Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Läsåret Lena Ovland Rahm Rektor tillika Förskolechef

2 Innehållsförteckning 1:1 Bakgrund 1:2 Nulägesanalys 1:3 Mål- Vad vill vi uppnå? 1:4 Innehåll - Processen 1:5 Organisation 1:6 Uppföljning/utvärdering 1:7 Framgångsfaktorer 1:8 Hinder och utmaningar 2:1 Resultat och måluppfyllelse 2:2 Utvärderingsmetoder 2:3 Analysera 2:4 Värdera 2:5 Åtgärder för utveckling och förbättring utifrån analysen 2:6 Strategier

3 1:1 Bakgrund Önnegårdens förskola är en av Kristianstads kommuns största förskolor med sina idag åtta avdelningar fördelade på fyra småbarns avdelningar och fyra syskonavdelningar. Förskolan består av två byggnader där småbarnen har sin verksamhet i det ena huset och syskonbarnen i det andra huset. Till husen hör och varsin gård (utemiljö) med bara några meter mellan dessa utemiljöer. Även här finns goda förutsättningar till samverkan. Förskolan och skolan ligger mycket nära varandra vilket ge de allra bästa förutsättningar för att gott samarbete mellan de olika verksamhetsområdena. Förutsättningarna finns men min bedömning är, så här långt, att det inte skett i den utsträckning som mycket väl skulle vara möjligt. Pedagogerna både på skolan och i förskolan påtalar en önskan att samverkan skulle vara spännande att få arbeta mer med, så här har vi ett av våra pedagogiska utvecklingsområden. Pedagogerna arbetar utifrån en gemensam grundsyn och grundidé. Dokumentet Önnegårdens förskola med en gemensam grundsyn delges alla föräldrar med barn på förskolan. Föräldrarna skall veta vad de kan förvänta sig av oss alla gällande förhållningssätt, vad gäller kunskapssyn och barnsyn. Samtliga föräldrar får broschyren vid sitt/sina barn/barns första inskolningstillfälle. Vi tar också upp dokumentet när vi har anställningsintervjuer, detta för att påtala vikten av att vi har samsyn vad gäller vår värdegrund som det givetvis ytterst handlar om. För de ny anställda medarbetarna kommer dokumentet upp igen vid mentorskvällarna för nyanställda för vidare diskussion och uppföljning av dokumentets innehåll. Vi som arbetar på förskolan är bärare av innehållet och har ett gemensamt ansvar för att dokumentet hålls levande. En faktor att ta hänsyn till vid årets systematiska kvalitetsarbete är att jag kom som ny tillförordnad chef till förskolan och skolan Önnegårdens förskola vilar tryggt på en mängd mycket kompetenta medarbetare men det är ändock så att mitt chefskap inte är identiskt med min föregångares chefskap utan självklart gungar det lite vid chefsbyten och det i sin tur gör att arbetet stannar upp en tid men nu är vi på väg igen!

4 1:2 Nulägesanalys Önnegårdens förskola är en förskola som har sin pedagogiska fana högt. Medarbetarna på Önnegårdens förskola är engagerade och pedagogiskt mycket medvetna och som dessutom vill mycket och drivs av viljan att utveckla Önnegårdens förskola med en genomgående hög kvalité. Pedagogernas viljeinriktning är en avgörande faktor för att vi skall uppnå våra mål, så nu kör vi. Förutom det tidigare nämnda Barnsyns dokumentet så pågår det ett ständigt utvecklingsarbete bla genom de tre utvecklingsgrupperna som hela tiden har ett pedagogiskt fokus men sett ur lite olika perspektiv. Verksamhetsutvecklingsgruppen har sitt fokus utifrån just övergripande pedagogiska frågeställningar. Gruppen arbetar med bla systematiskt kvalitetsarbete, förbereda innehållet inför kommande APT mötet, se över och värdera olika kompetens och utvecklingsinsatser, lägga upp implementeringsarbete gällande aktuella styrdokument, värdera och utvärdera olika dokumentationssystem. Gruppen ansvar dessutom för att arbetet med av Barnsyns dokumentet hålls levande och revideras vid behov. Barnutvecklingsgruppens arbete är riktat mot bla hur barn grupperna skall se ut. Detta för att på bästa sätt ge alla individer de bästa förutsättningar i sin respektive grupp. Placerar barn på de olika avdlningarna när barn skall placeras från kön. I barnutvecklingsgruppen finns också förskolans specialpedagog med i arbetet för att med sin kompetens finnas med i alla diskussioner kring barn med speciella behov och hur vi kan möta olika pedagogiska dilemman på ett klokt sätt utifrån individens perspektiv. Gruppen ansvar också för hur våra blivande förskoleklassbarn skall placeras i de olika gruppkonstellationer som skolan erbjuder. Detta gäller också vid överinskolningar från småbarn till syskon. Likabehandlingsplanen är ytterligare ett ansvars område för denna grupp.

5 Miljöutvecklingsgruppen ansvarar för att bla se över och arbeta för att hitta förbättringsområden i våra utemiljöer såväl som innemiljöer utifrån barnen behov och levnadsbehov. Detta görs delvis tillsammans med interna och externa samarbetspartners. Utvecklingsgruppen arbetar också tillsammans med vår restaurang chef för att ge barnen de bästa förutsättningar även näringsmässigt. Traditioners upprätthållande och dess utvecklingsområden ses över och resultatet presenteras kontinuerligt för kollegorna på Önnegårdens förskola. Våra utvecklingsgrupper träffas var tredje vecka och förskolechef ansvarar ytterst för mötenas struktur och innehåll. Utvecklingsgruppernas möten dokumenteras och delges kollegorna via First class ikonen, Önnegården.

6 1:3 Mål vad vill vi uppnå Det övergripande målet är givetvis att vi har en förskola med en hög pedagogisk kvalité. Vi tillsammans har fokus på de pedagogiska frågeställningarna samtidigt som vi skall arbeta i trygg miljö där vi känner respekt för individen, barn såväl som vuxna. Vi arbetar medvetet för att barnen ska känna delaktighet och ha ett verkligt inflytande i sin vardagliga verksamhet. Vi ser barnen som kompetenta individer med olika erfarenheter och kunskaper med sig i bagaget. Vi som arbetar på förskolan har en positiv livssyn som vi förmedlar till barn och föräldrar i våra möten och samtal. Vi vill ge barnen en tro på sin förmåga, i olika sammanhang och situationer, ensam eller tillsammans med andra. Föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners. Ett gott samarbete krävs för att vi skall kunna ge barnen de allra bästa förutsättningarna. Därför arbetar vi mycket med möten, vi är länken mellan hemmet och förskolan och det mötet som sker dagligen är grunden till det goda samarbetet mellan hem och skola. 1:4 Innehåll - process Innehållet i förskolan baserar sig givetvis på de styrdokument vi arbetar utifrån dvs skollagen, den reviderade läroplanen för förskolan -98, Kristianstads kommuns skolplan respektive verksamhetsplan. Utifrån dessa dokument så har vi vårt utgångsläge i avdelningarnas moln arbeten och så givetvis även de individuella planeringarna för barnen. Processen vi arbetar i är cirkulär och här är ju självklart vårt pedagogiska årshjul aktuellt för oss.

7 1:5 Organisationen Förskolan har för närvarande åtta avdelningar som är uppkallade efter de många berättelserna i Astrid Lindgrens värld. Småbarnsavdelningarna heter Lönneberga, Katthult, Sunnanäng och Saltkråkan. Syskonavdelningarna heter Hoppetossa, Snickerboa, Villa Villekulla och Junibacken. Vi är nu dimensionerade för att på syskonavdelningarna kunna ta emot 21 barn/avdelning och på småbarnsavdelningarna tar vi emot 16 barn/avdelning. 1:6 Uppföljning och utvärdering Hänvisar till 2:1:1 1:7 Framgångsfaktorer Önnegårdens förskola har en mängd goda pedagoger som drivs av att utveckla arbetet vidare på förskolan. Vi har en tydlig utvärderingsstruktur som driver arbetet framåt. Utvecklingsgrupperna ser även dem till så att vi utvecklar förskolans innehåll och värden. Önnegårdens förskola ligger mitt i Önnestad med skolan som allra närmsta granne. Vi har dessutom biblioteket, sporthallen och Lantbruksskolan (som har en massa spännande djur alldeles nära oss).

8 1:8 Hinder och utmaningar Önnegårdens förskola är en stor förskola och det innebär att det finns svårighet ibland att hinna mötas i vardagen. Möten sker hela tiden inom respektive hus men svårigheten är att få till möten i vardagen över husen. Detta är något som jag tror alla medarbetare påtalat när jag träffat alla individuellt under vårterminens Lära känna samtal. Det finns en stor förståelse för att det rent praktiskt finns svårigheter men man uttrycker unisont att det finns en längtan och ett behov av att träffas oftare även mellan de olika husen. Dessa möten handlar ytterst om att få till de goda pedagogiska samtalen som behövs för att barnens uppflyttning mellan småbarn och syskon blir så trygg och tydlig som möjligt. De aktiviteter som finns idag för att motverka åtskillnaden är att hälsoinspiriatörerna en gång/månad arrangerar fredagspromenader alternativt fredagsfika. Alla träffas självklart också vid våra APT konferenser, vilket givetvis är viktiga möten där det pedagogiska samtalet skall stå i centrum. Vi behöver arbeta mer med att hitta gemensamma nämnare för Önnegårdens förskola. Vi har Barnsyns - dokumentet som klargör vår värdegrund men vi behöver också utveckla de pedagogiskt övergripande tankarna och ideérna.

9 2:1Resultat och måluppfyllelse Rent generellt är resultatet mycket gott och måluppfyllelsen hög för Önnegårdens förskola, men självklart finns även här utvecklingsområden. Både på de specifika avdelningarna men vi måste även vara tydligare i det övergripande pedagogiska uttrycket, vad står vi för? Varför skall familjerna välja att ha sina barn på Önnegårdens förskola? Vad kan vi erbjuda? Eftersom utvärderingsstrukturen är så tydlig så fångas behov/frågeställningar upp tidigt. Varje avdelning utvärderar ett moln /vecka och det gör att utvärdering och granskning av det pedagogiska arbetet på avdelningen pågår hela tiden. 2:1:1Utveckling och lärande/kunskaper Utifrån avdelningarnas satta mål för verksamheten så finner vi att barnen har fått en större kompetens inom de fokusområden som varit aktuella det gångna läsåret. Naturvetenskap har varit ett viktigt utvecklingsområde på Önnegården under föregående läsår. Matematik är ett annat område som förskolan satsat på att utveckla. En del av förskolans pedagoger ingår i ett sedan ett antal år tillbaks det mycket väl fungerande mattenätverket. Inom nätverkets ram har matematiska processer startats och följts upp på nästkommande möte. Pedagogerna har i mellan mötena arbetat i sin barngrupp med de olika ideérna och tankarna och arbetslagen har sedan analyserat och följt upp processerna i barngrupperna. Vi bjuder här på en situation från en av småbarnsavdelningarna. Barnen äter frukost och som grönsakspålägg serveras denna dag rättika. Ett två årigt barn lyfter upp en rund fin skiva och håller skivan framför sig, barnet säjer fullmåne, tar ett stort bett på rättikeskivan, håller återigen upp skivan framför sig och säjer halvmåne Detta kan vara ett exempel på hur barnet i det här fallet implementerat solsystemet (som då var det aktuella temat) ur en två årings perspektiv. Lärandet sker hela tiden, i samtal, i leken och under förskolans temaarbete. Barnen lär i interaktion med andra, både barn och vuxna.

10 Pedagogerna på Önnegårdens förskola lägger stor vikt vid barnsamtalen som pågår hela tiden. Intervjuer görs med barnen inför temaupptakter samt vid avslut av olika arbetsperioder för att pedagogerna skall se och förstå var barnen står kunskapsmässigt men också och minst lika viktigt, lyssna hur barnen har uppfattat just det aktuella arbetsmomentet. 2:1:2 Normer och värden I vårt eget framtagna dokument Barnsyn samt i likabehandlingsplanen för Önnegårdens förskola läggs grunden gällande normer och värden. I allt det vi gör eller uttrycker skall vår värdegrund vara tydlig. Alla individers lika värde, barns såväl som vuxnas oavsett kön, social eller etnisk bakgrund. Genusperspektivet har vi i fokus i det vi gör och i hur vi handlar. Denna viktiga diskussion kring genus perspektivets betydelse med och i våra barngrupper lyfter arbetslagen också med sina respektive föräldragrupper. Det gäller som pedagog att fånga de situationer i vardagen som är viktiga att utnyttja som diskussionsunderlag på ett individperspektiv respektive på gruppnivå. 2:1:3 Barns inflytande Alla avdelningar arbetar med barnen för att de utifrån sin utvecklingsnivå skall få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och på det sättet kunna få möjlighet att påverka sin situation. Pedagogerna har över tid också uttryckt att de på ett mer professionellt sätt idag kan fånga barnens tankar och ideér. Flera avdelningar använder sig av metoden barnintervjuer, här kan pedagogerna få kvitto på hur team arbeten tagits emot och hur barnen ser på sin egen roll i gruppen och vilken betydelse barnet känner att de har.

11 2:1:4 Förskola och hem Vi har tidigare i analysen beskrivit vikten av det dagliga viktiga mötet med föräldrarna och efter avdelningsutvärderingar av föräldrar så ser vi att föräldrarna är nöjda/mycket nöjda med det dagliga mötet vid lämning och hämtning. Enligt Föräldraenkäten så svarade 78,9% väldigt trygga och 21,1 % sig ganska trygga. Vi har inga föräldrar som upplever sig otrygga på Önnegårdens förskola. Föräldraenkäten visar vidare att föräldrarna känner att deras barn trivs bra på förskolan och att barnen lär sig mycket. En del föräldrar tycker att de inte tillräckligt väl har förstått de pedagogiska målen (otydliga mål) så det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete. Vår ute miljö på småbarnsavdelningarna är inte optimal men det arbetar vi med just nu (se vidare 1:3). 2:1:5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem Det finns idag strukturer och arbetsmodeller som är fungerande för samverkan mellan förskolan och förskoleklasserna såväl som i mellan förskolan och fritidshemsavdelningarna i Önnestad. Hos pedagogerna inom samtliga aktuella verksamhetsområden så finns en tydlig viljan och strävan att nå längre i samverkan för att ge barnen och eleverna optimala förutsättningar. Detta är dock ett område som kommer att vara i fokus läsåret , jag återkommer till detta i analysen. 2:1:6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Önnegårdens pedagoger och ledning har sedan tidigare utarbetat ett kvalitetssäkringssystem som benämns molnen. Molnen är läroplansmål som granskas och följs upp för att kvalitétssäkra måluppfyllelsen. Varje arbetslag utvärderar ett moln vid varje arbetslagsplanering för att se att målen är aktuella och att det pedagogiska arbetet har det fokus det skall ha utifrån den tidigare lagda grovplaneringen.

12 Förskolan arbete i utvecklingsgruppena (se tidigare beskrivning) utvärderar och följer upp gruppernas utveckling, process och måluppfyllelse. Föräldragrupperna utvärderar arbetet som görs på deras avdelning, resultatet från dessa enkäter lyfts sedan i respektive föräldragrupp. Vi har också den kommunövergripande enkätens resultat att arbeta med. Uppföljningen av resultatet görs i hela kollegiet, i respektive arbetslag, i respektive föräldragrupp samt även arbetar vi med uppföljningsarbetet i föräldrarådet. Som tidigare beskrivits i rapporten så är uppföljning och utvärdering viktig i barngruppen. Barnen skall ges möjlighet att uttrycka sina tankar och reflektioner både i grupp såväl som individuellt. Detta för att kvalitetsmäta måluppfyllelsen utifrån barnens upplevelse. 2:1:7 Förskolechefens ansvar Mitt ansvar som chef och pedagogisk ledare är att driva och identifiera de pedagogiska processerna först och främst ur ett övergripande perspektiv. Att vara en pedagogisk ledare som utmanar och stimulerar till en ännu högre måluppfyllelse. Kvalitetssäkring och utvecklingsarbete går givetvis hand i hand och som ledare är det mitt ansvar att stimulera till att det hela tiden finns en strävan och ambition i det pedagogiska arbetet. Utvecklingsgrupperna är ett bra verktyg för att utvecklings processerna skall vara aktiva, pågående och ha siktet mot en ännu högre kvalité i det dagliga arbetet. Att som chef leda arbetet i dessa utvecklingsgrupper gör att jag är den pedagogiska ledare jag skall vara för att nå utsatta mål. I en av dessa grupper ingår också förskolans specialpedagog i syfte att utveckla arbetet för pedagogernas skicklighet i mötet med barn i behov av särskilt stöd. Som chef är mitt viktigaste verktyg alla medarbetare därför är alla möten och samtal i grupp såväl som individuellt så exceptionellt viktiga.

13 Att ytterst ansvara för förskolan handlingsplaner och dokument gör också att de pedagogiska såväl som värdegrundsfrågorna hela tiden finns i fokus på förskolan. Ett annat viktig område för mej är att se till att samarbeta nära andra verksamhetsområden som skola, fritidshem både här i Önnestad såväl som med Färlöv. Det är också oerhört viktigt att föräldrarna har en god ingång även till mej, ett förtroendefullt samarbete är A och O för att nå de resultat vi vill se både i förskolan såväl som i skolan. Som chef skall jag ge förutsättningar för att samverkan kan ske på alla viktiga plan. Jag skall se till att vi har ett sådant arbetsklimat så att alla kan komma till tals och så att de goda arbetsprocessena kan gro.

14 2:2 Utvärderingsmetod/er Tid för utvärdering och planering är prioriterat på förskolan. Arbetslagen utvärderar varje vecka sina mål (två timmar arbetslagsutvärdering/planering/vecka). Här utvärderar arbetslagen sina moln och integrerar alla mål som sammanfattas i molnen. Varje arbetslag ansvarar för sin kontinuerliga utvärdering och planering av avdelningens verksamhet. Här vägs föräldrars och barn synpunkter in. Utvärderingsdagen den arbetade vi med att analysera Förskoleenkäten Vi utvärderade även de insatser vi haft kring 3-års gruppen. Barnintervjuer Avdelningsknutna föräldraenkäter som mäter trygghet och trivsel samt föräldrarnas bild av det pedagogiska arbetet som pågår på de olika avdelningarna och vad de ser hos sina barn gällande uttryck för tillgodogörandet av kunskap och kompetens för förskolan gällande områden. Föräldrarådet är en diskussionspartner som ger oss en tydlig bild av hur vårt arbete och förhållningssätt uppfattas av föräldrarna. Under vecka 22 så arbetade varje arbetslag en heldag med att utvärdera sitt pedagogiska avdelningsarbete. Arbetslagens dokumentation från dessa utvärderingsdagar har jag analyserat och lämnat tillbaks i form av nya frågor eller utvecklingstankar till pedagogerna.

15 2:3 Analys Önnegårdens förskola har en god pedagogisk grund att stå på. Har nu för egen del arbetat på förskolan under en termin och har funnit att det finns en hög pedagogisk hög kvalité här som vi skall arbeta vidare på. Det vi måste arbeta med är bla att utveckla samarbetet mellan förskolehusen och att arbeta fram en gemensam pedagogisk inriktning som vi alla utgår ifrån. 2:4 Värdera Utifrån de undersökningar, samtal, utvärderingar, enkätsvar mm så är det tydligt att Önnegården har en hög måluppfyllelse. Det vi framöver skall arbeta vidare med är; Samarbete på olika plan och på olika nivåer. Vi behöver också arbeta med att fastställa en pedagogisk grund/inriktning. Varje avdelning har arbetat på och gjort ett gott arbete på sina respektive avdelningar men till viss del lite isolerat från de övriga avdelningarna. 2:5 Åtgärder för utveckling och förbättring utifrån analysen Vi har nu efter uppstarts dagarna landat i en gemensam pedagogisk inriktning för hela Önnegårdens förskola. Vi kommer from läsåret arbeta utifrån en naturvetenskaplig grund. Vi har arbetat fram samverkansmodeller för samverkan mellan husen. Vi har arbetat från nya mål och arbetsområden för våra tre utvecklingsgrupper. Vi ser fram emot ett nytt läsår med nya utmaningar men nu med en gemensam ingång även pedagogiskt för Önnegårdens förskola.

16 2:6 Strategier Vårt fokus kommer framför allt ligga på arbetet med att utveckla Önnegårdens övergripande dokumentations system samt utvärderingssystem. Vi kommer att arbeta fram ett årshjul/cykel, där vi kan utläsa rytmen och även utläsa vilka som är ansvariga för de olika processerna.

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn.

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn. Önnegårdens förskola - med en gemensam barnsyn. Vår gemensamma barnsyn på Önnegårdens förskola. Vår gemensamma barnsyn på Önnegården har vuxit fram ur många givande diskussioner där personalen men också

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Normer och värden (Utdrag ur Likabehandlingsplanen) Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lyckan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 Förskolan Prosten Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolan Prosten Dokumentnamn Kvalitetssammanställning Dokumentansvarig Charlotta Blomqvist Dokumentinformation

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Hogrän, Roma och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens Vi har

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Rönnängs Förskola Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Rönnängs Förskola Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Rönnängs förskola Enhetens organisation Förskoleverksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Älvsbacka förskola, avdelning Myggan. Ort Skellefteå.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för läsåret 2014/2015 Larsbergs förskola Lena Grundmark 2015-06-30 Struktur för kvalitetsrapport... 2 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Tillvägagångssätt... 2 Året som gått Resultat och

Läs mer

Kvalitetsrapport förskola Läsåret 2014/2015. Björkhälls Förskola Karin Svensson

Kvalitetsrapport förskola Läsåret 2014/2015. Björkhälls Förskola Karin Svensson Kvalitetsrapport förskola Läsåret / Björkhälls Förskola Karin Svensson Till förvaltningen -06-30 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (9) 2013-08-08 Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef 0302 521320 marianne.lang-ohlsson@lerum.se Kvalitetsrapport för förskolorna på Hulans enhet

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet

Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet Verksamhetsplan för förskolan och fritidshemmet KOSTER FÖRSKOLA/FRITIDSHEM VÅREN 2015 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Läsåret 2014-2015 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Kompassen Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 5 Beslutade mål och åtgärder 7 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Hammarby Förskolor Skolor Väster

Hammarby Förskolor Skolor Väster 2010-09-30 1 (8) Dnr: Kvalitetsredovisning Avseende hösten 2009 våren 2010 Hammarby Förskolor Skolor Väster Ingående förskolor: Hammarby Trollflöjten Hammarbyängen Knattekompaniet Ansvarig: Gunilla Karlsten

Läs mer