Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående av en ledamot från Jönköping respektive Östergötland samt två ledamöter från landstinget i Kalmar län. 1. Utvecklingstendenser Organisatoriska Elektiv 5-dygns avdelning finns i Linköping, Norrköping och Kalmar i samverkan med kirurgklinikerna. I Eksjö och Värnamo hyr Urologkliniken RJl sängplatser. Uppdraget innebär riktad elektiv urologi under veckan och en halvering av vårdplatser liksom ett begränsat akutuppdrag helgtid. I Kalmar har man startat kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA). Stenverksamheten ska koncentreras på ett sjukhus i varje region. I Östergötland och Jönköping är stenverksamheten sedan tidigare koncentrerad till Norrköping och Värnamo. I Kalmar utövas ESVL i Oskarshamn och större stenkirurgi i Västervik. I Östergötland har en urodynamisk utredningsenhet startats i urologklinikens regi. I Jönköpings län finns länsurologisk klinik sedan 1 januari Mottagningsverksamhet och operativ verksamhet finns på länets tre sjukhus. Egen urologisk enhet på Ryhov, i uppdraget för 2015 ingår platsreduktion med 5 vårdplatser. TURB verksamhet koncentreras till Eksjö. Nya metoder i opererande verksamhet Robotassisterad laparoskopisk kirurgi vid cystektomi, nefrektomi, partiell nefrektomi och njurbäckenplastik är nu etablerade metoder i Östergötland. Robotassisterad laparoskopisk nefrektomi, partiell nefrektomi och njurbäckenplastik är etablerade metoder i Jönköping. I verksamhetsplan för 2015 Landstinget i Kalmar län anges som ett av målen att skapa införandeplan för robotkirurgi. I dag utförs ca 25 operationer årligen med

2 2 (11) robotkirurgi på patienter från länet i Linköping. Dessutom köps ytterligare ett fåtal ingrepp utanför regionen. Diagnostik PET-CT används sparsamt inom urologin i regionen. Den PET-CT utrustning som finns tillgänglig i regionen lämpar sig inte för diagnostik av prostatacancer. Ett fåtal fall remitteras därför till Lund eller Uppsala. Dessa undersökningar kommer att kunna utföras i Linköping inom ett år. Speciell MR-utrusning för lokal diagnostik av prostatacancer finns nu i Kalmar. 2. Medicinska resultat Kommentarer till rapporter: Cancer i sydöstra Sverige 2014 (RCC Sydöstra): Baserad på åren Antalet nydiagnostiserade prostatacancerfall verkar nu minska men är fortfarande den vanligaste cancerformen (ca 1150 nya fall under 2013). Mortaliteten ter sig fortfarande oförändrad, men man bör tänka på att effekten av insatta behandlingar kan ta år innan man kan säkert påvisa förändringar. Möjligen kan en mer aggressiv behandling av lokalt avancerad prostatacancer ge snabbare påverkan på mortalitet. Incidensen testikelcancer verkar långsamt öka, men mortaliteten ligger fortsatt mycket lågt. Njurcancerincidens och mortalitet minskar något under perioden och övrig cancer i urinvägarna ökar något med oförändrad mortalitet. Prostatacancer, Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2013 (NPCR): Även här konstaterar man att den tidigare incidensökningen nu planat ut, samtidigt som mortaliteten är i princip oförändrad. Sydöstra sjukvårdsregionen har täckningsgrad (100 %) i registret under alla de år som redovisas ( ), kort inrapporteringstid. I rapporten ses fortsatt långa ledtider, men förbättringar har gjorts. Så kallad aktiv monitorering vid lågriskcancer fungerar väl i alla landsting. Kurativ behandling, framförallt för gruppen 75 år och äldre kan öka vid intermediär och högriskcancer. Diskussioner i multidisciplinär konferens bör öka för gruppen män med högriskcancer. Dagar i median där annat ej anges Remiss till första specialistbesök Biopsi till PADbesked Behandlingsbeslut till prostatektomi Biopsi till behandlingsbeslut (metast. Riket Kalmar Jönköping Östergötland

3 sjukdom) MDK vid högriskcancer Aktiv monitorering, lågrisk <66 år Aktiv monitorering lågrisk, >65 år Kurativ terapi, Intermediärrisk, <70 år Kurativ terapi, Intermediärrisk, år Kurativ terapi, högrisk, <70 år Kurativ terapi, högrisk, år 39 % 13 % 60 % 12 % 64 % 75 % 64 % 66 % 74 % 100 % 76 % 77 % 79 % 69 % 79 % 83 % 49 % 46 % 43 % 36 % 90 % 92 % 71 % 79 % 51 % 48 % 69 % 42 % 3 (11) Löften till cancerpatienter, prostatacancer dec 2014 (RCC Sydöst): Denna rapport redovisar löfte 1 och 2 för gruppen med prostatacancerdiagnos under perioden 1 september 2012 till och med 31 augusti Tiden mellan remiss och operation har minskat till ca 4 månader i Östergötlands och Jönköpings län, men är 6 månader i Kalmar län. Väntetid mellan remiss och behandlingsstart vid metastaserad sjukdom är nu ca 5-6 veckor. Kurativt syftande behandling vid intermediär och högriskcancer i regionen har nått det nationella målvärdet, detsamma gäller för målnivåerna för aktiv monitorering vid lågriskcancer. Målnivåerna för multidisciplinär konferens vid högriskcancer nås ej. Testikelcancer årsrapport 2013 (Cancercentrum) Utgör endast 1% av manlig cancer men är den vanligaste cancerformen hos män år. En incidensökning på ca 2% årligen har setts sedan 70-talet vilket medfört att den åldersstandardiserade incidensen mer än fördubblats under denna period, nu ca 7/ män (åldersstandardiserat). Orsaken till denna ökning är inte känd. Prognosen är mycket god (97 % botas, vilket är i topp i Europa) vilket ger en allt ökande prevalens då antalet vunna levnadsår är år per botad patient. Med tanke på antalet vunna levnadsår efter behandling är optimal behandling och minimering av biverkningar av stor vikt. Majoriteten av patienter med spridd sjukdom behandlas på regionsjukhus. Mediantiden mellan orchiectomi till start av kemoterapi vid spridd sjukdom (seminom, nonseminom) är lång (55 respektive 50 dagar) i regionen jämfört med riket (34 respektive 31 dagar). Nationell kvalitetsrapport för blåscancer 2013 (Cancercentrum) Man konstaterar att andelen registrerade patienter på lågvolymsjukhus (< 40 fall per år) har minskat men fortfarande är för hög (ca 50 % av alla patienter). Tiden mellan remiss och utförd resektion av blåstumör alternativt biopsi önskar man vara högst 28 dagar och i vår region behandlas 38 % inom 30 dagar, 43 % inom 60 dagar och 19 % senare än 60 dagar. Rikets siffror är 35, 37 respektive 27 %.

4 4 (11) Njurcancer, Nationell kvalitetsrapport 2013(Cancercentrum) Flertalet som drabbas av njurcancer är år varav 3/5 är män. Mortaliteten har de senaste åren minskat något. Ca hälften av dessa upptäcks incidentellt, dvs. en röntgenundersökning av annan orsak påvisar en njurcancer. Dessa patienter bör utredas med en datortomografi av både buk och bröstkorg. Andelen har ökat och samtliga regioner förutom sydöstra regionen uppnår 2013 målsättningen att 90 % av patienterna skall genomgå denna utredning. Behandling har långsamt koncentrerats till färre centra vilket sannolikt förbättrar målsättningen att fler njursparande behandlingar genomförs. Sydöstra regionen har inte uppvisat en ökning av njursparande kirurgi under perioden, men använder sig av annan teknik för att bevara njurfunktion (så kallad RF-behandling) vilket totalt sett innebär en god andel njursparande behandling. Medianväntetiden från remiss till operation (målnivå 30 dagar) var 56 dagar i riket, ca 50 dagar i Jönköpings, 65 dagar i Östergötlands och 92 dagar i Kalmar län. Denna tid utgörs framförallt av tiden mellan remiss och behandlingsbeslut. Sydöstra regionen uppvisar störst andel behandling som genomförts med robotassisterad laparoskopisk teknik. Peniscancer, Nationell kvalitetsrapport 2013, diagnosår (Cancercentrum) Peniscancer är den minst vanliga tumörformen inom urinvägarna, med en incidens på ca 85 fall per år i Sverige. Incidensen har ökat något under perioden utan känd orsak. Man ser en diskrepans mellan inrapporterad behandling och de nationella riktlinjerna vad gäller lymfkörtelkirurgi och organsparande kirurgi. Tidig upptäckt av lymfkörtelmetastaser är en viktig prognostisk faktor. Primär kirurgi utfördes vid 60 sjukhus vilket kan förklara delar av detta. Målvärden för ledtider är att minst 80 % av patienterna bör ha fått ett besök på specialistmottagning inom 14 dagar samt att mer än 80 % skall ha fått behandling inom 4 veckor från diagnos. På US Linköping behandlades 35 patienter under perioden, endast US Örebro och Södersjukhuset behandlade fler patienter. Sydöstra regionen hade också högst andel patienter vilka genomgick diagnostisk körtelutrymning varav näst högst andel med hjälp av sentinel node teknik. Incidens Incidens urologisk cancer ökar sannolikt både beroende på åldersstukturen i landet och en ökad diagnostik. Samtliga data hämtad ur Socialstyrelsens statistikdatabas , åldersstandardiserad incidens per inv enl år 2000.

5 5 (11)

6 6 (11) Behandlingsfrekvens I både Jönköping och Kalmar ses en behandlingsfrekvens inom slutenvården som ligger något över medelvärdet för riket. Antalet dagkirurgiska åtgärder är högre än medelvärdet för riket i Östergötland och Kalmar. Man kan även notera en högre frekvens operationer av njure och njurbäcken i Jönköping samt operationer av urinblåsan i både Kalmar och Jönköping. Hela regionen uppvisar en högre frekvens operationer av prostata. Samtliga dessa data tagna ur Socialstyrelsens statistikdatabas Operationer i slutenvård samt Dagkirurgi den 15/ Siffrorna är baserade på individens bostadsort och ej utförande sjukhus. Samtliga urologiska operationer (åtgärdskodgrupperna K samt UK) i slutenvård, antal per inv.

7 7 (11) Urologiska åtgärder utförda som ddagkirurgi, antal per inv Samtliga operationer på njure och njurbäcken i slutenvård, antal per inv.

8 8 (11) Samtliga operationer på urinblåsa i slutenvård, antal per inv. Samtliga operationer på prostata i slutenvård, antal per inv. 3. Tillgänglighet Jönköping Kalmar Östergötland Nybesök Totalt 164 (305) 420 (456) 239 (374) >60dagar 9 (44) 142 (151) 22 (25) Behandlingar Totalt 102 (128) 175 (111) 204 (182) >60 dagar 17 (36) 68 (34) 9 (20)

9 9 (11) Avser samtliga besök och behandlingar. Mätdatum , siffror från inom parentes. 4. Riktlinjer Vårdprogram Nationellt vårdprogram för prostatacancer Detta är det allra första svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Innehållet följer Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för prostatacancersjukvården. Viktiga delar i vårdprogrammet: Fler män med högriskcancer ska opereras eller strålbehandlas. Män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning än idag. Män med mycket låg risk ska inte behandlas alls, utan enbart följas upp. Nationella åldersberoende gränser anges för blodprovet PSA. Krav anges för sjukhus som utreder och behandlar prostatacancer, bland annat hur många operationer som minst ska utföras per år. Nya läkemedel för spridd prostatacancer kommer att kräva ökade resurser. En särskild version av vårdprogrammet har tagits fram för primärvårdens allmänläkare. En MDK(multidisciplinär konferens) bör genomföras före behandlingsbeslut för patienter: med högrisk prostatacancer utan känd fjärrmetastasering och förväntad kvarvarande livstid över 5 år utan cancer. efter radikal prostatektomi för att ta ställning till adjuvant behandling. vid Gleasonsumma 8 10, utbredd cancer extraprostatiskt och/eller i resektionsytor, lymfkörtelmetastaser eller PSA nadir 0,1 µg/l. med återfall efter en kurativt syftande behandling, om handläggningen inte tidigare har diskuterats vid en MDK. med nyligen utvecklad kastrationsresistent prostatacancer. med progress under behandling för kastrationsresistent prostatacancer. med andra särskilt komplicerande sjukdomar eller tillstånd som kan påverka handläggningen av prostatacancern.

10 som själva önskar att handläggningen diskuteras vid en MDK. 10 (11) Abirateron (Zytiga ) tillsammans med prednisolon 10 mg dagligen har som registrerade indikationer kastrationsresistent, metastaserad prostatacancer före och efter behandling med docetaxel. Enzalutamid (Xtandi ) har som registrerad indikation kastrationsresistent, metastaserad prostatacancer efter behandling med docetaxel. Syftet med standardiserade vårdförlopp är att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt. Ledtider för uppföljning av det standardiserade vårdförloppet: Patientgrupp Från Till Tid Högriskcancer där kurativt syftande behandling kan vara aktuell Remissbeslut vid välgrundad misstanke Start av behandling (eller beslut om att avstå från behandling) 60 kalenderdagar Högriskcancer där kurativt syftande behandling inte är aktuell Remissbeslut vid välgrundad misstanke Start av behandling (eller beslut om att avstå från behandling) 28 kalenderdagar Låg- och mellanriskcancer Remissbeslut vid välgrundad misstanke Diagnosbesked och behandlingsdiskussion med patienten 28 kalenderdagar Ledtiderna är de tider som vården ska kunna erbjuda patienterna. Den enskilda patienten kan tacka nej till ett erbjudet utrednings- eller behandlingsdatum av personliga skäl vilket leder till längre ledtider. Remissbeslut: den dag då remissen upprättades/dikterades (remissens dokumentdatum). Behandlingsstart: datum för operation, medicinsk behandling, inklusive neoadjuvant behandling, eller strålbehandling. Under 2013 infördes en nationell multidisciplinär konferens för patienter med nydiagnosticerad peniscancer, vilken sedan dess genomförs varje vecka. Konferensen genomförs med representanter från samtliga regionsjukhus vilka tar emot

11 11 (11) och bereder respektive regions samtliga fall, samt deltar i beslut om behandling och var denna skall utföras. Under 2014 beslutades att kurativt syftande peniscancerkirurgi skall utföras på två enheter i Sverige Universitetssjukhuset i Örebro samt Skånes universitetssjukhus i Malmö 5. Hälsoperspektiv Rökstopp inför operation. Osteoporosprofylax vid behandling av kastrationsresistent prostatacancer. Bäckenbottenträning inför prostatektomi. Dietistkontakt inför större kirurgi. 6. Investeringar Robotassisterad laparoskopisk teknik i Kalmar län. 7. Förändringar av vårdbehov Nivåstrukturering av kurativbehandling vid penis cancer leder att denna patientgrupp behöver remitteras utomläns. Förberedelser ska ske för att införa robotassisterad kirurgi i Kalmar, i dag utförs ca 25 operationer från länet vid Universitetssjukhuset i Linköping och även ett fåtal ingrepp utanför regionen, dessa operationer planeras tas till Kalmar. Detta kräver utbildning av Kalmars urologer under längre tid. Standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och blåscancer ställer stora krav på samarbete med andra kliniker samt samarbete mellan landsting. Initialt finns risk att resurser tas från andra patientgrupper men i längden kommer vårdtiderna att förkortas och de regionala skillnaderna i cancervården minskas. För RMPG urologi i Sydöstra sjukvårdsregionen Vedran Azinovic Reidar Källström Bruno Larsson

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Fastställd version,

Läs mer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-10 Första utkast Tillämpningarna är utarbetade

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård,

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Beställning Länssjukvård Uppföljning januari - april 2015 Bakgrund Länssjukvårdens och Närsjukvårdens uppdrag ska svara upp mot behovet av hälso- och sjukvård. Uppdraget har sin utgångspunkt i vision,

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Kirurg- o urologkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer