Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999"

Transkript

1 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus UMEÅ

2 Kvalitetsregister Cancer rekti 1999

3 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ Tfn ISBN Tryckt på Onkologiskt centrum, Umeå, nov 2001

4 INNEHÅLL Inledning och kommentarer Sid Tabell 1. Antal registrerade patienter i rektalcancerregistret 1 Tabell 2. Utskrivning 1 Tabell 3. Vårdnivå för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal 2 rektumamputation eller Hartmann Tabell 4. Medel- och medianvårdtid, för patienter opererade med främre resektion, 2 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Tabell 5. Medel- och medianvårdtid för patienter opererade med främre resektion, 3 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann (uppdelat på vårdnivå) Preoperativ utredning och behandling Operation Tabell 6. Preoperativ strålbehandling, tumör borttagen (resektion/excision) 5 Tabell 7. Preoperativ cytostatika, tumör borttagen (resektion/excision) 6 Tabell 8. Tumören fixerad 6 Tabell 9. Tumörnivå i cm från anal verge, stelt rektoskop (gäller de som opererats med 7 främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartman) Tabell 10a Operationstyp 9 Tabell 10b Reservoir, de som opererats med främre resektion 10 Tabell 10c Stomi, de som opererats med främre resektion 10 Tabell 10d Antal opererande kliniker (de som opererats med främre resektion, 11 abdominoperineal rektumresektion eller Hartmann) Tabell 11. Operationen bedömdes vara 11 Tabell 12a Operationen bedömdes vara (för patienter opererade med främre resektion, 12 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell12b Kirurgens bedömning av lokal radikalitet (de som opererats med främre 12 resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell 13. Peroperativ rektumperforation (för de som opererats med främre resektion, 13 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell 14. Resektion av annat organ, tumör borttagen (resektion/excision) 14 Tabell 15. Sköljning av rektum (gäller bara för patienter opererade med 15 främre resektion eller Hartmann) Tabell 16. Peroperativ medel- och medianblödning i ml (gäller de som opererats med främre 16 resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell 17. Postoperativa komplikationer 17 Tabell 18. Postoperativa komplikationer (gäller de som opererats med främre resektion, 18 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell 19. Anastomosinsufficiens (de som opererats med främre resektion) 20 Operationsfynd, preparat och PAD Tabell 20. Tumörstadium enligt TNM (de som opererats med främre resektion, 21 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell 21. Lokalisering av fjärrspridning (de som opererats med främre 22 resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tabell 22. Lokalt radikalt enligt PAD (gäller de som opererats med främre resektion, 22 abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann)

5 Inledning Du får här den femte rapporten från Svenska Rektalcancerregistret, vilken avser 1999 års resultat. Täckningsgraden är nu god och rapporten är uppbyggd på samma sätt som tidigare med tillkomst av några få tabeller. Däremot bör vi nu kunna konstatera tidstrender i Sverige och det har vi valt att illustrera med diagram, där varje region har sin specifika färg genomgående i alla figurer. Din kliniks egna data får Du från Ditt regionala onkologiska centrum. Avsikten med rapporten är att Din kliniks resultat skall kunna jämföras med andra sjukhus och regioners liksom nationens resultat. De skillnader som noteras kan fortfarande sannolikt förklaras med olika lokala behandlingsrutiner mellan olika regioner. Vi bedömer det fortfarande intressant att presentera materialet regionvis, så att vi kan se trendskillnader i behandlingstraditioner i olika delar av vårt land. Inom registerkommittén hoppas vi att denna femte rapport också motsvarar Era förväntningar. Återigen ser vi gärna kommentarer till rapporten av såväl positiv som negativ karaktär, då vårt mål är att förbättra rapporten successivt. Vi arbetar med 5-årsuppföljning på vårt första års registrering, dvs patienter opererade 1995, liksom 2000 års primärdata, vilka förhoppningsvis skall komma ut lite tidigare än dessa data. Denna sammanställning är framtagen av Lena Damber, Gunilla Andersson och Robert Johansson vid onkologiskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, vilka också gärna mottager synpunkter på utformning och innehåll i denna rapport. Björn Cedermark Måns Bohe Michael Dahlberg Stockholmsregionen Södra regionen Norra regionen Karolinska sjukhuset Universitetssjukhuset Sunderby sjukhus Stockholm Malmö Luleå Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Björn Öjerskog Lars Påhlman Olof Hallböök Västra regionen Uppsala/Örebroregionen Sydöstra regionen Östra sjukhuset Akademiska sjukhuset Universitetssjukhuset Göteborg Uppsala Linköping Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax:

6 Kommentarer till sammanställningen av 1999 års registerdata Tabell 1. Antal registrerade patienter i rektalcancerregistret Tabellen anger det fullständiga material som presenteras i det fortsatta dokumentet. Varje regions registerinnehåll har jämfört med cancerregistrets material för att erhålla täckningsgraden. Tabell 2. Utskrivning Utskrivningssätt torde illustrera skillnaden i utbyggnad av hemsjukvård, hospice-verksamhet och långvårdssjukhus, vilket har betydelse för värderingen av vårdtid. Det är intressant att notera hur stora skillnaderna är mellan de olika regionerna. Tabell 3. Vårdnivå för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Tabellen avser att renodla de grupper av patienter som är mest homogena och som därför lämpar sig för jämförelser. Tabell 4 och 5. Medel- och medianvårdtid (dagar), för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann En viss skillnad mellan regionerna finns med avseende på medelvårdtid, vilket bl a kan förklaras med utbyggd hemsjukvård. Det finns en tendens till en reduktion i median- och medelvårdstid, som sannolikt kan förklaras, dels av den ansträngda platssituationen på våra sjukhus, dels av en mer modern attityd till tidigare hemgång efter kolorektal kirurgi. Peroperativ utredning och behandling Tabell 6. Peroperativ strålbehandling, tumör borttagen (resektion/excision) Skillnaderna mellan regionerna beror på olika behandlingstraditioner regionerna emellan. Reduktionen av strålbehandling i Uppsala/Örebroregionen beror på att randomiserade studier har ägt rum i denna region, där många patienter har randomiserats till enbart kirurgi. Samtidigt kan man notera hur Sverige får en mer likriktad användning av strålbehandling. Detta beror på att vi nu börjar lära oss vilken andel patienter som skall rekommenderas strålbehandling. Tabell 7. Preoperativ cytostatika, tumör borttagen (resektion/excision) Fortfarande är det få patienter i Sverige som får preoperativ cytostatika, trots att detta är en behandling som rekommenderas på kontinenten och i USA. Värdet är ej dokumenterat på ett evidence-baserat sätt, varför vi fortfarande bedriver studier av frågan i vårt land. Tabell 8. Tumören fixerad Andelen resecerade patienter är uppdelade i olika operationstyper, dvs främre resektion, rektumamputation eller Hartmann s operation. Jämfört med tidigare år är andelen fixerade tumörer oförändrad. Det är dock anmärkningsvärt få patienter med en fixerad tumör som får strålbehandling, vilket är lite svårt att förstå, eftersom det är denna grupp som har störst värde av denna tilläggsbehandling. Skäl till att det inte ges strålbehandling kan dock vara patientens ålder, tidigare strålbehandling mot lilla bäckenet eller känd metastaserad sjukdom. I Stockholm registreras inte huruvida en tumör är fixerad eller ej, varför vi inte har data från den regionen.

7 Tabell 9. Tumörnivå i cm från anal verge, stelt rektoskop (gäller de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Tumörnivå i cm från anal verge, mätt med stelt rektoskop (gäller dem som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann). För att få begrepp om hur många patienter som får en stomi i samband med en kurativ rektalcanceroperation anges även dem som opererats ad modum Hartmann. Skälet till att man väljer Hartmann s operation trots att det är tekniskt möjligt att göra en anastomos och undvika en stomi, kan vara patientens ålder, nedsatt läkningsförmåga eller dålig sfinkterfunktion. Operation Tabell 10a. Operationstyp Med en främre resektion menas att patienten fått en anastomos oavsett man har gjort en kolonreservoar eller inte. Med lokal excision menas att tumören tagits bort endoskopiskt eller lokalt utan att en klassisk canceroperation utförts. Dit räknas även bakre proktotomi ad modum Mason, en operation med TEM-teknik samt laserbehandling och elkoagulation. Laparoskopiska och laparoskopiassisterade ingrepp fördelas enligt grundprincipen för operation. Under begreppet Annat ingrepp sorteras patienter som enbart laparotomerats eller blivit enbart faecesdevierade utan resektion. Med Hartmann s operation menas att man gjort en resektion av tumören samt anlagt en sigmoideostomi. Ca 30% av samtliga patienter i Sverige som har en rektalcancer får idag en permanent stomi. Tabell 10b. Reservoir, de som opererats med främre resektion Konstruktion av kolonreservoir registreras inte i Stockholmsregionen. Förra året registrerades detta i övriga regioner, ca 50% av patienterna fick en reservoir efter en låg främre resektion. Denna andel har gått ner, vilket sannolikt kan förklaras av att många gör en sida-till-ända anastomos efter data från den randomiserade studien vid Ersta sjukhus. Tabell 10c. Avlastande stomi, de som opererats med främre resektion I denna tabell framgår det hur många patienter som får en skyddande stomi under tiden anastomosen läker. Andelen av dessa som läggs ner får vi fram i vår uppföljningsrapport och kan inte bedömas i denna registrering. Tabell 10d. Antal opererande kliniker, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann I denna tabell illustreras andelen kliniker per region som gör upp till 5 ingrepp, mellan 5 och 10 ingrepp och mer än 10 ingrepp per år. Det finns idag skäl att ifrågasätta om kirurgin blir bra om man gör färre än 10 ingrepp per år och klinik. Effektvariabler som lokalrecidiv m m kommer att studeras senare. Tabell 11. Operationen bedömdes vara (av de opererade) Definition av kurativt syftande operation skiljer sig mellan regionerna. Huvudskillnaden har varit om frågan skall gälla för patienten med kurativt syftande operation eller endast avse lokal radikalitet (lokal tumörkontroll). Andra frågor där det föreligger delade meningar om kurativt syftande operation är vid perforation av cancern, vid palpabla körtlar i mesot och vid olika former av lokala ingrepp. Om begreppet kurativt syftande operation är intressant bör en enighet förhandlas fram. Denna enighet bör i första hand uppnås på lokal och regional nivå. Det finns fortfarande en icke helt renodlad instruktion om när operationen skall definieras vara kurativ.

8 Tabell 12a. Operationen bedömdes vara (för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Om ovanstående fråga om kurativt syftande operation appliceras på patienter som genomgått typoperationer minskas skillnaderna. Jämför kommentar för tabell % av patienter med fjärrmetastaser genomgår stor kirurgi. Detta kan förklaras av att kirurger bedömer att fjärrmetastaserna kan behandlas vid ett senare ingrepp, t ex lever- eller lungkirurgi. Andra förklaringar kan vara tumörperforation eller blödning. Tabell 12b. Kirurgens bedömning av lokal radikalitet, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Skillnaderna mellan regionerna är svåra att förklara. Det kan vara lokala traditioner i bedömning, alternativt olika sätt att behandla. Denna tabell går att tolka tillsammans med tabell 6, dvs användning av strålbehandling. Regioner som använder mycket strålbehandling har fler lokalt kurativt opererade patienter. Tabell 13. Peroperativ rektumperforation (för de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Peroperativ rektumperforation är ett prognostiskt dåligt tecken. Data antyder att skillnaden är liten mellan de olika regionerna. Tabell 14. Resektion av annat organ, tumör borttagen (resektion/excision) Andelen skiljer sig åt mellan regionerna. Skillnaderna kan bero på en tolkningsfråga, där t ex bakre vaginalvägg inte upplevs som ett annat organ. Det kan också återspegla olika attityder till mer aggressiv kirurgi, men sannolikt är detta ej fallet. Tabell 15. Sköljning av rektum (gäller bara för patienter opererade med främre resektion eller Hartmann) Skillnaderna i regionerna har noterats tidigare, men de minskar. Tabell 16. Peroperativ medel- och medianblödning i ml (gäller de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Stockholmsregionen registrerar inte detta. Tabellen skall användas för att jämföra sina egna data med denna rikslikare och om möjligt i den mån man ligger över riksresultatet, skärpa sin kirurgiska teknik för att minimera blödningen. Tabell 17. Postoperativa komplikationer Tabellen illustrerar nämnarproblemet då olika antal patienter är aktuella för olika komplikationer. Tabellen bör alltså läsas med stor försiktighet. Komplikationsfrekvensen ligger på ca 35% och reoperationsfrekvensen på ungefär 10%. Inga dramatiska skillnader noteras jämfört med Rena kirurgiska komplikationer är förhållandevis få. Tabell 18. Postoperativa komplikationer, för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Jämför kommentarer med tabell 17. Här minskas nämnarproblemet. Tabell 19. Anastomosinsufficiens (de som opererats med främre resektion) Fortfarande finner vi skillnader mellan regionerna validerades våra data och vi kunde då konstatera att registreringen med stor sannolikhet visar sanna siffror. Vi kan för närvarande inte förklara skillnaderna. Möjligen är det fråga om skillnaden i hur ihärdigt anastomoserna kontrolleras postoperativt. Vad som talar för detta är att reoperationsfrekvensen i de olika regionerna är lika (se tabell 17).

9 Operationsfynd, preparat och PAD Tabell 20. Tumör (Dukes ) stadium, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Texten har i år ändrats från Dukes klassificering till stadium enligt TNM-klassificeringen. Patienter som endast faecesdevierats kan förutsättas höra till gruppen stadium IV. Tabellen visar mer en kvalitet på PAD och patologernas arbete än kirurgernas skicklighet. Tabell 21. Tumörstadium, lokalisering av fjärrspridning, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Noterbar likhet mellan regionerna. Tabell 22. Lokalt radikalt enligt PAD, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Regionerna har mycket delade meningar om innebörden av den lokala radikaliteten enligt PAD. Skillnaderna mellan regionerna är svårförklarade. En definierad tolkning av begreppet lokal radikalitet är nödvändig. Det är också viktigt att andelen uppgift saknas minimeras.

10 Tabellsammanfattning 0 Hela landet Tabell Antal Medianvårdtid 11 dagar 4 Opererade med främre resektion 665 (44%) 10a Opererade med abdominoperineal rektumamputation 345 (23%) 10a Postoperativa komplikationer 33% 17 Reopererade 9% 17 Mortalitet inom 30 dagar 3% 17

11 1 Tabell 1. Antal registrerade patienter i rektalcancerregistret Män Kvinnor Täckningsgrad Totalt antal % antal % % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Tabell 2. Utskrivning, för alla Hemmet Annan vård Avliden Polikliniskt behandlad Uppgift saknas antal % antal % antal % antal % antal % Totalt Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt

12 2 Tabell 3. Vårdnivå för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Hemmet Annan vård Avliden Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt Tabell 4. Medel- och medianvårdtid (dagar), för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Medelvårdtid Medianvårdtid Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt

13 3 Tabell 5. Medel- och medianvårdtid, för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann (uppdelat på vårdnivå) Medelvårdtid Medianvårdtid Antal patienter Norra H A H A Sydöstra H A Södra H A Uppsala/ H Örebro A Västra H A Totalt H A H=Utskriven till hemmet A=Utskriven till annan vård

14 Medianvårdtiden (dagar) 4 Utskriven till hemmet Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra Utskriven till annan vård Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

15 PREOPERATIV UTREDNING OCH BEHANDLING 5 Tabell 6. Preoperativ strålbehandling, tumör borttagen (resektion/excision) Nej Ja Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Andel i procent som får preoperativ strålbehandling Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

16 6 Tabell 7. Preoperativ cytostatika, tumör borttagen (resektion/excision) Nej Ja Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Tabell 8. Tumören fixerad Nej Ja Varav resec. AR APR HA Varav resec. och strålbeh. Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal antal antal antal antal antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt

17 7 Tabell 9. Tumörnivå i cm från anal verge, stelt rektoskop (gäller de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) TYP Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal % Norra AR APR HA AR APR HA Sydöstra AR APR HA Södra AR APR HA Uppsala/ Örebro AR APR HA Västra AR APR HA Totalt AR APR HA

18 Procentuell andel som opererats med främre resektion (av de som opererats med antingen främre resektion, rektumamputation eller Hartmann), tumörnivå = 0-6 cm Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra Procentuell andel som opererats med främre resektion (av de som opererats med antingen främre resektion, rektumamputation eller Hartmann), tumörnivå = 7-10 cm Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

19 OPERATION 9 Tabell 10a. Operationstyp Ej opererad Främre res. Abd. amp. Ej resecerad Hartmann Lokal exc. Explor lapar. Annat ingrepp Uppgift saknas antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % Totalt antal Norra Stockholm / Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Fördelning av operationstyp Främre res Rectumamp Hartmann Lokal exc Explor lap Annan

20 10 Tabell 10b. Reservoir, de som opererats med främre resektion Nej Ja Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt Tabell 10c. Stomi, de som opererats med främre resektion Nej Ja Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt

21 11 Tabell 10d. Antal opererande kliniker, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumaputation eller Hartmann Antal kliniker Med 1-4 patienter Med 5-10 patienter Med mer än 10 patienter Antal patienter/klinik (medelvärde) Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Tabell 11. Operationen bedömdes vara (av de opererade) Kurativ Palliativ (utan fjärrmetastas) Palliativ (med fjärrmetastas) Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt

22 12 Tabell 12a. Operationen bedömdes vara (för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Kurativ Palliativ (utan fjärrmetastas) Palliativ (med fjärrmetastas) Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt Tabell 12b. Kirurgens bedömning av lokal radikalitet, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Nej Ja Ej bedömbar Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt

23 13 Tabell 13. Peroperativ rektumperforation (för de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Nej Ja Uppgift saknas Totalt AR APR HA antal % antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt

24 14 Tabell 14. Resektion av annat organ, tumör borttagen (resektion/excision) Nej Ja Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Andel i procent där det utförts resektion av annat organ Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

25 15 Tabell 15. Sköljning av rektum (gäller bara för patienter opererade med främre resektion eller Hartmann) Nej Ja Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Sköljning av rektum, andel i procent (de som opererats med främre resektion eller Hartmann) Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

26 16 Tabell 16. Peroperativ medel- och median blödning i ml (gäller de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann) Medel blödning Median blödning Antal med uppgift Uppgift saknas Norra AR APR HA AR APR HA Sydöstra AR APR HA Södra AR APR HA Uppsala/ AR Örebro APR HA Västra AR APR HA Totalt AR APR HA AR : Operationstyp = främre resektion APR : Operationstyp = abdominoperineal rektumamputation HA: Operationstyp = Hartmann

27 17 Tabell 17. Postoperativa komplikationer Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % Nej Cardiovaskulära Infektiösa Kirurgiska sårinf intraabd.inf blödning anast.insuff sårruptur stomikompl KAD vid utskr övrigt Reoperation Övriga kompl Döda inom 30 dagar Uppgift saknas

28 18 Tabell 18. Postoperativa komplikationer, för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % Nej Cardiovaskulära Infektiösa Kirurgiska sårinf intraabd.inf blödning anast.insuff sårruptur stomikompl KAD vid utskr övrigt Reoperation Övriga kompl Döda inom 30 dagar Uppgift saknas

29 Andel i procent som får postoperativa komplikationer, för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Cardiovasculära Infektiösa Kirurgiska Reoperation Övriga kompl Andel i procent som får postoperativa kirurgiska komplikationer, för patienter opererade med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

30 20 Tabell 19. Anastomosinsufficiens (de som opererats med främre resektion) Nej Ja Totalt antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/Örebro Västra Totalt Andel i procent som fått anastomosinsufficiens Norra Stockholm Sydöstra Södra Uppsala Västra

31 OPERATIONSFYND, PREPARAT OCH PAD 21 Tabell 20. Tumörstadium enligt TNM, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann I II III IV Ej bedömbar Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Tumörstadium, andel i procent I II III IV

32 22 Tabell 21. Lokalisering av fjärrspridning, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt Lever Lunga Annan och/eller flera lokalisationer Uppgift saknas Totalt % % 8 7.1% % % % % Tabell 22. Lokalt radikalt enligt PAD, de som opererats med främre resektion, abdominoperineal rektumamputation eller Hartmann Nej Ja Ej bedömbar Uppgift saknas Totalt antal % antal % antal % antal % antal Norra Sydöstra Södra Uppsala/ Örebro Västra Totalt

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti

Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti Nationellt kvalitetsregister Cancerrekti 1998 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1998 Beställningsadress Onkologiskt

Läs mer

Del 7 14 sidor 28 poäng

Del 7 14 sidor 28 poäng 14 sidor 28 poäng 22-årig man söker på din distriktsläkarmottagning pga blod i avföring. Noterar det i samband med toalettbesök och när han torkar sig. Har egentligen inga smärtor vid tarmtömningen. Mannen

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2007 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-28-8 Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt 1 Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt Ändtarmscancer: operation med stomi där anus lämnas kvar eller tas bort. (Hartmann eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer:

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Kvalitetsregister. Cancer rekti

Kvalitetsregister. Cancer rekti Kvalitetsregister Cancer rekti 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se ISBN 91-89048-30-X Innehållsförteckning Figur 1. Antal

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Oktober 2014 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Registret för Rektalcancer

Registret för Rektalcancer Registret för Rektalcancer NATIONELL RAPPORT 2 Nationella styrgruppen för Rektalcancer Regionalt cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, 91 85 Umeå www.rccnorr.se Nationell rapport, Rektalcancer,

Läs mer

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister)

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister) Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR (handkirurgiskt kvalitetsregister) Ett samarbete mellan Södersjukhuset AB Linköpings Universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Del 5_9 sidor_15 poäng

Del 5_9 sidor_15 poäng Del 5_9 sidor_15 poäng En 82-årig man kommer in till akuten pga att han har varit förstoppad upp till två veckor och har inte haft någon riktig avföring sista två dagarna. Han känner sig uppblåst och uppkörd

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2012 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Koloncancer. Regional kvalitetsrapport för år Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen November 2016 Koloncancer Regional kvalitetsrapport för år 2015 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING RAPPORT ÖVER VERKSAMHETEN ÅR 2008 Registeransvarig: Roland Flink Styrgruppen: Kristina Malmgren Gerd Viggedal Kristina Källén Per

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet

Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Per Malmström Skånes Onkologiska Klinik Lunds Universitetssjukhus Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Medicinsk behandling 43 tillstånd Kurativ och palliativ behandling Strålbehandling

Läs mer

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i

Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Täckningsgrad och tillgänglighet av kirurgisk behandling beroende på vilket län patienten bor och behandlas i Nationsdata avseende gynekologisk kirurgi utförd på benign indikation omfattande GynOp och

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2015

Årsrapport Hysteroskopi 2015 Årsrapport Hysteroskopi 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Statistisk bearbetning: Gabriel Granåsen Registret underställt

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014

RMPG Kirurgi. Årsrapport 2014 RMPG Kirurgi Årsrapport 214 Väntat högst 9 dagar på besök i specialiserad vård, andel (%) 1 98 96 94 92 9 okt-13 mar-14 88 86 84 82 Östergötland Jönköping Kalmar RIKET Data från Öppna jämförelser Väntat

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps - är operation med sutureringsinstrument likvärdigt traditionell teknik avseende recidiv och allvarliga komplikationer? Jennifer Campbell ST-läkare Kvinnokliniken

Läs mer

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund

Onkologisk behandling av kolorektal cancer. Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologisk behandling av kolorektal cancer Anders Johnsson Onkologiska kliniken Lund Onkologiska behandlingar Strålbehandling Resektabel rektalcancer Lokalt avancerad rektalcancer Symtompalliation Medicinsk

Läs mer

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin

Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE. 1 Vårdrutin 1(5) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: PARA.DIE 1 Vårdrutin Nutritionsbehandling vid kirurgisk behandling av ventrikelcancer Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvårdsförvalt

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden

Esofaguscancerkirurgi faktorer som påverkar överlevnaden Page 1 of 5 Startsidan 2007-04-22 Esofaguscanceri faktorer som påverkar överlevnaden Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E Kortsvar Onkologi 10 poäng Fråga E 1 Kod:. Fråga E. Kortsvar Onkologi, 10 poäng 1. Strålbehandling utgör en av onkologins terapeutiska hörnstenar. Patienterna får träffa onkolog i samband med att behandling

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Bilaga 1 Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Några erfarenheter från RCC i samverkan Stefan Rydén Rikssjukvårdsnämnden 160518 Arbetsprocess och beslutsordning 2016-06-03 Aktuellt läge våren 2016

Läs mer

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Jan-Erik Frödin Onkologi Karolinska Universitetssjukhuset Tjock- och ändtarmscancer i Sverige 2014 6 297 nya fall tredje vanligast 9,8 % av alla tumörer Ökande incidens i de flesta länder Minskande mortalitet

Läs mer

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Screening för tjock- och ändtarmscancer Screening för tjock- och ändtarmscancer Indikatorer SCREENING FÖR TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER, INDIKATORER 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 120218 Tid: 09.30-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

våra 1 026 första operationer

våra 1 026 första operationer Kvalitetsredovisning Här redovisas i första hand vår medicinska kvalitet i form av resultat från vår specialitet som är Robotkirurgisk prostatektomi (RALP). Vi lägger också stor vikt vid omhändertagandet

Läs mer

Del 3_12 sidor_20 poäng

Del 3_12 sidor_20 poäng Del 3_12 sidor_20 poäng En 72-årig man söker på distriktsläkarmottagningen för blod i avföringen. Sedan en tid tillbaka har han noterat blod när han torkat sig och han tror han har hemorrojder, han har

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården?

Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Hur kan informationsstruktur förbättra bröstcancervården? Nationella ehälsodagen 2014-10-22 Lotti Barlow Niklas Eklöf 2014-10-27 Socialstyrelsens

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén

Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut. Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Nationell nivåstrukturering rekommendation om beslut Gunilla Gunnarsson Stefan Rydén Remissvar och ansökningar Samtliga sex sjukvårdsregioner har avlämnat gemensamma remissvar Därutöver har särskilda

Läs mer

December 2015 1. Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015

December 2015 1. Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015 December 2015 1 Tillgänglighet till canceroperationer och strålbehandlingar i Östergötland år 2012 2015 RAPPORT december 2015 December 2015 2 Ledningsstaben/BjH Tillgänglighet till cancerbehandlingar i

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

Del 5. Totalpoäng: 20p.

Del 5. Totalpoäng: 20p. Totalpoäng: 20p. En 72-årig man söker på distriktsläkarmottagningen för blod i avföringen. Sedan en tid tillbaka har han noterat blod när han torkat sig och han tror han har hemorrojder. Beskriv hur du

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Beställningsadress. Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5

Beställningsadress. Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5 Beställningsadress Onkologiskt Centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn: 090-785 19 90 ISBN: 91-89048-38-5 1 1 Innehållsförteckning Tabeller 1 Täckningsgrader Norra regionen............................

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2015 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 215 från Svenska Kolorektalcancerregistret maj 216 Regionalt cancercentrum, Norr

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Förbättrad kirurgi och strålbehandling botar fler fall av ändtarmscancer

Förbättrad kirurgi och strålbehandling botar fler fall av ändtarmscancer Medicinsk kommentar Redaktör: Kristina Räf, tel: 08-790 34 75 Torbjörn Holm, med dr, överläkare (torbjorn.holm@ks.se) Björn Cedermark, docent, överläkare; båda vid kirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset,

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt

Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i Bukspottkörteln och Periampullärt Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Svein Olav Bratlie September 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-20

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

GTT. Komplikationer/skador och ledtider vid koloncancer

GTT. Komplikationer/skador och ledtider vid koloncancer Komplikationer/skador och ledtider vid koloncancer Rune Sjödahl, Carin Carlsson, Urban Jürgensen, J Marina Mellberg, Elin Canslätt, Valborg Helmersson, Sophia Lundström GTT Instrument för f r att identifiera

Läs mer

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård

Pressmeddelande. Öppna jämförelser gynnar både patienter och sjukvård 8 oktober 2007 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Pressmeddelande Betyg åt den gotländska hälso och sjukvården Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens nya öppna jämförelser av den svenska

Läs mer

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS Inklämda bråck Bakjoursskolan 2009 Kir klin UMAS Typer av bråck Ljumskbråck inguinala femorala Ärrbråck Navelbråck Epigastrikabråck Obturatoriusbråck Övriga bråck Definitioner inklämning Icke reponibelt

Läs mer

Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!!

Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!! Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!! Johan Ottosson Ackrediterad kolorektal kirurg(ebsq)sektionschef Kolorektalsektionen,Kirurgkliniken, LokalPatientprocessledare-LPPL, Kristianstad

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR NJURCANCER DIAGNOSUPPGIFTER OCH PRIMÄR BEHANDLING uppdaterad 2014-12-08 Omfattar registerversion/-er Variabelbeskrivnings- Datum version Register version 1.0.0

Läs mer

Du beslutar att operera bort förändringen i vänster bröst. Du planerar in henne för en sektorresektion med Sentinel Node-biopsi inom tre veckor.

Du beslutar att operera bort förändringen i vänster bröst. Du planerar in henne för en sektorresektion med Sentinel Node-biopsi inom tre veckor. Totalt 5 sidor. Totalpoäng: 10p Du vikarierar på kirurgen i Gävle. Till din mottagning kommer en 57-årig kvinna, Agneta Nordgren, remitterad från mammografiscreeningen. Man har hittat en 12 mm stor stjärnformad

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

Del 4. 9 sidor 17 poäng

Del 4. 9 sidor 17 poäng 9 sidor 17 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill. Vid

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012 2013-01-10 Ulla Wigberth Tholén 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer STRUKTUR A Verksamheten:

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 (fax) Org.nr 160-3919 (bankgiro) Klara Östra Kyrkogata

Läs mer

Kvalitetsregister etablerat för bättre rektalcancerbehandling

Kvalitetsregister etablerat för bättre rektalcancerbehandling Kvalitetsregister etablerat för bättre rektalcancerbehandling Nu krävs ekonomiskt stöd för att informationen skall komma till nytta Cancer i ändtarmen, eller rektalcancer, är vanligt förekommande i Sverige.

Läs mer

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister Nationella kvalitetsregister Margareta Kristenson Professor/Överläkare Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av

Läs mer

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är

Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Vård på lika villkor? Det beror på VEM du är Marie Lawrence Avd. för statistik och jämförelser 2013-10-22 2013-10-25 2 2013-10-25 3 Multidisciplinär teamkonferens efter operation för ändtarmscancer jämförelser

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2014 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för år 2014 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Koloncancer Nationell kvalitetsrapport för år 214 från Svenska Kolorektalcancerregistret oktober 215 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Familjära thorakala aortasjukdomar

Familjära thorakala aortasjukdomar Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Familjära thorakala aortasjukdomar Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FTAAD

Läs mer

Handläggning av prolaps, gällande rutin

Handläggning av prolaps, gällande rutin Handläggning av prolaps, gällande rutin Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Erbjuda likvärdig, god och säker vård till kvinnor med prolaps vid samtliga enheter inom

Läs mer

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen Nyheter inom prostatacancerforskningen På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen besök av professor Jan-Erik Damber från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som föreläste om nyheter inom prostatacancerforskningen.

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 3 April 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det nya numret av Speciellt kan du läsa om: Remissfri bröstmottagning Bättre cancervård i länet

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

the33 G astro CANCER Colon/rectum Health Department

the33 G astro CANCER Colon/rectum Health Department the33 G astro CANCER Colon/rectum Health Department Allmänt Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörformerna hos både kvinnor och män. Tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Utvecklas huvudsakligen

Läs mer

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991

Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Resultat från enkätstudie om resurser för hematologisk intensivvård i Sverige 2008 med jämförelser med 1991 Rapport från Kvalitetsutskottet (KU) inom Svensk Förening för Hematologi (SFH) 2009-09-16 Ledamöter

Läs mer

Mitomycin 1mg/ml. Patientinformation. Behandling med Mitomycin

Mitomycin 1mg/ml. Patientinformation. Behandling med Mitomycin SE Mitomycin 1mg/ml Patientinformation Behandling med Mitomycin Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med Mitomycin. Behandlingen följer ett speciellt

Läs mer