Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

3 Innehåll Innehåll 1 Förord 6 2 Sammanfattning 6 3 Bakgrund Ordlista Antal fall och täckningsgrader 9 5 Utredning diagnostik Klinisk diagnosgrund Väntetider Upptäcktssätt Multidisciplinär konferens Stadieindelning Utredning med CT-thorax, CT-MRT-buk Behandling Operation Metastaskirurgi Överlevnad 37 8 Utvecklingspunkter 39 3

4 Tabeller Tabeller 1 Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på län där patienten är mantalsskriven vid diagnos, diagnosår Antal fall och täckningsgrad (%) mot Cancerregistret uppdelat på län, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på kön och län, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på diagnosålder och län, diagnosår Klinisk diagnosgrund, antal och andel (%) för njurcancer uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län och diagnosår, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på kön, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på tumörstorlek, diagnosår T-stadium för njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår N-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår M-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Morfologi för njurcancer där klinisk diagnosgrund är baserad på PAD, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Utredning med CT-thorax för njurcancerfall, antal och andel (%) uppdelat på anmälande sjukhus, diagnosår Utredning med CT-MRT-buk för njurcancerfall, antal och andel (%) uppdelat på anmälande sjukhus, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på diagnosålder i 10-års klasser, diagnosår Antal och andel (%) njurcancerfall uppdelat på opererande sjukhus, diagnosår Behandling för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Operationsteknik för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm uppdelat på opererande sjukhus och kirurgisk teknik och tillvägagångssätt, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm uppdelat på län och kirurgisk teknik och tillvägagångssätt, diagnosår Metastaskirurgi vid njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på opererande sjukhus och diagnosår, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

5 Figurer Figurer 1 Antal fall av njurcancer, uppdelat på anmälande sjukhus och mantalsskrivningslän diagnosår Diagnosålder (år) för njurcancer, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning i antal dagar för njurcancer, uppdelat på län, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan första besök på specialistmottagning och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opereras inom 6 veckor från datum för behandlingsbeslut, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som träffar specialist inom 30 dagar från datum för röntgen, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist, uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, andel (%), diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer, M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår T-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår N-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår M-stadium för njurcancer, andel (%) uppdelat på diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) för njurcancer, andel (%), diagnosår Morfologi för njurcancer, andel (%), diagnosår Antal fall av njurcancer, uppdelat på opererande sjukhus och mantalsskrivningslän, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer uppdelat på kön, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer uppdelat på malignitetsgrad (Fuhrman), diagnosår Njurcancerspecifik överlevnad uppdelat på kön, diagnosår Njurcancerspecifik överlevnad uppdelat på malignitetsgrad (Fuhrman), diagnosår

6 2 Sammanfattning 1 Förord Nationellt kvalitetsregister för njurcancer startade 2004 på initiativ av styrgruppen för det nationella vårdprogrammet i samråd med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Registret omfattar landets alla sjukvårdsregioner från 2005 och har en täckningsgrad på 98% jämfört med Cancerregistret. Inrapportering till INCA startade Syftet med registreringen är att höja kvaliteten i handläggningen av patienter med njurcancer genom insamling av data gällande sjukdomsförekomst, utredning, fördelning av tumörstadium, morfologi, behandlingsmönster och förändringar över tid. Registreringen möjliggör också uppföljning av det nationella vårdprogrammet för njurcancer, samt att skapa en bättre kontroll över patientflöden och statistik. Denna regionala rapport innehåller de patienter som vid tidpunkt för diagnos var folkbokförda i någon av Uppsala-Örebroregionens sju landsting (Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg). Innehållet i rapporten fastställdes vid möte med regionala vårdprogramgruppen den 18 oktober 2013 med medverkan av Benny Holmström, Marit Holmqvist, Per Lindblad, Farhood Alamdari, Jessica Barrefjord samt Gunilla Juhlin för regionala njurcancergruppen Uppsala Örebro. Statistiker Marit Holmqvist, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, gjorde sammanställningen och statistisk bearbetning av data till årsrapporten. 2 Sammanfattning Under åren diagnosticerades 1039 nya njurcancerfall i Uppsala- Örebroregionen. Antalet nydiagnostiserade fall av njurcancer per län och år varierade mellan 14 till 42 under tidsperioden (Tabell 1). Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var 99% (Tabell 2). I 2013 års version av det Nationella vårdprogrammet är målet att minst 90% ska ha gjort CT thorax vid primärutredningen för en adekvat stadieindelning. I Uppsala- Örebroregionen uppgick denna andel till 85% (Tabell 15). Njurcancerfallen domineras av klarcellig njurcancer med 79% av totala antalet cancerfall medan papillär njurcancer stod för 12% och kromofob njurcancer 7% (Tabell 14). Medianstorleken för tumörerna vid diagnos var 53 millimeter och var väsentligen oförändrad mellan 2008 och Medianstorleken för incidentellt upptäckta tumörer var 44 millimeter och 70 millimeter för symptomatiska tumörer. Över hälften, 58%, av patienterna diagnosticerades med tumörer i tidigt skede (T1 tumörer) (Tabell 10). Totalt erhöll 79% av patienterna kurativt syftande behandling under (Tabell 17). Andelen kurativt syftande behandling är lägst hos den äldsta ålderskategorin, över 80 år (Tabell 18). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling, det vill säga njurresektion eller radiofrekvens- /mikrovågsbehandling, var 21% under (Tabell 20). Totalt genomgick 20% av de opererade patienterna laparoskopisk åtgärd under (Tabell 21). För små tumörer rekommenderas njurbevarande behandling i så stor utsträckning som möjligt, >60% för tumörer 4 cm enligt 2013 års Nationella vårdprogram. Av de patienter i regionen som under åren diagnosticerades med en tumör <4 cm, genomgick 55% njurbevarande behandling (Tabell 22). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling varierade dock kraftigt i regionen, från 82% i Västmanland till 33% i Södermanland (Tabell 23). Endast Västmanland (82%) och Uppsala (81%) nådde upp till målet i det Nationella vårdprogrammet på >60% njurbevarande behandling vid tumörer 4 cm. Dalarna nådde nästan målet i det Nationella vårdprogrammet med 58% njurbevarande behandling. Övriga län har en bit kvar till den rekommenderade miniminivån. Den totala överlevnaden för kvinnor och 6 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

7 män med njurcancer var relativt likartad med en något bättre överlevnad hos kvinnor. För patienter med njurcancer med diagnosår var den totala 2 års och 5 års överlevnaden 81% respektive 69% (Figur 21). Vid jämförelse av Fuhrman grad 3-4 med Fuhrman grad 1-2 fanns stora skillnader, 75% vs 94% (2 års) och 58% vs 82% (5 års) (Figur 24). Den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden bland män var 86% respektive 85%. För kvinnor var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 87% respektve 83%. Den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden uppdelat på Fuhrman grad 1-2 var 97% respektive 97%. För Fuhrman grad 3-4 var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 83% respektive 78%. För de patienter som saknade information om Fuhrman grad var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 60% respektive 55% (Figur 25). Som förväntat var den njurcancerspecifika överlevnaden högre jämfört med den totala överlevnaden då det i relativt stor utsträckning rör sig om en äldre patientpopulation med samsjuklighet. Inklusionen av patienter till den fas-1 studie om vaccinationsbehandling mot njurcancer som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala avslutades under I regionen planerar flera sjukhus att delta i en studie baserad på sentinel node teknik på större njurtumörer. 3 Bakgrund Njurcancer utgör drygt 2% av all cancer hos vuxna i Sverige och är den nionde och sjuttonde vanligaste tumören bland män respektive kvinnor. I Sverige var incidensen / bland män och 8.8/ bland kvinnor. Detta innebär cirka 1000 nya fall av njurcancer per år i Sverige varav omkring 200 fall utreds och behandlas i Uppsala- Örebroregionen. Sedan 2004 finns ett Nationellt vårdprogram för njurcancer. Den senaste uppdatering av det Nationella vårdprogrammet utkom våren Syftet med det Nationella vårdprogrammet är att öka kunskapsnivån och intresset för njurcancer, att skapa en enhetlig god handläggning av njurcancer över hela landet, att skapa ett nätverk bestående av urologer, onkologer, patologer och radiologer för utveckling och stimulera till forskningsinsatser på området. Syftet med njurcancerregistret är att beskriva sjukdomsförekomst, tumörkarakteristika, utrednings och behandlingsmönster. Databasen kan också användas för att följa patientflöden och för kvalitetsdokumentation. Vidare kan registret användas för att besvara specifika frågeställningar i regionala och nationella forskningsprojekt där större patientantal krävs. 7

8 3 Bakgrund 3.1 Ordlista CT MRT incidentellt kurativt syftande behandling metastaserad sjukdom morfologisk diagnos cellbild nefrektomi njurresektion laparoskopisk kirurgi radiofrekvensbehandling (RF) thorax datortomografi= skiktröntgen magnetisk resonanstomografi tumören har hittats som ett bifynd vid utredning för annan sjukdom botande behandling spridd sjukdom cellbild utseende på cancerceller vid mikroskopiundersökning borttagande av njure borttagande av del av njure titthålsoperation värmebehandling med radiovågor bröstkorg 8 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

9 4 Antal fall och täckningsgrader I Uppsala-Örebroregionen diagnosticerades i genomsnitt omkring 200 fall per år mellan 2008 och Störst antal anmälda fall under perioden hade Gävleborg och Värmland (Tabell 1). Andelen män och kvinnor var 62% respektive 38% och majoriteten av patienterna var mellan 60 och 80 år gamla. Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var i medeltal 99%. Sedan starten 2004 innehåller nu den regionala databasen 1648 patienter med njurcancer. Tabell 1. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på län där patienten är mantalsskriven vid diagnos, diagnosår Totalt Län Uppsala län 24 (18) 28 (21) 27 (21) 16 (12) 36 (27) 131 Södermanlands län 20 (14) 31 (21) 34 (23) 37 (25) 24 (16) 146 Värmlands län 40 (22) 25 (14) 36 (20) 41 (23) 36 (20) 178 Örebro län 30 (23) 26 (20) 27 (21) 33 (25) 14 (11) 130 Västmanlands län 26 (20) 26 (20) 23 (18) 30 (23) 24 (19) 129 Dalarnas län 30 (21) 23 (16) 34 (24) 27 (19) 27 (19) 141 Gävleborgs län 39 (21) 28 (15) 33 (18) 42 (23) 42 (23) 184 Totalt 209 (20) 187 (18) 214 (21) 226 (22) 203 (20) 1039 Tabell 2. Antal fall och täckningsgrad (%) mot Cancerregistret uppdelat på län, diagnosår Uppsala Värmland Örebro Södermanland Västmanland Dalarna Gävleborg Totalt Diagnosår (100) 20 (100) 40 (100) 30 (100) 26 (100) 30 (100) 39 (98) 209 (99) (100) 31 (100) 25 (100) 26 (100) 26 (100) 23 (100) 28 (100) 187 (100) (100) 34 (100) 36 (100) 27 (100) 23 (100) 34 (100) 33 (97) 214 (99) (100) 37 (100) 41 (100) 33 (100) 30 (100) 27 (100) 42 (100) 226 (100) (100) 24 (88) 36 (100) 14 (100) 24 (100) 27 (100) 42 (100) 203 (99) Totalt 131 (100) 146 (98) 178 (100) 130 (100) 129 (100) 141 (99) 184 (99) 1039 (99) 9

10 4 Antal fall och täckningsgrader Tabell 3. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på kön och län, diagnosår Män Kvinnor Totalt Län Uppsala län 82 (63) 49 (37) 131 Södermanlands län 95 (65) 51 (35) 146 Värmlands län 108 (61) 70 (39) 178 Örebro län 77 (59) 53 (41) 130 Västmanlands län 85 (66) 44 (34) 129 Dalarnas län 90 (64) 51 (36) 141 Gävleborgs län 105 (57) 79 (43) 184 Totalt 642 (62) 397 (38) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

11 Antal fall Uppsala Akademiska sjukhuset Gävle sjukhus Lasarettet i Enköping Sörmland Akademiska sjukhuset Kullbergska sjukhuset Mälarsjukhuset, Eskilstuna Nyköpings lasarett Örebro Universitetssjukhus Värmland Akademiska sjukhuset Arvika sjukhus Karlskoga lasaret Karlstads sjukhus Örebro Universitetssjukhus Örebro Akademiska sjukhuset Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Örebro Universitetssjukhus Västmanland Karlstads sjukhus Köpings lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Norrlands Universitetssjukhus S:t Görans sjukhus Västerås lasarett Dalarna Akademiska sjukhuset Falu lasarett Mora lasarett S:t Görans sjukhus Örebro Universitetssjukhus Gävleborg Akademiska sjukhuset Bollnäs sjukhus Gävle sjukhus Huddinge sjukhus Hudiksvalls sjukhus S:t Görans sjukhus Antal fall Figur 1. Antal fall av njurcancer, uppdelat på anmälande sjukhus och mantalsskrivningslän diagnosår

12 4 Antal fall och täckningsgrader Tabell 4. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på diagnosålder och län, diagnosår <40 år år år år år >=80 Totalt Län Uppsala län 6 (5) 10 (8) 16 (12) 48 (37) 40 (31) 11 (8) 131 Södermanlands län 3 (2) 7 (5) 20 (14) 53 (36) 54 (37) 9 (6) 146 Värmlands län 5 (3) 11 (6) 22 (12) 66 (37) 57 (32) 17 (10) 178 Örebro län 2 (2) 10 (8) 27 (21) 43 (33) 37 (28) 11 (8) 130 Västmanlands län 8 (6) 12 (9) 16 (12) 42 (33) 40 (31) 11 (9) 129 Dalarnas län 2 (1) 5 (4) 20 (14) 51 (36) 53 (38) 10 (7) 141 Gävleborgs län 1 (1) 7 (4) 36 (20) 60 (33) 56 (30) 24 (13) 184 Totalt 27 (3) 62 (6) 157 (15) 363 (35) 337 (32) 93 (9) 1039 Antal patienter år Figur 2. Diagnosålder (år) för njurcancer, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

13 5 Utredning diagnostik Under 2012 fanns det en betydande spridning mellan länen i regionen avseende andelen patienter som fått tid för bedömning hos specialist inom 30 dagar, 19% till 58%, och den genomsnittliga andelen som träffat specialist inom 30 dagar var 32% (Tabell 6). I de Nationella riktlinjerna anges att mer än 60% av patienter med njurcancer ska ha träffat specialist inom 30 dagar från datum för röntgen. Samtliga län i regionen uppnådde detta mål under med en andel mellan 70% och 79% (Figur 8). Stora variationer noterades avseende väntetid mellan första besök på specialistmottagning och operationsdatum. Efter 60 dagar varierade andelen opererade patienter mellan 54% och 80% (Figur 4). Handläggningstiderna påverkas av tumörstadium, där de allra minsta tumörerna i större utsträckning får vänta längre på behandling, ibland beroende på ytterligare kontroller om eventuell tillväxt innan beslut om behandling. Större tumörer handläggs som regel mer skyndsamt. Med tumörer < 4 cm exkluderade varierade andelen patienter som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist mellan 69% och 86%. Andelen incidentellt upptäckt njurtumör ökade successivt under perioden och uppgick till 63% 2012 (Figur 11). Andelen kvinnor med cancer som bifynd var 61% jämfört med 54% bland män (Tabell 8). Andelen incidentellt upptäckta tumörer minskade med ökad tumörstorlek (Tabell 9). Andelen fall som diskuterats vid multidisciplinär konferens under 2011 och 2012 varierade kraftigt mellan länen, 22% till 63% (Figur 12). En del av variationen kan sannolikt förklaras av att definitionen av multidisciplinär konferens har förtydligats i den senaste versionen av det Nationella vårdprogrammet. Behovet av diskussion på multidisciplinär konferens kan variera beroende på tumörstadium och förekomst av eventuella metastaser. För att uppfylla kriterierna för multidisciplinär konferens räcker det i de flesta fall, förutom vid nedsatt njurfunktion och vid metastaserad sjukdom, med att en urolog samt ytterligare en specialist, vanligtvis radiolog, närvarar vid behandlingsbeslutet. Detta innebär att det stora flertalet av patienterna kommer att uppfylla definitionen förutsatt att den radiologiska utredningen, som ligger till grund för behandlingsbeslutet, förevisas på röntgenrond. Andelen NX (lymfkörtelstatus ej fastställd) var relativt hög, mellan 4 och 20% (Tabell 11) men borde vara möjlig att minska då allt fler patienter genomgår CT/MRT buk i den preoperativa utredningen (Tabell 16). Ett tecken på att så har skett är att andelen NX minskade, från 14% 2008 till 4% Andelen patienter med lymfkörtelmetastaser vid diagnos uppgick till 11%. Även vad gäller andelen MX (förekomst av fjärrmetastaser ej fastställd) vid diagnos förelåg en stor variation mellan länen (Tabell 12). Från 2012 års anmälningsblankett har MX tagits bort vilket innebär att de som inte genomgått CTthorax klassificeras som M0 om inga andra tecken finns till fjärrmetastasering. Andelen M1 har under perioden 2008 till 2012 sjunkit i regionen från 16% till 13% (Figur 17). Den morfologiska graderingen dominerades av Fuhrman grad 2 och 3 (Tabell 13, Figur 18). 13

14 5 Utredning diagnostik 5.1 Klinisk diagnosgrund Tabell 5. Klinisk diagnosgrund, antal och andel (%) för njurcancer uppdelat på län, diagnosår PAD Röntgen Cytologi Totalt Län Uppsala län 120 (92) 11 (8) 0 (0) 131 Södermanlands län 139 (95) 6 (4) 1 (1) 146 Värmlands län 171 (96) 7 (4) 0 (0) 178 Örebro län 123 (95) 7 (5) 0 (0) 130 Västmanlands län 121 (94) 8 (6) 0 (0) 129 Dalarnas län 134 (95) 7 (5) 0 (0) 141 Gävleborgs län 161 (88) 23 (12) 0 (0) 184 Totalt 969 (93) 69 (7) 1 (0) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

15 5.2 Väntetider 5.2 Väntetider Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 3. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning i antal dagar för njurcancer, uppdelat på län, diagnosår Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 4. Kumulativ andel: Tid mellan första besök på specialistmottagning och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår

16 5 Utredning diagnostik Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 5. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 6. Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

17 5.2 Väntetider Tabell 6. Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län och diagnosår, diagnosår Totalt Uppsala län Inom 30 dagar 24 (100) 15 (54) 7 (26) 8 (50) 11 (31) 65 (50) Ej inom 30 dagar 0 (0) 13 (46) 20 (74) 8 (50) 25 (69) 66 (50) Södermanlands län Inom 30 dagar 20 (100) 4 (13) 13 (38) 9 (24) 14 (58) 60 (41) Ej inom 30 dagar 0 (0) 27 (87) 21 (62) 28 (76) 10 (42) 86 (59) Värmlands län Inom 30 dagar 38 (95) 7 (28) 8 (22) 9 (22) 7 (19) 69 (39) Ej inom 30 dagar 2 (5) 18 (72) 28 (78) 32 (78) 29 (81) 109 (61) Örebro län Inom 30 dagar 30 (100) 6 (23) 12 (44) 11 (33) 4 (29) 63 (48) Ej inom 30 dagar 0 (0) 20 (77) 15 (56) 22 (67) 10 (71) 67 (52) Västmanlands län Inom 30 dagar 26 (100) 5 (19) 8 (35) 12 (40) 6 (25) 57 (44) Ej inom 30 dagar 0 (0) 21 (81) 15 (65) 18 (60) 18 (75) 72 (56) Dalarnas län Inom 30 dagar 30 (100) 9 (39) 5 (15) 11 (41) 10 (37) 65 (46) Ej inom 30 dagar 0 (0) 14 (61) 29 (85) 16 (59) 17 (63) 76 (54) Gävleborgs län Inom 30 dagar 39 (100) 8 (29) 14 (42) 14 (33) 13 (31) 88 (48) Ej inom 30 dagar 0 (0) 20 (71) 19 (58) 28 (67) 29 (69) 96 (52) Totalt Inom 30 dagar 207 (99) 54 (29) 67 (31) 74 (33) 65 (32) 467 (45) Ej inom 30 dagar 2 (1) 133 (71) 147 (69) 152 (67) 138 (68) 572 (55) Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 7. Andel fall (%) med njurcancer som opereras inom 6 veckor från datum för behandlingsbeslut, uppdelat på län, diagnosår

18 5 Utredning diagnostik Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 8. Andel fall (%) med njurcancer som träffar specialist inom 30 dagar från datum för röntgen, uppdelat på län, diagnosår Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 9. Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

19 5.2 Väntetider 100 Uppsala/Örebro regionen Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 10. Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist, uppdelat på län, diagnosår

20 5 Utredning diagnostik 5.3 Upptäcktssätt Tabell 7. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 64 (49) 66 (50) 1 (1) 131 Södermanlands län 83 (57) 53 (36) 10 (7) 146 Värmlands län 92 (52) 69 (39) 17 (10) 178 Örebro län 71 (55) 53 (41) 6 (5) 130 Västmanlands län 67 (52) 61 (47) 1 (1) 129 Dalarnas län 91 (65) 42 (30) 8 (6) 141 Gävleborgs län 123 (67) 55 (30) 6 (3) 184 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Figur 11. Incidentellt upptäckt njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 8. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på kön, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Kön Män 348 (54) 265 (41) 29 (5) 642 Kvinnor 243 (61) 134 (34) 20 (5) 397 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

21 5.4 Multidisciplinär konferens Tabell 9. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på tumörstorlek, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Tumörstorlek <=5 cm 373 (72) 119 (23) 24 (5) cm 185 (45) 205 (50) 22 (5) cm 26 (32) 54 (66) 2 (2) 82 >16 cm 4 (20) 16 (80) 0 (0) 20 Uppgift saknas 3 (33) 5 (56) 1 (11) 9 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Multidisciplinär konferens Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 12. Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår

22 5 Utredning diagnostik Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 13. Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Uppsala/Örebro regionen Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 14. Andel (%) av fall med njurcancer, M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

23 5.5 Stadieindelning Tabell 10. T-stadium för njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår T1a T1b T2 T3a T3b T3c T4 TX Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 41 (31) 32 (24) 11 (8) 20 (15) 18 (14) 0 (0) 5 (4) 2 (2) 2 (2) 131 Södermanlands län 46 (32) 38 (26) 18 (12) 21 (14) 13 (9) 0 (0) 3 (2) 1 (1) 6 (4) 146 Värmlands län 42 (24) 56 (31) 17 (10) 43 (24) 9 (5) 0 (0) 6 (3) 0 (0) 5 (3) 178 Örebro län 49 (38) 30 (23) 19 (15) 12 (9) 9 (7) 0 (0) 5 (4) 3 (2) 3 (2) 130 Västmanlands län 47 (36) 26 (20) 14 (11) 23 (18) 12 (9) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 4 (3) 129 Dalarnas län 46 (33) 42 (30) 13 (9) 14 (10) 10 (7) 0 (0) 5 (4) 4 (3) 7 (5) 141 Gävleborgs län 66 (36) 42 (23) 18 (10) 22 (12) 16 (9) 2 (1) 7 (4) 0 (0) 11 (6) 184 Totalt 337 (32) 266 (26) 110 (11) 155 (15) 87 (8) 3 (0) 31 (3) 12 (1) 38 (4) Stadieindelning 23

24 5 Utredning diagnostik Procent T1a T1b T2 T3a T3b T3c T4 TX saknas Figur 15. T-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 11. N-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår N0 N1 N2 NX Totalt Län Uppsala län 107 (82) 4 (3) 15 (11) 5 (4) 131 Södermanlands län 100 (68) 12 (8) 12 (8) 22 (15) 146 Värmlands län 159 (89) 0 (0) 8 (4) 11 (6) 178 Örebro län 110 (85) 3 (2) 9 (7) 8 (6) 130 Västmanlands län 112 (87) 4 (3) 4 (3) 9 (7) 129 Dalarnas län 109 (77) 8 (6) 7 (5) 17 (12) 141 Gävleborgs län 122 (66) 5 (3) 21 (11) 36 (20) 184 Totalt 819 (79) 36 (3) 76 (7) 108 (10) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

25 5.5 Stadieindelning Procent N0 N1 N2 NX Figur 16. N-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 12. M-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår M0 M1 MX Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 81 (62) 29 (22) 21 (16) 0 (0) 131 Södermanlands län 87 (60) 22 (15) 35 (24) 2 (1) 146 Värmlands län 148 (83) 18 (10) 12 (7) 0 (0) 178 Örebro län 98 (75) 25 (19) 7 (5) 0 (0) 130 Västmanlands län 108 (84) 16 (12) 5 (4) 0 (0) 129 Dalarnas län 93 (66) 19 (13) 29 (21) 0 (0) 141 Gävleborgs län 113 (61) 36 (20) 35 (19) 0 (0) 184 Totalt 728 (70) 165 (16) 144 (14) 2 (0)

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Njurcancer Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Stockholm, november 2014 Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Hudmelanom. Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012. Uppsala-Örebroregionen.

Regionens landsting i samverkan. Hudmelanom. Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012. Uppsala-Örebroregionen. Regionens landsting i samverkan Hudmelanom Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014-08-18 Hudmelanom Regional rapport från kvalitetsregistret för

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider

Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Kartläggning av problemområde i koloncancervården Multidisciplinär konferens vs. ledtider Victoria Fomichov Statistiker Koloncancer i sydöstra regionen Medelåldern för diagnosår 2010 är 72 år. Ca 400 fall

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut:

Minnesanteckningar Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte 2. Nationell kompetensförsörjning Beslut: Minnesanteckningar RCC samverkan 2015-05-27 Videomöte Närvarande: Mef Nilbert, Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri (sekr.), Lars Holmberg, Nils Conradi, Lena Sharp(punkt 2), Helena

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Maligna lymfom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Maligna lymfom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Maligna lymfom Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012

Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Kvalitetsregistret för ledprotesinfektioner och nativa ledinfektioner 2012 Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp i sjukvården och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

BRO granskar bröstcancervården

BRO granskar bröstcancervården BRO granskar bröstcancervården Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO BRO: Synovate: Ingrid Kössler David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2007-10-19 Information om undersökningen Synovate

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Malignt melanom tidig diagnostik och behandling av primära hudmelanom Kortversion av nationellt vårdprogram

Malignt melanom tidig diagnostik och behandling av primära hudmelanom Kortversion av nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom tidig diagnostik och behandling av primära hudmelanom Kortversion av nationellt vårdprogram Versionshantering Datum

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna onkologi och otorhinolaryngologi. Styrdokument för Sv.kval.reg.HH-cancer 080303-2.doc Sidan 1 av 6 Reviderad version 080303 Styrdokument för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Ett kvalitetsregister för specialiteterna

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Njurcancer. Nationellt vårdprogram. Nationella arbetsgruppen för njurcancer

Njurcancer. Nationellt vårdprogram. Nationella arbetsgruppen för njurcancer Njurcancer Nationellt vårdprogram 2010 Giltighetstid 2010-2012 Nationella arbetsgruppen för njurcancer Versionshantering 2011-01-10 Nationellt ansvar: Stockholm-Gotlandregionen Pdf-version finns att tillgå

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Stöd för styrning och ledning ISBN 978-91-7555-162-3 Artikelnummer 2014-4-2 Foto Maskot/Folio Sättning Edita Bobergs,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari 2008

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari 2008 Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5 Patienter med diagnos 1997-September 2005 Uppföljning till Juni 2007 Rapport Februari

Läs mer

Registermanual Nationellt kvalitetsregister för Hudmelanom 2009-12-17

Registermanual Nationellt kvalitetsregister för Hudmelanom 2009-12-17 Registermanual Nationellt kvalitetsregister för Hudmelanom 2009-12-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 3 KVALITETSREGISTRETS OMFATTNING... 3 INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER...

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer