Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland"

Transkript

1 Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och revisionsfråga Revisionsfråga Metod och avgränsningar Cancer Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Resultat Väntetider i cancervården Väntetider prostatacancer (median) Väntetider bröstcancer (median) Väntetider tjocktarms- och ändtarmscancer (median) Väntetider lungcancer (median) Sammanfattning och revisionell bedömning Inlämnade statistikuppgifter stämmer de publicerade väntetiderna är korrekta Sammanfattning och revisionell bedömning Tillämpning av de nationella riktlinjerna Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på Sammanfattning och revisionell bedömning Orsaker till långa väntetiderna analyser samt vidtagna åtgärder Sammanfattning och revisionell bedömning Samarbetet med SLL inom den högspecialiserade vården regionsjukvården Sammanfattning och revisionell bedömning Samarbetet med Cancercentrum Stockholm Gotland Ser Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) till att väntetiderna til behandling av cancer är ändamålsenliga? Region Gotland

3 1. Sammanfattning På uppdrag av Region Gotlands revisorer har genomfört en övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland. Utgångspunkten för har varit Öppna jämförelser Revisionsfråga: Ser Hälso- och sjukvårdsnämnden till att väntetiderna till behandling av cancer är ändamålsenliga? Sammanfattningsvis varierar väntetiderna mycket för olika cancerformer. I vissa fall redovisar Gotland de bästa siffrorna i landet, i andra de sämsta. Vår revisionella bedömning är att väntetiderna för prostatacancer är långa ur ett nationellt perspektiv, men i övrigt anser vi att Hälso- och sjukvårdsnämnden ser till att väntetiderna är ändamålsenliga. Region Gotlands följsamhet till de nationella riktlinjerna har granskats utifrån perspektivet om patienter för de aktuella cancerformerna får tillgång till kontaktsjuksköterska och om multidisciplinära konferenser genomförs. Vi kan konstatera att Region Gotland inte uppfyller dessa krav. Här finns betydande förbättringspotentialer. Vi har förutom väntetiderna även redovisat uppgifter från Öppna jämförelser som avser cancersjukvårdens resultat i form av överlevnad, reoperationer med mera. Även om denna granskning inte är någon medicinsk revision, kan ytterligare frågeställningar lyftas med anledning av dessa resultat. Vi konstaterar att den gotländska sjukvården redovisar resultat som ofta är jämförbara med andra sjukvårdshuvudmän ibland bättre och ibland sämre. I det uppdrag som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) har framgår att RCC tillsammans med landsting och regioner ska skapa en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. RCC har belyst frågan om bröstcanceroperationer fortsättningsvis ska genomföras på Gotland av kvalitetsskäl. De har dessutom lyft frågan om elektiv 1 tumörkirurgi ska fortsätta att bedrivas på Gotland överhuvudtaget utifrån de mycket små patientvolymerna och litet antal operationer per kirurg och år som inte ger någon nämndvärd mängdträning. Vi anser att Hälso- och sjukvårdsnämnden måste ställa sig frågan om Region Gotland, i egenskap av landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman och med det minsta befolkningsunderlaget, har resurser och kompetens för att bedriva specialiserad cancersjukvård på Gotland och om det är möjligt att säkerställa att patienterna erhåller en jämlik, säker och effektiv cancervård i egen regi. 1 Planerad Region Gotland 1 av 13

4 2. Bakgrund och revisionsfråga I den senaste rapporten från SKL avseende Öppna jämförelser 2013 framgår att Region Gotland för vissa cancerformer har långa väntetider till behandling. Eftersom tidsfaktorn ofta är avgörande för att behandlingen ska bli framgångsrik har detta uppmärksammats av regionens revisorer. Förutom väntetider önskar revisorerna få belyst hur vården för olika cancerformer fungerar på ett övergripande plan Revisionsfråga Ser Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) till att väntetiderna till behandling av cancer är ändamålsenlig? Kontrollmål Inlämnade statistikuppgifter stämmer, det vill säga att de publicerade väntetiderna är korrekta. De rekommendationer som anges i Nationella riktlinjerna följs. Orsaker till de långa väntetiderna har analyserats och åtgärder har vidtagits. Det finns ett fungerande samarbetet med SLL både vad gäller den högspecialiserade vården (regionsjukvården) och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) Metod och avgränsningar Granskningen avsåg i projektplanen samtliga former av cancer och väntetiderna för dessa. Under hand har granskningen avgränsats till fyra cancerformer på grund av att dessa är de mest förekommande på Gotland. Bröstcancer Lungcancer Prostatacancer Kolorektalcancer (tjocktarms- och ändtarm) Granskningen har genomförts genom inläsning av de nationella riktlinjerna för de olika cancerformerna, eventuella styrdokument samt Öppna jämförelser. Hälsooch sjukvårdsledningen har informerats om granskningen och intervjuer har genomförts med ledningen för Visby lasarett, medicinskt ansvarig processledare för de aktuella cancerformerna samt med chefläkare vid Visby lasarett avseende RCC. Rapporten har även varit föremål för faktaavstämning. Region Gotland 2 av 13

5 3. Cancer I Sverige får varje år cirka personer en cancerdiagnos. I dag lever drygt personer som har eller har haft en cancersjukdom. 60 procent av dem som drabbats lever tio år efter diagnos. Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De delas i sin tur in i en mängd undergrupper. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Av all cancer uppskattas mellan fem och tio procent orsakas av en känd ärftlig genförändring. Ännu ej helt kartlagda ärftliga genförändringar orsakar ytterligare bortåt en fjärdedel av all cancer. Att cancer är en genetisk sjukdom är dock inte detsamma som att all cancer är ärftligt betingad. I flertalet fall är det istället genförändringar som vi förvärvar under livet som är orsaken. Om vi röker, vad vi äter och hur vi solar har stor betydelse för risken att utveckla cancer. Vanligaste cancersjukdomarna i Sverige Procent Antal fall Prostatacancer 16, Bröstcancer 14, Skivepitelcancer i huden samt övrig hudcancer Tjocktarmscancer 7, Lungcancer 6, Malignt melanom 5, Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar 4, Lymfom exklusive Hodgins lymfom 3, Ändtarmscancer exklusive cancer i anus 3, Livmoderkroppscancer 2, Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos. Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag. Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre. Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre typer av hudtumörer. Den form som är mest känd är malignt melanom. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomen är nu en av de vanligaste cancerformerna. Tjock- och ändtarmscancer är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige. 2 Cancer i siffror 2013, Socialstyrelsen och Cancerfonden Region Gotland 3 av 13

6 4. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Regionala cancercentrum (RCC) är en kunskaps- och utvecklingsorganisation i respektive sjukvårdsregion. Genom regional och nationell samverkan ska RCC, tillsammans med landsting och regioner, skapa en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Arbetet utgår från nationella cancerstrategin och tio kriterier, som anger ram och inriktning för RCC:s verksamhet och organisation. I de regionala cancercentrumen ingår verksamheterna från de tidigare regionala onkologiska centrumen. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland är en av sex regionala cancercentrum. RCC Stockholm Gotland ska leda och samordna regionens arbete med att effektivisera cancersjukvårdens processer, med patientens perspektiv i en jämlik cancervård. I Stockholm Gotland-regionen är det vårdprogramgrupperna som har fått uppdraget att utarbeta vårdprocesser för respektive cancerdiagnos i enlighet med kriterierna för god vård 3. Det finns ett 70-tal nationella kvalitetsregister med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Ytterligare register planeras eller är under uppbyggnad. Bland dessa kan nämnas: Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett verktyg för att dokumentera och kvalitetssäkra vården av män med prostatacancer och ska vara en bas för det kliniska förbättringsarbetet. Registreringen startade 1996 och omfattar sedan 1998 hela landet. De regionala kvalitetsregistren för bröstcancer har tidigare funnits i respektive region och ersattes av ett nationellt bröstcancerregister som togs i bruk av alla regioner Nationellt kvalitetsregister för behandling av keolorektalcancer Nationellt lungcancerregister 3 Nationella riktlinjer för god vård Region Gotland 4 av 13

7 5. Resultat 5.1. Väntetider i cancervården Socialstyrelsen har utfört mätningar av väntetider i vården under tre år, där den senaste rapporten kom den 25 oktober För landet som helhet är medianvärdet 4 från remiss till behandlingsstart över en månad för alla former av cancervård, för flera cancertyper nära två månader. Liksom i tidiga mätningar är variationerna i väntetider mellan olika landsting omfattande men inget landsting har genomgående långa väntetider. Remissbeslut används som startpunkt för uppföljning av vårdgarantin och kan hämtas ur de vårdadministrativa systemen. Det är dock bara fyra av de åtta kvalitetsregistren som används av Socialstyrelsen som har mätpunkten remissbeslut. Datumet för specialistbesök finns i de flesta kvalitetsregister men det har visat sig svårt att mäta datum när patienten får besked om diagnos. Datum för när vårdplan upprättats registreras inte heller i de vårdadministrativa systemen medan behandlingsstart finns i samtliga kvalitetsregister Väntetider prostatacancer (median) Prostatacancer Gotland Stockholm Riket Från remiss till besök hos läkare 34, Från behandlingsbeslut till prostatektomi ,5 45 Från provtagning till behandlingsstart metastaserad 6 För landet som helhet är medianväntetiden mellan remissbeslutet och specialistläkarbesöket 38 dagar för patienter med intermediär- 7 och högrisktumörer. Spridningen är stor, mellan dagar. För patientgruppen med intermediär och hög risk är medianväntetiden från remissbeslut till behandlingsstart för hela landet 177 dagar och medelväntetiden är 220 dagar. Spridningen mellan länen är mycket stor, från 111 dagar i Blekinge till 251 dagar på Gotland. I dessa landsting är patientunderlaget litet men samma landsting 4 Ibland händer det att ett medelvärde ger en skev bild av helheten, även om det är matematiskt korrekt. Detta kan ske till exempel när ett väldigt stort eller väldigt litet värde i jämförelse med de andra värdena kan komma att påverka genomsnittet kraftigt, som då blir missvisande. Medianen är det värde som hamnar precis i mitten av en uppsättning värden som sorterats i storleksordning. 5 Prostatakörteln opereras bort. 6 Metastas eller en dottersvulst är en tumör som spridit sig till andra organ än det där den primära tumören finns. 7 Mellanform med medelstor risk. Region Gotland 5 av 13

8 låg under förra mätningen i toppen och i botten. Stockholms län har i jämförelse med Region Gotland kortare väntetider 8. Behandling av prostatacancer sker till stor del på Visby lasarett. Operationerna och cytostatikabehandling utförs mestadels på Visby lasarett av läkare från SLL som utför operationerna. Strålning sker på Radiumhemmet i Stockholm eftersom sådan behandling inte kan utföras på Gotland. För prostatacancervården har vi inte tagit del av någon statistik som gör det möjligt att mellan landstingen/regionerna jämföra överlevnad. Till skillnad från många andra cancerformer är prostatacancer ofta långsamt växande och det är vanligt att patienter dör av andra orsaker. Ledtiderna, främst för prostatacancer med låg eller mycket låg risk, kan därför vara längre än inom annan cancervård, utan att de har avgörande betydelse för behandlingsresultaten. Å andra sidan är patientens perspektiv viktigt att diskutera hur långa väntetider som är realistiska, särskilt med hänsyn till den oro som ett besked om en cancerdiagnos kan skapa. Vilken behandling en patient med prostatacancer bör erbjudas är beroende av cancerns risknivå och om den är begränsad eller spridd. En prostatacancerbehandling kan ge biverkningar i forma av till exempel inkontinens och impotens, varför behandlingen bör diskuteras ingående med patienten. Patienten måste få nödvändig information om sin sjukdom, de olika behandlingsalternativ som finns, samt vilka risker och konsekvenser dessa kan medföra för att kunna ta ställning till vilken behandling man är beredd att gå igenom. I vissa fall kan patienter följas med upprepade kontroller och provtagningar för att därigenom undvika onödig behandling som kan medföra försämrad livskvalitet Väntetider bröstcancer (median) Bröstcancer Gotland Stockholm Riket Tid från första specialistbesök till start av behandling Regionala variationer: 8-32 dagar På Gotland upptäcks cirka 50 nya fall av bröstcancer varje år. Variationen har varit mellan patienter. Från och med 2013 års mäter Visby lasarett väntetiderna som alla andra sjukvårdshuvudmän. Före 2013 mätte man annorlunda vilket gav en skev bild vid jämförelse. För att diagnostisera bröstcancer genomförs bröstcancerscreening av kvinnor. Gotland är bland de sjukvårdshuvudmän som debiterar kvinnorna en avgift (200 kronor). Femårsöverlevnaden vid bröstcancer för patienter diagnostiserade med uppföljning december 2012 är för Gotland 86,9 procent, för riket 89,7 procent 9. Gotland ligger i denna sammanställning på sista plats i landet. Redovisade värden varierar mellan 86,9 93,3 procent. Processledaren på Visby lasarett har gett ett 8 Väntetider i cancervården väntetider från remiss till behandling i cancervården, delrapport oktober Öppna jämförelser 2013 Region Gotland 6 av 13

9 särskilt uppdrag åt en läkare för att utreda orsaken till varför Gotland intar sistaplatsen. Ytterligare en uppgift publiceras om bröstcancer i Öppna jämförelser 2013: Andel kvinnor med bröstcancer som omopererats på grund av tumördata 10. Dessa uppgifter avser bröstbevarande operationer. Här redovisas för Gotland 25,9 procent vilket innebär sista plats i landet. Uppgifterna varierar mellan 25,9 6,0 procent. För att ytterligare förbättra bröstcancervården på Gotland diskuterar det onkologiska rådet på Gotland (sjukvårdschefen är ordförande) detta med processledaren från RCC. Ett förbättringsarbete har påbörjats. Enligt uppgift vid intervjuer opereras patienterna max 14 dagar efter det att patienten fått besked. Erfarenhetsmässigt anses patienterna behöva denna tid av psykologiska skäl. På frågan om Gotlands befolkningsunderlag är för litet för att kunna bedriva en effektiv bröstcancervård svarar processledaren att antalet invånare helst bör uppgå till På Gotland finns en specialistläkare som utför cirka 50 operationer per år vilket enligt processledaren kan anses vara optimalt men sårbart. RCC har tidigare belyst frågan om bröstcanceroperationer fortsättningsvis ska genomföras på Gotland av kvalitetsskäl. Vid ett styrgruppsmöte i RCC vecka 40, 2014 framfördes att antalet patienter per kirurg var tillräckligt stort och att Gotland därmed inte behöver omfattas av nivåstruktureringen. Utifrån cancerstrategins nationella direktiv om nivåstrukturering har via RCC frågan lyfts om i vilken omfattning elektiv tumörkirurgi fortsättningsvis ska bedrivas på Gotland med tanke på framtidens ökade krav utifrån de mycket små patientvolymer och lilla antal operationer per kirurg och år som inte ger någon nämndvärd mängdträning Väntetider tjocktarms- och ändtarmscancer (median) Tjocktarmscancer Gotland Stockholm Riket Från remissbeslut till behandlingsstart Från remissbeslut till specialistbesök Specialistbesök till multidisciplinär konferens Multidisciplinär konferens till behandling Regionala variationer: dagar Antal diagnostiserade fall per år är när det gäller tjocktarmscancer cirka stycken och ändtarmscancer opereras på Gotland varje år. Femårsöverlevnaden för kvinnor på Gotland diagnostiserade för tjocktarmscancer med uppföljning 2012 är 68 procent 11. Variation mellan 58,6-70,4 procent. Riksgenomsnitt: 65,7 procent. Motsvarade siffror för män: Gotland har den 10 Resultatet från den mikroskopiska analysen som gjorts av tumören 11 Öppna jämförelser 2013 Region Gotland 7 av 13

10 bästa överlevnaden med 75,2 procent. Variation mellan 54,2 75,2 procent. Riksgenomsnitt: 63,2 procent. Femårsöverlevnaden för kvinnor med ändtarmscancer på Gotland är 61,5 procent. Variation mellan 55,4 74,7 procent. Riksgenomsnitt: 64,6 procent. Motsvarande uppgifter för män: Gotland har de bästa siffrorna i landet med 71,2 procent. Variation mellan 48,8 71,2 procent Väntetider lungcancer (median) Lungcancer Gotland Stockholm Riket Specialistbesök till provtagningsdatum Provtagningsdatum till behandlingsbeslut Regionala variationer:18-56 dagar Enligt rekommendation från Svenska lungcancergruppen ska det för 80 % av patienterna ta högst 28 dagar från att remissen anlänt till dess att behandlingsbeslut har fattats. På Gotland redovisas att lungcancerfall nydiagnosticeras varje år. Ett sådant litet underlag kan innebära att enstaka fall kan påverka det statistiska utfallet. Öppna jämförelser 2013: 1-årsöverlevnad för kvinnor vid lungcancer. Patienter diagnostiserade med uppföljning till och med december Gotland återfinns på 13 plats, 45,2 procent. Variation mellan 37,7 53,4 procent. Riksgenomsnitt: 47,5 procent. Motsvarande uppgifter för män: Gotland ligger på 12 plats, 38,9 procent. Variation mellan 32,9 46,9 procent. Riksgenomsnitt: 40,1 procent Sammanfattning och revisionell bedömning Utifrån tillgänglig statistik av cancerformer som vi granskat är vår bedömning att väntetiderna för befolkningen inom Region Gotland varierar beroende på cancerform vid jämförelser med övriga regioner/landsting och riket. Det finns väntetider i nivå, lite längre eller kortare. Gällande prostatacancer har dock Gotland betydligt längre medianväntetid för remissbeslut till behandlingsstart när det gäller patientgruppen med intermediär och hög risk. Vår bedömning är att dessa väntetider är långa ur ett nationellt perspektiv Inlämnade statistikuppgifter stämmer de publicerade väntetiderna är korrekta Enligt uppgift från Urologen och ansvarig för behandling av tjocktarmscancer har verksamheten granskat underlaget till inlämnade statistikuppgifter och bedömer att publicerade väntetider är korrekta. Enligt uppgift från processledaren för bröstcancer stämmer uppgifterna statistiskt. Observera att väntetiderna mätts på annorlunda sätt vid Visby lasarett fram till Region Gotland 8 av 13

11 Enligt processledaren för lungcancer stämmer inrapporterade statistikuppgifter. Eftersom nyupptäckta fall endast är per år kan enstaka patienter påverka det statistiska materialet. Processledaren för tjocktarms- och ändtarmscancer anser också att inlämnade statistikuppgifter stämmer vad avser väntetiderna Sammanfattning och revisionell bedömning Vår bedömning är att även om inrapporterade uppgifter avseende väntetider är korrekta så är det statistiska materialet mycket litet vilket innebär att enstaka patienter kan ha stor påverkan på resultatet. Gotlands lilla befolkning innebär även att frågan om den gotländska sjukvården kan tillhandahålla en cancersjukvård på lika villkor måste säkerställas Tillämpning av de nationella riktlinjerna Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Inom cancerområdet finns riktlinjer gällande: Lungcancervården (2011) Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Intervjuad chefläkare vid Visby lasarett säger följande: Enligt SKL och cancerstrategin ska alla cancerpatienter alltid ha en namngiven kontaktsjuksköterska med de funktioner (kräver utbildning) som SKL har fastställt. Det finns två formellt utbildade kontaktsjuksköterskor på Visby Lasarett varav endast en (öron-, näsaoch halscancer) kan sägas fungera fullt ut i denna roll. Alla övriga cancerområden uppfyller kontaktsjuksköterskekravet enligt riktlinjerna. Socialstyrelsens riktlinjer anger även att hälso- och sjukvården ska erbjuda personer med lungcancer, bröstcancer, prostatacancer med hög risk, tjock- eller ändtarmscancer en bedömning vid en multidisciplinär konferens. Multidisciplinär konferens och kontaktssjuksköterska Cancerdiagnos Kontaktsjuksköterska Multidisciplinär bedömning Deltagare vid teambedömning Prostata Saknas I komplicerade fall Nej Bröst Saknas Genomförs till 100 procent Tjocktarm- och ändtarm Alla berörda specialister Saknas 100 procent Patolog, onkolog, kirurg med kolorektal inriktning, mottagningssköterska och röntgenläkare Lung Saknas 33 procent Genomförs vid KS Nej Uppfyller krav Delvis Delvis Enligt processledaren saknas kontaktsjuksköterska för patienter med prostatacancer. Uppfattningen är ändå att den personal som arbetar på mottagningen har Region Gotland 9 av 13

12 god kunskap om patienterna och kan ge råd och stöd i relevant omfattning. Intervjuad anser dock att tillgång till kontaktsjuksköterska skulle ge positiva effekter för patienterna men att verksamheten inte har de resurser som behövs för detta. För patienter med prostatacancer sker bedömningar i de så kallade terapikonferenser och då främst i komplicerade fall. Vid dessa konferenser deltar någon av de onkologer från SLL som genomför operationerna. Målet för den gotländska bröstcancervården är att få en likvärdig vård. För ett antal år sedan startade man en processkartläggning av verksamheten. Målbilden visade att man skulle inrätta en kontaktsjuksköterska som koordinerar all personal och alla behandlingar. Detta är även ett krav i de nationella riktlinjerna för bröstcancer. Ett annat krav i de nationella riktlinjerna är att genomföra multidisciplinära konferenser för alla patienter. Detta sker enligt processledaren till 100 procent. På mottagningen för tjocktarms- och ändtarmscancer finns en sjuksköterska med uppgift att koordinera olika insatser men denne är inte kontaktsjuksköterska i enlighet med riktlinjerna. Enligt uppgift från intervju är andelen som erbjuds multidisciplinär teambedömning i princip 100 procent. Vid konferenserna deltar kirurg, onkolog, patolog, sjuksköterska och röntgenläkare. Från Öppna jämförelser 2013 framkommer att andelen patienter där en multidisciplinär konferens görs inför primärbehandlingen av lungcancer gällande patienter från Region Gotland är 33,3 procent. Patienter från Gotland är de som i minst omfattning får en sådan bedömning (riket 64,5 procent) Sammanfattning och revisionell bedömning Enligt tabellen ovan framgår att Region Gotland inte uppfyller kraven i de nationella riktlinjerna vad avser kontaktsjuksköterska och multidisciplinär konferens. Det finns en betydande utvecklingspotential för att leva upp till samtliga krav Orsaker till långa väntetiderna analyser samt vidtagna åtgärder I intervju med representant från Urologen är uppfattningen att man har relevanta väntetider inom prostatacancervården. Processledare för prostatacancervården anser att ett beslut om behandling måste få tid så att patienten ges möjlighet att göra ett aktivt val. En orsak till att Gotland kan ha längre väntetider bedöms bero på att vissa prover måste skickas för analys till fastlandet och att så kallat administrativt strul och avståndet kan innebär någon eller några dagars förlängd genomsnittlig väntetid. Tillgången till specialister bedöms även orsaka viss fördröjning. Inom bröstcancer, ändtarms- och tjocktarmscancer samt lungcancer är väntetiderna inte långa vid en nationell jämförelse utan ligger på en acceptabel nivå enligt processledarna Sammanfattning och revisionell bedömning På det hela taget har gotlänningarna väntetider som är rimliga ur ett nationellt perspektiv. Undantaget är redovisade väntetiderna för prostatacancer som är långa jämfört med andra landsting/regioner. Vår bedömning är, oavsett förklarings- Region Gotland 10 av 13

13 variablerna, att åtgärder bör vidtas så att väntetiderna till att börja med uppnår ett riksgenomsnitt Samarbetet med SLL inom den högspecialiserade vården regionsjukvården Enligt uppgift från processledaren inom prostatacancervården finns samarbete med de onkologer från SLL som genomför operationerna av patienter med prostatacancer på Gotland samt med Radiumhemmet då patienter genomgår strålbehandling. Vid behov av en så kallad second opinion vid bedömning av cytologprover används specialister från SLL. Enligt uppgift från den intervjuade som ansvarar för vården av patienter med tjocktarms- och ändtarmscancer finns ett bra och nära samarbete mellan kliniken och Gastrocentrum på Karolinska sjukhuset inom SLL. Samarbetet sker till exempel vid multidisciplinära konferenser och genom att Visbys läkare varje år gör viss tid inom Gastrocentrum på Karolinska sjukhuset och då kan genomföra ett flertal operationer under ett varierande antal veckor. Vid intervjuerna med processledarna både vad avser bröstcancer och lungcancer framgick att man arbetar med SLL för att gemensamt utveckla vårdprogram för verksamheterna. Detta samarbete anses mycket värdefullt Gotland har inte resurser att själva kunna utveckla vårdprogram. Inom ramen för onkologiskt centrum diskuteras olika utvecklingslösningar för att förbättra vården för patienterna Sammanfattning och revisionell bedömning Överlag synes samverkan mellan Region Gotland och den högspecialiserade vården inom SLL fungera bra Samarbetet med Cancercentrum Stockholm Gotland I intervjuer med företrädare från verksamheterna framkommer från en av de intervjuade att den allmänna uppfattningen angående RCC är att man inte känner igen sig. Det finns vissa saker som man på Gotland inte kan leva upp till därför att befolkningsunderlaget är litet och att boendet på en ö begränsar kommunikationsmöjligheterna. Från en annan av de intervjuade framkommer att man upplever att RCC ibland har en tendens att lite för snabbt vilja ändra på etablerade behandlingsmetoder. Bland annat har RCC tidigare medverkat i diskussioner om möjligheter om var operationer ska genomföras inom ramen för cancerplanen. Region Gotland äger dock frågan. Utifrån cancerstrategins nationella direktiv om nivåstrukturering har via RCC lyfts frågan i vilken omfattning elektiv tumörkirurgi ska fortsätta att bedrivas på Gotland överhuvudtaget för att möta framtidens ökade krav utifrån de mycket små patient- Region Gotland 11 av 13

14 volymerna och det lilla antal operationer per kirurg och år som inte ger någon nämndvärd mängdträning. Inom Region Gotland finns en läkare som arbetar 25 procent inom RCC med huvudsaklig uppgift att representera RCC lokalt på Gotland och verka för att förbättringar och mål utifrån cancerplanen genomförs och uppnås där Ser Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) till att väntetiderna till behandling av cancer är ändamålsenliga? Väntetiderna varierar mycket för olika cancerformer. I vissa fall redovisar Gotland de bästa siffrorna i landet och i andra återfinns Gotland på sista plats. Vår samlade revisionella bedömning är att väntetiderna vad avser prostatacancer är för långa ur ett nationellt perspektiv. I övrigt anser vi att Hälso- och sjukvårdsnämnden ser till att väntetiderna är ändamålsenliga. Region Gotlands följsamhet till de nationella riktlinjerna har granskats utifrån perspektivet om patienter för de aktuella cancerformerna får tillgång till kontaktsjuksköterska och om multidisciplinära konferenser genomförs. Det framgår att så inte är fallet. Inom området finns betydande förbättringspotential. Vi har förutom väntetiderna även redovisat uppgifter från Öppna jämförelser 2013 som avser cancersjukvårdens resultat i form av överlevnad, reoperationer med mera. Även om denna granskning inte är någon medicinsk revision, kan ytterligare frågeställningar lyftas med anledning av dessa resultat. Vi konstaterar att den gotländska sjukvården redovisar resultat som ofta är jämförbara med andra sjukvårdshuvudmän ibland bättre, ibland sämre. I det uppdrag som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har framgår att RCC tillsammans med landsting och regioner ska skapa en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. RCC har belyst frågan om bröstcanceroperationer ska fortsätta att genomföras på Gotland av kvalitetsskäl. RCC har dessutom lyft frågan om elektiv tumörkirurgi överhuvudtaget ska bedrivas på Gotland utifrån de mycket små patientvolymerna och det lilla antal operationer per kirurg och år som inte ger någon nämndvärd mängdträning. Vi anser att Hälso- och sjukvårdsnämnden måste ställa sig frågan om Region Gotland, i egenskap av landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman och med det minsta befolkningsunderlaget, har resurser och kompetens att bedriva specialiserad cancersjukvård och om det är möjligt att säkerställa att patienterna erhåller en jämlik, säker och effektiv cancervård i egen regi. Region Gotland 12 av 13

15 Lars Åke Claesson Certifierad kommunal revisor Projektledare Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Uppdragsledare Region Gotland 13 av 13

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 RSL 11 dec 2013 Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Öppna jämförelser 2013 SKL/Socialstyrelsen

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Novus BRO tar pulsen på bröstcancervården. Juni 2010. 17 juni 2010 Lina Lidell/Annelie Önnerud Åström

Novus BRO tar pulsen på bröstcancervården. Juni 2010. 17 juni 2010 Lina Lidell/Annelie Önnerud Åström Novus BRO tar pulsen på bröstcancervården Juni 2010 17 juni 2010 Lina Lidell/Annelie Önnerud Åström 1704 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av BRO, Bröstcancerföreningens

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst Regionalt cancercentrum sydöst Vi finns för att cancer finns Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av

Läs mer

Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Inledning...3 Sammanfattning...3 Bakgrund och syfte...3 Ojämlik vård i fakta och siffror...4 Ojämlikhet mellan könen...4

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer. 2003 Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Framtidens Cancerupplysning

Framtidens Cancerupplysning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 1 (2) HSN 1402-0286 Handläggare: Torsten Ibring Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-04-01 p 4 Framtidens Cancerupplysning Ärendebeskrivning En

Läs mer

Landstingets revisorer Revisionsrapport September 2012. Väntetider för patienter med prostatacancer

Landstingets revisorer Revisionsrapport September 2012. Väntetider för patienter med prostatacancer Landstingets revisorer Revisionsrapport September 2012 Väntetider för patienter med prostatacancer Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret 12REV28 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag...1

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos

Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos Kastrering - patientens val? Presseminarium den 17 juni 2005 Ett pressmaterial från AstraZeneca Sverige AB Detta pressmaterial och

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård 1 (11) Ännu bättre cancervård En delrapport om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården 1 september 2012 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer (2003) Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest

Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Erik Wottrich 15 oktober 2014 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland Närvarande: Nils Conradi, Maria Rejmyr Davis, Lars Holmberg, Beatrice Melin, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri, Gunilla Gunnarsson (ordförande),

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

VÄGEN TILL DIAGNOS. Utredning vid misstanke om cancer

VÄGEN TILL DIAGNOS. Utredning vid misstanke om cancer VÄGEN TILL DIAGNOS Utredning vid misstanke om cancer En granskning av logistiken i Hälso- och sjukvården Mars 2005 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll Sida 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdraget 4.

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Kvalitetsregister i cancervården Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Syfte Att mäta "You get what you measure. Measure the wrong thing and you get the wrong behaviors." - John H. Lingle Syfte Att analysera

Läs mer

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker Samverkansnämnd : 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås Närvarande: Landsting/politiker Örebro Marie-Louise Forsberg-Fransson Ola Karlsson Robert Mörk Jenny Steen Ewa Sundqvist Annika

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund Elisabet Wiklund

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-12-16 15REV39 2(16) Sammanfattning 2010 lagstadgades tillgängligheten till vården genom en vårdgaranti och

Läs mer

Individuella vårdplaner inom cancervården

Individuella vårdplaner inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Individuella vårdplaner inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 10 Individuella vårdplaner inom cancervården 1 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården?

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Nationella ehälsodagen 2014-10-22 Lotti Barlow Niklas Eklöf 2014-10-27 Socialstyrelsens

Läs mer

SAMVERKANSNÄMNDEN STOCKHOLM - GOTLAND

SAMVERKANSNÄMNDEN STOCKHOLM - GOTLAND 1 SAMVERKANSNÄMNDEN STOCKHOLM - GOTLAND Protokoll 3/2005 Sammanträdesdag: 6 oktober 2005 Ledamöter: (s) Inger Ros, Stockholm, ordf. (s) Leif Dahlby, Gotland (m) Lena Celion, Gotland Ersättare: (s) Juan-Carlos

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Vetenskap, erfarenhet och tyckande..

Vetenskap, erfarenhet och tyckande.. Vetenskap, erfarenhet och tyckande.. Sjunde nationella prioriteringskonferensen, Gävle 2013-10-21 Hans Starkhammar Verksamhetschef, RCC sydöst Ordförande i prioriteringsgruppen, Socialstyrelsens cancerriktlinjer

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 10 februari 2015

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 10 februari 2015 KALLELSE 1(3) 3 februari 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 10 februari 2015 Tid/plats Tisdagen den 10 februari kl. 09.00 - ca 12.00 Hörsalen KomVux, VISBY Grupprum bokade 08.00-09.00, Kalksten

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

en del av livet En rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden

en del av livet En rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden Cancer en del av livet En rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden Förord Få ord skapar lika mycket ångest som ordet cancer. Det är lätt att rädslan inför de känslor som detta

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och arbetets bedrivande. Bilaga

Sammanfattning. Uppdraget och arbetets bedrivande. Bilaga Bilaga Sammanfattning Uppdraget och arbetets bedrivande Den 5 juli 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi för framtiden.

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning

Finlands Cancerregister Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning Cancerpatienternas överlevnadstal i olika områden På sidorna 3 15 framställs de relativa överlevnadstalen för patienter i de olika universitetssjukhusens ansvarsområden vilka har diagnostiserats med cancer

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete)

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Bakgrund 2011 presenterade Rehabiliteringsrådet sitt slutbetänkande Statens Offentliga

Läs mer

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Framtagen av Patient- och närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst PNP-RÅDET Ett

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens utmaningar Den

Läs mer