Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen"

Transkript

1 Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA 2 Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

3 Innehåll Innehåll 1 Förord 6 2 Sammanfattning 6 3 Bakgrund Ordlista Antal fall och täckningsgrad 8 5 Utredning diagnostik Diagnosgrund Väntetider Upptäcktssätt Multidisciplinär konferens Stadieindelning Utredning med CT-thorax och CT-MRT-buk Behandling Operation Metastaskirurgi Överlevnad 27 8 Utvecklingspunkter 29 3

4 Figurer Tabeller 1 Antal fall och täckningsgrad (%) per mantalsskrivningslän och diagnosår, Antal och andel (%) fall av njurcancer per kön och mantalsskrivningslän, diagnosår Antal och andel (%) fall av njurcancer per ålder (år) vid diagnos och mantalsskrivningslän, diagnosår Diagnosgrund, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Incidentellt upptäckt, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Incidentellt upptäckt, antal och andel (%) per kön, diagnosår Incidentellt upptäckt, antal och andel (%) per tumörstorlek, diagnosår T-stadium, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår N-stadium, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår M-stadium, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman) där diagnosgrund är PAD/cytologi, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Morfologi där diagnosgrund är PAD/cytologi, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Utredning med CT-thorax, antal och andel (%) per anmälande sjukhus, diagnosår Utredning med CT-MRT-buk, antal och andel (%) per anmälande sjukhus, diagnosår Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Behandlingsintention vid kirurgiskt behandlad njurcancer, antal och andel (%) per ålder vid diagnos, diagnosår Antal njurcancerfall per opererande sjukhus och diagnosår, diagnosår Typ av operation, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Operationsteknik, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm per opererande sjukhus och kirurgisk teknik, diagnosår Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm per mantalsskrivningslän och kirurgisk teknik, diagnosår Antal och andel (%) patienter med metastaserad njurcancer som genomgår operation per opererande sjukhus, diagnosår Figurer 1 Antal fall per mantalsskrivningslän och anmälande sjukhus, diagnosår Ålder vid diagnos, diagnosår Väntetider per län (anmälande sjukhus), diagnosår Antal dagar från ankomst av remiss till operation per län (anmälande sjukhus) och T-stadium, diagnosår Andel fall som diskuterats i multidisciplinär konferens per län (behandlande sjukhus), diagnosår Andel fall som diskuterats i multidisciplinär konferens per län (behandlande sjukhus), diagnosår Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

5 Figurer 7 Andel fall med M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens per län (behandlande sjukhus), diagnosår T-stadium, andel (%), diagnosår N-stadium, andel (%), diagnosår M-stadium, andel (%) per diagnosår, diagnosår Malignitetsgrad (Fuhrman), andel (%), diagnosår Morfologi, andel (%), diagnosår Antal fall per mantalsskrivningslän och opererande sjukhus, diagnosår Relativ överlevnad per kön, diagnosår Relativ överlevnad per T-stadium, diagnosår Relativ överlevnad per M-stadium, diagnosår Relativ överlevnad per Fuhrman-grad, diagnosår

6 2 Sammanfattning 1 Förord Nationellt kvalitetsregister för njurcancer startade 2004 på initiativ av styrgruppen för det nationella vårdprogrammet i samråd med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Registret omfattar landets alla sjukvårdsregioner från 2005 och har en täckningsgrad på 99% jämfört med Cancerregistret. Inrapportering till INCA startade Syftet med registreringen är att höja kvaliteten i handläggningen av patienter med njurcancer genom insamling av data gällande sjukdomsförekomst, utredning, fördelning av tumörstadium, morfologi, behandlingsmönster och förändringar över tid. Registreringen möjliggör också uppföljning av det nationella vårdprogrammet för njurcancer, samt att skapa en bättre kontroll över patientflöden och statistik. Denna regionala rapport innehåller de patienter som vid tidpunkt för diagnos var folkbokförda i någon av Uppsala-Örebroregionens sju landsting (Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg). Innehållet i rapporten fastställdes vid möte med regionala vårdprogramgruppen den 6 november 2015 med medverkan av Benny Holmström, Johan Hansson, Linda Willèn, Farhood Alamdari, Per Lindblad, Raya Natik, Pernilla Helgesson, Linda Drevin, Carina Bodin, Jessica Barrefjord för regionala njurcancergruppen Uppsala Örebro. Statistiker Linda Drevin, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, gjorde sammanställningen och statistisk bearbetning av data till årsrapporten. 2 Sammanfattning Under åren diagnosticerades 1155 nya njurcancerfall i Uppsala- Örebroregionen. Antalet nydiagnostiserade fall av njurcancer per län och år varierade mellan 16 till 49 under tidsperioden (Tabell 1). Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var 100% åren 2013 och I 2013 års version av det Nationella vårdprogrammet är målet att minst 90% ska ha gjort CT thorax vid primärutredningen för en adekvat stadieindelning. I Uppsala- Örebroregionen uppgick denna andel till 87% under åren (Tabell 13). Njurcancerfallen domineras av klarcellig njurcancer med 78% av totala antalet cancerfall medan papillär njurcancer stod för 11% och kromofob njurcancer 7% (Tabell 12). Medianstorleken för tumörerna vid diagnos var 50 millimeter och var väsentligen oförändrad mellan 2010 och Medianstorleken för incidentellt upptäckta tumörer var 43 millimeter och 70 millimeter för symptomatiska tumörer. Över hälften, 59%, av patienterna diagnosticerades med tumörer i tidigt skede (T1 tumörer) (Tabell 8). erhöll 88% av patienterna kurativt syftande behandling under (Tabell 15). Andelen kurativt syftande behandling är relativt jämn oberoende av ålder (Tabell 16). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling, det vill säga njurresektion eller radiofrekvens-/mikrovågsbehandling, var 31% under (Tabell 18). genomgick 25% av de opererade patienterna laparoskopisk eller robotassisterad åtgärd under (Tabell 19). För små tumörer rekommenderas njurbevarande behandling i så stor utsträckning som möjligt, >60% för tumörer 4 cm enligt 2013 års Nationella vårdprogram. Av de patienter i regionen som under åren diagnosticerades med en tumör <4 cm, genomgick 63% njurbevarande behandling (Tabell 20). Andelen patienter som genomgick njurbevarande behandling varierade dock kraftigt i regionen, från 86% i Västmanland till 36% i Värmland (Tabell 21). Det är nu endast Värmland som inte uppnår målet i det Nationella vårdprogrammet på >60% njurbevarande behandling vid tumörer 4 cm. Samtliga övriga län har 6 Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

7 ökat andelen patienter med små tumörer som erbjuds njurbevarande behandling. En fas-2 studie om vaccinationsbehandling vid spridd njurcancer pågår med deltagande från flera sjukhus i landet och även Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan många år pågår en cytostatikaresistensstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den totala överlevnaden för kvinnor och män med njurcancer var relativt likartad med en något bättre överlevnad hos kvinnor. Överlevnaden har inte ändrats jämfört med tidigare rapporterade data. 3 Bakgrund Njurcancer utgör drygt 2% av all cancer hos vuxna i Sverige och är den nionde och sjuttonde vanligaste tumören bland män respektive kvinnor. I Sverige var incidensen / bland män och 8.8/ bland kvinnor. Detta innebär cirka 1000 nya fall av njurcancer per år i Sverige varav drygt 200 fall utreds och behandlas i Uppsala-Örebroregionen. Sedan 2004 finns ett Nationellt vårdprogram för njurcancer. Den senaste uppdatering av det Nationella vårdprogrammet utkom våren Syftet med det Nationella vårdprogrammet är att öka kunskapsnivån och intresset för njurcancer, att skapa en enhetlig god handläggning av njurcancer över hela landet, att skapa ett nätverk bestående av urologer, onkologer, patologer och radiologer för utveckling och stimulera till forskningsinsatser på området. Syftet med njurcancerregistret är att beskriva sjukdomsförekomst, tumörkarakteristika, utrednings och behandlingsmönster. Databasen kan också användas för att följa patientflöden och för kvalitetsdokumentation. Vidare kan registret användas för att besvara specifika frågeställningar i regionala och nationella forskningsprojekt där större patientantal krävs. 3.1 Ordlista CT MRT incidentellt kurativt syftande behandling metastaserad sjukdom morfologisk diagnos cellbild nefrektomi njurresektion laparoskopisk kirurgi radiofrekvensbehandling (RF) thorax datortomografi = skiktröntgen magnetisk resonanstomografi tumören har hittats som ett bifynd vid utredning för annan sjukdom botande behandling spridd sjukdom cellbild utseende på cancerceller vid mikroskopiundersökning borttagande av njure borttagande av en del av njuren titthålsoperation värmebehandling med radiovågor bröstkorg 7

8 4 Antal fall och täckningsgrad 4 Antal fall och täckningsgrad I Uppsala-Örebroregionen diagnosticerades i genomsnitt strax över 200 njurcancerfall per år mellan 2010 och Flest antal anmälda fall under perioden hade Gävleborg och Värmland (Tabell 1). Andelen män och kvinnor var 61% respektive 39% och majoriteten av patienterna var mellan 60 och 80 år gamla. Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var nästan 100%. innehåller nu den regionala databasen 2257 patienter med njurcancer. Det pågår en 5-årsuppföljning sedan registret startade Ett fåtal fall per år saknas, utom för diagnosår 2007 där inrapporteringen är komplett. Tabell 1. Antal fall och täckningsgrad (%) per mantalsskrivningslän och diagnosår, Län Dalarna 35 (100) 26 (100) 26 (100) 32 (100) 41 (100) 160 Gävleborg 32 (100) 41 (100) 43 (100) 49 (95) 39 (100) 204 Södermanland 35 (100) 37 (100) 29 (100) 33 (100) 29 (97) 163 Uppsala 27 (100) 16 (100) 38 (100) 37 (100) 39 (100) 157 Värmland 37 (100) 38 (100) 36 (100) 49 (100) 42 (100) 202 Västmanland 22 (100) 31 (100) 24 (100) 30 (100) 21 (100) 128 Örebro 27 (100) 34 (100) 17 (100) 39 (100) 24 (100) (100) 223 (100) 213 (100) 269 (99) 235 (100) 1155 Tabell 2. Antal och andel (%) fall av njurcancer per kön och mantalsskrivningslän, diagnosår Kvinnor Män Län Dalarna 59 (37) 101 (63) 160 Gävleborg 96 (47) 108 (53) 204 Södermanland 64 (39) 99 (61) 163 Uppsala 55 (35) 102 (65) 157 Värmland 78 (39) 124 (61) 202 Västmanland 41 (32) 87 (68) 128 Örebro 55 (39) 86 (61) (39) 707 (61) Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

9 Dalarna Akademiska sjukhuset 22 Capio S:t Görans sjukhus 1 Falu lasarett 97 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 1 Mora lasarett 9 Universitetssjukhuset Örebro 30 Gävleborg Akademiska sjukhuset 26 Capio S:t Görans sjukhus 1 Höglandssjukhuset 1 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 1 Sjukhuset i Gävle 113 Sjukhuset i Hudiksvall 62 Södermanland Akademiska sjukhuset 23 Kullbergska sjukhuset 1 Mälarsjukhuset 90 Nyköpings lasarett 34 Universitetssjukhuset Örebro 15 Uppsala Akademiska sjukhuset 153 Capio S:t Görans sjukhus 1 Lasarettet i Enköping 2 Länssjukhuset i Kalmar 1 Värmland Akademiska sjukhuset 19 Centralsjukhuset i Karlstad 177 Karlskoga lasarett 3 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Sjukhuset i Arvika 1 Universitetssjukhuset Örebro 1 Västmanland Akademiska sjukhuset 2 Capio S:t Görans sjukhus 1 Mälarsjukhuset 1 Västmanlands sjukhus Västerås 124 Örebro Akademiska sjukhuset 2 Karlskoga lasarett 15 Lindesbergs lasarett 2 Universitetssjukhuset Örebro Figur 1. Antal fall per mantalsskrivningslän och anmälande sjukhus, diagnosår

10 4 Antal fall och täckningsgrad Tabell 3. Antal och andel (%) fall av njurcancer per ålder (år) vid diagnos och mantalsskrivningslän, diagnosår < >=80 Län Dalarna 6 (4) 12 (8) 25 (16) 50 (31) 51 (32) 16 (10) 160 Gävleborg 3 (1) 10 (5) 31 (15) 60 (29) 79 (39) 21 (10) 204 Södermanland 4 (2) 11 (7) 26 (16) 48 (29) 58 (36) 16 (10) 163 Uppsala 6 (4) 10 (6) 20 (13) 51 (32) 54 (34) 16 (10) 157 Värmland 2 (1) 13 (6) 33 (16) 75 (37) 56 (28) 23 (11) 202 Västmanland 5 (4) 9 (7) 20 (16) 45 (35) 37 (29) 12 (9) 128 Örebro 2 (1) 15 (11) 24 (17) 40 (28) 48 (34) 12 (9) (2) 80 (7) 179 (15) 369 (32) 383 (33) 116 (10) 1155 Antal patienter Ålder (år) Figur 2. Ålder vid diagnos, diagnosår Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

11 5 Utredning diagnostik Under noteras en betydande spridning mellan länen i regionen avseende tiden från registrering av remiss till operation. Man finner även en skillnad beträffande tumörstadium, där handläggningstiden är längre för de mindre tumörerna (Figur 4). Detta är förväntat då en betydande andel, mellan 20-30%, av tumörer mindre än 3cm är benigna och det kan behövas flera kompletterande undersökningar innan beslut om åtgärd tas. Av de minsta tumörerna är det flera som följs med röntgenkontroller varför handläggningstiderna för dessa kan te sig väldigt långa. Risken för spridning, metastasering, av de minsta tumörerna är väldigt liten. Andelen incidentellt upptäckt njurtumör ökade successivt under perioden och var för hela perioden 64% (Tabell 5). Andelen kvinnor med cancer som bifynd var 67% jämfört med 62% bland män (Tabell 6). Andelen incidentellt upptäckta tumörer minskade med ökad tumörstorlek (Tabell 7). Andelen NX (lymfkörtelstatus ej fastställd) har minskat jämfört med tidigare och är nu mellan 2 och 14% (Tabell 9). Den borde vara möjlig att minska ytterligare då allt fler patienter genomgår CT/MRT buk i den preoperativa utredningen (Tabell 14). Andelen patienter med lymfkörtelmetastaser vid diagnos uppgick till 9%. Även vad gäller andelen MX (förekomst av fjärrmetastaser ej fastställd) vid diagnos förelåg en stor variation mellan länen (Tabell 10). Från 2012 års anmälningsblankett har MX tagits bort vilket innebär att de som inte genomgått CT-thorax klassificeras som M0 om inga andra tecken finns till fjärrmetastasering. Den morfologiska graderingen dominerades av Fuhrman grad 2 och 3 (Tabell 11, Figur 8). 5.1 Diagnosgrund Tabell 4. Diagnosgrund, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår PAD Röntgen Cytologi Klinisk undersökning Län Dalarna 155 (97) 5 (3) 0 (0) 0 (0) 160 Gävleborg 190 (93) 14 (7) 0 (0) 0 (0) 204 Södermanland 156 (96) 6 (4) 1 (1) 0 (0) 163 Uppsala 149 (95) 8 (5) 0 (0) 0 (0) 157 Värmland 196 (97) 4 (2) 0 (0) 2 (1) 202 Västmanland 118 (92) 10 (8) 0 (0) 0 (0) 128 Örebro 134 (95) 7 (5) 0 (0) 0 (0) (95) 54 (5) 1 (0) 2 (0)

12 5 Utredning diagnostik 5.2 Väntetider Remissutfärdande till remissankomst Län och antal fall Dalarna 56 Gävleborg 69 Södermanland 47 Uppsala 63 Värmland 77 Västmanland 46 Örebro Median samt 20:e och 80:e percentil (dagar) Remissankomst till första besök hos specialist Län och antal fall Dalarna 68 Gävleborg 83 Södermanland 55 Uppsala 74 Värmland 91 Västmanland 50 Örebro Median samt 20:e och 80:e percentil (dagar) Län och antal fall Dalarna 68 Gävleborg 84 Södermanland 57 Uppsala 74 Värmland 91 Västmanland 50 Örebro 63 Första besök hos specialist till behandlingsbeslut Median samt 20:e och 80:e percentil (dagar) Behandlingsbeslut till operation Län och antal fall Dalarna 61 Gävleborg 79 Södermanland 52 Uppsala 71 Värmland 86 Västmanland 40 Örebro Median samt 20:e och 80:e percentil (dagar) Figur 3. Väntetider per län (anmälande sjukhus), diagnosår Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

13 5.2 Väntetider Dalarna Alla T stadium 57 T1 39 T2 5 T3 13 T4 0 Gävleborg Alla T stadium 75 T1 44 T2 5 T3 26 T4 0 Södermanland Alla T stadium 49 T1 34 T2 7 T3 6 T4 2 Uppsala Alla T stadium 71 T1 35 T2 4 T3 30 T4 2 Värmland Alla T stadium 85 T1 51 T2 4 T3 28 T4 2 Västmanland Alla T stadium 40 T1 25 T2 8 T3 7 T4 0 Örebro Alla T stadium 51 T1 38 T2 7 T3 5 T Ledtid (dagar) Figur 4. Antal dagar från ankomst av remiss till operation per län (anmälande sjukhus) och T-stadium, diagnosår

14 5 Utredning diagnostik 5.3 Upptäcktssätt Tabell 5. Incidentellt upptäckt, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Ja Nej Uppgift saknas Län Dalarna 103 (64) 53 (33) 4 (2) 160 Gävleborg 157 (77) 40 (20) 7 (3) 204 Södermanland 93 (57) 58 (36) 12 (7) 163 Uppsala 82 (52) 73 (46) 2 (1) 157 Värmland 145 (72) 39 (19) 18 (9) 202 Västmanland 73 (57) 54 (42) 1 (1) 128 Örebro 82 (58) 56 (40) 3 (2) (64) 373 (32) 47 (4) 1155 Tabell 6. Incidentellt upptäckt, antal och andel (%) per kön, diagnosår Ja Nej Uppgift saknas Kön Kvinnor 299 (67) 131 (29) 18 (4) 448 Män 436 (62) 242 (34) 29 (4) (64) 373 (32) 47 (4) 1155 Tabell 7. Incidentellt upptäckt, antal och andel (%) per tumörstorlek, diagnosår Ja Nej Uppgift saknas Tumörstorlek (cm) (77) 109 (18) 28 (5) (51) 192 (45) 17 (4) (44) 52 (54) 2 (2) (20) 16 (80) 0 (0) 20 Uppgift saknas 1 (20) 4 (80) 0 (0) (64) 373 (32) 47 (4) Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

15 5.4 Multidisciplinär konferens 5.4 Multidisciplinär konferens Antal fall Dalarna Gävleborg Södermanland Uppsala Värmland Västmanland Örebro Utom regionen Uppgift saknas 29 av av 48 7 av av av av av 67 2 av 6 1 av 1 Hela regionen 188 av Andel (%) Figur 5. Andel fall som diskuterats i multidisciplinär konferens per län (behandlande sjukhus), diagnosår Dalarna Gävleborg Södermanland Uppsala Värmland Västmanland Örebro Utom regionen Uppgift saknas Andel Figur 6. Andel fall som diskuterats i multidisciplinär konferens per län (behandlande sjukhus), diagnosår Antal fall Dalarna Gävleborg Södermanland Uppsala Värmland Västmanland Örebro Utom regionen Hela regionen 3 av 3 6 av 8 3 av 3 24 av 30 1 av 1 3 av 3 1 av 2 1 av 1 42 av Andel (%) Figur 7. Andel fall med M1 som diskuterats i multidisciplinär konferens per län (behandlande sjukhus), diagnosår

16 16 Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, Stadieindelning Tabell 8. T-stadium, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår T1a T1b T2 T2a T2b T3a T3b T3c T4 TX Uppgift saknas Län Dalarna 51 (32) 48 (30) 3 (2) 14 (9) 3 (2) 24 (15) 9 (6) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 0 (0) 160 Gävleborg 70 (34) 45 (22) 7 (3) 10 (5) 7 (3) 37 (18) 19 (9) 1 (0) 5 (2) 3 (1) 0 (0) 204 Södermanland 67 (41) 33 (20) 10 (6) 9 (6) 6 (4) 20 (12) 10 (6) 0 (0) 5 (3) 3 (2) 0 (0) 163 Uppsala 53 (34) 35 (22) 4 (3) 5 (3) 1 (1) 33 (21) 20 (13) 0 (0) 4 (3) 2 (1) 0 (0) 157 Värmland 62 (31) 51 (25) 7 (3) 5 (2) 3 (1) 58 (29) 6 (3) 0 (0) 6 (3) 4 (2) 0 (0) 202 Västmanland 43 (34) 33 (26) 10 (8) 5 (4) 5 (4) 15 (12) 17 (13) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 128 Örebro 59 (42) 31 (22) 14 (10) 6 (4) 2 (1) 14 (10) 4 (3) 1 (1) 8 (6) 1 (1) 1 (1) (35) 276 (24) 55 (5) 54 (5) 27 (2) 201 (17) 85 (7) 3 (0) 32 (3) 16 (1) 1 (0) Utredning diagnostik

17 5.5 Stadieindelning Procent T1a T1b T2 T2a T2b T3a T3b T3c T4 TX Figur 8. T-stadium, andel (%), diagnosår Tabell 9. N-stadium, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår N0 N1 N2 NX Uppgift saknas Län Dalarna 136 (85) 5 (3) 8 (5) 11 (7) 0 (0) 160 Gävleborg 150 (74) 9 (4) 17 (8) 28 (14) 0 (0) 204 Södermanland 116 (71) 12 (7) 13 (8) 22 (13) 0 (0) 163 Uppsala 135 (86) 2 (1) 10 (6) 10 (6) 0 (0) 157 Värmland 185 (92) 2 (1) 8 (4) 7 (3) 0 (0) 202 Västmanland 121 (95) 1 (1) 4 (3) 2 (2) 0 (0) 128 Örebro 123 (87) 5 (4) 7 (5) 5 (4) 1 (1) (84) 36 (3) 67 (6) 85 (7) 1 (0) 1155 Procent N0 N1 N2 NX Uppgift saknas Figur 9. N-stadium, andel (%), diagnosår

18 5 Utredning diagnostik Tabell 10. M-stadium, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår M0 M1 MX Uppgift saknas Län Dalarna 126 (79) 21 (13) 13 (8) 0 (0) 160 Gävleborg 143 (70) 40 (20) 21 (10) 0 (0) 204 Södermanland 113 (69) 26 (16) 23 (14) 1 (1) 163 Uppsala 114 (73) 32 (20) 11 (7) 0 (0) 157 Värmland 177 (88) 19 (9) 6 (3) 0 (0) 202 Västmanland 110 (86) 16 (12) 2 (2) 0 (0) 128 Örebro 111 (79) 25 (18) 4 (3) 1 (1) (77) 179 (15) 80 (7) 2 (0) M0 M1 MX Uppgift saknas Figur 10. M-stadium, andel (%) per diagnosår, diagnosår Tabell 11. Malignitetsgrad (Fuhrman) där diagnosgrund är PAD/cytologi, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår G1 G2 G3 G4 Uppgift saknas Län Dalarna 10 (6) 74 (48) 45 (29) 11 (7) 15 (10) 155 Gävleborg 22 (12) 72 (38) 63 (33) 15 (8) 18 (9) 190 Södermanland 23 (15) 75 (48) 31 (20) 14 (9) 14 (9) 157 Uppsala 7 (5) 57 (38) 57 (38) 9 (6) 19 (13) 149 Värmland 15 (8) 85 (43) 70 (36) 15 (8) 11 (6) 196 Västmanland 17 (14) 51 (43) 36 (31) 8 (7) 6 (5) 118 Örebro 15 (11) 72 (54) 36 (27) 6 (4) 5 (4) (10) 486 (44) 338 (31) 78 (7) 88 (8) Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

19 5.5 Stadieindelning Procent G1 G2 G3 G4 Uppgift saknas Figur 11. Malignitetsgrad (Fuhrman), andel (%), diagnosår Tabell 12. Morfologi där diagnosgrund är PAD/cytologi, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Klarcellig Kromofob Papillär Övriga Uppgift saknas Län Dalarna 124 (80) 10 (6) 17 (11) 4 (3) 0 (0) 155 Gävleborg 144 (76) 20 (11) 15 (8) 11 (6) 0 (0) 190 Södermanland 125 (80) 4 (3) 18 (11) 9 (6) 1 (1) 157 Uppsala 111 (74) 11 (7) 22 (15) 5 (3) 0 (0) 149 Värmland 156 (80) 13 (7) 22 (11) 5 (3) 0 (0) 196 Västmanland 91 (77) 10 (8) 15 (13) 2 (2) 0 (0) 118 Örebro 111 (83) 4 (3) 17 (13) 2 (1) 0 (0) (78) 72 (7) 126 (11) 38 (3) 1 (0) 1099 Procent Klarcellig Kromofob Papillär Övriga Uppgift saknas Figur 12. Morfologi, andel (%), diagnosår

20 5 Utredning diagnostik 5.6 Utredning med CT-thorax och CT-MRT-buk I 2013 års version av det Nationella vårdprogrammet är målet att minst 90% av alla patienter ska ha genomgått CT thorax vid den preoperativa primärutredningen i syfte att fastställa stadieindelning. I Uppsala- Örebroregionen uppgick denna andel under åren 2013 och 2014 till 87%. Några enheter i regionen rapporterar en alldeles för låg andel där komplett utredning, inkluderande CT-thorax, är utförd (Tabell 13). Andelen där uppgift om CT/MRT-buk angavs som nej/saknas var låg, endast 15 fall, varav 6 patienter diagnosticerade i Gävle (Tabell 14). Endast i de få fall där ultraljudsundersökning står som grund för diagnos torde det vara aktuellt att ange nej/saknas. Det förefaller här rimligt att de enheter som angett nej/saknas validerar sina inrapporterade uppgifter då olika journalsystem kan påverka korrektheten i inrapporterade data. Tabell 13. Utredning med CT-thorax, antal och andel (%) per anmälande sjukhus, diagnosår Ja Nej Uppgift saknas Anmälande sjukhus Akademiska sjukhuset 89 (72) 33 (27) 1 (1) 123 Capio S:t Görans sjukhus 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 Centralsjukhuset i Karlstad 80 (98) 2 (2) 0 (0) 82 Falu lasarett 40 (83) 8 (17) 0 (0) 48 Höglandssjukhuset 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Karlskoga lasarett 6 (86) 0 (0) 1 (14) 7 Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 Kullbergska sjukhuset 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Lasarettet i Enköping 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Lindesbergs lasarett 2 (100) 0 (0) 0 (0) 2 Länssjukhuset i Kalmar 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 Mora lasarett 2 (67) 1 (33) 0 (0) 3 Mälarsjukhuset 30 (83) 6 (17) 0 (0) 36 Nyköpings lasarett 7 (78) 2 (22) 0 (0) 9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Sjukhuset i Gävle 35 (95) 2 (5) 0 (0) 37 Sjukhuset i Hudiksvall 32 (94) 2 (6) 0 (0) 34 Universitetssjukhuset Örebro 63 (94) 3 (4) 1 (1) 67 Västmanlands sjukhus Västerås 48 (98) 1 (2) 0 (0) (87) 63 (12) 3 (1) Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

21 Tabell 14. Utredning med CT-MRT-buk, antal och andel (%) per anmälande sjukhus, diagnosår Ja Nej Uppgift saknas Anmälande sjukhus Akademiska sjukhuset 122 (99) 1 (1) 0 (0) 123 Capio S:t Görans sjukhus 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 Centralsjukhuset i Karlstad 80 (98) 2 (2) 0 (0) 82 Falu lasarett 48 (100) 0 (0) 0 (0) 48 Höglandssjukhuset 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Karlskoga lasarett 6 (86) 0 (0) 1 (14) 7 Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge 0 (0) 1 (100) 0 (0) 1 Kullbergska sjukhuset 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Lasarettet i Enköping 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Lindesbergs lasarett 2 (100) 0 (0) 0 (0) 2 Länssjukhuset i Kalmar 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Mora lasarett 2 (67) 1 (33) 0 (0) 3 Mälarsjukhuset 35 (97) 0 (0) 1 (3) 36 Nyköpings lasarett 6 (67) 3 (33) 0 (0) 9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 Sjukhuset i Gävle 31 (84) 6 (16) 0 (0) 37 Sjukhuset i Hudiksvall 34 (100) 0 (0) 0 (0) 34 Universitetssjukhuset Örebro 66 (99) 0 (0) 1 (1) 67 Västmanlands sjukhus Västerås 49 (100) 0 (0) 0 (0) (96) 15 (3) 3 (1) Behandling 88% av samtliga patienter med njurcancer erhöll under åren 2013 och 2014 kurativt syftande behandling. Andelen kurativt behandlade var hög för alla åldersgrupper och så hög som 81% för patienter 80 år eller äldre (Tabell 16). Under åren 2013 och 2014 blev flest patienter opererade i Uppsala (156) följt av Karlstad (67), Örebro (61), Västerås (35) och Falun (32). I Eskilstuna opererades 22 och i Hudiksvall 25. I Mora opererades ingen patient för njurcancer under åren 2013 och 2014 och i Karlskoga opererades ingen under I Nyköping däremot, där ingen opererades under 2013, opererades 8 patienter under 2014 (Tabell 17). Således opererar några sjukhus i regionen endast ett fåtal fall per år och det opereras också patienter med njurcancer på flera sjukhus i några av länen i regionen, trots de tidigare rekommendationerna från regionens processgrupp om att njurcancerkirurgi ska bedrivas på högst ett sjukhus i varje län. I regionen utmärker sig fortsatt Värmland med en väldigt låg andel njurbevarande behandling, 14% under åren 2013 och Detta jämfört med en andel på mellan 30-37% för övriga län i regionen förutom Västmanland som uppnår en så hög andel som 48% (Tabell 18). Skillnaderna beträffande njurbevarande behandling har glädjande nog minskat för tumörer < 4cm. Även här utmärker sig dock Värmland negativt med en så pass låg andel som 36%. Övriga län har en andel för njurbevarande behandling på mellan 60 och 86%. För hela regionen är andelen njurbevarande behandling 63% (Tabell 21), vilket uppnår det tidigare nationella målet på 60%. Örebro remitterade endast en patient för RF behandling under 2013 och Flest ingrepp vid metastaserad njurcancer utfördes under perioden i Uppsala 21

22 6 Behandling (50) och i Örebro (13). Inget annat sjukhus utförde fler än 10 ingrepp under perioden. Antalet patienter med metastaserad njurcancer som genomgick kirurgi var relativt konstant omkring 20 varje år under perioden Akademiska sjukhuset 18 Dalarna Falu lasarett 32 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 1 Universitetssjukhuset Örebro 11 Akademiska sjukhuset 29 Gävleborg Höglandssjukhuset 1 Sjukhuset i Gävle 23 Sjukhuset i Hudiksvall 25 Uppgift saknas 1 Södermanland Akademiska sjukhuset 17 Mälarsjukhuset 22 Nyköpings lasarett 8 Universitetssjukhuset Örebro 5 Uppsala Akademiska sjukhuset 69 Länssjukhuset i Kalmar 1 UroClinic AB 1 Värmland Akademiska sjukhuset 17 Centralsjukhuset i Karlstad 67 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2 Västmanland Örebro Akademiska sjukhuset 5 Västmanlands sjukhus Västerås 35 Akademiska sjukhuset 1 Karlskoga lasarett 6 Universitetssjukhuset Örebro Figur 13. Antal fall per mantalsskrivningslän och opererande sjukhus, diagnosår Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

23 Tabell 15. Behandlingsintention för njurcancer, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Kurativt syftande Ej kurativt syftande Län Dalarna 55 (89) 7 (11) 62 Gävleborg 63 (80) 16 (20) 79 Södermanland 46 (88) 6 (12) 52 Uppsala 60 (85) 11 (15) 71 Värmland 76 (88) 10 (12) 86 Västmanland 37 (92) 3 (8) 40 Örebro 52 (100) 0 (0) (88) 53 (12) 442 Tabell 16. Behandlingsintention vid kirurgiskt behandlad njurcancer, antal och andel (%) per ålder vid diagnos, diagnosår Kurativt syftande Ej kurativt syftande Ålder vid diagnos (år) <40 10 (100) 0 (0) (94) 2 (6) (89) 8 (11) (89) 15 (11) (85) 21 (15) (81) 7 (19) (88) 53 (12)

24 6 Behandling 6.1 Operation Tabell 17. Antal njurcancerfall per opererande sjukhus och diagnosår, diagnosår Opererande sjukhus Akademiska sjukhuset Centralsjukhuset i Karlstad Falu lasarett Höglandssjukhuset Karlskoga lasarett Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge Länssjukhuset i Kalmar Mälarsjukhuset Nyköpings lasarett Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhuset i Gävle Sjukhuset i Hudiksvall Universitetssjukhuset Örebro UroClinic AB Västmanlands sjukhus Västerås Uppgift saknas Tabell 18. Typ av operation, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Nefrektomi Njurresektion RF Övrigt Uppgift saknas Län Dalarna 39 (63) 11 (18) 12 (19) 0 (0) 0 (0) 62 Gävleborg 52 (66) 13 (16) 11 (14) 1 (1) 2 (3) 79 Södermanland 33 (63) 8 (15) 11 (21) 0 (0) 0 (0) 52 Uppsala 47 (66) 12 (17) 12 (17) 0 (0) 0 (0) 71 Värmland 74 (86) 2 (2) 10 (12) 0 (0) 0 (0) 86 Västmanland 20 (50) 15 (38) 4 (10) 0 (0) 1 (2) 40 Örebro 35 (67) 16 (31) 1 (2) 0 (0) 0 (0) (68) 77 (17) 61 (14) 1 (0) 3 (1) Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

25 6.1 Operation Tabell 19. Operationsteknik, antal och andel (%) per mantalsskrivningslän, diagnosår Perkutan Laparoskopisk Robotassist. Öppen Uppgift saknas Län Dalarna 11 (18) 11 (18) 2 (3) 38 (61) 0 (0) 62 Gävleborg 14 (18) 11 (14) 0 (0) 52 (66) 2 (3) 79 Södermanland 10 (19) 11 (21) 0 (0) 31 (60) 0 (0) 52 Uppsala 18 (25) 11 (15) 5 (7) 37 (52) 0 (0) 71 Värmland 36 (42) 11 (13) 12 (14) 27 (31) 0 (0) 86 Västmanland 0 (0) 5 (12) 0 (0) 35 (88) 0 (0) 40 Örebro 0 (0) 1 (2) 4 (8) 47 (90) 0 (0) (20) 61 (14) 23 (5) 267 (60) 2 (0) 442 Tabell 20. Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm per opererande sjukhus och kirurgisk teknik, diagnosår Nefrektomi Njurresektion Övrigt Öppen Öppen Laparoskopisk Robotassist. Laparoskopisk Robotassist. Opererande sjukhus Akademiska sjukhuset 1 (1) 1 (1) 0 (0) 5 (7) 3 (4) 2 (3) 55 (81) 1 (1) Centralsjh i Karlstad 12 (67) 2 (11) 4 (22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Falu lasarett 3 (60) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Höglandssjukhuset 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Karlskoga lasarett 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Länssjukhuset i Kalmar 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Mälarsjukhuset 3 (33) 2 (22) 0 (0) 2 (22) 2 (22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Nyköpings lasarett 0 (0) 5 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Sahlgrenska Univ.sjh 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) Sjukhuset i Gävle 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Sjukhuset i Hudiksvall 5 (62) 1 (12) 0 (0) 1 (12) 1 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Universitetssjh Örebro 1 (4) 8 (29) 0 (0) 0 (0) 16 (57) 3 (11) 0 (0) 0 (0) UroClinic AB 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Västmanl. sjh Västerås 0 (0) 2 (20) 0 (0) 0 (0) 8 (80) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (16) 24 (15) 4 (3) 9 (6) 34 (22) 5 (3) 56 (35) 1 (1) RF Övrigt 25

26 6 Behandling Tabell 21. Antal och andel (%) njurcancertumörer < 40 mm per mantalsskrivningslän och kirurgisk teknik, diagnosår Nefrektomi Njurresektion Övrigt Öppen Öppen Laparoskopisk Robotassist. Laparoskopisk Robotassist. RF Övrigt Län Dalarna 3 (15) 3 (15) 0 (0) 0 (0) 3 (15) 2 (10) 9 (45) 0 (0) Gävleborg 5 (22) 1 (4) 0 (0) 2 (9) 4 (17) 0 (0) 10 (43) 1 (4) Södermanland 4 (13) 8 (26) 0 (0) 2 (6) 6 (19) 0 (0) 11 (35) 0 (0) Uppsala 1 (5) 2 (10) 0 (0) 4 (20) 2 (10) 0 (0) 11 (55) 0 (0) Värmland 12 (40) 2 (7) 4 (13) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 10 (33) 0 (0) Västmanland 0 (0) 2 (14) 0 (0) 0 (0) 8 (57) 0 (0) 4 (29) 0 (0) Örebro 0 (0) 6 (30) 0 (0) 0 (0) 11 (55) 2 (10) 1 (5) 0 (0) 25 (16) 24 (15) 4 (3) 9 (6) 34 (22) 5 (3) 56 (35) 1 (1) 6.2 Metastaskirurgi Tabell 22. Antal och andel (%) patienter med metastaserad njurcancer som genomgår operation per opererande sjukhus, diagnosår Opererande sjukhus Akademiska sjukhuset 5 (10) 5 (10) 10 (20) 18 (36) 12 (24) 50 Centralsjukhuset i Karlstad 0 (0) 2 (67) 0 (0) 1 (33) 0 (0) 3 Falu lasarett 1 (17) 0 (0) 2 (33) 1 (17) 2 (33) 6 Mora lasarett 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 Mälarsjukhuset 3 (43) 1 (14) 0 (0) 1 (14) 2 (29) 7 Nyköpings lasarett 3 (75) 0 (0) 1 (25) 0 (0) 0 (0) 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 Sjukhuset i Gävle 1 (12) 1 (12) 3 (38) 2 (25) 1 (12) 8 Sjukhuset i Hudiksvall 0 (0) 0 (0) 3 (38) 4 (50) 1 (12) 8 Universitetssjukhuset Örebro 5 (38) 5 (38) 1 (8) 1 (8) 1 (8) 13 Västmanlands sjukhus Västerås 0 (0) 2 (40) 0 (0) 2 (40) 1 (20) 5 Uppgift saknas 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 18 (17) 18 (17) 20 (19) 30 (28) 21 (20) Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

27 7 Överlevnad Relativ överlevnad Män Kvinnor 0.0 No. at risk År efter diagnos Män Kvinnor Figur 14. Relativ överlevnad per kön, diagnosår Relativ överlevnad T1a T1b T2 T3 T År efter diagnos No. at risk T1a T1b T T T Figur 15. Relativ överlevnad per T-stadium, diagnosår

28 7 Överlevnad Relativ överlevnad M0 M1 MX År efter diagnos No. at risk M M MX Figur 16. Relativ överlevnad per M-stadium, diagnosår Relativ överlevnad G1 G2 G3 G No. at risk År efter diagnos G G G G Figur 17. Relativ överlevnad per Fuhrman-grad, diagnosår Njurcancer - Regional kvalitetsrapport, 2016

29 8 Utvecklingspunkter Korta ledtiderna från remiss till operation/åtgärd för att komma närmare målet i det Nationella vårdprogrammet om >80% inom 6 veckor. En högre andel patienter som genomgår fullständig utredning inkluderande DT/MR av buk samt DT thorax för korrekt stadieindelning innan beslut om handläggning i de län där måluppfyllelsen är låg i förhållande till rekommendationen i det Nationella vårdprogrammet. Betydligt färre enheter ska bedöma och utföra njurcancerkirurgi och njurcancerbehandling i regionen i enlighet med de förslag som lagts från RCC gällande nivåstrukturering. Andelen patienter som erbjuds njurbevarande operation måste öka, särskilt för patienter mantalsskrivna i Värmland där andelen är alldeles för låg vid tumörer 4 cm eller mindre. Det nya målet i det Nationella vårdprogrammet är att minst 80% av patienterna med tumörer 4 cm eller mindre ska genomgå njurbevarande operation. För att uppnå detta måste färre enheter i regionen sköta såväl bedömningen som den njurbevarande operationen/behandlingen. För att upprätthålla en god kvalitet på bedömning och en likvärdig behandling inom regionen behöver färre enheter än hittills sköta den laparoskopiska kirurgin. Öka andelen större tumörer som genomgår njurbevarande operation, samt hos dem där det inte är möjligt, öka andelen som genomgår laparoskopisk nefrektomi. Alla i regionen som bedriver njurcancerkirurgi måste fylla i kirurgikomplikationsregistret. Kvaliteten på registreringen av multidisciplinär konferens måste förbättras. 29

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Njurcancer Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Stockholm, november 2014 Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012

Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 009-0 Sept 03 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2014-01-01-2014-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Lungsjukvård 132 0 100.0

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 11 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Februari 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Primär Levercancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare: Magnus Rizell mars 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Nov 2015 Bröstcancer Rapport för diagnosår 2010-2014 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg

Uppföljning - Kolorektalcancervård. Region Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning - Kolorektalcancervård Region Gävleborg Februari 2017 Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer