Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991"

Transkript

1 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) Ledamöter i KU och författare av rapporten Mats Björeman, Med klin, Universitetssjukhuset Örebro, ordf Michael Hedenus, Med klin, Sundsvalls lasarett Eva Hellström-Lindberg, Hematologiska kliniken, Karolinska Huddinge Martin Höglund, VO Hematologi, Akademiska Uppsala Kristina Myhr-Eriksson, Med klin, Sunderby sjukhus, Luleå Stig Rödjer, Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Ingemar Turesson, Med klin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

2 Innehåll Bakgrund och metod 3 Läkarbemanning: Specialister och ST inom hematologi 3 Hematologibakjour 5 Andra kompetensområden 6 Omvårdnadspersonal 8 Lokaler inom öppen och sluten vård 8 Kvalitetsarbete/klinisk studieverksamhet 9 Sammanfattning 10 2

3 Bakgrund och metod Vid SFHs årsmöte 2007 väcktes frågan om inte föreningen skulle ta fram kriterier för vilka resurser vi bedömer krävs för att bedriva avancerad hematologisk vård. Efter diskussion i styrelsen gick uppdraget under våren 2008 till KU att föreslå sådana kriterier. KU valde att precisera uppdraget till att gälla kriterier för bedrivande av hematologisk intensivvård, definierad som induktionsbehandling av patienter med akut leukemi och högmalignt lymfom. För att skapa ett underlag för dessa förslag genomfördes under hösten 2008 en enkät till samtliga kliniker i landet som har hematologisk verksamhet. De kliniker som svarade att de bedriver någon form av hematologisk intensivvård enligt ovanstående definition ombads besvara ett antal frågor om vilken hematologisk- och omvårdnadskompetens, vilka lokaler och utrustning, diagnostiska och terapeutiska metoder, samverkan med andra specialiteter och kompetenser mm man har idag. Vid flera sjukhus bedrivs intensiv cytostatikabehandling av patienter med högmaligna lymfom vid onkologiska enheter. Vi har dock valt att rikta enkäten endast till de hematologiska enheterna genomförde föreningen en likartad men mera omfattande enkät till samtliga medicinska kliniker i landet för att kartlägga situationen inför 1990-talet. Den enkäten besvarades av alla sjukhus, oavsett vilken hematologisk verksamhet som fanns vid respektive enhet och svaren är därför inte direkt jämförbara med 2008 års enkät. Utifrån enkätsvaren 1991 utfärdade SFH 1993 rekommendationer inom ett antal områden. Där så är möjligt har vi jämfört enkätsvaren från 1991 och 2008 och bedömt i vilken mån SFHs rekommendationer från 1993 har uppfyllts. Totalt svarade sjukhus att de bedriver någon form av hematologisk intensivvård (8 regionsjukhus, 19 länssjukhus och 7 länsdelssjukhus). Motsvarande siffra 1991 var 20 sjukhus (12 regionsjukhus och 8 länssjukhus). Svar saknas från ett länssjukhus där hematologisk intensivvård bedrivs. All fortsatt redovisning utgår från svaren från de 34 sjukhus som bedriver hematologisk intensivvård och besvarat enkäten. Det är därför inte möjligt att direkt jämföra siffrorna med utfallet i enkäten 1991, eftersom ju då alla medicinska kliniker svarade på frågorna, och många av frågorna dessutom var utformade lite annorlunda än i 2008 års enkät. Läkarbemanning: Specialister och ST inom hematologi Enkäten innehöll frågor om antalet hematologer totalt, antalet hematologer samtidigt i tjänst och antalet ST inom hematologi. Totalt fanns vid de 34 klinikerna specialister och 69 ST-läkare inom hematologi. Av specialisterna fanns 95 på regionkliniker, 64 på länskliniker och 13 på länsdelskliniker. Av ST fanns 32 på regionkliniker, 30 på läns- och 7 på länsdelskliniker års enkät redovisade totala antalet läkare med behörighet i hematologi (90 i hela landet) och de med inriktning mot hematologi (165). Av de behöriga hematologerna fanns 80 vid region- eller länssjukhus, av de med inriktning mot hematologi fanns 114 vid region- och länssjukhus. Siffrorna kan inte jämföras rakt över mellan de två åren eftersom urvalet av svarande sjukhus skiljer sig så pass mycket, och dessutom sjukhusstrukturen på vissa håll i 3

4 landet har ändrats så att sjukhus som tidigare klassificerades som regionsjukhus nu är länseller länsdelssjukhus och inte bedriver hematologisk intensivvård. Vidare är det svårt att jämföra de tjänster som 1991 betecknades som specialisttjänster med hematologisk inriktning, varav flertalet (122 av 165) inte var formellt inrättade, mot dagens hematologtjänster. Vad som kanske ändå kan jämföras mellan de båda mätningarna är den regionala fördelningen av hematologer, med förbehållet att 2008 års siffror ju bara redovisar de sjukhus som bedriver hematologisk intensivvård. Tabellen visar totalantalet behöriga hematologer och specialister med inriktning mot hematologi i hela landet 1991, och antalet hematologer vid de sjukhus som bedriver hematologisk intensivvård För båda åren anges dels det faktiska antalet specialister, dels antalet specialister per miljon invånare i hela regionen. Region Specialister totalt Samtidigt i klinisk tjänst Antal per miljon Antal per miljon Antal per miljon Norra 24 26, ,3 Stockholm 54 32, ,1 18 8,8 Sydöstra 22 23, ,1 8 8,1 Södra 55 37,4 35,5 20, ,7 Uppsala/Örebro 59 31, ,4 17 8,7 Västra Götaland 41 26, , ,5 Att siffrorna är lägre 2008 beror på att endast de svarande sjukhusen redovisas i denna enkät. Spridningen mellan tätast och glesast bemannade region är ungefär lika stor som Sydöstra regionen har varit lägst bemannad vid båda mätningarna. Nedanstående diagram redovisar grafiskt siffrorna för 2008 i tabellen. Fråga 8 - antalet hematologispecialister per milj inv , , , 1 3 5, 5 2 0, , 4 Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala- Örebro Antal per milj inv , 4 Västra De siffror som redovisar antalet hematologispecialister samtidigt i tjänst måste också tolkas med försiktighet, eftersom man bedömt frågan lite olika från sjukhus till sjukhus. Skillnaderna mellan regionerna är dock mindre när man räknar specialister samtidigt i tjänst än när man räknar totalantalet specialister. 4

5 Fråga 9 - antalet hematologispecialister i tjänst per milj inv antal per milj inv ,3 18 8,8 8 8, ,7 Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala- Örebro 17 8, ,5 Västra När det gäller antalet ST inom hematologi har Norra och Sydöstra regionerna flest antal per miljon invånare, 9,1, därefter följer Uppsala/Örebro med 8,2, Södra med 7,6, Stockholm med 6,4 och Västra med 5,9. Denna fördelning är i rätt hög grad grad inversen mot den för färdiga hematologer och talar för att en utjämning i bemanningen kommer att ske inom ett fåtal år. Fråga 10 - antal pågående ST-tjänster per milj inv antal per milj inv ,1 13 6,4 9 9,1 Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala- Örebro 13 7,6 16 8,2 10 5,9 Västra Hematologibakjour Vid drygt hälften (18/34) av de sjukhus som besvarat enkäten och alltså bedriver någon form av hematologisk intensivvård finns hematologijourlinje. Alla regionsjukhus utom ett (7/8) har en hematologijour. 5

6 Vid drygt hälften av länssjukhusen (10/19) finns också någon form av hematologisk jourverksamhet. Bakom denna sanning döljer det sig dock en mängd olika lösningar: Endast 4 av länssjukhusen har en formell hematologjour (grad 2/ beredskap B). Ett par sjukhus har hematologberedskap med schablonersättning. Vid majoriteten av länssjukhusen bedrivs hematologijouren genom olika varianter på informell beredskap, oftast i form av frivillig tillgänglighet per telefon vid behov av frågor från avdelningen/kollegor. Flera kliniker beskriver sin jourverksamhet som scoutverksamhet vilket kan tolkas som att man på ideell basis (utan eller med begränsad ersättning utanför jouravtalet) upprätthåller en tillgänglighet som bedöms nödvändig av kvalitetsskäl. Vid 16 av de 34 sjukhus som besvarat enkäten saknas hematologijour. Även vid dessa sjukhus, framförallt vid länssjukhusen, förekommer det olika typer av informell hematologiberedskap. Vid 11 sjukhus, mestadels länsdelssjukhus, saknas dock hematologiberedskap helt och man hänvisar därifrån frågor till medicinbakjour eller hematologijour på läns- eller regionsjukhus fanns organiserad hematologijour vid 7 sjukhus och vid 19 sjukhus fanns frivillig jourlinje varav man vid 11 sjukhus inte hade någon ersättning för utfört arbete under jourtid. I SFHs rekommendationer 1993 fastställdes klart att enheter där hematologisk intensivvård bedrivs skall ha formell hematologisk jourberedskap, dvs tillgång till hematologisk specialistkompetens dygnet runt. Man påpekade också att villkoren för sådan jourberedskap bör lösas inom ramen för fackliga avtal. Man kan konstatera att trots dessa tydliga rekommendationer har inte mycket hänt på de 15 år som gått: Endast vid ca en tredjedel (11/34) av de kliniker som bedriver hematologisk intensivvård finns en formell hematologberedskap i form av egen jourlinje med tydligt ansvarsområde och ersättning enligt gällande jouravtal. Fortfarande bedrivs hematologisk jourverksamhet till största delen genom informella lösningar med ofta helt otillfredsställande villkor, såväl från kvalitets-, ansvars- och verksamhetssynpunkt som från facklig synpunkt fanns det 90 läkare i Sverige med formell behörighet i hematologi. Utanför universitetsklinikerna vilade ansvaret för hematologisk vård ofta på en eller ett fåtal specialister per sjukhus. Reella förutsättningar för att upprätta jourkedjor saknades då på de flesta sjukhus eftersom det skulle innebära en orimlig arbetsbelastning för den/det fåtal hematologer som fanns i tjänst. År 2008 finns det i Sverige ca 200 hematologispecialister. Bäst bemannade är regionsjukhusen, men även länssjukhusen är idag - även om undantag finns oftast bättre bemannade med (2-)3-5 läkare med formell behörighet i hematologi. De personella förutsättningarna för att inrätta hematologjour bör således ha förbättrats sedan Andra kompetensområden Enkäten innehöll ett antal frågor om tillgång till andra specialister än hematologer, andra personalkompetenser, om möjligheterna att kunna ge avancerad behandling alla veckans dagar mm. Svaren inom några av dessa områden redovisas nedan 6

7 Tillgång till andra specialister med kunskap om hematologiska patienter på sjukhuset Infektionsläkare 14/20 31/34 Lungläkare ej redovisat 27/34 Tandläkare/tandhygienist 16/20 30/34 Möjlighet att frysa sperma ej redovisat 10/34 Tillgång till andra yrkeskategorier Arbetsterapeut 3/20 23/34 Dietist 3/20 21/34 Kurator 9/20 33/34 Sjukgymnast 3/20 34/34 Resurser för personalstödjande insatser 11/20 23/34 Tillgänglighet till behandling mm Cytostatika på helger 20/20 31/34 Trombocyttransf på helger 20/20 34/34 Direkt omhändertagande vid neutropen feber 20/20 34/34 Tillgång till CVK ej redovisat 28/34 samma dag 5/34 inom 2-3d 1/34 > 3 d. Tillgång till strålbehandling ej redovisat 4/34 samma dag 17/34 inom 2-3 d 13/34 > 3 d Tillgång till bestrålade blodprod. ej redovisat 32/34 samma dag 2/34 inom 2-3 d Majoriteten av klinikerna har tillgång till konsultation av till enheten knutna specialister infektionsläkare (91 %), lungläkare (79 %), tandläkare/tandhygienist (88 %). Tillgång till fertilitetsspecialist och möjligheter att frysa in sperma finns hos 29 %. Jämfört med enkäten 1991 har andelen kliniker med tillgång till specialistkonsult ökat men den var ganska hög även tidigare. Tillgången till hjälp från andra yrkeskategorier har klart förbättrats jämfört med Då redovisade endast en minoritet av klinikerna tillgång till arbetsterapeut, dietist, kurator och sjukgymnast. Nu är andelen med till enheten fast knutna personer högre kurator (97%), sjukgymnast (100 %) men andelen med tillgång till arbetsterapeut (68 %), och dietist (62 %) 7

8 är fortfarande ej optimal. Tillgången till personalstödjande åtgärder har förbättrats från 55 % till 68 %. På samtliga enheter kan trombocyttransfusioner ges på helger men 9 % kan ej ge parenteral cytostatikabehandling på helger. Detta är en försämring jämfört med enkäten 1991 då samtliga kliniker angav att man hade sådan beredskap. Det är inte möjligt att utläsa om denna begränsning beror på att cytostatikaberedning övertagits av apoteken eller har andra orsaker. Bestrålade blodprodukter finns tillgängliga samma dag på 94 % av alla kliniker (redovisning 1991 finns ej). Möjlighet att ta emot patienter med neutropen feber direkt redovisades av alla kliniker både 1991 och 2008 men enkäten ger inte svar på i vilken utsträckning detta begränsas av platstillgång. Vid majoriteten av klinikerna (82 %) kan hjälp med inläggning av CVK erhållas samma dag men en ej obetydlig andel (18 %) får vänta 2-3 eller i ett fall även > 3 dagar på denna service. För strålbehandling redovisar 38 % av klinikerna en väntetid på mer än 3 dagar. Motsvarande redovisning saknas i enkäten Sammanfattningsvis finns vid alla kliniker god tillgång till konsultation av andra specialister och hjälp av andra yrkeskategorier. Det finns dock fortfarande enheter som ej har fast infektionsläkarkontakt och ej helt få som inte har fast tillgång till lungläkarexpertis eller tandläkare/hygienist. När det gäller hjälp från andra personalkategorier har situationen avsevärt förbättrats jämfört med 1991 men även här finns brister på några kliniker. Tillgång till blodprodukter och möjligheter till transfusion under helger är god liksom Däremot finns nu enstaka kliniker som inte kan ge parenteral cytostatikabehandling under helger, vilket försvårar rationell behandling. Omvårdnadspersonal Enkätsvaren tillåter inga djupgående slutsatser om hur personalsituationen utvecklats sedan Många uppger att en stor andel av sjuksköterskorna har vidareutbildning inom hematologi, och andra att man har sjuksköterskor med mycket lång erfarenhet av hematologisk omvårdnad. Flera kliniker har dock fortfarande få sjuksköterskor med vidareutbildning inom hematologi Lokaler inom sluten och öppen vård Sett över hela landet tycks antalet vårdplatser avsatta för hematologiska patienter vara relativt oförändrat från 1991 vid de sjukhus som bedriver hematologisk intensivvård. Detta skall ses i ljuset av att antalet vårdplatser för somatisk korttidsvård under denna period har minskat med ca 50 %. Samtidigt har antalet patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling för akut leukemi och högmaligna lymfom ökat sedan 1991, och flera vårdplatser används idag vid regionklinikerna för patienter som genomgår autolog eller allogen stamcellstransplantation. Stora variationer när det gäller tillgång till hematologiska vårdplatser finns dock mellan sjukhusen. Inom Stockholmsregionen är det vanligt att hematologiska patienter vårdas som överbeläggning eller som sk satellitpatient, medan detta är ovanligt vid de flesta andra sjukhus. 8

9 Tillgången till isoleringsrum resp enkelrum varierar också mycket mellan sjukhusen, anmärkningsvärt är det låga antalet enkelrum vid en enhet där man genomför ett stort antal allogena benmärgstransplantationer. Dagvårdsplatserna har i stort sett fördubblats vid de kliniker som besvarat enkäten, vid regionsjukhusen från i median 3 platser 1991 till (spridning 4-30), vid länssjukhusen från i median till (spridning 2-8) och vid länsdelssjukhusen från 2 till 4 (spridning 2-5). Kvalitetsarbete/klinisk studieverksamhet Vid 1991 års inventering ställdes också frågor kring forskning, utvecklingsarbete och resursupplevelse, men frågorna vid enkäten på 90-talet var inte identiskt formulerade, varför direkta jämförelser inte går att göra. I rekommendationerna från SFH 1993 anfördes som ett viktigt steg för den kommande 10- årsperioden i den hematologiska utvecklingen, behovet av att fortlöpande registrera nydiagnosticerade patienter med hematologiska maligniteter för att på sikt få en möjlighet att värdera vårdkvaliteten. Det första registret för akut leukemi infördes under 90-talet och under åren därefter tillkom register för lymfom och kronisk myeloisk leukemi. Under 2007 bildades Blodcancerregistret, ett webbbaserat register, där samtliga maligna diagnoser finns med. Under 2008 har detta kommit igång. I ljuset av denna utveckling är resultatet oroväckande i den aktuella enkäten, där det framgår att 27 (80 %) av de 34 svarande klinikerna upplever brist på tid och resurser för att sköta den löpande registreringen. Av de sju som upplever att de har tillräckligt med tid var 5 regionsjukhus, medan endast 2 av 26 länsdels- och länssjukhus upplever sig ha tillräckligt utrymme, dvs en absolut majoritet av dessa sjukhus saknar tid och resurser för en löpande rapportering. En likartad snedhet, om än inte fullt lika uttalad, kunde även iakttas för frågorna kring den kliniska studieverksamheten. Samtliga regionenheter har tillgång till studie/forskningssjuksköterska. Motsvarande siffror för länssjukhus var 7 av 19. Endast ett länsdelssjukhus av sju hade tillgång till studie/forskningssjuksköterska. Hur dessa tjänster är finansierade (inom klinikens budget eller med externa medel) framkommer inte i enkäten. Detta är en fråga som bör klarläggas i framtiden. Detta förhållande avspeglar sig sannolikt också i nästa fråga om deltagande i kliniska studier där samtliga regionsjukhus deltar; 11 av 19 länssjukhus och 4 av 7 länsdelssjukhus. I den sista frågan, där man hade möjlighet att uttala sig om man var nöjd med tillgängliga resurser uttryckte endast 4 (12 %) sjukhus att de var nöjda. I föregående enkät var frågan om tillfredställande resurser uppdelat på patienter och läkare. Då ansågs vårdkvaliteten tillfredsställande ur patientsynpunkt av 79 % av sjukhusen, medan 53 % bedömda situationen 9

10 tillfredsställande ur läkarsynpunkt. Så även om frågorna inte är direkt jämförbara kan man sannolikt ändå dra slutsatsen om att en klar försämring skett under de senaste 15 åren. Sammanfattning Enkäten till de enheter i landet som bedriver hematologisk intensivvård (definierad som remissionssyftande behandling av patienter med akut leukemi och högmaligna lymfom) 2008 visar att flera av de rekommendationer som SFH utfärdade 1993 har uppfyllts helt eller delvis, men fortfarande finns brister inom en del fält. Ur enkätsvaren har två områden identifierats som högst prioriterade för snara åtgärder. Den ena är att finna tillfredsställande lösningar för tillgång till hematologisk specialistkompetens dygnet runt, den andra att det från de flesta sjukhus rapporteras att man har bristande resurser för rapportering till och utvärdering av resultaten i kvalitetsregister. Med utgångspunkt i de redovisade enkätsvaren har KU diskuterat ett antal områden där vi föreslår att SFH fastslår kriterier för vilka resurser som bör finnas vid kliniker som bedriver hematologisk intensivvård. Dessa förslag redovisas i ett separat dokument. För Kvalitetsutskottet inom SFH Mats Björeman ordförande 10

Till ordförande RCC i samverkan

Till ordförande RCC i samverkan Till ordförande RCC i samverkan Vi skriver detta brev till er då vi är djupt oroade över bristen på hematopatologer i Sverige och i er region. Blodcancer är sammanlagt den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Förväntningar Att lika god vård skall erbjudas till patienterna

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne

Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne En satsning för att förbättra strukturen och omhändertagandet av patienterna på astma/allergi och KOL mottagningarna inom Primärvården

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Kvalitetsutskottets rekommendation om fortsatt arbete inom kvalitetsregisterområdet

Kvalitetsutskottets rekommendation om fortsatt arbete inom kvalitetsregisterområdet Resurser för kvalitetsregisterarbete och kliniska läkemedelsstudier vid hematologiska enheter i Sverige 21 rapport utifrån en enkät från Kvalitetsutskottet, SFH Sammanfattning Vid landets hematologiska

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf Uppdraget:

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015 Inledning I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp.

Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg. Version 2.0. Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp. Dokumentnamn PM leukemier Utfärdare Martin Höglund/Kerstin Hamberg Granskare Leukemi-Lymfom diagnosgrupp Version 2.0 Datum 2015-03-21 Syftet med U-CAN, är att bygga upp en biobank med blod-, tumör- och

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting

Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen jämförelser mellan landsting 10 oktober 2007 Bilaga till huvudrapport Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Bilaga 3 Vårdkonsumtion inom ett urval operationer/åtgärder i väntetidsrapporteringen

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet

Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Förslag till ny telefonmottagning för Psykoterapiinstitutet Psykoterapiinstitutet, Björngårdsgatan 25, 11852 Stockholm, tel.08-57839700 Teamets medlemmar Carina Lodén-Randall, Lise-Lotte Müller Boberg,

Läs mer

De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt.

De arbeten som bedrivs och publiceras inom Kompetenscentrums regi presenteras antingen som utvecklingsprojekt (2 nivåer) eller forskningsprojekt. Förord Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård (KC) startades i juli 1999 som ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun, Älvsjö stadsdelsnämnd, Sydvästra sjukvårdsområdet, Karolinska Institutet

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Alternativa regionbildningar

Alternativa regionbildningar Alternativa regionbildningar Några utgångspunkter för en i Svealandsområdet Januari 2008 Fredrik Eliasson Agneta Stål 2 Förord Att av dagens befintliga bilda större och regionkommuner är en synnerligen

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning

Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning SJUKVÅRDSUTSKOTT CITY 1 (4) 2011-08-17 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-09 HSN 0708-0855 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Linda Ottebjer Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Läs mer

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Rapport från nationella kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Juni 2014 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi

Motion till riksdagen. 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Motion till riksdagen 1987/88: So488 av Kenth Skårvik och Leif Olsson (fp) om primär fibromyalgi Primär fibromyalgi (PF) är ett sjukdomstillstånd som i allmänhet visar sig som stelhet och värk på olika

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2010

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Diagnos på primärvården i Region Skåne

Diagnos på primärvården i Region Skåne Sveriges läkarförbunds Sverigerond i Skåne 25 november 2015 Diagnos på primärvården i Region Skåne Det viktigaste mötet mellan patient och läkare äger rum på kliniker och vårdcentraler där den kliniska

Läs mer

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman

Claudia Mallea Lira och Isabell Darkman PRESENTATION AV KVALITETSARBETE Titel: Feedback till ST-läkare på Akutcentrum, SUS Malmö Handledare: Sven Karlander Syfte Målet med arbetet är att införa standardiserade rutiner som innebär att STläkarna/underläkarna

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, och Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Kristianstad, SFOG-veckan, 27/8, 2012 Fakta om fienden: Hur vanligt

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund

SIFO Research International TYA. Arbetskraftsbehov 2006. Rapport. Dok.nr 1514788. Stockholm 2006-06-17. Ingemar Boklund SIFO Research International TYA Arbetskraftsbehov 2006 Rapport Dok.nr 1514788 Stockholm 2006-06-17 SIFO Research International Ingemar Boklund 0. UNDERSÖKNINGEN I KORTHET Sifo har genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

MMCUP Kvalitetsregister vid spinal dysrafism och hydrocefalus. Verksamhetsberättelse för år 2010

MMCUP Kvalitetsregister vid spinal dysrafism och hydrocefalus. Verksamhetsberättelse för år 2010 MMCUP Kvalitetsregister vid spinal dysrafism och hydrocefalus Verksamhetsberättelse för år 2010 Bakgrund Begreppet spinal dysrafism täcker flera olika missbildningar i ryggraden; Ryggmärgsbråck är den

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 2013-09-10, Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Protokoll för styrelsemöte 2013-09-10, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Protokoll för styrelsemöte 2013-09-10, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (Ordf), Maria Liljeholm (Sekr), Per Axelsson (skattmästare), Anna Eriksson (ST-ledamot), Anna

Läs mer

Vårdpersonals och patienters upplevelse av journal på nätet

Vårdpersonals och patienters upplevelse av journal på nätet Vårdpersonals och patienters upplevelse av journal på nätet Omvårdnadsinformatik 2016-04-18 Åsa Cajander, Uppsala universitet Isabella Scandurra, Örebro universitet Rapport om kunskapsläget på gång 11

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Hearing palliativ vård

Hearing palliativ vård Hearing palliativ vård Arbetsgrupp: Göran Runesson, Ursula Scheibling, Anders Ström, Helen Karlsson, Monica Jönsson, Lena Råsberg-Hägg, Sickan Ljunghager, Margareta Lindahl, Doris Kjellström Uppdrag för

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Västerviks sjukhus Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson av SN utsedd expert

Läs mer

Granskning av akutmottagningarna

Granskning av akutmottagningarna Revisionsrapport Granskning av akutmottagningarna Region Halland Rebecca Lindström Jean Odgaard December 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad

Datum 2015-10-05 Dnr 1502923. Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs Lasarett i samband med om- och nybyggnad Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-05 Dnr 1502923 1 (8) Sjukvårdsnämnd Sund Utökning av vårdplatser inom neonatalenheten på Helsingborgs

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet 044-309 33 21 Lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-09 Dnr 1101776 1 (3) Riktlinjer gällande förmåner under specialistutbildning till anställda med medellång

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi

Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Årsrapport 2012 för RMPG Hematologi Linköping 130327 I gruppen deltar: Öl Niklas Theorin, Norrköping; öl Anders Johnsson, Motala; öl Jonas Alsenhed, Västervik; öl Petra Hinnen, Oskarshamn; öl Johan Häggström,

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet

Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Socialstyrelsens slutsatser Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i

Läs mer

Landstingets revisorer 2008-02-19 Dnr REV /8/2008 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Revisor Jan-Olov Undvall 063-14 75 24

Landstingets revisorer 2008-02-19 Dnr REV /8/2008 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Revisor Jan-Olov Undvall 063-14 75 24 1 (2) Landstingets revisorer 28-2-19 Dnr REV /8/28 Revisionschef Lennart Ledin 63-14 75 27 63-14 75 24 Landstingsstyrelsen Vårdplatser inom Östersunds sjukhus Landstingets er har gett revisionskontoret

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets slutskede. Revisionsrapport 2010:8

Åstorps kommun. Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets slutskede. Revisionsrapport 2010:8 Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets KPMG AB 2011-03-03 Antal sidor: 9 Antal bilagor:1 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Genomförande och metod 1 1.4 Bemanning

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören?

Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören? Hur påverkar olika system av vårdval entreprenören? Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren

Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Svenska Läkaresällskapets sektioners och Sveriges läkarförbunds specialitetsföreningars samverkan med de nationella kvalitetsregistren Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren (kansliet) har uppdragit

Läs mer