Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp"

Transkript

1 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015

2 Innehållsförteckning 1. inledning Patientgruppens epidemologi Incidens Prevalens Relativ femårsöverlevnad Patientens väg genom vården Ledtider Baslinjemätning Standardiserat vårdförlopp Kostnader Referenser:... 12

3 1. INLEDNING Nulägesbeskrivningen är framtagen av processägare Karin Braide och Jan-Erik Damber, med stöd av Johan Ivarsson(RCC väst) och Per Sjöli(RCC väst). Under de senaste 2-3 åren har parallella arbeten med Nationella Riktlinjer och dess implementering i VGR samt utformandet av det första Nationella Vårdprogrammet för prostatacancer pågått. Sålunda finns dessa arbeten att referera till. Denna nulägesbeskrivning är till för de som arbetar inom prostatacancerprocessen och med dess förändringar, där tanken är att lyfta fram hur processen ser ut regionalt inför kommande arbete med standardiserade vårdförlopp. 2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMOLOGI 2.1 Incidens Ökningen av antalet personer som får diagnosen prostatacancer har brutits de tre senaste åren i VGR, se tabell 1 nedan. En förklaring till utvecklingen kan vara att den hittills utbredda PSA-testningen medfört att antalet nya fall har börjat minska bland männen. En annan förklaring kan vara att den allmänna diskussionen om PSA-testningens effektivitet har lett till att färre personer spontant har låtit testa sig. Det är dock för tidigt att uttala om det är början på en mer långsiktig minskning eller mer en utplaning av den årliga incidensen. Tabell 1: Antal individer som har diagnostiserats med prostatacancer per år fördelat på hälso- och sjukvårdsnämndsområden i VGR från 2015 HSNområde Norra Västra Göteborg Södra Östra VGR

4 2.2 Prevalens Fler män lever med prostatacancer idag än tidigare. Prevalensen ökar främst av två skäl. Vi lever längre, antalet äldre män ökar. En annan anledning till den ökande prevalensen är ökad diagnostik, vilket innebär att färre cancrar går oupptäckta. För vården innebär detta att fler patienter behöver följas över tiden genom regelbundna kontroller vilket i sin tur ökar trycket på de specialister som utför dessa kontroller. Överlevnaden efter diagnos förlängs av att fler män med prostatacancer upptäcks i ett tidigare stadie av sjukdomen (s k stage-migration) och att nya behandlingar av prostatacancer har tillkommit. Tabell 2: Fem- och tioårsprevalens för prostatacancer fördelat per hälsooch sjukvårdsnämndsområde från Avser antalet män som fem respektive tio år efter diagnos lever med prostatacancer som en kronisk sjukdom. HSN-område Femårsprevalens Tioårsprevalens Norra Västra Göteborg Södra Östra VGR Prevalensökningen innebär att fler patienter behöver tas om hand på olika sätt, vilket ökar resursbehovet inom alla steg i vårdkedjan för prostatacancerpatienter. 2.3 Relativ femårsöverlevnad Tabell 3. Relativ femårsöverlevnad Relativ 5-årsöverlevnad Konfidensintervall(undre, övre) Prostata Göteborg 97% (94.73, 98.37) Prostata Norra 87% (84.67, 90.16) Prostata Södra 98% (95.78, ) Prostata Västra 97% (94.85, 98.77) Prostata Östra 89% (86.73, 91.91) Intervallen baseras på 95 procents konfidensintervall. Patienterna som inkluderas fick sin diagnos och var folkbokförda inom respektive HSN-område. Enligt överlevnadstabellen är överlevnaden relativt hög i områdena: Göteborg, Söder och Väster, samtidigt som den är något lägre i områdena: Norr och Öster. Detta visar att det kan finnas regionala skillnader gällande patienter som får en prostatacancerdiagnos. 2

5 3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN Patientprocessen startar ofta efter att ett PSA-test visar ett förhöjt värde. Primärvården eller annan verksamhet remitterar patienten till en urologmottagning för vidare utredning. Ytterligare PSA-test görs och bekräftas ett förhöjt värde genomgår en biopsi (en vävnadsprovtagning från prostata). Om analysen av vävnadsprovet visar på prostatacancer så utreds i vilket stadie som sjukdomen är med hjälp av palpation, TRUL eller mpmrt. Mer sällan ställs diagnosen via symptom från urinvägarna eller skelettet och då är sjukdomen ofta i ett mer framskridet skede. Patientprocessen kan beskrivas enlig följande. Figur 1. Prostatacancerprocessen 3

6 Kurativ behandling av prostatacancer, radikal prostatektomi utförs på SKAS, SÄS, NU, SU eller på Varbergs sjukhus. Kurativt syftande strålbehandling, antingen som enbart extern behandling eller som kombination extern behandling + brachyterapi utförs på SU eller SU:s filial på SÄS. Hormonbehandling vid avancerad sjukdom ges vid samtliga enheter i regionen där prostatacancerpatienter handläggs Palliativ behandling i form av strålbehandling och second line behandling med cytostatika ordineras av onkolog, i nuläget på SU eller SÄS men i snar framtid även på SKAS och NUsjukvård, ofta efter diskussion på multidisciplinär terapikonferens (MDK). Uppföljning av patienter med prostatacancer sker företrädelsevis på urolog-elleronkologklinik, under 5 år efter botande behandling. Vid kvarvarande sjukdom fortsatt uppföljning på klinik närmast hemorten med vidbehovskonsultation hos onkolog eller urolog. Vid stabil, icke kurerad sjukdom under hormonbehandling, kan dessa patienter följas av kontaktsjuksköterska och ibland hos intresserad allmänläkare. 4

7 3.1 Ledtider. Figur 2: Tid i antal kalenderdagar från första besök till start av behandling (strålning eller operation) vid högriskcancer per HSN område. Högriskcancer: T3 och/eller Gleason score 8-10 och/eller PSA 20 till < 50 ng/ml Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året är då patienterna har fått sin behandling. HSN-uppdelningen baseras på patientens län/kommun/församlingskod vid tidpunkten för diagnos. Figur 2. Ledtidsmätning högriskcancer per HSN-område Figur 2 visar att ledtiden varierar inom regionen med lägst median i norr och högst median i Öster, där skillnaden mellan högst och lägst median är 48 dagar. Variationen är även stor från patient till patient. 5

8 Figur 3: Tid i antal kalenderdagar från första besök till start av behandling (strålning eller operation) vid högriskcancer per behandlande sjukhus. Högriskcancer: T3 och/eller Gleason score 8-10 och/eller PSA 20 till < 50 ng/ml Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året då patienterna har fått sin behandling. Sjukhus som anmält färre än 2 patienter något år har summerats ihop i kategorin Övriga regionala enheter, där både offentliga och privata enheter förekommer. Figur 3. Ledtidsmätning högriskcancer per sjukhus Figur 3 visar stora skillnader mellan sjukhusen inom regionen gällande ledtiden, där Uddevalla har betydligt lägre tider än SU & SÄS. Dock bör tilläggas att urvalet för perioden är relativt litet, vilket kan ge upphov till de stora skillnaderna. Variationen är störst på SU där ledtiden varierar kraftigt från patient till patient. Ledtiderna för patienter med högrisktumörer är alldeles för långa och är längre för patienter i offentlig vård i jämförelse med privata urologmottagningar. Eftersom denna grupp har stor nytta av tidig behandling så är nuvarande väntetider inte acceptabla. VG-regionen utmärker sig dock inte negativt jämfört med landet i övrigt. Bristen på specialister torde vara en viktig förklaring. 6

9 Inom riket varierade ledtiderna på följande sätt 2012: Remiss till första besök Provtagning till PAD-besked Behandlingsbeslut till operation dgr dgr dgr Ledtiderna verkar inte ha förändrats på något avgörande sätt de senaste fem åren i regionen. Inom riket är variationen i ledtider mycket stor, värdering av förändring av ledtid över tid har dock inte gjorts. 3.2 Baslinjemätning Baslinjemätningen skall lyfta fram hur ledtiderna mellan motsvarande punkt för välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av standardiserade vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som utgångspunkt för att visa hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för analys av vilken effekt införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna. Via baslinjemätningen kan man även se hur många patienter som utreds på respektive enhet.. 7

10 Figur 4: Ledtid från remissbeslut till start av behandling Prostatacancer diagnosår VGR uppdelat per sjukhus (20%-il, median & 80%-il) 8

11 Figur 5: Ledtid från remissbeslut till start av behandling Prostatacancer diagnosår VGR uppdelat per år (20%-il, median & 80%-il) Mätningen visar att det är en bit kvar till målen som är uppsatta i SVF. För kurativt syftande högriskpatienter innebär det att ledtiden från remissbeslut till start av behandling ska ner till ungefär 1/3 av dagens nivå för att nå målet på 60 dagar enligt SVF(streckade linjen). Utredningstiderna varierar även mellan sjukhusen i regionen. Intressant att notera är att en stor del av patienterna utreds hos privata vårdgivare (Urologix, Lundby, Carlanderska med flera), 9

12 4. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP Den bedömning som gjorts i nationella Vårdprogramgruppen, med 60 dagar från remiss till start av behandling vid högriskcancer kan idag synas som en utopi. Tiden är dock viktig att sträva efter ur ett patientperspektiv, där patienten ges en rimlig väntetid och slipper vänta i ovisshet på besked och behandling. Den kortaste tid från remiss till behandling idag, i riket, enligt NPCR, är dubbelt så lång, ca 120 dagar. Faktorer för att korta ned ledtiden inrymmer: Logistikförbättringar i samtliga led, dvs att förloppet sker standardiserat från A-Ö. Koordinatorfunktionen bedöms som essentiell i processen. Detta för att koppla ett tydligt grepp om patientens utredningsväg och se till att patienten utreds på ett effektivt sätt utan onödiga väntetider. Enkla och självklara kontaktvägar mellan remittent och remissmottagare. Kontakten bör förbättras och förtydligas. Många remiser innehåller otydliga symptom vilket gör dem svårbedömda. Man bör därmed lyfta fram problemet till remittenterna för att öka kvalitet i remisser och öka tydligheten i kommunikationen. Bättre tillgång till röntgen och patologi, med avsatta tider för denna patientgrupp. Röntgen är ofta en flaskhals i utredningsprocessen. För att lösa problemet är det viktigt att lyfta fram hur behovet ser ut och vilken kapacitet och tillgänglighet till röntgen som krävs för att klara de uppsatta målen. Sannolikt kan ökad tillgång av operationsutrymme och acceleratorer för strålbehandling förbättra ledtiderna, men god kontroll över logistiken för planering kan vara en nyckel till framgång. 10

13 5. KOSTNADER En kostnadskalkyl för maligna hjärntumörer presenteras för att visa hur kostnadsbilden ser ut i regionen, där tanken är att se hur nulägeskostnaderna är och sedan följa upp kostnaderna efter införande av SVF. Urvalet för kostnadskalkylen är: Patienter diagnosticerade mellan Patienter bosatta i VGR. Kostnad presenteras för patientens första vårdår från diagnosdatum. Uppdelat utefter hur det är grupperat i SVF. Tabell 4: Kostnadskalkyl Prostatacancer i VGR Utredande sjukhus SU Kungälv NU SÄS Alingsås SkaS Riskgrupp Antal Vårdkontakter Vårdtid Antal Individer Antal vårdkontakter/ Individ (Medel) Vårdtid/ Individ (Medel) Medelkostnad/ Individ Kostnader Mediankostnad / Individ 80:e percentilen Högrisk - Ej kurativ 288 3,5 2, kr kr kr Högrisk - Kurativ ,1 1, kr kr kr Låg/intermediär risk ,5 1, kr kr kr Metastaserad tumör 469 7,8 7, kr kr kr Högrisk - Ej kurativ 71 3,1 3, kr kr kr Högrisk - Kurativ 23 4,5 2, kr kr kr Låg/intermediär risk 204 3,7 2, kr kr kr Metastaserad tumör 72 3,9 7, kr kr kr Högrisk - Ej kurativ 225 3,4 2, kr kr kr Högrisk - Kurativ 82 4,3 3, kr kr kr Låg/intermediär risk 729 3,0 2, kr kr kr Metastaserad tumör 288 4,5 8, kr kr kr Högrisk - Ej kurativ 245 2,7 1, kr kr kr Högrisk - Kurativ ,0 0, kr kr kr Låg/intermediär risk 703 7,9 1, kr kr kr Metastaserad tumör 245 6,8 3, kr kr kr Högrisk - Ej kurativ 79 4,3 2, kr kr kr Högrisk - Kurativ 32 3,3 1, kr kr kr Låg/intermediär risk 295 3,9 1, kr kr kr Metastaserad tumör 50 5,0 5, kr kr kr Högrisk - Ej kurativ 162 3,3 3, kr kr kr Högrisk - Kurativ 112 3,9 2, kr kr kr Låg/intermediär risk 721 4,2 2, kr kr kr Metastaserad tumör 270 4,4 10, kr kr kr Källa: INCA och KPP-databasen 11

14 6. REFERENSER:

15 Bilaga 1 Tabell 5a: Tid i antal kalenderdagar från första besök till start av behandling (strålning eller operation) vid högriskcancer per HSN område. Högriskcancer: T3 och/eller Gleason score 8-10 och/eller PSA 20 till < 50 ng/ml Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året är då patienterna har fått sin behandling. HSN-uppdelningen baseras på patientens län/kommun/församlingskod vid tidpunkten för diagnos. HSN År N Median 20% 80% Göteborg ,2 276,4 Göteborg , ,6 Göteborg ,5 71,2 180,8 Göteborg ,2 206,4 Göteborg Norra , Norra ,4 211,6 Norra Norra ,2 178,8 Norra ,2 187 Östra Östra ,2 251,8 Östra ,4 236,6 Östra ,5 157,6 201,8 Östra ,8 181 Södra ,6 608,4 Södra ,6 Södra ,5 91,8 200,8 Södra ,2 212,8 Södra ,6 253,6 Västra ,8 243,8 Västra ,5 87,8 210 Västra ,6 233,8 Västra Västra ,6 VGR VGR ,4 VGR ,2 221,8 VGR VGR ,

16 Tabell 5b: Tid i antal kalenderdagar från första besök till start av behandling (strålning eller operation) vid högriskcancer per behandlande sjukhus. Högriskcancer: T3 och/eller Gleason score 8-10 och/eller PSA 20 till < 50 ng/ml Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året då patienterna har fått sin behandling. Sjukhus som anmält färre än 2 patienter något år har summerats ihop i kategorin Övriga regionala enheter, där både offentliga och privata enheter förekommer. Behandlande sjukhus År N Median 20% 80% Carlanderska ,5 85,6 123 Carlanderska ,8 52,4 Carlanderska ,8 96,8 Carlanderska ,6 Carlanderska ,6 57,4 NU-sjukvården, Uddevalla ,2 124,4 NU-sjukvården, Uddevalla , NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla ,4 88,6 NU-sjukvården, Uddevalla ,2 100,2 Övriga regionala enheter ,2 126,6 Övriga regionala enheter Övriga regionala enheter ,5 107,6 245 Övriga regionala enheter Övriga regionala enheter ,6 106,8 SÄS-Borås lasarett ,8 SÄS-Borås lasarett ,2 223,8 SÄS-Borås lasarett SÄS-Borås lasarett ,5 125,4 201 SÄS-Borås lasarett ,4 SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska , SU/Sahlgrenska ,2 206,8 SU/Sahlgrenska ,8 205,8 VGR VGR ,2 VGR VGR ,6 199,2 VGR

17 Tabell 6a: Tid i antal kalenderdagar från remiss till första besök hos specialist fördelat per HSN område. Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året som patienterna har haft sitt första besök på specialistmottagning. HSN uppdelningen baseras på patientens län/kommun/församlingskod vid tidpunkten för diagnos. HSN År N Median 20% 80% Göteborg Göteborg Göteborg , ,8 Göteborg Göteborg Norra Norra ,4 81,6 Norra Norra ,2 Norra , Östra ,6 Östra Östra , Östra Östra ,2 75,8 Södra Södra Södra Södra Södra ,6 Västra Västra ,4 58,6 Västra , Västra Västra VGR ,2 VGR VGR VGR , VGR

18 Tabell 6b Tid i antal kalenderdagar från remiss till första besök hos specialist fördelat per anmälande sjukhus. Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året som patienterna har haft sitt första besök på specialistmottagning. Sjukhus som anmält färre än 10 patienter något år har summerats ihop i kategorin Övriga regionala enheter Anmälande sjukhus År N Median 20% 80% Carlanderska ,8 106 Carlanderska ,6 Carlanderska Carlanderska Carlanderska ,8 62 Lundby Lundby Lundby , ,4 Lundby Lundby NU-sjukvården, Uddevalla ,6 89,4 NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla ,6 NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla Övriga regionala enheter ,6 70,4 Övriga regionala enheter Övriga regionala enheter ,2 Övriga regionala enheter ,8 Övriga regionala enheter , Privat läk mott Södra Älvsborg Privat läk mott Södra Älvsborg ,2 Privat läk mott Södra Älvsborg ,2 Privat läk mott Södra Älvsborg ,6 20,4 Privat läk mott Södra Älvsborg ,8 27 SÄS-Alingsås sjukhus , SÄS-Alingsås sjukhus ,2 SÄS-Alingsås sjukhus , SÄS-Alingsås sjukhus , ,2 SÄS-Alingsås sjukhus ,6 SÄS-Borås lasarett ,4 SÄS-Borås lasarett ,6 SÄS-Borås lasarett ,2 SÄS-Borås lasarett , SÄS-Borås lasarett SkaS/Lidköping ,2 41 SkaS/Lidköping SkaS/Lidköping ,4 34,6 SkaS/Lidköping

19 SkaS/Lidköping SkaS/Skövde SkaS/Skövde ,8 38 SkaS/Skövde ,8 SkaS/Skövde SkaS/Skövde ,2 Skene ,2 Skene ,2 40 Skene ,2 31,8 Skene ,5 13,2 31,6 Skene SU/Sahlgrenska ,8 SU/Sahlgrenska , SU/Sahlgrenska ,8 SU/Sahlgrenska ,2 SU/Sahlgrenska VGR ,2 VGR VGR VGR , VGR

20 Tabell 7a Tid i antal kalenderdagar från provtagning till PAD-besked fördelat per HSN område. Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året som patienterna har haft sitt första besök på specialistmottagning. HSN uppdelningen baseras på patientens län/kommun/församlingskod vid tidpunkten för diagnos. HSN Årtal N Median 20% 80% Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg ,6 35,2 Norra Norra Norra Norra Norra Östra Östra Östra ,4 Östra ,6 40 Östra Södra Södra Södra Södra ,2 41,8 Södra ,4 46,6 Västra Västra ,6 Västra Västra ,2 Västra VGR VGR VGR VGR VGR

21 Tabell 7b Tid i antal kalenderdagar från provtagning till PAD-besked fördelat per anmälande sjukhus. Antal patienter, medianvärde, plus 20 och 80 percentilerna är angivna. Året som patienterna har haft sitt första besök på specialistmottagning. Sjukhus som anmält färre än 10 patienter något år har summerats ihop i kategorin Övriga regionala enheter, där både offentliga och privata enheter förekommer. Anmälande sjukhus Årtal N Median 20% 80% Carlanderska Carlanderska ,8 30 Carlanderska Carlanderska Carlanderska , Lundby ,4 Lundby Lundby Lundby Lundby NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla NU-sjukvården, Uddevalla Övriga regionala enheter ,4 36 Övriga regionala enheter Övriga regionala enheter ,2 Övriga regionala enheter Övriga regionala enheter Privat läk mott Göteborg ,8 29,8 Privat läk mott Göteborg ,6 Privat läk mott Göteborg ,8 Privat läk mott Göteborg , Privat läk mott Göteborg Privat läk mott Södra Älvsborg Privat läk mott Södra Älvsborg Privat läk mott Södra Älvsborg , ,4 Privat läk mott Södra Älvsborg Privat läk mott Södra Älvsborg SÄS-Alingsås sjukhus , ,2 SÄS-Alingsås sjukhus ,4 45,6 SÄS-Alingsås sjukhus ,8 44 SÄS-Alingsås sjukhus SÄS-Alingsås sjukhus SÄS-Borås lasarett SÄS-Borås lasarett SÄS-Borås lasarett ,6 41 SÄS-Borås lasarett ,2 19

22 SÄS-Borås lasarett , SkaS/Lidköping ,2 SkaS/Lidköping SkaS/Lidköping ,6 44 SkaS/Lidköping ,6 SkaS/Lidköping SkaS/Skövde SkaS/Skövde SkaS/Skövde , SkaS/Skövde ,2 SkaS/Skövde ,6 38 Skene Skene , Skene ,2 Skene ,6 Skene ,5 28,2 47,8 SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska SU/Sahlgrenska VGR VGR VGR VGR VGR

23 21

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran

Bröstcancer. Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp. Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Bröstcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Roger Olofsson Bagge, Zakaria Einbeigi & Maria Edegran oktober 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Cancer i gallblåsa och gallvägar

Cancer i gallblåsa och gallvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i gallblåsa och gallvägar Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Tjock- & Ändtarmscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Stefan Skullman, Karl Kodeda & Susanne Ottosson december 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Akut leukemi Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Hege Garelius Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Skelett- och mjukdelssarkom Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Sigvard Eriksson, Ortoped SU/Sahlgrenska Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar Blåscancer I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Esofagus- och Ventrikelcancer

Esofagus- och Ventrikelcancer Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Esofagus- och Ventrikelcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Ulrika Smedh september 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Hudmelanom. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp. Processägare Carin Sandberg

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Hudmelanom. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp. Processägare Carin Sandberg Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Hudmelanom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Carin Sandberg maj 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Västra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Ovarialcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ovarialcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Ovarialcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Pernilla Dahm Kähler och Marie Swahn mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2 Prostatacancer Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare 2017-02-28 Kortversion 1.2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Indikationer för utredning symtom... 3 3. PSA-testning av symtomfria män... 3

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

Maligna Lymfom & KLL Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Maligna Lymfom & KLL Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Maligna Lymfom & KLL Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle december 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV SVF Urologisk cancer Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV Fem olika SVF:er Prostatacancer (10 000) Urotelial cancer (2 500) Njurcancer (1 000) Testikelcancer (500) Peniscancer (150)

Läs mer

PROSTATACANCER Dalarnas län

PROSTATACANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp PROSTATACANCER

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Lungcancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp. Processägare Bengt Bergman & Jan Nyman

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Lungcancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp. Processägare Bengt Bergman & Jan Nyman Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Lungcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Bengt Bergman & Jan Nyman januari 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30 Baslinjemätning Standardiserade vårdförlopp i cancervården: AML, Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Prostatacancer och Urinblåsecancer Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Uppsala-Örebroregionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Södra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Prostatacancer. Prostatacancer. Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige

Prostatacancer. Prostatacancer. Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige Prostatacancer Prostatacancer Prostatacancer Prostatacancer - Incidens Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige Åldrande mannens cancer men kan förekomma i medelåldern - finns hos 80%

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Antal fall och täckningsgrad, trender 9 Ny och förbättrad klassifikation

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer