Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012"

Transkript

1 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till grund för de åtgärder och insatser som förvaltningsledning kommer att vidta för att vidarteutveckla verksamheten till en nivå där alla elever på sikt ska bli behöriga till gymnasiet. I dokumentet Resultattabeller 2012 presenteras delresultat och betyg. I Eslövs kommun följs elevernas kunskapsutveckling och skolsituation upp på följande sätt: I förskoleklass genomförs ett test av elevernas utveckling i matematik, UIM, under höstterminen och hur läsförberedda eleverna är genom Bornholmstestet i februari. Separat rapport finns för redovisning av dessa i tidigare nämndsärende. Då eleverna avslutar åk 2 följs elevernas läsutveckling upp utifrån Eslövs kommunala läsmål som innebär att alla elever ska kunna läsa en kortare text. I Åk 3 genomförs nationella ämnesprov i svenska eller svenska som andraspråk samt i matematik. Därutöver görs en bedömning av elevernas måluppfyllelse i de ämnen som har kunskapskrav för åk 3. I åk 6 genomförs nationella prov i svenska eller svenska som andraspråk, engelska samt matematik. Därutöver görs en bedömning av elevernas måluppfyllelse i alla ämnen som har kunskapskrav för åk 6, dvs alla ämnen i kursplanen förutom moderna språk. I åk 8 och åk 9 används betyg för uppföljning av elevernas kunskapsresultat genom meritvärden samt hur stor andel av eleverna som når gymnasiebehörighet för olika inriktningar inom gymnasieskolans nationella program. Utöver elevernas kunskapsutveckling genomförs uppföljningar av elevernas trygghet på skolorna genom enkätundersökning Min skolvardag och arbetsmiljöförhållanden genom enkätundersökning Lusten att gå till skolan. Separata rapporter finns för dessa i enskilda nämndsärenden, men en sammanfattning utgör en del av denna rapport. 1

2 1. Resultat från verksamhetsåret Åk 1-6, läsår Antal elever per 15/10 (åk 1-6) 2038 Andel som känner lust att gå till skolan i åk 5 82,4% Andel elever som tycker att skolan är en trygg och säker plats att vara i (åk 3-6) 87% Förskoleklass UIM 87,6% Bornholmstest 79,5% Läskunnighet åk 2 83,9% Måluppfyllelse åk 3 Matematik 90,1% Svenska 88,3% SvA 83,3% NO 96,9% SO 96,6% Måluppfyllelse åk 6 Engelska 87,5% Matematik 90,2% Svenska 94,7% SvA 91,9% Biologi 94,7% Fysik 94,7% Kemi 95,8% Geografi 97,0% Historia 93,6% Religion 96,6% Samhällskunskap 96,2% Lärare per 100 elever 8,8 2

3 I tabellen redovisas kommunens samlade resultat utifrån de uppföljningar som genomförs från förskoleklass till och med åk 6. Resultaten varierar mellan de olika skolorna. Åk 7-9, läsår Antal elever per 15/ Andel som känner lust att gå till skolan i åk 7 66,6% Andel elever som tycker att skolan är en trygg och säker plats att vara i (åk 7-9) 82% Andel godkända elever nationella prov åk 9* Engelska 96% Matematik 86% Svenska 98% SvA 74% Behörighet till nationella program** Andel behöriga till yrkesprogram 82,1% Andel behöriga till estetiska program 80,5% Andel behöriga till samhällsprogram 79% Andel behöriga till naturprogram 78,6% Betyg åk 9 Genomsnittligt meritvärde** 203,2 Andel elever som saknade betyg i alla ämne** 1,4% Andel som uppnått godkänt betyg i kärnämnena ** Engelska 87,9% Matematik 85,7% Svenska 93,0% SvA 59,3% Lärare per 100 elever 8,8 * Andel (%) av eleverna som gjort delprovet ** Resultat före sommarskola och särskild prövning. 3

4 I tabellen redovisas kommunens samlade resultat utifrån de uppföljningar som genomförs från åk 7 till och med åk 9. Resultaten varierar mellan de olika skolorna. Två av kommunens skolor visar på förbättrade studieresultat sedan föregående år. 1.2 Elevernas kunskapsutveckling från åk 5 till åk 8 och åk 9 I en jämförelse mellan hur stor andel av eleverna som nådde lägsta kravnivån vid nationella ämnesproven i åk 5, i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik, med hur stor andel av samma elevgrupp som nådde minst betyget G i åk 9 och minst betyget E i åk 8, visar siffrorna på en förbättring i samtliga av dessa ämnen i åk 9 förutom i svenska som andraspråk. Under de senaste åren har Eslöv tagit emot flera elever som nyanlänt till Sverige, vilket är en förklaring till varför andelen elever som nått lägsta kravnivån har minskat. Måluppfyllelse åk 5 Måluppfyllelse åk 9 svenska 81% 93% Svenska som andraspråk 50% 40.7% (fler elever) engelska 84% 88% matematik 79% 85.7% De elever som gick ut åk 8 visar också på en förbättring i måluppfyllelsen i samtliga ämnen förutom i matematik. Måluppfyllelse åk 5 Måluppfyllelse åk 8 svenska 83% 90.3% Svenska som andraspråk 60.5% 70.3% engelska 80.7% 84.8% matematik 85% 83.5% 4

5 2. Orsaker till att inte alla elever når målen Utifrån uppföljning av resultat av läsmål åk 2, nationella prov åk 3 och åk 6 samt betygssammanställning åk 8 och åk 9 och analyser framträder olika faktorer som orsak till varför inte alla elever når upp till lägsta kravnivån. En del av orsakerna som framkommer är av organisatorisk karaktär och andra handlar om det arbetssätt som skolorna använder sig av. Andra orsaker som framkommer är att det är svårt för skolorna att ge undervisning till en del elever som har speciella förutsättningar och särskilda behov i undervisningen. Genom de analyser som har gjorts har det blivit tydligt vad skolorna behöver ändra och vidareutveckla för att kunna bedriva en verksamhet som leder till att elevernas studieresultat ska förbättras. Det är viktigt att komma fram till vad det är som brister i verksamheten för att dessa elever ska få möjlighet till en likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar. I grundskolans läroplan 1 kap står under en likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr 11, s 8) 2.1 Är skolan likvärdig för alla elever utifrån deras individuella förutsättningar och behov? För att få en djupare förståelse för vad det är som är orsaken till att inte alla elever når kunskapskraven har kvalitetsstrateg i förvaltningen låtit intervjua lärare som undervisat i årskurs 6 under det senaste året, vid två skolor i kommunen. Vid intervjuerna framkom det att lärarna ser att det behov av stöd en del elever har, främst är kompensation utifrån sämre språkliga förutsättningar som dessa elever har. En annan grupp elever, är de som har ett högre behov av struktur i undervisningen för att kunna fokusera på ett sådant sätt att kunskapsutveckling kan ske. Lärarna lyckas i hög grad med att skapa en miljö som gör att elever med behov av struktur i den omgivande miljön kan nå kunskapskraven. Däremot var det svårare för lärarna att anpassa och ge stöd till de elever med sämre språkliga förutsättningar, så att de lyckades nå upp till kunskapskraven i samtliga ämnen. 5

6 2.2 Betydelsen av när eleverna är födda Då den fonologiska medvetenheten bedömdes i förskolklassen i februari 2012 visade det sig att andelen elever som låg under riktvärdet var högre bland de elever som är födda under årets andra hälft, medan det var lägre för elever födda under första halvåret. När det gäller elevernas läskunnighet i åk 2 visade det sig att det inte var någon skillnad mellan när på året barnen är födda. Vid en kontroll av elevernas gymnasiebehörighet i efter avslutad grundskola var det inte heller någon skillnad när på året barnen är födda. Däremot visar det sig att elever som är överåriga, förmodligen elever som börjat skolan ett år senare eller har gått om en klass, inte uppnår gymnasiebehörighet i alls samma utsträckning som övriga elever. Av de 364 eleverna som gick ut årskurs 9 var 16 elever överåriga. Endast 5 av dessa 16 elever blev behöriga till gymnasiet, vilket motsvarar 31.3 %. Det är viktigt att utreda av vilka orsaker dessa elever går ut grundskolan minst ett år senare än vad som är brukligt, för de elever som inte når gymnasiebehörighet. 2.3 Elever som läser enligt kursplanen svenska som andraspråk Det finns en genomgående skillnad i de flesta ämnen mellan elever som följer kursplanen i svenska som andra språk och de elever som följer kursplanen i svenska, både enligt lärarnas bedömningar och resultat i nationella ämnesprov och uppföljningar. I åk 2 har 74 % av andraspråkseleverna nått kommunens läsmål, medan det bland de som följer kursplanen i svenska är 86 %. I åk 3 och åk 6 skiljer sig lärarnas bedömning av målluppfyllelsen i de olika ämnena mellan de elever som läser svenska som andra språk och de som följer kursplanen i svenska åt. De elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har genomgående lägre målkuppfyllelse i alla ämnen med någon eller några procentenheter. Bland de elever som gick ut åk 9 var det 23 som följde kursplanen svenska som andraspråk. Av dem blev elva behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, nio elever av de som inte blev behöriga betraktas som nyanlända och fick undervisning i förberedelseklass. 6

7 2.4 Utvärdering av studiehandledning Under vårterminen har Eslövs kommun haft ca 950 timmar studiehandledning för elever med olika behov inom följande språk: Albanska, arabiska, danska, dari, kurdiska, makedonska, polska, somaliska och thailändska. Enligt utvärderingarna har studiehandledningen varit ett bra stöd för eleverna att nå uppsatta mål. Målen har varit varierande, men man lyfter i några elevärenden att studiehandledningen varit bidragande för eleverna att klara godkänt i de ämnen de fått studiehandledning i. En annan positiv effekt som lyfts är elevernas ökade självkänsla. Vårterminen har varit positiv för utvecklingen av studiehandledningen i kommunen. Samtliga utvärderingar visar på utveckling hos eleverna som fått studiehandledning och samarbetet mellan modersmålslärarna och lärarna på skolorna har blivit bättre. För att utveckla insatsen ytterligare bör man fortsätta utveckla följande områden: Bättre analys av eleverna och ta fram gemensamt analys material Mer kvalitativ samplanering Fortsätta utbilda personal om flerspråkiga elever 2.5 Orsaker som framkommer genom utvärdering av sommarskolan De elever som saknar något betyg eller riskerar att inte få betyg i några ämnen har haft möjlighet att delta i sommarskolan under några dagar i början av sommarlovet. I samband med en utvärdering av sommarskolan har elever och lärare fått besvara några frågor om vad som är anledningen till att eleverna inte har nått kunskaperna under ordinarie skoltid, vad det är för skillnad på undervisningen inom sommarskolan och den ordinarie undervisningen. Flera av eleverna menar att de inte nått kunskapsmålen på grund av hög frånvaro, att de inte har varit tillräckligt motiverade eller inte tagit tillräckligt mycket ansvar. Andra menar att de inte har haft tillräckliga kunskaper för att kunna följa med i undervisningen eller att de inte fått tillräckligt med hjälp när de behövt det. Även lärarna beskriver att orsakerna till att eleverna inte nått målen i den ordinarie undervisningen beror på elevernas brist på närvaro, motivation och ansvar, men också på att de inte kunnat ge eleverna den hjälp de skulle behövt. 7

8 Eleverna beskriver skillnaden mellan sommarskolan och den vanliga undervisningen med att de får mer hjälp av lärarna, att det är färre antal elever i grupperna och att det är lugnare. Lärarna ser framförallt att det är den intensivare undervisningen i få ämnen samt att de har mer tid för varje enskild elev som gör skillnad. Men även att kontakten med eleverna förbättras och att undervisningen blir mer individanpassad efter elevernas behov. Lärarna har fått ge synpunkter på vad skolan skulle kunna ha gjort annorlunda för att eleverna skulle nått kunskapsmålen inom den ordinarie undervisningen. De synpunkter som kommer fram är mer tid för pedagogik, och planering efter elevernas behov. 2.6 Elevernas trygghet, studiero samt delaktighet och inflytande Elevernas studieresultat påverkas i hög grad av den omgivande miljön såsom trygghet, studiero samt delaktighet och inflytande. Uppföljning av dessa områden görs genom enkätundersökningar Lusten att gå till skolan som elever i åk 5 och åk 7 besvarar, samt Min skolvardag som alla elever från åk 3 till och med åk 9 besvarar. En sammanfattning av dessa båda undersökningar presenteras. Lusten att gå till skolan- Elevernas arbetsmiljö Elevernas lust att gå till skolan har ökat i Eslövs kommun och några skolor har ökat resultaten markant. Dessa skolor har utvecklat en sammanhållen strategi bland personalen och eleverna har varit delaktiga genom att deras synpunkter har tagits tillvara för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö. Det finns några områden som skolorna behöver åtgärda för att förbättra elevernas arbetsmiljö framförallt inom åk 7. Det är framförallt den psykosociala miljön och elevernas inflytande. Att eleverna inte har så stort inflytande som de har rätt till enligt skollag och läroplan har även framkommit i tillsynen av skolinspektionen. Detta område kommer att lyftas upp i det systematiska kvalitetsarbetet så att rektorerna får delge till förvaltningen hur de arbetar med att förbättra elevernas möjligheter till inflytande. Då det gäller den fysiska arbetsmiljön ansvarar personalen på skolorna för att arbeta aktivt tillsammans med eleverna för att förbättra den fysiska miljön. Några skolor i Eslövs kommun har visat på förbättrade resultat genom en genomtänkt strategi och ihållande fokus på detta arbete. Vidare finns det skolor som är i behov av renovering och underhåll för att öka standarden på skolornas lokaliteter. 8

9 I åk 5 får påståendet Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer lågt värde. Detta överensstämmer med lärarnas förklaring av orsaker till att alla elever inte når kunskapskraven då lärarna ser att många elever har låg motivation. Detta föranleder skolornas personal att fundera över hur undervisningen kan utformas med höga förväntningar på eleverna och samtidigt öka elevernas lust att lära. John Hatties forskningsöversyn (SKL, 2011). Denna sammanställning visar att ännu större effekt på elevernas studieresultat har studieron och uppföranden i klassrummet. I åk 5 upplever många elever att det inte är lugn och ro i klassrummet samt att det finns mycket störande ljud på skolan. I åk 7 anser många elever att det inte är särskilt god stämning i klassrummet samt att det förkommer mycket störande ljud på skolan. Skolverket (2010) lyfter fram i sin rapport 344 Attityder till skolan Elevernas och lärarnas attityder till skolan att en av de främsta orsakerna till att elever mår dåligt i skolan är att det är stökigt i klassrummet. Eleverna i Eslöv uppger att de ofta störs av andra elever och att ljudnivån är störande och hög. Min skolvardag- Elevernas trygghet Sedan enkätundersökningen genomfördes 2010 är det tydligt att skolorna har utvärderat och utvecklat trygghetsarbetet. Detta arbete ligger till grund för den generella förbättring på området som skett inom kommunens totala resultat. De delar av elevernas trygghet som framförallt behövde stärkas efter undersökningen 2010 var tryggheten på vägen till och från skolan. Tyvärr är det några fler elever som inte känner sig trygga i 2011 års undersökning jämfört med Inom åk 3-6 har en ökning har skett från 9 % till 11 %. Undersökningen 2011 visar vad gäller skolbuss att eleverna i åk 3-6 känner sig en aning tryggare nu än tidigare. Någon skola har arbetat aktivt med detta under året vilket kan vara förklaringen till denna förbättring. Då det gäller årskurserna 7-9 så har antalet elever som inte känner sig trygga på skolbussen ökat. Det totala resultatet av årets undersökning visar att 7-9 skolorna har nått en ökad trygghet hos eleverna i jämförelse med förra årets resultat. Åk 3-6 visar förbättringar inom vissa områden men inte i lika hög omfattning som för 7-9 skolorna. Eleverna i åk 3-6 är däremot tryggare totalt sett. Dock finns det mycket kvar att utveckla i verksamheten för att grundskolorna i Eslöv ska uppnå en god trygghet. 9

10 Skolverket har gett ut ett stödmaterial för hur ett trygghetsarbete kan genomföras i Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling- lagens krav och huvudmannens ansvar (2011). Den visar vid skolinspektioner genomförda i Sveriges skolor att 16-19% av eleverna har utsatts för kränkningar och att 7-8% av eleverna har blivit mobbade. Mobbning är när en elev har kränkts eller trakasserats några gånger i månaden eller oftare. I Eslöv har vi ungefär dessa siffror i enkäten på de frågor som berör handlingar som sker på skolan. Det är av största vikt att alla skolor i Eslöv har nolltolerans i alla de handlingar som sker mot skolans elever som upplevs som kränkande eller trakasserier. 10

11 3. Sammanfattning av resultat och orsaker av vikt Nuläget av kvaliteten inom grundskolorna i Eslövs kommun beskrivs med en sammanfattning i punktform. Eleverna i åk 8 och åk 9 har fått förbättrade studieresultat sedan åk 5. Elever som är nyanlända påverkar det samlade resultatet. Resultaten i förskoleklass, åk 2, åk 3 och åk 6 visar att vi kommer igång sent med läsning, vilket påverkar resultaten i svenska och svenska som andraspråk och även elevernas kunskapsutveckling i andra ämnen. Elever som inte nått till kunskapskraven, eller elever i behov av särskilt stöd, får inte fullt ut undervisning utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och behov. Organisationen har inte kapacitet att möta alla elever med sämre förutsättningar; språkliga förutsättningar; utvecklingspsykologiska förutsättningar; sociala förutsättningar; otillräcklig skolbakgrund samt låg motivation hos elever. Inom skolorna är det vanligt förekommande att orsakerna tillskrivs elevernas förutsättningar istället för att inse att det är organisationens kapacitet som inte räcker till. Utvärdering av sommarskolan visar att intensivläsning är gynnsam för elevernas kunskapsutveckling. Det finns elever som upplever brist på studiero i skolan, vilket har en hög påverkan på studieresultaten. Elevernas delaktighet är inte tillfredsställande. Bland annat behöver fler känna till målen för undervisningen. Lärarna har inte tillräckligt höga förväntningar på eleverna, vilket påverkar elevernas utveckling. 11

12 4 Utvecklingsinsatser Förvaltningen har påbörjat flera olika insatser för att vidareutveckla skolorna i Eslövs kommun. Nedan presenteras dessa insatser samt nya åtgärder som är viktiga för att komma längre i utvecklingsarbetet. Pedagogiskt ledarskap. Avdelningschefen för grundskolan arbetar med att vidareutveckla grundskolerektorernas pedagogiska ledarskap för att öka möjligheterna för rektorerna att bedriva ett tydligt pedagogiskt ledarskap i enlighet med uppdraget i skollagen, läroplanen och kommunala mål och strategier. Strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet (RAN-samtal) har vidareutvecklats och följer upp nationella krav på utbildningen samt kommunala strategier. Elever i behov av särskilt stöd, elevernas resultat samt trygghet och studiero är områden som särskilt uppmärksammas. Attitydförändring. Grundskoleavdelningen kommer att driva arbete med att få till en attitydförändring bland organisationens medarbetare. Det är inte elevernas individuella förutsättningar som får ses som orsaker till att inte alla elever når kunskapskraven, utan det är organisationens och varje medarbetares ansvar att forma verksamheten så att varje elev utvecklas på ett sådant sätt att de når kunskapsmålen i grundskolan. Arbetet med Formativ bedömning i undervisningen (bedömning av lärande för nytt lärande) påbörjades hösten Insatser kommer att ske för att vidareutveckla lärarnas förmåga för att använda sig av denna bedömning i undervisningen genom fortbildningsinsatser, studiecirklar mm. Viktiga delar i den formativa bedömningen är att eleven känner till målen som den ska utveckla sina kunskaper mot samt att eleven är delaktig i lärandet och sin bedömning. Utveckling av undervisning Under höstterminen kommer 30 lärare att gå en kurs om 7.5 hp i svenska som andraspråk för att vidareutveckla deras arbetssätt till att bli mer språkutvecklande för flerspråkiga elever. Det är 25 lärare som kommer att fortbildas inom Lärarlyftet 2. Undervisningens kvalitet står i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet och genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska det systematiskt utvecklas. Likvärdigheten av tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarie kommer att ses över i syfte att skapa goda förutsättningar för ett gott läsintresse på samtliga skolor. 12

13 Arbete med elevernas motivation kommer att stå i fokus på skolorna, delaktighet och inflytande utgör en viktig grund. Samarbete mellan förvaltningens tre avdelningar Samarbetet behöver vidareutvecklas så att den kommer barn, elever och unga till större del. Samarbetet måste förstärkas mot tidiga och förbyggande insatser så att eleverna börjar i förskolklass med goda förutsättningar för att komma igång med kunskapsutvecklingen, t ex läsning. Samarbetet mellan de olika professionerna inom avdelningarna, och även externa specialister, är nödvändigt för att förbättra förutsättningar för elever med ogynnsamma sociala och psykiska förutsättningar. Utredning av organisationens kapacitet. Då skolan inte kan erbjuda en likvärdig undervisning utifrån elevers olika förutsättningar, erfarenheter och behov fullt ut, är det nödvändigt att utreda orsakerna till detta för att öka kvaliteten i undervisningen för de elever som inte når kunskapskraven och elever i behov av särskilt stöd. Pia Persson Kvalitetsstrateg 13

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Nulägesbeskrivning av grundskolans kvalitet i Eslövs kommun 2013

Nulägesbeskrivning av grundskolans kvalitet i Eslövs kommun 2013 Barn och Utbildning 2013-08-20 Nulägesbeskrivning av grundskolans kvalitet i Eslövs kommun 2013 Denna rapport ger en beskrivning av elevernas studieresultat i Eslövs grundskolor läsåret 2012-2013. De områden

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bes if LA k - upektio] m Dnr 44-2015:4033 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Enhagen belägen i Täby kommun Beftit 2 (7)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5187 Stiftelsen anden o ordet Org.nr. 864501-5697 haraldsson.lars@live.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Borås Kristna skola belägen i Borås kommun Besi ut 2 (17) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4579 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Örtagårdsskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2014-05-08 Västerås kommun Rektorn vid S:t llians skola 6-9 peter.larsson@vasteras.se Beslut för grundskola efter tillsyn av S:t llians skola 6-9 i Västerås kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Beslut Dnr 44-2014:7803 Futuraskolan AB Org.nr. 556609-5047 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Futuraskolan Gåshaga belägen i Lidingö kommun 2 (7) Tillsyn Futuraskolan Gåshaga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Resultatet av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 6 Övriga

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Montessoriskolan Centrum Org.nr. 857206-6309 Rektor Montessoriskolan Centrum rektor@montessoriskolancentrum.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn av Montessoriskolan

Läs mer