Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peniscancer. Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår 2009-2012"

Transkript

1 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Nationell rapport för kvalitetsregistret diagnosår Sept 03

2 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE UPPSALA Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

3 Innehållsförteckning Nationellt register för peniscancer Sammanfattning Bakgrund Epidemiologi Förkortningar och begrepp Antal fall, täckningsgrad och åldersfördelning Väntetider Diagnostik tumörstadium och differentieringsgrad Behandling Lymfkörteldiagnostik/-kirurgi Överlevnad Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 3

4 Tabeller Antal fall per sjukvårdsregion, diagnosår Antal fall och täckningsgrad i procent per sjukvårdsregion, diagnosår Ålder vid diagnos per sjukvårdsregion, diagnosår pt-stadium uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår pt-stadium uppdelat på åldersgrupp (ålder vid diagnos), diagnosår pt-stadium uppdelat på diagnosår, diagnosår Grad uppdelat på sjukvårdsregion exklusive Tis, diagnosår Grad uppdelat på diagnosår exklusive Tis, diagnosår pt-stadium uppdelat på grad exklusive Tis, diagnosår N-stadium uppdelat på sjukvårdsregion exklusive Tis, diagnosår N-stadium uppdelat på diagnosår exklusive Tis, diagnosår M-stadium uppdelat på sjukvårdsregion exklusive Tis, diagnosår M-stadium uppdelat på diagnosår exklusive Tis, diagnosår Behandlingsformulär täckningsgrad mot anmälan uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Syfte med behandling för de som har ett behandlingsformulär registrerat, uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Huvudsaklig behandling uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Lymfkörtelkirurgi per N-stadium, diagnosår Lymfkörtelkirurgi=Ja fördelade på pt-stadium, diagnosår Sentinelnode utfört för N0 som genomgått lymfkörtelkirurgi uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>=, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Stockholm/Gotland, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Sydöstra, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Syd, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Väst, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Norr, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>=, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= för patienter under 70 år, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= för patienter under 60 år, diagnosår Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= uppdelat på behandlande sjukhus, diagnosår Orsak till utelämnad lymfkörtelkirurgi vid T>=/G>= uppdelat på diagnosår, diagnosår Orsak till utelämnad lymfkörtelkirurgi vid T>=/G>= för N+, diagnosår Lymfkörtelkirurgi=Ja fördelade på pn-stadium, diagnosår Lymfkörtelkirurgi=Ja fördelade på pt-stadium per pn-stadium, diagnosår Inguinal utrymning per pt-stadium, diagnosår Figurer Antal fall per anmälande sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning per region i antal dagar, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

5 3 Kumulativ andel: Tid mellan diagnosdatum och kirurgi per sjukvårdsregion i antal dagar, exklusive Tis, diagnosår Antal fall som opererats med laserkirurgi, partiell- eller total amputation per opererande sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår 0-0. Tis har exkluderats Antal fall som opererats med lokal excision, laserkirurgi, partiell- eller total amputation per opererande sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår Antal fall som lymfkörtelutrymts för T>=/G>= per sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår Total överlevnad för peniscancer, diagnosår Total överlevnad för peniscancer uppdelat på diagnosålder, diagnosår Total överlevnad för peniscancer exklusive Tis, uppdelat på diagnosålder, diagnosår Peniscancerspecifik överlevnad, diagnosår Peniscancerspecifik överlevnad uppdelat på diagnosålder, diagnosår Peniscancerspecifik överlevnad exklusive Tis, uppdelat på diagnosålder, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 5

6 Nationellt register för peniscancer Syftet med det Nationella kvalitetsregistret för peniscancer är att samla erfarenhet om denna ovanliga tumörform och att utgöra ett underlag för en årlig nationell sammanställning, kvalitetssäkringsarbete och fortsatta studier. Uppgifterna till registret kommer från de urolog-, kirurgoch hudkliniker i landet som diagnostiserar och behandlar patienterna. Inrapportering av data startade januari 000 och från år 009 registreras samtliga fall på den webbaserade plattformen INCA. Registreringsblanketten delas sedan 009 upp i anmälan- och behandlingsformulär samt separata formulär för femårsuppföljning och lokalt recidiv. En nationell styrgrupp har huvudansvaret för registrets utformning och datainrapportering. Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro har ett nationellt samordningsansvar för variabelutformning, databas och statistisk bearbetning. Sammanfattning Registret omfattar idag 696 patienter med peniscancer. Med tanke på sjukdomens sällsynthet och med hänsyn till databasens populationsbaserade natur är materialet unikt. I denna rapport redovisas patienter som inrapporterats under åren 009 till 0. Täckningsgraden i registret är fortsatt mycket hög. Som i tidigare rapporter ses en viss diskrepans mellan vår behandling av patienter med peniscancer och de aktuella europeiska och nationella riktlinjerna vad gäller lymfkörtelkirurgi. Sett över perioden har endast 68 % av patienterna där riktlinjerna rekommenderar lymfkörtelkirurgi (sentinel node och/eller utrymning) genomgått detta. Följsamheten är bättre för de yngre patienterna, 83 % för män yngre än 70 år och 85 % för män yngre än 60 år. Ytterligare ett område där skillnad återfinns mellan given vård och riktlinjer är organbevarande behandling. För drygt 80 % av patienterna borde, utifrån tumörstadium, organbevarande behandling vara möjlig, men sådan behandling sker i avsevärt lägre omfattning. Mot bakgrund av att studier har visat att organbevarande behandling har en mindre negativ inverkan på patientens livskvalitet än vad en amputation har är det viktigt att kvalitetssäkringsarbetet lägger fokus på detta område. Väntetiderna är generellt långa och en översyn av dessa planeras. I det nationella vårdprogrammet har målvärden för väntetider tagits fram. Dessa får framgent följas och analyseras. Majoriteten av givna behandlingar har skett vid något av de sex regionala peniscancercentra som återfinns i landet, men en stor andel behandlingar har utförts vid andra enheter. Till exempel utfördes på patienter med invasiv cancer (0-0) laserkirurgi, partiell eller total amputation vid totalt 4 olika sjukhus i landet, där man på flertalet sjukhus endast handlade ett eller två fall under tvåårsperioden. Detta kan vara en bidragande orsak till den identifierade bristfälliga följsamheten till riktlinjer. För att optimera omhändertagandet och samla kunskap och erfarenhet kring denna patientgrupp är det angeläget att behandlingen koncentreras, vilket också rekommenderas i de aktuella europeiska riktlinjerna samt i det nyligen publicerade nationella vårdprogrammet. För att säkerställa att alla patienter får vård med god kvalitet i enlighet med vårdprogrammet bör samtliga patienter med peniscancer handläggas på ett regionalt centrum per sjukvårdsregion. Därutöver har ett nationellt nätverk för peniscancer skapats och samarbete i en nationell multidisciplinär rond påbörjats, där ett multidisciplinärt team med deltagande från samtliga sjukvårdsregioner, via en videokonferens, samråder om lämplig utredning, behandling och uppföljning för alla patienter med peniscancer. 6 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

7 3 Bakgrund 3. Epidemiologi Peniscancer är en ovanlig tumörform. Med undantag av primär uretracancer är det den minst vanliga maligna tumören inom urinvägarna. De fem senaste åren har det rapporterats in cirka 85 nya fall per år till det nationella cancerregistret, vilket ger en incidens på,6,3/ män. Om cancer in situ (Tis) inkluderas blir antalet ca 40 per år och incidensen 3 per män och år. Peniscancer är vanligast i högre åldrar med störst antal bland män mellan 60 och 80 år. Knappt en tredjedel av patienterna är dock under 60 år vid diagnos och det förekommer enstaka patienter som diagnostiseras innan 30 års ålder. Etiologin till peniscancer är oklar, men en viktig predisponerande faktor är förhudsförträngning. Infektion med humant papillomvirus (typ 6 och 8) har i studier påvisats ha samband med en ökad risk för peniscancer, och andra studier har påvisat samband mellan rökning och en ökad risk. Drygt 95% av tumörerna är skivepitelcancer, resterande fall utgörs framförallt av sarkom, basalcellscancer och malignt melanom. Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 7

8 3. Förkortningar och begrepp EAU guidelines FBR Grad INCA Lokal excision Lymfkörtelkirurgi RCC Recidiv Sentinel node kirurgi Tis TNM Täckningsgrad Riktlinjer gällande utredning och behandling från European Association of Urology Folkbokföringsregistret Differentieringsgraden anger hur avvikande tumörceller är jämfört med normala celler. Högt differentierade celler (G) är minst avvikande och lågt differentierade (G3) mest avvikande. Webbaserad plattform för inrapportering av data till registret. Endast tumören med lite omgivande vävnad opereras bort. Jämför med partiell/total amputation, då en betydande del av eller hela penis opereras bort. Kirurgi för att fastställa om spridning skett till lymfkörtlar inkluderar sentinel node kirurgi (se nedan) och utrymning (borttagande) av lymfkörtlarna. Det senare ingreppet utförs även i behandlande syfte om spridning konstaterats. Regionalt cancercentrum finns sex stycken i Sverige, ett per sjukvårdsregion. RCC Uppsala- Örebro har nationellt ansvar för peniscancerregistret. Återfall - cancern kommer tillbaka. Sentinel node = portvaktskörtel. Vid kirurgin identifieras den lymfkörtel som är först i raden att dränera lymfan från penis. Körteln opereras bort och undersöks mikroskopiskt för att fastställa om det finns spridning av cancerceller eller ej. Beteckning för cancer in situ som är ett förstadium till invasiv cancer. Klassifikationssystem för tumörer. T anger tumörens stadium, N ev. spridning till regionala lymfkörtlar och M ev fjärrmetastaser. Sedan 0/0 skall Mx ej användas utan M0 skall anges om det inte föreligger klinisk misstanke om fjärrmetastaser. pt/pn anger att stadieindelningen bestämts efter mikroskopisk undersökning av tumören/lymfkörtlar. En högre siffra efter bokstaven anger i regel ett allvarligare tillstånd. Andel fall som rapporterats till peniscancerregistret jämfört med dem som rapporterats till cancerregistret, till vilket rapportering är lagstadgad och obligatorisk. 8 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

9 4 Antal fall, täckningsgrad och åldersfördelning Registret har en hög täckningsgrad gentemot cancerregistret för anmälningsblanketten och i dagsläget finns totalt 696 patienter i databasen. Denna rapport redovisar patienter inrapporterade till kvalitetsregistret med diagnosår 009-0, vilka utgör 575 patienter med en täckningsgrad på 99% (Tabell -). Nya fall av peniscancer har inrapporterats från över 70 olika vårdgivare (Figur ). Medelåldern vid diagnos var drygt 65 år med stor spridning i åldrarna, den yngsta patienten var 7 år och den äldsta 97 år. Gruppen patienter som var yngre än 60 år vid diagnos utgjorde 9 % av samtliga, men denna andel varierade mellan sjukvårdsregionerna från 6 % i Sydöstra regionen till 38 % i Södra regionen (Tabell 3). Tabell. Antal fall per sjukvårdsregion, diagnosår Region Stockholm/Gotland 34 () (7) 48 (8) 35 (8) 38 (4) Uppsala/Örebro 35 (3) 7 () () 4 (9) 07 (9) Sydöstra (7) (9) 0 () 9 (5) 6 () Södra 9 (9) 9 (6) 35 (0) 9 (5) 0 (8) Västra 9 (9) 34 (8) 36 () 9 (5) 8 () Norra 6 (0) 9 (7) 4 (8) 0 (8) 49 (9) 54 (00) (00) 74 (00) 6 (00) 575 (00) Tabell. Antal fall och täckningsgrad i procent per sjukvårdsregion, diagnosår Stockholm Gotland Uppsala Örebro Sydöstra Södra Västra Norra Diagnosår (00) 35 (00) (00) 9 (00) 9 (00) 6 (00) 54 (00) 00 (00) 7 (00) (00) 9 (00) 34 (00) 9 (00) (00) 0 48 (00) (00) 0 (00) 35 (00) 36 (00) 4 (00) 74 (00) 0 35 (00) 4 (96) 9 (00) 9 (00) 9 (00) 0 (00) 6 (99) 38 (00) 07 (99) 6 (00) 0 (00) 8 (00) 49 (00) 575 (99) Tabell 3. Ålder vid diagnos per sjukvårdsregion, diagnosår Region Stockholm/Gotland 9 (4) 6 (4) (5) 39 (8) 30 () 3 (7) 38 Uppsala/Örebro 7 (7) 7 (7) 5 (4) 8 (6) 8 (6) () 07 Sydöstra 4 (7) () 5 (8) 3 (38) 5 (5) 3 () 6 Södra 8 (8) 9 (9) () 6 (5) () 5 (5) 0 Västra 7 (6) 8 (7) 5 (3) 36 (3) 30 (5) (9) 8 Norra (4) 3 (6) 6 () 6 (33) 3 (7) 9 (8) (8) 34 (6) 84 (5) 68 (9) 38 (4) 04 (8) 575 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 9

10 Antal fall Stockholm/Gotland Danderyds sjukhus Huddinge Karolinska universitetssjukhuset Karolinska sjukhuset Norrtälje sjukhus Privatläkare Stockholm S:t Görans sjukhus AB Södersjukhuset Visby lasarett Uppsala/Örebro Akademiska sjukhuset Bollnäs sjukhus Central sjukhuset i Karlstad Centrallasarettet i Västerås Falu lasarett Gävle sjukhus Hudiksvall Sjukhuset Karlskoga lasarett Kullbergska sjukhuset Mora lasarett Mälarsjukhuset, Eskilstuna Nyköpings lasarett Privatläkare Uppsala/Örebro regionen S:t Görans sjukhus AB Sophiahemmet Höglandssjukhuset (Eksjö Nässjö lasarett) Kalmar länssjukhus Nässjö lasarett Oskarshamns sjukhus (lasarett) Privatläkare Sydöstra regionen Ryhov, länssjukhuset (Jönköpings lasarett) Universitetssjukhuset i Linköping Vrinnevisjukhuset i Norrköping Värnamo sjukhus Sydöstra Södra Västra Blekingesjukhuset Karlskrona Hallands sjukhus Halmstad Helsingsborgs lasarett Karolinska sjukhuset Kristianstad, centralsjukhuset Ljungby lasarett Privatläkare Halland Privatläkare Malmö kommun Privatläkare Malmöhus Privatläkare Södra regionen Universitetssjukhuset i Lund Universitetssjukhuset MAS Växjö lasarett Ystads lasarett Ängelholm, sjukhuset Alingsås lasarett Borås lasarett Carlanderska sjukhuset Dalslands sjukhus Hallands sjukhus Halmstad Hallands sjukhus Varberg Kungsbacka kirurgiska kliniken Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset Skövde Lidköping, (Bas)sjukhuset Lundby sjukhus Mariestads sjukhus Privatläkare Göteborgs kommun Privatläkare Södra regionen Privatläkare Västra regionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skene lasarett Uddevalla sjukhus Norra Gällivare lasarett Kiruna lasarett Lycksele lasarett Privatläkare Norra regionen Sollefteå sjukhus Sunderby sjukhus Sundsvalls sjukhus Umeå Norrlands universitetssjukhus Örnsköldsviks sjukhus Östersunds sjukhus Antal fall Figur. Antal fall per anmälande sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

11 5 Väntetider Mellan 5 till 5 % av patienterna sågs direkt av en specialist (akut remiss eller sökt själva). För övrigt uppvisade väntetiderna mellan ankomst av remiss till första besök hos specialist stor variation mellan regionerna. Efter dagar hade 80 % av patienterna i Södra regionen träffat en specialist, medan det tog 44 dagar innan 80 % av patienterna i Uppsala-Örebroregionen hade fått sitt första besök (Figur ). Hälften av patienterna med invasiv tumör som åtgärdats kirurgiskt hade opererats inom 4 veckor från diagnos (diagnosdatum och kirurgi var detsamma för ca 40 % av patienterna) (Figur 3). Målvärden för väntetider har tagits fram i det nyligen publicerade nationella vårdprogrammet och dessa anger att minst 80 % av patienterna bör få ett första besök på specialistmottagning inom 4 dagar från remissankomst samt att >80 % av patienterna med invasiv tumör skall påbörja behandling inom 4 veckor från diagnos Procent Sthlm Gotland Uppsala Örebro Sydöstra Syd Väst Norr Tid (dagar) Figur. Kumulativ andel: Tid mellan ankomstdatum för remiss och första besök på specialistmottagning per region i antal dagar, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0

12 Procent Sthlm Gotland Uppsala Örebro Sydöstra Syd Väst Norr Tid (dagar) Figur 3. Kumulativ andel: Tid mellan diagnosdatum och kirurgi per sjukvårdsregion i antal dagar, exklusive Tis, diagnosår Diagnostik tumörstadium och differentieringsgrad Det vanligaste tumörstadiet under rapporteringsperioden var ptis följt av pt, pt och pt3, medan pta och pt4 tumörer var mer ovanliga. Vissa regionala skillnader förekom, bland annat var som tidigare andelen ptis i Stockholm/Gotland klart högre jämfört med övriga regioner (Tabell 4). ptis var något vanligare bland de yngsta patienterna (Tabell 5). Fördelningen av pt-stadium har varierat något över åren (Tabell 6). Bland invasiva tumörer var medelhögt differentierade (G) tumörer vanligast (Tabell 7) med stabil fördelning av differentieringsgrad över åren (Tabell 8), dock saknas uppgiften alternativt är Gx angivet i 6 % av fallen vilket inte är acceptabelt. Andelen lågt differentierade tumörer (G3) ökade som förväntat med stigande tumörstadium pt-3 (Tabell 9). Andelen patienter (ptis exkluderade) som kliniskt bedömdes ha regionala lymfkörtelmetastaser (N-3) utgjorde %, dock registrerades 36 % som Nx (ej möjlig att klassificera)(tabell 0-). När det gäller fjärrmetastaser har en stor andel diagnostiserats som Mx eftersom klassifikationen fram t.o.m. 00 krävde radiologisk diagnostik för att bestämma M0 eller M. Sedan 0/ skall Mx ej användas utan M0 skall anges om det inte föreligger klinisk misstanke om fjärrmetastaser (Tabell -3). Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

13 Tabell 4. pt-stadium uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Stockholm- Gotland Uppsala- Örebro Sydöstra Södra Västra Norra pt-stadium ptis 7 (5) 5 (3) 9 (3) 34 (33) 45 (38) 3 (7) 07 (36) pt0 () () 0 (0) () 3 (3) () 9 () pt (6) 8 (6) 9 (3) 3 (3) 3 (6) () 43 (5) pt 5 (8) 4 () 7 (8) 9 (9) 3 (9) 3 (7) () pt3 7 () 7 (6) (3) () 0 (8) 3 (6) 60 (0) pt4 0 (0) 3 (3) (3) 0 (0) () (4) 8 () pta () 3 (3) () () () 6 () 5 (3) ptx () 5 (5) () () 3 (3) 0 (0) () 38 (00) 07 (00) 6 (00) 0 (00) 8 (00) 49 (00) 575 (00) Tabell 5. pt-stadium uppdelat på åldersgrupp (ålder vid diagnos), diagnosår pt-stadium ptis 36 (7) 6 (8) 3 () 67 (3) 43 () () 07 pt0 () 0 (0) () 3 (33) () () 9 pt 5 (3) 9 (6) 8 (0) 44 (3) 3 () 6 (8) 43 pt () 7 (6) 9 (6) 9 (4) 5 () 39 (3) pt3 () () 7 () 7 (8) 4 (40) 0 (7) 60 pt4 0 (0) 0 (0) (5) 3 (38) (5) () 8 pta (7) (7) (7) 3 (0) 7 (47) (3) 5 ptx (8) 0 (0) (7) (7) 4 (33) 3 (5) 47 (8) 34 (6) 84 (5) 68 (9) 38 (4) 04 (8) 575 Tabell 6. pt-stadium uppdelat på diagnosår, diagnosår Diagnosår ptis 43 (8) 53 (44) 63 (36) 48 (38) 07 (36) pt0 4 (3) () () () 9 () pt 49 (3) 33 (7) 37 () 4 (9) 43 (5) pt 34 () 0 (7) 33 (9) 34 (7) () pt3 7 () 0 (8) 3 (3) 0 (8) 60 (0) pt4 () () 4 () () 8 () pta 3 () () 6 (3) 4 (3) 5 (3) ptx 3 () 0 (0) 6 (3) 3 () () 54 (00) (00) 74 (00) 6 (00) 575 (00) Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 3

14 Tabell 7. Grad uppdelat på sjukvårdsregion exklusive Tis, diagnosår G G G3 GX Uppgift saknas Region Stockholm/Gotland 5 () 4 (36) (3) 0 (0) 7 (0) 67 Uppsala/Örebro 5 (8) 34 (4) (5) () 9 (3) 8 Sydöstra 5 () (6) 7 (7) 4 (0) 5 (36) 4 Södra 6 (4) 4 (35) 6 (9) 3 (4) 9 (8) 68 Västra 9 (6) 3 (3) 3 (8) (3) 6 () 73 Norra 3 (36) (3) 4 () (3) 7 (9) (3) 7 (35) 63 (7) (3) 83 (3) 368 Tabell 8. Grad uppdelat på diagnosår exklusive Tis, diagnosår G G G3 GX Uppgift saknas Diagnosår (3) 43 (39) 6 (4) 5 (5) (0) 00 3 (9) (3) 8 (6) (3) 4 () (4) 35 (3) 7 (5) () 30 (7) 0 8 (3) 8 (36) (5) 3 (4) 7 () (3) 7 (35) 63 (7) (3) 83 (3) 368 Tabell 9. pt-stadium uppdelat på grad exklusive Tis, diagnosår G G G3 GX Uppgift saknas pt-stadium pt0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (33) 6 (67) 9 pt 48 (34) 5 (36) 0 (7) 4 (3) 30 () 43 pt 6 () 5 (4) 30 (5) () 3 () pt3 5 (8) (35) 3 (38) () 0 (7) 60 pt4 0 (0) 3 (38) 0 (0) 0 (0) 5 (6) 8 pta 4 (7) (7) 0 (0) (7) 9 (60) 5 ptx 0 (0) 0 (0) 0 (0) (7) 0 (83) 83 (3) 7 (35) 63 (7) (3) 83 (3) Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

15 Tabell 0. N-stadium uppdelat på sjukvårdsregion exklusive Tis, diagnosår N0 N N N3 NX Uppgift saknas Region Stockholm/Gotland 8 (4) 7 (0) 6 (9) 5 (7) 0 (30) () 67 Uppsala/Örebro 33 (40) 7 (9) 8 (0) 6 (7) 8 (34) 0 (0) 8 Sydöstra 4 (57) 4 (0) (5) () (6) 0 (0) 4 Södra 34 (50) 7 (0) () 3 (4) 3 (34) 0 (0) 68 Västra (30) 5 (7) 7 (0) () 38 (5) 0 (0) 73 Norra 6 (44) 3 (8) 3 (8) (3) 3 (36) 0 (0) (43) 33 (9) 7 (7) 7 (5) 33 (36) (0) 368 Tabell. N-stadium uppdelat på diagnosår exklusive Tis, diagnosår N0 N N N3 NX Uppgift saknas Diagnosår (40) 3 () 9 (8) 3 (3) 4 (38) 0 (0) 00 9 (43) 5 (7) 5 (7) 3 (4) 5 (37) () (45) 8 (7) 7 (6) 7 (6) 39 (35) 0 (0) 0 34 (44) 7 (9) 6 (8) 4 (5) 7 (35) 0 (0) (43) 33 (9) 7 (7) 7 (5) 33 (36) (0) 368 Tabell. M-stadium uppdelat på sjukvårdsregion exklusive Tis, diagnosår M0 M MX Uppgift saknas Region Stockholm/Gotland 38 (57) 3 (4) 4 (36) (3) 67 Uppsala/Örebro 60 (73) 4 (5) 8 () 0 (0) 8 Sydöstra 36 (86) 0 (0) 6 (4) 0 (0) 4 Södra 55 (8) 3 (4) 9 (3) () 68 Västra 44 (60) 5 (7) 4 (33) 0 (0) 73 Norra 9 (8) (3) 6 (7) 0 (0) 36 6 (7) 6 (4) 87 (4) 3 () 368 Alternativ MX borttagen 0. Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 5

16 Tabell 3. M-stadium uppdelat på diagnosår exklusive Tis, diagnosår M0 M MX Uppgift saknas Diagnosår (48) () 56 (50) 0 (0) (59) 4 (6) 3 (34) () (83) 9 (8) 8 (7) () 0 77 (99) () 0 (0) 0 (0) 78 6 (7) 6 (4) 87 (4) 3 () Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

17 7 Behandling Täckningsgraden för behandling beskriver hur stor andel av de patienter som anmälts till kvalitetsregistret, som även har en behandlingsblankett registrerad. Täckningsgraden för är mycket bra 98 % (Tabell 4). Vanligen utfördes behandlingen i kurativt syfte, men för drygt % av fallen var behandlingen palliativ (Tabell 5). Närmare 85 % av samtliga patienter genomgick någon form av kirurgisk primärbehandling, där de vanligaste modaliteterna var lokal excision (35 %), partiell amputation (7 %), laserkirurgi (4 %) och total amputation (9 %) (Tabell 6). Andelen patienter som genomgått organbevarande behandling var dock anmärkningsvärt låg, då drygt 80 % av patienterna hade tumörstadium ptis- och dessutom var nästan 30 % av patienterna under 60 år vid diagnos. Jämfört med EAU Guidelines 00 borde en större andel patienter ha varit aktuell för organbevarande behandling. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att ingreppen laserkirurgi, partiell och total amputation utfördes vid 4 olika sjukhus på patienter med invasiv cancer under perioden 0-0, varav endast 6 sjukhus utförde 0 eller fler ingrepp (Figur 4). Figur 5 som inkluderar Tis och visar antal ingrepp med lokal excision, laser kirurgi, partiell- eller total amputation ger en ännu mer spretig bild med kirurgiska ingrepp utförda på 45 olika vårdinrättningar. Tabell 4. Behandlingsformulär täckningsgrad mot anmälan uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Behandlingsformulär finns Behandlingsformulär saknas Region Stockholm/Gotland 36 (99) () 38 Uppsala/Örebro 07 (00) 0 (0) 07 Sydöstra 60 (98) () 6 Södra 98 (96) 4 (4) 0 Västra 8 (00) 0 (0) 8 Norra 47 (96) (4) (98) 9 () 575 Tabell 5. Syfte med behandling för de som har ett behandlingsformulär registrerat, uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Kurativ behandling Palliativ behandling Uppgift saknas Region Stockholm/Gotland 5 (9) () 9 (7) 36 Uppsala/Örebro 90 (84) 5 (5) () 07 Sydöstra 54 (90) (3) 4 (7) 60 Södra 9 (93) () 6 (6) 98 Västra 08 (9) 3 (3) 7 (6) 8 Norra 4 (89) () 4 (9) (90) 4 () 4 (7) 566 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 7

18 Tabell 6. Huvudsaklig behandling uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Ingen behandling Laserkirurgi Lokal excision Partiell amputation Total amputation Övriga behandlingar Uppgift om primärbeh saknas Region Stockholm/Gotland (9) 9 (4) 4 (30) 36 (6) 6 () (9) () 38 Uppsala/Örebro 4 (4) 3 () 33 (3) 3 (9) (0) 5 (5) 0 (0) 07 Sydöstra (3) 8 (30) 3 () 8 (30) 5 (8) 4 (7) () 6 Södra 4 (4) 5 (5) 43 (4) 3 (30) 6 (6) 9 (9) 4 (4) 0 Västra 5 (4) 3 (3) 58 (49) 3 (6) 5 (4) 6 (4) 0 (0) 8 Norra (4) () 4 (9) 0 (0) 7 (4) 3 (6) (4) 49 9 (5) 79 (4) 0 (35) 57 (7) 50 (9) 49 (9) 9 () 575

19 Antal fall Uppsala/Öre Sthlm/Got Södersjukhuset Akademiska sjukhuset Centrallasarettet i Västerås 8 7 Höglandssjukhuset (Eksjö Nässjö lasarett) Sydöstra Kalmar länssjukhus Ryhov, länssjukhuset (Jönköpings lasarett) Universitetssjukhuset i Linköping Vrinnevisjukhuset i Norrköping 8 Blekingesjukhuset Karlskrona Hallands sjukhus Halmstad Södra Ljungby lasarett Privatläkare Malmöhus Universitetssjukhuset MAS Växjö lasarett Borås lasarett Västra Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset Skövde Lidköping, Bassjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhus Uddevalla sjukhus 3 Norra Sunderby sjukhus Sundsvalls sjukhus Umeå Norrlands universitetssjukhus Antal fall Figur 4. Antal fall som opererats med laserkirurgi, partiell- eller total amputation per opererande sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår 0-0. Tis har exkluderats Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 9

20 Antal fall Sthlm/Gotland Danderyds sjukhus Karolinska sjukhuset Privatläkare Stockholm S:t Görans sjukhus AB Sophiahemmet Södersjukhuset Södertälje sjukhus Urologmottagningen, Drottninggatan 65, Stockholm Uppsala/Örebro Akademiska sjukhuset Centrallasarettet i Västerås Falu lasarett Gävle sjukhus Karlstads sjukhus Mälarsjukhuset, Eskilstuna Nyköpings lasarett S:t Görans sjukhus AB 6 3 Sydöstra Höglandssjukhuset (Eksjö Nässjö lasarett) Kalmar länssjukhus Privatläkare Sydöstra regionen Ryhov, länssjukhuset (Jönköpings lasarett) Universitetssjukhuset i Linköping Vrinnevisjukhuset i Norrköping 3 4 Södra Blekingesjukhuset Karlskrona Hallands sjukhus Halmstad Helsingsborgs lasarett Kristianstad, centralsjukhuset Ljungby lasarett Privatläkare Halland Privatläkare Malmöhus Privatläkare Sydöstra regionen Universitetssjukhuset MAS Växjö lasarett Ystads lasarett Västra Borås lasarett Carlanderska sjukhuset Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset Skövde Lidköping, Bassjukhuset Lundby sjukhus Privatläkare Västra regionen Sahlgrenska Universitetssjukhus Uddevalla sjukhus Norra Sunderby sjukhus Sundsvalls sjukhus Umeå Norrlands universitetssjukhus Örnsköldsviks sjukhus Antal fall Figur 5. Antal fall som opererats med lokal excision, laserkirurgi, partiell- eller total amputation per opererande sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

21 8 Lymfkörteldiagnostik/-kirurgi Vid invasiv peniscancer finns en risk för spridning av sjukdomen, vilket då först drabbar lymfkörtlarna i ljumsken/-arna. Hur stor risken för spridning är beror på tumörens art, men generellt ökar risken för lymfkörtelmetastasering med stigande tumörstadium och differentieringsgrad. För att utreda om spridning föreligger i det enskilda fallet behövs kompletterande kirurgi, i första hand med sentinel node teknik. Vid bekräftad eller starkt misstänkt lymfkörtelspridning krävs en större operation av lymfkörtlarna i ljumskarna inguinal utrymning - och ibland även i buken. Lymfkörtelutrymning medför i många fall bestående biverkningar. Sentinel node tekniken identifierar och undersöker enbart den så kallade portvaktskörteln, det vill säga den första lymfkörteln i ljumsken till vilken lymfan dräneras från penis. Detta ingrepp har mycket få biverkningar. Om sentinel node är negativ, dvs. utan metastasering, behöver man inte göra en utrymning, vilket dock behövs vid påvisad metastas i sentinel node. Utav samtliga patienter diagnostiserade genomgick 34 % någon form av lymfkörtelkirurgi, sentinel node och/eller utrymning och bland patienter med kliniskt misstänkta lymfkörtelmetastaser (N-3) genomgick 77 % lymfkörtelkirurgi, (Tabell 7). Majoriteten av patienterna som genomgick lymfkörtelkirurgi hade pt-pt tumörer, (Tabell8). Bland patienter utan palpabla eller synligt förstorade lymfkörtlar (N0) genomgick 86 patienter någon form av lymfkörtelkirurgi, varav 83 % undersöktes med sentinel node teknik (Tabell 9). Då lymfkörtelutrymning är potentiellt kurativt, trots lymfkörtelmetastasering, rekommenderas lymfkörtelkirurgi enligt rådande europeiska och nationella riktlinjer vid stadium ptg eller högre. Följsamheten till riktlinjerna i Sverige har i detta avseende fortsatt varit låg, 68 % under perioden (Tabell 0). I de olika regionerna varierade följsamheten mellan 58 och 74 % (Tabell -6). Följsamheten har varit något bättre de senaste tre åren (Tabell 7). Följsamheten är bättre för yngre patienter, med 83 % av patienterna yngre än 70 år som genomgått lymfkörtelkirurgi (Tabell 8) och för patienter yngre än 60 år är följsamheten 85 % (Tabell 9). Under utfördes lymfkörtelkirurgi på patienter med stadium ptg på sjukhus i landet (Figur 6), men patientgruppen behandlades på ytterligare 8 enheter. Följsamheten till riktlinjer var i detta avseende avsevärt bättre vid de regionala peniscancercentra jämfört med övriga sjukhus, 78 % jämfört med 8 % (Tabell 30). Orsak till utelämnad lymfkörtelkirurgi skall registreras för denna patientgrupp. I majoriteten av fallen där uppgift lämnats har annan samtidig sjukdom (konkomitant sjukdom) respektive annan orsak angivits (Tabell 3) och fördelningen på angiven orsak såg identisk ut om patienten hade kliniskt misstänkt lymfkörtelmetastasering (Tabell 3). Tyvärr framgår inte vad annan orsak står för, men från och med 03 kan detta specificeras. Bland patienter som genomgått lymfkörtelkirurgi hade 56 % inte någon lymfkörtelmetastasering (pn0) och den andelen var högst bland patienter med tumörer med lågt tumörstadium (Tabell 33-34). Andelen patienter som genomgått lymfkörtelutrymning (inguinal utrymning på en eller båda sidor) var högst för patienter med pt och pt3 tumörer (Tabell 35). Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0

22 Tabell 7. Lymfkörtelkirurgi per N-stadium, diagnosår Ja Nej N-stadium N0 86 (30) 96 (70) 8 N 7 (79) 7 () 34 N 3 (8) 5 (8) 8 N3 9 (60) 6 (40) 5 NX 46 (4) 48 (76) 94 Uppgift saknas (8) (9) 3 9 (34) 374 (66) 566 Tabell 8. Lymfkörtelkirurgi=Ja fördelade på pt-stadium, diagnosår ptis pt0 pt pt pt3 pt4 pta ptx Diagnosår (6) () 9 (37) 8 (35) 9 (7) () 0 (0) () 5 00 (5) 0 (0) 5 (38) 4 (35) 9 () 0 (0) 0 (0) 0 (0) 40 0 () 0 (0) 3 (4) (40) 7 (3) (4) 0 (0) 0 (0) 55 0 (4) 0 (0) 3 (9) (49) 6 (3) 0 (0) 0 (0) (4) 45 8 (4) () 60 (3) 76 (40) 4 () 3 () 0 (0) 3 () 9 Tabell 9. Sentinelnode utfört för N0 som genomgått lymfkörtelkirurgi uppdelat på sjukvårdsregion, diagnosår Sentinel node Ej sentinel node Region Stockholm/Gotland 0 (00) 0 (0) 0 Uppsala/Örebro 8 (95) (5) 9 Sydöstra 6 (00) 0 (0) 6 Södra 9 (53) 8 (47) 7 Västra 6 (75) (5) 8 Norra (33) 4 (67) 6 7 (83) 5 (7) 86 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

23 Tabell 0. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>=, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g 3 (63) 9 (37) 5 pt/g3 8 (80) (0) 0 pt/g 9 (73) 7 (7) 6 pt/g 33 (65) 8 (35) 5 pt/g3 0 (67) 0 (33) 30 pt/gx 0 (0) (00) pt3/g 3 (60) (40) 5 pt3/g 7 (8) 4 (9) pt3/g3 7 (74) 6 (6) 3 pt3/gx 0 (0) (00) 49 (68) 70 (3) 9 Tabell. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Stockholm/Gotland, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g 6 (67) 3 (33) 9 pt/g3 3 (00) 0 (0) 3 pt/g 5 (83) (7) 6 pt/g 6 (67) 3 (33) 9 pt/g3 6 (67) 3 (33) 9 pt3/g (00) 0 (0) pt3/g 3 (50) 3 (50) 6 pt3/g3 8 (89) () 9 38 (73) 4 (7) 5 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 3

24 Tabell. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Uppsala-Örebro, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g 0 (77) 3 (3) 3 pt/g 3 (75) (5) 4 pt/g 5 (4) 7 (58) pt/g3 4 (67) (33) 6 pt3/g (00) 0 (0) pt3/g 8 (89) () 9 pt3/g3 3 (50) 3 (50) 6 34 (67) 7 (33) 5 Tabell 3. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Sydöstra, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g (00) 0 (0) pt/g3 (00) 0 (0) pt/g (50) (50) pt/g 7 (00) 0 (0) 7 pt/g3 (5) 3 (75) 4 pt3/g (00) 0 (0) pt3/g3 0 (0) (00) 4 (74) 5 (6) 9 Tabell 4. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Syd, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g 7 (58) 5 (4) pt/g3 0 (0) (00) pt/g 5 (7) (9) 7 pt/g 5 (6) 3 (38) 8 pt/g3 (50) (50) pt3/g 0 (0) (00) pt3/g 4 (00) 0 (0) 4 pt3/g3 (00) 0 (0) 4 (63) 4 (37) 38 4 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

25 Tabell 5. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Väst, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g 6 (55) 5 (45) pt/g3 (00) 0 (0) pt/g (33) (67) 3 pt/g 8 (80) (0) 0 pt/g3 5 (83) (7) 6 pt3/g (00) 0 (0) pt3/g (00) 0 (0) pt3/g3 4 (80) (0) 5 pt3/gx 0 (0) (00) 8 (70) (30) 40 Tabell 6. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= i sjukvårdsregion Norr, diagnosår Ja Nej Lymfkörtelkirurgi pt/g (5) 3 (75) 4 pt/g3 (00) 0 (0) pt/g 4 (00) 0 (0) 4 pt/g (40) 3 (60) 5 pt/g3 3 (00) 0 (0) 3 pt/gx 0 (0) (00) pt3/g 0 (0) (00) (58) 8 (4) 9 Tabell 7. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>=, diagnosår Ja Nej Diagnosår (57) 9 (43) (7) (8) (75) 5 (5) (7) 5 (9) 5 49 (68) 70 (3) 9 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 5

26 Tabell 8. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= för patienter under 70 år, diagnosår Ja Nej Diagnosår (75) 8 (5) (8) 4 (9) 0 9 (94) (6) 3 0 (8) 5 (9) 6 9 (83) 9 (7) 0 Tabell 9. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= för patienter under 60 år, diagnosår Ja Nej Diagnosår (8) 3 (8) (75) 3 (5) 0 3 (93) (7) (89) () 9 44 (85) 8 (5) 5 6 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

27 Antal fall Karolinska sjukhuset 3 Sthlm/Gotland S:t Eriks sjukhus Södersjukhuset 33 Uppsala/Örebro Karlstads sjukhus 33 Sydöstra Universitetssjukhuset i Linköping 3 Blekingesjukhuset Karlskrona 4 Kristianstad, centralsjukhuset Södra Universitetssjukhuset i Lund Universitetssjukhuset MAS 3 4 Västra Sahlgrenska Universitetssjukhuset 7 Norra Umeå Norrlands universitetssjukhus Antal fall Figur 6. Antal fall som lymfkörtelutrymts för T>=/G>= per sjukhus och sjukvårdsregion, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 7

28 Tabell 30. Lymfkörtelkirurgi för T>=/G>= uppdelat på behandlande sjukhus, diagnosår Lymfkörtelkirurgi Ej lymfkörtelkirurgi Behandlande sjukhus Akademiska sjukhuset 0 (0) (00) Blekingesjukhuset Karlskrona 4 (67) (33) 6 Borås lasarett 0 (0) (00) Central sjukhuset i Karlstad (00) 0 (0) Centrallasarettet i Västerås 0 (0) (00) Falu lasarett 0 (0) (00) Gävle sjukhus 0 (0) (00) Kalmar länssjukhus 0 (0) 4 (00) 4 Karolinska sjukhuset 3 (60) (40) 5 Kristianstad, centralsjukhuset (50) (50) Kärnsjukhuset Skövde 0 (0) (00) Lidköping, (Bas)sjukhuset 0 (0) (00) Ljungby lasarett 0 (0) (00) Mora lasarett 0 (0) (00) Mälarsjukhuset, Eskilstuna 0 (0) (00) Norrtälje sjukhus 0 (0) (00) Privatläkare Halland 0 (0) (00) S:t Eriks sjukhus (00) 0 (0) S:t Görans sjukhus AB 0 (0) (00) Sahlgrenska Universitetssjukhuset 7 (77) 8 (3) 35 Sundsvalls sjukhus 0 (0) (00) Södersjukhuset 33 (80) 8 (0) 4 Uddevalla sjukhus 0 (0) (00) Umeå - Norrlands universitetssjukhus 9 (60) 6 (40) 5 Universitetssjukhuset i Linköping 3 (93) (7) 4 Universitetssjukhuset i Lund (00) 0 (0) Universitetssjukhuset MAS 3 (65) 7 (35) 0 Visby lasarett 0 (0) (00) Växjö lasarett 0 (0) (00) 4 (8) 9 (8) 5 49 (68) 70 (3) 9 8 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

29 Tabell 3. Orsak till utelämnad lymfkörtelkirurgi vid T>=/G>= uppdelat på diagnosår, diagnosår Konkomi tant sjukdom Patienten vill ej Annan orsak Uppgift saknas Diagnosår (34) (3) 8 (8) 0 (34) (45) 0 (0) 3 (7) 3 (7) 0 3 (0) (7) 8 (53) 3 (0) (53) (7) 6 (40) 0 (0) 5 6 (37) 3 (4) 5 (36) 6 (3) 70 Tabell 3. Orsak till utelämnad lymfkörtelkirurgi vid T>=/G>= för N+, diagnosår Konkomitant sjukdom Patienten vill ej Annan orsak Uppgift saknas Diagnosår (3) (6) 3 (9) 7 (44) (50) 0 (0) (5) (5) 8 0 (0) (0) 6 (60) (0) (50) 0 (0) 4 (50) 0 (0) 8 5 (36) (5) 5 (36) 0 (4) 4 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 9

30 Tabell 33. Lymfkörtelkirurgi=Ja fördelade på pn-stadium, diagnosår pn0 pn pn pn3 pnx Uppgift saknas Diagnosår (5) 7 (3) 8 (5) 5 (0) () 4 (8) (48) 9 () 6 (5) (5) 0 (0) 4 (0) (6) 7 (3) 7 (3) 4 (7) 0 (0) 3 (5) (60) 5 () 9 (0) (4) () () (56) 8 (5) 30 (6) 3 (7) () (6) 9 Tabell 34. Lymfkörtelkirurgi=Ja fördelade på pt-stadium per pn-stadium, diagnosår pn0 pn pn pn3 pnx Uppgift saknas pt-stadium ptis 5 (6) (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) () 8 pt0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (00) 0 (0) pt 45 (75) 4 (7) 6 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (8) 60 pt 36 (47) 4 (8) 8 (4) 6 (8) () () 76 pt3 9 (46) 8 (0) 5 () 4 (0) 0 (0) 5 () 4 pt4 (33) 0 (0) 0 (0) (67) 0 (0) 0 (0) 3 ptx (33) 0 (0) (33) (33) 0 (0) 0 (0) 3 07 (56) 8 (5) 30 (6) 3 (7) () (6) 9 Tabell 35. Inguinal utrymning per pt-stadium, diagnosår Inguinal utrymning Ej inguinalt utrymd pt-stadium ptis 4 () 99 (98) 03 pt0 () 8 (89) 9 pt 7 () 3 (88) 40 pt 48 (40) 7 (60) 0 pt3 9 (49) 30 (5) 59 pt4 (5) 6 (75) 8 pta 0 (0) 5 (00) 5 ptx (7) 0 (83) 03 (8) 463 (8) Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

31 9 Överlevnad Den totala 5-års överlevnaden för patienter diagnostiserade var 68 % (Figur 7). För patienter 60 år eller yngre vid diagnos var 5-års överlevnaden 85 % och för patienter över 60 år 6 % (Figur 8). När patienter med Tis exkluderades från överlevnadsanalysen ses skillnad främst under de första åren och 5-års överlevnaden för män 60 år var 75 % och äldre än 60 år 54 % (Figur 9). Den peniscancerspecifika överlevnaden var väsentligt bättre, vilket visar på att många patienter dog av andra orsaker än peniscancer. Total peniscancerspecifik 5-års överlevnad var 87 % (figur 0), 90 % för patienter 60 år eller yngre och 86 % för patienter äldre än 60 år (figur ). Om Tis exkluderades var pensicancerspecifik 5-års överlevnad 8 % för patienter 60 år eller yngre och 8 % för patienter äldre än 60 år (figur ) Överlevnadssannolikhet År efter diagnos No. at risk Figur 7. Total överlevnad för peniscancer, diagnosår Matchning mot FBR aug-03 Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 3

32 Överlevnadssannolikhet <=60 år >60 år No. at risk År efter diagnos <=60 år >60 år Figur 8. Total överlevnad för peniscancer uppdelat på diagnosålder, diagnosår Överlevnadssannolikhet <=60 år >60 år No. at risk År efter diagnos <=60 år >60 år Figur 9. Total överlevnad för peniscancer exklusive Tis, uppdelat på diagnosålder, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

33 Överlevnadssannolikhet År efter diagnos No. at risk Figur 0. Peniscancerspecifik överlevnad, diagnosår Överlevnadssannolikhet <=60 år >60 år No. at risk År efter diagnos <=60 år >60 år Figur. Peniscancerspecifik överlevnad uppdelat på diagnosålder, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret, 0 33

34 Överlevnadssannolikhet <=60 år >60 år No. at risk År efter diagnos <=60 år >60 år Figur. Peniscancerspecifik överlevnad exklusive Tis, uppdelat på diagnosålder, diagnosår Peniscancer - Nationell rapport från kvalitetsregistret,0

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Peniscancer. Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2015 Redovisning av data

Peniscancer. Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2015 Redovisning av data Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2015 Redovisning av data 2010-2015 Oktober 2016 2 Årsrapport från

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Peniscancer. Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2014 Redovisning av data

Peniscancer. Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2014 Redovisning av data Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Peniscancer Årsrapport från nationella peniscancerregistret 2014 Redovisning av data 2009-2014 September 2015 2 Årsrapport

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003

Kvalitetsregister för prostatacancer. Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Kvalitetsregister för prostatacancer Diagnosår 2003 Beställningsadress: Regionala tumörregistret Universitetssjukhuset i Lund 221 85 Lund Tel 046-17

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 11 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Februari 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Regional rapport för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Aug 2014 Bröstcancer Regional rapport för diagnosår 2009-2013 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009

ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 ÅRSRAPPORT Nationella Prostatacancerregistret 2009 För Sydöstra Sjukvårdsregionen Innehåll Förord 6 Sammanfattning 7 Bakgrund 8 Antal fall och täckningsgrad, trender 9 Ny och förbättrad klassifikation

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

2009-10-20. Sorterad på KOMPONENT

2009-10-20. Sorterad på KOMPONENT KOMPONENT INSTRUMENT SJUKHUS/LAB POSTORT TELEFON P-17-OH-progesteron Annan Universitetssjukhuset MAS MALMÖ 040-331420 P-17-OH-progesteron CIS Bio CT Akademiska sjukhuset UPPSALA 018-6114205 P-17-OH-progesteron

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-211 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Lungcancer. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 14 Sept 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Njurcancer. Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Njurcancer Nationell Kvalitetsregisterrapport 2013 Stockholm, november 2014 Ansvarigt Regionalt cancercentrum: Regionalt cancercentrum

Läs mer

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro

SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret. Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro SFUO Arild 2017 Registerdata inkl SVF & Cystektomiregistret Tomas Jerlström Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro 1 2 3 4 5 Standardiserat Vårdförlopp http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister för Hjärntumörer NATIONELL RAPPORT 1999-213 Nationella registergruppen för Hjärntumörer Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands Universitetssjukhus, Regionalt Cancercentrum

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Gallvägscancer inklusive gallblåsa Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer Myelom Äggstockscancer Pankreascancer

Läs mer

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg Validering av kvalitetsregistret Per Rosenberg Från hemmabygge till professionell produkt men kan man lita på registerdata? SFOG Per Rosenberg Validering: Att bestämma hur stor andel av en, eller flera

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande diagnosår 2013 Januari

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer