Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

3 Innehåll Innehåll 1 Förord 6 2 Sammanfattning 6 3 Bakgrund Ordlista Antal fall och täckningsgrader 9 5 Utredning diagnostik Klinisk diagnosgrund Väntetider Upptäcktssätt Multidisciplinär konferens Stadieindelning Utredning med CT-thorax, CT-MRT-buk Behandling Operation Metastaskirurgi Överlevnad 37 8 Utvecklingspunkter 39 3

4 Tabeller Tabeller 1 Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på län där patienten är mantalsskriven vid diagnos, diagnosår Antal fall och täckningsgrad (%) mot Cancerregistret uppdelat på län, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på kön och län, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på diagnosålder och län, diagnosår Klinisk diagnosgrund, antal och andel (%) för njurcancer uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län och diagnosår, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på kön, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på tumörstorlek, diagnosår T-stadium för njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår N-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår M-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Morfologi för njurcancer där klinisk diagnosgrund är baserad på PAD, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Utredning med CT-thorax för njurcancerfall, antal och andel (%) uppdelat på anmälande sjukhus, diagnosår Utredning med CT-MRT-buk för njurcancerfall, antal och andel (%) uppdelat på anmälande sjukhus, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på diagnosålder i 10-års klasser, diagnosår Antal och andel (%) njurcancerfall uppdelat på opererande sjukhus, diagnosår Behandling för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Operationsteknik för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm uppdelat på opererande sjukhus och kirurgisk teknik och tillvägagångssätt, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm uppdelat på län och kirurgisk teknik och tillvägagångssätt, diagnosår Metastaskirurgi vid njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på opererande sjukhus och diagnosår, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

5 Figurer Figurer 1 Antal fall av njurcancer, uppdelat på anmälande sjukhus och mantalsskrivningslän diagnosår Diagnosålder (år) för njurcancer, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning i antal dagar för njurcancer, uppdelat på län, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan första besök på specialistmottagning och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opereras inom 6 veckor från datum för behandlingsbeslut, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som träffar specialist inom 30 dagar från datum för röntgen, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist, uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, andel (%), diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer, M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår T-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår N-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår M-stadium för njurcancer, andel (%) uppdelat på diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) för njurcancer, andel (%), diagnosår Morfologi för njurcancer, andel (%), diagnosår Antal fall av njurcancer, uppdelat på opererande sjukhus och mantalsskrivningslän, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer uppdelat på kön, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer uppdelat på malignitetsgrad (Fuhrman), diagnosår Njurcancerspecifik överlevnad uppdelat på kön, diagnosår Njurcancerspecifik överlevnad uppdelat på malignitetsgrad (Fuhrman), diagnosår

6 2 Sammanfattning 1 Förord Nationellt kvalitetsregister för njurcancer startade 2004 på initiativ av styrgruppen för det nationella vårdprogrammet i samråd med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Registret omfattar landets alla sjukvårdsregioner från 2005 och har en täckningsgrad på 98% jämfört med Cancerregistret. Inrapportering till INCA startade Syftet med registreringen är att höja kvaliteten i handläggningen av patienter med njurcancer genom insamling av data gällande sjukdomsförekomst, utredning, fördelning av tumörstadium, morfologi, behandlingsmönster och förändringar över tid. Registreringen möjliggör också uppföljning av det nationella vårdprogrammet för njurcancer, samt att skapa en bättre kontroll över patientflöden och statistik. Denna regionala rapport innehåller de patienter som vid tidpunkt för diagnos var folkbokförda i någon av Uppsala-Örebroregionens sju landsting (Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg). Innehållet i rapporten fastställdes vid möte med regionala vårdprogramgruppen den 18 oktober 2013 med medverkan av Benny Holmström, Marit Holmqvist, Per Lindblad, Farhood Alamdari, Jessica Barrefjord samt Gunilla Juhlin för regionala njurcancergruppen Uppsala Örebro. Statistiker Marit Holmqvist, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, gjorde sammanställningen och statistisk bearbetning av data till årsrapporten. 2 Sammanfattning Under åren diagnosticerades 1039 nya njurcancerfall i Uppsala- Örebroregionen. Antalet nydiagnostiserade fall av njurcancer per län och år varierade mellan 14 till 42 under tidsperioden (Tabell 1). Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var 99% (Tabell 2). I 2013 års version av det Nationella vårdprogrammet är målet att minst 90% ska ha gjort CT thorax vid primärutredningen för en adekvat stadieindelning. I Uppsala- Örebroregionen uppgick denna andel till 85% (Tabell 15). Njurcancerfallen domineras av klarcellig njurcancer med 79% av totala antalet cancerfall medan papillär njurcancer stod för 12% och kromofob njurcancer 7% (Tabell 14). Medianstorleken för tumörerna vid diagnos var 53 millimeter och var väsentligen oförändrad mellan 2008 och Medianstorleken för incidentellt upptäckta tumörer var 44 millimeter och 70 millimeter för symptomatiska tumörer. Över hälften, 58%, av patienterna diagnosticerades med tumörer i tidigt skede (T1 tumörer) (Tabell 10). Totalt erhöll 79% av patienterna kurativt syftande behandling under (Tabell 17). Andelen kurativt syftande behandling är lägst hos den äldsta ålderskategorin, över 80 år (Tabell 18). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling, det vill säga njurresektion eller radiofrekvens- /mikrovågsbehandling, var 21% under (Tabell 20). Totalt genomgick 20% av de opererade patienterna laparoskopisk åtgärd under (Tabell 21). För små tumörer rekommenderas njurbevarande behandling i så stor utsträckning som möjligt, >60% för tumörer 4 cm enligt 2013 års Nationella vårdprogram. Av de patienter i regionen som under åren diagnosticerades med en tumör <4 cm, genomgick 55% njurbevarande behandling (Tabell 22). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling varierade dock kraftigt i regionen, från 82% i Västmanland till 33% i Södermanland (Tabell 23). Endast Västmanland (82%) och Uppsala (81%) nådde upp till målet i det Nationella vårdprogrammet på >60% njurbevarande behandling vid tumörer 4 cm. Dalarna nådde nästan målet i det Nationella vårdprogrammet med 58% njurbevarande behandling. Övriga län har en bit kvar till den rekommenderade miniminivån. Den totala överlevnaden för kvinnor och 6 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

7 män med njurcancer var relativt likartad med en något bättre överlevnad hos kvinnor. För patienter med njurcancer med diagnosår var den totala 2 års och 5 års överlevnaden 81% respektive 69% (Figur 21). Vid jämförelse av Fuhrman grad 3-4 med Fuhrman grad 1-2 fanns stora skillnader, 75% vs 94% (2 års) och 58% vs 82% (5 års) (Figur 24). Den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden bland män var 86% respektive 85%. För kvinnor var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 87% respektve 83%. Den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden uppdelat på Fuhrman grad 1-2 var 97% respektive 97%. För Fuhrman grad 3-4 var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 83% respektive 78%. För de patienter som saknade information om Fuhrman grad var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 60% respektive 55% (Figur 25). Som förväntat var den njurcancerspecifika överlevnaden högre jämfört med den totala överlevnaden då det i relativt stor utsträckning rör sig om en äldre patientpopulation med samsjuklighet. Inklusionen av patienter till den fas-1 studie om vaccinationsbehandling mot njurcancer som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala avslutades under I regionen planerar flera sjukhus att delta i en studie baserad på sentinel node teknik på större njurtumörer. 3 Bakgrund Njurcancer utgör drygt 2% av all cancer hos vuxna i Sverige och är den nionde och sjuttonde vanligaste tumören bland män respektive kvinnor. I Sverige var incidensen / bland män och 8.8/ bland kvinnor. Detta innebär cirka 1000 nya fall av njurcancer per år i Sverige varav omkring 200 fall utreds och behandlas i Uppsala- Örebroregionen. Sedan 2004 finns ett Nationellt vårdprogram för njurcancer. Den senaste uppdatering av det Nationella vårdprogrammet utkom våren Syftet med det Nationella vårdprogrammet är att öka kunskapsnivån och intresset för njurcancer, att skapa en enhetlig god handläggning av njurcancer över hela landet, att skapa ett nätverk bestående av urologer, onkologer, patologer och radiologer för utveckling och stimulera till forskningsinsatser på området. Syftet med njurcancerregistret är att beskriva sjukdomsförekomst, tumörkarakteristika, utrednings och behandlingsmönster. Databasen kan också användas för att följa patientflöden och för kvalitetsdokumentation. Vidare kan registret användas för att besvara specifika frågeställningar i regionala och nationella forskningsprojekt där större patientantal krävs. 7

8 3 Bakgrund 3.1 Ordlista CT MRT incidentellt kurativt syftande behandling metastaserad sjukdom morfologisk diagnos cellbild nefrektomi njurresektion laparoskopisk kirurgi radiofrekvensbehandling (RF) thorax datortomografi= skiktröntgen magnetisk resonanstomografi tumören har hittats som ett bifynd vid utredning för annan sjukdom botande behandling spridd sjukdom cellbild utseende på cancerceller vid mikroskopiundersökning borttagande av njure borttagande av del av njure titthålsoperation värmebehandling med radiovågor bröstkorg 8 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

9 4 Antal fall och täckningsgrader I Uppsala-Örebroregionen diagnosticerades i genomsnitt omkring 200 fall per år mellan 2008 och Störst antal anmälda fall under perioden hade Gävleborg och Värmland (Tabell 1). Andelen män och kvinnor var 62% respektive 38% och majoriteten av patienterna var mellan 60 och 80 år gamla. Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var i medeltal 99%. Sedan starten 2004 innehåller nu den regionala databasen 1648 patienter med njurcancer. Tabell 1. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på län där patienten är mantalsskriven vid diagnos, diagnosår Totalt Län Uppsala län 24 (18) 28 (21) 27 (21) 16 (12) 36 (27) 131 Södermanlands län 20 (14) 31 (21) 34 (23) 37 (25) 24 (16) 146 Värmlands län 40 (22) 25 (14) 36 (20) 41 (23) 36 (20) 178 Örebro län 30 (23) 26 (20) 27 (21) 33 (25) 14 (11) 130 Västmanlands län 26 (20) 26 (20) 23 (18) 30 (23) 24 (19) 129 Dalarnas län 30 (21) 23 (16) 34 (24) 27 (19) 27 (19) 141 Gävleborgs län 39 (21) 28 (15) 33 (18) 42 (23) 42 (23) 184 Totalt 209 (20) 187 (18) 214 (21) 226 (22) 203 (20) 1039 Tabell 2. Antal fall och täckningsgrad (%) mot Cancerregistret uppdelat på län, diagnosår Uppsala Värmland Örebro Södermanland Västmanland Dalarna Gävleborg Totalt Diagnosår (100) 20 (100) 40 (100) 30 (100) 26 (100) 30 (100) 39 (98) 209 (99) (100) 31 (100) 25 (100) 26 (100) 26 (100) 23 (100) 28 (100) 187 (100) (100) 34 (100) 36 (100) 27 (100) 23 (100) 34 (100) 33 (97) 214 (99) (100) 37 (100) 41 (100) 33 (100) 30 (100) 27 (100) 42 (100) 226 (100) (100) 24 (88) 36 (100) 14 (100) 24 (100) 27 (100) 42 (100) 203 (99) Totalt 131 (100) 146 (98) 178 (100) 130 (100) 129 (100) 141 (99) 184 (99) 1039 (99) 9

10 4 Antal fall och täckningsgrader Tabell 3. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på kön och län, diagnosår Män Kvinnor Totalt Län Uppsala län 82 (63) 49 (37) 131 Södermanlands län 95 (65) 51 (35) 146 Värmlands län 108 (61) 70 (39) 178 Örebro län 77 (59) 53 (41) 130 Västmanlands län 85 (66) 44 (34) 129 Dalarnas län 90 (64) 51 (36) 141 Gävleborgs län 105 (57) 79 (43) 184 Totalt 642 (62) 397 (38) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

11 Antal fall Uppsala Akademiska sjukhuset Gävle sjukhus Lasarettet i Enköping Sörmland Akademiska sjukhuset Kullbergska sjukhuset Mälarsjukhuset, Eskilstuna Nyköpings lasarett Örebro Universitetssjukhus Värmland Akademiska sjukhuset Arvika sjukhus Karlskoga lasaret Karlstads sjukhus Örebro Universitetssjukhus Örebro Akademiska sjukhuset Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Örebro Universitetssjukhus Västmanland Karlstads sjukhus Köpings lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Norrlands Universitetssjukhus S:t Görans sjukhus Västerås lasarett Dalarna Akademiska sjukhuset Falu lasarett Mora lasarett S:t Görans sjukhus Örebro Universitetssjukhus Gävleborg Akademiska sjukhuset Bollnäs sjukhus Gävle sjukhus Huddinge sjukhus Hudiksvalls sjukhus S:t Görans sjukhus Antal fall Figur 1. Antal fall av njurcancer, uppdelat på anmälande sjukhus och mantalsskrivningslän diagnosår

12 4 Antal fall och täckningsgrader Tabell 4. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på diagnosålder och län, diagnosår <40 år år år år år >=80 Totalt Län Uppsala län 6 (5) 10 (8) 16 (12) 48 (37) 40 (31) 11 (8) 131 Södermanlands län 3 (2) 7 (5) 20 (14) 53 (36) 54 (37) 9 (6) 146 Värmlands län 5 (3) 11 (6) 22 (12) 66 (37) 57 (32) 17 (10) 178 Örebro län 2 (2) 10 (8) 27 (21) 43 (33) 37 (28) 11 (8) 130 Västmanlands län 8 (6) 12 (9) 16 (12) 42 (33) 40 (31) 11 (9) 129 Dalarnas län 2 (1) 5 (4) 20 (14) 51 (36) 53 (38) 10 (7) 141 Gävleborgs län 1 (1) 7 (4) 36 (20) 60 (33) 56 (30) 24 (13) 184 Totalt 27 (3) 62 (6) 157 (15) 363 (35) 337 (32) 93 (9) 1039 Antal patienter år Figur 2. Diagnosålder (år) för njurcancer, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

13 5 Utredning diagnostik Under 2012 fanns det en betydande spridning mellan länen i regionen avseende andelen patienter som fått tid för bedömning hos specialist inom 30 dagar, 19% till 58%, och den genomsnittliga andelen som träffat specialist inom 30 dagar var 32% (Tabell 6). I de Nationella riktlinjerna anges att mer än 60% av patienter med njurcancer ska ha träffat specialist inom 30 dagar från datum för röntgen. Samtliga län i regionen uppnådde detta mål under med en andel mellan 70% och 79% (Figur 8). Stora variationer noterades avseende väntetid mellan första besök på specialistmottagning och operationsdatum. Efter 60 dagar varierade andelen opererade patienter mellan 54% och 80% (Figur 4). Handläggningstiderna påverkas av tumörstadium, där de allra minsta tumörerna i större utsträckning får vänta längre på behandling, ibland beroende på ytterligare kontroller om eventuell tillväxt innan beslut om behandling. Större tumörer handläggs som regel mer skyndsamt. Med tumörer < 4 cm exkluderade varierade andelen patienter som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist mellan 69% och 86%. Andelen incidentellt upptäckt njurtumör ökade successivt under perioden och uppgick till 63% 2012 (Figur 11). Andelen kvinnor med cancer som bifynd var 61% jämfört med 54% bland män (Tabell 8). Andelen incidentellt upptäckta tumörer minskade med ökad tumörstorlek (Tabell 9). Andelen fall som diskuterats vid multidisciplinär konferens under 2011 och 2012 varierade kraftigt mellan länen, 22% till 63% (Figur 12). En del av variationen kan sannolikt förklaras av att definitionen av multidisciplinär konferens har förtydligats i den senaste versionen av det Nationella vårdprogrammet. Behovet av diskussion på multidisciplinär konferens kan variera beroende på tumörstadium och förekomst av eventuella metastaser. För att uppfylla kriterierna för multidisciplinär konferens räcker det i de flesta fall, förutom vid nedsatt njurfunktion och vid metastaserad sjukdom, med att en urolog samt ytterligare en specialist, vanligtvis radiolog, närvarar vid behandlingsbeslutet. Detta innebär att det stora flertalet av patienterna kommer att uppfylla definitionen förutsatt att den radiologiska utredningen, som ligger till grund för behandlingsbeslutet, förevisas på röntgenrond. Andelen NX (lymfkörtelstatus ej fastställd) var relativt hög, mellan 4 och 20% (Tabell 11) men borde vara möjlig att minska då allt fler patienter genomgår CT/MRT buk i den preoperativa utredningen (Tabell 16). Ett tecken på att så har skett är att andelen NX minskade, från 14% 2008 till 4% Andelen patienter med lymfkörtelmetastaser vid diagnos uppgick till 11%. Även vad gäller andelen MX (förekomst av fjärrmetastaser ej fastställd) vid diagnos förelåg en stor variation mellan länen (Tabell 12). Från 2012 års anmälningsblankett har MX tagits bort vilket innebär att de som inte genomgått CTthorax klassificeras som M0 om inga andra tecken finns till fjärrmetastasering. Andelen M1 har under perioden 2008 till 2012 sjunkit i regionen från 16% till 13% (Figur 17). Den morfologiska graderingen dominerades av Fuhrman grad 2 och 3 (Tabell 13, Figur 18). 13

14 5 Utredning diagnostik 5.1 Klinisk diagnosgrund Tabell 5. Klinisk diagnosgrund, antal och andel (%) för njurcancer uppdelat på län, diagnosår PAD Röntgen Cytologi Totalt Län Uppsala län 120 (92) 11 (8) 0 (0) 131 Södermanlands län 139 (95) 6 (4) 1 (1) 146 Värmlands län 171 (96) 7 (4) 0 (0) 178 Örebro län 123 (95) 7 (5) 0 (0) 130 Västmanlands län 121 (94) 8 (6) 0 (0) 129 Dalarnas län 134 (95) 7 (5) 0 (0) 141 Gävleborgs län 161 (88) 23 (12) 0 (0) 184 Totalt 969 (93) 69 (7) 1 (0) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

15 5.2 Väntetider 5.2 Väntetider Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 3. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning i antal dagar för njurcancer, uppdelat på län, diagnosår Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 4. Kumulativ andel: Tid mellan första besök på specialistmottagning och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår

16 5 Utredning diagnostik Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 5. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 6. Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

17 5.2 Väntetider Tabell 6. Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län och diagnosår, diagnosår Totalt Uppsala län Inom 30 dagar 24 (100) 15 (54) 7 (26) 8 (50) 11 (31) 65 (50) Ej inom 30 dagar 0 (0) 13 (46) 20 (74) 8 (50) 25 (69) 66 (50) Södermanlands län Inom 30 dagar 20 (100) 4 (13) 13 (38) 9 (24) 14 (58) 60 (41) Ej inom 30 dagar 0 (0) 27 (87) 21 (62) 28 (76) 10 (42) 86 (59) Värmlands län Inom 30 dagar 38 (95) 7 (28) 8 (22) 9 (22) 7 (19) 69 (39) Ej inom 30 dagar 2 (5) 18 (72) 28 (78) 32 (78) 29 (81) 109 (61) Örebro län Inom 30 dagar 30 (100) 6 (23) 12 (44) 11 (33) 4 (29) 63 (48) Ej inom 30 dagar 0 (0) 20 (77) 15 (56) 22 (67) 10 (71) 67 (52) Västmanlands län Inom 30 dagar 26 (100) 5 (19) 8 (35) 12 (40) 6 (25) 57 (44) Ej inom 30 dagar 0 (0) 21 (81) 15 (65) 18 (60) 18 (75) 72 (56) Dalarnas län Inom 30 dagar 30 (100) 9 (39) 5 (15) 11 (41) 10 (37) 65 (46) Ej inom 30 dagar 0 (0) 14 (61) 29 (85) 16 (59) 17 (63) 76 (54) Gävleborgs län Inom 30 dagar 39 (100) 8 (29) 14 (42) 14 (33) 13 (31) 88 (48) Ej inom 30 dagar 0 (0) 20 (71) 19 (58) 28 (67) 29 (69) 96 (52) Totalt Inom 30 dagar 207 (99) 54 (29) 67 (31) 74 (33) 65 (32) 467 (45) Ej inom 30 dagar 2 (1) 133 (71) 147 (69) 152 (67) 138 (68) 572 (55) Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 7. Andel fall (%) med njurcancer som opereras inom 6 veckor från datum för behandlingsbeslut, uppdelat på län, diagnosår

18 5 Utredning diagnostik Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 8. Andel fall (%) med njurcancer som träffar specialist inom 30 dagar från datum för röntgen, uppdelat på län, diagnosår Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 9. Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

19 5.2 Väntetider 100 Uppsala/Örebro regionen Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 10. Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist, uppdelat på län, diagnosår

20 5 Utredning diagnostik 5.3 Upptäcktssätt Tabell 7. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 64 (49) 66 (50) 1 (1) 131 Södermanlands län 83 (57) 53 (36) 10 (7) 146 Värmlands län 92 (52) 69 (39) 17 (10) 178 Örebro län 71 (55) 53 (41) 6 (5) 130 Västmanlands län 67 (52) 61 (47) 1 (1) 129 Dalarnas län 91 (65) 42 (30) 8 (6) 141 Gävleborgs län 123 (67) 55 (30) 6 (3) 184 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Figur 11. Incidentellt upptäckt njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 8. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på kön, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Kön Män 348 (54) 265 (41) 29 (5) 642 Kvinnor 243 (61) 134 (34) 20 (5) 397 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

21 5.4 Multidisciplinär konferens Tabell 9. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på tumörstorlek, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Tumörstorlek <=5 cm 373 (72) 119 (23) 24 (5) cm 185 (45) 205 (50) 22 (5) cm 26 (32) 54 (66) 2 (2) 82 >16 cm 4 (20) 16 (80) 0 (0) 20 Uppgift saknas 3 (33) 5 (56) 1 (11) 9 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Multidisciplinär konferens Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 12. Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår

22 5 Utredning diagnostik Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 13. Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Uppsala/Örebro regionen Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 14. Andel (%) av fall med njurcancer, M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

23 5.5 Stadieindelning Tabell 10. T-stadium för njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår T1a T1b T2 T3a T3b T3c T4 TX Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 41 (31) 32 (24) 11 (8) 20 (15) 18 (14) 0 (0) 5 (4) 2 (2) 2 (2) 131 Södermanlands län 46 (32) 38 (26) 18 (12) 21 (14) 13 (9) 0 (0) 3 (2) 1 (1) 6 (4) 146 Värmlands län 42 (24) 56 (31) 17 (10) 43 (24) 9 (5) 0 (0) 6 (3) 0 (0) 5 (3) 178 Örebro län 49 (38) 30 (23) 19 (15) 12 (9) 9 (7) 0 (0) 5 (4) 3 (2) 3 (2) 130 Västmanlands län 47 (36) 26 (20) 14 (11) 23 (18) 12 (9) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 4 (3) 129 Dalarnas län 46 (33) 42 (30) 13 (9) 14 (10) 10 (7) 0 (0) 5 (4) 4 (3) 7 (5) 141 Gävleborgs län 66 (36) 42 (23) 18 (10) 22 (12) 16 (9) 2 (1) 7 (4) 0 (0) 11 (6) 184 Totalt 337 (32) 266 (26) 110 (11) 155 (15) 87 (8) 3 (0) 31 (3) 12 (1) 38 (4) Stadieindelning 23

24 5 Utredning diagnostik Procent T1a T1b T2 T3a T3b T3c T4 TX saknas Figur 15. T-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 11. N-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår N0 N1 N2 NX Totalt Län Uppsala län 107 (82) 4 (3) 15 (11) 5 (4) 131 Södermanlands län 100 (68) 12 (8) 12 (8) 22 (15) 146 Värmlands län 159 (89) 0 (0) 8 (4) 11 (6) 178 Örebro län 110 (85) 3 (2) 9 (7) 8 (6) 130 Västmanlands län 112 (87) 4 (3) 4 (3) 9 (7) 129 Dalarnas län 109 (77) 8 (6) 7 (5) 17 (12) 141 Gävleborgs län 122 (66) 5 (3) 21 (11) 36 (20) 184 Totalt 819 (79) 36 (3) 76 (7) 108 (10) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

25 5.5 Stadieindelning Procent N0 N1 N2 NX Figur 16. N-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 12. M-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår M0 M1 MX Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 81 (62) 29 (22) 21 (16) 0 (0) 131 Södermanlands län 87 (60) 22 (15) 35 (24) 2 (1) 146 Värmlands län 148 (83) 18 (10) 12 (7) 0 (0) 178 Örebro län 98 (75) 25 (19) 7 (5) 0 (0) 130 Västmanlands län 108 (84) 16 (12) 5 (4) 0 (0) 129 Dalarnas län 93 (66) 19 (13) 29 (21) 0 (0) 141 Gävleborgs län 113 (61) 36 (20) 35 (19) 0 (0) 184 Totalt 728 (70) 165 (16) 144 (14) 2 (0)

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Njurcancer Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Stockholm, november 2014 Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Nov 2015 Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Uppsala-Örebroregionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Hudmelanom. Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012. Uppsala-Örebroregionen.

Regionens landsting i samverkan. Hudmelanom. Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012. Uppsala-Örebroregionen. Regionens landsting i samverkan Hudmelanom Regional rapport från kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014-08-18 Hudmelanom Regional rapport från kvalitetsregistret för

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION

STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION STYRDOKUMENT FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER INKLUSIVE BRÖSTREKONSTRUKTION Senaste uppdatering 2013-11-29 Ansvarigt Cancercentrum Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer