Utbildningsdepartementet STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S"

Transkript

1 Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle Direkttel: E-post: Utbildningsdepartementet STOCKHOLM SKOLANS DOKUMENT INSYN OCH SEKRETESS Betänkande av Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (SOU 2011:58) U 3011/5355/S TCO har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade remiss. Frågor som rör offentlighet, sekretess, integritet och allmänhetens möjlighet till insyn i offentliga och samhällsviktiga verksamheter är centrala för TCO och för flera av våra medlemsförbund. Därför har vi valt att besvara denna remiss genom att bifoga Lärarförbundets, Vårdförbundets och Journalistförbundets yttranden och i övrigt lämna följande allmänna synpunkter. Sekretessreglerna i skolans värld är komplicerade och ibland svårtolkade, vilket leder till mycket missförstånd och osäkerhet bland personal, elever och föräldrar. Detta är problematiskt av flera skäl. Dels utgör det en källa till oro och onödig arbetsbörda för personalen, dels kan det försvåra den viktiga offentliga insynen i en verksamhet av stort samhällsintresse. Dessutom är det bekymmersamt för den enskilda eleven, vars integritetsskydd riskerar att äventyras av otydlighet kring regler och förfaranden. TCO välkomnar därför denna översyn av regelverket för sekretess inom skolans verksamhet. Utredningens uppdrag har innefattat komplicerade frågeställningar och överväganden eftersom offentlighetsprincipen och meddelarskyddet har behövt vägas mot behovet av att stärka den enskilde elevens integritetsskydd. Såvitt TCO kan bedöma innebär förslagen en rimlig avvägning mellan dessa. Med de lagändringar som föreslås bibehålls allmänhetens möjlighet att granska hur en skola uppmärksammar och åtgärdar missförhållanden, samtidigt som en enskilds elevs känsliga uppgifter skyddas. TCO tillstyrker därför betänkandets överväganden och förslag. TCO ställer sig också bakom utredningens utgångspunkt att det i skolväsendet så långt möjligt bör gälla lika villkor för offentliga och enskilda huvudmän. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro STOCKHOLM Linnégatan Y Skolans dokument - insyn och sekretess/iw/

2 2 (13) Förslagen innebär också regelförenkling som kommer att underlätta för rektorer, lärare och annan skolpersonal att hantera uppgifter om enskilds personliga förhållanden och som dessutom kan bidra till att förbättra dokumentationen inom skolan.

3 3 (13) För att betänkandets förslag ska kunna genomföras med avsedd verkan måste dock det nya regelverket vara tydligt och väl känt för rektorer, lärare, skolsköterskor och annan personal som har att tillämpa det. Detta förutsätter givetvis tillräckliga resurser inte minst i fråga om tid och kunskaper för att tillämpa regelverket och för att utföra de arbetsuppgifter som hör till. Staten måste därför anslå tillräckliga medel för att en sådan kompetensutveckling ska komma till stånd och berörd skolpersonal måste erbjudas vägledning och utbildning om de sekretessregler som nu föreslås gälla. Det bör också definieras och tydliggöras vilken personal eller vilka personer som ingår i den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Annars finns det risk för att professionerna själva tydliggör och definierar begreppen med olika tolkning, vilket kan försvåra tillämpningen av sekretessreglerna. Avslutningsvis vill TCO understryka att det framledes blir viktigt att noga följa utvecklingen och vidta nödvändiga korrigeringar om förslagen i praktiken skulle leda till alltför stora eller onödiga inskränkningar i offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION (TCO) Eva Nordmark German Bender

4 4 (13) BILAGA 1 13 januari 2012 Yttrande över betänkandet Skolans dokument insyn och sekretess (SOU 2011:58) Lärarförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Skolans dokument insyn och sekretess. Lärarförbundet tillstyrker i huvudsak utredningens överväganden och förslag och lämnar härmed följande synpunkter. Lärarförbundet delar utredningens utgångspunkt att det i skolväsendet så långt möjligt bör gälla lika villkor för offentliga och enskilda huvudmän. Lärare har idag en omfattande dokumentationsskyldighet och det är allt fler uppgifter om enskilda elever och deras utveckling som ska dokumenteras. Bland lärare finns det en stor osäkerhet kring om uppgifter är offentliga eller inte och om den förda dokumentationen avseende enskilds personliga förhållanden ges tillräckligt sekretesskydd. Denna osäkerhet kan leda till summarisk och knapphändig dokumentation - för att skydda den enskilde elevens

5 5 (13) integritet. Samtidigt har varje elev rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt och för att han eller hon ska kunna uppnå kunskapsmålen. För att nå dit måste eleven ha tillgång till rätt stöd och läraren och skolpersonalen ska ha möjlighet att ge det stöd som behövs. En tillförlitlig och adekvat dokumentation bidrar till att elever kan ges det stöd som de behöver. En förutsättning för tillförlitlig dokumentation är att de regler som ska tillämpas är klara och kända för de rektorer och lärare som har att tillämpa dessa men också att det finns tillräckliga resurser inte minst i fråga om tid och kunskaper för att tillämpa regelverket och för att utföra arbetsuppgifterna i fråga. Rektorer, lärare och annan skolpersonal kommer att behöva ytterligare vägledning och utbildning om de sekretessregler som nu föreslås gälla och detta behov kan inte nog understrykas. Det måste därför av staten reserveras tillräckliga medel för att en sådan kompetensutveckling kommer till stånd. Utredningens förslag innebär ökat integritetsskydd vad gäller uppgifter om enskilda elevers personliga förhållanden. Det är också fråga om regelförenkling som kommer att underlätta för rektorer, lärare och annan skolpersonal att hantera uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Skolan har också ett viktigt uppdrag gentemot elever att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Några viktiga beståndsdelar i detta är att värna offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Utredningens uppdrag har innefattat komplicerade frågeställningar och överväganden. Enligt Lärarförbundet innebär förslagen en rimlig avvägning mellan offentlighetsprincipen och meddelarskyddet å ena sidan och behovet av att skydda den enskilde elevens integritet å andra sidan. Samtidigt är det viktigt att noga följa utvecklingen och vidta nödvändiga korrigeringar om förslagen i praktiken skulle leda till alltför stora eller onödiga inskränkningar i offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Meddelarskyddet fungerar olika för de lärare som är anställda inom den offentliga sektorn och de som är anställda inom den privata. Det är regeringens ansvar att alla de som verkar i skolan

6 6 (13) till syvende och sist vet hur man får handskas med olika uppgifter om elever i systemet och att det finns tillräckliga verktyg för att lärare oavsett skolhuvudman har tillräckligt meddelarskydd. Ett av förslagen innebär att det ska införas en särskild sekretessbestämmelse i syfte att sekretessbelägga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i individuell utvecklingsplan och i åtgärdsprogram. Sekretessen ska gälla med ett omvänt skaderekvisit. Eftersom förslaget tar just sikte på en enskilds personliga förhållanden anser Lärarförbundet att det finns skäl att reglera frågan enligt utredningens förslag. Utredningen föreslår vidare att sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt ska gälla med ett omvänt skaderekvisit, vilket enligt utredningens analys skulle underlätta för samverkan inom skolan och leda till bättre stöd för eleven. Enligt Lärarförbundet är detta ett steg i rätt riktning. Vad gäller utredningens förslag att inte införa en sekretessbrytande bestämmelse när en elev byter skola eller skolform, anser Lärarförbundet att det finns skäl att noga följa utvecklingen och att efter kommande utvärdering av arbetet med de individuella utvecklingsplanerna på nytt ta ställning till frågan huruvida behovet av en sekretessbrytande bestämmelse kvarstår. Som situationen är idag så finns det en påtaglig risk för att alltför många elever går miste om tillräckligt stöd eftersom information i vissa fall inte följer med eleven när han eller hon byter skolform eller skola. Bakgrund Med anledning av den alltmer utökade dokumentationsskyldigheten för lärare och rektorer och de praktiska frågeställningar som detta medför, inte minst i sekretesshänseende, har utredningen haft att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden och föreslå vissa ändringar.

7 7 (13) Sammanfattningsvis har utredningen lämnat följande förslag som föreslås träda i kraft 1 januari I skriftlig individuell utvecklingsplan och i åtgärdsprogram införs en särskild sekretessbestämmelse för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden. Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit. Sekretessen begränsas inte till särskild verksamhet eller ärendetyp, utan gäller oavsett i vilket sammanhang den individuella utvecklingsplanen eller åtgärdsprogrammet finns. Beslut om åtgärdsprogram undantas från sekretessen. Även sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt ska gälla med ett omvänt skaderekvisit. Sekretessområdet i fritidshem och i annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen utökas till att omfatta uppgifter om enskilds personliga förhållanden i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt men samtidigt införs en bestämmelse om att sekretess inte gäller beslut i ärende. För fritidshemmet införs en särskild sekretessbestämmelse för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden i åtgärdsprogram. Sekretessen ska gälla med ett omvänt skaderekvisit. Beslut om åtgärdsprogram undantas från sekretessen. Sekretessområdet utökas till att omfatta också uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om mottagande i grundsärskolan eller en elevs tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan. Sekretessen ska inte gälla beslut i ärende. Sekretessen ska gälla ärende om disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt 5 kap. skollagen. Bestämmelsen om provsekretess ska gälla för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det med hänsyn till hur provet används eller annars kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. En ny sekretessbestämmelse införs som ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärenden om antagning till gymnasieskola med Rh-anpassad

8 8 (13) utbildning och om mottagande i specialskolan i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Sekretessen ska gälla med ett rakt skaderekvisit och inte omfatta beslut i ärenden. En ny sekretessbestämmelse med omvänt skaderekvisit ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i verksamhet i form av boende i elevhem i anslutning till gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning och omvårdnad i sådant boende. Sekretessregleringen gällande ärenden om avskiljande av studerande från högskoleutbildning utökas att omfatta också ärenden om avskiljande av studerande från yrkeshögskoleutbildning. Sekretessen ska inte omfatta beslut i ärenden. Ett flertal nya tystnadspliktsbestämmelser föreslås för att det i den enskilt bedrivna verksamheten ska gälla sekretesskydd som motsvarar sekretesskydd i offentligt bedriven verksamhet. Eva-Lis Sirén Lärarförbundet Kirsi Piispanen Lärarförbundet

9 9 (13) BILAGA 2 Ort och datum Handläggare Stockholm Carita Fallström Vår referens Er referens /1723 Remiss Skolans dokument insyn och sekretess (SOU 2011:58) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet. Förbundets yttrande begränsar sig till de föreslagna ändringarna beträffande 23 kap. 2 andra stycket i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) avseende den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Sekretessreglerna i skolans värld är komplicerade och ibland svårtolkade. Olika sekretessregler gäller för olika personalkategorier och sekretessen är också beroende av vilka arbetsuppgifter man har i skolan. Vårdförbundet är därför positivt till utredningens övergripande uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet. Det finns två verksamhetsgrenar inom skolans område, de medicinska insatserna inom elevhälsan (skolhälsovården) och skolans övriga verksamhet. Skolhälsovården består av skolläkare och skolsköterskor och deras sekretess regleras på samma sätt som övrig hälsooch sjukvård, dvs. med omvänt skaderekvisit. Skolhälsovården utgör en självständig verksamhetsgren i förhållande till övriga delar av elevhälsan. De övriga delarna av elevhälsan har idag två olika skaderekvisit. Sekretess med omvänt skaderekvisit gäller för de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska delarna medan rakt skaderekvisit gäller för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt. Arbetet inom elevhälsan förutsätter ett nära samarbete och samverkan mellan elevhälsans olika delar och övriga personalgrupper inom skolan. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, t.ex. socialtjänsten, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller barn- och ungdomspsykiatrin. Samverkan ska ske med beaktande av gällande sekretessbestämmelser. Vårdförbundet anser att det är viktigt att sekretessreglerna inte hindrar samverkan samtidigt som sekretessreglerna ska tillgodose elevers och vårdnadshavares rätt till integritet.

10 10 (13) I betänkandet föreslås att uppgifter om enskildas personliga förhållanden i den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt inom elevhälsan ska omfattas av sekretess med omvänt skaderekvisit i stället för idag, rakt skaderekvisit. Sekretess ska vara huvudregeln, vilket det inte är idag. Idag har den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt stora möjligheter att lämna uppgifter till de medicinska delarna av elevhälsan. Vårdförbundet har förståelse för att det kan uppfattas som positivt att införa samma skaderekvisit inom de delar av elevhälsan som avser de psykologiska, psykosociala, specialpedagogiska insatserna och den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Det förenklar tillämpningen av sekretessbestämmelserna inom dessa verksamheter och kan skapa bättre förutsättningar för deras samverkan inom skolan. Det stärker också skyddet för uppgifter som lämnas från den medicinska delen av elevhälsan till skolpersonal i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt. Förändringen medför dock också att färre uppgifter kan lämnas från skolverksamheten till den medicinska delen av elevhälsan. Det kan påverka bl.a. skolsköterskornas möjligheter att utifrån sina kunskapsområden ge eleverna bästa möjliga stöd. Även om det ändå finns möjligheter för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt att lämna uppgifter till de medicinska insatserna inom elevhälsan med stöd av samtycke och andra sekretessbrytande bestämmelser kan informationsutbytet mellan de olika delarna av elevhälsan försämras. Vårdförbundets erfarenhet är att det finns en stor okunskap och osäkerhet i skolan om sekretessreglerna och deras innebörd. Kunskapen om regelverket om sekretess måste bli större så ändringen inte försämrar möjligheterna till samverkan mellan de olika delarna i elevhälsan. Det betydelsefullt att berörd personal får utbildning om sekretesslagstiftningen och att verksamheterna tar ansvar för kompetensutveckling inom detta område. Något som också är väsentligt är att tydliggöra och definiera vilken personal eller vilka personer som ingår i den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Annars finns det risk för att professionerna själva tydliggör och definierar begreppen med olika tolkning. Detta kan försvåra tillämpningen av sekretessreglerna. Vårdförbundet har samverkat med Riksföreningen för skolsköterskor beträffande detta remissyttrande. VÅRDFÖRBUNDET Carita Fallström Förbundsjurist

11 11 (13) BILAGA 3 Datum: : 122/ Remissyttrande Skolans dokument insyn och sekretess (SOU 2011:58) Utredningen förslår ett förstärkt sekretesskydd genom ett omvänt skaderekvisit när det gäller enskilds personliga förhållanden i individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Mot detta har Journalistförbundet inget att invända eftersom förslagen innebär ett förstärkt skydd för den enskilde eleven. Däremot ser vi problem när det gäller förslaget om inskränkningar i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter när det gäller enskilds uppgifter i utredningar om missförhållanden. Journalistförbundet inser att undantaget från meddelarfriheten avser enskilds elevs personliga förhållanden, men vill ändå förklara vad vi ser som en svårighet. Lagstiftarens syfte med rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är att i sig sekretessbelagda uppgifter i vissa fall ändå ska kunna komma allmänheten till del för att förebygga olämpliga förhållanden och oegentligheter. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är en mycket viktig säkerhetsventil för en sådan öppenhet. Vi ser det som mycket viktigt att allmänheten ges möjlighet till insyn i hur skolan utför sitt uppdrag. Journalistförbundet vill samtidigt i detta sammanhang framföra att vi anser att denna möjlighet till granskning av skolors verksamhet, naturligtvis även ska omfatta privata skolor, framför allt när de finansieras med allmänna medel. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, nämns följande värdegrund: Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 1 En av de viktigaste mänskliga rättigheterna är yttrandefrihet, tryckfrihet och rätten till insyn i offentlig verksamhet, bland annat i skolan. Av Lgr 11 framgår också att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 1 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, sid 7

12 12 (13) Förutsättningen för detta är att det samhälle, där eleverna ska verka, är så öppet som möjligt, där tillgång till uppgifter och handlingar står i förgrunden. Av utredningen framgår vidare att intresset för skolans verksamhet ökar. Det ser Journalistförbundet som positivt och vi vill i detta sammanhang nämna att Journalistförbundet i samarbete med organisationen Ung Media under våren 2011 genomförde ett så kallat öppenhetstest på nära 20 skolor runt om i landet. Tyvärr visade testet att över hälften av skolorna hade bristfällig eller dålig kunskap om offentlighetslagstiftningen. En av skolorna är JO-anmäld för ofullkomlig hantering av inkomna dokument till skolan. Dessutom får vi som fack- och yrkesförbund rapporter från våra medlemmar om att det alltför ofta är svårt att få tillträde till skolor, och att inte minst fotografering av elever försvåras eller omöjliggörs genom olika former av fotoförbud. Sammantaget finns således vissa hinder för en öppen skolverksamhet. Å andra sidan måste mot detta intresse av en så öppen verksamhet som möjligt, vägas intresset att skydda enskild elev när det gäller känsliga uppgifter. Utredningen hänvisar till Missförhållandeutredningen (SOU 2011:33 s.132 f) och skriver bland annat: Intresset av att kunna ta del av och ha insyn i hanteringen av ett missförhållande behöver inte, enligt utredningens bedömning, innebära att man också tar del av uppgifter om enskilda personers förhållanden som kan finnas i en rapport eller en utredning. 2 Med detta synsätt kan allmänheten både ges möjlighet att granska hur en skola i sig uppmärksammar och åtgärdar missförhållanden och samtidigt skydda enskilds elevs känsliga uppgifter. Journalistförbundet har därför inget att invända mot detta begränsade undantag från rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Vi ser det vidare som positivt att utredningen inte föreslår någon generell sekretess när det gäller exempelvis dokumentation för betygssättning, antagning till gymnasieskolan eller klagomålsprövning. Där är vi överens med utredningen när den konstaterar att en sekretessreglering i dessa frågor skulle gå längre än vad som kan accepteras med hänsyn till intresset av offentlighet och insyn inom skolväsendet. 3 SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 2 Skolans dokument, SOU 2011:58, sid SOU 2011:58, sid 179

13 13 (13) Jonas Nordling Förbundsordförande Pär Trehörning ombudsman

MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap. Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem:

MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap. Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem: MITTUNIVERSITETET Avdelningen för utbildningsvetenskap Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem: en sammanfattning 2 INNEHÅLL Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet

Läs mer

FRITIDSPEDAGOGERS, SPECIALLÄRARES OCH SPECIAL- PEDAGOGERS BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA M.M. Promemoria

FRITIDSPEDAGOGERS, SPECIALLÄRARES OCH SPECIAL- PEDAGOGERS BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA M.M. Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2013-02-27 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM FRITIDSPEDAGOGERS,

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess

Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Barn- och ungdomsförvaltningen Tiga eller tala? Förskolans och skolans sekretess Förutom den sekretess var och en omfattas av i sin yrkesroll gäller dessutom sekretesslagens bestämmelser för förskola och

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-11 Handläggare: Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2011-12-15 Skolans dokument - insyn och sekretess

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria

KARRIÄRVÄGAR M.M. I FRÅGA OM LÄRARE I SKOLVÄSENDET Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2012-12-19 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458).

Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 lag (2014:458). 1 kap. Inledande bestämmelser Gäller både grundskola och gymnasieskola 1-6 kap Syftet med utbildningen

Läs mer

Ärende: Ärende 6 Dnr Förslag till yttrande: Skolans dokument insyn och sekretess. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 6 Dnr Förslag till yttrande: Skolans dokument insyn och sekretess. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (6) Datum 2011-12-05 Vår referens Kurt Westlund Direkttelefon 040-34 30 15 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 6 Dnr 2011-515 Förslag till yttrande: Skolans dokument insyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:K435 av Ingela Gardner (m) om sekretess för vissa uppgifter hos gymnasieskolans intagningsnämnder

Motion till riksdagen 1987/88:K435 av Ingela Gardner (m) om sekretess för vissa uppgifter hos gymnasieskolans intagningsnämnder Motion till riksdagen 1987/88:K435 av Ingela Gardner (m) om sekretess för vissa uppgifter hos gymnasieskolans intagningsnämnder Ansökan om intagning till gymnasieskolan som kommit in till en intagningsnämnd

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater

Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater RAPPORT Dnr 886-2010 2011-06-09 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Tillsyn över Säkerhetspolisens utlämnande av personuppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater 1. INLEDNING

Läs mer

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande?

Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Elevers (o)hälsa Hur kan vi främja elevernas utveckling, hälsa och lärande? Johanna Freed Margareta Bondestam 2014-10-29 Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten; SFS 2008:390 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Analys och samhällspolitik/samuel Engblom 2009-08-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM INTEGRITETSSKYDD

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R1C, 2009-02, DV info.avd. YTTRANDE 1 (5) Juridiska avdelningen Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Ert

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen 2015-12-03 1 (7) Tjänsteskrivelse KFKS 2015/693-020 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen Förslag till

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Betyg och nationella prov Strukturerad undervisning Bedömning och betyg Undantagsbestämmelsen Nationella

Läs mer

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6)

Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) 1 (6) YTTRANDE 2010-03-02 Dnr SU 302-2951-09 Regeringen (Justitiedepartement) 103 33 STOCKHOLM Remiss: En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87), (Ju2009/9053/L6) Stockholms universitet som har anmodats

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål. Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad

Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål. Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad Då är det viktigt att veta att myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400),

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet. Elin Louise Lantto Simma

EXAMENSARBETE. Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet. Elin Louise Lantto Simma EXAMENSARBETE Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt personalens anmälningsskyldighet Elin Louise Lantto Simma Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Er referens: Yttrande över betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för Socialförsäkring SOU 2014:67

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Er referens: Yttrande över betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för Socialförsäkring SOU 2014:67 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-03-05 Dnr.nr: SOU 2014:67 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Er referens: s.registrator@)regeringskansliet.se. s.sf@regeringskansliet.se Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket 2014 05 12 Att. Eva Blomdahl Dnr: 2014-006 106 20 Stockholm Remiss av allmänna råd med kommentar om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Riksförbundet FUB, För barn,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 24 januari 2012

Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 24 januari 2012 PM 2012:6 RIV (Dnr 001-2134/2011) Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 24 januari 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 1(7) 2017-02-24 Socialdepartementet Lise Donovan 103 33 STOCKHOLM 070-28 56 210 lise.donovan@tco.se Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 S2016/06178/FS TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Yttrande 2015-11-17 Dnr 10.1-14199/2015 1(6) Avdelningen för regler och behörighet Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2009-09-30 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49

Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 1(7) Justitiedepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08-782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Nya regler för revisorer och revision SOU 2015:49 Ju2015/4660/L1 Utredningen syftar till att genomföra de

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

BESLUT. 2012-06- l * Meddelat i Göteborg. Sida l (5) Mål nr 4580-12. KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning 2. KLAGANDE Plusgymnasiet AB

BESLUT. 2012-06- l * Meddelat i Göteborg. Sida l (5) Mål nr 4580-12. KAMMARRATTEN I GÖTEBORG Avdelning 2. KLAGANDE Plusgymnasiet AB KAMMARRATTEN I Avdelning 2 BESLUT 2012-06- l * Meddelat i Göteborg Sida l (5) KLAGANDE Plusgymnasiet AB Ombud: Heidi Westman AcadeMedia AB Box 15003 167 15 Bromma ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Utbildnings- och

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer