Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015"

Transkript

1 Per Hansson A 1 (13) Verksamhetsplan Bromstensskolan 2015 Introduktion Den här verksamhetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under Den beskriver vad vi åtar oss att göra, men också hur vi konkret kommer att arbeta för att uppfylla våra åtaganden. 1 Inledning Elevernas utveckling God lärmiljö Elevens ansvar och inflytande Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Attraktiv arbetsgivare Referenser... 13

2 Per Hansson A 2 (13) 1 INLEDNING Beskrivning av skolan På Bromstensskolan går ungefär 470 elever från förskoleklass till år 6. Skolan ligger i Spånga, strax nordväst om Stockholm, i ett område med villor, radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter. Vi har tre paralleller i de flesta årskurserna och ungefär 25 elever i varje klass. För eleverna i år F-3 finns 4 olika fritidshem Cervins väg 21, Gröna10:an, Mattisborgen och Kajutan - och för eleverna på mellanstadiet finns en öppen fritidsverksamhet kallad "Ubåten". Totalt arbetar drygt 65 personer på skolan varav 35 är lärare och 20 arbetar på fritids. Av skolans elever har ungefär hälften annan kulturell bakgrund än svensk. Vi har mer än 30 olika språk representerade på skolan och knappt 150 elever har undervisning i annat modersmål. Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) bestående av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog och två specialpedagoger. EHT träffas två gånger varje vecka för genomgång av aktuella elevärenden och uppföljning av gjorda insatser. En skolläkare har mottagning på skolan en dag varannan vecka. Ekonomi Skolan har en budget på drygt 43 miljoner kronor. Skolan har under flera år haft ett ekonomiskt underskott, men efter att ha gjort positiva resultat de senaste två åren är vi nu 2015 åter en resultatenhet. Förändring och utveckling Rektor har sedan läsåret 2012/13 initierat ett stort utvecklingsarbete på skolan, som involverar all personal, men även föräldrar och elever. Ambitionen är att inom 5 år ha skapat en fantastisk skola, med höga resultat och en verksamhet av mycket hör kvalitet, med en modern och effektiv pedagogik. I centrum för vår fortsatta utveckling står vår omfattande vision som på ett detaljerat sätt beskriver den skola vi vill vara inom 5 år [1]. Vi kommer analysera elevernas resultat för att bättre förstå hur vi kan förbättra dem, både på kort och på lång sikt. Vår strategi för att förbättra resultaten är att skapa en effektiv och väl fungerande skola med goda rutiner och processer, både vad gäller undervisningen och verksamheten i övrigt. Roller, ansvar och uppföljning Ledningsgruppen, rektor och biträdande rektor, ansvarar för att aktiviteterna beskrivna under rubrikerna arbetssätt genomföra och följs upp. De flesta aktiviteter har en naturlig koppling till det dagliga arbetet och behandlas under ledningsgruppens veckomöten. En gång per månad gör ledningsgruppen en genomgång av alla åtaganden i verksamhetsplanen för att säkerställa att inte viktigt arbete fallit bort. Verksamhetsplanen Denna arbetsplan är huvudsakligen framtagen av ledningsgruppen på skolan, rektor och biträdande rektor, men bygger på underlag från skolans personal och föräldrarna.

3 Per Hansson A 3 (13) Prioriterade områden för utveckling Det viktigaste området för utveckling är vår satsning på synligt lärande, där vi systematiskt vidareutvecklar vår undervisning mot en mer modern pedagogik, i samklang med den senaste forskningen. Vi kommer att arbeta för att etablera alla de processer och rutiner vi tagit fram bland personalen på skolan. Vi gör en stor satsning på våra fritidshem med en detaljerad handlingsplan [2] och mycket utvecklingstid för personalen på fritids. Vi arbetar med elevernas normer för att skapa ett varmare klimat under hela skoldagen och mer studiero på lektionerna. Vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet (rutiner och processer) för att skapa mer utrymme (tid och energi) för det som verkligen kräver vår professionella kompetens. Vi utvecklar vårt elevstöd för att särskilt kunna hjälpa de elever som har svårast att nå de mål som minst ska uppnås Vi fortsätter vårt arbete med att öka samhörigheten och att skapa ett positivt, förtroendefullt klimat mellan alla vuxna på skolan. 2 ELEVERNAS UTVECKLING NÄMNDMÅL: Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3 Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6 Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6 93 % År 94 % År Andel legitimerade lärare i grundskolan 100 % År 2.1 ÅTAGANDE 1: VERKSAMHETSBESÖK OCH KOLLEGIALT LÄRANDE Vi ska kontinuerligt öka kvaliteten i vårt pedagogiska uppdrag genom att systematiskt observera, analysera och diskutera vår kärnverksamhet. Kvaliteten på våra pedagogiska verksamheter ska fortsatt öka under detta läsår. Detta ska märkas i återkoppling från personal, brukare och Stockholms stads uppföljningsenhet.

4 Per Hansson A 4 (13) Skolledningen, förstelärarna och kollegor besöker regelbundet lektioner och fritidsverksamhet enligt vår systematiska process [3]. Alla lärare på skolan filmar sig själva vid mist ett tillfälle per termin och analyserar sedan filmen själv eller tillsammans med en kollega. Ledningsgruppen tar fram en process för verksamhetsbesök i fritidshemmen. 2.2 ÅTAGANDE 2: SYNLIGT LÄRANDE Vi ska under året pröva olika tekniker och förhållningssätt utifrån John Hatties forskning runt Synligt lärande [4]. En ökad kvalitet i undervisningen som ger ett ökat lärande hos eleverna. Pedagogerna stärks i sin yrkesroll när de upplever att elevernas inlärningstakt ökar. Vi ägnar huvudelen av vårt utvecklingsarbete detta år (studiedagar, utvecklingstider, uppstartsdagar) år att gruppvist arbete med olika teman inom Synligt lärande. Arbetslag som vill, använder James Nottinghams bok Utmanande undervisning som studiecirkelunderlag. Vi börjar samla och strukturera olika tekniker runt synligt lärande, formativ bedömning, utmanande undervisning etc för att göra det lättillgängligt för pedagogerna på skolan i vårt nya websystem Linx [5]. Vi prövar att göra mätningar av effektstorlek på riktigt, dvs testar eleverna före och efter ett arbetsområde för att se hur verkningsfull undervisningen är. Vi kommunicerar nya pedagogiska metoder till föräldrarna för att ge dem inblick i och kunna bidra i elevernas utveckling med hjälp av modern pedagogik. 2.3 ÅTAGANDE 3: MER STRUKTURERADE RESULTATANALYSER Vi ska utveckla vår förmåga att analysera elevernas resultat, för att hitta mer effektiva strategier att öka elevernas kunskapsutveckling Dokumenterade analyser av hög kvalitet av enskilda lärare och hela arbetslag, som även går att sammanställa och presentera på förvaltningsnivå. Vi vidareutvecklar våra resultatverktyg SABEL [6] och Centimeter [7] för att ge oss ännu bättre underlag till analyserna. Vi tar fram konkreta frågeunderlag till lärarna att förbereda inför våra lokala resultatdialoger.

5 Per Hansson A 5 (13) Vi tar fram mallar för åtgärdsöversikter, för att kunna sammanfatta de viktigaste konkreta åtgärderna att öka resultaten i varje enskild klass. Vi skapar rutiner för att ge lärarna tillräckligt med tid och utrymme att göra egna och gemensamma kvalitativa analyser av elevernas resultat. 2.4 ÅTAGANDE 4: UPPDATERAD PROCESS RUNT ÅTGÄRDSPROGRAM Vi förenklar vår process runt åtgärdsprogrammen för att snabbare få fram effektiva åtgärder runt de elever som behöver detta stöd Att alla elever som behöver stöd av ett åtgärdsprogram för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, snabbt skall få ett effektivt sådant. Vi anpassar vår befintliga process till de nya allmänna råden runt åtgärdsprogram. Vi förenklar vår process, så att vi snabbare kan få fram tydliga och effektiva åtgärdsprogram. Vi anpassar våra dokumentmallar till de som tagits fram av skolverket i de allmänna råden. Vi etablerar vår process bland lärarna på skolan, så att den blir en naturlig del i arbetet runt elever med särskilda behov. 2.5 ÅTAGANDE 5: ÖKAN SAMVERKAN MELLAN LÄRARE OCH PEDAGOGER PÅ FRITIDS Vi ser till att samarbetet mellan lärarna och pedagogerna på fritids ökar så att samma pedagogiska teman kan löpa genom hela skoldagen. En högre måluppfyllnad och snabbare kunskapsutveckling, när fritidsverksamheten och den lärarledda undervisningen kompletterar varandra. Varje arbetslag ska ha minst ett gemensamt projekt/tema per termin. Fritidspersonal hjälper eleverna att ta fram personliga underlag till utvecklingssamtalen där de utvärderar och reflekterar över sin fritidstid. Alla lärare ska göra minst ett studiebesök under fritidsverksamheten per läsår. 2.6 ÅTAGANDE 6: TYDLIGARE RUTINER RUNT VÅR ELEVSTÖDSORGANISATION Vi tar fram och etablerar tydliga rutiner för hur vi arbetar med elever som behöver särskilt stöd för att lyckas i sitt skolarbete.

6 Per Hansson A 6 (13) En högre måluppfyllnad och snabbare kunskapsutveckling hos de elever som har särskilt svårt att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Vi skapar och etablerar en tydlig översikt av alla elever på skolan som får någon form av särskilt stöd, som till exempel åtgärdsprogram, studiehandledning eller hjälp av specialpedagoger. Vi skapar tydliga rutiner över hur vi prioriterar och fördelar stöd till eleverna på skolan, som till exempel tillgång till egen dator, tid i studion, diskussioner i EHT och eventuella utredningar. 3 GOD LÄRMILJÖ NÄMNDMÅL: Alla elever har en god lärmiljö Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever F-klass nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan 3.1 ÅTAGANDE 7: ÖKAD ELEVTRYGGHET Vi etablerar våra rutiner runt kränkande behandling på skolan Våra rutiner för hur vi förebygger och hanterar mobbning, diskriminering, trakasserier, konflikter och kränkande behandling är kända av föräldrar, elever och personal på skolan och används när de behövs. Vi kommunicerar rutinerna med vårdnadshavarna. Vi går runt i alla klasser och beskriver hur skolans antimobbingarbete och arbete mot kränkande behandling ser ut. Vi fördjupar kunskaperna och diskuterar praktiska tillämpningar av rutinerna med all personal på arbetsplatsträffar eller liknande samlingar.

7 Per Hansson A 7 (13) Vi gör en tydlig beskrivning av våra värdegrundsveckor i början av terminen och avsätter tid till att förbereda dessa. Vi tar fram rutiner och stödmaterial runt vår inledande värdegrundsvecka i början av läsåret 3.2 ÅTAGANDE 8: STUDIERO OCH TRYGGHET Vi fortsätter förbättra studieron på lektionerna och det sociala klimatet mellan eleverna på skolan. Eleverna upplever att de är tryggare, får mer arbetsro och att det sociala klimatet på skolan blivit bättre. Vi uppdaterar (förenklar och förtydligar) vårt studierodokument. Vi ser till att vårt studierodokument blir tydligt etablerat på skolan, att alla känner sig väl insatta i innehållet och trygga i hur de ska omsätta det i praktiken [8]. Klasser som behöver mer arbetsro i klassrummet får i uppdrag att ta fram en överenskommelse i klassen mellan elever, skola och föräldrar om vilka uppföranderegler som ska gälla. Vi tar fram gemensamma regler och rutiner för att skapa ett större lugn i korridorer och i matsalen. 3.3 ÅTAGANDE 9: RASTVERKSAMHETEN Vi utvecklar tydliga rutiner för rasterna när det gäller organisation, innehåll och bemanning för att skapa en lustfylld, aktiv och gruppstärkande verksamhet. Det sociala klimatet bland barnen förbättras när ett stort utbud av aktiviteter finns under rasterna på skolan. Koncentrationen (och därmed kunskapsresultaten) ökar och konflikterna minskar när eleverna kan återhämta sig på ett positivt sätt under rasterna. Vi rustar upp skolgården för att göra den mer attraktiv som plats för lek. Vi fyller på med lekmaterial i vår utlåning och ger varje klass egen lekutrustning. Vi organiserar vår personal så att det finns utrymme för att leda rastverksamhet, inte bara fungera som rastvakter. Vi introducerar lekar och aktiviteter under fritidstid som eleverna kan använda vidare på rasterna under skoldagen. Vi tar fram en särskild plan för hur vi ska göra vår rastverksamhet lysande.

8 Per Hansson A 8 (13) 4 ELEVENS ANSVAR OCH INFLYTANDE NÄMNDMÅL: Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas 4.1 ÅTAGANDE 10: KLASSRÅD, ELEVRÅD, MATRÅD OCH FRITIDSRÅD Vi ska etablera tydliga rutiner runt klassråd, fritidsråd och elevråd på skolan Eleverna på skolan ska i slutet av läsåret tycka att deras möjligheter att påverka skolan har ökat. Alla klasser på skolan ska ha regelbundna klassråd där man dokumenterar beslut och önskemål. Vi etablerar täta elevråd som leds av rektor och biträdande rektor och där vi försöker förskjuta fokus från praktiska småfrågor, till att diskutera undervisningen och lärandet på skolan. Vi etablerar fritidsråd och matråd på skolan. Vi skapar goda rutiner runt agendor och minnesanteckningar, så att vi kan arbeta effektivt med elevernas och pedagogernas frågor. 4.2 ÅTAGANDE 11: ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL Vi ska utveckla våra rutiner runt våra elevledda utvecklingssamtal, så att de blir så givande som möjligt och att elevernas reella delaktighet ökar. En vidareutvecklad process, med tillhörande dokument, som beskriver och stödjer alla aktiviteter runt elevernas terminsvisa utvecklingssamtal.

9 Per Hansson A 9 (13) Vi utvecklas ett stöd för lärarna så att de kan genomföra elevledda utvecklingssamta. Vi utvecklar möjligheter för eleverna att tillföra information om sin fritidstid och även för pedagogerna på fritids att göra eventuella tillägg om elevernas utveckling inför utvecklingssamtalen. 4.3 ÅTAGANDE 12: ELEVINFLYTANDE PÅ FRITIDS Vi ska utveckla processer och.rutiner som tydligare involverar eleverna i planeringen av undervisningen och fritidsverksamheten. En majoritet av barnen ska i slutet av året uppleva att de har haft större möjlighet att påverka innehållet i fritidsverksamheten än tidigare. Vi ska tydligare involvera eleverna i planeringen av fritids verksamhet Vi ska ta fram gemensamma regler och rutiner för hur dessa ska uppdateras/underhållas i samråd med eleverna Vi ska regelbundet utvärdera vår verksamhet tillsammans med barnen 5 ETT KLIMATSMART STOCKHOLM NÄMNDMÅL Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö Det finns strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar utveckling. Detta vävs även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel ekologiska livsmedel 25 % År Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 1 Sorterar År 6 ETT EKONOMISKT HÅLLBART STOCKHOLM NÄMNDMÅL Det ekonomiska resultatet är i balans Resursanvändning Efter flera år av tuffa nedskärningar i kombination med höga krav på utveckling av verksamheten, lägger vi i år en offensiv budget där vi satsat mycket på mer pedagogisk personal. Många pedagoger upplever att det varit svårt att ge eleverna det stöd de behöver och vi vill därför snabbt stärka denna centrala del av skolans verksamhet.

10 Per Hansson A 10 (13) Bromstensskolans socio ekominska anslag uppgår till ca 3.4 Mkr och dessa pengar finansierar huvudsakligen mindre klasser i de årskurser där elevbehoven är särskilt stora 2 heltids resurspedagoger som undervisar elever i mindre grupper Personliga resurser till elever med särskilda svårigheter, till exempel flera diagnoser, men som inte genererat något centralt ekonomiskt stöd En föreberedelsegrupp för våra helt nyanlända elever Förstärkning på fritids i de grupper där vi har elever med olika svårigheter Personliga datorer för de elever som behöver detta stöd Budget 2015 Årets budget är på drygt 43 Mkr varav 770 Tkr kommer från externa intäkter och resterande från staden. Personalkostnaderna står för ca 79 % av de totala kostnaderna, vilket är ungefär samma andel som år Alla belopp i tkr Internbudget totalt Grundskola & fritidshem Grundsärskola Övrigt Externa intäkter Taxor och avgifter Hyresintäkter Bidrag Försäljning av verksamhet och tjänst Övriga intäkter Summa Interna intäkter Förvaltningsinterna intäkter peng Förvaltningsinterna intäkter anslag Övriga förvaltningsinterna intäkter Summa Intäkter totalt summa Externa kostnader Löner inkl. personalförsäkring Övriga personalkostnader Lokalkostnader Köp av verksamhet och konsulttjänster Inventarier, leasing och underhåll Förbrukningsmaterial Kosthåll IT, tele och kommunikation Kostnader för transporter, frakt och resor Avskrivningar och internränta Övriga kostnader Summa

11 Per Hansson A 11 (13) Interna kostnader Förvaltningsinterna kostnader, samtliga Summa Kostnader totalt summa Netto ATTRAKTIV ARBETSGIVARE NÄMNDMÅL är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Aktivt Medskapandeindex År Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 100 % 100 % År Sjukfrånvaro 6 % 4,4 % Tertial Sjukfrånvaro dag ,5 % tas fram av nämnden Tertial 7.1 ÅTAGANDE 13: ETABLERA VÅRT INTERNA KVALITETSSYSTEM BORGEN Vi fortsätter att utveckla vårt kvalitetssystem på skolan som hjälper oss att effektivt hantera alla vardagliga göromål och på så sätt skapa utrymme för utveckling och vår kärnverksamhet. Tydliga, väl kommunicerade och lätt åtkomliga processer och rutiner runt praktiska göromål på skolan i vårt kvalitetssystem "Borgen" [9]. Vi tar fram uppdragsbeskrivningar för centrala uppdrag på skolan. Vi etablerar väl fungerande rutiner runt personalens frånvaro. Vi etablerar väl fungerande rutiner runt elevernas frånvaro. Vi etablerar väl fungerande rutiner runt mottagningen av nya elever på skolan. Vi sammanställer en tydlig översikt (med ansvar och länkar till stödmaterial) av alla våra traditioner på skolan Vi tar fram ett tidsberäkningssystem för att pedagogerna ska kunna logga (och reglera) sina arbetstider.

12 Per Hansson A 12 (13) 7.2 ÅTAGANDE 14: PRAKTISK ORGANISATION FRITIDS Vi tar fram tydliga och gemensamma rutiner för verksamheten på fritids för att arbeta på ett mer konsekvent sätt på våra olika fritidshem. En effektiv organisation som frigör tid och möjliggör en högre kvalitet i fritidsverksamheten. Vi etablerar mallen för LPP hos alla våra fritidshem. Vi förtydligar uppdragen på fritids genom att ta fram uppdragsbeskrivningar. Vi tar fram ett gemensamt informationsmaterial om fritidsverksamheten, riktat till föräldrarna. Vi tar fram tydliga rutiner runt frånvaro och vikariat på fritids. Vi tar fram gemensamma mallar för dokumentationen runt fritids verksamhet, som till exempel agenda och minnesanteckningar från planeringsmöten. 7.3 ÅTAGANDE 15: FÖRTYDLIGANDE OCH PRIORITERING AV ARBETSUPPGIFTER Vi definierar och prioriterar viktiga uppdrag på skolan och tydliggör vem som är ansvarig för olika aktiviteter och uppdrag. En mer effektiv organisation när alla vet vem som ansvarar för vad Vi sammanställer våra viktigaste utvecklingsområden och gör sedan en prioritering av vilka arbetsinsatser som kommer ge bäst resultat i utvecklingen av skolan. Vi inventerar tidstjuvar och uppgifter som vi inte tror är viktiga i skolans utveckling och prioriterar sedan ned arbetet med dem. 7.4 ÅTAGANDE 16: STÄRK SAMHÖRIGHETEN OCH DET SOCIALA KLIMATET Vi förbättrar det sociala klimatet på skolan, både inom och mellan elevgrupper och grupper av vuxna. En positiv vi-känsla där vi har både förtroende för och höga förväntningar på varandra. Vi fångar upp och stödjer elevers och medarbetares initiativ till aktiviteter som skapar en god gemensam stämning på skolan.

13 Per Hansson A 13 (13) Vi avsätter tid på personalens arbetsplatsträffar (APT) för att utveckla en positiv kommunikation och på andra sätt stärka känslan av gemenskap. Personalen får (på arbetsplatsträffar) diskutera och enas om vilka gemensamma normer man vill ska råda på skolan och vilka negativa beteenden man vill stävja. Vi kartlägger det sociala klimatet och samlar idéer för utveckling i personliga samtal med alla medarbetare. 7.5 ÅTAGANDE 17: UTVECKLA DEN PEDAGOGISKA IT-MILJÖN Vi utvecklar IT-verksamheten på skolan med både personal och utrustning Ökad kunskap bland pedagogerna på skolan samt mer effektiva rutiner hos elever och vuxna på skolan att arbeta effektivt och kreativt med IT. Vi dubblerar antalet elevdatorer (32 st 64 st) och ipads för eleverna (130 st 300 st) på skolan. Vi anställer en särskild IT-pedagog som får uppdraget att utveckla såväl pedagogik, teknik och logistik runt IT Vi samlar och tillgängliggör lärresurser inom IT, både för pedagoger och för elever på skolan. 8 REFERENSER [1] Bromstensskolans vision [2] Handlingsplan fritids [3] Process och rutiner verksamhetsbesök hos lärare [4] Synligt lärande [5] LINX - Bromstensskolans länkarkiv [6] SABEL - Bromstensskolans verktyg för resultatuppföljning [7] Centimeter - en översikt av screeningtester [8] Studiero och trygghet [9] Borgen

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Verksamhetsplan Bromstensskolan 2016

Verksamhetsplan Bromstensskolan 2016 Per Hansson 2016-02-01 A 1 (14) Verksamhetsplan Bromstensskolan 2016 Introduktion Den här verksamhetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under 2016. Den beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Spånga grundskola

Verksamhetsplan 2015 för Spånga grundskola Spånga grundskola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (17) 215-2-2 Handläggare Madelen Kling Telefon: Till Spånga grundskola Verksamhetsplan 215 för Spånga grundskola Förslag till beslut Spånga grundskola 163

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (12) Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 2013-2014 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har vi en verksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning UTBILDNINGSNÄMNDEN VÄSTE RTORPSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (14) 2014-09-12 Handläggare: Barbro Engeflod Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Vår vision; Västertorpsskolan - den

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål

Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Mål och handlingsplan för Ljungbackens skola 2015 Trygghet och trivsel för en hållbar utveckling Att det råder hög trivsel och att man känner sig trygg i skolan När utvärderingarna i samband med utvecklingssamtalen

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass

Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Myggenäs skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Förskoleklass Fritidshem Grundskola årskurs 1-5 Förberedelseklass Ansvarig rektor Namn Inger Fält Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ånässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, fritidshem samt SU-grupper åk 1-9 Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Datum 2013-09-05 Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2013-2014 Verksamhetsidé 1 Nuläge Sundby förskola och skola är i ständig förändring. Vi provar olika modeller när det gäller att organisera

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Kolrängskolan grundskola

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst

Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Arbetsplan 2013/2014 Lillåns södra skola inkl fritidshem Skolnämnd Nordväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Sundby förskola och skola. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Sundby förskola och skola 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2... 2... 2 Mål... 3... 3... 3 Fritids... 3 Organisation och arbetsklimat... 3 Handlingsplan... 4 Vilka

Läs mer

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan

Årsrapport 2013. Gamla Påvelundsskolan Årsrapport 2013 Gamla Påvelundsskolan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Beskrivning av enheten... 3 1.2 Årets viktiga händelser... 3 1.3 Sammanfattning... 5 2 Mål och utvecklingsfrågor... 6 2.1

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - åk 6, fritids Ansvariga för planen Rektor All personal Vår vision

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014

BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper. Verksamhetsplan 2013-2014 BAGARTORPSSKOLAN F-3 2 autismgrupper Verksamhetsplan 2013-2014 Eva-Lotta Aste LEDNINGSDEKLARATION Tro på allas förmågor. Alla ska behandlas lika. Rusta eleverna för lärande in i framtiden. Varje elev ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer