Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

3 Innehåll Innehåll 1 Förord 6 2 Sammanfattning 6 3 Bakgrund Ordlista Antal fall och täckningsgrader 9 5 Utredning diagnostik Klinisk diagnosgrund Väntetider Upptäcktssätt Multidisciplinär konferens Stadieindelning Utredning med CT-thorax, CT-MRT-buk Behandling Operation Metastaskirurgi Överlevnad 37 8 Utvecklingspunkter 39 3

4 Tabeller Tabeller 1 Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på län där patienten är mantalsskriven vid diagnos, diagnosår Antal fall och täckningsgrad (%) mot Cancerregistret uppdelat på län, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på kön och län, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på diagnosålder och län, diagnosår Klinisk diagnosgrund, antal och andel (%) för njurcancer uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län och diagnosår, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på kön, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på tumörstorlek, diagnosår T-stadium för njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår N-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår M-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Morfologi för njurcancer där klinisk diagnosgrund är baserad på PAD, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår Utredning med CT-thorax för njurcancerfall, antal och andel (%) uppdelat på anmälande sjukhus, diagnosår Utredning med CT-MRT-buk för njurcancerfall, antal och andel (%) uppdelat på anmälande sjukhus, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på diagnosålder i 10-års klasser, diagnosår Antal och andel (%) njurcancerfall uppdelat på opererande sjukhus, diagnosår Behandling för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Operationsteknik för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på mantalsskrivningslän, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm uppdelat på opererande sjukhus och kirurgisk teknik och tillvägagångssätt, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm uppdelat på län och kirurgisk teknik och tillvägagångssätt, diagnosår Metastaskirurgi vid njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på opererande sjukhus och diagnosår, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

5 Figurer Figurer 1 Antal fall av njurcancer, uppdelat på anmälande sjukhus och mantalsskrivningslän diagnosår Diagnosålder (år) för njurcancer, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning i antal dagar för njurcancer, uppdelat på län, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan första besök på specialistmottagning och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opereras inom 6 veckor från datum för behandlingsbeslut, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som träffar specialist inom 30 dagar från datum för röntgen, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist, uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt njurcancer, andel (%), diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Andel (%) av fall med njurcancer, M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår T-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår N-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår M-stadium för njurcancer, andel (%) uppdelat på diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) för njurcancer, andel (%), diagnosår Morfologi för njurcancer, andel (%), diagnosår Antal fall av njurcancer, uppdelat på opererande sjukhus och mantalsskrivningslän, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer uppdelat på kön, diagnosår Total överlevnad för patienter med njurcancer uppdelat på malignitetsgrad (Fuhrman), diagnosår Njurcancerspecifik överlevnad uppdelat på kön, diagnosår Njurcancerspecifik överlevnad uppdelat på malignitetsgrad (Fuhrman), diagnosår

6 2 Sammanfattning 1 Förord Nationellt kvalitetsregister för njurcancer startade 2004 på initiativ av styrgruppen för det nationella vårdprogrammet i samråd med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Registret omfattar landets alla sjukvårdsregioner från 2005 och har en täckningsgrad på 98% jämfört med Cancerregistret. Inrapportering till INCA startade Syftet med registreringen är att höja kvaliteten i handläggningen av patienter med njurcancer genom insamling av data gällande sjukdomsförekomst, utredning, fördelning av tumörstadium, morfologi, behandlingsmönster och förändringar över tid. Registreringen möjliggör också uppföljning av det nationella vårdprogrammet för njurcancer, samt att skapa en bättre kontroll över patientflöden och statistik. Denna regionala rapport innehåller de patienter som vid tidpunkt för diagnos var folkbokförda i någon av Uppsala-Örebroregionens sju landsting (Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg). Innehållet i rapporten fastställdes vid möte med regionala vårdprogramgruppen den 18 oktober 2013 med medverkan av Benny Holmström, Marit Holmqvist, Per Lindblad, Farhood Alamdari, Jessica Barrefjord samt Gunilla Juhlin för regionala njurcancergruppen Uppsala Örebro. Statistiker Marit Holmqvist, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, gjorde sammanställningen och statistisk bearbetning av data till årsrapporten. 2 Sammanfattning Under åren diagnosticerades 1039 nya njurcancerfall i Uppsala- Örebroregionen. Antalet nydiagnostiserade fall av njurcancer per län och år varierade mellan 14 till 42 under tidsperioden (Tabell 1). Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var 99% (Tabell 2). I 2013 års version av det Nationella vårdprogrammet är målet att minst 90% ska ha gjort CT thorax vid primärutredningen för en adekvat stadieindelning. I Uppsala- Örebroregionen uppgick denna andel till 85% (Tabell 15). Njurcancerfallen domineras av klarcellig njurcancer med 79% av totala antalet cancerfall medan papillär njurcancer stod för 12% och kromofob njurcancer 7% (Tabell 14). Medianstorleken för tumörerna vid diagnos var 53 millimeter och var väsentligen oförändrad mellan 2008 och Medianstorleken för incidentellt upptäckta tumörer var 44 millimeter och 70 millimeter för symptomatiska tumörer. Över hälften, 58%, av patienterna diagnosticerades med tumörer i tidigt skede (T1 tumörer) (Tabell 10). Totalt erhöll 79% av patienterna kurativt syftande behandling under (Tabell 17). Andelen kurativt syftande behandling är lägst hos den äldsta ålderskategorin, över 80 år (Tabell 18). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling, det vill säga njurresektion eller radiofrekvens- /mikrovågsbehandling, var 21% under (Tabell 20). Totalt genomgick 20% av de opererade patienterna laparoskopisk åtgärd under (Tabell 21). För små tumörer rekommenderas njurbevarande behandling i så stor utsträckning som möjligt, >60% för tumörer 4 cm enligt 2013 års Nationella vårdprogram. Av de patienter i regionen som under åren diagnosticerades med en tumör <4 cm, genomgick 55% njurbevarande behandling (Tabell 22). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling varierade dock kraftigt i regionen, från 82% i Västmanland till 33% i Södermanland (Tabell 23). Endast Västmanland (82%) och Uppsala (81%) nådde upp till målet i det Nationella vårdprogrammet på >60% njurbevarande behandling vid tumörer 4 cm. Dalarna nådde nästan målet i det Nationella vårdprogrammet med 58% njurbevarande behandling. Övriga län har en bit kvar till den rekommenderade miniminivån. Den totala överlevnaden för kvinnor och 6 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

7 män med njurcancer var relativt likartad med en något bättre överlevnad hos kvinnor. För patienter med njurcancer med diagnosår var den totala 2 års och 5 års överlevnaden 81% respektive 69% (Figur 21). Vid jämförelse av Fuhrman grad 3-4 med Fuhrman grad 1-2 fanns stora skillnader, 75% vs 94% (2 års) och 58% vs 82% (5 års) (Figur 24). Den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden bland män var 86% respektive 85%. För kvinnor var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 87% respektve 83%. Den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden uppdelat på Fuhrman grad 1-2 var 97% respektive 97%. För Fuhrman grad 3-4 var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 83% respektive 78%. För de patienter som saknade information om Fuhrman grad var den njurcancerspecifika 2 års och 5 års överlevnaden 60% respektive 55% (Figur 25). Som förväntat var den njurcancerspecifika överlevnaden högre jämfört med den totala överlevnaden då det i relativt stor utsträckning rör sig om en äldre patientpopulation med samsjuklighet. Inklusionen av patienter till den fas-1 studie om vaccinationsbehandling mot njurcancer som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala avslutades under I regionen planerar flera sjukhus att delta i en studie baserad på sentinel node teknik på större njurtumörer. 3 Bakgrund Njurcancer utgör drygt 2% av all cancer hos vuxna i Sverige och är den nionde och sjuttonde vanligaste tumören bland män respektive kvinnor. I Sverige var incidensen / bland män och 8.8/ bland kvinnor. Detta innebär cirka 1000 nya fall av njurcancer per år i Sverige varav omkring 200 fall utreds och behandlas i Uppsala- Örebroregionen. Sedan 2004 finns ett Nationellt vårdprogram för njurcancer. Den senaste uppdatering av det Nationella vårdprogrammet utkom våren Syftet med det Nationella vårdprogrammet är att öka kunskapsnivån och intresset för njurcancer, att skapa en enhetlig god handläggning av njurcancer över hela landet, att skapa ett nätverk bestående av urologer, onkologer, patologer och radiologer för utveckling och stimulera till forskningsinsatser på området. Syftet med njurcancerregistret är att beskriva sjukdomsförekomst, tumörkarakteristika, utrednings och behandlingsmönster. Databasen kan också användas för att följa patientflöden och för kvalitetsdokumentation. Vidare kan registret användas för att besvara specifika frågeställningar i regionala och nationella forskningsprojekt där större patientantal krävs. 7

8 3 Bakgrund 3.1 Ordlista CT MRT incidentellt kurativt syftande behandling metastaserad sjukdom morfologisk diagnos cellbild nefrektomi njurresektion laparoskopisk kirurgi radiofrekvensbehandling (RF) thorax datortomografi= skiktröntgen magnetisk resonanstomografi tumören har hittats som ett bifynd vid utredning för annan sjukdom botande behandling spridd sjukdom cellbild utseende på cancerceller vid mikroskopiundersökning borttagande av njure borttagande av del av njure titthålsoperation värmebehandling med radiovågor bröstkorg 8 Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

9 4 Antal fall och täckningsgrader I Uppsala-Örebroregionen diagnosticerades i genomsnitt omkring 200 fall per år mellan 2008 och Störst antal anmälda fall under perioden hade Gävleborg och Värmland (Tabell 1). Andelen män och kvinnor var 62% respektive 38% och majoriteten av patienterna var mellan 60 och 80 år gamla. Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var i medeltal 99%. Sedan starten 2004 innehåller nu den regionala databasen 1648 patienter med njurcancer. Tabell 1. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på län där patienten är mantalsskriven vid diagnos, diagnosår Totalt Län Uppsala län 24 (18) 28 (21) 27 (21) 16 (12) 36 (27) 131 Södermanlands län 20 (14) 31 (21) 34 (23) 37 (25) 24 (16) 146 Värmlands län 40 (22) 25 (14) 36 (20) 41 (23) 36 (20) 178 Örebro län 30 (23) 26 (20) 27 (21) 33 (25) 14 (11) 130 Västmanlands län 26 (20) 26 (20) 23 (18) 30 (23) 24 (19) 129 Dalarnas län 30 (21) 23 (16) 34 (24) 27 (19) 27 (19) 141 Gävleborgs län 39 (21) 28 (15) 33 (18) 42 (23) 42 (23) 184 Totalt 209 (20) 187 (18) 214 (21) 226 (22) 203 (20) 1039 Tabell 2. Antal fall och täckningsgrad (%) mot Cancerregistret uppdelat på län, diagnosår Uppsala Värmland Örebro Södermanland Västmanland Dalarna Gävleborg Totalt Diagnosår (100) 20 (100) 40 (100) 30 (100) 26 (100) 30 (100) 39 (98) 209 (99) (100) 31 (100) 25 (100) 26 (100) 26 (100) 23 (100) 28 (100) 187 (100) (100) 34 (100) 36 (100) 27 (100) 23 (100) 34 (100) 33 (97) 214 (99) (100) 37 (100) 41 (100) 33 (100) 30 (100) 27 (100) 42 (100) 226 (100) (100) 24 (88) 36 (100) 14 (100) 24 (100) 27 (100) 42 (100) 203 (99) Totalt 131 (100) 146 (98) 178 (100) 130 (100) 129 (100) 141 (99) 184 (99) 1039 (99) 9

10 4 Antal fall och täckningsgrader Tabell 3. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på kön och län, diagnosår Män Kvinnor Totalt Län Uppsala län 82 (63) 49 (37) 131 Södermanlands län 95 (65) 51 (35) 146 Värmlands län 108 (61) 70 (39) 178 Örebro län 77 (59) 53 (41) 130 Västmanlands län 85 (66) 44 (34) 129 Dalarnas län 90 (64) 51 (36) 141 Gävleborgs län 105 (57) 79 (43) 184 Totalt 642 (62) 397 (38) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

11 Antal fall Uppsala Akademiska sjukhuset Gävle sjukhus Lasarettet i Enköping Sörmland Akademiska sjukhuset Kullbergska sjukhuset Mälarsjukhuset, Eskilstuna Nyköpings lasarett Örebro Universitetssjukhus Värmland Akademiska sjukhuset Arvika sjukhus Karlskoga lasaret Karlstads sjukhus Örebro Universitetssjukhus Örebro Akademiska sjukhuset Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett Örebro Universitetssjukhus Västmanland Karlstads sjukhus Köpings lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Norrlands Universitetssjukhus S:t Görans sjukhus Västerås lasarett Dalarna Akademiska sjukhuset Falu lasarett Mora lasarett S:t Görans sjukhus Örebro Universitetssjukhus Gävleborg Akademiska sjukhuset Bollnäs sjukhus Gävle sjukhus Huddinge sjukhus Hudiksvalls sjukhus S:t Görans sjukhus Antal fall Figur 1. Antal fall av njurcancer, uppdelat på anmälande sjukhus och mantalsskrivningslän diagnosår

12 4 Antal fall och täckningsgrader Tabell 4. Antal och andel (%) fall av njurcancer, uppdelat på diagnosålder och län, diagnosår <40 år år år år år >=80 Totalt Län Uppsala län 6 (5) 10 (8) 16 (12) 48 (37) 40 (31) 11 (8) 131 Södermanlands län 3 (2) 7 (5) 20 (14) 53 (36) 54 (37) 9 (6) 146 Värmlands län 5 (3) 11 (6) 22 (12) 66 (37) 57 (32) 17 (10) 178 Örebro län 2 (2) 10 (8) 27 (21) 43 (33) 37 (28) 11 (8) 130 Västmanlands län 8 (6) 12 (9) 16 (12) 42 (33) 40 (31) 11 (9) 129 Dalarnas län 2 (1) 5 (4) 20 (14) 51 (36) 53 (38) 10 (7) 141 Gävleborgs län 1 (1) 7 (4) 36 (20) 60 (33) 56 (30) 24 (13) 184 Totalt 27 (3) 62 (6) 157 (15) 363 (35) 337 (32) 93 (9) 1039 Antal patienter år Figur 2. Diagnosålder (år) för njurcancer, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

13 5 Utredning diagnostik Under 2012 fanns det en betydande spridning mellan länen i regionen avseende andelen patienter som fått tid för bedömning hos specialist inom 30 dagar, 19% till 58%, och den genomsnittliga andelen som träffat specialist inom 30 dagar var 32% (Tabell 6). I de Nationella riktlinjerna anges att mer än 60% av patienter med njurcancer ska ha träffat specialist inom 30 dagar från datum för röntgen. Samtliga län i regionen uppnådde detta mål under med en andel mellan 70% och 79% (Figur 8). Stora variationer noterades avseende väntetid mellan första besök på specialistmottagning och operationsdatum. Efter 60 dagar varierade andelen opererade patienter mellan 54% och 80% (Figur 4). Handläggningstiderna påverkas av tumörstadium, där de allra minsta tumörerna i större utsträckning får vänta längre på behandling, ibland beroende på ytterligare kontroller om eventuell tillväxt innan beslut om behandling. Större tumörer handläggs som regel mer skyndsamt. Med tumörer < 4 cm exkluderade varierade andelen patienter som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist mellan 69% och 86%. Andelen incidentellt upptäckt njurtumör ökade successivt under perioden och uppgick till 63% 2012 (Figur 11). Andelen kvinnor med cancer som bifynd var 61% jämfört med 54% bland män (Tabell 8). Andelen incidentellt upptäckta tumörer minskade med ökad tumörstorlek (Tabell 9). Andelen fall som diskuterats vid multidisciplinär konferens under 2011 och 2012 varierade kraftigt mellan länen, 22% till 63% (Figur 12). En del av variationen kan sannolikt förklaras av att definitionen av multidisciplinär konferens har förtydligats i den senaste versionen av det Nationella vårdprogrammet. Behovet av diskussion på multidisciplinär konferens kan variera beroende på tumörstadium och förekomst av eventuella metastaser. För att uppfylla kriterierna för multidisciplinär konferens räcker det i de flesta fall, förutom vid nedsatt njurfunktion och vid metastaserad sjukdom, med att en urolog samt ytterligare en specialist, vanligtvis radiolog, närvarar vid behandlingsbeslutet. Detta innebär att det stora flertalet av patienterna kommer att uppfylla definitionen förutsatt att den radiologiska utredningen, som ligger till grund för behandlingsbeslutet, förevisas på röntgenrond. Andelen NX (lymfkörtelstatus ej fastställd) var relativt hög, mellan 4 och 20% (Tabell 11) men borde vara möjlig att minska då allt fler patienter genomgår CT/MRT buk i den preoperativa utredningen (Tabell 16). Ett tecken på att så har skett är att andelen NX minskade, från 14% 2008 till 4% Andelen patienter med lymfkörtelmetastaser vid diagnos uppgick till 11%. Även vad gäller andelen MX (förekomst av fjärrmetastaser ej fastställd) vid diagnos förelåg en stor variation mellan länen (Tabell 12). Från 2012 års anmälningsblankett har MX tagits bort vilket innebär att de som inte genomgått CTthorax klassificeras som M0 om inga andra tecken finns till fjärrmetastasering. Andelen M1 har under perioden 2008 till 2012 sjunkit i regionen från 16% till 13% (Figur 17). Den morfologiska graderingen dominerades av Fuhrman grad 2 och 3 (Tabell 13, Figur 18). 13

14 5 Utredning diagnostik 5.1 Klinisk diagnosgrund Tabell 5. Klinisk diagnosgrund, antal och andel (%) för njurcancer uppdelat på län, diagnosår PAD Röntgen Cytologi Totalt Län Uppsala län 120 (92) 11 (8) 0 (0) 131 Södermanlands län 139 (95) 6 (4) 1 (1) 146 Värmlands län 171 (96) 7 (4) 0 (0) 178 Örebro län 123 (95) 7 (5) 0 (0) 130 Västmanlands län 121 (94) 8 (6) 0 (0) 129 Dalarnas län 134 (95) 7 (5) 0 (0) 141 Gävleborgs län 161 (88) 23 (12) 0 (0) 184 Totalt 969 (93) 69 (7) 1 (0) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

15 5.2 Väntetider 5.2 Väntetider Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 3. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning i antal dagar för njurcancer, uppdelat på län, diagnosår Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 4. Kumulativ andel: Tid mellan första besök på specialistmottagning och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår

16 5 Utredning diagnostik Procent Uppsala Södermanland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Tid (dagar) Figur 5. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och operation för njurcancer i antal dagar, uppdelat på län, diagnosår Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 6. Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

17 5.2 Väntetider Tabell 6. Andel fall (%) med njurcancer som får träffa specialist inom 30 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län och diagnosår, diagnosår Totalt Uppsala län Inom 30 dagar 24 (100) 15 (54) 7 (26) 8 (50) 11 (31) 65 (50) Ej inom 30 dagar 0 (0) 13 (46) 20 (74) 8 (50) 25 (69) 66 (50) Södermanlands län Inom 30 dagar 20 (100) 4 (13) 13 (38) 9 (24) 14 (58) 60 (41) Ej inom 30 dagar 0 (0) 27 (87) 21 (62) 28 (76) 10 (42) 86 (59) Värmlands län Inom 30 dagar 38 (95) 7 (28) 8 (22) 9 (22) 7 (19) 69 (39) Ej inom 30 dagar 2 (5) 18 (72) 28 (78) 32 (78) 29 (81) 109 (61) Örebro län Inom 30 dagar 30 (100) 6 (23) 12 (44) 11 (33) 4 (29) 63 (48) Ej inom 30 dagar 0 (0) 20 (77) 15 (56) 22 (67) 10 (71) 67 (52) Västmanlands län Inom 30 dagar 26 (100) 5 (19) 8 (35) 12 (40) 6 (25) 57 (44) Ej inom 30 dagar 0 (0) 21 (81) 15 (65) 18 (60) 18 (75) 72 (56) Dalarnas län Inom 30 dagar 30 (100) 9 (39) 5 (15) 11 (41) 10 (37) 65 (46) Ej inom 30 dagar 0 (0) 14 (61) 29 (85) 16 (59) 17 (63) 76 (54) Gävleborgs län Inom 30 dagar 39 (100) 8 (29) 14 (42) 14 (33) 13 (31) 88 (48) Ej inom 30 dagar 0 (0) 20 (71) 19 (58) 28 (67) 29 (69) 96 (52) Totalt Inom 30 dagar 207 (99) 54 (29) 67 (31) 74 (33) 65 (32) 467 (45) Ej inom 30 dagar 2 (1) 133 (71) 147 (69) 152 (67) 138 (68) 572 (55) Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 7. Andel fall (%) med njurcancer som opereras inom 6 veckor från datum för behandlingsbeslut, uppdelat på län, diagnosår

18 5 Utredning diagnostik Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 8. Andel fall (%) med njurcancer som träffar specialist inom 30 dagar från datum för röntgen, uppdelat på län, diagnosår Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 9. Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från ankomstdatum för remiss, uppdelat på län, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

19 5.2 Väntetider 100 Uppsala/Örebro regionen Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 10. Andel fall (%) med njurcancer som opererats inom 60 dagar från första besök hos specialist, uppdelat på län, diagnosår

20 5 Utredning diagnostik 5.3 Upptäcktssätt Tabell 7. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 64 (49) 66 (50) 1 (1) 131 Södermanlands län 83 (57) 53 (36) 10 (7) 146 Värmlands län 92 (52) 69 (39) 17 (10) 178 Örebro län 71 (55) 53 (41) 6 (5) 130 Västmanlands län 67 (52) 61 (47) 1 (1) 129 Dalarnas län 91 (65) 42 (30) 8 (6) 141 Gävleborgs län 123 (67) 55 (30) 6 (3) 184 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Figur 11. Incidentellt upptäckt njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 8. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på kön, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Kön Män 348 (54) 265 (41) 29 (5) 642 Kvinnor 243 (61) 134 (34) 20 (5) 397 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

21 5.4 Multidisciplinär konferens Tabell 9. Incidentellt upptäckt njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på tumörstorlek, diagnosår Incidentellt upptäckt Ej incidentellt upptäckt Uppgift saknas Totalt Tumörstorlek <=5 cm 373 (72) 119 (23) 24 (5) cm 185 (45) 205 (50) 22 (5) cm 26 (32) 54 (66) 2 (2) 82 >16 cm 4 (20) 16 (80) 0 (0) 20 Uppgift saknas 3 (33) 5 (56) 1 (11) 9 Totalt 591 (57) 399 (38) 49 (5) Multidisciplinär konferens Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 12. Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår

22 5 Utredning diagnostik Uppsala/Örebro regionen 60 Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 13. Andel (%) av fall med njurcancer som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Uppsala/Örebro regionen Procent Uppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Figur 14. Andel (%) av fall med njurcancer, M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens, diagnosår Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

23 5.5 Stadieindelning Tabell 10. T-stadium för njurcancer, antal och andel (%), uppdelat på län, diagnosår T1a T1b T2 T3a T3b T3c T4 TX Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 41 (31) 32 (24) 11 (8) 20 (15) 18 (14) 0 (0) 5 (4) 2 (2) 2 (2) 131 Södermanlands län 46 (32) 38 (26) 18 (12) 21 (14) 13 (9) 0 (0) 3 (2) 1 (1) 6 (4) 146 Värmlands län 42 (24) 56 (31) 17 (10) 43 (24) 9 (5) 0 (0) 6 (3) 0 (0) 5 (3) 178 Örebro län 49 (38) 30 (23) 19 (15) 12 (9) 9 (7) 0 (0) 5 (4) 3 (2) 3 (2) 130 Västmanlands län 47 (36) 26 (20) 14 (11) 23 (18) 12 (9) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 4 (3) 129 Dalarnas län 46 (33) 42 (30) 13 (9) 14 (10) 10 (7) 0 (0) 5 (4) 4 (3) 7 (5) 141 Gävleborgs län 66 (36) 42 (23) 18 (10) 22 (12) 16 (9) 2 (1) 7 (4) 0 (0) 11 (6) 184 Totalt 337 (32) 266 (26) 110 (11) 155 (15) 87 (8) 3 (0) 31 (3) 12 (1) 38 (4) Stadieindelning 23

24 5 Utredning diagnostik Procent T1a T1b T2 T3a T3b T3c T4 TX saknas Figur 15. T-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 11. N-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår N0 N1 N2 NX Totalt Län Uppsala län 107 (82) 4 (3) 15 (11) 5 (4) 131 Södermanlands län 100 (68) 12 (8) 12 (8) 22 (15) 146 Värmlands län 159 (89) 0 (0) 8 (4) 11 (6) 178 Örebro län 110 (85) 3 (2) 9 (7) 8 (6) 130 Västmanlands län 112 (87) 4 (3) 4 (3) 9 (7) 129 Dalarnas län 109 (77) 8 (6) 7 (5) 17 (12) 141 Gävleborgs län 122 (66) 5 (3) 21 (11) 36 (20) 184 Totalt 819 (79) 36 (3) 76 (7) 108 (10) Njurcancer - Nationell kvalitetsrapport, 2012

25 5.5 Stadieindelning Procent N0 N1 N2 NX Figur 16. N-stadium för njurcancer, andel (%), diagnosår Tabell 12. M-stadium för njurcancer, antal och andel (%) uppdelat på län, diagnosår M0 M1 MX Uppgift saknas Totalt Län Uppsala län 81 (62) 29 (22) 21 (16) 0 (0) 131 Södermanlands län 87 (60) 22 (15) 35 (24) 2 (1) 146 Värmlands län 148 (83) 18 (10) 12 (7) 0 (0) 178 Örebro län 98 (75) 25 (19) 7 (5) 0 (0) 130 Västmanlands län 108 (84) 16 (12) 5 (4) 0 (0) 129 Dalarnas län 93 (66) 19 (13) 29 (21) 0 (0) 141 Gävleborgs län 113 (61) 36 (20) 35 (19) 0 (0) 184 Totalt 728 (70) 165 (16) 144 (14) 2 (0)

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2012 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders Behndig Maria Kugelberg Irene Serring

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen

Årsrapport för 2013. Svenska. Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Årsrapport för 2013 Svenska Årsrapport 2013 för Svenska Makularegistret sammanställd av styrgruppen Inger Westborg - Susanne Albrecht - Gunilla Bjärnhall Elisabet Granstam - Niklas Karlsson 2 Tack till

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Årsrapport 2010 Lund 2010 08 21

Årsrapport 2010 Lund 2010 08 21 Årsrapport CPUP 2010 1 Årsrapport 2010 Lund 2010 08 21 2 Årsrapport CPUP 2010 Förord Detta är den femte årsrapporten för CPUP (Uppföljningsprogram för cerebral pares) som nationellt kvalitetsregister.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer