Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

2 Regionalt Cancercentrum Väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset SE GÖTEBORG ISBN Tyreoideacancerregister - Årsrapport

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Organisation Styrgruppen Nationellt stödteam Årsrapport Bakgrund Process- och resultatmått Redovisade resultat Täckningsgrader fall och demografiska data Diagnosspecifika data Kvalitetsindikatorer Namgiven kontaksjuksköterska Ledtider Tid från remissankomst till första besök hos behandlande specialist Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart Tid från första besök hos behandlande specialist till behandlingsstart

4 Tabeller Tabeller 1 Täckningsgrad mot cancerregistret, september Region anger den region där patienten var folkbokförd vid diagnosen Täckningsgrad mot cancerregistret, per sjukhus, september Sjukhusen redovisas enligt den sjukvårdsregion de tillhör. För varje region redovisas sjukhus som anmält färre än 4 fall per år - till cancerregistret samlat som Övriga sjukhus inrapporterade fall med diagnosår - per region Fördelning av tumörtyper för patienter som fått diagnos T-stadium och grund för bedömning för patienter som fått diagnos och andel där fullständig TNM klassifikation har registrerats uppdelat efter region för patienter som fått diagnos N-stadium och grund för bedömning för patienter som fått diagnos M-stadium för patienter som fått diagnos Har malignitet fastställts preoperativt för patienter med patologisk T-stadium Ø T1b. Patienter som fått diagnos. Uppdelat efter region Förekommande Bethesda-klassifikationer hos patienter för patienter med patologisk T-stadium Ø T1b som fått diagnos och andel där fall som diskuterats vid MDK uppdelat efter region för patienter som fått diagnos och andel som följt behandlingsrekommendation per inrapporterande region. Patienter som fått diagnos. Informationen saknas för 4 fall Tyreoideacancerregister - Årsrapport

5 Figurer Figurer 1 Åldersstandardiserad incidens för tyreoideacaner per män och kvinnor i Sverige. Till varje punkt anges antalet nyanmälda fall. Källa: Nordcan, Åldersfördelning för patienter med diagnos Åldersfördelning för män och kvinnor med med diagnos Andel patienter som har tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska enligt anmälningsformuläret. Patienter med diagnos Andel patienter som har tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska enligt anmälningsformuläret. Patienter med diagnos och patologisk T-stadium Ø T1b Tid från remissankomst till första besök hos behandlande specialist för patienter där malignitets fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist Tid från remissankomst till första besök hos specialist för patienter där malignitet fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall av denna typ per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus Tid från remissankomst till första besök hos behandlande specialist för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist Tid från remissankomst till första besök hos specialist för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall av denna typ per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus Tid från första besök hos behandlande specialist till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region Tid från första besök hos behandlande specialist till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus

6 1 Inledning 1 Inledning Sedan den första Årsrapporten från Nationellt Kvalitetsregister för tyreoideacancer utkom gällande data sedan uppstart januari har det arbetats med de initiala problemen med bristande täckning hos ett par regioner i väntan på ett fungerande övertankningssystem av data från det kirurgiska halsregistret (SQRTPA). Det har börjat överföras data, men nu har regionerna en efter en också börjat komplettera data manuellt vilket glädjande givit att vi förutom de tre regioner med >90 % täckning i fjol och som fortsatt leverera detta kunnat ta med ytterligare en region för subgruppsanalys till årets rapport och nu inför årsrapporten har även de återstående två regionerna börjat inkomma med data till registret om än inte till den grad att det kan tas in med statistisk säkerhet till subanalysen i år, men att vi med stor tilltro kan hoppas att till kommande års rapport föreligger en täckningsgrad i målnivå för alla landets regioner. Sammanfattningsvis kan sägas att såväl följsamhet till Vårdprogram och ledtider är ganska samlat och väl hållet även om vissa inter- och intraregionala skillnader kan skönjas föreligga, om än data inte är fullständiga med avsaknad av flera regioner för jämförelse. Detta och ett ökat antal tyreoideacancerfall totalt talar för nödvändigheten av såväl ett heltäckande nationellt tyreoideacancerregister som ett nationellt vårdprogram med möjlighet till såväl forskning som kvalitetsuppföljning och öppna jämförelser. Målnivåer avseende preoperativ cytologisk fastställande av malignitet och tillgång för tyreoideacancerpatienter till namngiven kontaktsköterska har förbättringspotential till de i Nationellt Vårdprogram angivna målnivåer. Joakim Hennings Registerhållare, Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer 6 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

7 2 Organisation 2.1 Styrgruppen Ordförande Joakim Hennings, kirurgi, Östersunds sjukhus Ledamöter Norra regionen Joakim Hennings, kirurgi, Östersunds sjukhus Maria Sandström, onkologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Uppsala/Örebro regionen Peter Stålberg, Kirurgiska kliniken, Uppsala Akademiska sjukhus Göran Wallin, Kirurgiska kliniken, USÖ Stockholm-Gotland regionen Catharina Ihre Lundgren, Endokrin kirurgi, KUS Anders Höög, Klin patologi och cytologi, KUS Maria Hellström, kontaksjuksköterska, Endokrin-, NET- och sarkomkirurgi, KUS Sydöstra regionen Oliver Gimm, Kirurgiska kliniken, USL Västra regionen Svante Jansson, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg ersattes under 2015 av Jakob Dahlberg, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Johanna Svensson, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Södra regionen Erik Nordenström, Docent Kirurgiska Kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund Jan Tennvall, Professor Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus i Lund Johan Wennerberg, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukvård Henryk Domanski, Patologi, Skånes Universitetssjukhus i Lund Lennart Grei, ÖNH-kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund Pernilla Asp, Onkologi, Skånes Universitetssjukhus i Lund RCC-representation Lena Damber, Regionala Cancercentrum i samverkan Erik Holmberg, Regionalt Cancercentrum väst Patientrepresentat Peter Lakwijk, ordförande i Svenska Sköldkörtelföreningen 2.2 Nationellt stödteam Regionalt Cancercentrum väst Nils Conradi, verksamhetschef, Regionalt Cancercentrum väst (teamansvarig) Susanne Amsler Nordin, monitor, Regionalt Cancercentrum väst Katrín Ásta Gunnarsdóttir, statistiker, Regionalt Cancercentrum väst Marie Blom, registerproduktägare, Regionalt Cancercentrum väst 2.3 Årsrapport Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacaner på INCA platformen Dessutom har täckningsgrad mot cancerregistret levererats från de sex regionala cancercentrum i september Analyser och beräkningar är gjorda i R och rapporten är sammanställd i L A TEX. Årsrapporten publicerades

8 3 Bakgrund 3 Bakgrund Tyreoideacancer (TC) är den vanligaste cancerformen i endokrina körtlar. Incidensen har under lång tid legat på ungefär 4 fall/100000/år. Joniserande strålning från t.ex. radioaktiva källor är en orsaksfaktor och på senare tid har en drastisk incidensökning drabbat befolkningen runt kärnkraftverket i Tjernobyl. Även från många andra håll i världen, utan reaktorhaverier, rapporteras om stigande incidens vars orsaker inte är fullt klarlagda. Enligt databasen Nordcan ( har den årliga incidensökningen i de nordiska länderna under den senaste 10 årsperioden varit i genomsnitt 2,2 % för kvinnor och 2,3 % för män, men en reell ökning i incidens av hittills oklar genes har konstaterats och antalet fall per år ökat från ca 350 till över 550. Prognosen varierar mellan olika tumörtyper. Ett genomgående problem när det gäller utvärdering av optimal handläggning av TC är att det saknas välgjorda randomiserade studier där olika behandlingar jämförts. Oklarheter finns därför om kirurgins omfattning, vem som bör erbjudas radiojodbehandling etc. En nationell arbetsgrupp har nu tagit fram ett Nationellt vårdprogram för behandling av TC som tillämpas sedan och är nu under stadgeenlig planerad revision. Syftet med det nationellt register är att fortlöpande följa upp och utvärdera behandlingsresultaten vid tillämpandet av de i vårdprogrammet fastlagda riktlinjerna. Registret syftar till att vara ett rikstäckande register med placering på den nationellt gemensamma IT-plattformen (INCA) där alla nyupptäckta fall med tyreoideacancer i Sverige skall inkluderas från och med. Genom regelbunden analys av data i registret som återkopplas till behandlande enheter i landet och till den nationella styrgruppen kan principerna i vårdprogrammet följas upp och utvärderas samt vid behov ändras i kvalitetshöjande syfte. Figur 1. Åldersstandardiserad incidens för tyreoideacaner per män och kvinnor i Sverige. Till varje punkt anges antalet nyanmälda fall. Källa: Nordcan, Åldersstandaridserad incidens per män/kvinnor Män Kvinnor År Tyreoideacancerregister - Årsrapport

9 4 Process- och resultatmått De process- och resultatmål som planeras i registret är bl a: En följsamhet till det nationella vårdprogrammet på mer än 90 % för alla fall av nyupptäckt tyreoidecancer i Sverige. En täckningsgrad på över 95 % för primärregistrering i det nationella kvalitetsregistret för tyreoidecancer. Uppnå enlighet i histopatologisk klassificering enligt TNM-klassificering till mer än 90 % i landet. Att uppnå sant postitiv preoperativ cytologisk malignitetsdiagnos hos mer än 80 % av icke ockult, icke follikulär tyreoidecancer (>T1a). Att mer än 85 % av patienterna blir behandlade inom de i vårdprogrammet angivna ledtiderna. Att >90 % av patienterna med icke ockult tyreoideacancer (>T1a) har en namngiven kontaktsköterska. 9

10 5 Redovisade resultat 5 Redovisade resultat 5.1 Täckningsgrader Inrapportering till registret startade januari, men några regioner har valt att avvakta till det fungerat med direktöverrapportering automatiskt från det sedan 2004 välfungerande kirurgiska Skandinaviska Tyreoidea-/paratyreoidea-registret (SQRTPA) för att därigenom undvika dubbelarbete i registreringen. Detta övertankande av data har efter sommaren börjat göras, men tekniska och logistiska problem har gjort att det fullt ut inte fungerat varför Uppsala/Örebroregionen valt att manuellt börja lägga in data sedan sommaren och börjat uppnå en bättre täckning och inkluderats i denna årsrapports undergruppsanalyser medan Syd och Sydöst först under hösten börjat göra detta och därför ännu inte hunnit upp i önskvärd täckning. Tre regioner har dock alltjämt rapporterat in data från med god täckning (Väst, Stockholm/Gotland och Norr) där vi har en täckningsgrad på en god bit över 90 % i samtliga dessa regioner. Vi förväntar oss en motsvarande täckning från övriga regioner då anslutningen till SQRTPA med erforderlig manuell komplettering är i funktion till nästa årsrapport. Tabell 1. Täckningsgrad mot cancerregistret, september Region anger den region där patienten var folkbokförd vid diagnosen. CAreg Kvalreg Tgrad CAreg Kvalreg Tgrad CAreg Kvalreg Tgrad Region Norr Sthlm/Gotland Syd Sydöstra Uppsala/Örebro Väst Tabell 2. Täckningsgrad mot cancerregistret, per sjukhus, september Sjukhusen redovisas enligt den sjukvårdsregion de tillhör. För varje region redovisas sjukhus som anmält färre än 4 fall per år - till cancerregistret samlat som Övriga sjukhus. CAreg Tgrad CAreg Tgrad CAreg Tgrad Norr NUS Sunderby Sundsvall Östersund Övriga Norr Stockholm/Gotland Karolinska US Övriga Stockholm/Gotland Syd Helsingborg Karlskrona Kristianstad Lund Övriga Syd Tyreoideacancerregister - Årsrapport

11 5.2 fall och demografiska data Tabell 2. (continued) CAreg Tgrad CAreg Tgrad CAreg Tgrad Sydöstra Jönköping Kalmar Linköping Övriga Sydöstra Uppsala/Örebro Akademiska Gävle Karlstad Nyköping Västerås Örebro Övriga Uppsala/Örebro Väst NU-sjukvården SkaS/Skövde SU/Sahlgrenska SÄS Övriga Väst fall och demografiska data Befintliga registerdata avseende antalet fall indikerar, med vetskap om att flera större regioners data inte är inrapporterade, även i denna årsrapport verkar belägga att incidensen tyreoideacancer verkar vara större än de 4/ /år som tidigare är beskrivet vilket konfirmeras av jämförelsen mot cancerregistret (n=570 fall ). I förhållande till befolkningsunderlag ses även i år ett anmärkningsvärt högt antal fall (n=166 st ) i Region Väst med en numerär överstigande Stockholm/Gotland. Orsaken till denna incidensökning nationellt av tyreoideacancer kan vara mångfacetterad och diskuteras nedan, men en förfinad diagnostik med utnyttjande av ultraljud och radiologi i större omfattning kan definitivt spela en roll, a för upptäckt av de storleksmässigt mindre cancrarna. En mindre osäkerhets faktor avseende fördelning av fall mellan regionerna som dock inte påverkar totalincidensen är att registrering sker på mantalsskrivningsort vid tiden för cancerdiagnos och inte på den ort var en behandling/operation sker. Demografiska data verkar dock tämligen väl överensstämma med tidigare data I tabell 3 redovisas antalet rapporterade fall med diagnos år - per inrapporterande region. Tabell 3. inrapporterade fall med diagnosår - per region. (%) (%) Total (%) Region Norr 49 (12.8) 49 (11.6) 98 (12.2) Sthlm/Gotland 119 (31.1) 96 (22.7) 215 (26.7) Syd 12 ( 3.1) 30 ( 7.1) 42 ( 5.2) Sydöstra 29 ( 7.6) 22 ( 5.2) 51 ( 6.3) Uppsala/Örebro 50 (13.1) 61 (14.5) 111 (13.8) Väst 124 (32.4) 164 (38.9) 288 (35.8) Total 383 ( 100 ) 422 ( 100 ) 805 ( 100 ) Enligt ovan, tilsammans med täcknigsgrad mot cancerregistret (tabell 1), ses att inrappor- 11

12 5 Redovisade resultat tering i registret i full omfattning ej är påböjrad i alla regioner. All avrapportering kommer för närvarande enbart att omfatta de regioner där täckningsgrad mot cancerregistret är minst 60 %, dvs. Norr, Sthlm/Gotland, Uppsala/Örebro och Väst, dvs. 712 fall. Figur 2. Åldersfördelning för patienter med diagnos < Åldersgrupp Av de 712 anmälda fall är 192 män (27.0 %) och 520 kvinnor (73.0 %). Åldersfördelningen för män och kvinnor ses i figur 3. Figur 3. Åldersfördelning för män och kvinnor med med diagnos <20 Kvinnor Män Tyreoideacancerregister - Årsrapport

13 5.3 Diagnosspecifika data 5.3 Diagnosspecifika data Fördelningen av tumörtyper (tabell 4) avviker inte nämnvärt från förväntad distribution och är oförändrad jämfört med fjolårets rapport med en ca 77 % förekomst av papillär cancer som dominerande orsak. Gruppen follikulär cancer har gjorts om i enlighet med senaste registeruppdateringsmall och retroaktivt subklassificerats till minimalt invasiva respektive massivt infilterande typer för framtida utvärdering med hänsyn till riskprofil. I gruppen blandad tumörtyp kan inte uteslutas att tumörer med olika grad av dedi erentiering med inslag av såväl lågdi erentierad som anaplastisk cancer har klassats istället för att de hamnat i respektive subgrupp, men även här kan återfinnas PAD-klassade mixed cell tumours. Tabell 4. Fördelning av tumörtyper för patienter som fått diagnos -. Tumörtyper (%) (%) Total (%) Anaplastisk 6 ( 1.8) 8 ( 2.2) 14 ( 2.0) Blandad 5 ( 1.5) 5 ( 1.4) 10 ( 1.4) Follikulär 3 ( 0.9) 0 ( 0.0) 3 ( 0.4) Follikulär - massivt infiltrerande 20 ( 5.8) 20 ( 5.4) 40 ( 5.6) Follikulär - minimalt invasiv 26 ( 7.6) 39 (10.5) 65 ( 9.1) Lågt di erentierad 6 ( 1.8) 4 ( 1.1) 10 ( 1.4) Medullär 14 ( 4.1) 10 ( 2.7) 24 ( 3.4) Papillär 257 (75.1) 284 (76.8) 541 (76.0) Övriga 4 ( 1.2) 0 ( 0.0) 4 ( 0.6) Saknas 1 ( 0.3) 0 ( 0.0) 1 ( 0.1) Total 342 ( 100 ) 370 ( 100 ) 712 ( 100 ) När det gäller T-stadium (tabell 5) ses gruppen T1a (<1cm) utgöra 26.8 % och om även de som rapporterats som T1 (5.7 %) också skulle vara T1a enkom kan inte hela incidensökningen av tyreoideacancer synas helt tillhöra de minsta tumörerna, vilket skulle kunna t ex spegla det mer frekventa användandet av ultraljud i primärdiagnostiken där fler små tumörer kan upptäckas. Även kliniska större tumörer T1b-T3 synes vara fler än förväntat och utgör tillsammans ca 58 % av cancrarna i PAD. Orsaken till detta kvarstår att närmare undersöka. 13

14 5 Redovisade resultat Tabell 5. T-stadium och grund för bedömning för patienter som fått diagnos. Grund för bedömning Klinisk (%) Patologisk (%) Saknas (%) Total (%) T0 0 ( 0.0) 1 ( 0.3) 1 ( 5.9) 2 ( 0.5) T1 1 (33.3) 19 ( 5.4) 1 ( 5.9) 21 ( 5.7) T1a 1 (33.3) 94 (26.9) 4 (23.5) 99 (26.8) T1b 0 ( 0.0) 51 (14.6) 0 ( 0.0) 51 (13.8) T2 0 ( 0.0) 78 (22.3) 6 (35.3) 84 (22.7) T3 0 ( 0.0) 78 (22.3) 2 (11.8) 80 (21.6) T4a 1 (33.3) 21 ( 6.0) 1 ( 5.9) 23 ( 6.2) T4b 0 ( 0.0) 6 ( 1.7) 0 ( 0.0) 6 ( 1.6) TX 0 ( 0.0) 2 ( 0.6) 0 ( 0.0) 2 ( 0.5) Saknas 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 (11.8) 2 ( 0.5) Total 3 ( 100 ) 350 ( 100 ) 17 ( 100 ) 370 ( 100 ) Vidare ses ifrån inrapporterade regioner en större konformitet och följsamhet jämfört mellan dessa avseende fullständig TNM där det sedan registeringsmöjlighet med det oklara MX tagits bort från registermodulen sedan i fjol som sannolikt utgjorde orsak till den variation mellan regionerna avseende TNM-följsamhet som förelåg i fjol mindre än 1 % saknar M-stadium nu. Det speglar kanske också till en del skillnad i genomgången MDT där detta ofta fastställs. Tabell 6 visar antal och andel patienter per region där fullständig TNM-klassifikation har registrerats, dvs. där T-stadium är ifyllt med något av alternativen T0, T1, T1a, T1b, T2, T3, T4a, T4b, TX; N-stadium är ifyllt med något av alternativen N0, N1, N1a, N1b, NX och M-stadium är ifyllt med något av alternativen M0, M1. Tabell 6. och andel där fullständig TNM klassifikation har registrerats uppdelat efter region för patienter som fått diagnos. Finns fullständig TNM? Ja (%) Nej (%) Total Norr 48 ( 98.0) 1 ( 2.0) 49 ( 100 ) Sthlm/Gotland 95 ( 99.0) 1 ( 1.0) 96 ( 100 ) Uppsala/Örebro 60 ( 98.4) 1 ( 1.6) 61 ( 100 ) Väst 164 (100.0) 0 ( 0.0) 164 ( 100 ) Total 367 ( 99.2) 3 ( 0.8) 370 ( 100 ) Tabellerna 7 och 8 visar fördelningen av N och M-stadium. En hög nivå patologisk NX kan återspegla skillnader avseende central körtelutrymning, men också i patologenhetens granskning. Också här har genomgång av MDK och eventuell eftergranskning av endokrinpatolog sannolik påverkan på utfallet. Någon skillnad mellan grund för NX (exempelvis ej alls gjord central körtelutrymning visavi 5 friska körtlar borttagna) har inte gjorts. 14 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

15 5.3 Diagnosspecifika data Tabell 7. N-stadium och grund för bedömning för patienter som fått diagnos. Grund för bedömning Klinisk (%) Patologisk (%) Saknas (%) Total (%) N0 16 (23.2) 92 (33.2) 3 (12.5) 111 (30.0) N1a 0 ( 0.0) 79 (28.5) 1 ( 4.2) 80 (21.6) N1b 1 ( 1.4) 36 (13.0) 3 (12.5) 40 (10.8) NX 52 (75.4) 70 (25.3) 15 (62.5) 137 (37.0) Saknas 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 ( 8.3) 2 ( 0.5) Total 69 ( 100 ) 277 ( 100 ) 24 ( 100 ) 370 ( 100 ) Tabell 8. M-stadium för patienter som fått diagnos. (%) M0 353 ( 95.4) M1 14 ( 3.8) Saknas 3 ( 0.8) Total 370 (100.0) Avseende preoperativt fastställd malignitet skiljer det mellan inrapporterade regioner där Stockholm/Gotland bäst ställt denna diagnos cytologiskt medan det är något mindre andel i de övriga regionerna. En skillnad både i granskning, men även i provtagningsrutin kan ligga bakom detta och bör föranleda ytterligare utvärdering. Till denna årsrapport har vi valt bort pt1a och då noterar vi att fjolårets skillnad mellan regionerna krympt ihop för dessa något större tumörer som oftast inte är ockulta postoperativa fynd eller smärre ultraljudsfynd. Alltjämt noteras något anmärkningsvärt att även för dessa större tumörer, som till stor del torde vara palpabla och åtkomliga för diagnostik, så är endast cirka hälften preoperativt diagnosticerade som cancer. Införandet av Bethesdaklassifikation som standard för cytologisvar under året visar preliminärt dock att inräknat follikulär neoplasi har dock drygt 72 % av cancrarna preoperativ malignitetsmisstanke och förhoppningsvis kan detta införande skärpa upp den preoperativa diagnostiken och i högre grad medföra att ett större antal patienter får en kirurgisk komplett behandling i en seans i framtiden och att målnivån avseende preoperativ diagnos kan nås. En möjlig källa till något låg angiven preoperativt fastställd malignitet kan också vara kriteriet för denna och registermanualen har nu klargjorts att gälla Bethesdakod V el VI för att uppfylla detta. Längre än till kod IV nås ju inte avseende de follikulära tumörerna (utan verifierad metastas) så länge det inte finns diskriminator annat än cytologin. Förhoppningsvis kommer vi att kunna se till kommande årsrapport en ökad frekvens preoperativt fastställd malignitet inom gruppen icke-follikulär tyreoideacancer och måluppfyllelse. Enligt tabell 5 har patologisk T-stadium Ø T1b registrerats för 234 fall med diagnos. Huruvida maligniteten har fastställts preoperativt för dessa ses i tabell 9. 15

16 5 Redovisade resultat Tabell 9. Har malignitet fastställts preoperativt för patienter med patologisk T-stadium Ø T1b. Patienter som fått diagnos. Uppdelat efter region. Preop fastställd malignitet? Ja (%) Nej (%) Total Norr 16 (44.4) 20 (55.6) 36 ( 100 ) Sthlm/Gotland 39 (58.2) 28 (41.8) 67 ( 100 ) Uppsala/Örebro 13 (44.8) 16 (55.2) 29 ( 100 ) Väst 43 (42.2) 59 (57.8) 102 ( 100 ) Total 111 (47.4) 123 (52.6) 234 ( 100 ) För de 234 fall med patologisk T-stadium Ø T1b under diagnosår har Bethesda klassifikation rapporterats för 118 svarande till att Bethesda klassifikation har lämtats blank för 116 fall (50 %) Tabell 10. Förekommande Bethesda-klassifikationer hos patienter för patienter med patologisk T- stadium Ø T1b som fått diagnos. (%) I. Ej diagnostiskt eller otillfredställande utbyte 1 ( 0.8) II. Benignt utbyte 16 ( 13.6) III. Atypi av oklar signifikans eller oklar follikulär förändring 10 ( 8.5) IV. Follikulär neoplasi eller misstanke om follikulär neoplasi 27 ( 22.9) V. Misstanke om malignitet 17 ( 14.4) VI. Malignt 41 ( 34.7) Uppgift saknas 6 ( 5.1) Total 118 (100.0) Noteras också en diskrepans bland enheterna i antalet fall som gått genom MDT-konferens där vissa har i princip fullständig rondtäckning medan andra har betydligt lägre. Detta kan ju också enligt ovan möjligen återspeglas i fullständigheten vid TNM-klassificering. Glädjande finns dock MDT-konferens etablerad vid samtliga inrapporterande regioner. 16 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

17 5.4 Kvalitetsindikatorer Tabell 11. och andel där fall som diskuterats vid MDK uppdelat efter region för patienter som fått diagnos. Har fallet diskuterats vid MDK? Ja (%) Nej (%) Saknas (%) Total Norr 40 (81.6) 7 (14.3) 2 ( 4.1) 49 ( 100 ) Sthlm/Gotland 94 (97.9) 2 ( 2.1) 0 ( 0.0) 96 ( 100 ) Uppsala/Örebro 21 (34.4) 40 (65.6) 0 ( 0.0) 61 ( 100 ) Väst 119 (72.6) 45 (27.4) 0 ( 0.0) 164 ( 100 ) Total 274 (74.1) 94 (25.4) 2 ( 0.5) 370 ( 100 ) Vi ser dock att även om vissa skillnader regionerna emellan enligt ovan så är följsamhet till givna behandlingsrekommendationer (Nat Vårdprogrammet) god och tämligt lika mellan regionerna. Information om huruvida behandlingsrekommendation enligt vårdprogram har följts finns för 705 fall och ses i tabell 12. Tabell 12. och andel som följt behandlingsrekommendation per inrapporterande region. Patienter som fått diagnos. Informationen saknas för 4 fall. Följt behandlingsrekommendation? Ja (%) Nej (%) Total Norr 43 (91.5) 4 ( 8.5) 47 ( 100 ) Sthlm/Gotland 81 (84.4) 15 (15.6) 96 ( 100 ) Uppsala/Örebro 58 (95.1) 3 ( 4.9) 61 ( 100 ) Väst 155 (95.7) 7 ( 4.3) 162 ( 100 ) Total 337 (92.1) 29 ( 7.9) 366 ( 100 ) 5.4 Kvalitetsindikatorer Namgiven kontaksjuksköterska Den för årets rapport nyinförda kvalitetsindikatorn med namngiven kontaktsköterska varierar något mellan de subanalyserade regionerna, men finns hos alla. Målnivån med 90 % för tyreoideacancer ØT1b är detta första år inte uppfylld i någon region även om Norr kommer upp i 76 %. Förbättringspotential finns således och är önskvärd inför kommande införande av standardiserade vårdförlopp för cancer. Information om tillgång till namgiven kontaktsjuksköterska finns ifyllt för 232 patienter som fått diagnos, dock har alternativet Uppgift saknas angetts för 11 av dessa. 17

18 5 Redovisade resultat Figur 4. Andel patienter som har tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska enligt anmälningsformuläret. Patienter med diagnos. Region fall % Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Andel (%) Information om tillgång till namgiven kontaktsjuksköterska finns ifyllt för 151 patienter som fått diagnos och som hade patologisk T-stadium Ø T1b, dock har alternativet Uppgift saknas angetts för 8 av dessa. Figur 5. Andel patienter som har tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska enligt anmälningsformuläret. Patienter med diagnos och patologisk T-stadium Ø T1b. Region fall % Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Andel (%) 18 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

19 5.5 Ledtider 5.5 Ledtider Tid från remissankomst till första besök hos behandlande specialist Tider från remiss till första besök visar viss varians men tämligen samlat och inom vårdprogrammets rekommendationer (<3v) i de flesta fall. Här föreligger ju olika led-rutiner och där det kan vara en viss påverkan av att det i vissa regioner medföljer ultraljuds- och cytologisvar med inremiss och på andra helt utan dessa uppgifter vid remisshantering och cytologi och ev ultraljud görs i samband med första specialistbesök. Figur 6. Tid från remissankomst till första besök hos behandlande specialist för patienter där malignitets fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist -. Region 1:a besök Median Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 19

20 5 Redovisade resultat Figur 7. Tid från remissankomst till första besök hos specialist för patienter där malignitet fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall av denna typ per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus. Sjukhus Skövde 1:a besök 6 Median 3.0 SU/Sahlgrenska UAS Karolinska US NUS Umeå Övriga sjukhus Sunderby sjukhus NÄL Borås Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) Figur 8. Tid från remissankomst till första besök hos behandlande specialist för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist -. Region 1:a besök Median Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 20 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

21 5.5 Ledtider Figur 9. Tid från remissankomst till första besök hos specialist för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som haft första besök hos specialist -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall av denna typ per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus. Sjukhus Karolinska US 1:a besök 37 Median 17.0 Nyköping las UAS Sunderby sjukhus Skövde SU/Sahlgrenska Övriga sjukhus NÄL Östersunds sjukhus Borås Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart Vi kan notera att ledtiderna från behandlingsbeslut till start av behandling genomgående i de fall malignitet var känd preoperativt väl håller sig inom stipulerad målnivå (3v) medan i de fall preoperativ diagnostik inte visat malignitet har ledtiderna i vissa fall varit betydligt längre. Detta understryker behovet av en god och säker preoperativ diagnostik. Figur 10. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region. Region beh.start Median Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 21

22 5 Redovisade resultat Figur 11. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus. Sjukhus Skövde beh.start 16 Median 21.0 Borås Örebro US NÄL Sundsvalls sjukhus Karolinska US Nyköping las SU/Sahlgrenska Övriga sjukhus Östersunds sjukhus NUS Umeå UAS Västerås C.las Sunderby sjukhus Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) Figur 12. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region. Region beh.start Median Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 22 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

23 5.5 Ledtider Figur 13. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus. Sjukhus beh.start Median UAS NÄL Borås Övriga sjukhus Sunderby sjukhus NUS Umeå Karolinska US SU/Sahlgrenska Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) Figur 14. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region. Region beh.start Median Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 23

24 5 Redovisade resultat Figur 15. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart för patienter där malignitet ej fastställts preoperativt och som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus. Sjukhus Skövde beh.start 10 Median 26.5 Borås Nyköping las Östersunds sjukhus Karolinska US SU/Sahlgrenska Västerås C.las Övriga sjukhus UAS NUS Umeå Sunderby sjukhus Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) Tid från första besök hos behandlande specialist till behandlingsstart Tider från specialistbesök till behandlingsstart (i regel operation) kan variera och bero på köer, men här kan enligt ovan också misstänkas att andelen preoperativt icke-känd malignitet spela roll där man med en falskt benign cytologi och okänd cancer givit patienter en lägre prioritetsgrad och därmed senare operation. Detta måste också närmare granskas för att kunna fastställas. Figur 16. Tid från första besök hos behandlande specialist till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter region. Region beh.start Median Norr Sthlm/Gotland Uppsala/Örebro Väst Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 24 Tyreoideacancerregister - Årsrapport

25 5.5 Ledtider Figur 17. Tid från första besök hos behandlande specialist till behandlingsstart för patienter som påbörjat behandling -. Uppdelat efter rapporterande sjukhus. Observera att sjukhus där ledtiden finns rapporterat för färre än 4 fall per år - redovisas samlat som Övriga sjukhus. Sjukhus Örebro US beh.start 6 Median 27.0 Nyköping las Karolinska US NUS Umeå NÄL Västerås C.las SU/Sahlgrenska Östersunds sjukhus Övriga sjukhus Skövde UAS Sundsvalls sjukhus Borås Sunderby sjukhus Median samt 25 och 75 % percentil (antal dagar) 25

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! 32013 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! Aktuell statistik för delregistren, en nyhetsrapport från vår ordförande och några vanliga frågor och svar. Detta kan du läsa i tredje numret av Gyncanytt. Det talas

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 5 Alla cancerpatienter

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Sköldkörtelcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Sköldkörtelcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Sköldkörtelcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2016-11-21

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Tyreoideacancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (RS 3456-2015) giltigt till 2016-12-31 Utarbetad av vårdprocessgruppen Tyreoideacancer

Tyreoideacancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (RS 3456-2015) giltigt till 2016-12-31 Utarbetad av vårdprocessgruppen Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (RS 3456-2015) giltigt till 2016-12-31 Utarbetad av vårdprocessgruppen Tyreoideacancer Huvudbudskap Regional medicinsk

Läs mer

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret

Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella Lungcancerregistret För Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebroregionen Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel 018-15 19 10 Layout:

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Sköldkörtelcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Sköldkörtelcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Sköldkörtelcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp September 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2016-03-01

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Utdata i processform Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Halland RCC väst Göteborg Alingsås Kungsbacka Borås Jönköping Strategiska Cancerenheten Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hyltebruk

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Blodcancerregistret. Nationellt register för myelom. Rapport nr 1, 2010

Blodcancerregistret. Nationellt register för myelom. Rapport nr 1, 2010 Blodcancerregistret Nationellt register för myelom Rapport nr 1, 2010 Patienter diagnostiserade 1 januari 31 december 2008 2 Bakgrund Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,.

UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,. UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,. NORRA.REGIONEN. BAKGRUND.. Esofagus()och)Ventrikelcancer) Esofaguscancerärdenåttondevanligastecancerformenivärlden.Dengeografiska variationeniincidensärstor.mändrabbasibetydligthögregradänkvinnor.

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015

Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manual för Nationellt kvalitetsregister MDS Anmälningsformulär 2015 Manualen är utarbetad av Karin Olsson, augusti 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tfn 018-15

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Primära maligna hjärntumörer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Rapport från nationella kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2012 Juni 2014 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer Familjeutredning Södra sjukvårdsregionen Ord Anlag Ordlista Förklaring Se under gen BRCA1 Bröstcancergen 1 BRCA2 Bröstcancergen 2 DNA Gen

Läs mer

RSV-säsongen 2014-2015

RSV-säsongen 2014-2015 RSV-säsongen 2014-2015 Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2014-2015. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2014-2015 började tidigt och kännetecknades

Läs mer

Diagnostik och behandling vid hjärtsvikt - en kvalitetsgranskning ÖLL, 2001 och 2003

Diagnostik och behandling vid hjärtsvikt - en kvalitetsgranskning ÖLL, 2001 och 2003 Diagnostik och behandling vid hjärtsvikt - en kvalitetsgranskning ÖLL, 1 och 3 Redovisning av ett kvalitetsprojekt i samarbete med CAMTÖ och Hälsokansliet Diana Ticic, Kardiologkliniken / Centrum för evidensbaserad

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET OM NOMENKLATUR I THYREOIDEACYTOLOGI I LUND

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET OM NOMENKLATUR I THYREOIDEACYTOLOGI I LUND MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET OM NOMENKLATUR I THYREOIDEACYTOLOGI 111021 I LUND Närvarande: Edneia Tani (Karolinska), Julia Bak och Rihab Awad Elkarim (Linköping), Anna Ehinger, Lennart Bondeson och Janne

Läs mer

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Screening för tjock- och ändtarmscancer Screening för tjock- och ändtarmscancer Indikatorer SCREENING FÖR TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER, INDIKATORER 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen Årsrapport för 2009 Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen SKaPa Älvgatan 47 652 30 Karlstad www.skapareg.se skapa@liv.se 054-615000 2010-09-16

Läs mer

våra 1 026 första operationer

våra 1 026 första operationer Kvalitetsredovisning Här redovisas i första hand vår medicinska kvalitet i form av resultat från vår specialitet som är Robotkirurgisk prostatektomi (RALP). Vi lägger också stor vikt vid omhändertagandet

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Multicenterstudien Leukoplakier/Oral Cancer preliminära data juni 2013

Multicenterstudien Leukoplakier/Oral Cancer preliminära data juni 2013 Multicenterstudien Leukoplakier/Oral Cancer preliminära data juni 2013 Det finns 87 stycken förstabesök registrerade. Totalt är 350 patientbesök registerade. Deltagande centra: Oral Medicin och Käkkirurgi,

Läs mer

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården?

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Nationella ehälsodagen 2014-10-22 Lotti Barlow Niklas Eklöf 2014-10-27 Socialstyrelsens

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30

Baslinjemätning. Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän vid diagnos Data avseende perioden 2010/01/ /06/30 Baslinjemätning Standardiserade vårdförlopp i cancervården: AML, Huvud- och halscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Prostatacancer och Urinblåsecancer Region Sydöstra, uppdelat efter folkbokföringslän

Läs mer

Vilken nytta har man av kvalitetsregisterdata?

Vilken nytta har man av kvalitetsregisterdata? Vilken nytta har man av kvalitetsregisterdata? Ett par exempel från: Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) Johan Wennerberg ÖNH-kliniken, Lund

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer