UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,."

Transkript

1 UTVECKLINGSPLAN.FÖR.ÖVRE.GASTROINTESTINALA.TUMÖRER,. NORRA.REGIONEN. BAKGRUND.. Esofagus()och)Ventrikelcancer) Esofaguscancerärdenåttondevanligastecancerformenivärlden.Dengeografiska variationeniincidensärstor.mändrabbasibetydligthögregradänkvinnor. Esofaguscancerfinnsavtvåhistologiskatyper,skivepitelcancer,sombl.a.ärassocierat medrökningochalkohol,ochadenocarcinom,sombl.a.ärassocieratmedrefluxoch övervikt.sedanmittenpå2000ctaletäradenocarcinomvanligareänskivepitelcanceri Sverige.År2011insjuknade458personermedesofaguscanceriSverige,ochförNorra regionenvarsammasiffra47. Ventrikelcancervarlängedenvanligastecancerformenivärlden.Underdesenaste decenniernaharenstadigtminskandeincidensskett,sannoliktberoendepåändrade kostvanor,bättrehanteringavlivsmedelochminskadprevalensh.pyloricinfektion. VentrikelcancerärvanligastidelaravöstraAsien,framföralltJapanochSydkorea,men ocksårelativtfrekventförekommandeiöstraeuropaochdelaravsydamerika.isverige drabbades845personerår2011,varav96inorraregionen. Cardiacancer,dvscancervidövremagmunnen,hartraditionelltklassificeratssom ventrikelcancer,meniochmedtnm7skasamtligacardiacancerklassificerassom esofaguscancer.dettainnebärasåledesattflertumörerkommerattklassificerassom esofaguscancer,ochfärreattklassificerassomventrikelcancer. PrognosenvidesofagusCochventrikelcancerärdålig.Dentotala5Cårsöverlevnadenär 10C25%.Prognosenärframföralltberoendeavtumörstadium,menävenfaktorersom patientensålder,övrigasjukdomar,ochtumörlokalisation,äravbetydelse.undersenare årharprognosenfördesomgenomgårkurativtsyftandebehandlingförbättrats,och idagär5cårsöverlevnadenidennagrupp30c40%.bidragandefaktorertilldettaärdels utvidgadresektionskirurgi,ochdelstillagdonkologiskbehandling.ettflertalstudierhar vidarerapporteratattsjukhusmedhögårligvolymavdessaingreppharlägre postoperativmorbiditetochmortalitetänsjukhussomharlägreårligvolym.en europeiskstudie,sombl.a.redovisarsvenskaresultat,harvisatattsjukhusmedmerän 20ingrepp/årharsignifikantbättreresultatänsjukhusmedfärreän11ingrepp/år, bådevidesofagektomiochvidgastrektomi. DendefinitivadiagnosenvidesofagusCochventrikelcancerställsvidgastroskopimed biopsitagning.ctcthoraxochbukutförsiprincipalltidpådennapatientgrupp,främst förattbedömaev.förekomstavmetastatisksjukdom.idetnationellavårdprogrammet föresofaguscochventrikelcancerrekommenderasdetattpetcctutförspåpatienter somkankommaifrågaförkurativtsyftandekirurgi,dådennaundersökningkanavslöja ytterligarefallmedtidigareockultspriddtumörsjukdom.dettagörsdockendast undantagsvisinorraregionen. Denkurativtsyftandebehandlingeninnebäristandardfalletenkombinationavbåde onkologiskochkirurgiskbehandling.behandlingeninledsmeddenonkologiskabehandc lingenochefterdettaföljerresektionskirurgi.ivissafallgesävenonkologiskbehandling efterresektionskirurgin.idefalldärmanbedömerattkurativtsyftandebehandlinginte ärmöjlig,erbjudsoftastolikapalliativaåtgärder.deflestabehandlingsbesluttasvid MDTCkonferens.

2 Pankreascancer) Pankreascancerutgörca2%avallcancermenstårförca7%avallcancerdödvilket återspeglardendåligaprognosen,medentotal5cårsöverlevnadpåmindreän5%.det ärdockstorskillnadiöverlevnadmellandeolikatumörformerna,därduodenala tumörerochpapilltumörerharenmarkantbättreprognosmedentotal5cårsöverlevnad på30c45%. Tobaksbruk,specielltrökningmenävensnusning,ärenviktigriskfaktorförattutveckla pankreascancer.andrafaktorerärhögålder,obesitasochtypciidiabetes. Alkoholmissbrukochkroniskpankreatitharvisatsigspelaenroll.Detfinnsäven ärftligaformersomvanligenärrelateradetillfamiljäracancersyndrom,ärftliga varianteravkroniskpankreatitochcystiskfibros.förenklatkanmansägaatt30%är relateradtilltobak,30%tillobesitasochhyperinsulinism,5%kroniskpankreatitoch 5%ärftligafaktorer.Ica30%avfallenfinnsingetdistinktorsakssamband. DevanligastedebutsymtomenärhögabukCochryggsmärtor,ikterusochviktnedgång. Dåsymptomenvanligenuppträdersentiförloppetärmajoritetenavpatienterna bortompotentielltkurativterapiredanviddiagnos.diagnosenställsframföralltmedct medkontrast,itveksammafallkanmravpankreasskärpadiagnostiken.endoskopiskt ultraljud(eus)äravvärdevidsmåochoklaraförändringardåmanävenkankommaåt attbiopseraendoskopiskt.pgariskenattspridaenpotentielltresekabeltumörblir histologiskdiagnosannarsendastaktuellvidpalliativbehandling. Endastca20%avallapatienterbliraktuellaförkurativkirurgi.Övrigafallärantingen inoperablapgahögålderoch/ellerövrigsjuklighet,ellerhareninextirpabeltumör. Medianöverlevnadenefterradikalkirurgiär18C24månadermeden5Cårsöverlevnadpå sombäst26%medadjuvantcytostatika.pankreaskirurgiärbehäftadmedrelativt mycketkomplikationerochenperioperativmortalitetsomävenvidhögvolymscentra sällanunderstiger2c5%.detfinnsdatasomtalarförlägremortalitetochbättrelångc tidsöverlevnadvidcentrasomgörmerän20c25resektionerperår,mennågontydlig gränsdärmanintelängrekansenågonytterligarevinstiförhållandetillvolymfinnsej. PatientersominteäraktuellaförkurativkirurgierbjudssomregelpalliativcytostatikaC behandling.avlastandestentbehandlingmotstrikturerigallvägarna,samtivissafall äveniduodenum,kangegodpalliation.ävenöppenkirurgiföravlastningkankomma ifråga. År2011insjuknade1018personeriSverigeavcanceriexocrinapankreasochdet periampulläraområdet,dvsdistalagallvägar,papillavateriochduodenum,ochför Norraregionenvarsammasiffra85. Levercancer)och)Gallvägs(,)gallblåsecancer) Primär4levercancerutgörstillc:a90%avhepatocellulärcancer(HCC)somglobaltsettär densjättevanligastecancerformen,ochpågrundavdendåligaprognosen,dentredje vanligastedödsorsakenicancer.dehuvudsakligariskfaktorernaförhccärvirala (hepatitbochc),toxiska(alkohol,aflatoxin),metabola(diabetes,fettleverhepatit, hemokromatos,porfyri)ochautoimmuna(autoimmunhepatit,primärbiliärcirros).i Sverigeärlevercirrhosdenviktigasteetiologiskafaktorn.

3 ISverigeharincidensenavHCCunderfleraårvaritrelativtlåg,ca5/100000ochår, dubbeltsåhöghosmänsomhoskvinnor,och50c60%avpatienternaharvaritöver70 år.detfinnsskillnaderiincidensenavhccmellansverigesolikaregioner.generelltkan manseenanhopningavpatientermedhbvochhcvruntvårastörstastäder. IncidensenavHCCinorraregionenärnågotlägreänrikssnittet.Incidensendenärmaste årenkommerattöka,främstberoendepåattenstorgruppindivider,somsmittades medhbvochhcvunder70coch80ctalet,sannoliktkommerattinsjuknaitumörsjukc domen,menocksåförattpopulationeninorraregionenåldras.incidensenärsomhögst mellan70och80år.år2011insjuknade544personermedhccisverige,ochförnorra regionenvarsammasiffra42. PrognosenförpatientermedHCCärdålig.Högålder,avsaknadavunderliggande leversjukdom,diabetes,childcpughbcc,ochhögtafpärprognostisktogynnsamma faktorer.medianöverlevnadhosobehandladeangestill2c7månader. VidmisstänktHCCärickeCinvasivdiagnostikattföredrapgariskförtumörspridningvid invasivadiagnosmetoder,somexv.biopsi.standardutredningenvidlevertumörer omfattarvanligtvisentrefasleverundersökningmedct,samtenmrcundersökningmed leverspecifikkontrast.vidutredningavsmåförändringariencirrotiskleverkan kontrastförstärktultraljudvaraavstortvärde.förutomradiologiskdiagnostikanvänds äventumörmarkörenafp. DetharnyligenutfärdatsettnationelltvårdprogramförHCC.Kurativtsyftandeingrepp omfattasavresektion,lokalablationt.ex.rf,samtiutvaldafalltransplantation.vidickec kurativtsyftandebehandlinghospatienterutanextrahepatiskväxtärtace (transarteriellkemoembolisering)förstahandsalternativet.vidextrahepatiskväxt förordasvanligtvisonkologiskbehandling.inorraregionengenomgår10c15%av patientermedhcckurativtsyftandekirurgi. Enligtvårdprogrammetskallpatientenföljasuppmedprovtagning(AFP),samt radiologiskundersökning,var3c6:emånadde3förstaårenochdäreftervar6c12:e månadunderår4c5.inorraregionenföljsresekeradepatientervanligtvismedafp samtctvar6:emånadi5år. Gallvägscancer(cholangiocarcinom,CCC)utgårfrångallångsepitel,ochharendålig prognos.kvinnordrabbasungefärdubbeltsåoftasommän.medianöverlevnadeni Sverigeefterdiagnosär3månader.Knappt10%genomgårkurativtsyftandekirurgi ochförfallsomkanresekerasärprognosenbättre,meden5cårsöverlevnadpåca20%. Cholangiocarcinomuppträderdelssomintrahepatisktumörsjukdom,sombäst behandlasmedresektion,ochdelssomentumörbelägenidestörregallgångarnai anslutningtillleverhilus(s.k.klatskintumör).inomensnarframtidkommertroligtvis allaklatskinoperationerattcentraliserastillettellertvålevercentrailandet.år2011 insjuknade382personermedcancerigallblåsa/gallvägarisverige,ochförnorra regionenvarsammasiffra37. ORGANISATION.OCH.RESULTAT.I.REGIONEN. Kurativt)syftande)kirurgi) SedanmångaårföreliggerenenighetiNorraregionenomattallapatientermed pankreascancer,levercancer,ochgallvägscancerskaopererasvidnus.beträffande esofaguscochventrikelcancerärlägetannorlunda.bådeinorraregionen,ochiriketi

4 övrigt,hardessadiagnoseropereratsvidettstortantalsjukhus.envisscentralisering hardockskettundersenareår,bådeiriketistortochinorraregionen.idetnyligen publiceradenationellavårdprogrammetföresofaguscochventrikelcancer, rekommenderasattesofagektomiendastskautföraspåcentramedminst20sådana ingreppperår,ochattgastrektomiskautförasendastpåcentramedminst15sådana ingreppperår.eneventuellnationellnivåstruktureringavesofaguscancerärför nuvarandeunderutredning. Idennyligenfastställdaregionalanivåstruktureringsplanenförcancervårdeninorra regionenharbeslutomytterligarenivåstruktureringarfattats,vilkadockännuinteär heltimplementeradeinorraregionen.fig.1och2visarhurmångaingreppsomutförts viddeolikasjukhuseninorraregionenunderåren2010c2012.dessasiffrorantyderatt debeslutsomtagitsangåendenivåstruktureringinorraregionen,hållerpåatt förverkligas. Fig1.Antaletoperationeravesofaguscancerpersjukhusochår.Detnationella vårdprogrammetfastslårattdessaoperationerendastbörutföraspåcentramedminst 20sådanaingreppperår.DatafrånföresofagusCoch ventrikelcancer(nrev).

5 Fig2.Antaletoperationeravventrikelcancerpersjukhusochår.Detnationella vårdprogrammetfastslårattdessaoperationerendastbörutföraspåcentramedminst 15sådanaingreppperår.DatafrånNREV. Palliativa)kirurgiska)åtgärder) Depalliativakirurgiskaåtgärdernautgörsavolikaendoskopiskaochkirurgiskaingrepp somsyftartillattförbättrapatientenslivskvalitet,ävenominteprognosenpåverkas.det kanexempelvishandlaomingreppsomsyftartillattunderlättapatientensnutrition. MångaavdessaingrepputförspåettflertalklinikeriNorraregionen. ) Onkologisk)behandling) OnkologiskaklinikerfinnsiUmeåochSundsvall,ochpådessagesbådecytostatikaC behandlingochstrålbehandling.konsultverksamhetmedonkologerfrånfr.a.umeå förekommeriöstersundochsunderbyn.cytostatikabehandlinggespådeflestasjukhus inorraregionen,menisollefteå,örnsköldsvik,lyckseleochskellefteågesdenna behandlingihuvudsakvidkirurgklinikernamedstödfrånonkologklinik. ) Problemområden) Desvaghetermedtydligförbättringspotentialsomvilyckatsidentifiera,berörledtider ochkommunikation. Ledtiderkanmätaspåettflertalolikasätt,någotsomadresseratsidenav SocialstyrelsenutgivnarapportenI4väntan4på4besked.Beroendepåvilkenledtidman diskuterarärolikadelaravvårdkedjanmerellermindredelaktiga.förledtider innefattandediagnosärpatologinnödvändig,ochutgöroftaenbegränsandefaktor.för ledtiderinnefattandebehandlingsbeslut,ärmdtckonferensnödvändig,ochavseende dessaärsannoliktförekomstavkompetentaradiologerdenbegränsandefaktorn. Beträffandeledtiderinnefattandebehandlingsstartkanfleramöjligadelarav vårdkedjanvararepresenterade,ochbegränsandefaktorerkanutgörasavsåväl personellasommateriellaresurserpåkirurgiska,anestesiologiska,ochonkologiska kliniker. Dekommunikationsproblemviidentifieratrörfrämsthandläggningenavpatienternai denpostoperativafasen.problemenkanhandlaomöverrapporteringtillhemkliniken vidåterremiss,omsvarpåoperationspreparatetspad,ochombeslutomeventuell fortsattbehandling.samtligadessaproblemanserviskullekunnalösasmeden postoperativmdtckonferens.förekomstenavkontaktsjuksköterskorärävenavstor viktförattunderlätta,intebarakontaktenmellanpatientenochvårdgivaren,utanäven mellandeolikavårdgivarnairegionen.viserdärförattenfullständiguppbyggnadav kontaktsjuksköterskefunktionenärytterstviktigförattunderlättavårdprocesseni regionen. KORTSIKTIGA.MÅL.

6 Täckningsgrad)i))>)95)%) Enhögtäckningsgradideolikakvalitetsregistrenäravfleraskälviktigt.Uppgifternai kvalitetsregistrengerenmöjlighetattbedömaolika,bådekvantitativaochkvalitativa, mått,ochkansåledesfungerasomunderlag,såvälförinternkvalitetskontroll,somför öppnajämförelser.förnärvarandeharnorraregionenentäckningsgradpåknappt 85%förår2012,någotsomliggeröverriksgenomsnittet.. Kontaktsjuksjuksköterska)vid)samtliga)enheter)som)handlägger)övre) gastrointestinal)cancer.) Nyttanavkontaktsjuksjuksköterskakanintenogpåpekas.Urettpatientperspektivär kontaktsjuksjuksköterskannågotavettnaviprocessen,enspindelinätet,somkanvara behjälpligikontaktenmedvården.somovanpåpekatsärfunktioneniallrahögstagrad önskvärdävenförinformationsutbytetmellanolikavårdgivareiregionen. Preoperativ)multidisciplinär)terapikonferens)hos)>95)%)med)potentiell)kurativ) cancer.) Attallapatienter,därkurativbehandlinginteäruppenbartomöjlig,skallbedömasvid MDT,ärintelängrekontroversiellt.Imånganationellavårdprogramstårdettaäven inskrivetsomenuttaladrekommendation.viddessaterapikonferenseringåralltid kirurg,onkolog,ochradiolog,ochsyftetärattfåensåbredochoptimalbedömningav patientensbehandlingsommöjligt.år2012bedömdesknappt94%avpatienternamed potentiellkurativcancerpåmdtckonferensinorraregionen. Behandlingsbeslut)inom)3)veckor)från)diagnos,)hos)>)90)%)av)fallen.) Tidenfråndetattpatientenfårsindiagnos,tillsdessenbehandlingsplanfinnsutformad, berorpåettstortantalfaktorer.ledtidenärdessutominteheltlättolkad,dådiagnosc datumetserocksåolikautideolikakvalitetsregistren.inrevanvändsdatumetför gastroskopindåbiopsiernatogs,ochintedatumetförpadcsvaretsomgerdiagnosen, medanmaniregistrenförlevercochpankreascanceroftaanvänderdatumförden röntgenundersökningsomavbildartumören.pgadettablirdennaledtidheterogen,och ledtidenslängdkanbero,intebaratidenattfåenbedömningpåmdtckonferens,utan ävenpåtidförpadcsvar.år2012togsbehandlingsbeslutinom3veckorfrån diagnosbeskedhosdrygt55%avpatienternainorraregionen. Behandlingsstart)inom)3)veckor)från)behandlingsbeslut)hos)>)90)%)av)fallen.) Tidfrånbehandlingsbesluttillbehandlingsstart,kaninnebärabådetidtilloperationoch tidtillstartavonkologiskbehandling.båderegistrenförlevercochförpankreascancer saknaruppgifteromonkologiskbehandling,någotsomkangefalsktlångaledtider. Dettaärdocksannoliktettmindreproblem,dåpreoperativonkologiskbehandling mycketsällangesviddessacancerformer.inrevregistrerasbådeoperationsdatum, ochdatumförstartavonkologiskbehandling,dåpreoperativonkologiskbehandlingär merregelänundantagvidcancerimatstrupeochmagsäck. DåalltmeravcancerkirurginharcentraliseratstillNUS,ställerdettastorakravpå logistikenkringhuroperationsresursernautnyttjas.trotsdettafinnsenöverhängande

7 riskattdennamålnivåkanblisvårattuppfylla,omintefleroperationsresursertillförs. AttNUSkanuppehållakortaledtiderfrånbehandlingsbesluttillbehandlingsstartärav storviktförattdennivåstruktureringsomgenomförtsskageönskadpositiveffekt. År2012startadesöverenskommenbehandlinginom3veckorfråndetattbehandlingsC beslutettogshosknappt50%avpatienternainorraregionen. PAD(svar)på)operationspreparat)inom)3)veckor)hos)>)90)%)av)fallen.) EndastiNREVfinnsuppgiftomdatumföroperationspreparatet,varfördessasiffrorinte speglarövregastrointestinalatumörersomhelhet.år2012erhöllssvarpå operationspreparatetinom3veckorhos83%avpatienternainorraregionen Initiera)postoperativ)multidisciplinär)terapikonferens) EnpostoperativMDTCkonferensskullefyllaettflertalfunktioner.Delsskulledet underlättainformationsutbytetmellanolikaklinikeriregionenvidklinikbyte,dels skulledetsannoliktförbättradenpostoperativavårdenochökaandelenpatientersom bedömsföradjuvantkemobehandling.någonpostoperativmdtckonferensharhittills intefunnitsinorraregionen. LÅNGSIKTIGT.FÖRBÄTTRINGSARBETE. Detlångsiktigaförbättringsarbetetsträvarefteratthöjakvalitetenpåsamtligaingående ledivårdprocesserna,ochinnefattardelarsomdiagnostik,livskvalitet,behandling,och överlevnad.dettaskakunnauppnåsdelsgenomökadmedvetenhetomtumörformerna, genomuppföljningavkändariskgrupperochgenomökatregionaltsamarbete,med ocksågenomfortsattutvecklingsarbeteochimplementeringavnyateknikeroch metoder....

8 SWOT;ANALYS. Mål. Styrkor. Svagheter. Möjligheter. Hot. Täckningsgradi Redanidagrelativt högtäckningsgradi etablerade. Tidsbristför inrapportering. Bristpå administrativtstöd. Högtäckningsgradär enförutsättningför attkunnafölja utvecklingeni regionensamtför jämförelsenationellt. Ekonomi. Personalbrist. Felanvänd kompetens. Kontaktsköterska Mycketviktig funktionbådeför patienterochför informationsutbytet iregionen.ansvar för? Detfinnsinte kontaktsskpåalla orter. FörbättratpatientomC händertagande. Förbättrat informationsutbyte. Bättretäckningsgradi. Ekonomi. MDTpreop FungerandeMDTC konferensfinns. Allasjukhuskan intekopplauppsig. Patentensbehandling optimeras. Tillfälleför utveckling/utbildning. Radiologbrist. Ekonomiför attkopplaupp samtliga sjukhus. Tidfråndiagnos till behandlingsbeslut Viktigledtid,både förpatientoch vårdgivare. Olikadefinitioner pådiagnosdatumi deolika kvalitetsregistren. Förbättrat patientomhänderc tagande. Förbättrad överlevnad? Ekonomi. Patologbrist. Radiologbrist. Tidfrån behandlingsbeslut till behandlingsstart Viktigledtid,både förpatientoch vårdgivare. EndastNREVhar datumävenför startavonkologisk behandling. Förbättrat patientomhänderc tagande. Förbättrad överlevnad? Ekonomi. Onkologbrist. Kirurgbrist. Bristpå operationsc resurser. Platsbristpå vårdavd.och IVA. PADCsvarpå operationsc preparat Viktigledtid,både förpatientoch vårdgivare. EndastNREVhar datumförpadcsvar på operationspreparat. Förbättrat patientomhänderc tagande. Förbättrad överlevnad/adjuvant behandling? Patologbrist. MDTpostop Fungerande preoperativmdtc konferensfinns. IngenpostopMDT finnsidagsläget. Allasjukhuskan intekopplauppsig. Bättrepostoperativ vård. Bättre kommunikationi regionen. Radiologbrist. Ekonomiför attkopplaupp samtliga sjukhus. Bilaga:Målnivåer sammanfattningochaktuellavärden Umeå16december2013

9 Målnivåer - sammanfattning och aktuella värden Mål Nuläge (%) Målnivå Tidpunkt för mål uppfyllelse Uppföljning 1 Täckningsgrad i 84,3 >95 % för föregående år 2014 Mätbart i. 2 Kontaktsjuksköterska 50 Vid samtliga enheter som handlägger ÖGI-cancer 2014 I den regionala arbetsgruppen. 3 MDT preop 93,4 >95 % vid potentiell kurativ intention 2014 Mätbart i. 4 Tid från diagnos till behandlingsbeslut 55,5 >90 % inom 3 veckor 2016 Mätbart i. 5 Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart 49,3 >90 % inom 3 veckor 2017 Mätbart i. 6 PAD-svar på operations preparaten 83 >90 % klara inom 3 veckor 2016 Mätbart i. 7 MDT postop 0 Komma igång 2014 Mätbart i.

10 1. Täckningsgrad i (% för föregående år) Register Region Västernorrland 72 för esofagus- och ventrikelcancer Jämtland 92 Västerbotten 83 Norrbotten 93 Norra Regionen Riket Västernorrland för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för pankreas cancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket

11 2. Kontaktsjuksköterska Region Sjukhus Kontaktsjuksköterska Sundsvall Nej Västernorrland Sollefteå Nej Örnsköldsvik Ja Jämtland Östersund Ja NUS Ja Västerbotten Skellefteå Nej Lycksele Nej Norrbotten Sunderbyn Ja

12 3. MDT preop (% vid potentiell kurativ intention) Register Region Västernorrland för esofagus- och ventrikelcancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för pankreas cancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket

13 4. Tid från diagnos till behandlingsbeslut (% inom 3 veckor) Register Region Västernorrland för esofagus- och ventrikelcancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för pankreas cancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket

14 5. Tid från behandlingsbeslut till behandlingsstart (% inom 3 veckor) Register Region Västernorrland för esofagus- och ventrikelcancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland Jämtland för pankreas cancer Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket

15 6. PAD-svar på operations preparaten (% inom 3 veckor) Register Region Västernorrland för esofagus- och ventrikelcancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer Jämtland Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket Västernorrland Jämtland för pankreas cancer Västerbotten Norrbotten Norra Regionen Riket - - -

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen

Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen 215-216 Täckningsgrader och målindikatorer augusti 217 alt cancercentrum norr Norrlands universitetssjukhus SE-91 85 UMEÅ ii Uppföljning av kvalitetsregister

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Analysförklaring. är det den senaste registreringen/patient som gäller

Analysförklaring. är det den senaste registreringen/patient som gäller Analysförklaring Vid analys: är det den senaste registreringen/patient som gäller (patienten kan bara vara med 1 gång) är det minst 1 patienter/enhet av andel måste frågan vara besvarad med ja eller nej

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg

Kvalitetsregister i cancervården. Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Kvalitetsregister i cancervården Åhus strand 2011 05 06 Martin Malmberg Syfte Att mäta "You get what you measure. Measure the wrong thing and you get the wrong behaviors." - John H. Lingle Syfte Att analysera

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Tyreoideacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2014 från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Tyreoideacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer september 2015

Läs mer

Blankettguide Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

Blankettguide Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Blankettguide Nationellt kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer 2014-11-10 BLANKETTGUIDE FÖR ESOFAGUS-VENTRIKELCANCEREGISTRET Registerformulär 1, 2, och 3 Tumörbehandlingens mål i registerformulär

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen

Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen Täckningsgrader för anmälningsblanketten 2014 - juni 2015 1 alt cancercentrum norr Norrlands universitetssjukhus SE-901 85 UMEÅ 2 Uppföljning av kvalitetsregister

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Esofagus- och Ventrikelcancer

Esofagus- och Ventrikelcancer Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Esofagus- och Ventrikelcancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Ulrika Smedh september 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÖVRE GASTROINTESTINALA TUMÖRER,

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÖVRE GASTROINTESTINALA TUMÖRER, UTVECKLINGSPLAN FÖR ÖVRE GASTROINTESTINALA TUMÖRER, NORRA REGIONEN 2016-2018 BAKGRUND Esofagus- och Ventrikelcancer Esofaguscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen. Den geografiska variationen

Läs mer

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Medicinsk behandling 43 tillstånd Kurativ och palliativ behandling Strålbehandling

Läs mer

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015

Inledning. Verksamhetsrapport för regionalt donationsansvariga 2015 Inledning I Socialstyrelsens föreskrifter för donation av organ och vävnader lyfts vårdgivarens ansvar för donationsfrämjande arbete särskilt fram. Ledningen av hälso- och sjukvården och tandvården ska

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. Erfaringer fra Sverige Riks- Stroke Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer Erfaringer fra Sverige Kjell Asplund Oslo, 30 nov 2012 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepagenter Täckningsgrad c:a 96% 25-26 000 pagenter

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

5:e rapporten sedan 2006

5:e rapporten sedan 2006 5:e rapporten sedan 2006 134 indikatorer för landstingsjämförelser 41 uppdelade per sjukhus 5:e rapporten Om Statistik 1, otur i ranking Om Statistik 2, statistisk osäkerhet Procent sämre utfall kvinnor

Läs mer

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen

Patientregistret. Anders Jacobsson. Statistiker. Socialstyrelsen Patientregistret Socialstyrelsen Anders Jacobsson Statistiker Bakgrund Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Slutenvårdsregistret (försök) 1964-1969 Slutenvårdsregistret

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Beställningsadress. Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5

Beställningsadress. Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5 Beställningsadress Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5 1 1 Innehållsförteckning Tabeller 1 Täckningsgrader Norra regionen............................

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Kan bedömningsmallar kopplade till kvalitetsregister förklara regionala skillnader i kunskapsbaserad behandling av höft- och knäartros?

Kan bedömningsmallar kopplade till kvalitetsregister förklara regionala skillnader i kunskapsbaserad behandling av höft- och knäartros? Kan bedömningsmallar kopplade till kvalitetsregister förklara regionala skillnader i kunskapsbaserad behandling av höft- och knäartros? Göran Eliasson Sofia Löfvendahl Jonas Ranstam Lars Lidgren Kvalitetsregisterdagarna

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp SVF pankreascancer

Standardiserat vårdförlopp SVF pankreascancer Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Standardiserat vårdförlopp SVF pankreascancer Bakgrund Cirka 1500 personer drabbas varje år i Sverige av cancer i exokrina pankreas, periampullärt, (i distal

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2) En 66-årig kvinna söker på vårdcentralen med återkommande buksmärtor, några kilos viktnedgång, nedsatt aptit, trötthet samt illamående av och till. Hon har tidigare

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITETSREGISTRET NYA LÄKEMEDEL I CANCERVÅRDEN

MANUAL FÖR KVALITETSREGISTRET NYA LÄKEMEDEL I CANCERVÅRDEN MANUAL FÖR KVALITETSREGISTRET NYA LÄKEMEDEL I CANCERVÅRDEN Skapad den 2015-11-01 Ansvarigt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er Datum driftsättning Variabelbeskrivnings - version

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Bilaga 1 Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Arbetsprocess och beslutsordning 2016-06-03 Aktuellt läge våren 2016

Läs mer

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR)

Rapport. Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Rapport Förbättrad datakvalitet: Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Mats Lambe, RCC Register och vårdprogram, Uppsala Örebro, nationellt stödjande RCC och Institutionen för Medicinsk Epidemiologi

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013

Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen i Öppna Jämförelser 2013 RSL 11 dec 2013 Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland Öppna jämförelser 2013 SKL/Socialstyrelsen

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen

Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen Uppföljning av kvalitetsregister från norra regionen Täckningsgrader för anmälan av diagnos 2013 juni 2014 1 alt cancercentrum, Norr Norrlands universitetssjukhus SE-901 85 UMEÅ 2 Uppföljning av kvalitetsregister

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2011-02- 03 ATT GÖRA VAD VI VET OCH VETA VAD VI GÖR Kjell Asplund KUNSKAPSCIRKLARNA FÖR KVALITET I VÅRDEN Klinisk forskning Systema7ska kunskaps-

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20

SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 SKL Enkät vårdplatser 2014 Teknisk rapport SKL_5184 Version 1 Datum: 2016-04-20 Statisticon AB Östra Ågatan 31, SE-753 22 Uppsala Klara Södra Kyrkogata 1, Box 837, SE-101 36 Stockholm +46 (0)10 130 80

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten

Vuxenpsykiatrin i Norrbotten n i Norrbotten En presentation av vår verksamhet och organisation Division Är en av Norrbottens läns landstings nio divisioner. Har cirka 600 anställda. Utreder och behandlar patienter från 18 år och uppåt.

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos

Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos Bakgrundsfakta kring prostatacancer Statistik, behandling och diagnos Kastrering - patientens val? Presseminarium den 17 juni 2005 Ett pressmaterial från AstraZeneca Sverige AB Detta pressmaterial och

Läs mer

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 Projektledare: Mats Erntell, Smittskydd Halland Bakgrund Strama genomförde 2003, 2004 och 2006 deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år ÅSELE 101 7,4 18 84 6,2 10 185 13,6 28 83 6,0 74 5,4 157 11,4 VILHELMINA 190 5,6-53 251 7,4 42 441 13,0-11 243

Läs mer

Vilken nytta har man av kvalitetsregisterdata?

Vilken nytta har man av kvalitetsregisterdata? Vilken nytta har man av kvalitetsregisterdata? Ett par exempel från: Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer Swedish Head and Neck Cancer Register (SweHNCR) Johan Wennerberg ÖNH-kliniken, Lund

Läs mer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Regional lägesbeskrivning i VGR före införandet av standardiserat vårdförlopp Processägare Herman Nilsson-Ehle Februari 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Servicestrukturreformen och Svenskfinland

Servicestrukturreformen och Svenskfinland Kunskap ger välfärd 1 Servicestrukturreformen och Svenskfinland Forskningsprofessor Kristian Wahlbeck Stakes, gruppen för mental hälsa Forsknings och utvecklingscentralen för social och hälsovården 29/09/2006

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

InfCareHIV. Vårmötet 2016 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV

InfCareHIV. Vårmötet 2016 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV InfCareHIV Vårmötet 216 Veronica Svedhem Registerhållare InfCareHIV Antal patienter per klinik 1 2 3 4 5 6 7 8 A.L. BARNSJUKHUS BORÅS ESKILSTUNA FALUN GÄVLE HALMSTAD HELSINGBORG JÖNKÖPING KALMAR KARLSKRONA

Läs mer

Årsrapport 2014. Klinisk miljömedicin Norr

Årsrapport 2014. Klinisk miljömedicin Norr Årsrapport 2014 Klinisk miljömedicin Norr Innehållsförteckning Bakgrund Klinisk miljömedicin Norr... 3 Funktion och inriktning... 3 Organisation... 3 Aktiviteter och händelser under 2014... 4 Ekonomisk

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland

Utdata i processform. Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Utdata i processform Iréne Eriksson Strategiska cancerenheten Region Halland Halland RCC väst Göteborg Alingsås Kungsbacka Borås Jönköping Strategiska Cancerenheten Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hyltebruk

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete

Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Att använda registerdata i lokalt och regionalt processarbete Björn Ohlsson Regional patientprocessledare Kolorektal cancer Regionalt cancercentrum syd Fem nationella mål Minska risken för insjuknande

Läs mer

Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006

Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006 Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006 Andel med långvarig sjukdom, 16-84 år (åldersstand. ) Norrbotten 41 43 42 Jokkmokk

Läs mer

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samt Institutionen för Arbets- och miljömedicin Samhällsmedicinska blocket, T9, V08 1 LYCKA TILL! 1. Vilka skador kan arbete med t.ex. borrar, mutterdragare, slipmaskiner och betongvibratorer orsaka? Vilka symptom får patienterna? (3p) 2. Vilka faktorer i arbetet kan orsaka muskuloskeletala

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 214 från Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer(nrev)

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer