Arbetsmarknadsinformation december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsinformation december 2010"

Transkript

1 Arbetsmarknadsinformation ember 2010

2 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror i flertalet län 5 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning 6 Sjunkande andel ersättningsfall över åldersgrupperna 7 Andelen medlemmar i program stiger 7 Andra indikatorer 9 Arbetsförmedlingen 9 Teknikföretagens konjunkturbarometer 10 Monster Employment Index 11 Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation 12 Bilaga 13 Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 13 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 13 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län 14 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt 15 Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 15 Arbetsmarknadsinformation. ember 2010, Olle Dahlberg,

3 3 Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program Från augusti 2009 fram till och med april 2010 låg andelen medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA 1 stabilt på 1,5 procent. I maj 2010 började andelen åter sjunka, för att i december 2010 nå 1,0 procent (1014 medlemmar). I december 2009 var andelen 1,5 procent (1486). Antal samt andel medlemmar med ersättning från AEA per månad dec dec ,0% ,5% 3,0% Andel Antal ,5% ,0% ,0% ,5% 500 0,0% Samtidigt fortsatte andelen medlemmar i arbetsmarknadsprogram (eller med annat stöd) att öka. Från 0,5 procent i augusti 2009 har den successivt stigit till 0,9 procent i december Det innebär att totalt 1,9 procent av medlemmarna nu deltog i program eller fick ersättning från AEA. Den sammantagna andelen har dock minskat sedan i april, då den nådde 2,2 procent, och är nu även något lägre än hösten Västmanland låg nu lägst bland länen med 0,3 procent (0,8 procent i december 2009). I Jämtlands län, som tidigare legat långt över genomsnittet, var andelen fortfarande högst, men med 1,8 procent nu på en betydligt lägre nivå. Av storstadslänen sjönk andelen i Västra Götaland till 0,9 procent från 1,8 procent i december I Stockholm var andelen nu 1,1 procent, mot 1,5 procent ett år tidigare. Skåne var det enda av länen som såg en ökning, om än bara på en tiondels procentenhet till 1,5 procent. Andelen ersättningsfall minskade i alla åldersgrupper jämfört med i december För de yngsta (25-29 år) halverades andelen från 1,8 till 0,9 procent efter att i februari 2010 ha nått en topp på 2,4 procent. För civilingenjörer totalt var andelen ersättningsfall 1,0 procent och för högskoleingenjörer 1,2 procent. Av de redovisade civilingenjörsinriktningarna låg som tidigare lantmätare lägst (0,2 procent), och kemi högst (1,4 procent). Inom högskoleingenjörsgruppen låg nu bygg lägst (0,8 procent) och elektro högst (1,4 procent). För kvinnor sjönk andelen ersättningsfall från 1,7 till 1,1 procent jämfört med augusti 2009, och för män från 1,5 till 1,0 procent. 1 Om arbetslöshetsmått, se sista avsnittet.

4 4 Diagrammet nedan visar utvecklingen av andelen ersättningsfall under perioden från december 2001 och framåt för Sveriges Ingenjörer jämfört med hela AEA exklusive Sveriges Ingenjörer 2. 4,5% Andel medlemmar med ersättning från AEA Sveriges Ingenjörer samt AEA exkl. Sveriges Ingenjörer; per månad dec dec ,0% 3,5% Sveriges Ingenjörer AEA exkl. Sveriges Ingenjörer 3,0% 2,5% 2,0% 1,0% 0,5% 0,0% Efter att ha fallit med nästan två tredjedelar under finanskrisen, har utbudet av antalet platser inom Teknik och Data/IT i Arbetsförmedlingens platsbank successivt återhämtat sig sedan början av Antalet för de två grupperna sammantagna är nu drygt 90 procent av det i början av hösten Monster Employment Index, som mäter antalet platsannonser online för sju europeiska länder, steg sedan förra årsskiftet i samtliga redovisade europeiska länder. Sverige svarade tillsammans med Tyskland för den största ökningen 31 procent sedan december Under hösten 2010 var utvecklingen dock betydligt snabbare i Sverige än i övriga länder. Sett till de sjutton olika branschindex som redovisas för Sverige, var ökningen störst 57 procent för teknik. I Teknikföretagens konjunkturbarometer för sista kvartalet 2010 rapporterades en fortsatt ökande andel företag med brist på arbetskraft. För gäller tekniker/ingenjörer var andelen som angav brist nu 27 procent. Lågpunkten (och den dittills lägsta uppmätta siffran), nåddes i augusti 2009 med en andel på bara 3 procent. 2 I augusti 2010 hade AEA totalt c:a medlemmar, varav tillhörde Sveriges Ingenjörer.

5 5 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer Fallande siffror i flertalet län Andel medlemmar med ersättning från AEA per län 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,0% 0,5% 0,0% Totalt dec 09 Totalt dec 10 Anm.: Uppgifterna i diagrammet sorterade efter stigande andel i december Andelen ersättningsfall i december 2010 över länen var lägre än under samma månad förra året utom i Norrbotten (oförändrat) och Skåne (upp en tiondels procentenhet). Lägst var andelen i Västmanland, som föll från 0,8 procent i december 2009 till bara 0,3 procent. Tätt efter Västmanland följde Gävleborgs län med 0,4 procent. För Jämtlands län, som tidigare legat långt över genomsnittet, var förbättringen störst sett till antal procentenheter från 4,4 till 1,8 procent. Observera att antalet medlemmar är relativt litet i flera län (som t.ex. i Jämtland och Gävleborg), varför även mindre förändringar i antal ersättningsfall kan ge stora utslag. I den mån trender går att urskilja, framträder de tydligare i det länsvisa diagrammet i bilagan, där andelen ersättningsfall för de fyra senaste rapportmånaderna redovisas. I bilagan finns i tabellform även en jämförelse mellan december 2009 och 2010, med uppgifter om medlemsantal och ersättningsfall (antal och andel) per län. I storstadslänen återfinns drygt (61 procent) av förbundets medlemmar anslutna till AEA. I december 2010 fick 672 (1,1 procent) av medlemmar i dessa län ersättning från kassan någon gång under månaden, jämfört med 948 (1,6 procent) samma månad I Västra Götaland var andelen nu 0,9 procent (1,8 procent i december 2009), och i Stockholm 1,1 procent (1,5 procent). I Skåne var andelen nu 1,5 procent mot 1,4 procent i december Se även diagrammet över länsgrupper i bilagan.

6 6 Civil- och högskoleingenjörer per utbildningsinriktning Andelen ersättningsfall var totalt 1,0 procent för civilingenjörer och 1,2 procent för högskoleingenjörer i december I december 2009 året var andelarna 1,4 respektive 2,3 procent. För civilingenjörer inom större inriktningar var andelen ersättningsfall lägre än för ett år sedan med kemi som enda undantag. Andelen för kemiingenjörer har dock minskat något sedan i april 2010, då den låg på 1,6 procent. Lantmäteri Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Civilingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Väg- och vatten Data Teknisk fysik Teknisk fysik&elektro Övriga Industriell ekonomi Maskin Elektro Kemi TOTALT CI Jämfört med i december 2009 minskade andelen ersättningsfall för här redovisade högskoleingenjörsinriktningar utom för dataingenjörer. Även för dataingenjörer har andelen likväl sjunkit något sedan i april Andel medlemmar med ersättning från AEA per inriktning Högskoleingenjörer - större inriktningar samt totalt Källa: AEA/Sveriges Ingenjörer 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Bygg Maskin Övriga Data Elektro TOTALT HI

7 7 Sjunkande andel ersättningsfall över åldersgrupperna Andelen ersättningsfall minskade i samtliga åldersgrupper jämfört med i december För de yngsta (25-29 år) halverades andelen från 1,8 till 0,9 procent efter en topp på 2,4 procent i februari ,4. Samtidigt fortsatte andelen medlemmar i program att öka i första hand för de äldre (se vidare nästa avsnitt). Andel medlemmar med ersättning från AEA Per åldersklass. Tertial dec dec ,5% 2,0% ,0% 0,9% 0,8% 0,7% 1,0% 1,1% 1,1% 0,5% 0,0% Av diagrammet nedan framgår utvecklingen av andelen ersättningsfall per åldersgrupp i december månad de senaste fem åren. Andel medlemmar med ersättning från AEA per åldersklass 3,0% 2,5% ,0% 1,0% 0,5% 0,0% Andelen medlemmar i program stiger I december deltog 925 medlemmar i någon form av arbetsmarknadsprogram eller anställning med stöd (777 i augusti 2010), vilket motsvarade 0,9 (0,8) procent av förbundsmedlemmarna anslutna till AEA. Andelen har successivt ökat sedan i augusti 3 Uppgifter om andelen arbetssökande bland helt nyexaminerade ingenjörer låter sig inte enkelt inhämtas, men den brukar erfarenhetsmässigt dock vara högre än för den yngsta gruppen här. 4 För AEA exklusive Sveriges Ingenjörer var andelen ersättningsfall i åldersgruppen år 2,3 procent.

8 8 2009, då 0,5 procent (472 medlemmar) deltog i något program. Som framgår av diagrammet nedan, ökar andelen avsevärt med stigande ålder. Andel medlemmar i arbetsmarknadsprogram Per åldersklass. Tertial dec dec Källa: AEA 2,5% 2,0% ,0% 0,5% 0,0% Jobb- och utvecklingsgarantin var fortfarande störst, med totalt 383 medlemmar (c:a 40 procent) 5. Av dessa befann sig 119 i garantins fas 3 den allt övervägande delen i åldrarna över 50 år. I åldrarna över 55 år svarade garantin för 60 procent av medlemmarna i program. En tredjedel befann sig i Nystartjobb 6, och omvänt var andelen här störst i åldrarna under 35 år, där den utgjorde hälften av grupperna. Ytterligare 7 procent fick stöd för start av näringsverksamhet medan 6 procent erhöll lönebidrag. 13 procent fördelade sig med tre procent eller mindre på tio övriga program. Medlemmarna i program har alltså blivit fler, samtidigt som ersättningsfallen gått ned. Trots detta har den sammanlagda andelen medlemmar med ersättning från AEA och i program minskat till 1,9 procent från 2,2 procent i april 2010, och den är nu också något lägre än hösten (se vidare diagrammet nedan). Andel medlemmar med ersättning från AEA samt i arbetsmarknadsprogram Per tertial dec dec Källa: AEA 2,5% 2,0% Andel i program Andel ersättningsfall 1,0% 0,5% 0,0% Jobb- och utvecklingsgarantin är ett individuellt utformat program som även kan innehålla stöd och program som redovisas separat. Garantin är i normalfallet aktuell efter 300 ersättningsdagar. 6 Reguljär anställning för långtidsarbetslösa med stöd till arbetsgivaren motsvarande två gånger arbetsgivaravgiften under lika lång tid som den anställde varit arbetslös (from 55 år dubbla tiden). 7 Några medlemmar kan en given månad ingå i båda grupperna. Den eventuella överskattning detta innebär utgör dock mindre än en tiondels procentenhet.

9 9 Andra indikatorer Arbetsförmedlingen I ett pressmeddelande 17 januari rapporterade Arbetsförmedlingen att nya platser anmäldes i december 2010, vilket var den högsta decembersiffran på flera decennier. Särskilt stor var efterfrågan på arbetskraft inom industrin, där antalet nya lediga platser fördubblats jämfört med i december Varslen har blivit färre, och tilldrar sig inte längre någon större uppmärksamhet i Arbetsförmedlingens rapportering. I december 2010 berördes totalt 2967 personer av varsel (6757 i december 2009). Av dessa avsåg 541 verkstadsindustrin 8 (1506). Antalet platser inom Teknik och Data/IT 9 i Arbetsförmedlingens platsbank 10 föll under 2009 som mest till cirka en tredjedel av de som låg ute omedelbart före finanskrisen. Från början av 2010 fram till idag har utbudet av platser successivt återhämtat sig, och för de två grupperna sammantagna var antalet nu drygt 90 procent av det i början av hösten Arbetsförmedlingens Platsbank Yrken inom Teknik samt Data/IT (i anslutning till rapportmånad) Källa: Arbetsförmedlingen Data/IT Summa Teknik Summa maj sep jan maj sep jan maj sep jan 11 Diagrammet på nästa sida visar läget omedelbart före finanskrisen samt i början av 2009, 2010 och 2011 för ett tjugotal redovisade teknikyrken sammanlagda i några få större grupper. Av dessa minskade platser riktade till civil- och högskoleingenjörer maskin mest hela 80 procent från hösten 2008 fram till sommaren 2009, men antalet är nu åter nära den tidigare nivån. För ingenjörer inom bygg samt el, elektronik m.fl. var antalet platser tidvis högre under hösten 2010 än i mitten av januari Antalet platser för byggingenjörer var 8 Observera dock att uppgifterna inte här helt jämförbara mellan åren, till följd av att SCB har genomfört förändringar i näringsgrensindelningen (SNI). 9 Till Teknik har även lagts ingenjörer inom bygg hämtade från yrkesområdet Bygg- och anläggning. Till platser inom IT har också IT-chefer hämtade från gruppen ledningsarbeten räknats med. Bland ledningsarbeten förekommer under ett flertal rubriker även platser som i vissa fall vänder sig till ingenjörer (främst inom bygg), vilka dock inte tagits med här. 10 Platsbankens marknadsandel varierar över tid och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Antalet platser utgör därför en underskattning, samtidigt som de å andra sidan alltså inte alltid riktar sig till högskoleutbildade ingenjörer.

10 dock drygt 20 procent fler än under hösten 2008, och för ingenjörer inom el, elektronik m.fl. har antalet platser fortfarande ökat vid en jämförelse med september Arbetsförmedlingens Platsbank Ingenjörer/tekniker Källa: Arbetsförmedlingen Ingenjörer/tekniker bygg och anläggning Ingenjörer/tekniker el, elektronik, teleteknik och elkraft 12 sep jan jan jan 11 Ingenjörer/tekniker maskin Övriga ingenjörer/tekniker Anm.: Tidpunkter i anslutning till produktionen av förbundets tertialvisa rapporter. Teknikföretagens konjunkturbarometer Teknikföretagen rapporterar stigande kapacitetsutnyttjande och ökat personalbehov i sin konjunkturbarometer för fjärde kvartalet 2010, men ser samtidigt en fortsatt dämpad ordertillväxt. Totalt 27 procent av företagen angav brist på tekniker/ingenjörer, en ökning med 9 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Under sista kvartalet 2009 rapporterade inte mer än 7 procent av företagen brist på ingenjörer. Andel teknikföretag som anger brist på olika kategorier av arbetskraft. Källa: Teknikföretagens konjunkturbarometer 4 kvartalet 2010.

11 Av åtta redovisade branscher var bristen störst för maskinindustrin och leverantörer till tele- och elektronikindustrin 34 respektive 33 procent tätt följt av leverantörer till maskinindustrin. Bara i elmaskinbranschen minskade bristen något, men andelen företag med brist på ingenjörer stannade likväl på genomsnittets 27 procent. För transportmedel-/bilindustrin var andelen företag med brist på ingenjörer lägst, men ökade ändå till 22 procent efter att fallit tillbaka i augusti Monster Employment Index Monster Employment Index (MEI) 11 baseras på en månatlig sammanställning av antalet platsannonser online. Index upprättas för sju europeiska länder samt för USA och Kanada. Index för Europa totalt steg successivt under hela Sverige svarade tillsammans med Tyskland för den största ökningen 31 procent sedan december Under hösten 2010 var utvecklingen dock betydligt snabbare i Sverige än i övriga länder. Monster Employment Index dec 09 - dec 10 MEI totalt för vissa länder samt Europa (sju länder) Källa: Monster worldwide MEI Sverige MEI Tyskland MEI UK MEI Europa MEI Frankrike MEI USA Jan Feb Mar Maj Jun Jul Sept Okt Nov Anm.: MEI Europa omfattar utöver länderna ovan även Belgien, Italien och Nederländerna. Bruten skala. Från augusti 2010 ökade branschindex för de sju europeiska länderna sammantagna med 6 procent för forskning, 7 procent för IT och 13 procent för teknik ( engineering ) samt telekommunikation. Bygg- och anläggningsbranschen föll istället med 2 procent, men ökade med 15 procent på årsbasis. För bilindustrin ökade index med 35 procent över ett år, men föll jämfört med augusti 2010 med 7 procent. I diagrammet nedan återges utvecklingen i Sverige sedan december 2009 dels för totalindex, dels för fyra separata branschindex (av sjutton) med ingenjörsanknytning. Index i Sverige för samtliga fyra branscher steg både jämfört med augusti 2010 och på årsbasis, även om bygg föll tillbaka något i slutet av året. Sedan i december 2009 var ökningen 47 procent inom IT-branschen, 41 procent inom bygg- och anläggning och 37 procent inom forskning. För den största ökningen av samtliga sjutton index 11

12 sedan ett år tillbaka svarade teknik med 54 procent. Efter produktion, tillverkning och underhåll (51 procent ej i diagram), följde övriga tre ovan nämnda branscher. Monster Employment Index Sverige dec 09 - dec 10 MEI totalt samt ett urval branschindex Källa: Monster worldwide Jan 10 Feb Mar Maj Jun Jul Sept Okt Nov 10 0 MEI Sverige Tekn ik Bygg & Anläggning IT Forskning & Utveckling Arbetslöshetsmått i Sveriges Ingenjörers Arbetsmarknadsinformation AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa) mäter antalet ersättningsfall under en månad för anslutna medlemmar i ett visst förbund och sätter det i relation till det totala antalet anslutna medlemmar i förbundet. Både de som fått ersättning på heltid respektive deltid ingår i uppgifterna. Statistiken visar vilken månad ersättningen betalats ut. De arbetslöshetsdagar som ersättningen avser kan ha inträffat en tidigare månad. Arbetsförmedlingen mäter andelen heltidsarbetslösa medlemmar sista dagen i månaden.

13 13 Bilaga Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade stigande efter andel i december Se även motsvarande diagram på följande sida, där andelar redovisas även för mellanliggande tertial. Län * Förändring Andel Antal Σ Medl Andel Antal Σ Medl Antal Proc.enh. Västmanland 0,8% ,3% ,5 Gävleborg 0,9% ,4% ,5 Östergötland 1,2% ,6% ,6 Örebro 1,4% ,7% ,7 Kronoberg 1,7% ,7% ,0 Jönköping 1,4% ,8% ,6 V:a Götaland 1,8% ,9% ,9 Halland 1,2% ,9% ,3 Södermanland 1,1% ,0% ,1 Uppsala 1,2% ,0% ,2 Dalarna 1,2% ,0% ,2 Stockholm ,1% ,4 Västerbotten 2,1% ,1% ,0 Västernorrland 2,2% ,1% ,1 Kalmar 1,8% ,1% ,7 Norrbotten 1,3% ,3% ,0 Skåne 1,4% ,1 Värmland 1,7% ,6% ,1 Blekinge 2,2% ,7% ,5 Jämtland 4,4% ,8% ,6 * Gotlands län redovisas inte p.g.a. för litet underlag. Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per länsgrupp 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 2,5% Södermanland, Östergötland Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna Halland, V:a Götaland Gävleborg, Västernorrland, Jämtland Stockholm, Uppsala Västerbotten, Norrbotten Blekinge, Skåne

14 14 Andel medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA per län Uppgifterna sorterade efter stigande andel i december Se även motsvarande tabell på föregående sida. 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% Västmanland Gävleborg Östergötland Örebro Kronoberg Jönköping V:a Götaland Halland Södermanland Uppsala Dalarna Stockholm Västerbotten Västernorrland Kalmar Norrbotten Skåne Värmland Blekinge Jämtland

15 15 Andel medlemmar med ersättning från AEA för vissa SACO-förbund samt AEA totalt 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Sv Ingenjörer Lärarnas Riksförbund Jusek Civilekonomerna Sv Universitetslärarförbund * Naturvetarna AEA Totalt ** * Uppgiften avser november 2010 ingen uppgift för december 2010 (för litet underlag). ** Omfattar samtliga medlemmar i AEA - även direktanslutna. Andel heltidsarbetslösa medlemmar inom några olika a-kassor 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Akademikernas ST:s SKTF:s Pappersindustriarbetarnas Unionens IF Metall Byggnadsarbetarnas Samtliga a-kassor * * Innefattar även kassor ej redovisade här (exkl. Alfa). Källa: Arbetsförmedlingen Anm.: Arbetsförmedlingen och AEA redovisar arbetslösa på olika sätt, varför uppgifterna inte är direkt jämförbara med varandra (om måtten: se särskilt avsnitt).

16 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48 Tel , Fax ,

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23

Arbetsmarknadsinformation. December 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 Arbetsmarknadsinformation ember 2008 Arbetsmarknadsinformation. ember 2008, Olle Dahlberg, 2009-01-23 1 (15) Arbetsmarknadsinformation december 2008 Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmarknadsläget för

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation. December 2009, Olle Dahlberg,

Arbetsmarknadsinformation. December 2009, Olle Dahlberg, Arbetsmarknadsinformation ember 2009 Arbetsmarknadsinformation. ember 2009, Olle Dahlberg, 2010-01-26 3 Arbetsmarknadsinformation december 2009 Innehåll Översikt... 4 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer...

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Mars 2014. Förändringar första kvartalet 2014 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Mars 2014 Förändringar första kvartalet 2014 Under första kvartalet 2014 var andelen arbetssökande något lägre än vad det var under

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation augusti 2010

Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Arbetsmarknadsinformation usti 2010 Arbetsmarknadsinformation augusti 2010 Innehåll Översikt: Ljus på arbetsmarknaden efter trevande vårvinter 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Positiva förändringar

Läs mer

Konjunkturrapport Mars 2012

Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport Mars 2012 Konjunkturrapport publicerad 03/2012 3 (16) Konjunkturrapport mars 2012 Sveriges Ingenjörers konjunkturrapport sammanställs två gånger per år. Rapporten bygger dels på egeninsamlade

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 %

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % Medlemmar per förbund Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring -04-30 2011-12-31 antal procent Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % s:a direktaviserade 328105 306062 22043 7,20 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer. December 2015

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer. December 2015 Arbetsmarknadsläget för ingenjörer ember 2015 Sammanfattning Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,4 procent i december 2015. Arbetslösheten har därmed praktiskt taget legat stilla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer Kort om Arbetsmarknadsläget för ingenjörer ember 2017 1 OLLE DAHLBERG 2018-04-09 Riktigt kort: Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,1 procent i december 2017, den lägsta nivå

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer Kort om Arbetsmarknadsläget för ingenjörer December 2016 Riktigt kort: Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,3 procent i december 2016. Arbetslösheten har förändrats obetydligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer

Arbetsmarknadsläget för ingenjörer Kort om Arbetsmarknadsläget för ingenjörer usti 2016 Riktigt kort: Arbetslösheten för Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt var 1,4 procent i augusti 2016. Arbetslösheten ligger därmed praktiskt taget

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999

Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Fuu 1999:1 ISSN 1401-8144 Tillgänglighetskontroll inom vårdområdet sommaren 1999 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet AMS Fuu 1999:1 Försäkringsenheten

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Bolånekunder, plocka russinen ur kakan! De fyra storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll ligger kvar på 92 procent under första halvåret i år. Nio

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner

Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2010:14 Arbetslöshet 1996-2009 i Sveriges kommuner Den totala arbetslösheten 1996-2009 (inklusive personer i program med aktivitetsstöd) har varierat

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Ingenjören i belysning januari 2013

Ingenjören i belysning januari 2013 Ingenjören i belysning januari 2013 Medlemsstruktur 2013 Totalt antal medlemmar Den 1 januari 2013 har Sveriges Ingenjörer 136 358 medlemmar, varav 20,7 procent är högskoleingenjörer. 24 procent av medlemmarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 Något färre lediga platser Under augusti anmäldes närmare 1 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 2 / Augusti. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 2 / 2006 Augusti Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - aug 2006 3000 2500 2000 1500 1616 1000 500 0 2002 2003 2004

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2011. SA 2011:07 2011-08-16 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2011. SA 2011:07 2011-08-16 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 211 SA 211:7 211-8-16 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetslöshets- rapport 2018

Arbetslöshets- rapport 2018 Arbetslöshetsrapport 2018 Innehåll Sammanfattning...1 Om rapporten...1 Arbetslöshetsmåttet som används i rapporten...1 DIK:s utbildningsgrupper... 2 Andelen AEA-anslutna ökar igen... 3 Sjunkande arbetslöshet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016 Ekonomirapport från SKOP om, 4 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Trendbrott i ränteförväntningarna - Hushållen tror att eventuella räntehöjningar skjuts framåt i tiden - Efter en längre tids stigande

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer