Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År 2012"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kirurgicentrum År Ulla Wigberth Tholén 1

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 4 Struktur för uppföljning/utvärdering... 5 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet... 6 Uppföljning genom egenkontroll... 8 Samverkan för att förebygga vårdskador... 8 Riskanalys... 9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet... 9 Hantering av klagomål och synpunkter... 9 Sammanställning och analys... 9 Samverkan med patienter och närstående... 9 Resultat Övergripande mål och strategier för kommande år

3 Sammanfattning Patientsäkerhet är en viktig fråga inom kirurgicentrum. De olika verksamheterna är aktiva och som stöd finns vår centrumövergripande patientsäkerhetsgrupp. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten har varit arbete inom SKL:s nationella satsningar. Utöver den nationella satsningen jobbar kirurgicentrum med att förbättra patientsäkerhetskulturen. God Vård trädet har tagits fram och används inom kirurgicentrum för att visualisera Socialstyrelsens riktlinjer. Ett stort engagemang och arbete läggs också ner på flera kvalitetsregister. Många förbättringsarbeten lämnades in till landstingets årliga kvalitetsvecka. Anestesikliniken fick tillsammans med infektionskliniken första pris i patientsäkerhet för Sepsis-projektet Tänk Sepsis! Tid är liv!. Avdelning 33, vårdenheten fick andra pris för arbete inom fallprevention Tillsammans med patienten minimeras fallen på vårdavdelning och i hemmet. Intensivvårdsavdelningen och avdelning 34 tilldelades också ett andra pris för projektet I säkra händer när det vänder, ett arbete som syftar till att förbättra överflyttning för patienten från IVA till vårdavdelning. Kirurgicentrums medarbetare har medverkat i projekt om nya rutiner för perifer venkateter, centrala infarter, artärnålar och KAD. Ett antal studier har visat att man kan reducera komplikationerna avsevärt med ett tobaksuppehåll inför operation. Tobaksfri operation är en medicinsk riktlinje som innebär att patienterna bör vara tobaksfria två månader före och två månader efter kirurgiskt ingrepp. Patientsäkerhetsansvarig läkare för kirurgicentrum och sjuksköterskor som arbetar med rökavvänjning har besökt samtliga opererande kliniker och informerat om projektet. Kirurgkliniken, anestesikliniken och vårdenheten har deltagit i det nationella projektet säker bukkirurgi. Kartläggning är genomförd och utvärdering kommer under våren Anestesikliniken har haft traumagranskning där externa granskare har gått igenom dokument gällande traumaorganisation i Växjö. Besök har genomförts och intervjuer med medarbetare i vårdkedjan har utförts. Utlåtande kommer under våren Arbete med avvikelser, händelseanalyser har genomförts. Kirurgkliniken genomför morbitets- och mortalitetskonferenser (MoM). Under 2013 måste KIC arbeta för att jämna ut beläggningen mellan de båda sjukhusen. En stor patientsäkerhetsrisk är överbeläggningar och det drabbar vårdenheten på CLV alltför ofta. Det finns förslag om preoperativ enhet, flytt av elektiva operationer till Ljungby etc. som skulle förbättra situationen. Vi måste fortsätta att utveckla säkerhetskulturen. Visualisera mätningar och resultat för att ytterligare skapa dialog och engagemang för patientsäkerhetsfrågorna på arbetsplatsen. Det är också viktigt att ta med patienter och närstående som en resurs i patientsäkerhetsarbetet. 3

4 Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är att minska vårdskador genom identifikation av avvikelser och risker och förebyggande arbete för att förhindra upprepning. Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting. För att stödja hälso- och sjukvården har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram åtta åtgärdspaket eller kunskapsunderlag. Åtgärder inom dessa områden prioriteras inom kirurgicentrum och med inriktningen att minska antalet vårdskador. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner Infektioner vid centrala venösa infarter Postoperativa sårinfektioner Läkemedelsfel i vårdens övergångar Läkemedelsrelaterade problem Fall och fallskador Trycksår Undernäring Utöver den nationella satsningen jobbar kirurgicentrum med att förbättra patientsäkerhetskulturen. God Vård trädet har tagits fram inom kirurgicentrum för att visualisera Socialstyrelsens riktlinjer för God Vård. Patientsäkerhetskulturen vidareutvecklas med en systematisk återkoppling till landstingets interna avvikelsesystem, respektive patientinitierade avvikelser via patientnämnd. Det ska leda till lokala respektive generella förbättringsarbeten. Arbete med händelseanalys och riskanalyser är också prioriterade områden. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Verksamhetscheferna för respektive klinik ansvarar för att leda patientsäkerhetsarbetet och initiera händelseanalyser samt återföring till verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner och att dessa är kända för medarbetarna. Avdelningscheferna har ansvar för att upprättade rutiner följs och att personalen får återkoppling och information angående nya rutiner och inträffade händelser. Samtlig personal har ett eget yrkesansvar som innebär att de ska följa gällande lagar och rutiner. De har även skyldighet att anmäla och agera vid inträffade negativa händelser och tillbud. En centrumövergripande patientsäkerhetsgrupp finns med 20 % läkare, 25 % sjuksköterska Ljungby och 25 % sjuksköterska i Växjö för patientsäkerhetsarbetet. 4

5 Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2. KIC har en vårdplatskoordinator som styr och fördelar de akuta patienterna under dagtid, övrig tid är kirurgklinikens bakjour ansvarig. Arbetet utgår från kontinuerlig uppdatering av vårdplatsläget och sjukhusens överbeläggningsplan. Vårdplatskoordinatorn är också sjukhusets specialist på regelverket för utskrivningsklara patienter och hon bistår både avdelningar och kommunerna vid behov. SKL:s nationella mätning har en 100 % följsamhet inom kirurgicentrum. Avdelningscheferna ansvarar för att mätningar genomförs samt inrapportering. Resultatet återförs till medarbetarna. På vårdavdelningarna görs mätningar kvartalsvis av basal handhygien och klädkoder. Mätningarna av basal handhygien samt klädkoder genomförs självständigt av patientsäkerhetsansvarig på varje avdelning. 10 stycken observationer genomförs per avdelning. Den som blir observerad får en direkt feedback av dennes tillvägagångssätt, vilket innebär både positiv feedback, men även det som nästa gång måste bli bättre. Varje medarbetares medvetenhet och förståelse av följsamhet till basal handhygien och klädkoder ökas genom den direkta feedbacken de får. I slutändan blir följsamheten ett rutinmässigt arbetssätt. Resultatet av hela mätningen redovisas i excell men även till alla medarbetare på arbetsplatsmöten. Där finns det tid för diskussion kring ämnet och förbättringsförslag ges. Svaren finns även för patienter och anhöriga att läsa på varje avdelnings anslagstavla. En mängd kvalitetsregister förs inom KIC. Det finns ansvariga och de är aktiva och deltar vid nationella möten. Senior Alert och Svenskt palliativ register förs på enheterna och även där finns medarbetare som är ansvariga. Nationell patientenkät med goda resultat har genomförts under året. Resultatet redovisas till medarbetare genom muntlig presentation. Patienterna och anhöriga kan läsa resultatet på anslagstavlan på avdelning och mottagning. Kirurgicentrums enheter lämnade in totalt 13 bidrag till landstingets kvalitetspris och patientsäkerhetspris. Tre av bidragen nominerades och anestesikliniken vann tillsammans med infektionskliniken med Tänk sepsis! Tid är liv! Nominerade förbättringsarbeten var avdelning 33 i Växjö Tillsammans med patienten minimeras fallen på vårdavdelning och i hemmet och I säkra händer när det vänder med målet att förbättra patientens upplevelse av överflyttning mellan intensivvårdsavdelning och avdelning 34. På varje vårdavdelning och intensivvårdsavdelning finns utsedda representanter för basal handhygien och det finns också för infarter (PVK, CVK, pick-line). 5

6 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Traumagranskning Externa granskare har gått igenom dokument från anestesiklinikens verksamhet i landstinget och specifikt gällande traumaorganisation i Växjö (prehospitalt, akut, röntgen, IVA, operation etc.). Besök har genomförts av granskare och intervjuer med medarbetare i vårdkedjan har utförts. Det hela avslutades med en realistisk traumaövning där man agerade utifrån ett traumascenario. Utlåtande från granskare kommer under våren Traumaövningar Genomförs varje månad i Växjö och Ljungby. Centrala moment i övningarna är bland annat att förbättra teamarbetet, kommunikation och skapa stringens och tydlighet i beslutsprocessen kring patientomhändertagandet. Tobaksfri operation Tobaksfri operation är en medicinsk riktlinje som innebär att patienterna bör vara tobaksfria två månader före och två månader efter kirurgiskt ingrepp. Vid vissa utpekade ingrepp som proteskirurgi och viss plastikkirurgi skall patienten vara tobaksfri. Ett antal studier har visat att man kan reducera komplikationerna avsevärt med ett tobaksuppehåll före och efter ett kirurgiskt ingrepp. Patientsäkerhetsansvarig läkare för kirurgicentrum och sjuksköterska som arbetar med rökavvänjning har besökt samtliga opererande kliniker och informerat om projektet och det kommer att fortsätta med primärvården under våren TILDA-kompetensmodul Interaktivt lärande och årlig kunskapskontroll av medicin teknisk utrustning används på anestesikliniken och avdelning 19. Säker bukkirurgi Säker bukkirurgi projekt påbörjat på kirurgklinik tillsammans med anestesiklinik och vårdenhet. Kartläggning av nuvarande rutiner och arbetssätt inlämnat under 2012 utvärdering och förbättringsåtgärder planeras under Sepsis-projekt Tänk sepsis! Tid är liv. Med nya riktlinjer och tydliga handlingsplaner för akuta åtgärder vid svår sepsis, blodförgiftning, har anestesikliniken och infektionskliniken skapat förutsättningar för en mer enhetlig vård med ökad patientsäkerhet och minskad dödlighet. Arbetet är ett exempel på hur ett välfungerande multidisciplinärt samarbete över klinikgränserna kan förbättra patientsäkerheten. Vann patientsäkerhetspriset

7 Trycksår Ett förbättringsarbete har genomförts mellan avdelning 33, operationsenheten och intensivvårdsavdelningen för att förebygga trycksår i samband med operation. Perifer venkateter Gemensamt med nätverket för patientsäkerhet har mätningar av efterlevnad av befintliga rutiner för PVK användning genomförts. Arbetet har fortsatt med framtagande av nya rutiner som för närvarande håller på att introduceras. Journaltabell i Cambio Cosmic har prövats och kommer under 2013 att bli dokumentationsunderlag för hela landstinget Kronoberg. Centrala infarter Fortsatt arbete med utgångspunkt från tvärprofessionell grupp utgående från anestesikliniken och avdelningen för vårdhygien. Resultat enligt särskilt dokument beträffande CVK/CDK från anestesikliniken. Dokumentmallar i Cambio Cosmic som även kan användas för permanenta CDK, subkutana venportar och PICC. KAD-projektet Sjuksköterskor från KIC har tillsammans med vårdhygien tagit fram nya riktlinjer samt en standardvårdplan för katetrisering. Målet är att minska de vårdrelaterade infektionerna, samt förbättra patientsäkerheten av avveckling och utvärdering av behovet av katetern. Standardvårdplanen följer patienten till primärvård och hemsjukvård. Sårvårdssjuksköterskor Vi har fått tjänsteutrymme för sårvårdssjuksköterskor från utvecklingsavdelningen. Sjuksköterskorna arbetar konsultativt och har egna mottagningar för patienter som har avancerade sår. PRISS Protesrelaterade infektioner ska stoppas Fortsatt granskning och förbättringar som framkom vid PRISS-projektet Stramagruppens riktlinjer Kirurgicentrum mäter och följer upp i enlighet med Stramagruppens riktlinjer. ALERT, MIG, ISBAR Anestesikliniken har också drivit arbetet med ALERT-utbildningar och MIG-verksamhet. Övergångar i vården Det finns risk för patientsäkerheten vid förflyttning av patienter mellan enheterna. Inom detta arbete har ISBAR-modellen införts för kommunikation på några enheter. 7

8 Projekt mellan intensivvårdsavdelning och vårdavdelning 34 så patienten vårdas på rätt vårdnivå vid rätt tidpunkt och överflyttningen mellan de olika vårdnivåerna i så stor utsträckning som möjligt sker planerat. Nurse practitioners Sjuksköterskor på vårdavdelning med syfte att få kontinuitet gällande det medicinska avdelningsarbetet. Snabbare flöden och effektivare patientvård och förbättrat omhändertagande samt information till patienter och närstående. Avvikelser, händelseanalyser och morbiditets- och mortalitetskonferenser Arbete med avvikelser och händelseanalyser har genomförts och återförts i verksamheten. Vi har under 2012 haft 1350 avvikelser varav 578 vårdrelaterade och 24 driftrelaterade. Jämfört med varav 621 vårdrelaterade och 51 driftsrelaterade. På kirurgkliniken har morbiditets- och mortalitetskonferenser (MoM) prövats. Dessa konferenser är ett mycket användbart verktyg för att sprida kunskap från händelseanalyser eller andra komplicerade händelseförlopp till medarbetarna. Förebygga fallolyckor Riskbedömning i Senior Alert och handlingsplaner på vårdavdelning. Förebygga fallolyckor med halksockar och rörelsedetektorlarm, testat larmmattor, samt tyngdtäcke är också hjälpmedel som prövats. På avdelning 33 arbetar man för att förebygga fallolyckor på avdelning och i hemmet, genom tidig riskbedömning, information till patienter och närstående. Ett skåp för fallprevention har införts. Uppföljning av patienter med risk för fall och överförande av uppgifter till kommunen. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 En stor mängd kvalitetsregister följs av de olika specialiteterna inom kirurgicentrum. All mätning av basal handhygien jämförs med SKL:s nationella mätning, bättre följsamhet än den tidigare mätningen är ett självklart krav tills följsamheten är 100 %. Patientsäkerhetsronder genomfördes på några arbetsplatser inom kirurgicentrum och det har varit uppskattade inspektioner. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 Vårdplatskoordination och samverkan mellan klinikerna vid inträffade händelser är några exempel på samverkan för att förebygga vårdskador. 8

9 Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Personalen inom kirurgicentrum använder synergi avvikelsesystem för att rapportera risker. Verksamheten använder också instrument för riskanalys men här finns en stor förbättringspotential. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 Avvikelser I Landstinget Kronoberg finns en av landstingsstyrelsen fastställd rutin avseende patientsäkerhetsarbetet. I denna rutin tydliggörs vad som gäller beträffande avvikelsehantering. Kirurgicentrum följer denna rutin. Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 Patientnämndsärenden, enskilda klagomål hanteras av berörd verksamhetschef. Avdelningschefer och berörd personal involveras. Den personliga kontakten med patient/anhörig är i detta avseende viktig för att säkerställa goda rutiner inom verksamheten. Patienter ges information om att de har möjlighet att anmäla skador som orsakats av vård till LÖF, Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Arbetet med avvikelser och återföring till berörd personal är ett ständigt och pågående arbete. Nya riktlinjer och checklistor har tagits fram i samband med händelseanalyser. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Nationell patientenkät genomförd. Avdelningar och mottagningar har också mätningar. Resultaten redovisas till medarbetarna på arbetsplatsmöten samt på den gemensamma anslagstavlan, som även kan ses av patienter och anhöriga. Personliga kontakter med patienter och närstående vid allvarliga avvikelser. 9

10 Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Punktprevalensmätningar har genomförts avseende basala hygienrutiner, vårdrelaterade infektioner och trycksår. Basala hygienrutiner Andel korrekta 7 steg (desinfektion före och efter, handskar, plastförkläden, kortärmat, ej ring, klocka smycken och kort eller uppsatt hår) visar att i genomsnitt 56 % följer basala hygienrutiner och klädregler. Resultatet varierar mellan 10 % och 90 %. Vårdrelaterade infektioner Vid höstens mätning visar 9 % vårdrelaterade infektioner och det kan jämföras med 13 % förgående höst. Trycksår Punktprevalensmätningar avseende trycksår visar tyvärr en ökning under Vid mättillfällen 2011 hade 17 % av patienterna trycksår och i år 24 %. De svåra trycksåren har dock minskat och ökningen tillhör kategori 1 hudrodnad Postoperativ infektionsregistering Postoperativ infektionsregistrering utförs på kirurg- och ortopedkliniken. Siffrorna rapporteras från vårdhygien och är inte klara för året. Följande statistik lämnades för första 6 månaderna Kirurgkliniken CLV och LL 95,9 % (629) av patienterna har inte haft någon postoperativ infektion. 1,1 % (7) har haft en postoperativ infektion under vårdtiden. 3 % (20) har haft en postoperativ infektion efter vårdtiden. Ortopedkliniken CLV (tyvärr saknas siffror för ortopedkliniken LL) 97,8 % (803) av patienterna har inte haft någon postoperativ infektion. 0,2 % (2) har haft en postoperativ infektion under vårdtiden. 1,9 % (16) har haft en postoperativ infektion efter vårdtiden. Målet för att riskbedöma enligt Senior Alert är i landstinget 80 %. Vid sista mätningen når avdelningarna inom KIC endast upp till 41 %. Den siffran stämmer inte med verkligheten eftersom registreringen först görs på papper och förs sedan i datorn. För åtgärdade riskpatienter är målet 100 % och där når vi 92 %. Övergripande mål och strategier för kommande år Fortsatt arbete av vår patientsäkerhetsgrupp med samarbete med patientsäkerhetsnätverk inom Landstinget Kronoberg. Vi måste arbeta med att jämna ut beläggningen mellan de båda sjukhusen. En stor patientsäkerhetsrisk är överbeläggningar och det drabbar vårdenheten på CLV alltför ofta. Det finns förslag om preoperativ enhet, flytta elektiva operationer till Ljungby etc. 10

11 Kanske kommer förslag i strukturutredningen att innebära förändringar som förbättrar situationen. Utveckla säkerhetskulturen och skapa en tillåtande miljö för att rapportera inträffade negativa händelser och tillbud. Verksamheten behöver arbeta mer med riskanalyser och preventivt arbete. Visualisera mätningar med God vård träd och resultat för att ytterligare skapa dialog och intresse och engagemang för patientsäkerhetsfrågorna på arbetsplatsen. Ta med patienter och närstående som en resurs i patientsäkerhetsarbetet. Fler verksamheter kommer att få möjlighet att börja använda kompetensmodulen TILDA för medicinteknisk utrustning. 11

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen

Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Vägledning Patientsäkerhetsberättelsen Birgitta Boqvist Patientsäkerhetsarbete Att göra vården säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Region Medicin Förenade Care AB Patientsäkerhetsberättelse för Region Medicin Förenade Care AB 2013 Marie Kraft, VC, ASiH Roslagen/Finsta Gård Jeanette Bergkvist, VC, Märsta Läkarmottagning Susanne Thoors, Biträdande chefsjuksköterska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsplan SkaS 2011

Patientsäkerhetsplan SkaS 2011 Patientsäkerhetsplan SkaS 2011 Godare Vård Skaraborgs Sjukhus arbetar systematiskt med patientsäkerhet Vi ger en vård med hög kvalitet och hög patientsäkerhet i aktiv samverkan SkaS 447-2010 Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Kalmar län

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Kalmar län Dnr 120115 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Kalmar län Avseende 2011 2012-02-29 Stefan Jutterdal, utvecklingsdirektör Landstinget i Kalmar län Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för akutcentrum

Patientsäkerhetsberättelse för akutcentrum Patientsäkerhetsberättelse för akutcentrum År 2013 2014-01-30 Jörgen Tagesson 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Bilaga 2 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Stockholms Äldreboende AB Riddargårdens Vård- och Omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-12 Maria Hosseinpour, verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 2012

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 2012 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 12 Innehåll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Alingsås lasarett

Patientsäkerhetsberättelse för Alingsås lasarett 00 Dnr AL 37-2014 Patientsäkerhetsberättelse för Alingsås lasarett År 2013 2014-02-04 Per Wiger Chefläkare Alingsås lasarett 1(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Riskbedömning i Landstinget Dalarna

Riskbedömning i Landstinget Dalarna Riskbedömning i Landstinget Dalarna Verksamhetsrevision Granskningsrapport 2012-10-05 BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING BDO Consulting Group AB har av Revisorerna i Landstinget Dalarna fått i uppdrag

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas

Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Revisionsrapport Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Övertorneå kommun Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset

Patientsäkerhetsberättelse. Ortopediska Huset Patientsäkerhetsberättelse Ortopediska Huset 2014 2014-09-01 Granskad och godkänd av Björn Waldebäck Verksamhetschef 1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE. CityAkuten i Praktikertjänst AB. År 2013 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE CityAkuten i Praktikertjänst AB År 2013 Faktaruta Kontaktuppgifter Hemsida: www.cityakuten.se Informationstelefon 020-150 150 Vårdgivare/ VD CityAkuten i Praktikertjänst AB Tf

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Verksamhet: Ersta sjukhus Gäller fr o m: 2014-02-26 Sida: 1 (12) Se människan Se människan är Ersta diakonis bärande idé. Den har hjälpt oss hjälpa utsatta människor professionellt

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Hur ska vi minska vårdrelaterade infektioner?

Hur ska vi minska vårdrelaterade infektioner? Hur ska vi minska vårdrelaterade infektioner? Anders Johansson hygienläkare, docent i infektionssjukdomar, Vårdhygien, Västerbottens läns landsting Inst. klinisk mikrobiologi, Umeå universitet Disposition

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för

Kvalitetsberättelse för Kvalitetsberättelse för Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 28 Jennie Fogelquist, Verksamhetschef Vårdstyrkans Hemvård & Hemsjukvård www.vardstyrkan.se Datum:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Akademiska sjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse för Akademiska sjukhuset AS2013-0215 Patientsäkerhetsberättelse för Akademiska sjukhuset År 2012 Datum och ansvarig för innehållet: 2013-02-20 Kristina Holmberg Margareta Öhrvall Bengt Sandén Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011. Patientsäkerhetsberättelse. Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB 1 Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse 2012 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2011 Avvikelser Samtliga avvikelser registrerades och dokumenterades.

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Införande av rutiner för hantering och dokumentation av perifer venkateter på Kirurgiska kliniken VIN

Införande av rutiner för hantering och dokumentation av perifer venkateter på Kirurgiska kliniken VIN Vrinnevisjukhuset i Norrköping, VIN Anna Bergqvist, Spec.sjuksköterska Införande av rutiner för hantering och dokumentation av perifer venkateter på Kirurgiska kliniken VIN Bakgrund Perifer venkateter,

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Scandinavian Venous Centre Sverige AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Scandinavian Venous Centre Sverige AB Patientsäkerhetsberättelse för Scandinavian Venous Centre Sverige AB År 2014 2015-02-17 Sammanställd av Verksamhetskoordinatorer; Annette Stenberg Marie Ekdahl Sofia Dahlman Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Definition av vårdrelaterad infektion

Definition av vårdrelaterad infektion 2016-01-09 1 (9) Instruktion till PPM-VRI Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Mätning av vårdrelaterade infektioner inom sluten somatisk och psykiatrisk vård v. 13-14, 2016. Instruktion till protokoll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:63 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplats- och mottagningsenheten KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplats- och mottagningsenheten KSK Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplats- och mottagningsenheten KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet...

Läs mer

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum

Svarsjournal 4 enheter har svarat. Namn Datum Svarsjournal 4 enheter har svarat Publikationsnamn Namn Datum webbenkät hälso och sjukvård 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Skriftliga riktlinjer finns gällande avvikelsehantering 3. Rutin finns

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT08

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT08 Upprättad av Kvalitetscontroller Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2009-02-25 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse År 2013

Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Patientsäkerhetsberättelse År 2013 2014-02-21 Revideras senast 2015-02-27 Sören Akselson Chefsöverläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2015 Socialnämnden 2016-02-08 Handläggare Dnr Åsa Svensson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2015 Beslutat i Socialnämnden: Socialnämnden 2016-02-08 2 (18) Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kirurgicentrum, Region Kronoberg

Patientsäkerhetsberättelse för Kirurgicentrum, Region Kronoberg Patientsäkerhetsberättelse för Kirurgicentrum, Region Kronoberg År 2015 Växjö/Ljungby 160215 Anna Persson, Eva Thuresson, Gunilla Karlsson, Gunnar Persson 1 Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Resultat Röntgenkliniken

Resultat Röntgenkliniken Resultat 155 13-03-13-15:07 SÄKER VÅRD 2012 Översikt patientsäkerhetsarbete 1500 Antal anmälda avvikelser Antal anmälda avvikelser 1200 900 600 300 0 933 Med tanke på vår kliniks storlek får 857 835 antalet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Solna SpecialistCenter 2015 Avseende år 2014 I handen håller du Solna SpecialistCenters patientsäkerhetsberättelse för år 2014. Här beskriver vi hur vi har arbetat för att

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014 Torshälla stads nämnd Datum 1 (18) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration Thomas Living 016-710 73 45 Karin Engstad 016-710 73 43 Torshälla stads nämnd Patientsäkerhetsberättelse Torshälla

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Verksamhet: Ersta sjukhus Gäller fr. o m: 2015-02-15 Sida: 1 (16) Professionalism, tillit och hopp Tillit, hopp och professionalism är de tre ord som vi använder för att

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Edsby Slott Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-27 Ewa Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer