Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus"

Transkript

1 Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland Forsknings och utvecklingsenheten för Landstinget i Östergötland S:t Larsgatan 9D tfn: Linköping

2 Förord Besöken ökar i antal vid många av landets akutmottagningar, Linköpings universitetssjukhus är inget undantag. FoU enheten för Närsjukvården fick under våren 2012 i uppdrag av närsjukvårdsdirektören i den centrala länsdelen att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion av akutmottagningens organisation och utformning. Vi valde att genomföra en intervjuundersökning via telefon där personer i ledande befattning i akutsjukvårdsorganisationen vid 10 sjukhus runt om i landet ingick. Vi riktar ett stort tack till alla medverkande för givande samtal där ni frikostigt delade med er av era erfarenheter. Linköping Eva Törnvall Agneta Andersson

3 Sammanfattning En intervjuundersökning via telefon genomfördes där personer i ledande befattning i akutsjukvårdsorganisationen vid 10 sjukhus runt om i landet ingick. Undersökningen visar på likheter och olikheter mellan akutmottagningarna både när det gäller organisation och patientflöden. Flera av de intervjuade påtalar problem med samarbetet mellan akutmottagningen, primärvården, Sjukvårdsrådgivningen och kommunens hemsjukvård. Många välkomnar akutläkare i framtiden och bättre utnyttjande av sjuksköterskor och distriktssköterskor i organisationen. Akutmottagningens geografiska närhet till en jourcentral lyfts också fram som något positivt.

4 Innehåll Bakgrund... 1 Metod... 1 Resultat... 2 Demografi... 2 Struktur... 2 Process... 3 Förbättringsarbete... 4 Dokumentation... 5 Idéer och önskemål... 5 Avslutande kommentarer/reflektioner... 6 Referenser

5 Bakgrund Antalet besök vid akutmottagningar har ökat i Sverige under de senaste åren. På akutmottagningen i Linköping har antalet besök ökat med drygt 11 procent mellan åren 2010 och Personer i åldern år stod för den största delen av ökningen. Under den senaste femårsperioden, är ökningen cirka 19 procent. Mönstret tycks vara detsamma på många orter i landet. Socialstyrelsens konstaterar i sin rapport (2011) om Väntetider på akutmottagningen att läkarnas tjänstgöring och joursystem, den ökade tillströmningen av icke akuta patienter och bristen på vårdplatser stoppar flödena på akutmottagningen. Triagering gör prioriteringar säkrare men väntetiderna minskar inte utan den lägst prioriterade får vänta. Tidig läkarbedömning och/eller teambedömning, snabbspår och sjuksköterskeinitierad röntgenremiss är initiativ som enligt en SBUrapport kortade väntetiderna på akutmottagningen (SBU 2010). Metod En intervjuundersökning med personer i ledande befattning i akutsjukvårdsorganisationen vid 10 sjukhus i Sverige har genomförts. Urvalskriterier var att sjukhusen hade motsvarande storlek och antal besök per år vid akutmottagningen som Universitetssjukhuset i Linköping. Det innebär att de största sjukhusen, exempelvis Karolinska sjukhuset, valdes bort. Sjukhusens geografiska spridning ingick också som urvalskriterium. En lista med för undersökningen relevanta personer togs fram i första hand genom information via sjukhusens hemsidor och i de fall där kontaktuppgifter saknades togs en kontakt med sjukhusets växel. En första kontakt togs via e post innehållande information om syftet med intervjun samt förslag på tider för telefonintervju. Totalt tillfrågades 12 personer varav två inte svarade. Deltog i undersökningen gjorde personer anställda vid; Akademiska sjukhuset (Uppsala), Helsingborgs sjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Centrallasarettet Karlstad, Norra Älvsborgs Länssjukhus, St. Görans sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus (Borås), Norrlands universitetssjukhus (Umeå), Universitetssjukhuset Örebro, Skånes universitetssjukhus (Malmö). Datainsamlingen genomfördes med telefonintervjuer innehållande frågeområdena Demografi, Struktur, Process, Förbättringsarbete och Dokumentation. Frågeområdena skickades till respondenterna, bilaga 1, före intervjun. Intervjuaren hade dock en något mer detaljerad frågelista men intervjuerna genomfördes med övervägande öppna frågor utifrån frågeområdena. Intervjufrågorna togs fram i samarbete med personal vid akutmottagningen i Linköping. Intervjuerna varade i ca 30 minuter vardera och spelades in på band efter samtycke med den intervjuade och transkriberades därefter. Inspelningarna raderades när intervjuerna var transkriberade och utskrifterna förvaras så att endast författarna har tillgång till dem. Svaren sammanställdes inom respektive frågeområde och illustreras/förtydligas med citat från respondenterna. 1

6 Resultat Demografi Bakgrunden till undersökningen var bland annat att besöken vid akutmottagningen har ökat på många håll i landet. Orsakerna till detta kan vara många, de intervjuade nämner exempelvis att patienter numera uppsöker akutmottagningen för lättare sjukdomar än tidigare, man vill ha hjälp fort så att man kan gå till jobbet nästa dag. vi kanske måste inse vi är för bra på akutmottagningen. Vi erbjuder patienten det de vill, just in time. Du får labbprover, du pratar med doktorn, du får röntgen, du får alltihop för det första så vill man ju veta hur farligt, ja eller nej De flesta upplever en generell ökning av antalet besök men det finns också några som ser ökning av yngre personer (20 25 år) eller äldre personer med komplexa vårdbehov. Man kan också se en ökning av sökande med vissa symtom som exempelvis feber och buksmärtor. På någon ort har antalet besök i primärvården ökat och allt fler ringer Sjukvårdsrådgivningen (1177) för att få råd. Hur ska vi möta den yngre generationen och deras krav? För de har ju inte samma förhållningssätt som kanske en person som är 75 år idag. De har större kunskap via nätet, vet ju väldigt ofta vad de söker för man söker i mångt och mycket stora akuten alltså Struktur Hur är akutsjukvården organiserad i förhållande till andra kliniker? I Östergötland är hälso och sjukvården organiserat i centrum där akutmottagningen och primärvården ingår i samma centrum, närsjukvården. Ingen av de sjukhus som ingår i undersökningen är organiserade på motsvarande sätt. Tre sjukhus har en organisation där akutsjukvården och ambulansen utgör ett verksamhetsområde. I övriga ingår akutsjukvården som en del i sjukhusvården som eget verksamhetsområde eller del av större klinik. En verksamhet omfattar akutmottagning och infektionsklinik. Hur sker samverkan med primärvård och jourcentral? Majoriteten av de intervjuade upplever att samarbetet med primärvården är undermåligt eller saknas helt. Alla intervjuade har berättat att de har någon form av jourcentral på orten. På två orter hade jourcentralen tidigare varit samlokaliserad med akutmottagningen vilket upplevts som mycket bra. På båda orterna hade man på grund av lokalbrist flyttat jourcentralen, vilket de intervjuade beklagade. Då akutmottagningen var belägen nära vårdcentraler fanns en tendens att patienterna valde akutmottagningen framför vårdcentralen. Jag tror att den stora utmaningen är att primärvård, hemsjukvård och sjukhus sätter sig ned och pratar om hur vi ska lösa detta gemensamma uppdrag Finns akutläkare? Många uttrycker önskemål om akutläkare men ingen har ännu en fungerande sådan verksamhet. Däremot pågår utveckling på många håll där målet är att ha fast anställda akutläkare. Två sjukhus har läkare anställda på akutmottagningen (inte akutläkare utan andra specialister) medan övriga har traditionell bemanning via jourlinjer från andra kliniker. De som driver verksamheten mot att den ska 2

7 bemannas av fast anställda akutläkare, uttrycker förhoppningar om att det ska bidra till att läkarna kommer att vara intresserade av att utveckla verksamheten och skapa en utökad flexibilitet mellan specialiteterna kirurg och medicin. Man tror också att bedömningen av patienter skulle kunna bli effektivare med akutläkare så att fler patienter snabbare får rätt behandling. Dock påpekas att utbildningstiden för en akutläkare är lång och att bemanna akutmottagningar med enbart akutläkare verkar inte sannolikt. doktorer som framför allt vill komma till akutmottagningen och vara där än att ha doktorer som kommer ner och tycker att de ska göra sitt arbetspass i gruvan idag Framför allt ha en doktor som trivs med att ha akutmottagning och samtidigt ha det i egen regi så att liksom man kan ha en, vad ska jag säga, att de kan ha en personalpolitik tillsammans är ju styrkan tycker jag i detta Fördelar och nackdelar med er organisation Intervjuade som arbetade i verksamheter där ambulanssjukvården eller infektionskliniken ingick som en del i akutsjukvården upplevde det som en styrka. Två akutmottagningar hade tvärprofessionella grupper som jobbade med verksamhetsutveckling vilket upplevdes vara en framgångsfaktor. Detta var ett sätt att engagera läkargruppen i akutmottagningens arbetssätt och utveckling, något som upplevdes som ett problem då de organisatoriskt tillhörde en annan klinik. I undersökningen framkom även synpunkter såsom att specialister i första ledet vid bedömning av patienter var en fördel då en korrekt bedömning inledningsvis förkortade den totala vårdtiden på akutmottagningen. Process Hur fungerar flöden innan patienten kommer till akutmottagningen? De flesta av de intervjuade säger att de förstår att 1177 har en svår uppgift, att bedöma patienter via telefon är komplicerat. Extremfallet säger att 1177 bara hänvisar till akuten och sällan stoppar patienter medan någon annan säger att 1177 ska skicka många patienter till akutmottagningen för att inte missa någon med svårare sjukdom. Det påpekades också att en stor andel av patienterna som uppgav att de blivit hänvisade till akutmottagningen av 1177 inte hade blivit det vid kontroll. Det upplevdes också från akutmottagningarna att primärvården hänvisade patienter med typiska primärvårdproblem, t ex urinvägsinfektion, på grund av resursbrist i primärvården. och primärvården är ju ganska hårt driven med intäkter och kostnader och de ska ha ett visst antal besök för att få sina intäkter så att man kan betala sina kostnader. Så fort det kommer pengar med i bilden så är det svårt att vara holistisk och samarbeta Ett av sjukhusen i undersökningen har remisstvång till akutmottagningen gällande mindre akuta åkommor, men ingen patient utan remiss avvisas. En bedömning görs alltid och hänvisning till annan vårdnivå om sådan möjlighet finns. Övriga intervjuade säger att diskussioner om remisstvång förekommer men flera påpekar att remisstvång kräver en väl fungerade primärvård. 3

8 Används någon form av triage och hur fungerar den? Alla akutmottagningar i undersökningen använder någon form av triagering. Ett flertal använder någon form av verktyg för triagering, exempelvis Medical Emergency Triage and Treatment System Adult (METTS) eller Rapid Emergency Triage and Treatment System, (RETTS) som underlag för sortering, prioritering och riskidentifiering samt som ett beslutsstöd för den fortsatta akutprocessen. Teambaserad bedömning tycks också vara en god lösning för prioritering och önskas av flera intervjuade. Förutsättningen är dock att teamen utnyttjas ordentligt så att inte det sekventiella arbetet kvarstår. Önskemål framfördes också om att en läkare ska finnas tillgänglig för den sjuksköterska som gör triageringen för att tidigt få en säkrare bedömning. Det påpekas också att kravet på att alla patienter ska få träffa en läkare inom en timma gör triagering onödig då triagering kan innebära att vissa patienter blir ned prioriterade och då får vänta längre än en timme. Vidare har fördelningen mellan de olika prioriteringsnivåerna i triage förblivit konstanta trots det ökade inflödet av patienter. Särskilda snabbspår på akutmottagningen Snabbspår som nämnts i intervjuerna är för patienter med höftfrakturer, stroke, hjärtsjuklighet eller djup ventrombos. Några nämner snabbspår för de allra äldsta som ett tänkbart alternativ i framtiden och vissa nämner projekt av det slaget som ska startas under hösten. I de fallen är det förstärkning av akutmottagningens bemanning med en distriktssköterska som avses. På ett sjukhus går inte patienter med misstänkt höftfraktur direkt till ortopedavdelningen utan till akutvårdsavdelningen där en medicinsk undersökning sker. Efter operation läggs patienten in på ortopedavdelningen. En av de intervjuade beskriver snabbspår för stroke och transitorisk ischemisk attack, TIA, som framgångsrikt. Ambulansen identifierar patienter med stroke/tia och tar direkt kontakt med jourhavande läkare på strokeenheten som sätter igång hela apparaten. Liknande omhändertagande sker för hjärtpatienter går direkt upp till hjärtavdelningen och passerar bara akuten utan att stanna där. Förbättringsarbete Förbättringsarbeten och smarta lösningar som underlättar flödet av patienter Redovisningen av det här frågeområdet är en sammanslagning av Smarta lösningar som underlättar flödet av patienter och Har ni nyligen genomfört något större förbättringsarbete. Vid en akutmottagning har man anställt arbetsterapeut och sjukgymnast som arbetar med att mobilisera patienter för att bland annat möjliggöra tidigare hemgång. VIP kort till primärvården genom att akutmottagningen kan ge patienten ett frikort till primärvården när man t ex bedömer att patienten kan gå till vårdcentralen exempelvis dagen efter besöket på akuten. Samarbete mellan akutmottagningen och geriatriken med gemensamma riktlinjer och rutiner som underlättar patientens förflyttning från akutmottagningen till geriatrisk vårdavdelning. Arbete pågår för att underlätta patientflödet även i motsatt riktning. Att en erfaren specialistläkare är fysiskt i tjänst mellan varje vardag för att stötta underläkarna på akutmottagningen. 4

9 Dokumentation Har ni någon form av rapport om ovanstående områden som vi kan få ta del av? Här blev svaret nästan alltid nej men ett fåtal hade information tillgänglig via sin hemsida. Idéer och önskemål Här redovisas ej genomförda förslag från flera av de intervjuade som spontant delade med sig av idéer och önskemål om hur organisationen skulle kunna förbättras. Utnyttja sjuksköterskorna i ambulans och primärvård bättre genom att 1177 skulle kunna ge tider till en vårdcentral och kunna kontakta en distriktssköterska/ambulanssköterska för att göra bedömningar och hembesök i förekommande fall. Underlätta för gruppen äldre äldre både för att undvika besök på akuten och för att underlätta flöden när de väl kommit dit. Ingen nämnde konkreta förslag men flaggade för att detta blir en stor framtida utmaning. Informationskampanj i media för att få befolkningen att söka vård på rätt vårdnivå. Informationskampanj via reklamutskick för att ge råd om egenvård, gärna anpassade efter säsong, exempelvis influensa. Ett snabbspår för patienter med lättare sjukdomar för att undvika köbildning på akuten. Biståndshandläggare på akuten så att hemsjukvården kan möta patienten hemma så att patienten kan gå hem tidigare. Påminnelser till patienter via sms i primärvården så att de kommer ihåg att komma till sina bokade tider. Detta skulle eventuellt kunna innebära att patienterna togs om hand innan de behöver söka akut. Närhet till röntgen och jourcentral för att underlätta flödet för patienterna och enklare kunna hänvisa patienter med åkommor som primärvården handhar. Effektivare rondarbete genom att bestämma vilka patienter som troligtvis ska gå hem nästkommande dag och förbereda detta. Gå ronden tidigt till dessa patienter för att eventuellt frigöra platser. Arbeta med fler standardiserade flöden för omhändertagandet på akutmottagningen. Gemensam triageringsutbildning med Öka samarbetet mellan primärvården och akutmottagningen genom en gemensam handlingsplan. Inkludera en distriktssköterska i triageringen på akutmottagningen för att kunna boka tider på vårdcentral dagen efter. Nationellt journalsystem för äldre äldre och läkemedelsfrågor. Vårdcoacher för mångbesökare för att skapa en tillförlitlig kontakt mellan patient och sjukvård. 5

10 Avslutande kommentarer/reflektioner Det framkom många likheter och också en del olikheter mellan de olika akutmottagningarna. Flera av de intervjuade nämner ökat antal besök av så kallad primärvårdskaraktär medan andra inte framhåller någon patientgrupp med högre vårdbehov utan ser en generell ökning av antalet sökande. Organisatorisk tillhörighet ser olika ut för flera akutmottagningar men det verkar inte påverka flödet på mottagningen eller samarbetet med andra vårdgivare. Ett gemensamt hinder för snabbare flöden kan vara bristen på samarbete mellan akutmottagning, primärvård, Sjukvårdsrådgivningen och kommunens hemsjukvård. Ett tydligare samarbete för att patienten ska komma till rätt vårdnivå borde gynna alla parter. Från akutmottagningarna önskade man en geografisk närhet mellan akutmottagning och jourcentral så att båda kan hänvisa patienter till rätt vårdnivå utan att patienten behöver förflyttas speciellt långt, kanske kunde en primärvårdsfilial på akutmottagningen vara en lösning. En förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är att all personal är involverad och därför är det viktigt att ha läkare som är anställda på akutmottagningen, vilket påtalas i intervjuerna. Det är svårt att motivera ett engagemang för en verksamhet som man bara gästar ibland. Många uttrycker en önskan om akutläkare men ingen av de intervjuade har ännu en fungerande sådan verksamhet. Flera av de intervjuade föreslår en utökad användning av resurser såsom sjuksköterskor i ambulans och distriktssköterskor. Detta för att möta patienternas behov innan de åker till akuten. När patienten väl är på akutmottagningen förespråkar många teambaserad bedömning av patientens behov. Alla akutmottagningar i undersökningen har någon form av snabbspår för vissa patientgrupper. På flera akutmottagningar har förbättringsarbeten genomförts men brister i dokumentation, både när det gäller utgångsläge och uppnådda resultat, gör det svårt att bedöma vilka förändringar som medfört en faktisk förbättring. 6

11 Referenser SBU. Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt, Socialstyrelsen. Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Slutrapport mars

12 Bilaga 1 Frågeområden och exempel på information vi söker Demografi Antal anställda och vilka personalgrupper Antal besök Förändringar i antalet besök och vilka som söker Struktur Hur är akutsjukvården organiserad i förhållande till andra kliniker? Hur sker samverkan med primärvård och jourcentral? Finns akutläkare? Fördelar och nackdelar med er organisation Process Hur fungerar flöden innan patienten kommer till akutmottagningen? Används någon form av triage och hur fungerar den? Särskilda snabbspår på akutmottagningen Smarta lösningar som underlättar flödet av patienter Förbättringsarbete Har ni nyligen gjort något större förbättringsarbete? Dokumentation Har ni någon form av rapport om ovanstående områden som vi kan få ta del av?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11

Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-11-24 Rev/11039 Revisorerna KBR/VHL Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie Rapport 4-11 Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset

Läs mer

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER Kliniken i fokus NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Teamarbetet ger tryggare PATIENTER Neurologisektionen vid Centralsjukhuset Kristianstad har vuxit snabbt de senaste åren. Parkinsonteamet

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Granskning av akutmottagningarna

Granskning av akutmottagningarna Revisionsrapport Granskning av akutmottagningarna Region Halland Rebecca Lindström Jean Odgaard December 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården MOTIONSSVAR Dnr 15/4289 15/4297 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Marie Källman Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården Beslut Styrelsen

Läs mer

SLUTRAPPORT Förbättringsprogram 8

SLUTRAPPORT Förbättringsprogram 8 SLUTRAPPORT Förbättringsprogram 8 Förbättringsarbetets rubrik Helhetssyn Stroke optimera övergångsfaserna i Strokevårdkedjan i Kalmar Län Kort sammanfattning/abstract (cirka 10 rader som publiceras på

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 Kalix länsdelssjukhus är beläget i östra norrbotten och betjänar ca 37 000 personer. Sju ATläkare per år fullgör sin AT-tjänstgöring vid sjukhuset. Helhetsintrycket hos

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige

Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Årsrapport från kvalitetsregistret för Svår sepsis/septisk chock 2014 Sverige Inledning Patienter med svår sepsis eller septisk chock är relativt vanliga på våra sjukhus och framförallt på våra intensivvårdsavdelningar.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016 Riskanalys Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8 Mars 2016 2016-03-31 Handläggare Mikael Åsén Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen 2016-03-31

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Avlösning som anhörigstöd

Avlösning som anhörigstöd Avlösning som anhörigstöd Viktiga faktorer som styr när anhöriga ska ta beslut om avlösning Pia Rylander och 2015-05-13 Arbetet har genomförts med hjälp av Utvärderingsverkstaden på FoU Sjuhärad Innehåll

Läs mer

Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00. Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet

Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00. Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt

MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt PROJEKTPLAN SYFTE att avhjälpa åkommor och undvika besök på sjukhusets akutmottagning MÅLGRUPP är

Läs mer

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07

Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Mötesanteckningar- dialogmöte med patient- och handikappföreningar, 2015-12-07 Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning samt hälso- och sjukvårdsdirektören hade inbjudit samtliga länsföreningar till

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM)

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM) 2012-01-09 1 (7) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning (PPM) Vecka 10, 2012 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70

Läs mer

Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson KAMBER-Skåne 091013

Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson KAMBER-Skåne 091013 Höftfrakturkedjor i Skåne är det möjligt? Tony Andersson 091013 Innehåll Bakgrund organisation och förutsättningar. Strategier och metod. Uppföljning av vårdkedjan, inklusions- och exklusionskriterier.

Läs mer

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004

LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 2004 LÄNSINVÅNARNA ÄR NÖJDA MED VÅRDEN MEN Resultat från Liv & hälsa 4 Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben, Samhällsmedicinska enheten Landstinget i Uppsala län Vill du veta mer om undersökningen Liv &

Läs mer

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister)

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister) Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR (handkirurgiskt kvalitetsregister) Ett samarbete mellan Södersjukhuset AB Linköpings Universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

När ledningen inte tar sitt ansvar Tillsyn av psykiatriska akutmottagningar

När ledningen inte tar sitt ansvar Tillsyn av psykiatriska akutmottagningar När ledningen inte tar sitt ansvar Tillsyn av psykiatriska akutmottagningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sköra äldre; lokalt vård- och omsorgsprogram

Sköra äldre; lokalt vård- och omsorgsprogram Sköra äldre; lokalt vård- och Signe Äldre skall kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till God Vård och Omsorg Sköra äldre; lokalt vård- och Samverkan = till vilken nytta? Sköra äldre;

Läs mer

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Med utgångspunkt från en serie intervjuer med sjukhuspersonal har jag tagit fram

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Strokevårdkedjan i Stockholm

Strokevårdkedjan i Stockholm Strokevårdkedjan i Stockholm Lena Henricson Strokesamordnare lena.henricson@ds.se 08-123 568 35 070-737 30 43 Under rehabiliteringen var det som att gå på röda mattan men när den var slut ramlade jag

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

Effektivare administration i Region Skåne

Effektivare administration i Region Skåne 6 maj 2014 Ansvarig: Johan Cosmo johan.cosmo@skane.se Effektivare administration i Region Skåne SLUTRAPPORT 1 1 Projektarbete... sid 3 1.1 Bakgrund 1.2 Frågeställning 1.3 Metod 1.4 Projektgrupp 2 Resultat

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Förbättra och effektivisera informationsinsamlingen till kvalitetsregister för stroke

Förbättra och effektivisera informationsinsamlingen till kvalitetsregister för stroke KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ekonomi i ett IT-perspektiv, 4p

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2013

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2013 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hälsa. k plan. Sid. mig själv (ELSA) procent. i nära relation. Karlstads kommun. 651 84 Karlstad. E-post. Webbplats karlstad.se k.

Hälsa. k plan. Sid. mig själv (ELSA) procent. i nära relation. Karlstads kommun. 651 84 Karlstad. E-post. Webbplats karlstad.se k. Sid 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-02-04 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Hälsa Vi kan fortsatt se att en stor andel av barnen och eleverna uppgerr

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa Kvalitetsbokslut Vårdcentralen Trosa Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17

Landstinget Dalarna. Granskning av Fast vårdkontakt. Rapport. KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor:17 Granskning av Rapport KPMG AB Antal sidor:17 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 4 3. Syfte och avgränsning

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Hälso- och sjukvård på fel nivå?

Hälso- och sjukvård på fel nivå? Region Skåne MA/0802078 Verksamhetsrevision Granskningsrapport 2011-06-14 BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING BDO Consulting Group AB har av revisorerna i Region Skåne fått i uppdrag att granska förekomsten

Läs mer

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 69 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin

Uppföljning av den nationella vårdgarantin Uppföljning av den nationella vårdgarantin Viktigaste slutsatser Vårdgarantin har haft en begränsad effekt på väntetidsutvecklingen. Det finns stora skillnader mellan landstingen när det gäller väntetidsutvecklingen.

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Införande av spärrar enligt patientdatalagen

Införande av spärrar enligt patientdatalagen Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-06-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-13 PaN 1308-03608-30 1312-05381-54 Principärende Införande av spärrar enligt patientdatalagen Ärende 1 En kvinna har framfört att

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Slutrapport Sorgenfrimottagningen

Slutrapport Sorgenfrimottagningen Slutrapport Sorgenfrimottagningen På Sorgenfrimottagningen arbetar (omräknat i heltidsresurser): 0,5 Verksamhetschef 5,45 Distriktsläkare 4,0 ST-läkare, periodvis på vårdcentralen cirka 1,5-2 mån/år 1,0

Läs mer

Sammanfattning av Hospiteringsenkät

Sammanfattning av Hospiteringsenkät Sammanfattning av Hospiteringsenkät Om hospiteringsprojektet Inom Räddningstjänsten i Storgöteborg sker kompetensutveckling av ambulanspersonalen bl.a. genom hospitering 2 veckor/år på något av de tre

Läs mer