsråd referent kammarrättsråd

7 :-! 7- FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen Meddelad i Stockholm Mål m Enhet2 Sida l (7) KLAGANDE MOTPART SKTFs arbetslöshetskassa Box 7605 l Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT SKTFs arbetslöshetskassas beslut den 15 april 20 l O SAKEN Aterkrav och frånkännande av ersättningsdagar enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE Med delvis bifall till överklagandet upphäver förvaltningsrätten SKTFs arbetslöshetskassas beslut avseende frånkännande av ersättningsdagar och befriar IZ~från återbetalningsskyldighet såvitt avser 80 procent av beloppet. Dok.Id Postadress Stockhohn Besöksadress Tegeluddsvägen l Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

8 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen Sida 2. BAKGRUND SKFTs arbetslöshetskassas styrelse (kassan) beslutade den 28 januari 20 l O att frånkänna llla130 ersättningsdagar från och med den 4 november Styrelsen beslutade även att hon är återbetalningsskyldig med kr vilket motsvarar 181,5 ersättningsdagar och avser tiden den 15 augusti oktober Skälet till beslutet var att -under tiden hon har fått arbetslöshetsersättning har bedrivit studier. Kassan har bedömt att hon inte har rätt till ersättning vid sidan av sina studier. har inte informerat kassan om sina studier och har därmed orsakat att arbetslöshetsersättning har betalats ut felaktigt enligt kassan. begärde omprövning av beslutet. DET ÖVERKLAGADE BESLUTET. Kassan beslutade den 15 april 20 l O att inte ändra sitt tidigare beslut. I motiveringen till beslutet anförde kassan bl. a. följande. har blivit beviljad arbetslöshetsersättning från den 7 januari 2008 till och med den 9 januari Efter ett avbrott med arbete under vårterminen sökte hon återigen ersättning den 12juni Den 16 oktober2009 kontaktade hon kassan per telefon och informerade om att hon studerade på distans. Kassans bedömning är att arbetslöshetsersättning har betalats ut felaktigt till henne under den tid hon har studerat. Hon har inte i god tid innan studierna påbö!jats ansökt om att få studera på deltid och har på så sätt inte uppfyllt det formella kravet. Kassans bedömning är att även om hon hade uppfyllt de formella kraven gäller inte undantagsregeln de studier hon bedriver på grund av studiemas omfattning och längd. Hennes studier hade inte kunnat godkännas. Från tidpunkten for studiemas början den 15 augusti 2008 till den l november 2008 orsakade hon att ersättning betalades ut felaktigt genom un-

9 FÖRVALTNINGsRÄTTEN Skatteavdehringen Sida 3 derlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet när hon påböjjade sina studier. För tiden den 2 november 2008 till och med den 9 oktober 2009 har hon dessutom lämnat felaktiga uppgifter på sin anmälan.om arbetslöshet vid två tillfållen. Hon är därför återbetahringsskyldig. Kassan bedömer också att tminstone av grov oaktsamhet har lämnat oriktig uppgift av betydelse för bedömningen av hennes rätt till ersättning. Hon ska därmed uteslutas ur arbetslöshetskassan eller frånkännas rätt till ersättning under viss tid. Anledningen till att kassan inte har beslutat att utesluta henne är att hon själv uppmärksammade kassan på studierna. Hon ska därför frånkännas rätt till ersättning i 130 ersättningsdagar.. ÖVERKLAGANDET M.M. 'överklagar beslutet och yrkar att det ska upphävas. Till stöd för sitt yrkande anför hon bl.a. följande. Informationen att ersättning inte kan beviljas om man studerar är mycket otydlig eftersom alla kassor skriver att man kan studera om man samtidigt söker arbete och kan ta arbete. Hon uppfyller kraven. Hon har sökt arbete på heltid och om valet stått mellan att fortsätta kursen eller ta ett arbete hade valet varit lätt. Arbete har hela tiden varit hennes prioritet. Kassan bestrider bifall till överklagandet. SKÄLENFÖRFÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE Förvaltningsrätten har först att ta ställning till om är skyldig att återbetala den arbetsl!)shetsersättning som hon har fått, vilket förutsätter att hon inte har haft rätt till ersättningen. Om förvaltningsrätten flnner att hon är återbetahringsskyldig uppkommer frågan om det finns skäl att befria henne från denna skyldighet. Förvaltningsrätten har vidare att ta ställning till om ska frånkännas rätt till ersättning i 130 ersättningsdagar.

10 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen Sida4 De grundläggande förutsättningarna för rätt till arbetslöshetsersättning regleras i 9 ALF. Den sökande ska bl. a. vara oförhindrad att för en arbetsgivares räkning åta sig arbete minst tre timmar vruje dag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Den sökande ska också vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka lämpligt arbete men inte kunna få ett sådant. Enligt huvudregeln i l O ALF lämnas inte ersättning till den som deltar i utbildning. Undantag från huvudregein fmns i 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen, ALFFo. Där anges bl.a. att ersättning kan lämnas till de som bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de. är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra dem från att ta arbete. I praxis har detta tolkats så att den studerande ska lämna ett intyg till kassan i samband med att studierna påbörjas, alternativt när han "'!ler hon ansöker om ersättning (se vidare nedan om RÅ 2009 ref. 46). Syftet med införandet av reglerna om ersättning vid studier var att förhindra att arbetslöshetsersättning utnyttjas som finansiering för studier, istället för de fmansieringsformer som samhället erbjuder. I förarbetena tilllagen anges det att det i och för sig naturligtvis inte är fel att en arbetssökande tar tillvara den arbetslösa tiden för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Detta f'ar emellertid inte innebära att den sökande engagerar sig i aktiviteter som inverkar menligt på hans eller hennes möjligheter att söka och snabbt anta ett ledigt arbete. Studier, som när de har fullföljts förbättrar den sökandes möjligheter att få arbete, ska självfallet mötas positivt. Finansieringen av dem ska dock normalt vara skild från arbetslöshetsersättning Gfr prop. 1987/88:114, s. 34). Av utredningen i målet framgår att... llilpflåböj:jade sin utbildning i augusti Enligt uppgift från kursledaren bedrivs studierna på deltid

11 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen Sida 5 med träffar en helg i månaden. Eleverna arbetar då fredag kl , lördag kl och söndag kl På förfrågan från kassan har kursledaren uppgett att det är svårt att ange omfattning i procent, men har till sist sagt att det är rimligt-att tolka att utbildningen bedrivs på halvfart, dvs. 50 procent. Detta har han några dagar senare ringt kassan och dementerat och då uppgett att utbildningen är lärarledd 24 timmar i månaden, därutöver tillkommer självstudier som varierar från person till person. Kursledaren har också i ett skriftligt intyg uppgett att samtliga elever som genomför utbildningen gör detta parall el\ t med heltidsarbete. Utbildningen är upplagd på ett sätt som gör det möjligt att arbeta heltid, detta med hänsyn till att eleven betalar hela studieav!pften själv utan bidrag eller stöd utifrån studier var planerade att avslutas i juni la har själv uppgett att hon, när hon var arbetslös, sökte i genomsnitt tio arbeten om dagen, alla dagar. Detta har inte motsagts av kassan. A v Arbetsförmedlingens daganteckningar framgår inte annat än att hon hela tiden har varit aktivt arbetssökande. Hon har genomgått en period med personlig coaching efter vilken hon fick beröm för hur duktig och aktiv hon hade varit i sitt arbetssökande. Under vårterminen 2009 arbetade hon heltid på ett gymnasium och i ett överklagande daterat den l O mars 20 l O uppgav hon att hon då arbetade mer än heltid, samtidigt som hon gick kursen. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om återbetalningsskyldighet för forsäkrade som har uppburit arbetslöshetsersättning utan att anmäla att de bedrev deltidsstudier och intyga att de var beredda att avbryta studierna om dessa kunde hindra dem från att ta arbete. I RÅ 2009 ref. 46 hade den försäkrade under drygt fem månader bedrivit distansstudier i en omfattning om cirka 25 procent innan han underrättade kassan om studierna. HFD fann att eftersom han inte hade uppfyllt det formella kravet i 16 2 ALFFo hade han inte haft rätt till ersättning och han var således

12 FÖRVALTNINGsRÄTTEN Skatteavdelningeri Sida 6 återbetalningsskyldig. HFD fann dock att detfanns skäl att delvis befria honom från återbetalningsskyldigbeten såvitt avsåg 80 procent av beloppet.. Detta eftersom han hade uppfyllt de grundläggande forutsättningarna i 9 ALF for rätt till ersättning och varit beredd att avbryta studierna om dessa kunde hindra honom från att ta arbete. I HFD:s dom den 22 juni 2009, mål nr , var omständigheterna liknande, men den forsäkradenade då studerat ett helt läsår utan att intyga att hon var beredd att avbryta studierna. HFD gjorde sanuna bedömning. I målet är ostridigt att inte förrän ett drygt år efter påböj.jade studier arunälde detta till kassan. Hon har alltså inte uppfyllt det formella kravet i 16 2 ALFFo och har därfor inte haft rätt tili ersättning. Eftersom hon, genom att ha brustit i sin uppgifts- och anmälningsskyldigbet, har. orsakat de felaktiga utbetalnid.garna är hon återbetalningsskyldig (se 68 ALF). Vid denna bedömning ska forvaltningsrätten ta ställning om de~ finns skäl att befria~ henne från återbetalningsskyldigbeten. Förvaltningsrätten fmner ingen anledning att ifrågasätta att j b under hela de ifrågavarande perioderna har stått till arbetsmarknadens forfogande och aktivt sökt heltidsarbete. Hon har dessutom arbetat heltid under en termin samtidigt som hon fortsatte sina studier. Hon har därfor uppfyllt de grundläggande forutsättningarna i 9 ALF. Studierna har varit i ringa omfattning där- - C l har kunnat lägga upp dem som hon själv velat med undantag for. en ~el g i månaden. Den oroständigbeten att studierna sträcker sig över två läsår medfor ingen annan bedömning Gfr t.ex. Kanunarrätten i Stockholms dom den 28 september 2006 i mål ). Mot bakgrund av det mi anforda anser forvaltningsrätten att det finns anledning att delvis befriafrån återbetalningsskyldigheten.

13 FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen Sida 7 Slutligen har då forvallningsrätten att ta ställning till om ska frånkännas rätt till ersättning. Enligt 66 ALF ska en sökande som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om forhållanden av betydelse for bedömningen av dennes rätt till ersättning frånkännas rätt till ersättning under minst 130 dagar. lthar i sina anmälningar om arbetslöshet svarat nej på frågan om hon studerar. Hon har därmed lämnat en oriktig uppgift om förhållanden av betydelse for bedömningen av hennes rätt till ersättning. Det har inte framkommit i målet att hon medvetet skulle ha lämnat oriktig uppgift. Förvaltningsrätten finner att hon genom sitt agerande visserligen har varit vårdslös, men av de skäl som redovisats ovan kan denna vårdslöshet inte bedömas som grov. Det saknas alltså grund for att frånkänna henne rätt till ersättning. HUR MAN ÖVERKLAGAR Denna dom kan överklagas, iniortnation om hur man överklagar finns i bilaga l (Dv 31 04a). (!t;- Rådman I avgörandet deltog också nämndemännen Wlllt och Föredragande vartill

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-04-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-04-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm Sida l (3) Mål nr 7036-11 Inspektionen för l A F! ;>rhctslihhel~förs:jkrlngen Ini\

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERlNGSRATTENS DOM (5) Mål nr 5523-09 meddelad i Stockholm den 10 september 20 l O KLAGANDE Ombud:._ I A F I ln,p~ktlon~n far arbetjicllhetsforslkrlngen Ink 2010-09- 13 Dnr :ld ID J('li 1s,I MOTPART

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 september 2011 KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Jur. kand. Claes Åberg Business

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box210 641 22 Katrineholm. ÖVERKLAGATBESLUT Läramas arbetslöshetskassas beslut den 7 december 2011

KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box210 641 22 Katrineholm. ÖVERKLAGATBESLUT Läramas arbetslöshetskassas beslut den 7 december 2011 FÖRVALT~~GSRÄTTEN -Enhet 2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Mål m Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box210 641 22 Katrineholm Ink. 20i3-04- 1 j Dnr Jc/2 'i lo 1 ÖVERKLAGATBESLUT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 8 januari

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Enhet 2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Mål m Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2013-011. 1 l Dn r J (i /2 l Q-i-L-1 Ombud: Kassajurist

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2013-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-19 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-09-19 Meddelad i Stockholm Sida l (5) Mål nr 8994-12 KLAGANDE OCH MOTPART Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm Ink 2013-09- 2 4 Dn r MOTPART OCH KLAGANDE

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm

DOM. 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg. MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69 Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2015-11- 04 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 1057-15 1058-15 KLAGANDE, A F!Inspektionen for arbet511l,netsfllrsakringen Ink 2015 - O5 Dnr MOTPART Akademikernas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-05- 0 5. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-05- 0 5 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 529-13 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge MOTPART Ställföreträdare: 1. 2. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-04-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1166-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 30 januari 2015 i

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (3) Mål nr 3057-11 L KLAGANDE Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box4066 163 04 Spånga MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM. 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 imål nr 34590-10, se bilaga A

DOM. 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2010 imål nr 34590-10, se bilaga A KAMMARRÄ TTEN DOM 2011-12- 06 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Tommy Hansson Sverigedemokraterna Box 19137 15227 Södertälje Västra Södertörn MOTPART Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 I STOCKHOLM JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 4885-13 JJU1V1 Avdelning 05. 2013-12-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Skatteverket MOTPART Christian Nissen Riisberg, 740516-5635 Engelbrektsgatan 19,4 tr 114 32

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10004-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom den 16 december 2014 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE Sophia Sääf, 840313-5547 Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-07-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9080-12 KLAGANDE MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-04-15 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 5712-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom den 18 juni 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Magnus Eriksson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART ID Kommunikation AB, 556503-2926 Beijerskajen 12 A 211 19 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 mars 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen 701 97 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 november 2014

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Tyresö kommun 135 81 Tyresö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 14 januari

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

DOM 2011-11-21. Meddelad i Jönköpin~ Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364

DOM 2011-11-21. Meddelad i Jönköpin~ Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364 KAMMARRÄTTEN Avdelning l DOM 2011-11-21 Meddelad i Jönköpin~ 1 ~C',-:-:- --~~,:;:-~,- ( ( i ' ~ ').-l KLAGANDE Ini< 1, - \,- '- l Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364 172 27 Sundbyberg MOTPART 1 ' )v. /tu

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2015-11-05 Stockholm

DOM 2015-11-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-05 Stockholm Mål nr P 6797-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-06-26 i mål nr P 2748-14, se bilaga KLAGANDE Jämtkraft

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå Meddelad i Luleå Mål nr D5 Sidal SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm.pi. 9 1 OJ L i MOTPART Luleå kommun Inköpsavdelningen 971 85 Luleå SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 november 2009 KLAGANDE Halmstads Fastighets AB, 556041-1786 Box 147 301 04 Halmstad MOTPART Svensk Rörinfodring AB, 556557-3747 Ombud: Jur.kand. Roger

Läs mer

DOM 2013-09-18 Stockholm

DOM 2013-09-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-09-18 Stockholm Mål nr M 3634-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-22 i mål nr M 3445-12, se

Läs mer

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta AMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-06-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3068-12 LAGANDE Ombud: Maria nutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta MOTPART Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 4270 l 02

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10383-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 november 2012

Läs mer

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall Mål nr 2392-12 Sida 1 (4) KLAGANDE s Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

Läs mer

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 03 BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm Mål nr 211-13 l KLAGANDE Mohammed Bouhmame, 960505 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Anna Ekvall Advokatbyrån Nichols & Co AB Drottninggatan

Läs mer

DOM. KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm. MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087

DOM. KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm. MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087 Ombud: Advokat Thomas Johanson Legare Advokatbyrå

Läs mer

DOM. 2014-01- 0 7 Meddelad i Göteborg. Ombud: Fredrik Söderström Torpängsbacken 36 187 64 Täby

DOM. 2014-01- 0 7 Meddelad i Göteborg. Ombud: Fredrik Söderström Torpängsbacken 36 187 64 Täby KAARRÄTTEN I Avdelning 3 DO 2014-01- 0 7 eddelad i Göteborg Sida 1 (5) ål nr 1463-13 KLAGANDE no'. " Ombud: Fredrik Söderström Torpängsbacken 36 187 64 Täby OTPART Nämnden för funktionshindrade i Örebro

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56 Stockholm Avdelning 03 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (10) Mål nr 7765--7768-15 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud: Advokat Mats Ljungquist Advokatfirman Björn Rosengren Birger Jarlsgatan 73-75 1 tr 113 56

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 29 april 2015 i mål nr

Läs mer

DOM. 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 MOTPART OCH KLAGANDE

DOM. 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 MOTPART OCH KLAGANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2011-09- 0 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 3705-10 Sida 1 (3) KLAGANDE OCH MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART OCH KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (6) 8 Mål nr 5291-11 meddelad i Stockholm den lo maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm Ink 2013-05- 4 Dnr /(15({ ~OJ:{

Läs mer

DOM 2011-09-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-09-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 2011-09-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 568-11 1 KLAGANDE Sufia Akhtar, 650719-7744 Nybohovsgränd 19 7 Tr 117 63 Stockholm MOTPART Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i Stockholms

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Nämnden ror funktionshindrade i Örebro kommun Box 34840 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Nämnden ror funktionshindrade i Örebro kommun Box 34840 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 4523-13 Sida 1 (2) KLAGANDE, ; ) MOTPART Nämnden ror funktionshindrade i Örebro kommun Box 34840 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2015-09-24 Stockholm

DOM 2015-09-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2015-09-24 Stockholm Mål nr M 2280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-18 i mål nr M 2886-14, se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 28 maj 2008 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 5 december

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 2887-12 KLAGANDE Socialnämnden i ärnösands kommun 871 80 ärnösand MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i ärnösands

Läs mer

DOM 2016-03-23 Stockholm

DOM 2016-03-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2016-03-23 Stockholm Mål nr M 7717-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-28 i mål nr M 809-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Avdelning 01 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 5179-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) Mål nr 5893-14 meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 23 februari 2012 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 juni 2009 i mål

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 MOTPART Färdtjänstnämnden Stockholms läns landsting Box 30103 104 25 Stockholm

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 MOTPART Färdtjänstnämnden Stockholms läns landsting Box 30103 104 25 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE AA MOTPART Färdtjänstnämnden Stockholms läns landsting Box 30103 104 25 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-02-03 Meddelad i Jönköping Olle Molin Meddelad i Jönköping Mål nr Domare 1:6 1 KLAGANDE Stig-Anders Svensson, 451203-2519 Råskog 6 575 91 Eksjö Ombud: Jur. Kand. Berndt Eriksson Margreteholm Hushållsbyggnaden 561 95 Mullsjö MOTPART

Läs mer

DOM 2014-02-11 Stockholm

DOM 2014-02-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-02-11 Stockholm Mål nr P 7040-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-26 i mål nr P 1348-13, se bilaga KLAGANDE Hyresgästföreningen

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

DOM 2009-04-21 Stockholm

DOM 2009-04-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 0301 DOM 2009-04-21 Stockholm Mål nr T 256-08 Sid 1 (9) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2007-12-10 i mål nr T 25365-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 18 mars 2015 KLAGANDE AA Östgöta Correspondenten 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 13 juni 2014 i mål nr

Läs mer

DOM ,1 : Meddelad i Göteborg. MOTPART Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Box Stockholm

DOM ,1 : Meddelad i Göteborg. MOTPART Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Box Stockholm KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 KLAGANDE 2015 -.12-0,1 : Meddelad i Göteborg Sida 1 (6) Mål nr 6613-14 IAFl1nspekl,onen lor atbelllolhlul0r18ltrlngen Ink 2015 -i2~ 02 Dnr MOTPART Arbetslöshetskassan

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 1000-14 KLAGANDE M R Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-O M MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 Ombud: Advokaten Peter Berggren Advokataktiebolaget

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr F 985-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-08 i mål nr F 4584-14, se

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 4

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2009 KLAGANDE Erika Insurance Management AB, 556496-2347 Box 55569 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 5044-15 KLAGANDE Skatteverket MOTPART AA Ombud: Advokaterna Sven-Åke Bergkvist och Maria Holme Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87

Läs mer

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu Sida 1 av 5 RÅ 2009 ref. 76 Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln. S.E. var anställd hos Bengtsfors kommun under perioden den 24 juli 2002 - den 30 juni 2004.

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2013-06-25 Stockholm

DOM 2013-06-25 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2013-06-25 Stockholm Mål nr P 1602-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-14 i mål nr P 4571-12, se bilaga A KLAGANDE A-K

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Priveq G.P. III AB, 556665-7119 Ombud: Advokat Martin Nilsson Mannheimer Swartling

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 december 2014 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj

Läs mer

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 PROTOKOLL 2015-03-20 Föredragning i Stockholm 1 RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

DOM 2013-11-11 meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-11 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-11-11 meddelad i Stockholm Mål nr M 2831-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 15 juni 2016 KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17 111 57 Stockholm

Läs mer