Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Maj 2012

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

3 Innehållsförteckning 1 Förord Sammanfattning Väntetider och utredning Behandling Bakgrund Antal fall och täckningsgrad, trender Klassifikation av riskkategorier Väntetider Väntetid mellan datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning Väntetid från biopsitagning av prostata till PAD-besked till patienten Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer Diagnostik Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes PSA-nivå vid diagnos Antal tagna biopsier Skelettscintigrafi Behandling Täckningsgrad för registrering av primärbehandling Behandlingsstrategi Radikal prostatektomi Strålbehandling Behandling av lokalt avancerad prostatacancer Hormonbehandling Prostatacancerspecifik mortalitet Senaste fem årens publikationer/presentationer baserade på NPCR Referenser Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

4 Tabeller 1 Antal fall per hemortslän och år, Antal fall per diagnosår och riskgrupp, Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, PSA-nivå (µg/l) per diagnosår, Antal tagna biopsier, per diagnosår, Täckningsgrad av primärbehandlingsblanketten, per diagnostiserande landsting och år, Typ av radikal prostektomi, per behandlande sjukhus, Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per diagnosår, Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskgrupp (låg-, intermediär-, och högrisk), Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, Nervsparande intention vid radikal prostatektomi (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 µg/l), per behandlande sjukhus, pt-stadium, per diagnosår, pt-stadium, per behandlande sjukhus, pt-stadium (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 µg/l), per behandlande sjukhus, Positiv marginal, per diagnosår, Positiv marginal, per behandlande sjukhus, Positiv marginal (pt2-tumörer), per behandlande sjukhus, Positiv marginal (patienter med intermediärrisktumör), per behandlande sjukhus, Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, Typ av strålterapi, per diagnosår, Typ av strålterapi, per behandlande sjukhus, Typ av hormonterapi, per behandlande sjukhus, Figurer 1 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per män, Fördelning av riskgrupp per diagnosår, Fördelning av riskgrupp per diagnostiserande landsting, Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, 2009 och Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, 2009 och Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för patienter med metastaserad sjukdom (M1 eller PSA 100 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlande landsting, 2009 och Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

5 11 Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, PSA-grupp vid diagnos per år, Andel män med PSA-nivå mellan 3 och 4 µg/l per diagnosår, Antal tagna biopsier (median samt andel enligt gruppering), per diagnostiserande landsting, Andel patienter med T1-2, PSA mindre än 20 µg/l och Gleasonsumma 6 eller lägre som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och Andel patienter 75 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA µg/l som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och Andel patienter äldre än 75 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA µg/l som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och Behandlingsstrategi per riskgrupp och diagnosår, Behandlingsstrategi för patienter 75 år eller yngre vid diagnos, per riskgrupp och diagnosår, Behandlingsstrategi för patienter äldre än 75 år vid diagnos, per riskgrupp och diagnosår, Behandlingsstrategi per riskgrupp och åldersgrupp, Andel män med lågrisktumör (PSA 10 µg/l eller lägre, T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser mindre än 4mm, ålder 75 år eller yngre) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, Andel intermediär-/högriskpatienter 75 år eller yngre vid diagnos som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, Andel intermediär-/högriskpatienter 75 år eller yngre vid diagnos som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, Andel av strålbehandlade patienter med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, Andel av strålbehandlade (extern) intermediär-/högriskpatienter 75 år eller yngre vid diagnos som fått 78 Gy, per behandlande landsting, Behandling av patienter 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 eller PSA µg/l, ej N1 eller M1), per behandlande landsting, Behandling av patienter år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 eller PSA µg/l, ej N1 eller M1), per behandlande landsting, Prostatacancerspecifik mortalitet efter 3 år för patienter 70 år eller yngre med fjärrmetastaser vid diagnos, per diagnostiserande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

6 1 Förord I Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) registreras sedan 1998 nya fall av prostatacancer från landets alla sex sjukvårdsregioner med en täckning som överskrider 98% jämfört med Cancerregistret, till vilket registreringen är lagstadgad. I årsrapporten för 2009, publicerad ifjol, införde vi en kommenterande text och vi redovisar sedan dess data för enskilda vårdgivare. År 2007 införde vi en rad variabler i NPCR som kan användas som kvalitetsindikatorer för processoch resultatmått. Eftersom nationell täckning för dessa variabler uppnåddes först året därpå redovisas dessa data från och med Generellt är det svårt att konstruera indikatorer på vårdkvalitet där följsamheten till rekommendationen bör vara 100%, eftersom prognos och därmed behandlingsstrategi varierar beroende på patientens ålder och samsjuklighet och det måste finnas utrymme för individuella bedömningar. Indikatorerna i vår rapport ska därför tolkas med hänsyn tagen till dessa omständigheter. Denna regionala rapport innehåller de patienter som vid tidpunkten för diagnos var folkbokförda i sjukvårdsregionen. I texten anges för vissa uppgifter medelvärdet för riket och de landsting (i hela riket, inte bara denna region) som hade högst respektive lägst värde för denna uppgift. 16 maj 2012 Pär Stattin, Fredrik Sandin, Hans Garmo, Ola Bratt, Anders Widmark, Jan Adolfsson och Jan- Erik Damber för styrgruppen för Nationella Prostatacancerregistret. Fredrik Sandin, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, gjorde sammanställning och statistisk bearbetning av data till årsrapporten. Annette Wigertz, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, koordinerade, redigerade och korrekturläste årsrapporten. 6 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

7 2 Sammanfattning 2.1 Väntetider och utredning År 2010 infördes registrering av flera datum i vårdkedjan för att kunna analysera väntetider för män med prostatacancer. Dessa data visar att väntetiderna överlag är långa för män med misstänkt eller diagnostiserad prostatacancer. Mediantiden mellan biopsitagning och cancerbesked till patienten var 28 dagar i riket med en variation mellan 18 och 41 dagar mellan landsting med kortast och längst väntetid. NPCR föreslår en målnivå på högst 18 dagars väntetid mellan datum för biopsi av prostata och datum för PAD-besked. Enligt de flesta nationella och internationella vårdprogram är en utredning som innefattar undersökning av eventuell förekomst av skelettmetastaser indicerad om patienten har en lokalt avancerad tumör, lågt differentierad tumör eller en serumnivå av prostata-specifikt antigen (PSA) över 20 µg/l, och framförallt om man överväger kurativ behandling. Det kan finnas en klinisk bedömning som gör det rimligt att avstå från skelettscintigrafi, så målnivån ska inte vara 100%. Riksgenomsnittet 2010 för andelen män under 75 år med lokalt avancerade tumörer som genomgick skelettscintigrafi var 61% och för män över 75 år med sådana tumörer 39%. I NPCR sätter vi nu målnivån att 80% av män med lokalt avancerade tumörer män ska genomgå skelettscintigrafi. Däremot är skelettscintigrafi inte rekommenderad vid lågrisktumörer. Skelettscintigrafi av män med lågrisktumörer har sjunkit från 22% till 9% från 2003 till I NPCR sätter vi i år målet att skelettscintigrafi av män med sådana tumörer ska utföras i mindre än 5%. I de allra flesta landsting var man redan 2010 nära denna nivå. 2.2 Behandling Lokalt avancerade tumörer har en hög risk att progrediera. År 2010 behandlades 65% av män under 75 år med lokalt avancerad prostatacancer i botande syfte. Dessa män bör i större utsträckning erbjudas kurativ terapi och i NPCR anser vi att en rimlig målnivå är 90%. Andelen män år med lokalt avancerade tumörer som behandlades med kurativ terapi var 8%. Eftersom den förväntade överlevnaden hos en 76-årig man idag är tio år och för en 80-årig man åtta år bör en högre andel även av dessa män genomgå kurativ terapi. Mot bakgrund av dagens svaga evidensläge är det dock svårt att motivera en exakt målnivå för denna grupp av män, här måste individuella ställningstaganden göras. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

8 3 Bakgrund Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer per år (incidensen) har ökat sedan registreringen i Cancerregistret startade En kraftigare ökning skedde från slutet av 1990-talet i samband med att mätning av prostata-specifikt antigen (PSA) blev allt mer vanligt. Dödligheten (mortaliteten) i prostatacancer har å andra sidan varit mer stabil och i princip helt oförändrad sedan 1970-talet (Figur 1). 250 Åldersstandardiserad incidens/mortalitet per män Incidens Mortalitet År Figur 1. Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per män, Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige (incidens) respektive Norden (mortalitet) år Källa: Socialstyrelsen (incidens), respektive NORDCAN (mortalitet), 8 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

9 4 Antal fall och täckningsgrad, trender År 2010 diagnostiserades fall av prostatacancer vilket är 8% minskning jämfört med jämfört med Liksom tidigare år var täckningen jämfört med Cancerregistret cirka 98%. Det är en mycket god täckning, vilket innebär att data i NPCR är rikstäckande och populationsbaserade (Tabell 1). Täckningsgrad och antal patienter som diagnostiserades per landsting 2010 visas i tabell??. Alla landsting, och även privata vårdgivare har en täckning jämfört med Cancerregistret på 95% eller högre. Tabell 1. Antal fall per hemortslän och år, N Halland V Götaland Uppgift saknas Totalt Diagnosår Totalt Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

10 5 Klassifikation av riskkategorier Prostatacancer är en sjukdom med en stor spridning av risken för död i sjukdomen. Den klassifikation av riskkategorier som används i NPCR är en modifikation av National Comprehensive Cancer Network [1]. Den baseras på lokalt kliniskt tumörstadium, eventuell närvaro av lymfkörtelmetastaser och skelettmetastaser, Gleasonsumma på diagnostisk biopsi och PSA-nivå i serum vid datum för diagnos. Denna klassifikation är starkt prognostisk vilket också har visats i NPCR [2]. Vi har i år justerat klassifikationen så att kliniskt lokalt tumörstadium T4 nu klassificeras tillsammans med regionalt metastaserade tumörer. Anledningen till revisionen är att i våra analyser hade gruppen av T4 tumörer klart sämre prognos än de tumörer som inkluderades p.g.a. T3, Gleasonsumma 8-10 eller PSA µg/l i gruppen högrisktumörer. Risken att dö av prostatacancer inom 15 år med alla behandlingsgrupper sammanslagna var för män med lokaliserade lågrisktumörer 7% (95% CI = 5-9%), intermediärrisk 18% (16-20%), högrisktumörer 35% (33-37%), för regionalt metastaserade tumörer 46% (43-49%) och för män med fjärrmetastaser 69% (68-71%). Den stora spridningen i prognos har naturligtvis stort inflytande på möjligheten till bot och val av behandling, och många analyser av behandling är enbart meningsfulla när de görs för dessa specifika riskkategorier. Det har skett en stark ökning av antalet lokaliserade lågrisktumörer under de tolv år som NPCR samlat data (Figur 2, 3 och tabell 2). Skälet till denna ökning är framförallt en ökad användning av PSA-testet, som i huvudsak leder till diagnos av lågrisktumörer. Glädjande nog har under samma tidsperiod andelen patienter med mer avancerade tumörer och med metastaser proportionellt minskat. I absoluta antal har antalet diagnostiserade lågrisktumörer ökat mer än avancerade och metastaserade tumörer minskat, vilket betyder att en stor del av det ökade antalet fall som diagnostiserats under det senaste decenniet är ett nytillskott som tidigare inte upptäcktes. År 1998 diagnostiserades 831/6 121 män (14%) med lågrisktumörer, och 2010 var motsvarande antal 2 717/9 648 (28%). Antalet män med metastaserad sjukdom var år (37%) och år (17%). I Figur 2 redovisar vi från år 2009 även en subgrupp av män med PSA under 10 µg/l och där biopsi visat en liten utbredning av tumören, en grupp som ofta lämpar sig för aktiv monitorering, mer om det på sidan Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

11 Uppgift saknas 5. Fjärrmetastaserad 4. Regionalt metastaserad 3. Högrisk 2. Intermediärrisk 1c. Lågrisk (saknas) 1b. Lågrisk (B) 1a. Lågrisk (A) 1. Lågrisk 20 0 Figur 2. Fördelning av riskgrupp per diagnosår, Lågrisk: T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 µg/l. 1a. Lågrisk (A): PSA < 10 µg/l, T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser < 4mm, ålder 75. 1b. Lågrisk (B): Lågrisk som ej kategoriseras till 1a. 1c. Lågrisk (saknas): Uppgifter saknas för kategorisering av lågrisk enligt 1a/b. 2. Intermediärrisk: T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 10 PSA < 20 µg/l. 3. Högrisk: T3 och/eller Gleasonsumma 8-10 och/eller 20 PSA < 50 µg/l. 4. Regionalt metastaserad: T4 och/eller N1 och/eller 50 PSA < 100 µg/l, avsaknad av fjärrmetastaser (M0 eller MX). 5. Fjärrmetastaserad: M1 och/eller PSA 100 µg/l. 6. Uppgift saknas: Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

12 Antal fall Västra Götaland 1421 Halland 181 Övriga/privat/saknas a. Lågrisk (A) 1b. Lågrisk (B) 1c. Lågrisk (saknas) 2. Intermediärrisk 3. Högrisk 4. Regionalt metastaserad 5. Fjärrmetastaserad 6. Uppgift saknas Figur 3. Fördelning av riskgrupp per diagnostiserande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

13 Tabell 2. Antal fall per diagnosår och riskgrupp, Lågrisk 2. Intermediärrisk 3. Högrisk 4. Regionalt metastaserad 5. Fjärrmetastaserad 6. Uppgift saknas Totalt Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, Diagnosår (18) 244 (18) 376 (27) 157 (11) 299 (22) 52 (4) (20) 288 (19) 410 (28) 148 (10) 287 (19) 56 (4) (24) 320 (20) 398 (25) 123 (8) 316 (20) 51 (3) (28) 350 (22) 357 (23) 134 (8) 252 (16) 45 (3) (26) 337 (23) 351 (24) 111 (8) 246 (17) 40 (3) (27) 478 (27) 407 (23) 124 (7) 259 (15) 31 (2) (33) 495 (26) 406 (21) 125 (6) 225 (12) 43 (2) (34) 448 (24) 436 (23) 125 (7) 224 (12) 28 (1) (37) 521 (27) 329 (17) 104 (5) 196 (10) 44 (2) (34) 475 (27) 356 (20) 91 (5) 189 (11) 70 (4) (32) 479 (28) 320 (19) 97 (6) 208 (12) 41 (2) (31) 598 (31) 371 (19) 104 (5) 210 (11) 55 (3) (30) 669 (34) 350 (18) 93 (5) 190 (10) 54 (3) 1940 Totalt 6552 (29) 5702 (25) 4867 (22) 1536 (7) 3101 (14) 610 (3) Lågrisk: T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 µg/l. 3. Högrisk: T3 och/eller Gleasonsumma 8-10 och/eller 20 PSA < 50 µg/l. 5. Fjärrmetastaserad: M1 och/eller PSA 100 µg/l. 2. Intermediärrisk: T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 10 PSA < 20 µg/l. 4. Regionalt metastaserad: T4 och/eller N1 och/eller 50 PSA < 100 µg/l, avsaknad av fjärrmetastaser (M0 eller MX). 6. Uppgift saknas: Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan.

14 6 Väntetider 6.1 Väntetid mellan datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning Patienter med misstänkt prostatacancer utreds och diagnostiseras på urologiska specialistmottagningar och på vissa orter på allmänkirurgiska mottagningar. Sedan 2009 redovisas väntetid mellan datum för utfärdande av remiss på grund av misstänkt prostatacancer och datum för första besök på specialistmottagning. Överlag var väntetiderna långa. I figur 4 visas medianväntetiden i dagar för alla landsting år 2009 och I riket var medianväntetiden från remiss till första besök på mottagning 40 dagar med en spridning mellan 28 och 85 dagar mellan landstingen. I figur 5 redovisas medianväntetider per sjukhus för år Antal fall Median (2010) (2010) Övriga/privat/saknas Halland REGIONEN Västra Götaland Median samt första och tredje kvartil (dagar) Figur 4. Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, 2009 och Uppgift saknas för 2.5% av patienterna (2010). 14 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

15 Antal fall Median Kungsbacka sjukhus Sjukhus utanför regionen Kärnsjukhuset Skövde Borås lasarett Privatläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lidköping, (Bas)sjukhuset Mariestads sjukhus Varbergs sjukhus REGIONEN Falköping, Bas(sjukhuset) Kungälvs sjukhus Lundby sjukhus Skene lasarett Uddevalla sjukhus Alingsås lasarett Centrum, vårdcentralen Median samt första och tredje kvartil (dagar) Figur 5. Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

16 6.2 Väntetid från biopsitagning av prostata till PAD-besked till patienten Medianväntetiden mellan datum för provtagning (biopsi) till dess att patienten fick PAD-besked var 28 dagar i riket och det fanns en spridning från 18 till 41 dagar mellan landstingen (Figur 6). I åtta landsting var medianväntetiden för besked mer än fyra veckor. I NPCR sätter vi nu målnivån att patienten ska ha fått PAD-information inom två veckor efter biopsitagning, d.v.s. patienten ska senast andra kalenderveckan efter biopsitagning ha fått svar på PAD, vilket innebär maximalt 18 dagars väntetid. Den väntetiden är den psykologiskt mest pressande för patienten och därför fokuserar vi nu på denna väntetid. Vi undersöker i ett projekt de olika ledtiderna inom denna väntetid på patologen och på kliniken och kommer att redovisa dessa hösten Avsikten är att undersöka variationen på ledtiderna och ta reda på vilka moment som tar mest tid fram till PAD-besked. Antal fall Median Övriga/privat/saknas Västra Götaland REGIONEN Halland Median samt första och tredje kvartil (dagar) Figur 6. Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, Uppgift saknas för 12.8% av patienterna. 16 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

17 6.3 Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi Medianväntetiden för samtliga patienter som behandlades med radikal prostatektomi var 49 dagar från behandlingsbeslut till operation år 2010, med en spridning från 30 till 90 dagar mellan landstigen (Figur 7). I många landsting minskade denna väntetid något från I hela riket var väntetiden 57 dagar år 2009, d.v.s. väntetiden minskade i snitt med en vecka mellan 2009 och I figur 8 redovisas dessa väntetider för respektive opererande sjukhus, där mediantiden från beslut till operation varierade från 28 till 90 dagar. Ur tumörbiologisk synvinkel är det mycket sällan bråttom med operation, definitivt inte för låg- och intermediärrisktumörer, men ur psykologisk synvinkel för patienten ska väntetiderna inte vara så långa. En väntetid på 49 dagar från behandlingsbeslut till operation är i jämförelse med andra tumörformer relativt lång. Exempelvis var tiden från vårdplan (i regel datum för diagnos) till operation bland kvinnor med bröstcancer cirka 20 dagar, d.v.s. mindre än hälften så lång som väntetiden mellan beslut att operation skulle ske till att prostatektomi genomförts. Antal fall Median (2010) (2010) Övriga/privat/saknas Halland REGIONEN Västra Götaland Median samt första och tredje kvartil (dagar) Figur 7. Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, 2009 och Uppgift saknas för 0.2% av patienterna (2010). Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

18 Antal fall Median Privatläkare Lidköping, (Bas)sjukhuset Alingsås lasarett Varbergs sjukhus Övriga/saknas 7 35 Lundby sjukhus Kärnsjukhuset Skövde Borås lasarett REGIONEN Uddevalla sjukhus Mariestads sjukhus 1 54 Sjukhus utanför regionen Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Median samt första och tredje kvartil (dagar) Figur 8. Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

19 6.4 Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer Som mått på kvalitén på omhändertagande av patienter med metastaserad prostatacancer redovisas tid mellan provtagning och behandlingsbeslut, vilket i en stor majoritet av fallen även utgör datum för insatt icke-kurativ behandling. I 98% av fallen var detta hormonbehandling, vanligen i form av medicinsk kastration och då oftast med GnRH-analog. Mediantiden mellan provtagning och behandling för män med metastaserad prostatacancer var 17 dagar i landet med en spridning från 2 till 32 dagar (Figur 9). Till skillnad från övriga väntetider så var första kvartilsgränsen (när 25% av patienterna fått ett behandlingsbeslut) noll eller nära noll dagar i de flesta landsting, vilket vi tolkar som att patienter med indikation för symtomatisk behandling fick den snabbt. Antal fall Median (2010) (2010) Övriga/privat/saknas 7 0 Halland REGIONEN Västra Götaland Median samt första och tredje kvartil (dagar) Figur 9. Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för patienter med metastaserad sjukdom (M1 eller PSA 100 µg/l) och icke-kurativ terapi, per behandlande landsting, 2009 och Uppgift saknas för 0.0% av patienterna (2010). Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

20 7 Diagnostik 7.1 Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes I registret anges en av tre orsaker som anledning till att prostatacancern upptäcktes; hälsoundersökning (PSA-test utan symtom från urinvägarna eller andra symtom), symtom från nedre urinvägarna (LUTS lower urinary tract symptoms) eller andra symtom/annan orsak. Andelen fall som upptäckts vid en hälsoundersökning med PSA-testning har ökat snabbt. År 2004 upptäcktes 28% av tumörerna via en hälsoundersökning och den andelen hade ökat till 42% år 2010 (Tabell 3). Det fanns en stor spridning i andelen av tumörer som upptäcktes via hälsoundersökning mellan landstingen och framförallt mellan olika sjukhus (Figur 10 och 11). Dessa stora skillnader speglar den stora variationen i attityd till PSA-testning som screening-metod för prostatacancer som finns bland urologer i landet. Tabell 3. Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, Hälsoundersökning LUTS Andra symptom/ annan orsak Uppgift saknas Totalt Diagnosår (29) 879 (45) 486 (25) 2 (0) (28) 860 (45) 498 (26) 7 (0) (30) 761 (40) 557 (29) 12 (1) (41) 663 (37) 375 (21) 21 (1) (40) 628 (37) 306 (18) 81 (5) (50) 546 (28) 364 (19) 62 (3) (49) 615 (32) 313 (16) 59 (3) 1940 Vid PSA-testning av symtomfria män anger Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård [3, 4] att en skriftlig och muntlig information om möjliga konsekvenser av provet ska ges innan provtagningen (prioritet 2). Socialstyrelsen har för det ändamålet tagit fram en informationsfolder i samarbete med bland annat Svensk Urologisk Förening. Vi studerade hur denna information använts bland 1800 män diagnostiserade under Männens prostatacancer hade diagnostiserats vid en hälsoundersökning, och de hade fått aktiv monitorering, radikal prostatektomi eller strålbehandling [5]. I en brevenkät tillfrågades dessa män om de hade informerats om konsekvenserna av PSA-tagningen innan blodprovet togs. En låg andel av männen angav att de hade fått skriftlig eller skriftlig och muntlig information innan blodprovet; år /521, (12%), år /520 (13%) och /522 (16%). Ungefär 50% av männen angav att de fått enbart muntlig information om konsekvenser av PSA-testet innan blodprovet. Dessa resultat tyder på att skriftlig information om PSA-testets konsekvenser fortfarande används i liten utsträckning och att broschyren tyvärr förefaller ha haft ett lågt genomslag. Flera olika sätt prövas för närvarande för att utvärdera PSA-testning och undersöka hur man bäst ska använda PSA. I Skåne kontaktades under våren män per brev där de informerades om PSA-testningens för- och nackdelar. De erbjöds även att ta ett PSA-test inom en månad i primärvården och ombads att svara på några frågor i en enkät. Av kontaktade män svarade 752 (52%) på enkäten och nästan alla uppskattade informationen, men endast 265 män (18%) antog erbjudandet om PSA-test inom en månad (O Bratt pers. medd.). I Örebro star- 20 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

21 tades för två år sedan en sköterskemottagning dit män som vill testa sitt PSA kan vända sig. Totalt har 270 patienter ringt till mottagningen, och 212 har kommit på besök. Av dessa har 42 män (20%) avstått från att ta PSA, 21 (10%) har fått kontakt med urolog och 4 (1.8%) har diagnostiserats med prostatacancer (O Andrén pers. medd.). Antal fall Västra Götaland 1421 Halland 181 Övriga/privat/saknas 338 REGIONEN Hälsoundersökning LUTS Andra symptom Uppgift saknas Figur 10. Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

22 Antal fall Alingsås lasarett Borås lasarett Centrum, vårdcentralen Falköping, Bas(sjukhuset) Kungsbacka sjukhus Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset Skövde Lidköping, (Bas)sjukhuset Lundby sjukhus Mariestads sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skene lasarett Uddevalla sjukhus Varbergs sjukhus Privatläkare Sjukhus utanför regionen REGIONEN Hälsoundersökning LUTS Andra symptom Uppgift saknas Figur 11. Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

23 7.2 PSA-nivå vid diagnos Medianvärden för PSA-nivån vid diagnos har sjunkit kraftigt under en 10-årsperiod, från 23 µg/l år 1998 till 9 µg/l år 2010 (Tabell 4). Andelen tumörer som upptäckts i intervallet 4-10 µg/l har dubblerats samtidigt som gruppen av män med PSA µg/l och högre än 100 µg/l har halverats (Figur 12). Dessa stora förändringar bekräftar att en ökande andel fall diagnostiseras p.g.a. PSA-testning av symtomfria män. Täckningen för denna viktiga prognostiska variabel är god, för 98% av fallen i NPCR finns ett PSA-värde mätt i blodprov i anslutning till diagnosdatum tillgängligt sedan Tabell 4. PSA-nivå (µg/l) per diagnosår, Median Första kvartil Tredje kvartil Uppgift saknas (%) Totalt Diagnosår (3) (3) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) 1940 Totalt (2) I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård som publicerades 2007 sänktes brytpunkten för rekommendation att efter PSA-testning gå vidare med biopsiundersökning, från PSA-värde 4 µg/l till 3 µg/l. Man kan inte se någon riktigt tydlig effekt av denna förändring i andelen män med prostatacancer med PSA i intervallet 3-4 µg/l mellan åren före och efter Istället ses en långsam ökning allt sedan 2002 av denna grupp (Figur 13). Andelen män som har PSA under 3 µg/l vid diagnos är liten och oförändrad över tid. Anledningen till att biopsi tagits på dessa män kan vara ett onormalt fynd vid palpation av prostatakörteln, onormala värden på tilläggsprover till PSA (fri totalkvot) eller lätt förhöjda PSA-värden hos unga män. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

24 PSA < 3 3 PSA<4 4 PSA<10 10 PSA<20 20 PSA<100 PSA 100 Uppgift saknas Figur 12. PSA-grupp vid diagnos per år, Figur 13. Andel män med PSA-nivå mellan 3 och 4 µg/l per diagnosår, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

25 7.3 Antal tagna biopsier Ett annat område där utvecklingen har varit snabb är tekniken vid prostatabiopsier med hjälp av transrektal ultraljudsundersökning. Allt fler vävnadskolvar tas vid samma provtagningsomgång, och bedövning används sedan några år i en allt större utsträckning vid provtagningen. Ju fler biopsier som tas desto större är sannolikheten att en prostatacancer diagnostiseras. Riktlinjerna för prostatacancersjukvård anger att 8 till 12 kolvar ska tas, och om aktiv monitorering är aktuell ska två omgångar av biopsier tas för att utesluta en behandlingskrävande prostatacancer. Medianvärdet för antalet tagna biopsikolvar har ökat från 8 till 10 mellan 2007 och 2010 (Tabell 5), vilket speglar en internationell trend. Det fanns en viss spridning i hur många biopsier som togs i landet, mindre än sex biopsier togs i liten utsträckning och i enstaka landsting tog man tretton eller fler biopsier (Figur 14). I en enkät via Svenskt Urologiskt Nätverk (SUNe) undersöktes biopsitekniken bland 137 svenska urologer [6]. I korthet visade undersökningen att lokalbedövning innan provtagningen användes av 87% av urologerna, och att 84% regelbundet tog 10 kolvar eller mer i en biopsiseans, medan bara 66% regelbundet biopserade anteriora prostata, ett område där cancer ofta kan vara svår att påvisa. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

26 Tabell 5. Antal tagna biopsier, per diagnosår, Median < Uppgift saknas Totalt Diagnosår (10) 609 (36) 713 (42) 33 (2) 166 (10) (8) 594 (31) 947 (49) 63 (3) 175 (9) (5) 584 (30) 999 (51) 86 (4) 170 (9) 1940 Antal fall Median Västra Götaland Halland Övriga/privat/saknas REGIONEN < Uppgift saknas Figur 14. Antal tagna biopsier (median samt andel enligt gruppering), per diagnostiserande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

27 7.4 Skelettscintigrafi Som ett led i utredningen av prostatacancer ingår undersökning av skelettet, vanligen med skelettscintigrafi, för att undersöka om patienten har fjärrmetastaser, som oftast finns i skelettet, vanligtvis i kotpelaren. Men eftersom risken för skelettmetastaser för män med låg- och intermediärrisktumörer är mycket liten anger man i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård från 2007 [3, 4] liksom i regionala vårdprogram att män med lokaliserad prostatacancer (T1-2, PSA mindre än 20 µg/l och Gleasonsumma 6 eller lägre) inte ska genomgå skelettscintigrafi eftersom risken för skelettmetastaser understiger 3%. I ett fåtal fall kan det ändå finnas indikation för skelettscintigrafi även bland män med sådana tumörer, till exempel vid ryggsmärta. Internationellt är detta en av de undersökningar som nyligen identifierats som en möjlighet till att reducera onödiga kostnader i cancervården utan att vårdkvalitén påverkas [7]. I NPCR rapporteras inte vilken typ av morfologisk undersökning som använts för att undersöka eventuell närvaro av skelettmetastaser; skelettscintigrafi, CT, MR eller slätröntgen. I en valideringsstudie av patienter diagnostiserade 2009 fann vi att skelettscintigrafi var den klart vanligaste undersökningsmetoden för att undersöka eventuell närvaro av skelettmetastaser. I den grupp av 170 män som genomgått skelettundersökning hade 149 (88%) undersökts med skelettscintigrafi. NPCR har i flera år redovisat den andel män med låg- och intermediärrisktumörer som genomgår skelettscintigrafi och antalet av dessa onödiga skelettscintigrafier har minskat kraftigt i Sverige under 2000-talet. I många landsting mer än halverades andelen patienter med utförda skelettscintigrafier mellan år 2003 och 2010 (Figur 15). Vi sätter nu målnivån att högst 5% av män med lågrisktumörer ska genomgå skelettscintigrafi, i många landsting är detta mål redan uppnått. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

28 Antal fall Västra Götaland Halland Övriga/privat/saknas REGIONEN Figur 15. Andel patienter med T1-2, PSA mindre än 20 µg/l och Gleasonsumma 6 eller lägre som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

29 Vi har nu även analyserat den andel män som uppfyllde kriterierna för skelettscintigrafi; ålder under 75 år, klinisk T3 tumör, Gleasonsumma 8-10 eller PSA µg/l och som genomgick undersökning (Figur 16). Av de patienter för vilka Riktlinjerna rekommenderade skelettscintigrafi i landet genomgick 61% en sådan undersökning. Det kan finnas en rad anledningar till att undersökningen inte bedöms vara indicerad, framförallt om resultatet av undersökningen inte påverkar valet av behandling, d.v.s. där man inte har för avsikt att ge kurativ terapi i frånvaro av skelettmetastaser eller att man bedömer att risken för skelettmetastaser är så låg att man avstår av detta skäl trots att kurativ behandling planeras. Vi fann att det i vissa landsting skett en viss minskning av undersökningar där indikation förelåg och i riket har användandet av skelettscintigrafi på denna grupp av patienter minskat något från 2003 till En möjlig orsak till denna minskning är att det skett ett överspill av rekommendationen att avstå undersökning för låg- och intermediärriskpatienter till patienter med högrisktumörer för vilka undersökning rekommenderas. I NPCR förespråkar vi att en målnivå på 80% sätts för andel män, med indikation för skelettscintigrafi enligt vårdprogram, som genomgår undersökningen. Antal fall Västra Götaland Halland Övriga/privat/saknas REGIONEN Figur 16. Andel patienter 75 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA µg/l som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

30 I en separat analys undersökte vi även användning av skelettscintigrafi bland män äldre än 75 år med lokalt avancerade tumörer, och totalt genomgick cirka 39% av dessa män skelettscintigrafi. Generellt sett var användandet lägre än bland de yngre männen, men någon nedgång mellan 2003 och 2010 sågs inte i riket som helhet (Figur 17). För denna grupp av patienter är det rimligt med en något lägre andel skelettscintigrafier, NPCR föreslår 60%. Antal fall Västra Götaland Halland Övriga/privat/saknas REGIONEN Figur 17. Andel patienter äldre än 75 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA µg/l som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

31 8 Behandling 8.1 Täckningsgrad för registrering av primärbehandling Efter genomförd behandling eller senast sex månader efter diagnos skall patientens primärbehandling rapporteras. Täckningsgraden för denna registrering är mycket god i NPCR. För 2010 var primärbehandlingsblanketter inrapporterade i april 2012, vilket innebär 98% täckning jämfört med de män för vilka diagnosblankett inrapporterats (Tabell 6). Tabell 6. Täckningsgrad av primärbehandlingsblanketten, per diagnostiserande landsting och år, Västra Götaland Halland Övriga/ privat/ saknas Totalt Diagnosår (98) 114 (98) 256 (97) 1754 (98) (100) 128 (100) 327 (100) 1688 (100) (100) 189 (100) 316 (100) 1939 (100) (100) 181 (100) 337 (100) 1939 (100) 8.2 Behandlingsstrategi I NPCR skall anges vilken behandlingsstrategi som har valts; konservativ behandling (aktiv monitorering och symtomstyrd terapi särskiljs sedan 2007), kurativ terapi eller icke-kurativ terapi. Icke-kurativ terapi innebär i den absoluta majoriteten av fall (98%) hormonbehandling. Figur 18 visar primärbehandling för de fem olika riskkategorierna och hur behandlingen har förändrats över tid. Totalt har det skett en ökning av andelen män som primärt behandlas med kurativ behandling och en nedgång av andelen män som primärt behandlas med konservativ behandling. Mellan 1998 och 2010 dubblerades ungefär andelen män med lokaliserad intermediärrisk- och högrisktumör som behandlades med operation eller strålning. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

32 Lågrisk Intermediärrisk Konservativ terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Konservativ terapi Kurativ terapi Hormonterapi Högrisk Regionalt metastaserad Konservativ terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Konservativ terapi Kurativ terapi Hormonterapi Fjärrmetastaserad Konservativ terapi Kurativ terapi Hormonterapi Figur 18. Behandlingsstrategi per riskgrupp och diagnosår, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

33 Sedan 2007 särskiljs behandlingsstrategierna aktiv monitorering och symtomstyrd terapi. Aktiv monitorering innebär att ingen behandling ges primärt utan att patienten istället följs regelbundet med PSA-kontroller och re-biopsier av prostata. Vid tecken till progress behandlas patienten med operation eller strålning. Symtomstyrd terapi innebär att patienten följs och hormonbehandling ges vid symtomatisk progress. För män med under 75 år med lågrisktumör har andelen som följs med aktiv monitorering ökat (Figur 19), medan andelen symtomstyrd terapi har ökat hos män äldre än 75 år med lågrisktumör (Figur 20) Lågrisk Intermediärrisk Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Högrisk Regionalt metastaserad Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Fjärrmetastaserad Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Figur 19. Behandlingsstrategi för patienter 75 år eller yngre vid diagnos, per riskgrupp och diagnosår, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

34 Lågrisk Intermediärrisk Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Högrisk Regionalt metastaserad Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Fjärrmetastaserad Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Figur 20. Behandlingsstrategi för patienter äldre än 75 år vid diagnos, per riskgrupp och diagnosår, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

35 Lågrisk Intermediärrisk < < Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Högrisk Regionalt metastaserad < < Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi 0 Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Fjärrmetastaserad < Aktiv monitorering Symptomstyrd terapi Kurativ terapi Hormonterapi Figur 21. Behandlingsstrategi per riskgrupp och åldersgrupp, Figur 21 visar att andelen män som genomgår kurativ behandling är starkt åldersberoende i alla riskkategorier, likaså är bruket av hormonbehandling bland män med lokaliserade högrisktumörer och regionalt metastaserade tumörer åldersberoende. För män med lågrisktumörer är aktiv monitorering en möjlig och ofta lämplig behandlingsstrategi, men det finns en stor variation mellan landstingen i hur ofta denna strategi tillämpades Andelen av män under 75 år med tumörer som definieras som mycket låg risk för död i cancer som behandlades med aktiv monitorering varierade från cirka 40% till mer än 80% mellan landstingen i Sverige (Figur 22). Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

36 Antal fall Västra Götaland Halland 0 15 Övriga/privat/saknas REGIONEN Ålder 60 Ålder > 60 Figur 22. Andel män med lågrisktumör (PSA 10 µg/l eller lägre, T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser mindre än 4mm, ålder 75 år eller yngre) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

37 Resultat från två randomiserade studier visar att den prostatacancerspecifika dödligheten är lägre bland män som fått kurativ behandling än bland män som behandlats med symtomstyrd terapi eller hormonbehandling [8, 9] och bland som män genomgått PSA-screening [10]. I NPCRs uppföljningsstudie hade män som var yngre än 70 år med en lokaliserad lågrisktumör som primärt behandlades med monitorering 2.4% risk att dö av prostatacancer inom 10 år efter diagnos och 19% risk att dö av annan orsak [11]. Det betyder att om alla män i den gruppen behandlades med kurativ terapi skulle många överbehandlas. Aktiv monitorering var därför i Socialstyrelsens riktlinjer den strategi som fick högst prioritet vid behandling av män med lågrisktumörer som hade en förväntad överlevnad mellan 10 och 20 år. Däremot gavs kurativ behandling högst prioritet för män med lokaliserade intermediär- och högrisktumörer om dessa män hade en förväntad överlevnad mer än 10 år och bland män med lågrisktumörer med en förväntad överlevnad över 20 år. Det var en måttlig spridning mellan landstingen av andelen män under 75 år med intermediäroch högrisktumör som behandlades kurativt (Figur 23). Däremot fanns det en stor skillnad mellan enskilda sjukhus i andelen män som genomgick kurativ terapi (Figur 24). Eftersom biologisk och inte kronologisk ålder avgör behandling ska inte samtliga patienter i denna kategori rekommenderas kurativ behandling. En del patienter väljer aktiv monitorering för att undvika minskad livskvalitet, och därför är inte 100 procent aktivt behandlade män i denna grupp ett mål. Vi vet från tidigare studier att cirka en tredjedel av män som väljer aktiv monitorering senare får aktiv behandling efter en uppföljningstid på cirka fyra år [12]. För att utvärdera optimal uppföljningsstrategi vid aktiv monitorering har en klinisk studie startats, SAMS Studie om Aktiv Monitorering i Sverige (PI Ola Bratt, Helsingborg). I studien jämförs traditionell uppföljning med PSA-testning och re-biopsier med ett protokoll där extensiv re-biopsi görs omedelbart efter diagnostisk biopsi och sedan följs patienten med enbart PSA-kontroller. Primär endpoint är konvertering till aktiv terapi, d.v.s. operation eller strålbehandling. För de patienter som inte kan randomiseras finns en observationsstudie i SAMS. Vi tror att SAMS kan medföra att uppföljning vid aktiv monitorering harmoniseras, så att uppföljning och val av tidpunkt för aktiv behandling blir mer likartat i landet. SAMS är en studie där studieformulären i SAMS är upplagda i INCA, vilket medför att kostnaden för SAMS-studien blir mycket lägre än om en separat organisation skulle ha byggts upp för att hantera dessa protokoll. SAMS ska därför ses som en pilotstudie för att använda INCA för kliniska studier. Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

38 Antal fall Västra Götaland 590 Halland 70 Övriga/privat/saknas 72 REGIONEN Figur 23. Andel intermediär-/högriskpatienter 75 år eller yngre vid diagnos som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport, 2010

39 Antal fall Alingsås lasarett Borås lasarett Centrum, vårdcentralen Falköping, Bas(sjukhuset) Kungsbacka sjukhus Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset Skövde Lidköping, (Bas)sjukhuset Lundby sjukhus Mariestads sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skene lasarett Uddevalla sjukhus Varbergs sjukhus Privatläkare Sjukhus utanför regionen REGIONEN Figur 24. Andel intermediär-/högriskpatienter 75 år eller yngre vid diagnos som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport,

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Antal fall och täckningsgrad, trender 9 Ny och förbättrad klassifikation

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Västra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Södra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Uppsala-Örebroregionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Södra

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Södra

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 15 Oktober 16 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Sydöstra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Uppsala-regionen

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Uppsala-Örebroregionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancersjukvård Ola Bratt Docent, överläkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Socialstyrelsens uppdrag från regeringen Nationella riktlinjer med

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 150827 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Prostatascreening. Ove Andrén

Prostatascreening. Ove Andrén Prostatascreening Ove Andrén Verksamhetschef, Professor Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro Ordförande Nationella Vårdprogramsgruppen för prostatacancer 1 Definition av screening Systematisk undersökning

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

PROSTATACANCER Dalarnas län

PROSTATACANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp PROSTATACANCER

Läs mer

Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet

Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet Equalis användarmöte i Endokrinologi 21-22 september 2015 Charlotte Becker Inledning Bakgrund Nationella Riktlinjer Nationella Vårdprogrammet Incidens och mortalitet

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2 Prostatacancer Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare 2017-02-28 Kortversion 1.2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Indikationer för utredning symtom... 3 3. PSA-testning av symtomfria män... 3

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket.

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket. Äldre män underbehandlas Ny svensk studie visar att många äldre män med högrisk för prostatacancer underbehandlas. Men skillnaderna är stora regionalt. Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen

Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen Utvecklingsplan Prostatacancer i norra regionen Bakgrund Prostatacancer är den absolut vanligaste cancersjukdomen i Sverige med 9279 nya fall år 2010 varav 1014 i den norra regionen. Av all cancer hos

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Årsrapport 2012 (RMPG) urologi

Årsrapport 2012 (RMPG) urologi Årsrapport 2012 (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarmsoch ändtarmscancervård 2014 Indikatorer Bilaga 1.1. Femårsöverlevnad vid cancersjukdom Relativ femårsöverlevnad för person som diagnostiserats med

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV SVF Urologisk cancer Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV Fem olika SVF:er Prostatacancer (10 000) Urotelial cancer (2 500) Njurcancer (1 000) Testikelcancer (500) Peniscancer (150)

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Program Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of prostate cancer Monte-Carlo Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Bone Scan Index med PET-CT

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar Blåscancer I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer