Kvalitetsredovisning HEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2011-2012 HEDEN"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2-22 HEDEN

2

3 Kvalitetsredovisning 2-22 FÖRORD Grundvärderingar på Hedens skola(framtagna när vi tog fram Hedens första Värdegrund, 2) Ärlighet Respekt Trygghet Förståelse Ansvar Allas lika värde Vara rädda om varandra Tro på sig själv Glädje Dessa grundvärderingar genomsyrar vår verksamhet och återspeglas i vårt sätt att förhålla oss till alla som finns på Hedens skola och fritidshem. 3 (58)

4

5 Kvalitetsredovisning 2-22 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 9 Elevtalsutveckling... 9 Ekonomisk utveckling... 9 Lokaler... 9 Ledning och styrning... 9 Har skolan några särskilda förutsättningar?... 9 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... ARBETET I VERKSAMHETEN... Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och med funktionshinder... Arbetet med elever med annat modersmål än svenska.... Arbetet med hälsa och livsstil... RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL NATIONELLA MÅL... 3 Normer och värden... 3 mål... 3 Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 3 Analys och bedömning med anledning av åtgärder i kommunens kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt Kunskaper... 7 mål... 7 Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 8 Analys och bedömning med anledning av åtgärder i kommunens kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt Antal och andel elever i skolår 3 uppnådde målen i svenska och SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK OCH matematik, enligt de nationella proven?... 2 Antal och andel elever i skolår 3 uppnådde målen i svenska och svenska som andra språk och matematik, enligt skolans bedömning?... 2 Vilken analys gör enheten av resultatet? Vilken bedömning gör enheten av resultatet?... 2 Vad grundar sig bedömningen på? Antal och andel elever i skolår 6 uppnådde målen i svenska och svenska som andra språk, engelska och matematik, enligt de nationella proven? Antal och andel elever i skolår 6 uppnådde målen i svenska och svenska som andra språk, engelska och matematik, enligt skolans bedömning? Vilken analys gör enheten av resultatet? Vilken bedömning gör enheten av resultatet? Elever i årskurs 6 som enligt skolans bedömning uppnådde målen i respektive ämne Andel av eleverna i skolår 9 som uppnådde målen i svenska och svenska som andra språk, engelska och matematik enligt de nationella proven? Vilken analys gör enheten av resultatet? Vilken bedömning gör enheten av resultatet? Andel elever som nått målen och fått slutbetyg (åk 9) i respektive ämne Elever i årskurs 8 som uppnådde målen i respektive ämne Vilken analys gör enheten av resultatet? Elevernas ansvar och inflytande mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt (58)

6 Kvalitetsredovisning 2-22 Skola och hem Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt Övergång och samverkan... 3 Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 3 Analys och bedömning med anledning av åtgärder i kommunens kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt Skolan och omvärlden mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt bedömning och betyg mål Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Analys och bedömning med anledning av åtgärder i kommunens kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt Rektorns ansvar Enhetens åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING LÄSÅRET 2/ Normer och värden... 4 Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Kunskaper Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Elevernas ansvar och inflytande Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Skola och hem Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Skolan och omvärlden Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning Bedömning och betyg Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning... 5 Rektors ansvar... 5 Åtgärder på grundval av analys och bedömning kapitel Åtgärder enligt kommunens gällande kvalitetsredovisning (58)

7 Beskrivning av verksamheten Kvalitetsredovisning 2-22 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Per 5 oktober 2 x-skolan Kommunen Landet Elever i förskoleklass Elever skolår -2 Elever skolår 3-6 Elever skolår -6 Inskrivna barn på fritids Andel inskrivna på fritids (f-6) Personal i förskoleklass Lärare i skolan (-6) Specialpedagog Elevassistent Övriga pedagoger i skolan Övrig personal Personal på fritids Årsarbetare per elever i förskoleklass Lärare per elever i skolår -6 (enligt SCB) Pedagogisk personal per elever i skolår -6 Personal per elever i skolan Inskrivna barn på fritids, per årsarbetare 7 (58)

8 Beskrivning av verksamheten Kvalitetsredovisning 2-22 Elever skolår 7-9 Lärare i skolan Specialpedagog Elevassistent Övriga pedagoger i skolan Övrig personal Lärare per elever i skolår 7-9 (enligt SCB) Pedagogisk personal per elever i skolår 7-9 Personal per elever i skolan 8 (58)

9 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kvalitetsredovisning 2-22 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE Elevtalsutveckling (Förändras elev- och/eller barntalen - vilken riktning? Förändrad sammansättning?) Elevtalet är relativt stabilt i rektorsområdet. Vi har nästan varje läsår elever från Salboheds samhälle som väljer Hedens skola, mycket beroende på att föräldrarna arbetar i Västerås och Sala och att det då är närmare till Heden än till Västerfärnebo. Ekonomisk utveckling För att få Hedens organisation att fungera krävs ett gleshetsstöd, vilket vi fått detta år. Lokaler Hedens skola är belägen mellan Sätrabrunn och Fläckebo, vid Sätra IF idrottsplats, nära skog och omgiven av en stor trädgård. All idrott på Heden sker utomhus. Inomhusidrott och slöjd sker i Västerfärnebo. Vi har ett eget skolbibliotek och tillgång till bokbuss. Ledning och styrning Skolan styrs av rektor i samverkan med personal, en tydlig ansvarsfördelning finns. Vi har ett föräldraråd som träffas regelbundet. Har skolan några särskilda förutsättningar? Cirka 55 barn är inskrivna på fritids. Alla barn åker buss till skolan. Vi arbetar för att hålla värdegrunden levande. Vi har börjat profilera oss som en skola med naturinriktning vilket även var en önskan från politiker. 9 (58)

10 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kvalitetsredovisning 2-22 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen All pedagogisk personal är delaktig i utvärderingen, analysen och formulering av nya mål i kvalitetsredovisningen. Vi arbetar med själva skrivandet av kvalitetsredovisningen under studiedagar. Målen aktualiseras vid ett flertal tillfällen under året vid t ex medarbetarsamtal och vid vissa hållpunkter under året. Vi har i år använt oss av elev- och föräldraenkäter som underlag för likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning. (58)

11 Arbetet i verksamheten Kvalitetsredovisning 2-22 ARBETET I VERKSAMHETEN Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och med funktionshinder. De elever som vi bedömer riskerar att inte nå målen i år 3 resp. 6 skriver vi åtgärdsprogram för. För att upptäcka elever i behov av särskilt stöd använder vi kommunens testplan läs och skriv, nationella prov för år 3 och 6 samt bedömningar utifrån våra pedagogiska planeringar. Vi skriver åtgärdsprogrammen efter Sala kommuns mall. Uppföljning sker var 6-8:e vecka. Elevhälsopersonalen på skolan består av skolsköterska och specialpedagog. Efter elevvårdskonferens skickas eventuell anmälan till CRT. Läs- och skrivutredningar görs av specialpedagogen på enheten. Två elever har anpassad studiegång. Vi anpassar klassrummet efter elevernas särskilda behov, utifrån de förutsättningar som finns. Två elever har annan skolform, Klöverskolan. Flera elever på skolan har kontakt med BUP. Personal på skolan har handledning av skolpsykolog och skolteam. Skolteamet är involverat kring flera elever. Två elever har kontakt med habiliteringen. En elev har kontakt med hörselvården. Personalen har också kontakt med hörselpedagog och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Två deltidsassistenter finns på skolan. Arbetet med elever med annat modersmål än svenska. Tre elever har läst modersmål under delar av läsåret fram till läraren slutade. Därefter har det inte funnits någon lärare att tillgå. Vi har kartlagt behoven inför nästa läsår och har skickat det till skolförvaltningen. Arbetet med hälsa och livsstil Eleverna får svara på en enkät för att kartlägga deras trygghet och arbetsro. Vi har regelbundet klassråd och elevråd. (58)

12 Arbetet i verksamheten Kvalitetsredovisning 2-22 Vi gör även egna enkäter på skolan. Svaren från elev- och föräldraenkäter ligger till grund för det fortsatta arbetet med likabehandlingsplanen. Några elever har samtalsstöd omkring socialt samspel. Skolan följer kursplanens mål angående hälsa och livsstil. Enskild rörelseträning för elever med motoriska svårigheter. Vi har följt vår genusplan. Vår naturprofil där vi använder vårt uteklassrum och vår närmiljö bidrar till elevernas välmående och arbetsglädje. 2 (58)

13 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL NATIONELLA MÅL Normer och värden MÅL Skolan skall sträva efter att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål (Vad?) Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att varje elev respekterar andra människors egenvärde, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Föräldrar och elever ska vara förtrogna med innehållet i likabehandlingsplanen samt skolans arbete med att följa planen. Alla elever känner sig trygga i skolan. Att arbeta med att öka medvetenheten hos oss pedagoger om hur vi bemöter elever utifrån deras kön. Få vetskap hur varje elev ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sitt intresse oberoende av könstillhörighet. 3 (58)

14 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Åtgärd (Hur?) -Tydligt visa och involvera elever i vårt arbete med likabehandlingsplanen: -Genomgång av likabehandlingsplanen för alla elever i början av läsåret. -Genomföra enkät och förklara sambandet mellan enkät och likabehandlingsplan. -Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig i varje klassrum. - Personalen hänvisar till likabehandlingsplanen vid konflikthantering. - Tydligt visa och involvera föräldrar i vårt arbete med likabehandlingsplanen: - Tydliggöra hur vi arbetar med likabehandlingsplanen vid höstens föräldramöte. - Förklara föräldraenkätens samband med likabehandlingsplanen. - Personalen hänvisar till likabehandlingsplanen vid konflikthantering. - Maila likabehandlingsplanen till alla föräldrar i början av varje läsår och i samband med föräldraenkäten. Papperskopia till de föräldrar som önskar detta. -En personal från Hedens skola åker med till Västerfärnebo skola och finns med som stöd och trygghet. -Personal som rastvakt och bussvakt. -Diskussion med varje elev kring trygghet under utvecklingssamtalet utifrån enkäten i Unikum. -Använda elevenkäten som diskussionsunderlag med eleverna. Hur kan vi tillsammans förändra resultatet och förbättra allas skolsituation? -Arbeta med värdegrundande material i klasserna. - Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen. -Arbeta enligt Hedens skolas genusplan med bl.a. filmer, diskussioner och enkäter. - Ta reda på hur eleverna upplever att de ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sitt intresse oberoende av könstillhörighet genom elevenkät. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas/analyseras och bedömas) Föräldraenkät Elevenkät med öppna frågor Kvalitetsredovisning 4 (58)

15 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Mål: Föräldrar och elever ska vara förtrogna med innehållet i likabehandlingsplanen samt skolans arbete med att följa planen. Analys och bedömning: Vi har genomfört åtgärderna ovan. Enligt föräldraenkäten känner 59 av 6 svarande till att skolan har en likabehandlingsplan. 4 av 6 föräldrar tycker att skolan jobbar på ett bra sätt för att motverka mobbning och kränkande behandling enligt likabehandlingsplanen. 3 av 6 föräldrar tycker att skolan arbetar ganska dåligt med frågan. Ingen förälder upplever att vi inte alls arbetar med frågan. 6 av 6 föräldrar har ingen uppfattning i frågan. Inför nästa läsår ser vi ett behov av att synliggöra vårt arbete med att motverka mobbning och kränkande behandling enligt likabehandlingsplanen. Vi har genomfört åtgärderna tillsammans med eleverna. År 4-6 hade även ett temaområde som hette Människan i samhället där fokus låg på mänskliga rättigheter, värdegrund samt människans likheter och olikheter. Där använde vi likabehandlingsplanen. Efter detta område gjorde år 4-6 filmer under bildlektionerna där dessa frågor var i fokus. År -3 har arbetat med samarbete och gjort boken om mig. Enligt elevenkäten känner 67 av 78 svarande elever till att skolan har en likabehandlingsplan. 6 av 78 elever känner till vad den handlar om. Nästa läsår kan vi utveckla hur vi arbetar med eleverna kring likabehandlingsplanen t.ex. genom att använda planen som grund i olika arbetsområden t.ex. skrivande, drama, bild etc. Mål: Alla elever känner sig trygga i skolan. Analys och bedömning: Enligt föräldraenkäten tycker 58 av 6 svarande att deras barn känner sig trygga i skolan. av 6 upplever att tryggheten är ganska dålig och av 6 svarar att deras barn inte alls är tryggt i skolan. I elevenkäten har vi inte ställd en direkt fråga kring trygghet utan har ställt frågor indirekta frågor kring trygghet t.ex. finns det ställen i eller utanför skolan där andra elever kan göra eller säga elaka saker till dig eller andra elever? Där svarar 3 av 78 elever att de tycker att det finns ställen där detta kan ske t.ex. i skogen, toaletten, fotbollsplanen, på bussen, på skolgården samt där ingen lärare är. Exempel på vad som sägs eller görs är puttas, fula ord, slåss, skojar med fula ord, nyps, säger dumma saker, säger att jag är tjock, skitunge, du är ful, fick inte vara med, säger att jag är dålig på fotboll. Vår analys är att det fortfarande finns ställen där vuxna behöver hålla extra koll. Vi har under året tillsatt fler rastvakter ute men enkäten visar att rastvakten behöver röra sig i större utsträckning. 5 (58)

16 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Mål: Att arbeta med att öka medvetenheten hos oss pedagoger om hur vi bemöter elever utifrån deras kön. Analys och bedömning: Föreläsningen med John Steinberg satte igång diskussioner i arbetslaget kring detta. Vi har även observerat varandra i klassrummet och anser oss ha ökat medvetenheten kring detta. Mål: Få vetskap hur varje elev ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sitt intresse oberoende av könstillhörighet. Analys och bedömning: Vi har gjort en enkät angående jämställdhet mellan pojkar och flickor för att få vetskap om detta. Vi kan konstatera att våra frågeställningar var otydliga och svåra att förklara för eleverna. På frågan får alla elever, flickor och pojkar, prata lika mycket under lektioner svarar 2 av 32 elever på mellanstadiet att det alltid eller oftast är så. 6 st svarar att det sällan är så. 2 elever svarar att pojkar och flickor aldrig får prata lika mycket under lektionerna. I kommentarerna från eleverna nämns att detta kan bero på att flickorna är så många fler till antalet. Förskoleklass, år,2 och 3:s resultat är inte sammanställda då eleverna hade svårt att förstå frågeställningarna. Lärarna förklarade frågorna på många olika sätt men resultatet är ändå svårt att tolka. Nästa läsår behöver vi se över formuleringarna i elevenkäten eller om man kan mäta detta på annat sätt. ANALYS OCH BEDÖMNING MED ANLEDNING AV ÅTGÄRDER I KOMMUNENS KVALITETSREDOVISNING. ANALYS OCH BEDÖMNING AV LÄROPLANENS MÅL I ÖVRIGT. Målen gällande normer och värden genomsyrar det mesta vi gör i skolan. Vi tycker att vi arbetar aktivt med de flesta mål dagligen. 6 (58)

17 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Kunskaper MÅL Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagslivet, kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteterna (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 7 (58)

18 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål (Vad?) Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att varje elev kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Eleven kan skriva berättande texter och faktatexter med ett tydligt innehåll. Åtgärd (Hur?) Undervisning kring hur olika texter är uppbyggda. Eleven får många tillfällen att prova på att skriva olika typer av texter. Arbeta med skrivande i olika ämnen. Bearbeta innehållet och formen i texterna genom bl.a. kamratbearbetning, ge och ta emot respons. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas/analyseras och bedömas) Nationella prov i år 3 och 6 Bedömning utifrån Lokala pedagogiska planeringar. ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Alla elever har fått undervisning kring hur olika texter är uppbyggda samt fått många tillfällen att prova detta. I de nationella proven för år 3 kan man se att när det gäller att skriva en faktatext är det tydligheten i texten som några elever inte når kravnivån för. De använder sig av stödorden men har svårare att beskriva så innehållet tydligt framgår. 4 av 5 elever når inte kravnivån. I den berättande texten är det två elever som har skrivit mycket korta texter. De har tydlig början och handling, men har svårt att avsluta texten på ett tydligt sätt. En elev missuppfattade uppgiften och skrev en instruktion. 3 av 5 elever når inte kravnivån. I de nationella proven för år 6 är det av 4 elever som når kunskapskraven vad gäller berättande text och 2 av 4 elever når kunskapskraven när det gäller argumenterande texter. Vi kan konstatera att vi behöver fortsätta att arbeta med både berättande texter och faktatexter. Eleverna behöver både läsa själva, i grupp och få lyssna på högläsning för att få en förståelse av hur texter är uppbyggda. De behöver även få många tillfällen att skriva och att bearbeta sina texter. Undervisningen behöver fokusera både på delar (ex. inledning, handling, slut) och helheter. Under läsåret 8 (58)

19 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 har pedagogerna läst och diskuterat boken God skrivutveckling och kommer att arbeta mer med det materialet under nästa läsår. ANALYS OCH BEDÖMNING MED ANLEDNING AV ÅTGÄRDER I KOMMUNENS KVALITETSREDOVISNING. Mål (Vad) och Åtgärd (Hur?) Mål: Den nya läroplanen skall implementeras. Åtgärd - En systematisk plan för varje verksamhet skall upprättas, för att genomföra implementeringen av läroplanen. Mål: Kunskapsresultaten skall förbättras. Åtgärd - Formerna för skriva och räkna-garantin skall fastställas inför höstterminen 2. - Elevernas språkval skall följas upp och åtgärdsplanen förstärkas för att få fler elever att fullfölja utbildningen. Rapport lämnas i nämnden i oktober. - En kompetensförsörjningsplan skall upprättas under 2. Mål: Andelen elever som fullföljer utbildningen i moderna språk skall öka och minst uppgå till den andel som finns i riket i snitt. Åtgärd Åtgärderna i den handlingsplan som upprättats skall utvärderas och revideras. Mål: Tillsynen av enskilda skolor, fritidshem och förskolor skall förbättras. Åtgärd - En tjänsteman ska ha huvudansvaret för att inspektioner regelbundet utförs i enskild verksamhet. Mål: Kommunens tillsyn av att elever fullgör sin skolgång skall förstärkas. Åtgärd - En särskild enhet för uppföljande och inkluderande verksamhet för elever som inte kommer till skolan, skall införas. Mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg skall ha haft åtgärdsprogram. Åtgärd - Stickprovsundersökning skall genomföras under hösten 2. Åtgärderna i programmet skall sammanställas och analyseras för att bland annat skapa diskussionsunderlag om vad som är att betrakta som specifik åtgärd och vad som ryms inom ramen för normal individualisering av undervisningen. - Utvecklingen av läsförståelseproven i årskurs 2 och 6 skall följas upp på individnivå. Mål: Kvaliteten i förskolan skall förbättras. 9 (58)

20 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Åtgärd - Barngruppernas storlek skall minskas genom en utbyggnad av förskolan. - Andelen förskollärare i verksamheten skall öka från 4 till 6 %. Mål: Barn i förskolan skall ges möjlighet att utveckla sitt modersmål. Åtgärd - Kommunen skall under 2 öka antalet modersmålslärare för att möta de behov som finns. Mål: Traditionella könsmönster skall motverkas. Åtgärd - Varje enhet skall våren 2 upprätta en plan för hur genusarbetet skall ges ett konkret och tydligt innehåll. Detta följs upp genom en rapport till skolnämnden under hösten 2. Mål: Kvaliteten i skolbarnsomsorgen skall förstärkas Åtgärd - En utvecklingsplan för varje fritidshem skall upprättas. - Andelen fritidspedagoger i verksamheten skall öka. ENHETENS ANALYS AV KOMMUNENS MÅL Vi har gjort en plan gällande implementering av Lgr samt följt den. Alla elever som vi misstänker har svårt att nå kunskapskraven har haft ett åtgärdsprogram. På Hedens skola har vi en genusplan som vi följt. Där har vi också genomfört en enkät för att kartlägga jämställdheten mellan pojkar och flickor. ANALYS OCH BEDÖMNING AV LÄROPLANENS MÅL I ÖVRIGT. Målen gällande kunskaper genomsyrar det mesta vi gör i skolan. Vi tycker att vi arbetar aktivt med de flesta mål dagligen. Det mål vi arbetat väldigt mycket med är att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visar respekt i samspel med andra. De mål vi tänker fortsätta fokusera extra på under nästa läsår är: kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 2 (58)

21 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Antal och andel elever i skolår 3 uppnådde målen i svenska och SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK OCH matematik, enligt de nationella proven? Antal elever i år 3 Svenska/SvA Matematik Samtliga delprov Delprov A B C D E F G H A B C D E F G - som deltog i provet som uppnådde målen enligt provet Procent av skolans elever som uppnådde målen. (uppnådda mål/antal elever i åk 3) ANTAL OCH ANDEL ELEVER I SKOLÅR 3 UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK OCH MATEMATIK, ENLIGT SKOLANS BEDÖMNING? Svenska/SvA Matematik Samtliga ämnen (sv, ma) Antal elever i år 3 som bedömdes uppnå målen enligt skolan. Procent som bedömdes uppnå målen enligt skolan. (uppnådda mål/antal elever i år 3) VILKEN ANALYS GÖR ENHETEN AV RESULTATET? VILKEN BEDÖMNING GÖR ENHETEN AV RESULTATET? Hedens skola är en liten skola vilket gör att varje elev motsvarar en hög procentandel. Om man ser för varje delprov så uppnår många elever många delprov men det samlade resultatet i samtliga ämnen blir lägre eftersom det är olika elever som når olika delmål. Analys av Nationella prov år 3 VT22 i svenska. Vi ser att satsningen på läsning och läsförståelse gett resultat, då alla elever klarat dessa delprov. En elev når inte kravnivån för högläsningsprovet. I delprov A och E, det muntliga provet och elevens textsamtal, når alla elever kravnivån. Det är delproven som handlar om skrivande som varit svårare för eleverna. I delprov H, att skriva en faktatext, är det tydligheten i texten som några elever inte når kravnivån för. De använder sig av stödorden men har svårare att beskriva så innehållet tydligt framgår. 4 av 5 elever når inte kravnivån. 2 (58)

22 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 I delprov F, den berättande texten, är det två elever som har skrivit mycket korta texter. De har tydlig början och handling, men har svårt att avsluta texten på ett tydligt sätt. En elev missuppfattade uppgiften och skrev en instruktion. 3 av 5 elever når inte kravnivån. I delprov G, stavning och interpunktion, har en elev skrivit så kort text att kunskapskravet inte uppnåddes. En elev med dyslexi har i vanliga fall dator med stavningshjälp, vilket han inte hade tillgång till här. De elever som inte når kravnivån för stavning når heller inte kravnivån för interpunktion. 4 av 5 elever når inte kravnivån. Alla elever behöver få mer träning i att skriva egna texter med olika syfte, där de tränar att använda sin fantasi, stavning, interpunktion och tydlighet. Detta behöver de träna på redan från år. I undervisningen är det viktigt att deras texter har en mottagare och fyller ett syfte t.ex. kamratbearbetning, processkrivning och sammanhang där deras texter fyller en funktion som att skriva till en gemensam kokbok, brevväxla eller göra en utställning. Analys av resultat från nationella prov, skolår 3 i matematik 22. Eleverna har fått gott resultat gällande problemlösning, att formulera och lösa enkla problem. De visar att de på egen hand kan koppla ett matematiskt uttryck till en räknehändelse. De visar också de klarar att på egen hand ta sig igenom problemlösningsuppgifter, från förståelse av frågeställning genom användning av någon strategi till ett svar. Det som fler elever visar svårigheter i, är att välja och använda lämpliga matematiska metoder särskilt där skriftlig huvudräkning krävs. De är osäkra eller klarar inte att använda någon metod för subtraktion då talsorter inte räcker till. Det testas i delprov E. 2 av 5 har inte klarat kravnivån. Ytterligare 4 elever befinner sig på gränsen för kravnivån. Av de elever som klarat nivån, finns ett flertal strategier representerade, såsom uppställning, talsorträkning, rita på tallinje, lägga till/dra ifrån m fl. En elev klarar inte kravnivån gällande multiplikation i kombination med förståelse för likhetstecknets innebörd. Övriga elever har klarat det bra. Elever visar också osäkerhet gällande begreppen udda/jämn. De klarar ental, men flersiffriga tal är svårt. De tror att tiotal, ex 3 är ett udda tal. Delprov A visar att elever är osäkra på namnen på de 2 dimensionella formerna, särskilt skillnaden på kvadrat och rektangel. En bråkuppgift i delprov F har varit svår för vissa elever. Svårigheten har varit att förstå att i bråk ska delarna vara lika stora i en uppdelning. 22 (58)

23 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Matematikämnet innehåller många delar och det är viktigt att hålla alla delar i gång. Det märks snabbt att en del elever tappar kunskaper i ett område då vi arbetar med ett annat. Vi försöker ständigt repetera. Vissa delar repeteras oftare, till exempel taluppfattningsövningar, automatisering av additionstabellen, räknestrategier i problemlösning, klockan, relationer mellan räknesätt m fl. Andra områden vävs in i undervisningen mer sällan, så som volym, bråk och area. Undervisningsgruppen hålls ihop med gemensamma genomgångar och tydliga förklaringar. Elevernas olika styrkor/svagheter och hastighet i räknande bemöts med extramaterial/böcker för utmaning och färre antal uppgifter med extra förklaringar kompletterat med konkret material (pengar, stavar, tallinje). Detta år har vi använt ett nytt läromedel för treorna. Där visas flera olika strategier för skriftlig huvudräkning. För svaga elever kan det verka förvillande att hålla reda på olika metoder och dessutom kunna välja vilken metod som är användbar vid aktuell uppgift. Då fler strategier lyfts fram i undervisningen stimulerar det å andra sidan eleverna till att diskutera lösningsförslag. Ofta ges tillfällen att resonera två och två tillsammans kring lösningar. Då kan de hjälpas åt att följa fingerfemman som är en manual för problemlösning i steg för steg. Vi använder också en manual för att själv kunna läsa, förstå och arbeta med instruktioner. Fingerfemman och instruktionsmanualen har varit ett stöd för eleverna att på egen hand jobba med uppgifter. Jag funderar till nästa år att förevisa färre antal strategier och att lägga mer tid på dem som väljs för automatisering. Vidare funderar jag på att introducera algoritm (uppställning) för subtraktion tidigare för treorna. Det är en avvägning att veta hur mycket tid som ska läggas på varje strategi. I år då fler strategier undervisats märks att olika elever fastnar för olika strategier. Vi har efter proven arbetat koncentrerat med uppställning med växling/lån, då talsorter inte räcker till. Det visar att fler elever blir säkra, men av de två som inte klarade delprov E visar en elev fortfarande osäkerhet i proceduren. VAD GRUNDAR SIG BEDÖMNINGEN PÅ? I svenska bedömer skolan att två elever klarar faktaskrivning i vanliga fall, men just inte på detta prov. I matten stämmer resultaten med övrig bedömning. Dock finns ca 4 elever som är osäkra på skriftlig huvudräkning, men vi har tränat ihärdigt på detta efter proven med en efterdiagnos som visar att de hanterar det bättre. 23 (58)

24 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Antal och andel elever i skolår 6 uppnådde målen i svenska och svenska som andra språk, engelska och matematik, enligt de nationella proven? Antal elever i år 6 Svenska/SvA Engelska Matematik Samtliga delprov Delprov A B C D E A B C D E A B C D - som deltog i provet som uppnådde målen enligt provet Procent av skolans elever som uppnådde målen. (Upnådda mål/antal elever i åk 6) ANTAL OCH ANDEL ELEVER I SKOLÅR 6 UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK, ENGELSKA OCH MATEMATIK, ENLIGT SKOLANS BEDÖMNING? Svenska/SvA Engelska Matematik Samtliga ämnen (sv, eng, ma) Antal elever i år 6 som bedömdes uppnå målen enligt skolan. Procent som bedömdes uppnå målen enligt skolan. (Uppnådda mål/antal elever i år 6) VILKEN ANALYS GÖR ENHETEN AV RESULTATET? VILKEN BEDÖMNING GÖR ENHETEN AV RESULTATET? Hedens skola är en liten skola vilket gör att varje elev motsvarar en hög procentandel. Om man ser för varje delprov så uppnår många elever många delprov men det samlade resultatet i samtliga ämnen blir lägre eftersom det är olika elever som når olika delmål. En elev började på Hedens skola i slutet av vårterminen och finns därför bara bedömd i engelska när det gäller de nationella proven. I svenska har eleverna goda kunskaper inom läsförståelse vilket vi har arbetat mycket med. Det är en elev som inte når kunskapskraven gällande läsförståelse. De lägre resultaten gäller skriftlig produktion när det gäller röd tråd (innehåll, handling och avslut) samt de skrivtekniska förmågorna som punkt, stor bokstav och stavning. Vi bedömer att vi behöver fokusera på skriftlig kommunikation. 24 (58)

25 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Inom matematik har stor del av eleverna bra resultat inom förmågan att formulera och lösa problem, att tolka och strukturera den information som finns i en uppgift och överföra till matematiska symboler och använda rätt räknesätt och räknemetoder. Vi har i undervisningen arbetat mycket med problemlösning, tillsammans i olika stora gruppkonstellationer såväl som enskilt. Vi har där diskuterat olika strategier för att sig an problem av olika slag och också använt oss av manualer som Fingerfemman och LURBRA för att få stöd i struktureringen av problem. De elever som har större svårigheter med detta är några som har specifika läs- och skrivsvårigheter och koncentrationsproblematik eller inte är helt säkra på eller glömmer matematiska begrepp och sambandet dem emellan. Annars visar stor del av eleverna på ett bra resultat över förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Förmågan att använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommunikation) är också ett område som har visat på bra resultat. Det som flera elever visade svårigheter i var att se mönster och tolka och formulera matematiska uttryck. Även tidsuppfattning och tidsberäkning var ett område som flera elever hade svårigheter med. Det är två av fjorton elever som inte når alla kunskapskrav inom förmågorna i matematik. I engelska har eleverna överlag goda kunskaper. Det är en elev som inte når kunskapskraven för godkändnivån i årskurs 6, resten når upp till kravnivån. Delprov B visar att eleverna har goda kunskaper vad gäller att lyssna och förstå talad engelska. Även att läsa och förstå fungerar bra. Vi har tränat mycket på att använda strategier i språket när man stöter på ord man vill säga men inte känner till vad det engelska ordet heter. Eleverna har fått öva på omformuleringar och att beskriva vad de menar. Dessa strategier kunde de senare använda både vad gäller den muntliga och skriftliga kommunikationen i de nationella proven. Engelskaundervisningen framöver kommer att fortsätta fokusera på ämnets olika delar. Det är viktigt att eleverna får många tillfällen att träna och utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter och i talad engelska. De behöver även utveckla strategier för att göra sig förstådda i muntlig och skriftlig kommunikation. VAD GRUNDAR SIG BEDÖMNINGEN PÅ? Skolan gör samma bedömning som bedömningen i de nationella proven. Detta baseras på de nationella proven men även på övrig undervisning där utvärderingar av pedagogiska planeringar samt diagnoser och prov ingår. 25 (58)

26 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 ELEVER I ÅRSKURS 6 SOM ENLIGT SKOLANS BEDÖMNING UPPNÅDDE MÅLEN I RESPEKTIVE ÄMNE. Sv En g M a Fy Ke Bi Te Ge Hi Re Sa Bd M u Id r Sl Hk Moders mål Antal Proce nt ANDEL AV ELEVERNA I SKOLÅR 9 SOM UPPNÅDDE MÅLEN I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK, ENGELSKA OCH MATEMATIK ENLIGT DE NATIONELLA PROVEN? Antal elever i år 9 som deltog i provet som uppnådde målen enligt provet Procent av skolans elever som uppnådde målen. (Upnådda mål/antal elever i år 9) Svenska/SvA Engelska Matematik Samtliga ämnen (sv, eng, ma) 26 (58)

27 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 VILKEN ANALYS GÖR ENHETEN AV RESULTATET? VILKEN BEDÖMNING GÖR ENHETEN AV RESULTATET? ANDEL ELEVER SOM NÅTT MÅLEN OCH FÅTT SLUTBETYG (ÅK 9) I RESPEKTIVE ÄMNE. Antal Procent Sv Eng Ma Fy Ke Bi Tk Sh Ge Re Hi Spr Bd Mu Id Sl Hk ELEVER I ÅRSKURS 8 SOM UPPNÅDDE MÅLEN I RESPEKTIVE ÄMNE. Sv Eng Ma Fy Ke Bi Tk Sh Ge Re Hi Spr Bd Mu Id Sl Hk Modersmål Antal Procent VILKEN ANALYS GÖR ENHETEN AV RESULTATET? 27 (58)

28 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Elevernas ansvar och inflytande MÅL Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål (Vad?) Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Utforma en handlingsplan för ökat elevinflytande. Åtgärd (Hur?) Under pedagogiska konferenser diskutera och göra en handlingsplan för en progression gällande elevers möjlighet till inflytande och ansvarstagande över det egna lärandet från förskoleklass till år 6. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas/analyseras och bedömas) Vid nästa kvalitetsredovisning. ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Vi har inte gjort någon handlingsplan för ökat elevinflytande men har arbetat med elevinflytande på andra sätt. Vi har under pedagogiska konferenser diskuterat vad elevinflytande kan innebära och hur det skulle kunna se ut. Vi har pratat om olika lärstilar, klassråd och elevråd. Eleverna har under läsåret fått välja arbetssätt och redovisningsformer, vara delaktiga i elevens val, medverkat i klassråd, aktivitetsråd och elevråd. År -3 har arbetat med olika lärstilar där eleverna har fått prova på olika sätt att lära för att finna vilket sätt de själva lär sig bäst på. Även nästa läsår behöver vi fortsätta utveckla elevernas möjligheter till inflytande och ansvarstagande. Vi har under läsåret sett ett behov av att utveckla elevernas möjlighet att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Det blir vårt mål under nästa läsår. Analys och bedömning av läroplanens mål i övrigt. De övriga målen tycker vi vävs in i vår befintliga undervisning. 28 (58)

29 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Skola och hem RIKTLINJER Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål (Vad?) Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Få en tydligare bild av hur föräldrarna upplever att de kan vara delaktiga i att utveckla skolans innehåll och verksamhet. Alla föräldrar ska ta del av sitt barns utveckling i Unikum. Åtgärd (Hur?) Revidera/förtydliga föräldraenkäten och ge mer utrymme för kommentarer. Informationsmöte kring Unikum. Utvecklingssamtal Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas/analyseras och bedömas) Diskussion i föräldrarådet. Föräldraenkät Utvecklingssamtal ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Vi anser oss inte ha fått en tydligare bild av hur föräldrarna upplever att de kan vara delaktiga i att utveckla skolans innehåll och verksamhet. I föräldraenkäten ställdes ingen sådan fråga och det heller inte diskuterats i föräldrarådet eller på utvecklingssamtalet. Alla föräldrar har getts möjlighet att ta del av sitt barns utveckling i Unikum. Vi har haft informationsmöte kring Unikum, skickat ut information via e-post samt använt oss av Unikum vid utvecklingssamtalet. ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål (Vad) och Åtgärd (Hur?) 29 (58)

30 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Mål: Vårdnadshavare skall ha ökad kännedom om skolans mål och elevernas resultat. Åtgärd - Kommunikationsformerna skall utvecklas så att alla vårdnadshavare ges möjlighet att få information om mål och resultat, bland annat genom utvecklandet av en skolportal med säker inloggning. De vårdnadshavare som inte har tillgång eller vill använda digital kommunikation skall ha möjlighet att få informationen på annat sätt. ANALYS OCH BEDÖMNING AV KOMMUNENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Heden skola har nått målet gällande att vårdnadshavare skall ha ökad kännedom om skolans mål och elevernas resultat. Vi har använt oss av de åtgärder som kommunen föreslagit. ANALYS OCH BEDÖMNING AV LÄROPLANENS MÅL I ÖVRIGT. Vidareutveckla samarbetet med föräldrarådet kring vår naturprofil. 3 (58)

31 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Övergång och samverkan Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Hitta samarbetsformer mellan förskoleklass och skolan. Åtgärd Under pedagogiska konferenser diskutera hur en kunskapsprogression från förskoleklass till år 6 kan se ut i svenska för att öka samarbetet. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas/analyseras och bedömas) Kvalitetsredovisning ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Samarbetet mellan förskoleklass och skolan har skett främst bland pedagogerna. Nästa läsår är vårt mål att hitta samarbetsformer där eleverna blir mer delaktiga. En kunskapsprogression i svenska har arbetats fram för förskoleklass till och med år 3. Under nästa läsår vill vi göra klart den så den sträcker sig ända till år 6. ANALYS OCH BEDÖMNING MED ANLEDNING AV ÅTGÄRDER I KOMMUNENS KVALITETSREDOVISNING. Mål: Alla verksamhetsområden skall ha fungerande överlämnanderutiner. Åtgärd - Den gemensamma handlingsplanen för samverkan och överlämnanderutiner skall årligen revideras. 3 (58)

32 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 ANALYS OCH BEDÖMNING AV KOMMUNENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Det finns handlingsplaner för samverkan och överlämnanderutiner. ANALYS OCH BEDÖMNING AV LÄROPLANENS MÅL I ÖVRIGT. Se ovan. 32 (58)

33 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Skolan och omvärlden MÅL Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att eleven har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv, Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Eleverna ska få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Åtgärd RIK-skolan Framtidskraften Kulturskolan ska ha viss musikundervisning. Årskurs 3 och 6 kommer att vara med i förvaltningens gruvprojekt. Hembygdskunskap för år 4-6 bl.a. genom samarbete med Sätrabrunn. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Vi utvärderar kontinuerligt när ett tema eller arbetsområde är avslutat i övrigt vid terminernas slut. ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Våra elever har fått en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv genom RIK-skola, framtidskraft, skapande skola, gruvprojektet samt hembygdskunskap i samarbete med Sätrabrunn. Eleverna har även arbetat mot det målet genom studiebesök på Väsby kungsgård för år 2. År 4-6 har genomfört en elevens val vecka där vår tanke var att kombinera ihop kursplanens mål med vår skolas naturprofil. Vi ville även få in entreprenöriellt lärande som bl.a. innebär att eleverna får träna sin kreativitet, nyfikenhet och att ta initiativ. Vi bjöd även in människor från bygden för att vara med och hålla eller delta i olika aktiviteter. 33 (58)

34 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Samarbetet med RIK-skolan har även detta år fungerat bra och varit uppskattat av såväl elever som personal och föräldrar. År 6 har haft möjlighet att praktisera i arbetslivet under två dagar. Samarbetet med Svartådalen har fortsatt genom att vi är med i en profileringsgrupp i Västra området som träffas regelbundet. Där har riktlinjer dragits upp för hur vi kan jobba med natur och kultur i vårt område. ÅTGÄRDER ENLIGT KOMMUNENS GÄLLANDE KVALITETSREDOVISNING Mål: Skolan och arbetslivet i Sala skall genom samverkan utveckla sina verksamheter för att möta framtida kända och okända behov. Åtgärd - En projektansökan skall göras med avsikt att finna former för att grundlägga förutsättningar för att utveckla de fyra framtidskompetenserna hos eleverna; grundkompetenser, medmänskliga kompetenser, innovativa kompetenser och digitala kompetenser. ANALYS OCH BEDÖMNING AV LÄROPLANENS MÅL I ÖVRIGT. Det har under läsåret varit svårt att få aktiviteterna kring Skapande skola att integreras med övrig undervisning. Målet för nästa läsår blir därmed att få aktiviteterna i skapande skola som en del i våra lokala planeringar. BEDÖMNING OCH BETYG MÅL Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. ENHETENS ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING. Mål Skolans mål utifrån Lgr lå /2 är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Hedens skolas konkretiserade mål utifrån läroplanen: Eleven ska öva på att bedöma sina arbeten ur en eller flera aspekter. 34 (58)

35 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kvalitetsredovisning 2-22 Åtgärd Tydliga pedagogiska planeringar. Utveckla bedömningsmatriser utifrån Lgr Använda bedömningsmatriser tillsammans med elever. Kamratbearbetning. Använda Unikum där eleven själv kan bedöma sina egna prestationer. Utvärdering (Hur ska åtgärden mätas / analyseras och bedömas) Utvecklingssamtal Kvalitetsredovisning ANALYS OCH BEDÖMNING AV ENHETENS MÅL OCH ÅTGÄRDER Eleverna har utvecklat sin förmåga att bedöma genom att de kan föra resonemang kring egna och andras arbeten. Detta har skett främst i svenska. Vi vill utveckla detta under nästa läsår till att inbegripa även andra ämnen. Vi har en tanke kring att vi vill utveckla användandet av unikum tillsammans med eleverna för att utveckla förmågan att själv bedöma sina arbeten och förmågor. ANALYS OCH BEDÖMNING MED ANLEDNING AV ÅTGÄRDER I KOMMUNENS KVALITETSREDOVISNING. Mål: Arbetet med kedjan LPP IUP och skriftliga omdömen/betyg skall förstärkas. Åtgärd - Under kommande läsår skall den centrala samordningen av arbetet fortgå. - Kvaliteten och omfattning beträffande IUP skall kartläggas, analyseras och bedömas för att identifiera fortsatt utvecklingsbehov. ANALYS OCH BEDÖMNING AV LÄROPLANENS MÅL I ÖVRIGT. Se ovan. 35 (58)

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15 Skytteholmsskolan åk 4-9 Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Skytteholmsskolan är delad i två enheter varav jag är rektor för åk 4-9. Skolan består av åtta klasser i åk 4-6 samt sex klasser i åk

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (46)

Kvalitetsredovisning 2010-2011 FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (46) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 3 (46) INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 10 Elevtalsutveckling... 10 Ekonomisk utveckling... 10 Lokaler...

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

2.2 Kunskaper. Målbeskrivning

2.2 Kunskaper. Målbeskrivning GENEVAD 2013 2.2 Kunskaper Målbeskrivning Skolan mål är att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt kan kommunicera på engelska

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Enhetens namn Vallaskolan F-6 Beslutad 30 juni 2010 Lise-Lotte Hjalmar Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2009

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Munkedalskolans redovisning Charlotta Liljedahl Rektor Munkedalskolan Ann-Catrin Göthlin Sektorchef

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning för grundskolans enheter i Sala läsåret 29/21 Enhetens namn Varmsätra skola Beslutad 3 juni 21 Ulla Nilsson Rektor 1 1. Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 29 Varmsätra Kommunen

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklass 2012-04-05

Arbetsplan för förskoleklass 2012-04-05 Arbetsplan för förskoleklass 2012-04-05 Inledning: (Ur Förskoleklassen i en klass för sig Myndigheten för skolutveckling) Förskoleklassen är en klass för alldeles för sig, på mer än ett sätt. Den utgör

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2014-2015 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 2 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 3 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Lokal arbetsplan 2008/2009. Segrande Liv Grundskola

Lokal arbetsplan 2008/2009. Segrande Liv Grundskola Lokal arbetsplan 2008/2009 Segrande Liv Grundskola Information om den lokala arbetsplanen Den lokala arbetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I den lokala

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Bjurbäcksskolan F-6. Läsåret 2015-16

Arbetsplan för Bjurbäcksskolan F-6. Läsåret 2015-16 Arbetsplan för Bjurbäcksskolan F-6 Läsåret 2015-16 Bjurbäcksskolan F-6 Bjurbäcksskolan F-6 har arbetat fram gemensamma ledord som ska genomsyra hela verksamheten i förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Laxne skola F-5. Kvalitets- och årsredovisning. Utvecklingsplan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Laxne skola F-5. Kvalitets- och årsredovisning. Utvecklingsplan Laxne skola F-5 Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal... 3 2.2.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6 Kvalitetsrapport 2015 Persöskolan f-6 Persöskolan f-6, Kvalitetsrapport 2015 2(25) Inledning Denna kvalitetsredovisning avser verksamhetsåret 2014/2015 och beskriver processer, resultat och måluppfyllelse

Läs mer

Kunskaper, lärande & utveckling

Kunskaper, lärande & utveckling Kunskaper, lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Övergripande perspektiv:

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Arbetsplan för. Rönnens förskola

Arbetsplan för. Rönnens förskola Arbetsplan för Rönnens förskola Verksamhetsåret 2011/2012 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Rönnen är en enavdelningsförskola, 1-5 år, i Bredaryd. Ett typiskt småindustrisamhälle med ca 1300 invånare, många

Läs mer

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10

Båtbacken friskola. Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Båtbacken friskola Kvalitetsredovisning Grundskola och förskoleklass Läsåret 2009/10 Verksamheten vid Båtbacken friskola startade år 2007 med en allmän pedagogisk inriktning. Skolans huvudman är Båtbackens

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014

KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 2013/2014 KVALITETSRAPPORT GRA MESTA SKOLAN 13/ Stefan Karlstedt Rektor Ann-Kristin Fredriksson Biträdande rektor Sida 1 Innehåll 1) Rektor/förskolechef skriver om läsåret... 3 ) Allmän del som innehåller fakta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Datum Sida 1 (5) INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN åk 1 åk 6 Antagen våren 2012 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Individuell utvecklingsplan (IUP) Elevens individuella utvecklingsplan

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer