Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRORD 11 2 SAMMANFATTNING 11 3 BAKGRUND 13 4 ANTAL FALL OCH TÄCKNINGSGRAD, TRENDER 13 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER Kvalitetsindikatorer, per sjukvårdsregion Kommentarer från regionala processledare Kvalitetsindikatorer, per sjukhus 2 54 Koll på läget 24 6 INRAPPORTERINGSHASTIGHET 25 7 KLASSIFIKATION AV RISKKATEGORIER 26 8 VÄNTETIDER 3 81 Väntetid från datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning 3 82 Väntetid från biopsi av prostata till PAD-besked till patienten Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi Väntetid urolog till onkolog Väntetid från strålanmälan till start av strålbehandling Väntetid från strålanmälan för salvage strålbehandling och start av strålbehandling Total väntetid från inremiss till behandling Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer 39 9 DIAGNOSTIK 4 91 Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes 4 92 PSA-nivå vid diagnos Antal tagna biopsier Infektioner efter prostatabiopsi Skelettscintigrafi 45 1 BEHANDLING Täckningsgrad för registrering av primärbehandling Multidisciplinär bedömning Behandlingsstrategi Radikal prostatektomi Strålbehandling Behandling av lokalt avancerad prostatacancer Biverkningar efter behandling Patientinformation om sjukdom och behandling Hormonbehandling PROSTATACANCERSPECIFIK MORTALITET SENASTE FEM ÅRENS PUBLIKATIONER/PRESENTATIONER BASERADE PÅ NPCR 1 REFERENSER 18 3

4 TABELLER TABELLER 1 Antal fall och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår Jämförelse av antalet fall i riskkategorin mycket låg risk utifrån gamla respektive nya definitionen, Antal fall (procent) per diagnostiserande landsting och riskkategori, Antal fall (procent) per diagnosår och riskkategori, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, PSA-nivå (µg/l) per diagnosår, Antal tagna nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnosår, Täckningsgrad av primärbehandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och diagnosår, Behandlingsstrategi för män med mycket låg risk tumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med lågrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med intermediärrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med högrisktumör, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med regionalt metastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi för män med fjärrmetastaserad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per diagnosår, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlande sjukhus, behandlingsår Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlingsår, Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-, intermediär-, och högrisk), behandlingsår pt-stadium, per behandlingsår, Positiv marginal, per behandlingsår, Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlingsår, Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Täckningsgrad av strålbehandlingsblanketten (för män där antingen primär eller adjuvant strålbehandling är angiven på primärbehandlingsblanketten), per sjukvårdsregion och år för remiss till onkologklinik/behandlingsbeslut, Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlingsår, Antal registrerade genomförda strålbehandlingar, per behandlande sjukhus, behandlingsår Typ av primär/sekundär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med låg- eller intermediärrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

5 FIGURER 3 Fraktionsdos/total dos vid primär extern strålbehandling och extern strålbehandling given efter aktiv monitorering av män med högrisktumör vid tidpunkten för diagnos, per behandlande sjukhus, behandlingsår Antalet män med PROM-data vid både baslinje och 1 år efter kurativt syftande behandling Patientens värdering av delaktighet och information om sjukdomen, för män som opererats eller fått strålbehandling som primärterapi, diagnosår a Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, b Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, 213, forts 96 34a Typ av hormonterapi (M/MX och PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, b Typ av hormonterapi (M/MX och PSA 1 µg/l), per behandlingsbeslutande sjukhus, 213, forts 98 FIGURER 1 Översikt prostatacancer visar i en grafisk vy behandling (abirateron mfl), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE) 12 2 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 1 män, Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukvårdsregion, Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, Tid mellan inremiss och första besök högst 6 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 8 år) med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukvårdsregion, Aktiv monitorering av män 7 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, Planering av nervsparande intention (uni- eller bilateralt), per opererande sjukvårdsregion, Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukvårdsregion, Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukhus, Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, Tid mellan inremiss och första besök högst 6 dagar, per diagnostiserande sjukhus, Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukhus,

6 FIGURER 16 Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukhus, Aktiv monitorering av män 7 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisk-typ, per behandlingsbeslutande sjukhus, Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukhus, Planering av nervsparande intention (uni- eller bilateralt), per opererande sjukhus, Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukhus, Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 213 och Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 213, per region Fördelning av riskkategori per diagnosår, Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår KARTA - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, diagnosår Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår KARTA - Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnosår och diagnostiserande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår KARTA - Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, behandlingsår Median antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per operationsår och opererande sjukvårdsregion, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, behandlingsår Antal dagar mellan remiss från urolog till onkologklinik och beslut av onkolog om genomförande av strålbehandling som primär terapi, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av primär strålterapi och start av strålbehandling, för män som ej fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan behandlingsbeslut och start av neoadjuvant hormonbehandling inför primär strålterapi, för män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan beslut av onkolog om genomförande av salvage strålbehandling och start av strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som genomgått radikal prostatektomi som primärterapi, per opererande landsting, behandlingsår Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

7 FIGURER 41 Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått strålbehandling som primärterapi (exklusive de som fått neoadjuvant hormonbehandling), per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan olika delar i vårdkedjan för patienter som fått neoadjuvant hormonbehandling och strålbehandling som primärterapi, per behandlande landsting, behandlingsår Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår KARTA - Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, diagnosår Median antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA 1 µg/l) och icke-kurativ terapi, per diagnosår och behandlande sjukvårdsregion, Incidens och huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, PSA-nivå (µg/l) vid diagnos per diagnosår, Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, Andel män som tog ut ett recept för UVI-antibiotika som tecken på infektion efter TRUL i samband med diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, jan-nov Andel män med T1-2, PSA mindre än 2 µg/l och Gleasonsumma 6 eller lägre som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-1 och/eller T3 och/eller PSA 2-5 µg/l (dock ej T4 eller PSA över 5 µg/l) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män äldre än 8 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-1 och/eller T3 och/eller PSA 2-5 µg/l (dock ej T4 eller PSA över 5 µg/l) som genomgått skelettundersökning, per diagnostiserande landsting, 23 och Andel män med låg-, intermediär-, högrisktumör eller regionalt metastaserad prostatacancer som fått second opinion av onkolog, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 8 år eller yngre vid diagnos med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som tagits upp på multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut, per behandlingsbeslutande landsting, Behandlingsstrategi per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, Behandlingsstrategi per riskkategori och åldersgrupp, Andel män yngre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting,

8 FIGURER 62 Andel män yngre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 1 µg/l) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 1 µg/l, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 1 µg/l, ej mer än 4 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier 8 mm, totalt minst 8 biopsikolvar tagna, PSA-densitet < 15 µg/l/ml) som fått aktiv monitorering, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 7-8 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män yngre än 7 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Andel män 7-8 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande landsting, Andel män 7-8 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlingsbeslutande sjukhus, Antal radikala prostatektomier (som primärterapi), per behandlande sjukhus och behandlingsår, Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel som saknar uppgift om planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Planering av nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Planering av nervsparande intention, för män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA < 1 ng/ml, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel som saknar uppgift om pt-stadium, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 2 µg/l), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel pt2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

9 FIGURER 84 Andel pt2-tumörer (män med lokal högriskcancer, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel med osäker eller saknad uppgift om marginalstatus, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (samtliga RP), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (samtliga RP) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår Andel positiv marginal (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata, och PSA < 2 µg/l) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår Andel positiv marginal bland män som genomgått retropubisk prostatektomi (pt2- tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal bland män som genomgått robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (pt2-tumörer dvs postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel positiv marginal (män med låg- eller intermediärrisk prostatacancer med T1c, PSA < 1 ng/ml), per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel återinläggning inom 3 dagar efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 212 (jan-nov) Andel opererade män med pt3-tumör och/eller positiv marginal som fått adjuvant strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått strålning som inkluderat lymfkörtlar, per behandlande landsting, behandlingsår Andel där markörteknik använts, för män som fått primär extern strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel där MRI eller PET-CT använts som stöd vid definition av target, för män som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt externt strålbehandlade män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått neoadjuvant hormonbehandling med antiandrogener, GnRH eller TAB, per behandlande landsting, behandlingsår Typ av neoadjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Andel av primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör som fått adjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår

10 FIGURER 14 Längd på adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokal högriskcancer eller lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår Andel deltagande i klinisk behandlingsstudie (enligt strålblanketten), för män som fått primär strålbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Behandling av män 76-8 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer, per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 76-8 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 5-1 µg/l, ej M1), per behandlingsbeslutande landsting, Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 5-1 µg/l, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlingsbeslutande landsting, Observerad 1-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen matchade på ålder och bostadsort till prostatacancerfall med högrisktumör, uppdelat på åldersgrupp, komorbiditet och utbildningsnivå Observerad 1-årsöverlevnad för män utan prostatacancer i bakgrundsbefolkningen matchade på ålder och bostadsort till prostatacancerfall med högrisktumör, samt andel kurativt behandlade bland dessa prostatacancerfall, uppdelat på åldersgrupp och komorbiditet Graden av urinläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling Graden av avföringsläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling Graden av erektil dysfunktion (ED) före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning) Graden av urinläckage ett år efter behandling, för män behandlade under första kvartalet 213 som saknar baslinjeenkät Graden av avföringsläckage ett år efter behandling, för män behandlade under första kvartalet 213 som saknar baslinjeenkät Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling, för män behandlade under första kvartalet 213 som saknar baslinjeenkät Median PSA-nivå (µg/l) vid diagnos för män med påvisade fjärrmetastaser (M1), per diagnosår, Kumulativ mortalitet av prostatacancer, kardiovaskulära orsaker, samt andra orsaker, per riskkategori och åldersgrupp 99 1 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

11 1 FÖRORD I Nationella prostatacancerregistret (NPCR) registreras sedan 1998 nya fall av prostatacancer från landets alla sex sjukvårdsregioner med 98 % täckning jämfört med Cancerregistret Årsrapporten från NPCR för diagnosår 213 redovisar data på sjukhusnivå och finns tillgänglig för alla på hemsidan; wwwnpcrse Sedan oktober 213 finns en onlinerapport i (nästan) realtid på INCA som kräver autentisering eftersom IN- CA innehåller integritetskänsliga data Rapporten visar data för den egna kliniken, alla landsting samt riksgenomsnitt Vi hoppas att online-rapporten ska stimulera till snabbare inrapportering av data och till ökad användning av data från NPCR i det lokala förbättringsarbetet Tio kvalitetsindikatorer utvalda från Socialstyrelsens nyligen publicerade Riktlinjer för prostatacancersjukvård med gränsvärden som anger grad av uppfyllelse av varje indikator redovisas för första gången i årsrapporten, för varje region och varje sjukhus De regionala processledarna har fått möjlighet att kommentera sin regions resultat i årsrapporten Dessa kvalitetsindikatorer och gränsvärden kommer under 214 göras tillgängliga i realtid för den enskilda kliniken, med planerad start i november Nytt för i år är också att data från Läkemedelsre- 2 SAMMANFATTNING Onlinerapportering i INCA För att öka användningen av data i NPCR lanserades 213 en onlinerapport i (nästan) realtid Rapporten ligger på INCA vilket innebär att autentisering, dvs användarnamn och lösenord, krävs för åtkomst, eftersom IN- CA innehåller integritetskänsliga uppgifter I det första steget redovisas information med exakt samma grafik som i den tryckta årsrapporten Nu utvecklas Koll på läget, en onlinerapport som redovisar resultatet avseende tio kvalitetsindikatorer som är utvalda ur Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård Tre nivåer för uppfyllande av indikatorn redovisas i syfte att åskådliggö- gistret används för att analysera användning av neoadjuvant hormonterapi inför strålterapi och antibiotikaförskrivning efter prostatabiopsier som tecken på infektion I syfte att underlätta informationsbehandling och - överföring angående behandling av män med kastrationsresistent prostatacancer arbetar en grupp under ledning av Ingela Franck Lissbrant med att skapa en vy i INCA som ger en översikt i realtid av behandlingen av dessa män Årsrapporten baseras på data för män diagnostiserade som rapporterats till INCA tom mitten av maj september 214 Pär Stattin, Fredrik Sandin, Ola Bratt, Jan- Erik Damber, Camilla Thellenberg Karlsson, Ingela Franck-Lissbrant och Marie Hjälm- Eriksson för styrgruppen för Nationella prostatacancerregistret Fredrik Sandin, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro, gjorde sammanställning och statistisk bearbetning av data och Annette Wigertz, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro, redigerade och korrekturläste årsrapporten ra den enskilda klinikens resultat Den nya versionen av onlinerapporten ska lanseras i november och kommer att innebära en förbättrad återkoppling av data i syfte att stödja lokalt kvalitetsarbete genom att redovisa den enskilda klinikens resultat på ett enkelt sätt Översikt prostatacancer Ett mycket expansivt fält inom prostatacancer är behandling av män med spridd cancer där en rad nya läkemedel gjorts tillgängliga de senaste åren Behandlingen innefattar nu strålning, cellgift, hormonbehandling, och isotopbehandling 11

12 2 SAMMANFATTNING Översikt prostatacancer skiljer sig från övrig registrering i NPCR på så vis att data i översikten registreras prospektivt i syfte att skapa ett verktyg där läkare och patient får en grafisk bild av sjukdomsförloppet i realtid (Figur 1) Denna information kommer sedan att sammanställas på verksamhetsnivå och överföras till NPCR Under hösten 214 påbörjas en pilot av projektet i Göteborg och Stockholm för att därefter lanseras nationellt under 215 Figur 1 Översikt prostatacancer visar i en grafisk vy behandling (abirateron mfl), laboratorievärden (PSA, Hb), röntgenundersökningar, allmäntillstånd och biverkningar (ECOG WHO, SRE) 12 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

13 3 BAKGRUND Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer per år (incidensen) har ökat sedan registreringen i Cancerregistret startade 1958 En kraftigare ökning skedde från slutet av 199-talet i samband med att mätning av prostata-specifikt antigen (PSA) blev allt mer vanligt, men denna ökning har nu planat ut Dödligheten (mortaliteten) i prostatacancer har å andra sidan varit mer stabil och i princip helt oförändrad sedan 197-talet (Figur 2) Åldersstandardiserad incidens/mortalitet per 1 män Incidens Mortalitet Figur 2 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 1 män, Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige (incidens) respektive Norden (mortalitet) år 2 Källa: Socialstyrelsen (incidens), wwwsocialstyrelsense, respektive NORDCAN (mortalitet), wwwancrnu År ANTAL FALL OCH TÄCKNINGSGRAD, TRENDER År 213 diagnostiserades män med prostatacancer vilket innebär en ökning på 4 % jämfört med 212 Täckningen var 95 % jämfört med Cancerregistret För NPCR som helhet har vi sedan 1998 en mycket god täckning på 98 %, vilket innebär att data i NPCR är rikstäckande och populationsbaserade (Tabell 1) Täckningsgrad och antal män som diagnostiserades per landsting 213 visas i tabell 2 Alla landsting, och även privata vårdgivare har en täckning jämfört med Cancerregistret på 84 % eller högre Efterforskning på data fortsätter efter rapporten vilket innebär att vi kommer att uppnå cirka 98 % täckning även för 213 Tabell 1 Antal fall och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, Stockholm- Gotland Uppsala- Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Totalt Diagnosår (69) 137 (98) 716 (1) 1153 (1) 1381 (98) 772 (1) 614 (94) (92) 158 (99) 791 (1) 1334 (99) 1487 (99) 835 (1) 7167 (98) (84) 1519 (1) 776 (1) 1411 (1) 1587 (98) 756 (1) 7242 (96) (9) 1587 (1) 778 (1) 1517 (1) 1581 (98) 712 (1) 746 (98) (86) 1655 (1) 853 (1) 148 (99) 1473 (99) 828 (1) 7633 (97) (95) 199 (1) 95 (1) 1653 (1) 1778 (99) 927 (1) 8874 (99) (95) 222 (99) 13 (1) 187 (1) 1939 (99) 156 (1) 9781 (99) (95) 1979 (99) 1145 (1) 1794 (99) 197 (1) 957 (1) 9756 (99) (86) 1918 (99) 1126 (1) 1717 (99) 197 (1) 827 (1) 9181 (97) (98) 1828 (99) 199 (1) 163 (98) 183 (1) 869 (1) 895 (99) (93) 1829 (1) 149 (1) 173 (98) 173 (1) 93 (1) 8852 (98) (96) 2253 (1) 1397 (1) 1878 (99) 1947 (1) 128 (1) 1517 (99) (98) 1927 (1) 1236 (1) 1681 (98) 1949 (1) 178 (1) 9755 (99) (91) 1957 (1) 129 (1) 1791 (97) 1853 (1) 972 (1) 9569 (98) (96) 173 (1) 1119 (1) 1633 (92) 1541 (1) 121 (1) 8896 (98) (88) 1886 (99) 1137 (1) 1561 (89) 1525 (99) 969 (99) 9244 (95) Totalt (92) (99) (1) 2577 (98) (99) (1) (98) 13

14 4 ANTAL FALL OCH TÄCKNINGSGRAD, TRENDER Tabell 2 Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår 213 NPCR Cancerregistret Täckningsgrad (%) Landsting Blekinge (1) Jämtland (1) Kalmar (1) Västra Götaland (1) Östergötland (1) Övriga/privat - Norra 5 5 (1) Övriga/privat - Sydöstra (1) Övriga/privat - Västra (1) Jönköping (1) Halland (1) Uppsala (1) Kronoberg (1) Södermanland (1) Norrbotten (99) Örebro (99) Västmanland (99) Gävleborg (99) Västerbotten (99) Dalarna (99) Värmland (98) Västernorrland (98) Övriga/privat - Södra (97) Övriga/privat - Uppsala-Örebro (97) Gotland (97) Stockholm (89) Övriga/privat - Stockholm-Gotland (88) Skåne (84) Eftersom diagnosår är taget från Cancerregistret stämmer inte det totala antalet till fullo med antalet i tidigare tabell 14 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

15 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER 51 Kvalitetsindikatorer, per sjukvårdsregion För första året redovisas nu uppfyllandet av gränsvärden för tio kvalitetsindikatorer utvalda från Nationella Riktlinjerna för prostatacancersjukvård Syftet med detta är att underlätta för varje vårdgivare att konkret och tidsatt kvalitetsförbättra prostatacancervården Indikatorerna speglar olika delar av vårdprocessen för en man med prostatacancer och innefattar aspekterna vårdadministration; inrapporteringshastighet (Figur 3), kontaktsjuksköterska (just påbörjats, redovisas inte), multidisciplinär konferens (Figur 4), väntetid; första besök (Figur 5), PAD-besked (Figur 6), diagnostisk aktivitet; skelettundersökning (Figur 7), behandlingsstrategi; aktiv monitorering (Figur 8), kurativ terapi (Figur 9), utförande behandling; planering av nervsparande intention (Figur 1) och negativa resektionsränder (Figur 11) NPCR har satt gränsvärden som delar upp uppfyllelsen av varje indikator i tre nivåer Dessa gränser är lägre än de målnivåer Socialstyrelsen satt eftersom NPCR vill att redan en måttlig förbättring på enheter med låg uppfyllelse ska leda till en högre nivå NPCR har som mål att diagnosformuläret ska vara inrapporterat till INCA en månad efter att patienten fått cancerbesked Detta mål uppfylldes under 213 för 48 % av fallen i Västra regionen som hade den bästa inrapporteringshastigheten av alla regioner (Figur 3) En klar förbättring noteras i alla regioner under Diskussion mellan olika specialister förekommer i en rad olika organisationsformer Multidisciplinär konferens (MDK) är en form som rekommenderats av SoS, medan en annan form för samarbete som används är gemensamma mottagningar Multidisciplinär konferens rekommenderas för män med högriskcancer och har införts under de senaste åren Högst andel patienter som dis- kuterats på MDK uppnåddes i Uppsala- Örebroregionen (Figur 4) Indikatorn PAD-besked visar tiden mellan biopsi av prostata och PAD-besked till patienten om cancer i prostata (Figur 6) NPCR rekommenderar högst 18 dagars väntetid dvs svar på fredag i nästkommande vecka om biopsi tas på en måndag Den tiden uppnåddes emellertid endast i 16 % av fallen i hela landet, högst andel med snar information till patienten uppnåddes i södra regionen (27 %) Här torde finnas gott om utrymme för förbättring med olika sätt att påskynda tiden för återbesök md cancerbesked med hjälp av förbättrade rutiner Skelettundersökning, oftast med scintigrafi, rekommenderas för män med högriskcancer och utgör första steget i en utredning inför kurativ terapi I Figur 7 redovisas denna andel bland män under 8 års ålder och här var uppfyllelsen ganska hög, högst i Sydöstra regionen med 83 % För män med cancer med mycket låg risk rekommenderas aktiv monitorering som behandling pga den mycket låga risken för progress även efter lång uppföljning (Figur 8) I hela landet följdes denna rekommendation för 86 % av dessa män och högst följsamhet hade södra regionen med 91 % Kurativ terapi med radikal prostatektomi eller strålbehandling rekommenderas vid lokal högrisk prostatacancer för män med förväntad överlevnad överstigande tio år (Figur 9) Preoperativ nervsparande intention vid operation mättes för alla prostatektomier oavsett tumörstadium Detta påverkas av selektionen till operation, och är ett mått på noggrannhet i planering av operation, preoperativ bedömning och dokumentation och här var uppfyllelsen hög i hela landet (69 %) (Figur 1) Genom att alla operationer finns med i undersökningen blir nämnaren stor vilket är en klar fördel, nackdelen är att nervbesparing används mindre vid lo- 15

16 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER kalt avancerad cancer men å andra sidan anger Riktlinjerna att strålterapi föregången av hormonbehandling är förstahandsval vid behandling av lokalt avancerad cancer (ct3) Negativa resektionsränder, dvs att tumören är radikalt exstirperad, beror på en rad olika faktorer; tumöregenskaper, operationsteknik, noggrannhet i patologens bedömning etc I figur 11 redovisas resultaten för de tumörer som var begränsade till prostata vid undersökning av operationspreparatet (pt2), och i kapitlet om radikal prostatektomi redovisas resultaten för olika undergrupper avseende tumörkategorier Västra Norra Uppsala Örebro Sydöstra Södra Stockholm Gotland Antal fall av av av av av av av % 4 34 % 34 % 48 % 46 % 44 % Figur 3 Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 213 Uppsala Örebro Södra Norra Västra Stockholm Gotland Sydöstra Antal fall 1 21 av av av av av av av % 2 17 % 32 % 31 % 41 % Figur 4 Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 213 Stockholm Gotland Sydöstra Västra Norra Uppsala Örebro Södra Antal fall av av av av av av av % 64 % 85 % 81 % 8 79 % 76 % Figur 5 Tid mellan inremiss och första besök högst 6 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 213 Uppsala Örebro Stockholm Gotland Södra Västra Norra Sydöstra Antal fall av av av av av av av % 7 % 2 17 % 16 % 16 % 27 % Figur 6 Tid mellan biopsi och PAD-besked till patienten högst 18 dagar, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 213 Uppsala Örebro Stockholm Gotland Sydöstra Södra Norra Västra Antal fall av av av av av av av % 67 % 64 % 78 % 73 % 73 % 83 % Figur 7 Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 8 år) med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukvårdsregion, Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

17 51 Kvalitetsindikatorer, per sjukvårdsregion Södra Sydöstra Norra Stockholm Gotland Uppsala Örebro Västra Antal fall 1 99 av av av av av av av % 86 % 82 % 8 91 % 9 88 % Figur 8 Aktiv monitorering av män 7 år eller yngre vid diagnos med prostatacancer av mycket lågrisktyp, per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 213 Norra Stockholm Gotland Södra Uppsala Örebro Sydöstra Västra Antal fall 1 52 av av av av av av av % 82 % 82 % 77 % 91 % 89 % 87 % Figur 9 Kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män vars förväntade överlevnad överstiger tio år (ålder vid diagnos 75 år), per behandlingsbeslutande sjukvårdsregion, 213 Stockholm Gotland Södra Västra Norra Sydöstra Uppsala Örebro Antal fall av av av av av av av % 69 % 66 % 65 % 61 % 61 % 84 % Figur 1 Planering av nervsparande intention (uni- eller bilateralt), per opererande sjukvårdsregion, 213 Stockholm Gotland Uppsala Örebro Norra Västra Södra Sydöstra Antal fall 1 64 av av av av av av av % 83 % 8 76 % 94 % 9 86 % Figur 11 Negativa resektionsränder vid radikal prostatektomi, för män där PAD visar pt2, per opererande sjukvårdsregion,

18 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER 52 Kommentarer från regionala processledare Norra regionen, Camilla Thellenberg För sex av nio av indikatorerna, dvs fler än hälften, uppnås mellannivån men inte för någon indikator uppnås den högsta nivån För vårdadministrativa mål rapporteras knappt hälften av fallen inom en månad och det högre målet 6 är rimligt att nå under det kommande året Att relativt sett få fall (31 %) diskuterats på multidisciplinär konferens (MDK) kan till viss del förklaras med att en stor del av dessa män (38-54 %, olika län) har fått second opinion hos onkolog, något som tydligt skiljer sig mot övriga riket Det handlar till största delen inte om samma män så siffrorna kan till stor del adderas till dem som diskuterats på konferens Vad gäller väntetider så nås inget av de uppsatta målen, något som har högsta prioritet att förbättras Särskilt väntan på PAD-besked är pressande för patienten En god andel av män med högrisk och lokalt avancerad tumör genomgår skelettundersökning, här skall nivån bibehållas och försök göras att höja den ytterligare Norra regionen har anammat aktiv monitorering och når snart den övre nivån Däremot används inte kurativ terapi tillräckligt mycket bland män med högriskcancer Dokumentation om nervsparande intention är en åtgärd som är lätt att förändra och den högre nivån bör kunna nås snart Andelen negativa resektionsränder var glädjande hög; 94 % Sammanfattningsvis bör arbete att korta väntetider prioriteras i Norra regionen vilket är en svår utmaning då bristen på urologer är mycket stor Uppsala-Örebroregionen, Ove Andrén I Uppsala-Örebroregionen har vi under 213 tagit fram en patientorienterad vårdprocess som vi nu implementerar i regionen I arbetet med detta framkom det ganska klart att det som brister mest i Uppsala-Örebroregionen är våra ledtider Detta syns också tydligt i NPCR:s rapport Orsaken till de långa ledtiderna är främst brist på urologer, onkologer, patologer och allmänläkare som är stor i de flesta länen i regionen Man ser också att det finns stora skillnader i behandlingstradition inom de olika länen i regionen vilket också av- speglar sig i rapporten Under 214 kommer vi regionen fortsätta med att implementera vårdprocessen för prostatacancerpatienter och också de nya nationella riktlinjerna Vi har också ett pågående arbete runt nivåstrukturering Förhoppningarna är att dessa åtgärder skall ge en bättre och mer jämlik vård för prostatacancerpatienterna i regionen Stockholm/Gotland, Stefan Carlsson Det finns en klar diskrepans mellan de väntetider som urologer/onkologer själva kan påverka, vilka är relativt bra men kan förbättras, medan väntetider som är beroende av patologen är oacceptabla (tiden mellan biopsi till PAD besked) Ledningen för RCC Stockholm-Gotland centralt planerar åtgärder för att förbättra patologiprocessen Angående inrapportering inom en månad efter PAD, vilket med Stockholms alla privaturologer är en utmaning, ligger vi fortfarande lågt, men ser också att senaste årets ökade arbetsinsatser gett resultat Vi ser också med stor glädje att arbetet med att öka aktiv monitorering av mycket låg risk prostatacancer givit en stor förbättring och att vi nu ligger i den mellersta nivån Angående deltagande i MDK finns en klar förbättringspotential, där vi processledare och referensgruppen arbetar med spridning av kriterierna för vilka patienter som ska diskuteras i samband med implementering av nya vårdprogrammet samt en mall, med uppgifter som bör vara tillgängliga vid anmälan till MDK Sydöstra regionen, David Robinson Inrapporteringshastigheten uppvisar stor spridning mellan de olika sjukhusen i regionen, vilket visar att det är möjligt att rapportera in snabbt och att de som är långsamma kan lära av de som är snabbast För att optimera omhändertagandet av män med högriskcancer skall dessa avhandlas på MDK Jönköpings län ligger långt från nedre gränsnivån och Östergötland och Kalmar län mycket lång ifrån den nedre gränsnivån Här krävs en insats för att förbättra detta Väntetiderna från att remissen inkom till sjukhuset tills patienten påbörjade sin behandling är fortsatt långa men för 213 noteras ett 18 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

19 52 Kommentarer från regionala processledare tydligt trendbrott jämfört med 212 De totala väntetiderna har kortats med 6 veckor i Östergötland, 7 veckor Jönköping och 3 veckor i Kalmar län Andel av männen med mellan- och högriskcancer som får kurativ behandling är bra i Kalmar och Jönköpings län och har förbättras i Östergötland men är ännu inte på en acceptabel nivå Andel av män med lågriskcancer som får aktiv monitorering är utmärkt i alla tre landsting Västra regionen, Jan-Erik Damber Vad gäller kvalitetsindikatorer avseende inrapportering till INCA samt tid från PAD till patientinformation så ligger Västra regionen på topp Vi har en bra organisation vad gäller registreringsrutiner Nedanför riksgenomsnittet är utfallet för MDK vilket bland annat beror på att sjukhusen i norra Halland ännu inte kommit igång med detta under 213, där har dock en mycket tydlig uppryckning ägt rum Även avseende aktiv monitorering för mycket låg risk tumörer har Västra regionen uppnått nivåer nedom riksgenomsnittet Sämst i klassen är här sjukhusen i Skövde och Uddevalla Dessa siffror vilar dock på lågt antal patienter och dessutom är implementeringen av de nationella riktlinjerna i full gång och beräknas få större genomslag under 214 Bra resultat har Västra regionen fått vad gäller negativa resektionsränder där vi ligger på topp Är detta möjligen ett uttryck för att vi genom nivåstrukturering har färre utövare av radikala prostatektomier än tidigare? Södra regionen, Göran Ahlgren Generellt ligger vi i Södra regionen väl till i förhållande till andra avseende ett flertal kvalitetsfaktorer Variationerna inom regionen är dock påtagliga Inrapporteringen är för långsam trots att denna fråga lyfts flera gånger Vid SUS anlitas en extern sjuksköterska för inmatning, inga doktorer är inblandade Tid från remiss till första besök håller en bra nivå på samtliga enheter, medan tid till PAD-besked fortfarande är allt för lång Helsingborg har alltid presterat bra, där når man över den högsta nivån Kan bero på antalet kontaktsjuksköterskor (lika som vid SUS) samt att större enheter har svårare att hålla korta tider Under 213 har vi arbetat med ett projekt för att korta tiderna på SUS Andelen män som diskuteras på MDK konferens ligger lågt, emellertid är andelen med högrisk cancer som får kurativt syftande behandling hög Aktiv monitorering för lågrisktumörer lågriskcancer har blivit standard, särskilt vid mycket låg risk Traumatisering av preparatet vid robotkirurgi kan vara en faktor Storleken på positiva marginaler bör rapporteras och vi borde matcha mot resultatmått, dvs PSA-recidiv Ett individuellt förbättringsarbete med siffror för varje enskild operatör måste också etableras där resultatet matchas mot funktionella resultat Planer på ett sådant projekt finns i Södra regionen 19

20 5 KOLL PÅ LÄGET MED HJÄLP AV KVALITETSINDIKATORER 53 Kvalitetsindikatorer, per sjukhus Här redovisas resultat för de enskilda vårdgivare som rapporterat in data Privata vårdgivare har sammanförts till en post eftersom figurerna annars blir oöverskådliga För samtliga indikatorer fanns en mycket stor spridning i landet avseende uppfyllelsen För inrapportering inom en månad, multidisciplinär konferens, PAD-besked inom 18 dagar och dokumentation av nervsparande intention var spridningen stor, i vissa fall -1 % (Figur 12, 13, 15, 19)! Även för kurativ terapi vid lokal högriskcancer för män med en förväntad överlevnad mer än tio år var som minst 12 % av aktuella män och som mest 92 % (Figur 18) Hallands sjukhus Kungsbacka Ludvika lasarett Vrinnevisjukhuset i Norrköping Ängelholms sjukhus Helsingsborgs lasarett Lindesbergs lasarett Visby lasarett Höglandssjukhuset Norrlands universitetssjukhus Umeå Alingsås lasarett Örnsköldsviks sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Södersjukhuset Specialistsjukvården Falkenberg Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Skellefteå lasarett Lycksele lasarett Södertälje sjukhus Lasarettet Trelleborg Akademiska sjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Övriga Centrallasarettet Växjö Västmanlands sjukhus Västerås Centralsjukhuset i Karlstad Sjukhuset i Bollnäs Piteå älvdals sjukhus Norrtälje sjukhus Universitetssjukhuset Örebro Sjukhuset i Arvika Karolinska universitetssjukhuset Solna Östersunds sjukhus Universitetssjukhuset i Linköping Varbergs sjukhus Kiruna sjukhus Kullbergska sjukhuset/mälarsjukhuset Blekingesjukhuset Karlskrona Nyköpings lasarett Privatläkare Länssjukhuset i Sundsvall Sjukhuset i Lidköping Ljungby lasarett Sjukhuset i Hudiksvall Hallands sjukhus Halmstad Västerviks sjukhus Sjukhuset i Falköping Länssjukhuset i Kalmar Oskarshamns sjukhus Gällivare sjukhus Sjukhuset i Gävle Sunderby sjukhus Falu lasarett Danderyds sjukhus Uddevalla sjukhus Blekingesjukhuset Karlshamn Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö Värnamo sjukhus Länssjukhuset Ryhov Sjukhuset i Torsby Sollefteå sjukhus Kalix sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Södra Älvsborgs Sjukhus Skene Karlskoga lasarett Mora lasarett Lasarettet i Ystad Lasarettet i Enköping Simrishamns sjukhus Antal fall 59 av av av av av av av av av av av av av 61 5 av 7 4 av 56 4 av av 75 3 av av 8 35 av av av av 8 14 av av av av av av av 15 4 av 8 19 av av av av av av av av av av av av av av av av 76 5 av 23 3 av 14 8 av 38 3 av av av av av av 2 3 av av av 91 1 av av 14 3 av 43 1 av 15 4 av 68 1 av 26 1 av 3 2 av 78 2 av 94 av 44 av % 7 % 7 % 7 % 6 % 4 % 3 % 3 % 2 % 22 % 21 % 21 % 18 % 17 % 17 % 17 % 16 % 14 % 12 % 11 % 36 % 34 % 3 29 % 29 % 28 % 28 % 26 % 25 % 25 % 51 % % 46 % 44 % 43 % % 64 % 62 % 62 % 62 % 61 % 61 % 55 % 76 % 72 % 71 % 71 % 7 68 % 67 % 66 % 66 % 88 % 86 % 82 % 81 % 8 79 % 78 % Figur 12 Andel män som inrapporterats inom en månad efter PAD-besked, per diagnostiserande sjukhus, % 9 2 Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport, 213

21 53 Kvalitetsindikatorer, per sjukhus Nyköpings lasarett Södersjukhuset Kullbergska sjukhuset/mälarsjukhuset Sjukhuset i Bollnäs Centrallasarettet Växjö Sjukhuset i Hudiksvall Centralsjukhuset i Karlstad Sjukhuset i Gävle Länssjukhuset i Sundsvall Blekingesjukhuset Karlskrona Höglandssjukhuset Ljungby lasarett Mora lasarett Helsingsborgs lasarett Kärnsjukhuset i Skövde Universitetssjukhuset Örebro Akademiska sjukhuset Lasarettet i Ystad Simrishamns sjukhus Sjukhuset i Lidköping Värnamo sjukhus Kiruna sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Hallands sjukhus Halmstad Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lasarettet Trelleborg Länssjukhuset Ryhov Västmanlands sjukhus Västerås Norrlands universitetssjukhus Umeå Danderyds sjukhus Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö Uddevalla sjukhus Östersunds sjukhus Ängelholms sjukhus Gällivare sjukhus Övriga Piteå älvdals sjukhus Kalix sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Solna Alingsås lasarett Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Oskarshamns sjukhus Sunderby sjukhus Universitetssjukhuset i Linköping Länssjukhuset i Kalmar Vrinnevisjukhuset i Norrköping Västerviks sjukhus Privatläkare Falu lasarett Hallands sjukhus Kungsbacka Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Lasarettet i Enköping Lindesbergs lasarett Ludvika lasarett Norrtälje sjukhus Sjukhuset i Falköping Skellefteå lasarett Varbergs sjukhus Antal fall 18 av 2 31 av 35 3 av 35 5 av 6 22 av av av av av av av 25 3 av 5 12 av av 3 8 av av av 7 6 av 13 4 av 9 5 av 12 5 av 12 2 av 5 8 av av 29 2 av 55 5 av 15 4 av av av av 28 3 av 1 23 av av 62 6 av 24 3 av 14 1 av 5 5 av 25 2 av 11 1 av 6 9 av 56 3 av 19 2 av 14 1 av 7 4 av 3 5 av 41 5 av 42 3 av 4 1 av av av 26 av 9 av 15 av 8 av 12 av 22 av 13 av 7 av 9 av 18 8 % 6 % 6 % 4 % 21 % % 17 % 16 % 16 % 14 % 14 % 13 % 12 % 12 % 33 % 33 % 33 % 32 % 32 % 3 29 % 26 % 25 % 46 % 44 % 42 % 42 % 4 38 % 38 % 36 % 53 % 53 % 5 47 % Figur 13 Deltagande i multidisciplinär konferens om kurativ behandling för män med högrisktumörer, per behandlingsbeslutande sjukhus, % 61 % % 79 % 78 % 72 % 71 % 9 89 % 86 % 83 % Blekingesjukhuset Karlshamn Kalix sjukhus Karlskoga lasarett Specialistsjukvården Falkenberg Södra Älvsborgs Sjukhus Skene Alingsås lasarett Danderyds sjukhus Simrishamns sjukhus Södersjukhuset Capio S:t Görans sjukhus Urologisektionen Hallands sjukhus Kungsbacka Hallands sjukhus Halmstad Karolinska universitetssjukhuset Solna Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Vrinnevisjukhuset i Norrköping Länssjukhuset Ryhov Gällivare sjukhus Norrtälje sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Huddinge Universitetssjukhuset i Linköping Varbergs sjukhus Visby lasarett Sunderby sjukhus Helsingsborgs lasarett Sahlgrenska Universitetssjukhuset Södertälje sjukhus Värnamo sjukhus Skånes universitetssjukhus Lund/Malmö Sjukhuset i Lidköping Akademiska sjukhuset Ängelholms sjukhus Ljungby lasarett Lycksele lasarett Sjukhuset i Bollnäs Skellefteå lasarett Lasarettet i Ystad Privatläkare Höglandssjukhuset Kärnsjukhuset i Skövde Sollefteå sjukhus Centrallasarettet Växjö Blekingesjukhuset Karlskrona Norrlands universitetssjukhus Umeå Lindesbergs lasarett Länssjukhuset i Sundsvall Kullbergska sjukhuset/mälarsjukhuset Nyköpings lasarett Lasarettet Trelleborg Västmanlands sjukhus Västerås Sjukhuset i Hudiksvall Ludvika lasarett Universitetssjukhuset Örebro Västerviks sjukhus Övriga Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Uddevalla sjukhus Lasarettet i Enköping Länssjukhuset i Kalmar Piteå älvdals sjukhus Falu lasarett Oskarshamns sjukhus Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Gävle Centralsjukhuset i Karlstad Sjukhuset i Torsby Kiruna sjukhus Mora lasarett Sjukhuset i Arvika Antal fall 14 av av av 18 6 av 6 25 av av av av 26 5 av av av 4 15 av av av av av 76 1 av 11 3 av av av av av av 8 67 av av av av av av av av av av 42 4 av av av av av av av av av av av av av 92 7 av av av av av av av 82 4 av 61 5 av 8 99 av av av av av av av av 34 8 av av av av 5 8 av av 72 1 av 8 12 % 38 % 32 % 51 % % % 62 % 57 % 56 % 55 % 54 % 53 % 76 % 76 % 76 % 75 % 74 % 73 % 73 % 72 % 71 % 71 % 71 % 7 68 % 66 % 66 % 66 % 89 % 88 % 88 % 87 % 86 % 85 % 85 % 85 % 85 % 84 % 83 % 82 % % 77 % Figur 14 Tid mellan inremiss och första besök högst 6 dagar, per diagnostiserande sjukhus, % 98 % 96 % 96 % 96 % 95 % 94 % 94 % 94 % 93 % 92 % 91 % 91 % 91 % 91 % 9 89 % 21

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Södra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Uppsala-Örebroregionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Västra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra

Läs mer

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR)

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostate cancer National quality report for the year of diagnosis 10 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) May

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8

Hässleholm 0,0 60,0 40,0 Lidköping 0,0 60,0 40,0 Karlskoga 0,0 60,0 40,0 Gävle/Sandv. 0,0 61,3 38,7 Linköping 0,0 61,9 38,1 Danderyd 0,0 62,2 37,8 Webbtabell 1. Jämförelser mellan sjukhus av andelen patienter under 75 år med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin). Uppgift

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Uppsala-Örebroregionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 15 Oktober 16 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Sydöstra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Antal fall och täckningsgrad, trender 9 Ny och förbättrad klassifikation

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler

Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård. Bilaga 5 Landstingsprofiler Nationell utvärdering 2011 Diabetesvård Bilaga 5 Landstingsprofiler Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer Erfaringer fra Sverige Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepagenter Täckningsgrad c:a 96% 25-26 000 pagenter

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER

KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER FRÅN ETT URVAL KVALITETSREGISTER 2013 KVALITETSINDIKATORER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ETT KOMPLEMENT TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

RSV-säsongen 2014-2015

RSV-säsongen 2014-2015 RSV-säsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2014-2015. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2014-2015 började tidigt och kännetecknades

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

RSV-rapport för vecka 7, 2015

RSV-rapport för vecka 7, 2015 RSV-rapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 7 (9 15/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Sydöstra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Utdata i processform Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Halland RCC väst Göteborg Alingsås Kungsbacka Borås Jönköping Strategiska Cancerenheten Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hyltebruk

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO

LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING. BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO LÅNGA VÄNTETIDER FÖRLORADE BRÖST OJÄMLIK BEHANDLING BROSTCANCER- VARDEN En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO OKTOBER 2015 Denna rapport i siffror 64 1/3 2 78 91 76 % mån % % %

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6

Tillstånd för vävnadsinrättningar från Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03. Sida 1 av 6 Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens läns Luleå Norrbottens län Ben 2017-02-11 landsting. IVF-kliniken Umeå Umeå Västerbottens

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Regional Cancer Centre, Uppsala Örebro University Hospital SE-751 85 UPPSALA

Regional Cancer Centre, Uppsala Örebro University Hospital SE-751 85 UPPSALA Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostate cancer Report from the National Prostate Cancer Register, 213 September 214 Regional Cancer Centre, Uppsala Örebro

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Rapport från nationella kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Juni 2014 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2

WEBBTABELLER. Webbtabell 1. Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Webbtabell 2 WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell 8 Webbtabell 9 Webbtabell 10 Webbtabell 11 Webbtabell 12 Webbtabell 13 Webbtabell 14 Medelålder

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling

Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Förklaringstext till Koll på läget strålbehandling Definition av indikatorn anges nedanför grafen i onlinerapporten och i förklaringstexten Källa till indikatorn hänvisar till variabeln/variablerna i NPCR:s

Läs mer