FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN"

Transkript

1 ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

2 Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården Styrgruppen för elevvården inom Pargas stad 4 3. Gemensam elevvård Elevvårdsgruppen Övriga grupper som inte hör till elevvården 7 4. Individuell elevvård Expertgrupp Elevvårdspersonal 10 Hälsovårdare 10 Kurator 10 Psykolog Förskolans elevvårdsplan Grundinformation Det totala behovet av elevvård och tillgängliga tjänster Gemensam elevvård 13 Samarbete 13 Elevvårdsgruppen Individuell elevvård Samarbetet mellan elevvården, barnen och vårdnadshavare Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen 16 2

3 Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 1. Inledning Elevvård innebär att främja och upprätthålla barnets lärande, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i förskolan. Elevvården hänger därför nära samman med förskolans fostrings- och undervisningsuppdrag. Elevvårdsarbetet ska alltid utgå från barnets bästa. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stöder hela förskolan. Utöver det har barnen också lagstadgad rätt till individuell elevvård. Yrkesövergripande samarbete är centralt inom elevvården och grundar sig på ett förtroendefullt förhållningssätt i arbetet. En genomgående princip är barnets och vårdnadshavarens delaktighet, liksom ett respektfullt bemötande av dessa. Planeringen och genomförandet av elevvården styrs av tre olika planer: Välfärdsplanen för barn och unga Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen Enhetsvisa elevvårdsplaner Elevvårdsplanen för Pargas stad omfattar en allmän beskrivning av elevvården på basis Utbildningsstyrelsens Ändring av grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som träder i kraft Det sista kapitlet av planen består av botten för en enhetsspecifik elevvårdsplan. Här utarbetar varje förskola en egen plan för elevvården vid respektive enhet. I planen beskrivs behoven och resurserna i enhetens egen elevvård. Planen omfattar också en beskrivning av det samarbete, som är förutsättningen för en välfungerande elevvård. 3

4 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården Elevvården ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande helhet. Elevvården ska också genomföras i samarbete med barnen och deras vårdnadshavare och vid behov även andra aktörer. Styrgruppen tar ställning till: social- och hälsovårdens roll, uppgifter och ansvar (i förhållande till resursering vid olika sektorer och i kommundelar m.m.) hur socialen inbjuds till elevvårdsarbetet ledande skolkuratorns roll Förskolans personal bär det huvudsakliga ansvaret för välbefinnandet i förskolgemenskapen. Elevvården i förskolan är en uppgift som hör till alla som arbetar i förskolgemenskapen och alla som ansvarar för elevvårdstjänsterna. En viktig del av elevvården är att personalen inom olika yrkesgrupper konsulterar varandra. Barnen och deras vårdnadshavare ska informeras om den elevvård som finns att tillgå. De ska också handledas i att söka de elevvårdstjänster som de behöver. Elevvårdsarbetet planeras, följs upp och genomförs i tre olika grupper på olika nivåer i utbildningssystemet. Styrgrupp Elevvårdsgrupp Expertgrupper (enhetsvis) Alla grupper har sina egna uppgifter och en sammansättning som bestäms utifrån uppgifterna. Samtliga tre grupper ska vara yrkesövergripande. 2.1 Styrgruppen för elevvården inom Pargas stad Styrgruppen för elevvården är en sektorsövergripande grupp med ansvar för planering, utveckling, styrning och utvärdering av elevvården i hela staden. Styrgruppen för elevvården är gemensam för den svensk- och finskspråkiga bildningen i Pargas stad och tillsätts av bildningsnämnden. Styrgruppen tar ställning till hur egenkontrollen sker i praktiken. Följande instruktioner ges från UBS: Utbildningsanordnaren ansvarar i samarbete 4

5 med undervisningsväsendet och de myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänsterna inom social- och hälsoväsendet för att egenkontroll av elevvården genomförs. Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen är en del av denna egenkontroll. Styrgruppen tar ställning till ytterligare uppgifter: uppdatering och uppföljning av välfärdsplanen, ställningstaganden till elevvårdsplanen Styrgruppen består av: utbildningschefen för finsk utbildning (ordförande) utbildningschefen för svensk utbildning socialdirektör ledande läkare ledande kurator hälsovårdschef. 3. Gemensam elevvård Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i förskolgemenskapen och barngrupperna. Målet är en hälsosam, trygg och tillgänglig förskolemiljö. Barnen och vårdnadshavarna är viktiga samarbetsparter i arbetet. Likaså ska övriga myndigheter och aktörer som främjar barns och ungas välbefinnande involveras. Att barn och vårdnadshavare får vara delaktiga i frågor som berör den gemensamma elevvården stärker välbefinnandet. Ändamålet är att utveckla samhörigheten, omsorgen och en öppen växelverkan i förskolan, vilket också hjälper till att förebygga och upptäcka problem i förskolan. Barnen och vårdnadshavarna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen och de planer som hänför sig till den. Barnet har rätt till en trygg pedagogisk miljö vad berör såväl psykisk, fysisk och social trygghet. Utgångspunkten för ordnandet av undervisningen är att garantera barnens och personalens säkerhet i alla situationer. I varje enhet görs gemensamma regler, tillsammans med barnen och vårdnadshavarna. Alla vuxna i förskolan har ett gemensamt ansvar för barnens välmående. I praktiken förutsätter detta gemensamma linjedragningar (t.ex. i 5

6 samband med möten och planeringsdagar) för ingripande i konfliktsituationer. Till den gemensamma elevvården hör också omsorg om byggnaden, undervisningsutrymmen och läromedel. Ifall förskoleundervisningen ordnas i anslutning till skolan ska man vid undersökningar av skolmiljön och välbefinnandet även ta förskolan i beaktande. Likaså ingår förfaringssätt som gäller skoltransporter, datasäkerhet och förebyggandet av olyckor. Förskolan ska ha enhetliga förfaringssätt för undervisning i olika lärmiljöer både ute och inne och säkerhetsanvisningar ska följas. Varje enhet har en utsedd säkerhetsansvarig. Förskolemiljön ska granskas och utvärderas med tre års mellanrum. Uteområdena granskas av grönenheten fyra gånger per år. 3.1 Elevvårdsgruppen Förskoleverksamhet har en egen tvåspråkig elevvårdsgrupp, som ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av förskolans elevvård. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnandet och säkerheten i förskolan och i övrigt utveckla den gemensamma elevvården vid förskolan. Elevvårdsgruppen behandlar inga ärenden gällande enskilda barn. Styrgruppen utser läsårsvis en daghemsföreståndare som ansvarig person (sammankallare) och fastställer sammansättningen av gruppen enligt följande: daghemsföreståndare hälsovårdare kurator psykolog specialbarnträdgårdslärare Gruppen kan även vid behov höra andra sakkunniga (t.ex. förskolelärare). 3.2 Övriga grupper som inte hör till elevvården Förutom ovannämnda elevvårdsgrupp och expertgrupper (för behandling av enskilda barns ärenden) hör övriga sektorövergripande grupper inom 6

7 förskolan inte till elevvården. Grupper som utreder mobbning hör inte till elevvården. Till elevvården hör inte heller ärenden som gäller trestegsstödet. Trestegsstödet behandlas i den enhetsvisa pedagogiska stödgruppen. Gruppen består förslagsvis av: daghemsföreståndare berörd specialbarnträdgårdslärare berörd speciallärare berörd förskollärare psykolog kurator Allt jämnt inleds och anordnas trestegsstöd i samarbete med yrkesutbildade personer inom elevvården. Därmed kan hälsovårdare, läkare, kurator och psykolog samt sakkunniga utanför förskolan fortsättningsvis ge nödvändig information till detta arbete. Daghemsföreståndaren bär ansvaret för detta arbete samt för anteckningar under mötet och handlingarna uppbevaras i enheten. Trestegsstödet sker i samarbete med vårdnadshavarna. Arbetet i den pedagogiska stödgruppen kräver inte direkt samtycke och stöd kan inte heller avböjas, eftersom trestegsstödet inte ingår i elevvården. Intensifierat stöd inleds och anordnas yrkesövergripande utifrån en pedagogisk bedömning i samarbete med elevvårdspersonal. En plan för barnets lärande görs i samarbete med vårdnadshavaren utgående från barnets behov. Behov av särskilt stöd utreds i ett yrkesövergripande samarbete tillsammans med elevvårdspersonal. Beslutet om särskilt stöd får inte meddelas innan vårdnadshavare har hörts. (GrUL ) 7

8 4. Individuell elevvård Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja barnets utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. Barnens individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i förskolans vardag. Med individuell elevvård avses de hälsovårdstjänster som enligt hälso- och sjukvårdslagen ordnas som rådgivningsbyråtjänster för åldersgruppen, psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården, och yrkesövergripande elevvård som gäller ett enskilt barn Till den individuella elevvården hör inte ärenden som berör ordnandet av undervisning eller behandling av pedagogiska utredningar ej heller utredningar av mobbningsfall. Riktlinjer för individuellt inriktad elevvård Individuell elevvård i förskoleundervisningen förutsätter alltid vårdnadshavarens samtycke. Det är viktigt att stödja vårdnadshavarnas delaktighet och ta hänsyn till deras åsikter i fråga om individuell elevvård. Barnets delaktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som gäller honom eller henne ska beaktas enligt barnets ålder, utvecklingsnivå och förutsättningar. Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och konfidentialitet. Elevvårdsarbetet ska ordnas så att barnet upplever situationen som rofylld och får sin röst hörd. Bestämmelser om sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i arbetet. Hälsovårdspersonalen och psykologerna ska anteckna det individuella elevvårdsarbetet i en patientjournal och andra journalhandlingar. På motsvarande sätt ska kuratorerna inom elevvården anteckna klientuppgifter i en klientjournal. 4.1 Expertgrupp Samtycke (skriftligt) När det gäller stöd för ett enskilt barn ska behandlingen av ett ärende i en expertgrupp och gruppens sammansättning grunda sig på vårdnadshavarens samtycke. Med specifikt skriftligt samtycke av vårdnadshavaren får behövliga samarbetsparter inom elevvården eller 8

9 närstående till barnet delta i behandlingen av ärendet. Medlemmarna i gruppen har dessutom rätt att be behövliga experter om råd i barnets ärende. Expertgruppen utreder stödbehovet och ordnar elevvårdstjänster för barnet eller barnen. Gruppen sammankallas av den person som ärendet enligt arbetsuppgifterna hör till. Inom gruppen utses en ansvarsperson som för anteckningar. Gruppens yrkesövergripande sammansättning bestäms från fall till fall och utgående från ärendet som behandlas. Medlemmar i expertgruppen kan t.ex. vara: skolkurator (rek.) hälsovårdare psykolog förskollärare behövliga samarbetsparter eller barnets närstående (förutsätter specifikt skriftligt samtycke). Skolkuratorn är ansvarig för elevvårdsregistret, vilket utbildningsanordnaren upprätthåller. I registret införs elevvårdsjournalerna. Elevvårdsjournalen ska innehålla följande uppgifter: barnets namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformation, vårdnadshavare eller annan laglig företrädares namn och kontaktinformation, datum för dokumentering, vem dokumenterade samt yrkesställning, vem som deltagit i mötet och deras ställning, vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet, vilka åtgärder som vidtagits medan barnets situation har utretts, såsom utlåtanden, undersökningar och utredningar, vilka åtgärder som vidtagits, såsom samarbete med olika parter samt tidigare och nuvarande stödåtgärder, 9

10 uppgifter om behandlingen av ärendet vid gruppens möte, mötesbeslut och plan för genomförande av beslut, samt vem som ansvarar för genomförande och uppföljning Uppgifter som införts i elevvårdsregistret och som gäller ett enskilt barn är sekretessbelagda. Om uppgifter i en elevvårdsjournal lämnas ut till utomstående, ska det i handlingen dessutom antecknas vilka uppgifter som lämnats ut, till vem och på vilka grunder. (EoSvL ) Utbildningsanordnaren ska i egenskap av arkivbildare ha en arkiveringsplan där bestämmelser om förfaringssätt- och tider finns beskrivna. För utbildningsväsendet finns en arkivplan. En medlem i expertgruppen får inte använda de sekretessbelagda uppgifter han eller hon får tillgång till som medlem i gruppen för något annat ändamål än elevvård. Det finns inga lagliga hinder för att t.ex. daghemsföreståndaren deltar i expertgruppens arbete, men hon eller han skall inte vara en självskriven medlem utan deltar då det föreligger ett klart behov. Administrativa beslut gällande ett barn som behandlats i expertgruppen får inte grunda sig på de sekretessbelagda uppgifter som framkommit i expertgruppens arbete. (EoSvL 14, 21 ) 4.2 Elevvårdspersonal Hälsovårdare Målet med barnrådgivning är att trygga en optimal hälsa för varje barn samt att stöda familjen i föräldraskapet, så att barnet har optimala förutsättningar för en sund fysisk och psykisk utveckling. I 6-årsåldern genomgår barnet en hälsoundersökning på barnrådgivningen. Eventuella vidare undersökningar eller stödåtgärder kan planeras och förverkligas i samarbete med familj, förskola och annan expertis. Arbetet är fortgående. Kurator Kuratorstjänsten är en del av elevvårdstjänsterna. Kuratorn kan vid behov delta i samarbetet som ordnas som stöd för barnet särskilt vid övergång från dagvård till förskola och från förskola till grundläggande utbildning. En ledande kurator utses i staden. Kuratorn är medlem i styrgruppen för elevvården. Kuratorerna vid stadens förskolor kan vända sig till den ledande kuratorn för konsultation och stöd. Psykolog 10

11 Psykologen i förskolan arbetar främst med barnens utveckling och med frågor som berör barnets mentala hälsa och välbefinnande. Psykologen arbetar genom att ge råd och stöd till vårdnadshavare och handledning och konsultation till förskolans personal. Psykologen utreder barnets helhetsmässiga utveckling och tillsammans med barnets vårdnadshavare och förskolelärare planerar eventuella stödåtgärder. Vid behov hänvisar psykologen barnet till vidare utredningar hos t.ex. talterapeut, ergoterapeut, neurolog eller barnpsykiater. Psykologen deltar i arbetet i den pedagogiska stödgruppen. 11

12 5. Förskolans elevvårdsplan Elevvårdsplanen utarbetas i samråd med förskolans personal, barnen och vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter att kommunens välfärdsplan för barn och unga har setts över. Uppgifterna nedan anges enligt det aktuella behovet då planen uppgörs. Den kursiverade texten under rubrikerna nedan ersätts med enhetsspecifika beskrivningar. 5.1 Grundinformation a. Förskolans namn, adress (förteckning över de olika enheterna) 5.2 Det totala behovet av elevvård och tillgängliga tjänster Behov: a. Antal barn (förteckning + barn/enhet och totalt, separat för sv/fi) b. Resultaten från olika enkäter t.ex. förskolegruppens egna utvärderingar. c. Eventuell statistik över hälsogranskningar, läkargranskningar och mottagningsbesök. d. Antal barn inom trestegsstödet (intensifierat, särskilt stöd: sv + fi=totalt) e. Information från barn, vårdnadshavare och undervisnings- och elevvårdspersonal. (Hur insamlas information om välbefinnandet från t.ex. föräldramöten, föräldraföreningar) (gemensam beskrivning med några meningar) Tillgängliga resurser: f. Tillgång till elevvårdstjänster vid förskolan. (1 psykolog för barn under skolåldern + 4 hälsovårdare på rådgivningen, kurator sv/fi) I praktiken deltar ovannämnda personal vid behov i den gemensamma och den individuella elevvården. 5.3 Gemensam elevvård Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i förskolgemenskapen och barngrupperna. Målet 12

13 är en hälsosam, trygg och tillgänglig förskolemiljö. Alla vuxna i förskolan har ett gemensamt ansvar för barnens välmående. Samarbete i anslutning till övergång från Förskola Skola Samarbete genom förskole- och skolbesök. Gemensamma möten för informationsöverföring kring trestegsstödet. Vid behov särskilda individuella överföringsmöten. Informationen används i planeringen av grupper, stödfunktioner och elevvårdsinsatser. Inom samma kommun kan alla uppgifter överföras Förskola Förskola Inom samma kommun kan alla uppgifter överföras. Vid byte av kommun ska uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undervisning eller utbildning överföras. Övriga uppgifter överförs endast med samtycke. Målet är att barnet fortsättningsvis får det stöd och de elevvårdstjänster han eller hon behöver även efter förskolbytet. Elevvårdsgruppen Gruppen ansvarar för den gemensamma elevvården vid förskolorna. Elevvårdsgruppen sammankommer åtminstone 1 2 gånger/termin. Daghemsföreståndarens uppgift är att informera kollegiet om arbetet i elevvårdsgruppen. Elevvårdsgruppens uppgifter: Dra upp riktlinjer för att stöda barnens välbefinnande, fastslå temaområden och tyngdpunktsområden för elevvården. Se till att regelbundna undersökningar av förskolemiljö och -trivsel genomförs och följs upp. Beskrivning av tillvägagångssättet och samarbetet inom elevvården. Samarbetet i anslutning till hälsorådgivningen Beskrivning av samarbetet (t.ex. gruppbesök av tandhygienist). Samarbeta med utomstående parter som främjar barns och ungas välbefinnande. 13

14 Beskrivning. Frånvaro: uppföljning och information Beskrivning: Pro Consona Olyckor: förebyggande arbete, första hjälp, hänvisning till vård. Enhetsspecifik beskrivning (t.ex. säkerhetsansvariga ansvarar för att man har tillgång till första hjälp-utbildad personal och hälsovård, grönenheten kontrollerar lekredskap och skolgård fyra gånger per år.) Räddningsplanen för förskolan. Säkerhetsansvarig vid enheten uppdaterar planen, gruppen följer upp uppdateringen och informationen till kollegiet. Antimobbningsplanen (läsårsvis genomgång) Antimobbningsplanen för Pargas stad (uppdatering och information om planen) Gemensam ska sättas som bilaga! Krisplanen (läsårsvis genomgång) Krisplanen för Pargas stads (uppdatering och information om planen) Skoltransporter: väntetider och säkerhet Den dagliga förskolresan för ett barn får högst ta två och en halvtimme med väntetider inberäknade. (GrUL 32) Mer uppgifter finns i stadens handbok ABC för skolresan. Barn som väntar på transport ska ha möjlighet till handledd sysselsättning. (GrUL 32) Barnen ska vara i god tid på väntplatsen. Barnet ska sitta i sätet med säkerhetsbältet fastspänt under hela resan. Då barnet stiger ur fordonet ska han eller hon tas emot av förskolepersonalen. Reflex eller reflexvästar rekommenderas. 14

15 5.4 Individuell elevvård Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja barnets utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Det är också viktigt att garantera tidigt stöd och förebygga problem. Barnens individuella förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i förskolans vardag. Samarbetet med hälsovården i samband med rådgivningsbesök (t.ex. expertgruppsmöte efter undersökningar tillsammans med förskollärare, assistent, daghemsföreståndare, m.fl.) Organiseringen av vård, specialdiet eller medicinering som barnets sjukdom kräver. Beskrivning; gemensamma anvisningar Samarbetet i samband med intensifierat och särskilt stöd, flexibel förskoleundervisning och sjukhusundervisning. Beskrivning Expertgrupper: sammankallande, hur samtycke inhämtas: (blankett i LOGGen), enhetliga rutiner för behandling av ett enskilt barns ärende, Process för expertgrupp som bilaga Inför ett expertgruppsmöte meddelas vårdnadshavarna om mötet och ombedes också svara. Med specifikt skriftligt samtycke av vårdnadshavaren får behövliga samarbetsparter inom elevvården eller närstående till barnet delta i behandlingen av ärendet. Elevvårdsjournaler: utarbetande och förvaring Kuratorn samlar journalerna i elevvårdsregistret och är ansvarig för elevvårdsregistret, som utbildningsanordnaren upprätthåller. Samarbetet med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner, såsom barnskyddet, specialsjukvården och polisen. Beskrivning 15

16 5.5 Samarbetet mellan elevvården, barnen och vårdnadshavare Elevvården ska genomföras i samarbete med barnen och vårdnadshavarna. Barnets och vårdnadshavarens delaktighet i planeringen, genomförandet och utvärderingen av den gemensamma och individuella elevvården. Beskrivning Informationsförmedlingen till barn, vårdnadshavare och samarbetsparter om principerna och praxis för den gemensamma och individuella elevvården. Beskrivning 5.6 Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen Utbildningsanordnaren ska följa upp genomförande av elevvårdsplanen. Daghemsföreståndaren ansvarar för uppföljningen i sin enhet. Metoderna för att samla in information. Varje enhet gör sina egna frågeenkäter och informerar om resultaten, hur? Hur ofta sker uppföljningen Hur behandlas och utnyttjas informationen för att utveckla elevvården i förskolan. Uppgifterna samlas och diskuteras på personalmöten. Hur informeras barn, vårdnadshavare och samarbetsparter om de mest centrala resultaten. Diskuteras på föräldrakvällar. 16

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5.3.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 5.3.2 Gemensam elevvård 5.3.3 Individuell elevvård 5.3.4 Elevvårdsplaner 5.3.5 Den enhetsspecifika

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4A.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4A.2 Gemensam elevvård 4A.3 Individuell elevvård 4A.4 Elevvårdsplaner 4A.4.1 Välfärdsplan 4A.4.2 Elevvården

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1287/2013 Lag om elev- och studerandevård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 1 ÄNDRADE GRUNDER FÖR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIEUTBILDNINGEN: STUDERANDEVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 2 Innehåll 1. Studerandevård... 3 2. Studerandevårdsplaner... 3 3. Yrkesövergripande samarbete

Läs mer

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken?

Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? Nya elev- och studerandevårdslagen vad innebär den i praktiken? 4.11.2013 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för

Läs mer

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen)

(För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Uppdatering av kapitlet Elevvårdsarbete i Borgå stads kommunala läroplan (För- och grundundervisningen samt gymnasieunder- visningen) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Elevhälsoarbetets verksamhetsprinciper...

Läs mer

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015

BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 BORGÅ STAD BESKRIVNING AV TJÄNSTER 1.8.2014 Psykolog- och kuratorstjänster för andra stadiet läsåret 2014 2015 Med psykolog- och kuratorstjänster avses att elevhälsans psykolog och kurator ger stöd och

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET BILAGA 1 (10) 4/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UT- BILDNINGEN / KAPITEL 5.4 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄ- KERHET KAPITEL 5.4 Elevvård I grunderna för läroplanen

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BILAGA 1 (10) 5/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN /KAPITEL 5.3 ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDE AV TRYGGHET OCH SÄKERHET KAPITEL 5.3 Elevvård I grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Elevvårdsplan för skolorna inom den grundläggande utbildningen

Elevvårdsplan för skolorna inom den grundläggande utbildningen Sv.sekt. 18.1.2017 Elevvårdsplan för skolorna inom den grundläggande utbildningen 1. Inledning Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

7. ELEVVÅRD. Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013).

7. ELEVVÅRD. Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). 7. ELEVVÅRD I takt med att barnens och de ungas uppväxtmiljö och skolans verksamhetsmiljö förändras, har elevvården blivit en allt viktigare del av skolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära samman

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

Elevvård. Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Elevvård. Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Elevvård Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Godkänd av fakultetsrådet 11/6/2014 I N N E H Å L L 5.4 ELEVVÅRD... 2 5.4.1 Yrkesövergripande samarbete inom elevvården...

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten.

Läroanstaltens personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet inom läroanstalten. 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö.

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Elevvård i förskoleundervisningen

Elevvård i förskoleundervisningen Elevvård i förskoleundervisningen I grunderna för förskoleundervisningens läroplan används begreppen elevvård, barn och förskola eller förskoleenhet i stället för de i lagen om elev- och studerandevård

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 7.4.2014 Åbo 8.4.2014 Vasa 10.4.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet

Läs mer

Norra Korsholms skola. Elevvårdsplan. Läsåret 2015-16

Norra Korsholms skola. Elevvårdsplan. Läsåret 2015-16 Norra Korsholms skola Elevvårdsplan Läsåret 2015-16 4.5 Den skolspecifika elevvårdsplanen 4.5.1 Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster 4.5.2 Gemensam elevvård och tillvägagångssätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Donnerska skolans elevvårdsplan

Donnerska skolans elevvårdsplan Donnerska skolans elevvårdsplan 2016 2017 Innehåll Bakgrund... 3 Totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster... 3 Den gemensamma elevvården och tillvägagångssätt... 3 Ordnandet av individuell

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola

6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola Sv.sekt. 18.1.2017 6. Skolvis elevvårdsplan för Iniö skola 2016-2017 Den skolvisa elevvårdsplanen utarbetas i samråd med skolans personal, eleverna och vårdnadshavare. Planen ska ses över inom ett år efter

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

DU KAN VÄLJA SAMARBETE.

DU KAN VÄLJA SAMARBETE. För dig som har kontakt med barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård och socialvård. DU KAN VÄLJA SAMARBETE. Om tystnadsplikt och samtycke. Här kan du läsa om vad tystnadsplikt innebär. Du får också veta

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Läkemedelsplan inom dagvården

Läkemedelsplan inom dagvården Läkemedelsplan inom dagvården 18.11.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 07.10.2014 Överskötare Marjo Orava och kvalitetsgruppen för barnrådgivning 2 (8) Innehållsförteckning sid 1. Läkemedelsbehandlingens

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Barn- och ungdomsförvaltningen Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Förutom den sekretess var och en omfattas av i sin yrkesroll gäller dessutom sekretesslagens bestämmelser för förskola och

Läs mer

Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan Elevhälsan vid Edenskolan Sida! 1 av 9 Innehållsförteckning 1. Skollag a) Elevhälsans omfattning b) Hälsobesök c) Enkla sjukvårdsinsatser 2. Elevhälsans syfte 3. Elevhälsans lokala omfattning 4. Elevhälsans

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet.

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet. 5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet Med elevvård i förskolan avses arbete för att främja förskolebarnens inlärning, goda

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN

SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN SKOLAS ELEVVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 1.4.2016 Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN

TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN TOPELIUSGYMNASIETS STUDERANDEVÅRDSPLAN 2016-2017 Fastställd 24.5.2016 Studerandevården är en viktig del av verksamhetskulturen i gymnasieutbildningen och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag.

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer