Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)"

Transkript

1 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA

3 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Innehåll FÖRORD KOMMENTARER TILL KVALITETSINDIKATORER RESULTATREDOVISNING Täckningsgrad Kvalitetsindikatorer - urologi Kvalitetsindikatorer - onkologi

4 FIGURER Figurer 1 Täckningsgrad av NPCR mot Cancerregistret, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Andel män som inrapporterats inom en månad efter utförd prostatabiopsi, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår Tid mellan utfärdande av remiss och första besök högst 14 dagar, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 11 dagar, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer med mycket låg risk, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med högriskcancer, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår Kurativ terapi vid lokaliserad högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår Andel av primärt opererade män med låg- eller mellanriskcancer som genomgick nervsparande resektion, per opererande sjukhus, operationssår Negativa resektionsränder vid primär radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, operationssår Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har namngiven kontaktsjuksköterska, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med högriskcancer, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår Andel män med färdigutredd lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer där behandlingsbeslut hos onkolog fattats inom 14 dagar från datum för remiss från urolog, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår Kurativ terapi vid lokaliserad högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

5 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR Andel män högst 80 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår Andel primärt strålbehandlade män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer (T1-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA ng/ml) eller lokalt avancerad cancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 30 dagar från utfärdande av strålanmälan, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår Andel män som genomgått primär strålbehandling där MR använts som stöd vid definition av målvolym (prostata), per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

6 FIGURER FÖRORD Sedan 2016 publiceras sex separata regionala rapporter i PDF-format som kommenterar resultaten i den egna regionen för kvalitetsindikatorer i Koll på läget. I Koll på läget jämförs resultaten för tio utvalda kvalitetsindikatorer på den egna enheten dels mot målnivåer som satts upp av styrgruppen för NPCR, dels mot andra vårdgivare i regionen. Koll på läget är tillgänglig online på INCA-plattformen för personal på respektive vårdenhet och uppdateras där varje dygn. Det finns en Koll på läget för prostatacancervård som bedrivs på urologkliniker, kirurgkliniker och privata urologmottagningar och en Koll på läget för vård på onkologkliniker. I tillägg till Koll på läget som enbart är tillgänglig för vårdpersonal på respektive enhet finns RATTEN tillgänglig för allmänheten på sedan december RATTEN är en interaktiv onlinerapport som innehåller data för män diagnostiserade med prostatacancer fram till sista december föregående år. I RATTEN kan resultaten i riket, i varje region, i varje landsting och för varje enskild vårdgivare studeras och man kan jämföra resultaten mellan olika enheter och man kan också undersöka tidstrender. I RATTEN finns förutom data i Koll på läget också data för många andra variabler i NPCR. De gul- och grönskuggade områderna i figurerna i denna rapport representerar de lägre respektive övre målnivåerna från Koll på läget. I denna rapport kommenteras s resultat i Koll på läget tom 31 december

7 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 KOMMENTARER TILL KVALITETSINDIKATORER Under 2016 har, glädjande nog, den tidigare negativa trenden för de vårdadministrativa indikatorerna för inrapportering av diagnostik, utredning och behandling i Koll på läget vänt. Från att endast drygt 20 % var inrapporterade i NPCR inom de stipulerade 30 dagarna 2015 ligger 2016 års siffra på det dubbla vilket med nöd och näppe gör att regionen kryper över gul målnivå totalt. I princip samtliga enheter i regionen har förbättrat sin inrapportering även om inga enheter har lyckats nå grön målnivå på 80 %. Glädjande är att inrapporteringen av kurativt syftande strålbehandling fortsatt att förbättrats under 2016 och når klart över grön målnivå. Andelen patienter som fått en namngiven kontaktsjuksköterska har fortsatt att öka i år också och i regionen som helhet har över 90 % av patienterna fått kontaktsjuksköterska. Den regionala MDKn är etablerad och de flesta enheterna i regionen är anslutna. Tyvärr har inte den tidigare positiva trenden att högriskpatienter i regionen diskuteras på MDK innan behandling fortsatt. Andelen i regionen ligger fortfarande på ca två tredjedelar även om enstaka enheter når upp till målnivån på 80 %. Införandet av SVF har inneburit något förbättrade väntetidsindikatorer. Andelen män som fått tid för sitt första besök hos urolog inom 14 dagar har ökat men ligger fortfarande långt från målnivån och spridningen mellan sjukhusen i regionen är stor. Även andelen män som fått cancerbesked inom 11 dagar efter biopsin har ökat. Anmärkningsvärt är att även om andelen som får besked inom stipulerad tid är betydligt högre än riksgenomsnittet får fortfarande fyra femtedelar av patienterna vänta längre än 11 dagar. Väntetiden till onkolog för behandlingsbeslut om kurativt syftande strålbehandling för högriskpatienter är också lång och har ökat. Behandlingsbeslutet fattas inom 14 dagar för endast drygt en tredjedel av patienterna jämfört med hälften Avseende behandlingsstrategier ses att andelen män med lågriskcancer som erbjuds aktiv monitorering är fortsatt hög med några enheter som uppnår. Andelen patienter med lokaliserad högriskcancer som erbjuds kurativt syftande behandling har stigit, men nivån i regionen ligger trots det bland de lägsta i landet. Typ av behandling varierar fortfarande stort mellan olika enheter med andelen strålbehandling varierande från 0-75 % jämfört med operation. Cirka hälften av männen med lokalt avancerad tumör har erbjudits kurativt syftande behandling i regionen, jämfört med en tredjedel Andelen är i nivå med riksgenomsnittet, men fortfarande en bra bit från grön målnivå på över 60 %. Antalet patienter som erbjudits kombinationen strålbehandling och hormoner har ökat medan antalet radikala prostatektomier har varit i stort sett oförändrat. En majoritet av patienterna som opererats har varit inkluderade i SPCG-15. Fler och fler patienter med lokalt avancerad sjukdom dras på MDK med SPCG-15 i åtanke. Trenden med ökad andel skelettundersökningar av män med högriskcancer har fortsatt och endast två enheter ligger under gul målnivå även om ingen enhet ligger på grön målnivå på 90 % ännu. Den regionala MDKn har förbättrat handläggningen av dessa män men arbetet är inte slut utan fortsätter under Nivåstruktureringen av opererande kliniker i regionen har fortsatt ge resultat, med en andel positiva resektionsränder vid pt2-tumörer som är lägst av alla regioner i landet. En trend kan dock ses att de kliniker i regionen som opererar flest också har lite bättre resultat. Nästan alla patienter aktuella för primär strålbehandling genomgår fortsatt en MR inför strålbehandling som stöd inför definition av målvolym och är väl inom grön målnivå. Problemet med mycket långa väntetider till start av postoperativ strålbehandling kvarstår med endast 11 % som fått påbörja strålbehandlingen inom 30 dagar. Under 2017 kommer vårt arbete som regionala processägare att fokusera på att öka samverkan inom och mellan klinikerna. Grunden för detta arbete är den regionala vårdprocessgruppen där de lokala processägarna, kontaktsköterskorna, patientrepresentanter med flera ingår. Huvudfokus är nu att formulera en regional medicinsk riktlinje (RMR) samt lokala konsekvensbeskrivningar baserade på det uppdaterade nationella vårdprogrammet och information i NPCR. Genom detta arbete ökar förutsättningarna för att lokalt kunna implementera olika tankesätt och förbättra vårdprocesserna runt män med prostatacancer 7

8 FIGURER med målet att förbättra vården för den enskilde patienten samtidigt som prostatacancervården i regionen blir mera jämlik. Johan Stranne, Ingela Franck Lissbrant Regional processledare urologi, onkologi 8

9 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 RESULTATREDOVISNING Täckningsgrad Alingsås lasarett 66 av 66 Angereds Närsjukhus 3 av 3 Capio Lundby Närsjukhus 97 av 97 Carlanderska sjukhuset 63 av 63 Hallands sjukhus Kungsbacka 80 av 80 Kungälvs sjukhus 100 av 100 Kärnsjukhuset i Skövde 222 av 222 Privatläkare (okänd) 2 av 2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 296 av 296 Sjukhuset i Lidköping 25 av 25 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 164 av 164 Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 46 av 46 Uddevalla sjukhus 393 av 393 Urologcentrum i Borås 50 av 50 Urologix 110 av 110 Urologmottagningen i Varberg 16 av 16 Varbergs sjukhus 91 av av 1856 Göteborgs Urologmottagning 31 av % av % Figur 1. Täckningsgrad av NPCR mot Cancerregistret, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

10 FIGURER Kvalitetsindikatorer - urologi Hallands sjukhus Kungsbacka 63 av % Urologmottagningen i Varberg 12 av % Alingsås lasarett 42 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 181 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 86 av % Urologcentrum i Borås 24 av % Uddevalla sjukhus 180 av % Kärnsjukhuset i Skövde 97 av % 791 av % 4094 av % Varbergs sjukhus 26 av % Göteborgs Urologmottagning 8 av % Capio Lundby Närsjukhus 25 av % Carlanderska sjukhuset 18 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 7 av % Sjukhuset i Lidköping 3 av % Urologix 10 av % Kungälvs sjukhus 9 av % Angereds Närsjukhus Figur 2. Andel män som inrapporterats inom en månad efter utförd prostatabiopsi, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

11 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Hallands sjukhus Kungsbacka 77 av 77 Urologcentrum i Borås 33 av 33 Urologix 63 av 63 Uddevalla sjukhus 372 av 373 Varbergs sjukhus 98 av % Göteborgs Urologmottagning 16 av % Kärnsjukhuset i Skövde 193 av % 1519 av % Carlanderska sjukhuset 56 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 118 av % Sjukhuset i Lidköping 20 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 285 av % Kungälvs sjukhus 72 av % Capio Lundby Närsjukhus 50 av % 7212 av % Urologmottagningen i Varberg 6 av 8 75 % Alingsås lasarett 38 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 22 av % Angereds Närsjukhus Figur 3. Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

12 FIGURER Carlanderska sjukhuset 7 av 7 Hallands sjukhus Kungsbacka 32 av % Alingsås lasarett 28 av % Sjukhuset i Lidköping 5 av % Varbergs sjukhus 28 av % Uddevalla sjukhus 140 av % Urologcentrum i Borås 15 av % 436 av % Capio Lundby Närsjukhus 23 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 38 av % Urologix 23 av % 1932 av % Kungälvs sjukhus 20 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 10 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 48 av % Urologmottagningen i Varberg 3 av % Kärnsjukhuset i Skövde 15 av % Göteborgs Urologmottagning 1 av 9 11 % Angereds Närsjukhus Figur 4. Tid mellan utfärdande av remiss och första besök högst 14 dagar, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

13 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Uddevalla sjukhus 143 av % Hallands sjukhus Kungsbacka 20 av % Kungälvs sjukhus 18 av % Alingsås lasarett 11 av % 283 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 39 av % Urologcentrum i Borås 5 av % 920 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 12 av % Urologix 10 av % Carlanderska sjukhuset 6 av 65 9 % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 3 av 41 7 % Sjukhuset i Lidköping 1 av 23 4 % Varbergs sjukhus 4 av 94 4 % Kärnsjukhuset i Skövde 8 av % Capio Lundby Närsjukhus 3 av 89 3 % Göteborgs Urologmottagning 0 av 18 0 % Urologmottagningen i Varberg 0 av 9 0 % Angereds Närsjukhus Figur 5. Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 11 dagar, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

14 FIGURER Kungälvs sjukhus 14 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 33 av % 1498 av % Sjukhuset i Lidköping 5 av 6 83 % Kärnsjukhuset i Skövde 46 av % Capio Lundby Närsjukhus 21 av % Hallands sjukhus Kungsbacka 8 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 25 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 7 av 9 78 % Urologcentrum i Borås 10 av % 260 av % Varbergs sjukhus 18 av % Uddevalla sjukhus 38 av % Alingsås lasarett 10 av % Urologix 15 av % Carlanderska sjukhuset 5 av % Göteborgs Urologmottagning Urologmottagningen i Varberg Figur 6. Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår

15 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Carlanderska sjukhuset 6 av 6 Urologix 12 av 12 Kärnsjukhuset i Skövde 15 av % Uddevalla sjukhus 34 av % 554 av % 130 av % Capio Lundby Närsjukhus 8 av 9 89 % Kungälvs sjukhus 7 av 8 88 % Hallands sjukhus Kungsbacka 10 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 20 av % Alingsås lasarett Göteborgs Urologmottagning Sjukhuset i Lidköping Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Södra Älvsborgs Sjukhus Skene Urologcentrum i Borås Varbergs sjukhus Figur 7. Aktiv monitorering av män 75 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer med mycket låg risk, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

16 FIGURER Sjukhuset i Lidköping 4 av 5 80 % Varbergs sjukhus 16 av % Kärnsjukhuset i Skövde 29 av % Hallands sjukhus Kungsbacka 5 av 8 62 % Capio Lundby Närsjukhus 8 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 16 av % Kungälvs sjukhus 6 av % Uddevalla sjukhus 27 av % 848 av % 164 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 33 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 5 av 9 56 % Urologcentrum i Borås 6 av % Alingsås lasarett 4 av % Carlanderska sjukhuset 4 av % Urologix 0 av 5 0 % Göteborgs Urologmottagning Urologmottagningen i Varberg Figur 8. Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med högriskcancer, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

17 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Alingsås lasarett 8 av 8 Capio Lundby Närsjukhus 5 av 5 Urologcentrum i Borås 5 av 5 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 12 av % 692 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 34 av % Kungälvs sjukhus 6 av 7 86 % 137 av % Kärnsjukhuset i Skövde 20 av % Carlanderska sjukhuset 8 av % Varbergs sjukhus 8 av % Uddevalla sjukhus 19 av % Göteborgs Urologmottagning Hallands sjukhus Kungsbacka Sjukhuset i Lidköping Södra Älvsborgs Sjukhus Skene Urologix Figur 9. Kurativ terapi vid lokaliserad högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

18 FIGURER Sahlgrenska Universitetssjukhuset 136 av % Carlanderska sjukhuset 55 av % Urologmottagningen i Varberg 4 av 5 80 % 1474 av % Varbergs sjukhus 38 av % 291 av % Kärnsjukhuset i Skövde 11 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 15 av % Uddevalla sjukhus 27 av % Capio Lundby Närsjukhus Göteborgs Urologmottagning Urologix Figur 10. Andel av primärt opererade män med låg- eller mellanriskcancer som genomgick nervsparande resektion, per opererande sjukhus, operationssår

19 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Carlanderska sjukhuset 44 av % Kärnsjukhuset i Skövde 10 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 107 av % 245 av % Urologmottagningen i Varberg 5 av 6 83 % Uddevalla sjukhus 32 av % Varbergs sjukhus 32 av % 1113 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 12 av % Göteborgs Urologmottagning Figur 11. Negativa resektionsränder vid primär radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, operationssår

20 FIGURER Kvalitetsindikatorer - onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 285 av % 285 av % 2110 av % Figur 12. Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

21 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 135 av % 135 av % 1331 av % Figur 13. Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har namngiven kontaktsjuksköterska, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

22 FIGURER Sjukhuset i Lidköping 4 av 5 80 % Varbergs sjukhus 16 av % Kärnsjukhuset i Skövde 29 av % Hallands sjukhus Kungsbacka 5 av 8 62 % Capio Lundby Närsjukhus 8 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 16 av % Kungälvs sjukhus 6 av % Uddevalla sjukhus 27 av % 848 av % 164 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 33 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 5 av 9 56 % Urologcentrum i Borås 6 av % Alingsås lasarett 4 av % Carlanderska sjukhuset 4 av % Urologix 0 av 5 0 % Göteborgs Urologmottagning Urologmottagningen i Varberg Figur 14. Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med högriskcancer, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

23 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 28 av % 28 av % 164 av % Figur 15. Andel män med färdigutredd lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer där behandlingsbeslut hos onkolog fattats inom 14 dagar från datum för remiss från urolog, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

24 FIGURER Alingsås lasarett 8 av 8 Capio Lundby Närsjukhus 5 av 5 Urologcentrum i Borås 5 av 5 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 12 av % 692 av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset 34 av % Kungälvs sjukhus 6 av 7 86 % 137 av % Kärnsjukhuset i Skövde 20 av % Carlanderska sjukhuset 8 av % Varbergs sjukhus 8 av % Uddevalla sjukhus 19 av % Göteborgs Urologmottagning Hallands sjukhus Kungsbacka Sjukhuset i Lidköping Södra Älvsborgs Sjukhus Skene Urologix Figur 16. Kurativ terapi vid lokaliserad högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

25 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 9 av % Varbergs sjukhus 5 av 8 62 % Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 3 av 5 60 % 259 av % 36 av % Uddevalla sjukhus 4 av 9 44 % Kärnsjukhuset i Skövde 4 av % Södra Älvsborgs Sjukhus Skene 2 av 7 29 % Alingsås lasarett Capio Lundby Närsjukhus Hallands sjukhus Kungsbacka Kungälvs sjukhus Sjukhuset i Lidköping Urologcentrum i Borås Urologix Urologmottagningen i Varberg Figur 17. Andel män högst 80 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15, per behandlingsbeslutande sjukhus, diagnosår

26 FIGURER Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 65 av % 65 av % 310 av % Figur 18. Andel primärt strålbehandlade män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer (T1-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA ng/ml) eller lokalt avancerad cancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

27 PROSTATACANCER - REGIONAL KVALITETSRAPPORT FÖR av % Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 13 av % 13 av % Figur 19. Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 30 dagar från utfärdande av strålanmälan, per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

28 FIGURER Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 132 av % 132 av % 1125 av % Figur 20. Andel män som genomgått primär strålbehandling där MR använts som stöd vid definition av målvolym (prostata), per strålbehandlande sjukhus, behandlingsår

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 15 Oktober 16 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Västra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Södra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Sydöstra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Uppsala-Örebroregionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Uppsala-Örebroregionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Definition av indikatorn anges nedanför grafen i onlinerapporten och i förklaringstexten Källa till indikatorn hänvisar till variabeln/variablerna i NPCR:s

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Antal fall och täckningsgrad, trender 9 Ny och förbättrad klassifikation

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar Blåscancer I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket.

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket. Äldre män underbehandlas Ny svensk studie visar att många äldre män med högrisk för prostatacancer underbehandlas. Men skillnaderna är stora regionalt. Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Sydöstra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Sydöstra

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer

Granskning av cancersjukvården. Bröst- och prostata cancer www.pwc.se Revisionsrapport Jean Odgaard Sofia Blixtberg Christel Eriksson Februari 2015 Granskning av cancersjukvården Bröst- och prostata cancer Region Halland Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. Patientöversikt prostatacancer PPC Version oktober Nationella prostatacancerregistret NPCR

Manual. Patientöversikt prostatacancer PPC Version oktober Nationella prostatacancerregistret NPCR Manual Patientöversikt prostatacancer PPC Version 1.3 4 oktober 2016 Nationella prostatacancerregistret NPCR Manualen är utarbetad av Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Maria

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen

Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen Bakgrund Prostatacancer är den absolut vanligaste cancersjukdomen i Sverige med 9279 nya fall år 2010 varav 1014 i den norra regionen. Av all cancer hos

Läs mer

Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling

Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling Manual Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Diagnostik Utredning och behandling 2017-04-27 Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15 19 10 Reviderad Pär

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014 Indikatorer Bilaga 1.1. Femårsöverlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad för person som diagnostiserats med

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Stefan Skullman, Karl Kodeda & Susanne Ottosson december 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30 Baslinjemätning Standardiserade vårdförlopp i cancervården: AML, Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Prostatacancer och Urinblåsecancer Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015

Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör Regional tillämpning av nationellt vårdprogram 2015 Januari 2016 Versionshantering Datum 2016-01-01 Slutversion Regionalt cancercentrum Stockholm

Läs mer

Manual Nationella prostatacancerregistret, NPCR. Kurativ strålbehandling

Manual Nationella prostatacancerregistret, NPCR. Kurativ strålbehandling Manual Nationella prostatacancerregistret, NPCR Kurativ strålbehandling 2016-09-01 Manualen är utarbetad av Karin Hellström, Anders Widmark, Ingela Franck Lissbrant, Camilla Thellenberg, Marie Hjälm-Eriksson

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer