Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Norra regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216

2

3 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen

4 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 4 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

5 1 FÖRORD Nytt för i år är att NPCR publicerar sex separata regionala rapporter för år 215 redan under våren 216 för att åstadkomma en snabbare återkoppling till inrapporterande enheter Den nationella årsrapporten för 215 kommer att publiceras i september efter att kompletteringar i inrapporteringen efter att den sedvanligt höga täckningsgraden på 98 % uppnåtts NPCR redovisar liksom tidigare data öppet ner till sjukhus-/mottagningsnivå på hemsidan wwwnpcrse Dessutom finns tre typer av realtidsrapporter från NPCR på INCA-plattformen; Koll på läget urologi, Koll på läget onkologi och en serie interaktiva rapporter Dessa är enbart tillgängliga för berörd vårdpersonal eftersom det finns integritetskänsliga data på INCA I Koll på läget urologi visas resultaten på varje urologklinik för tio kvalitetsindikatorer utvalda från Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård i en styrpanel, så kallad dashboard (se sidan 29) För varje indikator har NPCR satt en målnivå och gränsvärden som anger grad av uppfyllelse av målnivån Koll på läget urologi för alla urologkliniker i offentlig vård i Sverige finns förutom på INCA också på den öppna hemsidan wwwnpcrse/rapporter med data för år 215 Nytt för i år är Koll på läget onkologi där resultat både redovisas i realtid på INCA och i den här rapporten (sida 23) Detta är första gången data rörande strål- terapi redovisas på detta sätt och därmed är det sannolikt att rapporterande enheter kommer att finna utrymme för förbättring av inrapporteringsrutinerna I den tredje typen av realtidsrapport kan man jämföra resultat från den egna kliniken för de enskilda indikatorerna med andra kliniker i regionen eller alla landsting i en interaktiv rapport Man väljer period, patientålder och riskkategori för dessa jämförelser Precis likadana jämförelser mellan regioner, landsting och sjukhus redovisas också i den här årsrapporten (se tex sida 19) Vi hoppas att Koll på läget kommer att öka användningen av data i NPCR som bas för förbättringsarbetet på urolog- och onkologklinikerna Liksom tidigare kommenterar processledarna sin regions resultat i årsrapporten Redovisningen i den här regionala rapporten baseras på data rapporterade till NPCR tom 18 april maj 216 Pär Stattin Registerhållare NPCR Fredrik Sandin Biostatistiker, RCC Uppsala-Örebro Camilla Thellenberg Processledare Norra regionen 5

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRORD 5 2 SAMMANFATTNING 14 3 INLEDNING Bakgrund och historik Cancerregistret jämfört med NPCR Organisation och nationell styrgrupp Datakvalitet Förklaring av begrepp och förkortningar 17 4 RESULTATREDOVISNING Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer per sjukhus, urologi Kvalitetsindikatorer per sjukhus, onkologi Kommentar till Koll på läget Koll på läget för varje klinik Utredning och diagnostik och täckningsgrad Inrapporteringshastighet Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes PSA-nivå vid diagnos Antal tagna biopsier Skelettundersökning Tumördata 4 44 Behandling Täckningsgrad för registrering av primärbehandling Multidisciplinär bedömning Behandlingsstrategi Radikal prostatektomi Strålbehandling Behandling av lokalt avancerad prostatacancer Hormonbehandling Väntetider Väntetid från datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning Väntetid från biopsi av prostata till PAD-besked till patienten Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi Väntetid urolog till onkolog Väntetid från strålanmälan till start av strålbehandling Väntetid från strålanmälan för postoperativ strålbehandling och start av strålbehandling Total väntetid från inremiss till behandling Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer 83 5 FORSKNING Senaste årens publikationer baserade på NPCR 84 REFERENSER 87 6 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

7 TABELLER TABELLER 1 och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion (avser regionen där patienten var folkbokförd vid diagnos) och diagnosår, Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, PSA-nivå (µg/l) per diagnosår, Antal tagna nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnosår, (procent) per diagnostiserande landsting och riskkategori, (procent) per diagnosår och riskkategori, Täckningsgrad av utredning och behandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och diagnosår, Behandlingsstrategi för män med mycket låg risk tumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med lågrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med intermediärrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med lokal högrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med lokalt avancerad tumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med regionalt metastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med fjärrmetastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per diagnosår, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlande sjukhus, behandlingsår Nervsparande resektion vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-, intermediär-, och högrisk), behandlingsår pt-stadium, per behandlingsår, Positiv marginal, per behandlingsår, Täckningsgrad av strålbehandlingsblanketten (för män där antingen primär eller adjuvant strålbehandling är angiven på utredning och behandlingsblanketten), per sjukvårdsregion och år för remiss till onkologklinik/behandlingsbeslut, Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlingsår, Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlande sjukhus, behandlingsår Typ av primär/sekundär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med låg- eller intermediärrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med högrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus,

8 FIGURER 29 Typ av hormonterapi (M/MX och PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, FIGURER 1 Patientöversikt prostatacancer (PPC) visar i en grafisk vy behandling (abirateron mfl), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE) 15 2 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 1 män, Andel män som inrapporterats inom en månad efter utförd prostatabiopsi, per diagnostiserande sjukhus, Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukhus, Tid mellan utfärdande av remiss och första besök högst 14 dagar, per diagnostiserande sjukhus, Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 11 dagar, per diagnostiserande sjukhus, Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukhus, Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 8 år) med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel av opererade män med låg- eller intermediärrisktumör som genomgick nervsparande resektion, per opererande sjukhus, Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling, per strålbehandlande sjukhus, Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har namngiven kontaktsjuksköterska, per strålbehandlande sjukhus, Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 8 år) med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män med färdigutredd högrisk och lokalt avancerad cancer där behandlingsbeslut hos onkolog fattats inom 14 dagar från datum för remiss från urolog, per strålbehandlande sjukhus, Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män högst 8 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N/NX, M och PSA < 1 ng/ml) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15, per behandlingsbeslutande sjukhus, Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

9 FIGURER 19 Andel primärt strålbehandlade män högst 75 år med lokaliserad högrisk (T1-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-1 och/eller PSA 2-5 ng/ml) eller lokalt avancerad prostatacancer (T3, N/NX, M och PSA < 1 ng/ml) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener, per strålbehandlande sjukhus, Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 3 dagar från utfärdande av strålanmälan, per strålbehandlande sjukhus, Andel män som genomgått primär strålbehandling där MR använts som stöd vid definition av målvolym (prostata), per strålbehandlande sjukhus, Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 215, per region Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, PSA-nivå (µg/l) vid diagnos per diagnosår, Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 1 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 1 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, Andel män satta på aktiv monitorering som efter den diagnostiska biopsisessionen genomgått ytterligare biopsi inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män satta på aktiv monitorering som efter den diagnostiska biopsisessionen genomgått ytterligare biopsi inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män med T1-2, PSA mindre än 1 µg/l och Gleasonsumma 6 eller lägre som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-1 och/eller T3 och/eller PSA 2-5 µg/l (dock ej T4 eller PSA över 5 µg/l) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män äldre än 8 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-1 och/eller T3 och/eller PSA 2-5 µg/l (dock ej T4 eller PSA över 5 µg/l) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Fördelning av riskkategori per diagnosår, Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, Andel män med låg-, intermediär-, högrisktumör eller regionalt metastaserad prostatacancer som fått second opinion av onkolog, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi per riskkategori och åldersgrupp,

10 FIGURER 41 Andel män yngre än 7 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 7-8 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 1 µg/l, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 1 µg/l, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier < 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 7-8 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 7-8 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Antal radikala prostatektomier (som primärterapi), per behandlande sjukhus och behandlingsår, Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel som saknar uppgift om nervsparande resektion vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Nervsparande resektion vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel som saknar uppgift om pt-stadium, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 2 µg/l), per behandlande sjukhus, behandlingsår Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

11 FIGURER 62 Andel pt2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (män med lokal högriskcancer, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel med osäker eller saknad uppgift om marginalstatus, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (samtliga RP), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (samtliga RP) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår Andel positiv marginal (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata, och PSA < 2 µg/l) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår Andel positiv marginal bland män som genomgått retropubisk prostatektomi (pt2- tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal bland män som genomgått robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA < 1 ng/ml), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått strålning som inkluderat lymfkörtlar, per behandlande landsting, behandlingsår Andel där markörteknik använts, för män som fått primär extern strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel där MRI eller PET-CT använts som stöd vid definition av target, för män som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt externt strålbehandlade män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått neoadjuvant hormonbehandling med antiandrogener, GnRH eller TAB, per behandlande landsting, behandlingsår Typ av neoadjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått adjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Längd på adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår

12 FIGURER 82 Andel deltagande i klinisk behandlingsstudie (enligt strålblanketten), för män som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Behandling av män 76-8 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 76-8 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 5-1 µg/l, ej M1), per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 5-1 µg/l, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Median PSA-nivå (µg/l) vid diagnos för män med påvisade fjärrmetastaser (M1), per diagnosår, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår KARTA - Median antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår KARTA - Median antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår KARTA - Median antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår Median antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per operationsår och opererande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, behandlingsår Antal dagar mellan remiss från urolog till onkologklinik och beslut av onkolog om genomförande av strålbehandling som primär terapi, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av primär strålterapi och start av strålbehandling, för män som ej fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan behandlingsbeslut/remiss från urolog och start av neoadjuvant hormonbehandling inför primär strålterapi, för män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

13 FIGURER 14 Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av postoperativ strålbehandling och start av strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som genomgått radikal prostatektomi som primärterapi, per opererande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått strålbehandling som primärterapi (exklusive de som fått neoadjuvant hormonbehandling), per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling som primärterapi, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår KARTA - Median antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per diagnosår och behandlande sjukvårdsregion,

14 2 SAMMANFATTNING 2 SAMMANFATTNING Koll på läget I Koll på läget urologi och onkologi på INCA-plattformen redovisas resultaten för varje enskild enhet för ett antal kvalitetsindikatorer utvalda ur Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård online i realtid i en styrpanel (sida 29) En målnivå och tre nivåer av måluppfyllelse är satta för varje indikator Meningen med Koll på läget är att vara en grund för kvalitetssäkring och förbättring på kliniken genom att förmedla information som är SMART; Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk och Tidssatt (av respektive enhet i sitt förbättringsarbete) Resultat för Koll på läget urologi för 215 på alla urologkliniker i offentlig vård i Sverige återfinns på wwwnpcrse På INCA-plattformen finns också jämförande rapporter där man i realtid kan se den egna klinikens resultat och jämföra med andra enheter i regionen och alla landsting Snabbare åtkomst till data genom enklare rapportering och direktnedladdning Flertalet av rapportformulären kan nu laddas ner direkt i NPCR-registret på INCA och det krävs inte längre en viss ordning av formulären för att laddas ner Dessutom lämnade INCA landstingets server SJUNET i början av 215 vilket gjorde det enklare för privata vårdgivare utanför landstinget att rapportera online och vi hoppas att dessa två förändringar kommer att leda till att data kommer in snabbare till NPCR och på så vis kan redovisas snabbare Patientöversikt prostatacancer Behandlingen av män med metastaserad prostatacancer har förbättrats dramatiskt de sista åren En rad nya läkemedel har visats lindra sjukdomsförloppet och förlänga patientens liv I Patientöversikt prostatacancer samlas information om behandling av män med avancerad prostatacancer framför allt kastrationsresistent prostatacancer, dvs ett stadium där vanlig kastrationsbehandling inte längre är verksam Patientöversikten är ett separat register som hålls på INCA och information registreras vid varje sjukvårdskontakt och används för att skapa en grafisk bild av sjukdomsförloppet som används vid patientbesöket för att förbättra överblicken av patientens situation (Figur 1) Dessutom kan data användas för att ge verksamheterna omedelbar återkoppling på läkemedelsanvändning och effekt och olika enheters behandling kan jämföras i syfte att åstadkomma mer jämlik vård Separat prostatektomiformulär Eftersom cirka 2 % av alla prostatektomier numera utförs efter en tids aktiv monitorering är det nödvändigt att samla in information om dessa operationer Under 215 konstruerades ett separat formulär för radikal prostatektomi ( RP-formuläret ) där mer detaljerad information om operationen samlas in Det finns två versioner av RPformuläret, en extensiv version och en obligatorisk version som är något kortare Förbättrad hemsida för NPCR; wwwnpcrse Hemsidan för NPCR blir en allt viktigare källa för information om prostatacancersjukvården i Sverige På hemsidan finns senaste version av samtliga formulär och manualer från NPCR Publikationer som utgått från NPCR refereras och det finns en komplett förteckning av vetenskapliga artiklar som utgått från NPCR med länk till sammanfattning på PUBMED Denna information finns också på engelska 14 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

15 Figur 1 Patientöversikt prostatacancer (PPC) visar i en grafisk vy behandling (abirateron mfl), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE) 15

16 3 INLEDNING 3 INLEDNING 31 Bakgrund och historik Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer per år (incidensen) har ökat sedan registreringen i Cancerregistret startade 1958 En kraftigare ökning skedde från slutet av 199-talet i samband med att mätning av prostata-specifikt antigen (PSA) blev allt mer vanligt, men denna ökning har nu planat ut Dödligheten (mortaliteten) i prostatacancer har å andra sidan varit stabil och i stort oförändrad sedan 197-talet (Figur 2) 311 Cancerregistret jämfört med NPCR Vårdgivaren är skyldig att göra en anmälan till Cancerregistret enligt gällande föreskrifter från Socialstyrelsen Canceranmälan görs dels av diagnostiserande kliniker, dels av patologenhet som ställer den morfologiska diagnosen Dessa anmälningar ligger till grund för en sammanställning av cancerincidensen i Sverige varje år Ett kvalitetsregister som NPCR innehåller mycket fler uppgifter än Cancerregistret, då NPCR registrerar mellan cirka 5-1 variabler för varje fall Cancersjukdomen beskrivs i mycket större detalj i NPCR jämfört med Cancerregistret med tumörstadium, tumördifferentiering, PSA-halt, antal mm cancer i biopsi mm så att en noggrann klinisk riskkategorisering kan göras Dessutom anges datum för information till patienten och behandlingsstart, och typ av behandling och information om hur behandlingen gavs registreras i detalj NPCR använder fyra olika formulär för att samla in dessa data; diagnostikformulär, utredningsoch behandlingsformulär, prostatektomiformulär och strålbehandlingsformulär Registreringen i NPCR är utarbetad av specialister i urologi och onkologi och uppgifterna ligger till grund för att utvärdera utredning och behandling, jämföra olika sjukhus och/eller regioner för att utvärdera och jämföra i relation till riktlinjer och vårdprogram för prostatacancer Åldersstandardiserad incidens/mortalitet per 1 män Figur Incidens Mortalitet Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 1 män, Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige (incidens) respektive Norden (mortalitet) år 2 Källa: Socialstyrelsen (incidens), wwwsocialstyrelsense, respektive NORDCAN (mortalitet), wwwancrnu 32 Organisation och nationell styrgrupp Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för NPCR är Uppsala läns landsting Det nationella stödteamet finns på RCC Uppsala Örebro Arbetet i NPCR leds av en styrgrupp där en onkolog och en urolog från varje region ingår De regionala processledarna för prostatacancer ingår alla i styrgruppen Dessutom ingår två patientrepresentanter, registersköterska, koordinator, stödteamsrepresentanter Förteckning över styrgruppsmedlemmar finns på wwwnpcrse/medarbetare 33 Datakvalitet Det finns ett antal logiska kontroller i inrapporteringsformulär som kontrollerar att datum är i kronologisk ordning och att mätvärden är rimliga Varje år arrangeras två separata möten dels för inrapportörer på urologenheter och dels ett möte för inrapportörer på strålbehandlingsenheter Vid dessa möten ger registersköterska och koordinator information om justeringar i inrapporteringsformulär Ett inslag på varje möte är en arbetsbod där inrapportörer regionsvis registrerar ett antal typfall och man diskuterar hur man tolkar instruktion och manual Dessa möten ger 16 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

17 34 Förklaring av begrepp och förkortningar feedback till inrapportörer och höjer datakvaliteten I en nyligen publicerad genomgång gjordes en validering av datakvalitet i NPCR genom ett antal samkörningar med bla Patientregistret och Läkemedelsregistret och dessutom gjordes en reextraktion av data från 731 slumpvis utvalda fall diagnostiserade 29 [1] I och med att data i NPCR regelbundet används för vetenskapliga undersökningar kommer en datakontroll att finnas inbyggd i alla dessa analyser Under 214 och 215 publicerades drygt 3 artiklar baserade på NPCR 34 Förklaring av begrepp och förkortningar PSA Prostatabiopsi TRUL MR CT/DT Skelettscintigrafi Riskkategori AM RRP RARP Prostata-specifikt antigen; protein som bildas i prostata Blodhalter kan vara lätt till måttligt förhöjda vid godartad prostataförstoring och prostatacancer Används vid riskkategorisering av nydiagnostiserad prostatcancer och vid uppföljning vid aktiv monitorering och som mått på behandlingseffekt Provtagning av prostata sker med mellannålsbiopsi där 1-12 kolvar av vävnad tas Transrektal ultraljudsundersökning; prostataundersökning som används för bestämning av prostatavolym och för att rikta prostatabiopsier Magnetresonansundersökning Computerized Tomography eller datortomografi, skiktbildsundersökning vilket är en typ av avancerad röntgenundersökning Skelettundersökning där radioaktiv isotop injiceras som söker sig till ben i omvandling Undersökningen är ospecifik och påvisar inte bra metastaser i skelett utan också annan aktivitet i ben till exempel artros eller läkt benbrott Kategorisering av prostatacancer baserad på tumörens stadium, elakhetsgrad vid mikroskopisk undersökning av biopsi och blodnivå av PSA Aktiv monitorering Retropubisk radikal prostatektomi Robotassisterad prostatektomi 17

18 4 RESULTATREDOVISNING 4 RESULTATREDOVISNING 41 Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer 411 Kvalitetsindikatorer per sjukhus, urologi I Koll på läget urologi redovisas resultaten på landets alla kliniker för tio kvalitetsindikatorer utvalda från Nationella Riktlinjerna för prostatacancersjukvård Koll på läget ger information om klinikens resultat i relation till satta mål som syftar till att användas för kvalitetssäkring och förbättring På sida 29 visas styrpanelen Koll på läget så som den ser ut på INCA för en enskild klinik Mer information om hur indikatorerna valts ut och hur gränserna för uppfyllelsen av målet satts finns att läsa på wwwnpcrse/rapporter Där finns också Koll på läget-rapporter för landets alla urologkliniker för 215 Indikatorerna i Koll på läget urologi speglar delarna av vårdprocessen för en man med prostatacancer och innefattar aspekterna vårdadministration; inrapporteringshastighet, kontaktsjuksköterska, väntetider; tid mellan remiss till första besök, tid från biopsi till PAD-besked, diagnostisk aktivitet; skelettundersökning, behandlingsstrategi; aktiv monitorering, multidisciplinär konferens kurativ terapi, utförande behandling; nervbesparing och negativa resektionsränder NPCR har satt gränsvärden som delar upp uppfyllelsen av mål för varje indikator i tre nivåer Dessa målnivåer är lägre än de målnivåer som Socialstyrelsen satt eftersom NPCR vill att redan en måttlig förbättring på enheter med låg uppfyllelse ska synas i rapporten NPCR har satt som mål att diagnosformuläret ska vara inrapporterat till INCA en månad efter att patienten genomgått prostatabiopsi som visar prostatacancer Registrering av namngiven kontaktsjuksköterska infördes under förra året i NPCR Väntetider för första besök till specialistmottagningen är den första av två väntetider som ingår i Koll på läget I enighet med SVF har målet med de väntetiderna nu kortats, målet för väntetid till mottagningsbesök är nu satt till 14 dagar Den andra väntetiden är tiden mellan provtagning av prostata och cancerbesked till patienten Målet för denna tid är nu 11 dagar, men det är fortfarande mycket få män som får sin diagnos inom den tiden Det finns flera faktorer som påverkar denna väntetid, inte minst bristen på patologer som kan granska biopsierna gör att denna väntan blir lång Men här torde ändå finnas utrymme för att påskynda tiden för återbesök med cancerbesked med hjälp av förbättrade rutiner Skelettundersökning, oftast med scintigrafi, rekommenderas för män med högriskcancer och ingår i utredning inför bedömning om kurativ terapi ska erbjudas patienten För män med cancer av mycket låg risktyp rekommenderas aktiv monitorering som behandling pga den mycket låga risken för progress även efter lång uppföljning Diskussion mellan olika specialister förekommer i flera olika former Multidisciplinär konferens (MDK) är en form som rekommenderats av SoS, medan en annan form för samarbete som används är gemensamma mottagningar Multidisciplinär konferens rekommenderas för män med högriskcancer och har införts under de senaste åren Kurativ terapi med radikal prostatektomi eller strålbehandling rekommenderas vid lokal högrisk prostatacancer för män med förväntad överlevnad överstigande tio år Från och med 215 registreras utförandet av nervbesparing till skillnad från tidigare då intentionen till nervbesparing registrerades I och med att NPCR infört ett separat RP-formulär kan utförd nervbesparing lättare dokumenteras Det gör att dokumentationen av operationens utförande kan relateras till patientrapporterade mått (PROM) avseende urinläckage och erektil dysfunktion Negativa resektionsränder, dvs att tumö- 18 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

19 41 Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer ren är radikalt exstirperad, beror på en rad olika faktorer; tumöregenskaper, operationsteknik, noggrannhet i patologens bedömning etc I flera olika undergrupper redovisas resultaten för radikal extirpation, så kallade negativa marginaler Här redovisas resultat för de enskilda vårdgivare som rapporterat in data För samtliga indikatorer fanns en mycket stor spridning avseende uppfyllelsen Skellefteå lasarett Östersunds sjukhus Sunderby sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Länssjukhuset i Sundsvall Lycksele lasarett Kiruna sjukhus Gällivare sjukhus Piteå älvdals sjukhus Kalix sjukhus Sollefteå sjukhus 43 av av av av av av av av 6 3 av 38 1 av 25 1 av 26 av 23 av 32 Figur 3 Andel män som inrapporterats inom en månad efter utförd prostatabiopsi, per diagnostiserande sjukhus, % 3 % 27 % 22 % 19 % 11 % 9 % 8 % 8 % 4 % 4 % % % Skellefteå lasarett Sunderby sjukhus Gällivare sjukhus Kiruna sjukhus Piteå älvdals sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Östersunds sjukhus Länssjukhuset i Sundsvall Kalix sjukhus Sollefteå sjukhus Lycksele lasarett 72 av av av av av av av av av av av 22 1 av 22 1 av 53 1 % 1 % Figur 4 Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukhus, 215 Kalix sjukhus Sunderby sjukhus Kiruna sjukhus Skellefteå lasarett Länssjukhuset i Sundsvall Gällivare sjukhus Östersunds sjukhus Lycksele lasarett Örnsköldsviks sjukhus Piteå älvdals sjukhus Sollefteå sjukhus 24 av 18 2 av av av 71 3 av 35 5 av 63 7 av 13 1 av 19 5 av 98 2 av 46 3 av 7 1 av 24 1 av 26 Figur 5 Tid mellan utfärdande av remiss och första besök högst 14 dagar, per diagnostiserande sjukhus, % 76 % 72 % 55 % 42 % 3 % 29 % 2 % 5 % 5 % 2 % 22 % 17 % 16 % 1 % 9 % 8 % 7 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 19

20 4 RESULTATREDOVISNING Sollefteå sjukhus Kiruna sjukhus Skellefteå lasarett Lycksele lasarett Östersunds sjukhus Gällivare sjukhus Sunderby sjukhus Länssjukhuset i Sundsvall Kalix sjukhus Piteå älvdals sjukhus Örnsköldsviks sjukhus 4 av av av 38 6 av 83 4 av 59 6 av av av 25 4 av 15 1 av 147 av 23 av 26 av 96 Figur 6 Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 11 dagar, per diagnostiserande sjukhus, % 12 % 8 % 7 % 7 % 5 % 5 % 4 % 3 % 1 % % % % Länssjukhuset i Sundsvall Östersunds sjukhus Sunderby sjukhus Skellefteå lasarett Örnsköldsviks sjukhus Kiruna sjukhus Lycksele lasarett Gällivare sjukhus Kalix sjukhus Piteå älvdals sjukhus Sollefteå sjukhus 32 av av av av av av 2 19 av 24 4 av 6 4 av 6 3 av 5 Figur 7 Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat 91 % 88 % 82 % 81 % 81 % 8 % 79 % 67 % 67 % 6 % 2 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

21 41 Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer Skellefteå lasarett Sunderby sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Östersunds sjukhus Gällivare sjukhus Kalix sjukhus Kiruna sjukhus Lycksele lasarett Länssjukhuset i Sundsvall 8 av 8 9 av 9 6 av 6 44 av 47 5 av 6 3 av 5 1 % 1 % 1 % Figur 8 Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat Örnsköldsviks sjukhus Länssjukhuset i Sundsvall Sunderby sjukhus Östersunds sjukhus Kiruna sjukhus Skellefteå lasarett Gällivare sjukhus Kalix sjukhus Lycksele lasarett Piteå älvdals sjukhus Sollefteå sjukhus 17 av 2 1 av 12 2 av av av av 25 1 av 5 2 av 13 av 5 Figur 9 Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 8 år) med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, % 83 % 6 % 85 % 83 % 69 % 52 % 52 % 44 % 2 % 15 % % Sunderby sjukhus Skellefteå lasarett Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Gällivare sjukhus Kalix sjukhus Kiruna sjukhus Lycksele lasarett Länssjukhuset i Sundsvall Piteå älvdals sjukhus Sollefteå sjukhus 15 av av av 71 8 av 9 7 av 8 4 av 6 1 % Figur 1 Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat 95 % 9 % 89 % 88 % 67 % Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat 21

22 4 RESULTATREDOVISNING Länssjukhuset i Härnösand Östersunds sjukhus 39 av 42 4 av 44 Figur 11 Andel av opererade män med låg- eller intermediärrisktumör som genomgick nervsparande resektion, per opererande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat 93 % 91 % Länssjukhuset i Sundsvall Östersunds sjukhus Länssjukhuset i Härnösand Sunderby sjukhus 14 av 14 8 av 8 51 av av 27 1 % 1 % Figur 12 Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat 96 % 93 % 22 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

23 41 Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer 412 Kvalitetsindikatorer per sjukhus, onkologi I december lanserades Koll på läget onkologi och i den här rapporten visas för första gången resultat från denna rapport som alltså omfattar nio variabler relaterade till strålterapi Denna typ av rapportering brukar få uppmärksamhet ute på de inrapporterande klinikerna och det finns potential till förbättring både av den rena tekniska rapporteringen men även av innehållet i de registrerade data Länssjukhuset i Sundsvall 14 av av av 28 Figur 13 Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling, per strålbehandlande sjukhus, 215 Länssjukhuset i Sundsvall 129 av av av 76 Figur 14 Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har namngiven kontaktsjuksköterska, per strålbehandlande sjukhus, % 84 % 82 % 59 % 48 % 18 % Örnsköldsviks sjukhus Länssjukhuset i Sundsvall Sunderby sjukhus Östersunds sjukhus Kiruna sjukhus Skellefteå lasarett Gällivare sjukhus Kalix sjukhus Lycksele lasarett Piteå älvdals sjukhus Sollefteå sjukhus 17 av 2 1 av 12 2 av av av av 25 1 av 5 2 av 13 av 5 Figur 15 Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 8 år) med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat Länssjukhuset i Sundsvall 7 av 17 2 av av 7 Figur 16 Andel män med färdigutredd högrisk och lokalt avancerad cancer där behandlingsbeslut hos onkolog fattats inom 14 dagar från datum för remiss från urolog, per strålbehandlande sjukhus, % 83 % 69 % 52 % 52 % 44 % 2 % 15 % % 41 % 23 % 19 % 23

24 4 RESULTATREDOVISNING Sunderby sjukhus Skellefteå lasarett Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Gällivare sjukhus Kalix sjukhus Kiruna sjukhus Lycksele lasarett Länssjukhuset i Sundsvall Piteå älvdals sjukhus Sollefteå sjukhus 15 av av av 71 8 av 9 7 av 8 4 av 6 1 % Figur 17 Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, 215 Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat Länssjukhuset i Sundsvall Sunderby sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Östersunds sjukhus Kalix sjukhus Kiruna sjukhus Piteå älvdals sjukhus Skellefteå lasarett 8 av 8 7 av 9 6 av 9 6 av 9 39 av 59 8 av % 9 % 89 % 88 % 67 % 1 % Figur 18 Andel män högst 8 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N/NX, M och PSA < 1 ng/ml) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15, per behandlingsbeslutande sjukhus, % 67 % 67 % 66 % 44 % Länssjukhuset i Sundsvall 2 av 19 2 av 86 av 67 Figur 19 Andel primärt strålbehandlade män högst 75 år med lokaliserad högrisk (T1-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-1 och/eller PSA 2-5 ng/ml) eller lokalt avancerad prostatacancer (T3, N/NX, M och PSA < 1 ng/ml) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener, per strålbehandlande sjukhus, 215 Länssjukhuset i Sundsvall 16 av av av 3 Figur 2 Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 3 dagar från utfärdande av strålanmälan, per strålbehandlande sjukhus, % 2 % % 7 % 62 % 57 % Sjukhus som i aktuellt urval bidrog med färre än 5 fall redovisas ej separat 24 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

25 41 Koll på läget med hjälp av kvalitetsindikatorer 25 av % 243 av % Länssjukhuset i Sundsvall 38 av % Figur 21 Andel män som genomgått primär strålbehandling där MR använts som stöd vid definition av målvolym (prostata), per strålbehandlande sjukhus,

26 4 RESULTATREDOVISNING 413 Kommentar till Koll på läget Johan Styrke, Camilla Thellenberg Karlsson, processledare prostatacancer, Norra regionen Inrapporteringshastigheten varierar stort i norra regionen med ett snitt kring 2 % av fallen inrapporterade inom 3 dagar efter prostatabiopsi (Figur 3) Här finns en förbättringspotential som dels ligger i ledtiden till PAD-svar och dels i tiden från PAD-svar till inrapportering Ledtiden till PAD-svar är inte i närheten av att uppfylla målet på max elva dagar enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) (Figur 6) Det finns en brist på patologer och nästa års siffror blir intressanta eftersom SVF då bör ha implementerats Av samma anledning blir siffrorna för tid till nybesök spännande att följa i nästa års rapport (Figur 5) Kontaktskötersketjänster finns nu i princip i hela norra regionen och vi ser en förbättring från 36 % måluppfyllelse för 214 till 55 % för 215 (Figur 4) Den stora spridningen i regionen beror förmodligen till del på att registrering av namngiven kontaktsköterska i patientjournalen inte fungerat på vissa enheter Mål som sedan tidigare haft hög måluppfyllelse och där siffrorna i år ser ännu bättre ut är aktiv monitorering vid cancer av mycket lågrisktyp (Figur 8), skelettscintigrafi vid högriskcancer (Figur 7), negativa resektionsränder vid T2-tumör (Figur 12) och kurativ terapi vid lokal högriskcancer (Figur 1) För att ytterligare förbättring ska ske för skelettscintigrafi vid högriskcancer krävs dialog med länsdelssjukhusen som har den lägsta måluppfyllelsen Deltagande i MDK för män med högrisktumörer har förbättrats från 41 % 214 till 52 % 215 men det finns stora lokala variationer (Figur 9) För denna indikator kan det finnas ett omvänt samband med andel patienter som genomgår second opinion hos onkolog, jämförande siffror finns dock inte i rapporten I vilket fall bör MDK vara standard för att garantera likvärdig utredning och behandling för patientgruppen och det- ta mål måste förbättras med bättre lokala rutiner Enligt riktlinjerna för SVF ska behandlingsbeslut fattas av MDK och inte av behandlande läkare vid högriskcancer utan fjärrmetastaser För patienter med lokaliserad högriskcancer finns en betydande variation avseende utredning och handläggning i regionen Att uppnå likriktning för bättre kvalitet får anses vara ett högt prioriterat mål Nytt för årets rapport är att kvalitetsindikatorer för onkologi redovisas på samma sätt som kvalitetsindikatorer för urologi Detta är glädjande eftersom det blir enklare att få en överblick över strålbehandlingsverksamheten och ytterligare ett verktyg för lokalt förbättringsarbete En viss osäkerhet i inrapportering och resultattolkning kommer sannolikt att finnas initialt och data som ligger till grund för de redovisade indikatorerna får granskas under det kommande året Inrapporteringshastigheten till NPCR ser bra ut (Figur 13) När det gäller ledtider enligt SVF finns en klar förbättringspotential mellan remiss till onkolog och behandlingsbeslut för män med högrisktumörer (Figur 16) och återigen blir nästa års rapport intressant för att utvärdera vilket genomslag SVF får Måluppfyllelsen är bättre när det gäller strålbehandling efter radikal prostatektomi, där når 62 % av patienterna målet med behandlingsstart inom 3 dagar efter strålanmälan (Figur 2) De indikatorer som faller ut med regional skillnad (mellan Umeå och Sundsvall) är andel strålbehandlade patienter som har en namngiven kontaktsköterska (figur 14) samt andel män där MR använts som stöd vid definition av målvolym (Figur 14) När det gäller kontaktsköterska är det oklart om det krävs en onkologisk kontaktsköterska förutom den befintliga kontaktsköterskan på urologen När det gäller MR utgör dessa undersökningar basen för all targetritning även i Sundsvall och synkronisering av registreringen blir en viktig uppgift under året En indikator där måluppfyllelsen är myc- 26 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 215

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Sydöstra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Sydöstra

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Definition av indikatorn anges nedanför grafen i onlinerapporten och i förklaringstexten Källa till indikatorn hänvisar till variabeln/variablerna i NPCR:s

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

PROSTATACANCER Dalarnas län

PROSTATACANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp PROSTATACANCER

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr:

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr: 1 En 62-årig man, frisk i övrigt, aldrig tidigare opererad, söker dig på vårdcentralen för försämrad vattenkastning. Patienten har haft besvär som accentuerats de senaste åren, och består av följande komponenter:

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Januari 2016 Versionshantering Datum 2016-01-01 Slutversion Regionalt cancercentrum Stockholm

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 150827 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent

som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent Rättelseblad 2015-12-10 Dnr 25819/2014 1(5) Kunskapsstyrning Lena Hansson lena.hansson@socialstyrelsen.se Rättelseblad ändtarmscancervård - Stöd för styrning och ledning (artikelnr 2014-4-2) På sid 51,

Läs mer

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Medicinsk behandling 43 tillstånd Kurativ och palliativ behandling Strålbehandling

Läs mer

våra 1 026 första operationer

våra 1 026 första operationer Kvalitetsredovisning Här redovisas i första hand vår medicinska kvalitet i form av resultat från vår specialitet som är Robotkirurgisk prostatektomi (RALP). Vi lägger också stor vikt vid omhändertagandet

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Utdata i processform Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Halland RCC väst Göteborg Alingsås Kungsbacka Borås Jönköping Strategiska Cancerenheten Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hyltebruk

Läs mer

Novus BRO tar pulsen på bröstcancervården. Juni 2010. 17 juni 2010 Lina Lidell/Annelie Önnerud Åström

Novus BRO tar pulsen på bröstcancervården. Juni 2010. 17 juni 2010 Lina Lidell/Annelie Önnerud Åström Novus BRO tar pulsen på bröstcancervården Juni 2010 17 juni 2010 Lina Lidell/Annelie Önnerud Åström 1704 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av BRO, Bröstcancerföreningens

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

Landstingets revisorer Revisionsrapport September 2012. Väntetider för patienter med prostatacancer

Landstingets revisorer Revisionsrapport September 2012. Väntetider för patienter med prostatacancer Landstingets revisorer Revisionsrapport September 2012 Väntetider för patienter med prostatacancer Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret 12REV28 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag...1

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum

Läs mer

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Kvalitetsregister i cancervården Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Syfte Att mäta "You get what you measure. Measure the wrong thing and you get the wrong behaviors." - John H. Lingle Syfte Att analysera

Läs mer

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Minnesanteckningar 2015-03-25 Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Datum: 2015-03-25 Tid: 10.00-16.00 Plats: Vimmerby, Fredensborgs Herrgård Närvarande Centrumråd Christina Edward ordf. Leni

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, augusti 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket.

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket. Äldre män underbehandlas Ny svensk studie visar att många äldre män med högrisk för prostatacancer underbehandlas. Men skillnaderna är stora regionalt. Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

DEN 25 MAJ 2000. 2 radiologifall 1 hand- och plastikkirurgiskt fall

DEN 25 MAJ 2000. 2 radiologifall 1 hand- och plastikkirurgiskt fall TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI VT-00 DEN 25 MAJ 2000 Skrivningen består av: 3 urologifall 2 radiologifall 1 hand- och plastikkirurgiskt fall Skrivtid: 08.30 10.15 - till vänster

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 LIDDS I KORTHET LIDDS in brief LIDDS AB (publ) Local Intelligent Drug Delivery System listat på Nasdaq First

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer