Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009"

Transkript

1 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella program: Elprogrammet (EC) med inriktningarna elteknik och datorteknik och Hantverksprogrammet (HV) med de lokala inriktningarna Båtbyggeri, Frisör, Skrädderi och design samt Snickeri och möbel. Elprogrammet hade 155 elever vid mättillfället den 15 oktober. I årskurs tre fanns elever på båda inriktningarna. Av dessa var en kvinna; 42 % av eleverna var interkommunala och ungefär 10 % hade invandrarbakgrund. Hantverksprogrammet hade 160 elever vid mättillfället den 15 oktober. Programmet hade elever på alla fyra inriktningarna. Av dessa var 99 kvinnor och 61 män; 68 % av eleverna var interkommunala, och cirka 10 % av eleverna hade invandrarbakgrund. De olika inriktningarnas lärare är organiserade i arbetslag med eleverna i centrum. Lärarna träffas regelbundet varje månad på programmöten där aktuella verksamhetsfrågor diskuteras, men framförallt behandlas elevärenden ur ett individuellt studieperspektiv. Rektorsområdet har också samverkansorganet Ledningsgrupp programmet (LGP) där programsamordnare för de olika inriktningarna samt för kärnämnena finns representerade. LGP träffas varannan vecka för att utbyta information och för att samordna programmens olika aktiviteter. Programmen omsatte under läsåret drygt 14 miljoner och hade vid läsårets slut ett underskott på Underlag och rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningen

2 2(11) Underlaget för kvalitetsredovisningen är dels dokument från kommunen och dokument från de olika programmen med sina inriktningar, dels de observationer som gjorts över tid av personal och rektor. Dessutom har lärare och elever på programmen intervjuats; rektor har även besökt och deltagit i undervisning. Verksamhetsutveckling och resultat Under året har arbetet med att förnya inriktningen Skrädderi och design pågått och resulterat i att framförallt begreppen design och handel har poängterats. I samband med detta fann vi det riktigt att ändra namnet på inriktningen till Modeskapare. Inriktningen Båtbyggeri fick under året ett ändamålsenligt arbetsrum för tre lärare. Rummet som har glasrutor ligger mitt i verksamheten vilket innebär att eleverna kan iakttas inifrån även vid t.ex. telefonsamtal. Inriktningen Datateknik avslutades i och med att dess sista elever fick sina betyg i juni; på inriktningen elteknik har eleverna haft möjlighet till spårval. Under våren fattades beslut om en utvidgning och förändring av inriktningen Frisör. Ytterligare en lärare på Elprogrammet fick sitt examensbrev från den särskilda lärarutbildningen, Elevinflytande Eleverna kan genom programrådet påverka sin skolsituation, vilket resulterade i att under läsåret utrustades skolan bl.a., med en kolsyremaskin, biljardbord samt att ett elevutrymme fick nytt möblemang Eleverna kan också påverka beslut genom att på klassråden framföra åsikter, men den viktigaste delen är den spontandemokrati som finns i de relativt små lotsgrupperna. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavare inbjuds till gemensamt föräldramöte i inledningen av utbildningen där beslutade policydokument redovisas av rektor eller lots. På mötet

3 3(11) presenteras elevhälsan, deras funktion och hur de olika medlemmarna lättast nås. Vårdnadshavare bjuds därefter in till två utvecklingssamtal varje år. Inför varje samtal informerar sig lots om elevens övriga skolsituation; om behov föreligger deltar andra lärare. Elever i behov av särskilt stöd: Alla överlämningar från grundskolan sker till elevhälsan, som redovisar för rektor och undervisande lärare. Finns behov uppsöker och samtalar specialpedagog med aktuell elev, varefter eventuellt åtgärdsprogram skrivs tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vid sociala problem görs stora insatser av lots och övriga undervisande lärare för att söka lösa dessa. Bearbetning av problem sker både i skolan och till viss del utanför skolan. Diagnostiska test i engelska, matematik och svenska genomförs rutinmässigt i början av respektive kurs för att om möjligt finna de elever som behöver stöd- och specialundervisning; resultaten skickas till specialpedagog för uppföljning. När studieproblem uppstår skrivs ofta ett enklare åtgärdsprogram av undervisande lärare tillsammans med elev. Uppstår problem som föranleder behov av elevvårdskonferens inbjuds alltid elev och vårdnadshavare. Återkopplingsfasen för specialpedagogs åtgärdsprogram kan förbättras. Effekter av eventuella insatser behöver också studeras närmare. Uppföljning av arbetet med hälsa och livsstil: Målet med skolans arbete om hälsa och livsstil är dels att eleverna skall få en allmän kännedom om arbetslivets villkor i kursen Arbetsmiljö och hälsa, dels att eleverna skall få en fördjupad kunskap om olika problemområden som de kan möta i livet. Det senare arbetet bedrivs framförallt inom ramen för ämnet Livskunskap. Under året har en ny modell för Livskunskapen prövats där ämnet har koncentrerats till längre pass och med olika typer av gruppkonstellationer. De ämnen som behandlats har varit alltifrån kost och motion till samlevnadsfrågor. Systemet har uppskattats och kommer förhoppningsvis att kunna vidareutvecklas.

4 4(11) Uppföljning av likabehandlingsplanen: Ett av de övergripande målen för likabehandlingsarbetet inom rektorsområdet har varit att alla skall känna sig trygga i skolan. De insatser som gjorts för att så långt möjligt genomföra detta har bland annat varit att samla elevernas undervisning i samma byggnad, och med lokaler som ligger i anslutning till lärarnas arbetsrum, både kärn- och karaktärsämnen. På detta vis tror vi oss ha synligtgjort alla elever både på lektioner och utanför. Resultatet har blivit att lärare i långt större utsträckning än tidigare känner igen, hälsar på och talar med elever även utanför den egna undervisningsgruppen. Det andra övergripande målet, som beskriver att elever och personal ska visa respekt för varandras samt att ta ansvar för sitt eget handlande, är svårare att dokumentera, men få elever har påtalat att de utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Personalens upplevelse är dock att vid varje läsårsstart finns en anonymitetsattityd hos de nya eleverna, som märks i nedskräpning och lättare förstörelse. Denna attityd, har noterats, brukar försvinna innan juluppehållet, vilket sannolikt är ett tecken på ökad trivsel. De eventuella fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling som finns på programmen meddelas rektor eller övrig skolhälsovård, som vidtar lämpliga åtgärder och dokumenterar dessa. Kunskapsresultat på Elprogrammet och Hantverksprogrammet Diagnostiska test i svenska, engelska och matematik görs inledningsvis i A-kurserna. Procentsatsen representerar det antal elever som har sådana kunskaper att de kan förväntas klara A- kursen med minst betyget Godkänt Elprogrammet Svenska 63% Engelska 94% Matematik 88% Hantverksprogrammet Svenska 71% Engelska 87% Matematik 70%

5 5(11) Betyg efter avslutad A-kurs i svenska, engelska och matematik. Inriktningen Skrädderi och design är inte inräknad i ämnet matematik. Procentsatsen representerar det antal elever som har minst betyget Godkänt. Elprogrammet Svenska 96% Engelska 94% Matematik 90% Hantverksprogrammet Svenska 84% Engelska 87% Matematik 72% Resultatet på nationella prov med betyget minst Godkänt på Elprogrammet läsåret 0809 var: Engelska 84% Matematik 86% Svenska 80% Resultatet på nationella prov med minst betyget Godkänt på Hantverksprogrammet läsåret 0809 var: Engelska 86% Matematik 70% Svenska 85% Den genomsnittliga betygspoängen på Elprogrammet för de tre senaste åren var: , , ,4 Den genomsnittliga betygspoängen på Hantverksprogrammet för de tre senast åren var: ,7

6 6(11) , ,4 Den genomsnittliga betygspoängen på Hantverksprogrammet för kvinnor den senaste tre åren var: , , Den genomsnittliga betygspoängen på Hantverksprogrammet för män de senaste tre åren var: , , ,4 Andel elever med fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare på Elprogrammet: ,1 % Andel elever med fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare på Hantverksprogrammet: % Andelen behöriga till univ. och högskola på Elprogrammet var: % % % Andelen behöriga till univ. och högskola på Hantverksprogrammet var: % % % Antalet elever med omval från Elprogrammet till annat program inom Uddevalla Gymnasieskola var: ht elev

7 7(11) Antalet elever med omval från Hantverksprogrammet till annat program inom Uddevalla Gymnasieskola var: ht.08 0 elev Antalet elever med avbrutna studier från Elprogrammet var: ht elever Antalet elever med avbrutna studier från Hantverksprogrammet var: ht.08 4 elever B. Uppföljnings- och analysdel Uppföljning av åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning De utvecklingsfaser som ansågs viktiga i verksamhetsberättelsen 0708 var: Att få till stånd fullständiga arbetslag med alla ämneskompetenser, vilket vi under året har lyckats göra i stor utsträckning. Dock har vissa kompetenser inom gruppen varit för få och har behövts kompletteras utanför rektorsområdet. Att få ökad tid för produktframtagning har inte lyckats. Fortfarande saknas den tid som behövs för att bl.a. färdigställa utbildningsbåten Passaralla. Att få ökad tid för undervisning har visat sig vara svårt på grund av schematekniska problem med att inordna bl.a. värdefulla externa föreläsare inom området hälsa och livsstil i det ordinarie arbetet. Att schemalägga hela karaktärsämnesdagar har gjorts för bl.a. olika aktiviteter såsom deltagande i olika mässor och andra studiebesök. Att söka utlandspraktik för eleverna i samverkan mellan karaktärs- och kärnämnen har inte kunnat genomföras lika väl i år som tidigare, då mottagarlandet för de 10 elever som gjort sin APU utomlands genomförde den i Spanien eller Holland och inte i engelskspråkigt land. Att satsa på marknadsföring för att visa programmens goda kvalité har lyckats väl både genom Uddevalla Gymnasiemässa och genom Öppet hus. Därtill kom tävlingar både på Båt- och Möbel/snickeriinriktningen och på Frisörinriktningen. Skrädderi och design visade också upp Hantverksprogrammets goda kvalité på en modemässa.

8 8(11) Analys av årets resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella kunskapsmålen Analys av resultaten på nationella prov och resultat/betyg (alla ämnen): Den stora skillnaden mellan kursbetyg och resultat på Nationella prov kan sannolikt bero på att proven inte är obligatoriska. Ett antal elever väljer att inte delta, vilket i statistiken syns som streck eller icke godkänt. Däremot skall läraren vid betygssättningen i sin bedömning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen (Lpf 94). Vilket i praktiken innebär att läraren själv konstruerar ett antal utvärderingstillfällen. Under de senaste åren har dock ett arbete pågått för att förmå ett större antal elever att delta i de nationella proven, vilket bygger på att de elever som inte deltar får ett snarlikt prov senare i kursen. Med hjälp av de diagnostiska tester som genomförs i inledningen till A- kurserna i engelska, matematik och svenska har förhoppningen varit att de elever, med de sämsta förutsättningarna att klara kursen, skall kunna få hjälp av specialundervisning eller annan stödundervisning. Något konkret resultat av det arbetet finns inte att redovisa och då ej heller att utvärdera. Skillnader mellan resultat i olika ämnen: Statistiken från Skolverket visar att måluppfyllelsen för Hantverksprogrammet är god, och att programmet ligger över riksgenomsnittet i nästan alla ämnen. När det gäller ämnet Idrott och hälsa för läsåret 0708, visar dock Hantverksprogrammet på ett mycket dåligt resultat med enbart 79,2 % minst godkända betyg. Detta kan jämföras med ett genomsnitt för riket på 94,1%. I skrivande stund pågår en utredning för att om möjligt finna orsakerna. Oroande är också resultatet på Elprogrammet i svenska B där enbart 87,2% av eleverna fick godkänt eller högre betyg jämfört med 96,1% för hela riket. Även detta resultat kommer att utredas. Noteras bör också differensen mellan kvinnor och män på Hantverksprogrammet vad gäller genomsnittlig betygspoäng. Läsåret 0506 var skillnaden mellan grupperna 3 poäng vilket halverades fram till och med läsåret Differensen beror troligen på att inriktningen Frisör, där flertalet elever är kvinnor, under ett flertal år har haft ett högt söktryck som påverkat intagningspoängen. Dessa elever har därför goda kunskaper med sig från grundskolan, vilket positivt påverkat förutsättningarna för fortsatta studier.

9 9(11) Följande område bör förbättras: Prioriterat förbättringsområde inför framtiden är att höja kunskapsnivån i A-kurserna i engelska, matematik och svenska på Hantverksprogrammet. Nya undervisningssituationer bör framarbetas för dessa ämnen; en möjlighet som bör undersökas är om t.ex. engelska kan studeras på plats i engelskspråkigt land. Möjligen måste även utsträckningen av kurserna revideras. Skolans bör också tydligare kommunicera och demonstrera vikten av elevernas studieansvar för att utbildningen skall bli högklassig. Åtgärder för ökad måluppfyllelse : Maskinparken på inriktningen Snickeri och möbel har delvis förnyats, men området bör ytterliggare prioriteras för att ligga i linje med branschens krav på den framtida arbetskraften. Åtgärder för ökad måluppfyllelse som ska genomföras kommande år: Under kommande läsår skall en klarare styrning ske på Elprogrammet mot, för eleverna, mindre redovisningsområden, så att om möjligt fler elever kan lämna kurserna med godkända betyg. Dessutom skall under nästkommande år en ny inriktning, Stylist, utvecklas på Hantverksprogrammet. Detta för att möta det ökade trycket på program som innehåller skönhet och design. Analys och bedömning av årets måluppfyllelse i förhållande till övriga nationella mål, BUN:s styrkort samt verksamhetens egna mål Det är angeläget att ytterligare utveckla följande områden under nästkommande läsår. Könsfördelningen på programmen: En mycket ojämn könsfördelning finns på Elprogrammet men också på Hantverksprogrammet. På Elprogrammet fanns under året enbart en kvinnlig elev och ingen kvinnlig personal i karaktärsämnena. Situationen bör beaktas vid marknadsföring, men också i den lärmiljö som skapas på programmet. Möjligen bör en översyn av densamma, både vad gäller den fysiska miljön såväl som den mentala ske i samverkan med kvinnor och män i arbetslaget

10 10(11) Ojämn könsfördelning inom Hantverksprogrammet finns framförallt på inriktningarna Frisör och Skrädderi och design som båda domineras av kvinnor. Även här måste tydligare fokus finnas på rekrytering av unga män i marknadsföringen. Dessutom bör även här kursinnehåll och lärmiljö genomlysas för att om möjligt finna orsaker till snedrekryteringen. Internationalisering av undervisning: Som tidigare nämnts under förbättringsområden, skulle vid en förläggning av Engelska A-kursen till engelskspråkigt land troligen kunskapsnivån i ämnet kunna förbättras. En sådan förläggning skulle även öka förståelsen för människor i annat land då eleverna där skulle få erfarenhet av normer och vanor andra än våra egna. Detta skulle bli ett medel för att få en ökad internationell förståelse. Hälsa och livsstil: I undervisningssituationer upplevs allt fler elever lida av trötthet och brist på förmåga till koncentration, vilket till viss del tolkas som sömnbrist. Området bör undersökas vidare då farhågan är att studieresultaten påverkas negativt. Vidare bör elevernas möjlighet till näringsriktiga mellanmål under dagen ytterligare utredas, då sockerkonsumtion i form av sötdricka och godis är utbredd i elevgruppen. Även detta sägs negativt påverka elevernas förmåga till studier. Likabehandlingsplanen: Bemötande av elever och mellan personal bör genomlysas ytterligare så att icke lämplig jargong såsom svordomar, sexuella anspelningar och ironi motarbetas.. C. Sammanfattning och slutsatser Sammanfattningsvis har rektorsområdet två starka program med tydliga möjligheter till utveckling. Hantverksprogrammet, med dess fyra inriktningar, och Elprogrammet har fungerande arbetslag bestående av elevernas

11 11(11) alla undervisande lärare. Systemet bygger på att den studerande skall stå i centrum för uppmärksamheten, vilket generellt anses fungera väl. Däremot behöver stöd- och specialundervisning organiseras på ett sådant sätt att insatserna blir möjliga att utvärdera. Hantverksprogrammet kommer ytterligare att stärka de kunskapsområden som leder mot entreprenörskap, och förhoppningen är att också bättre kunna samordna kursinnehållet och elevgrupperna i de olika inriktningarna. Programmet kommer under läsåret 0910 också att utveckla en ny inriktning mot Styling, för att möta ungdomars förväntade intressen. Elprogrammet kommer under nästkommande läsår att genomföra en omstrukturering av kurser och inriktningar för att bättre möta våra kvalitetskrav. Sammantaget är förväntningen att programmen genom denna förnyelse, men också genom en ökad medvetenhet i genusfrågan, kunna attrahera nya grupper av ungdomar och genom detta kunna öka elevunderlaget. Uddevalla

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012-2013 1(14) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012-2013 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar tre nationella

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret

Kvalitetsredovisning för läsåret 1(12) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010-2011 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 1(6) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012 Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola 2(6) Innehållsförteckning Naturvetenskapsprogrammet (NV/NA), Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013 1 (8) 2014-02-28 Dnr: Handläggare Rektor Johan Romberg Telefon 0522-697417 johan.romberg@uddevalla.se Östrabo 1, Naturvetenskapsprogrammet Uddevalla Gymnasieskola Kvalitetsredovisning fo r la sa ret 2013

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Livsmedelsprogrammet Presentation Livsmedelsprogrammet har under läsåret haft en klass i varje årskurs. Elevantalet varierar mellan

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008 Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet BRITTA ODEVALL-MÄKI 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007-2008. Avseende Barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hantverksprogrammet 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning 2008 Cultura Gymnasium Kvalitetsredovisning. I. Kvalitetsredovisning för tidsperioden Läsåret 2007/2008 II. Namn på verksamhet och ansvarig rektor Cultura Gymnasium i Helsingborg Rektor

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Barn- och Utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Högsby kommuns skolor År 2008 2009-03-31 Fakta om kommun respektive skola Högsby kommun hade vid utgången av 2008, 5 921 invånare. Under den senaste

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-05-27 Reviderad Tuna skolområde 2014-05-26 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuna skolområde INNEHÅLL: o Lagtexter o Tuna skolområde en beskrivning o Vision o Främjande arbete

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-25 Kungsbacka kommun Rektorn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-11-28 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid John Norlandergymnasiet ted.rylander@kumla.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i John Norlandergymnasiet i Kumla kommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2005-2006. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2005-2006. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2005-2006 Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet BRITTA ODEVALL-MÄKI 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005-2006. Avseende Barn- och

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 Åshammars Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 (Reviderad 2014-12-09) Likabehandlingsplan Åshammars förskola I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Kista gymnasium Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Kista gymnasium gymnasieskola och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Bilaga 4. Likabehandlingsplan Årlig plan

Bilaga 4. Likabehandlingsplan Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2010-2011 LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Sedan den 1:a januari 2009 gäller Diskrimineringslagen. Den är till för att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 2015-01-17 Ansvarig: Annica Steneld, rektor Sektor 1 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Nuläge, analys, planering och utveckling i verksamheten. Alströmergymnasiet Sektor 1 Gymnasiesärskolan Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Vision... 3 Kartläggning...

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer