Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

2 Innehåll 1. Inledning Indikationer för utredning PSA-gränser Remiss till standardiserat vårdförlopp PSA-testning av symtomfria män Män med PSA över gränsvärdet som inte uppfyller kriterierna för ett standardiserat vårdförlopp Felkällor vid bedömning av PSA-värden Uppföljning av patienter med förhöjt PSA Uppföljning av patienter med prostatacancer... 6 Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan Ansvarigt regionalt cancercentrum: Uppsala Örebro. Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. 1. INLEDNING Detta är en sammanfattning av 2015 års nationella vårdprogram för prostatacancer. Det finns i sin helhet på De väsentliga förändringarna jämfört med 2014 års vårdprogram är: Standardiserade vårdförlopp har införts Intervallen för PSA-testning har angetts i förhållande till kvarvarande livstid istället för en exakt ålder. De gäller inte för män med låga testosteronvärden. Män utan symtom på hypogonadism kan förutsättas ha normala testosteronvärden. Allmänläkare möter prostatacancerpatienter i alla skeden av sjukdomen, men är själva främst aktiva i samband med diagnostik, vid uppföljning av män med förhöjda PSA-värden eller stillsam sjukdom, samt i sen palliativ fas. Uppdelningen mellan primärvård och specialistvård varierar mellan olika delar av landet. Regionala anpassningar till det nationella vårdprogrammet kan därför skilja sig åt i avsnitt som rör denna uppdelning. Eftersom palliativ vård vid prostatacancer i ett sent skede inte skiljer sig påtagligt från annan palliativ cancervård, hänvisar vi till det nationella vårdprogrammet om palliativ vård.

3 2. INDIKATIONER FÖR UTREDNING Prostatacancer ska misstänkas hos män över 40 år med: malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln tilltagande skelettsmärtor skelettmetastaser utan känd primärtumör allmänna cancersymtom som trötthet, aptitlöshet med mera hematospermi vid > 3 tillfällen under > 1 månad (utred för infektion) vattenkastningsbesvär (IPSS 20 eller kateterbehov) som har ökat påtagligt under det senaste året. Även vid mindre uttalade vattenkastningsbesvär ska prostatakörteln palperas, men PSA-prov bör inte tas utan föregående information om palpationsfyndet inte inger misstanke på prostatacancer, se avsnitt 5. Makroskopisk hematuri kan också vara ett symtom på prostatacancer, men patienten ska remitteras till standardiserat vårdförlopp för urinvägscancer. Vid misstanke på prostatacancer ska anamnes tas om miktionsbesvär och skelettsymtom prostatakörteln palperas blodprover tas för analys av PSA. 3. PSA-GRÄNSER PSA ska inte tas hos män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år om man inte misstänker prostatacancer. Om PSA ändå har tagits, kan man i samråd med patienten avstå från remiss även vid högre PSA-värden än de som anges nedan om palpationsfyndet talar för godartad prostataförstoring. Män under 50 år: PSA 2 2,9 µg/l är en stark riskfaktor för senare allvarlig prostatacancer. Prostatapalpation bör utföras. Vid godartat palpationsfynd bör mannen rekommenderas PSA-prov vartannat år. Män under 70 år: PSA 3 µg/l Män år: PSA 5 µg/l Män över 80 år: PSA 7 µg/l 5-alfareduktashämmare (finasterid, dutasterid) halverar PSA-värdet inom 1 år vid godartad prostataförstoring. Om PSA inte halveras eller ökar > 0,5 µg/l över det lägsta värdet under behandling bör patienten remitteras till urolog. 4. REMISS TILL STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP Patienten bör remitteras till det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer vid: PSA över gränsvärdet hos män med symtom eller tecken som talar för prostatacancer (se lista ovan) PSA över 10 µg/l hos män utan symtom malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln) Män med PSA-värde över gränsvärdet som inte uppfyller kriterierna för remiss till standardiserat vårdförlopp ska erbjudas en vanlig remiss till urolog enligt avsnitt 6. För ytterligare information om det standardiserade vårdförloppet, se 3

4 5. PSA-TESTNING AV SYMTOMFRIA MÄN Män som inte har tagit del av innehållet i Socialstyrelsens PSA-broschyr ska inte PSA-testas, om de inte har symtom eller undersökningsfynd som talar för prostatacancer. Män som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSAtest ska få ta del av Socialstyrelsens PSA-broschyr och därefter handläggas enligt nedan: Män under 50 år ska upplysas om att prostatacancer är mycket sällsynt i deras ålder och att PSA-testning huvudsakligen är motiverad för män med ärftlighet för tidig prostatacancer. Män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år ska avrådas från PSA-testning. Prostatapalpation kan vara av värde för äldre män som är oroliga för prostatacancer. Män över 50 år med mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid ska erbjudas PSA-testning, eventuellt kompletterad med prostatapalpation, om de önskar detta efter informationen om tänkbara fördelar och nackdelar med testningen. Följande intervall föreslås (undantag: ärftlig riskgrupp): - PSA < 1 µg/l hos män med mer än 20 års förväntad kvarvarande livstid (under år): vart 6:e år*. - PSA < 1 µg/l hos män mindre än 20 års förväntad kvarvarande livstid (över år): ingen ytterligare PSA-testning*. - PSA 1 3 µg/l: vartannat år. Vid ökning > 1 µg/l: nytt prov efter 1 år. * Gäller inte män med p-testosteron < 8 mmol/l (män utan symtom på hypogonadism kan förutsättas ha normalt värde). Ärftlig riskgrupp: Män med två eller fler fall av prostatacancer i den nära släkten, varav någon diagnostiserats före 75 års ålder, har omkring 40 procents risk att drabbas. De bör få Socialstyrelsens PSA-broschyr och rekommenderas testning från års ålder. Kontrollerna avslutas vid förväntad kvarvarande livstid under 10 år. Första kontrollen bör omfatta PSA och palpation. Därefter: PSA < 1 µg/l: PSA vartannat år i primärvården. PSA 1 1,9 µg/l: PSA årligen i primärvården. PSA 2 µg/l: Remiss till en urolog. 6. MÄN MED PSA ÖVER GRÄNSVÄRDET SOM INTE UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR ETT STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP Om PSA är över gränsvärdet men < 10 µg/l hos män utan symtom enligt avsnitt 2, bör den som har ordinerat PSA-provet ordinera ett nytt prov 4 veckor efter det första (lokala överenskommelser kan innebära att detta ordnas av urologenheten efter en remiss dit). Om PSA-värdet då är högre eller i samma nivå (inom 1 µg/l och fortfarande över gränsvärdet) bör patienten remitteras till en urolog enligt normala remissrutiner. 4

5 7. FELKÄLLOR VID BEDÖMNING AV PSA-VÄRDEN Provhantering: Centrifugerade serumprov är stabila 4 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl, och centrifugerade plasmaprover 8 timmar i rumstemperatur och 3 dygn i kyl. Om provet analyseras senare än så måste det frysförvaras, annars påverkas analysen. Intraindividuell variation från vecka till vecka är upp till 15 procent. Urinvägsinfektion kan ge kraftigt förhöjt PSA. Det kan ta 1 år innan värdet normaliseras. PSA ska därför inte tas i anslutning till urinvägsinfektion. Om PSA ändå tagits och palpationsfyndet är godartat kan man ta om PSA 1 månad efter avslutad infektionsbehandling. Är då värdet klart lägre kan PSA följas varannan månad tills det normaliseras eller planar ut över åtgärdsgränsen (remittera i så fall till urolog). Akut urinretention ökar PSA-värdet. Vänta 1 vecka före provtagning. Behandling med 5-alfareduktashämmare (finasterid och dutasterid) halverar PSA-värdet vid godartad prostataförstoring (se avsnitt 3). Hypogonadism: Produktionen av PSA är testosteronberoende. Män med hypogonadism (p-testosteron < 8 nmol/l) kan därför ha avancerad prostatacancer trots ett mycket lågt PSA-värde. 8. UPPFÖLJNING AV PATIENTER MED FÖRHÖJT PSA Om en urolog inte påvisar någon cancer hos en man med PSA över gränsvärdet (åter-)remitteras patienten vanligen till primärvården för årlig uppföljning med PSA-prov under 3 5 år. Urologen ska ange vilket PSAvärde som ska föranleda en ny urologremiss och hur länge uppföljningen bör pågå. I allmänhet bör män som behandlas med 5-alfareduktashämmare åter bedömas av en urolog om PSA ökar > 0,5 µg/l under 2 år. Behandlingskrävande symtom och palpatorisk malignitetsmisstanke är också skäl för återremiss. Prostatapalpation behöver inte utföras under uppföljningen om mannen inte har symtom från de nedre urinvägarna eller har stigande PSA över den angivna gränsen. Ett enstaka ökat PSA-värde ska i första hand föranleda ett nytt PSA-prov i primärvården efter 1 månad. Om värdet då är klart lägre kan primärvården fortsätta uppföljningen, eventuellt efter diskussion med en urolog. 5

6 9. UPPFÖLJNING AV PATIENTER MED PROSTATACANCER Rutinerna för vilka patientgrupper som handläggs i primärvården skiljer sig över landet, inte minst på grund av geografin. I remissen till primärvården ska framgå cancersjukdomens utbredning, tidigare och planerad behandling, uppföljningens intervall och innehåll, samt vilken PSA-nivå som ska föranleda kontakt med en urolog. Riktlinjer för primärvårdens kontroller: Patienter med obehandlad prostatacancer utan kända fjärrmetastaser Patientgrupp: Senare kurativt syftande behandling är inte aktuell. Blodprov halvårsvis: PSA, Hb och kreatinin, ALP. Klinisk kontroll årligen: Fråga om miktion och skelettsmärtor. Palpera buk och prostata. Informera patienten om att han ska ta kontakt vid nytillkomna eller ökande symtom från urinvägar eller skelett. Indikation för återremiss eller diskussion med urolog: PSA över 30 µg/l om inget annat angivits, dubblering av PSA inom 1 år, stigande kreatinin eller ALP, symtom som kan vara orsakade av cancersjukdomen. Patienter med hormonell behandling utan kända fjärrmetastaser Patientgrupp: Patienter med hormonell behandling bör i första hand följas vid en urologisk eller onkologisk enhet, men särskilda omständigheter kan göra att ansvaret för patienter med stabil sjukdom övertas av en allmänläkare. Blodprov, klinisk kontroll och indikationer för urologkontakt: Se ovan. Bedömning av osteoporos: Under kastrationsbehandling ska risken för frakturer bedömas med 2 3 års intervall. Kommentarer: Under hormonbehandling förekommer symtomgivande progress även vid låga PSA-värden. En urolog bör därför kontaktas vid symtom, oberoende av PSA-värde, liksom om PSA-värdet dubbleras på kortare tid än 6 månader. 6

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-10 Första utkast Tillämpningarna är utarbetade

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning 23 mars 2011 Hälsoundersökning på vårdcentral Enligt uppdrag från HSA har sektorsrådet i allmänmedicin under 2008-2010 tagit fram en specifikation av hälsoundersökning. I denna finns med en screening för

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Mitt i. prioriteringsprocessen

Mitt i. prioriteringsprocessen April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer