Uppföljning Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping"

Transkript

1 Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping

2 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag. Uppföljningsmöte med VC Åsidan på Landstingskansliet, Nyköping. Deltagare från vårdcentralen: Dick Jansson. Deltagare från Hälsovalsstaben: Anna Berglin, Inger Eklind. Uppföljning

3 Fakta Indikatorer Kvinnor Män Utfall 2014 Antal listade individer st Andel listade personer 80 år och äldre 5,4 % CNI per person index 2,5 Antal besök per listad på vårdcentralen 2,7 st Andel av de listade som besökt vårdcentralen de senaste tolv månaderna 65 % Totalt antal besök exkl BVC, alla personalkategorier st Antal besök läkare exkl BVC st Antal besök sjuksköterska exkl BVC st Antal besök sjukgymnast (privata vårdgivare) st Antal besök psykolog/kurator exkl BVC st Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral) st Antal besök arbetsterapeut st Antal besök av läkare i SÄBO st Antal besök av läkare i hemsjukvård st Antal besök till läkare allmänmedicin (privata vårdgivare) 53 st Antal tolkbesök st Uppföljning

4 Frågor Fakta, frågor Vilka öppettider har vårdcentralen? Måndag -fredag Filialen I Stigtomta har öppet måndag 8-17 (dsk + bvc-sköterska) och torsdag (dsk + usk) Vilka eventuella tilläggsuppdrag har vårdcentralen? Familjecentral, Säbo (Mariebergsgården) samt extra tilläggsuppdrag katastroforganisationen Personal; bemanning och kompetens Problemet är i första hand läkarsituationen där vi under året i betydligt högre grad än önskvärt varit hänvisade till att använda hyrläkare. Nya läkare är dock på ingång och vi jobbar ock så för att förstärka/bygga på med ytterligare ST-läkare. En nyckelfaktor är naturligtvis också att ge läkarna en rimlig arbetssituation innebärande möjlighet till kompetensutveckling och tid för reflektion. Vad gäller sköterskor och undersköterskor har vi medvetet en viss överanställning för att klara uppdraget och även bädda för kommande pensionsavgångar. I likhet med många andra vårdcentraler har vi en besvärlig situation och ett ökande inflöde när det gäller samtalsteamet vilket också till viss del förklaras av snävare ramar från psykiatrins sida, Pga flera orsaker har vi just nu oacceptabelt lång kö till nybesök och där måste vi hitta lösningar på flera olika sätt. Vi är generellt mycket positiva till kompetensutveckling såväl externt som internt där vi jobbar för att hitta nya former för detta. Vi kommer under 2015 att börja införa individuella kompetensutvecklingsplaner. E-hälsa Vilka erfarenheter har ni av "Mina vårdkontakter"? I likhet med de flesta andra att det ofta är svårt att ta sig in och utnyttja systemet, inte minst för äldre. Skulle kunna användas mer för att "spara resurs" Uppföljning

5 på annat håll. Planeras en utökning vad gäller möjligheter att boka i MVK under Vilka tjänster inom mina vårdkontakter är vårdcentralen ansluten till? Än så länge bara recept och återbud. Vi planerar att under året lägga ut tider till BVC, sjukgymnastik och sannolikt också blodtrycksmätning. Hälsofrämjande och förebyggande arbete Hur ser det generella hälsoläget ut? Ett relativt stort antal invandrare och flyktingar med relaterade problem samt ett ganska stort antal lågutbildade personer relaterat till en hög sjuksksrivningsnivå. Fortsatt högt inflöde av patienter med psykiskt relaterade problem och behov av samtalsstöd Beskriv hur arbetet med sörmlands hälsoprogram fungerar Provtagning för dessa patienter 5 dagar/vecka där 6 patienter kallas varje dag. Svårare att få till samtals/uppföljningstiderna till stor del beroende på att vi nu för andra gången måste byta ansvarig sköterska pga av att en person slutar sin anställning, men även beroende på sköterskornas övriga ansvarsområden där vi ju fa måste prioritera telefonen. Behöver avsättas c:a 10 h/vecka för detta. Samverkan Hur fungerar samverkan med kommunen? Svårt att få aktuella listor över patienter inskrivna i hemsjukvård. regelbundna möten mellan pv och kommun för att diskutera samarbetsformer etc och lösa problem. Vissa kommunsköterskor har orealistiska förväntningar på primärvården och har svårt eller vågar inte ta eget ansvar. Hur fungerar samverkan med sjukhuset? I stort sett bra. Dock upplever vi att psykiatrin drar allt snävare gränser och att vi får ta en del som borde hamna hos dem. Stundtals också problem när det gäller utskrivningar och överrapportering från slutenvården. Uppföljning

6 Hur fungerar samverkan med övriga vårdgivare? Finns ingen standardiserad samverkan avseende detta. Hur fungerar samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen? God samverkan via TRIS, dock pågår en omorganisation inom FK som riskerar att inverka menligt på arbetet. Vilka erfarenheter har mottagningen av samarbetet med tolkförmedlingar/tolkar? Fungerar i stort sett bra men enskilda tolkar kan fungera väldigt dåligt eller inte alls. Rehabilitering Beskriv pågående/genomförda insatser för en förbättrad sjukskrivningsprocess för kvinnor och män Finns en förbättringspotential för ett ännu mer aktivt arbete i frågan. Vi arbetar med könsuppdelad statistik och tittar på fördelning män och kvinnor i sjukskrivningar över 28 dagar. Rehabkoordinatorer samt sakkunnig läkare deltar i de gemensamma träffarna i länet där genusperspektivet tas upp. Beskriv rehabkoordinatorns nytta för vårdcentralen. Beskriv motsvarande för sakkunnig läkare i sjukskrivningsprocessen. Samordning av processen och förberedelse av möten. Uppföljning, dokumentation och återrapportering. Fungera som kontaktperson för FK, AF, soc och patienter. Introducera ny personal i vårdcentralens TRIS-rutiner. (koord) Bistå med råd och stöd till läkargruppen, handledning av yngre kollegor. Delta i planerings och rehabmöten. Medicinsk rådgivning och bedömning i ärenden där inte fast läkare finns närvarande. (läkare) Genom detta arbete försöka undvika onödigt långa sjukskrivningar och även samordna rehabiliteringen för de som är sjukskrivna. Beskriv övriga aktiviteter ni genomfört inom arbetet med en fungerande sjukskrivningsprocess Möte 2 ggr/år tillsammans med verksamhetschef, rehabkoordinatorer, sakkunnig läkare och medicinskt ansvarig läkare för att diskutera rutinerna och ev uppdatera rutinerna kring sjukskrivningsprocessen. Avsatt tid för information till alla nya läkare (både hyr- och utbildningsläkare) om vårdcentralens TRIS-rutiner. Regelbundna diskussioner om sjukskrivningsprocessen med andra aktörer (AF, FK, SOC) på TRIS-möten. Uppföljning

7 Verksamhetsutveckling Hur används resultatet från patientenkäten? Har tagits upp och gåtts igenom på APT där vi också identifierat förbättringsfrågor att jobba med. Utifrån detta har sedan bla tagits fram nytt informationsblad att använda i samband med läkarbesök samt ny rutin för tex blodtryckstagning etc. Vilka utvecklingsområden finns för verksamheten? Finns fortsatt en del att göra när det gäller sjukskrivningsprocessen. Vi diskuterar också huir vi ska kunna få ett mer flexibelt/öppet omhändertagande av patienter med behov att tex komma på andra tider än vc:s normala öppettider. Fortsatt svår balansgång mellan att kunna erbjuda "akuta tider" och möjligheten att ta hand om kroniker etc. Hur hitta alternativa lösningar för att kunna hjälpa patienter med behov av samtalsstöd? Säkert omhändertagande av patienter med DOAK-läkemedel innan vi får tillgång till register för dessa. Beskriv kort hur ert ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ser ut (SOSFS 2011:9)? Följer länsgemensamma riktlinjer och vårdöverenskommelser. Avvikelser anmäls i Synergi och är stående punkt på APT etc. Vårdcentralens egna PM och rutiner ligger på intranätet och uppdateras regelbundet eller vb. Förändringar i dessa följs upp och utvärderas. Hur använder vårdcentralen kvalitetsregister för att utveckla verksamheten? Används för dåligt i detta syfte. Något som behöver utvecklas. Övrigt Beskriv kortfattat er senaste vårdhygieniska egenkontroll samt ange när den senaste hygienronden genomfördes Våren Krafttag kommer under 2015 att tas för att förbättra detta resultat. Uppföljning

8 Ersätting för socioekonomi Sköterska finns på familjecentralen en dag/ vecka för att kunna ta emot patienter där och även samarbeta med kommunens servicekontor. Planerar för fortsatta informationsträffar på SFI tillsammans med Ekensbergs vc. Även här handlar det till viss del om möjligheten till "samtalstider" där vi fom maj har anställt ny arbetsterapeut (utökning av tjänstgöringsgrad) som också har KBT-utbildning som kommer att kunna användas här. Ett projekt pågår också för att kunna erbjuda mer "oplanerad uppdykstid" till sköterska. Beskriv samordningssjuksköterskans arbete och hur mycket tid som är avsatt för funktionen Har avsatt tid 8-10 h/vecka men gör naturligtvis också en hel del "oplanerat" under annan tid. kan nås via ingångstelefon till sekreterare som vidarebefordrar så att ssk kan ta kontakt. Spindeln i nätet för gamal och multisjuka som löser många problem och genererar trygghet. Ansvarig även för läkemedelsgenomgångar och även involverad i SIP-arbetet och deltar också i möten mellan läkare och hemsjukvårdens sköterskor. I arbetet ingår också att analysera rapporter om återinskrivna patienter. Vad skulle behöva utvecklas för att bättre uppnå en jämlik och jämställd vård? Finns en inbyggd konflikt i politikers (och därmed Hälsovals) fokusering på "akut tillgänglighet" till sjukvården och möjligheterna att ge tid utrymme till de mest sjuka kronikerna. Skulle också vara bra att i likhet med Nävertorp tex ha en Somalisktalande läkare som länk/brygga till dessa patienter. Skulle också behöva satsas mer på förebyggande hälsovård för personer ur "lägre socialgrupp" då dessa generellt har ett sämre hälsoläge än mer välutbildade. Svårt dock att skapa resurs för detta men också att nå rätt personer. Lägre utbildade och arbetslösa är också överrepresenterade bland de som behöver samtalsstöd hos kurator och psykolog, en resurs som inte idag är svår att få att räcka till. Uppföljning

9 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård VC Åsidan klarar diabetsrådets uppsatta mål kring andel patienter som når mål för HbA1c. VC Åsidan ligger nära att nå de övriga målen kring diabetes. VC Åsidan klarar läkemedelsribban kring total antibiotikaförskrivning men inte kring andel PcV till barn. VC Åsidan har ökat andelen vaccinerade mot säsongsinfluensan. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå NDR NDR Antal registrerade diabetiker i Andel registrerade diabetiker i Andel patienter som når mål för HbA1c, NDR Andel patienter med typ-2 diabetes som når mål för blodtryck, NDR Andel av de till NDR inrapporterade diabetespatienterna där uppgift om längd och vikt och/eller BMI finns registrerad Andel kostbehandlade patienter som når mål för HbA1c, NDR Andel genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos diabetespatienter 548 st 561 st 573 st 85,6% 88,4% minst 90 % 92,7 % 95,7 % 95 % 90% minst 90 % 74% 80% 74% 99% 100% 97% 94% 95% 89% 94% 87% >95% 92% 94% 94% 83% minst 95 % listad Antal demensdiagnoser per Uppföljning

10 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Andel registrerade patienter med demens i SveDem Antal registrerade patienter med demens i SveDem Total antibiotikaförskrivning per 1000 listade Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn Har vårdcentralen under året tagit ut individuell förskrivning per läkare och fört en dialog kring detta? (ja/nej) 9 st 14 st 13 st max % 76% 70% 80 % Ja Ja Ja Hjärtsvikt, antal slutenvårdstillfällen per 1000 listade, år Andel av vårdcentralens listade 65 år och äldre som erhållit vaccination mot säsongsinfluensa 38 % 44 % 48 % Antal spirometrier per listad (Astma/Kol) Uppföljning

11 Vård i rimlig tid VC Åsidan klarar inte målet kring telefontillgänglighet men klarar målet kring besökstillgänglighet. Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan kring hur telefontillgängligheten ska förbättras. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Telefontillgänglighet 97,8 % 85,7 % 83 % 90 % 90 % Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Patientupplevd telefontillgänglighet 93% 91% 89% 91% 85 % 77% Patientupplevd väntetid 68 % Aktivitet Ansvarig Slutdatum Åtgärdsplan kring telefontillgänglighet Dick Jansson Uppföljning

12 Jämlik vård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Har vårdcentralen skriftliga rutiner i enlighet med landstingets vårdprogram för våld i nära relationer? (ja/nej) Ja Ja Ja Ja Har vårdcentralen tillräcklig kunskap att bemöta personer med HBT-identitet? (ja/nej) Ja Ja Uppföljning

13 Säker vård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året? (ja/nej) Antal patienter som fått läkemedelsgenomgång Nej Ja Ja 173 st 300 st Uppföljning

14 Effektiv vård Den uppmätta kontinuiteten till läkare ligger avsevärt högre än länssnittet. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Kontinuitet avseende läkarkontakt 50,9 % 51 % 37,6 % 27,4 % Samma läkare vid besök 37% Förtroende för läkaren 75 % Levnadsvanor som tagits upp vid läkarbesök Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk (DV 113) Rådgivande samtal om fysisk aktivitet (DV 132) Rådgivande samtal om alkoholvanor (DV 122) Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor (DV 143) 45% 132 st 130 st 105 st 4 st 6 st 29 st 2 st 0 st 4 st 215 st 342 st 209 st Antal förskrivna FaR (DV 200) 65 st 34 st Andel listade som ordinerats fysisk aktivitet på recept 0,36% 0,49% 0,26% Är vårdcentralen hälsodiplomerad? (ja/nej) Ja Ja Uppföljning

15 Patientfokuserad vård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Rekommendera mottagningen 72 % Behov av hälso- och sjukvård tillgodosett Patientupplevd vård/behandling, helhetsintryck Antal ärenden till patientnämnden 64 % 90 % 9 st 29 st 26 st Uppföljning

16 BVC VC Åsidan når samtliga av Barnhälsovårdens uppsatta mål förutom kring språktest. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Andel förstagångsföräldrar som fått hembesök Andel flergångsföräldrar som fått hembesök Andel av alla BVC-barn som gjort BOEL-test Andel av alla BVC-barn som gjort språktest Andel av alla BVC-barn som gjort syntest Andel av alla BVC-barn som gjort hörseltest Andel av alla BVC-barn som fått MPR-vaccination Andel av alla BVC-barn som fått pneumokockvaccin Andel mödrar som besvarat EPDS-formulär 98 % 98 % 100 % 95 % 84 % 98 % 97 % 80 % 99 % 99 % 99 % 97 % 98 % 98 % 99 % 99 % 98 % 98 % 95 % 99 % 98 % 99 % 99 % 99 % 96 % 99 % 99 % 99 % 99 % 75 % 82 % 89 % 80 % Andel 5-6 års besök 100% 99% Antal besök per 0-åring hos sjuksköterska Antal besök per 1-åring hos sjuksköterska snitt 10,9 besök snitt 7 besök Uppföljning

17 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Antal besök per 2-5 åring hos sjuksköterska snitt 1 besök Uppföljning

18 Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Har årligt uppföljningsmöte med kommunen skett om insatser i den kommunala hälso- och sjukvården? (ja/nej) Finns namngivna ansvariga läkare för såväl uppdrag i särskilt boende som hemsjukvård? (ja/nej) Antal genomförda SIP (Samordnad individuell plan) enligt KVÅ kod UV001 Ja Ja Nej Ja Ja Ja 14 st 1 st Uppföljning

19 Rehabilitering Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Antal individer sjukskrivna mer än 28 dagar på vårdcentralen Antal upprättade rehabplaner under året Antal sjukdomsförebyggande möten under året Upprättade rutiner för sjukskrivningsprocessen Antal genomförda behandlingsserier KBT Antal genomförda behandlingsserier MMR 280 st 318 st 296 st 16 st 17 st 20 st 1 st 2 st 4 st Ja Ja Ja 24 st 28 st 30 st 0 st 0 st 0 st Uppföljning

20 Miljö Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller miljöfrågor? (ja/nej) Är vårdcentralen miljöcertifierad? (ja/nej) Ja Ja Ja Ja Uppföljning

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2014 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Smeden Eskilstuna

Uppföljning Smeden Eskilstuna Uppföljning 2016 Smeden Eskilstuna Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning Centrum Flen

Uppföljning Centrum Flen Uppföljning 2016 Centrum Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Mariefred

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Mariefred Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Torshälla

Uppföljning Vårdcentralen Torshälla Uppföljning 2015 Vårdcentralen Torshälla Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2016 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Oxelösund

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Oxelösund Uppföljning 2014 Vårdcentralen Oxelösund Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Strängnäs Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Vingåker

Uppföljning Vingåker Uppföljning 2016 Vingåker Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2015 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Strängnäs

Uppföljning Vårdcentralen Strängnäs Uppföljning 2016 Vårdcentralen Strängnäs Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Uppföljning 2014 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Unicare Strängnäs

Uppföljning Vårdcentralen Unicare Strängnäs Uppföljning 2016 Vårdcentralen Unicare Strängnäs Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Uppföljning Centrum Flen

Uppföljning Centrum Flen Uppföljning 2015 Centrum Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Mariefred

Uppföljning Vårdcentralen Mariefred Uppföljning 2015 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning 2014. Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning 2014. Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet... 6 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Gnesta

Uppföljning Vårdcentralen Gnesta Uppföljning 2015 Vårdcentralen Gnesta Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Malmköping

Uppföljning Vårdcentralen Malmköping Uppföljning 2015 Vårdcentralen Malmköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Bilaga 4, Krav- och kvalitetsbok 15RS5982, version 3 Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Beslutad av RS 2015-12-02 1 (11) Uppföljning av God vård mm Uppföljning målrelaterad ersättning Övrig

Läs mer

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef. Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Hälsovalsenheten 2014-05-27 Dnr 2014/0296 Cecilia Klüft Frih Hälsovalschef Landstingsstyrelsen Förslag till Uppdragsbeskrivning och Regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 År 2010 infördes Lagen om Valfrihet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa Kvalitetsbokslut Vårdcentralen Trosa Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2016 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2016 Stadsfjärden Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Flen

Uppföljning Vårdcentralen Flen Uppföljning 2016 Vårdcentralen Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. VC Fröslunda

Kvalitetsbokslut 2011. VC Fröslunda Kvalitetsbokslut 2011 VC Fröslunda Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Uppföljning Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Uppföljning 2015 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Enkla råd (5 minuter) Kvalificerat rådgivande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 VÅRDVAL 2013 Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Seminarieprogram 13:45-15:00 - Tillbakablick jämställdhet och sjukskrivningsmiljarden. Ulrika Eklund, SKL - Genushanden

Läs mer

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna

Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna Primärvårdsforum 4 november 2015 Sammanställning från samtalstrådarna 1. Invånarnas behov Hur lär vi känna invånarna som valt oss, deras olika uttalade och outtalade behov, drivkraft, beteende och kunskaper?

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. Projektrapport 2008-2014

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS. Projektrapport 2008-2014 Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Projektrapport 2008-2014 TRIS idag TRIS-processen för individen TRIS som lokal samverkansplattform (TRIS-team) TRIS som infrastruktur för lokal och regional samverkan

Läs mer

Slutrapport kollegialt lärande

Slutrapport kollegialt lärande Slutrapport kollegialt lärande Vi lär om oss själva i samverkan med andra www.lio.se Sammanfattning Ett kollegialt lärande innebär att deltagarna ges möjlighet att reflektera över det egna arbetet för

Läs mer

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK pga mot arbete. Kontakta FK av en 8A. Hel eller 8B.Saknar pga 1: Nedsatt medicinskt pga. underlag. Socialsekreteraren (handläggaren) har kontakt med en individ som socialsekreteraren bedömer har sin nedsatt

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Uppföljning Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Uppföljning 2015 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 1. Bakgrund och syfte Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling

Definition av besöks- och åtgärdsregistreringar samt exempelsamling INSTRUKTION 1 (11) DEFINITIONER AV LÄKARBESÖK OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR LÄKARE EXKLUSIVE GULA TAXAN Läkarbesök, hembesök, hemsjukvårdsbesök Läkarbesök Öppenvårdsbesök på mottagning som innebär ett personligt

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Vårdcentralen Filborna i Helsingborg

Vårdcentralen Filborna i Helsingborg Programrapport Bra mottagning 10 Vårdcentralen Filborna i Helsingborg Vårdcentralen Filborna ligger i nordöstra Helsingborg och har vid genomförandet av Bra Mottagning 10 2006 ett befolkningsunderlag motsvarande

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2013-12-19 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Föreningen Lugnet Adress: Utholmsvägen 22-32, 178 91 Munsö Utförare: Föreningen Lugnet Verksamhetschef (namn och

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning Specifik uppföljning 1 Uppföljning LS 1112-166 HSN 122-252 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22

Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 Vårdval Västernorrland Ersättning 2013, bilaga 3 Primärvård 2012 11 22 1 1 Bakgrund... 3 2 Ny ersättningsmodell... 3 3 Ersättning... 4 3.1 Fördelning...4 4 Generell ersättning... 4 4.1 Vårdpeng...4 4.1.1

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16

Patientsäkerhetsberättelse 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 Patientsäkerhetsberättelse 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-16 INNEHÅLL 1. Fakta...3 2. Sammanfattning...4 3. Övergripande mål och strategier...4 4. De viktigaste åtgärderna som vidtagits för

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Elin Khokhar Distriktsläkare Foto: Nicklas Blom/ bildarkivet.se 2014-03-04 Innehåll i riktlinjerna På Inte vilket vilka sätt kan levnadsvanorna

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA BILAGA 1 DNR 2011-145-1.2.1. 2011-11-28 SID 1 (6) Uppföljning av hälso- och sjukvården på Rio 2011 Stadsdelsnämndens MAS och MAR 1 har

Läs mer

Utvärdering Sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län

Utvärdering Sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län Projektrapport Utvärdering Sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län ehälsoinstitutet Lisa Ericson 2013-05-31 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Mål 4 Material och metod 5 Resultat

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Nämn tre punkter som ni anser Estherledningsgrupp ska jobba vidare med

Nämn tre punkter som ni anser Estherledningsgrupp ska jobba vidare med Workshop Demens 1. Rekommendationer om arbete för att förebygga demenssjukdom uppmärksamma att fysisk aktivitet och mentalt och socialt stimulerande aktiviteter kan minska risken för demenssjukdom (prioritet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Hälsoval Blekinge

Verksamhetsberättelse 2015 Hälsoval Blekinge Bialgaa 2 Bialaga2 Verksamhetsberättelse 2015 Hälsoval Blekinge Januari 2016 Ärendenr 2016/00054 Dokumentnr 2016/00054-1 Basenhet 225 Hälsoval Blekinge Ralph Harlid Planeringsdirektör 2016-01-28 Dnr 2016/00054

Läs mer

Projektet Bra Sjukskrivning

Projektet Bra Sjukskrivning Projektet Bra Sjukskrivning Miljarden Stimulansmedel från Staten för att minska ohälsotalen ersättning årsvis med olika krav på åtgärder. Rehabgarantin. Riktade insatser mot två stora sjukdomsgrupper:

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering

Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering Datum: 2011-01-31 ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse, mål och aktiviteter - Smärtrehabilitering Det tidigare avtalet med Landstinget Gävleborg upphörde 091231 och hade för avsikt att starta igen

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-11-12 De nationella riktlinjerna 2014-11-12 2 Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Andel med ohälsosamma

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Schema för dagen: Tid Program 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabprocessen 09:15 Fika 09:35 Försäkringsinformation och samverkan

Läs mer

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Sida 1(6) Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Rapportering av nedanstående uppgifter skall ske senast den 31 januari påföljande år i den webbaserade inrapporteringsmallen, WIM. Mallen görs tillgänglig

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014

Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Datum 2015-06-01 Ert datum Beteckning FaR rapport 2014 1(4) Er beteckning Rapport om FaR- verksamheten i Klippan 2014 Bakgrund: FaR- verksamheten i Klippan bedrevs fram t.o.m. 31 december 2007 i projektform

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård resultat s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010. Jämförelserna

Läs mer

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006 Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 6 Deltagare Cecilia Hultqvist Kerstin Lindell Christel Carlberg Eva-Brita Johansson Lisbeth Cronqvist distriktsläkare distriktsköterska vårdcentralschef distriktsköterska

Läs mer

Månadstema Levnadsvanor Rehab

Månadstema Levnadsvanor Rehab 1 (5) Kompetenslyftet ehälsa i primärvården 2011-11-01 Uppdaterad 2011-12-02 Månadstema Levnadsvanor Rehab Inför dagens seminarium: Fyll i namnet på dig som utvecklingsledare på powerpoint-presentationen

Läs mer

Koncernkontoret Region Skåne

Koncernkontoret Region Skåne Det du tänker t om mig Så ser du på p mig Som du är r mot mig Sådan blir jag Empowerment Innebär ett förhållningssätt och en människosyn där utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet

Läs mer