Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge"

Transkript

1 Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 1. Bakgrund och syfte Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (2 HSL). Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (28 HSL). Inom hälso- och sjukvård ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (31 HSL). Dessa paragrafer i Hälso- och sjukvårdslagen utgör grunden för hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12 anger att vid planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten ska det systematiska kvalitetsarbetet skapa sådana förutsättningar att tillängliga resurser kan användas för att uppnå kraven på patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet. Syftet med ett ledningssystem är att varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet syftar till att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten för att, så långt det är möjligt, förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården omfattar även arbetet med att kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen. Ett ledningssystem är ett system för att: fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena följa upp och utvärdera dessa mål. Detta dokument beskriver Landstinget Blekinges (vårdgivarens) riktlinjer för verksamhetens arbete med och utveckling av sjukskrivningsprocessen. Ledningssystemet för sjukskrivningsprocessen är en del av landstingets övergripande ledningssystem, dels i den landstingsövergripande beskrivningen av de samlade uppgifterna och processerna och dels på verksamhetsnivå i dokumenterade rutiner för det pågående arbetet. Syftet med detta ledningssystem är att tydliggöra ledningens ansvar i sjukskrivningsprocessen. Vidare är syftet att tydliggöra ledningens ansvar i sjukskrivningsprocessen och att säkerställa att sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge bedrivs med hög kvalitet och patientsäkerhet och i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns på området. Dokumentet är styrande för samtliga verksamheter inom landstinget och all privat landstingsfinansierad vård som har tecknat vårdavtal. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 1

2 2. Sjukskrivningsprocessen Hälso- och sjukvård ska bedrivas i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns på området. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller de krav som ställs. Detta omfattar även sjukskrivningsprocessen. Sjukskrivning är en vanlig åtgärd inom hälso- och sjukvården och är en del av vård och behandling. Sjukskrivning kan innebära såväl positiva som negativa effekter på patientens hälsotillstånd och arbetsförmåga och praxis ska därför stödjas och styras med samma krav på patientsäkerhet, kvalitet och rättssäkerhet som hälso- och sjukvårdens övriga aktiviteter. Det finns en begränsad evidensbaserad kunskap om optimal längd och omfattning för en sjukskrivning. Sjukskrivning är trots detta en del av vård och behandling. Sjukskrivning ingår i begreppet att ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. En förutsättning för att sjukskrivningsprocessen ska fungera på ett effektivt sätt är att kommunikationen såväl inom hälso- och sjukvården som med externa aktörer är konstruktiv och lösningsfokuserad. Ett viktigt syfte med regeringens satsning på den så kallade Sjukvårdsmiljarden (Sjukskrivningsmiljarden) är att skapa en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. I detta arbete, som är ett av villkoren i miljarden, är det angeläget att hälso- och sjukvårdens ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), också omfattar sjukskrivningsprocessen. Föreskriftens krav på ledningssystem innebär att det i hälso- och sjukvården ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer och rutiner för uppföljning. En integrering av sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvårdens ledningssystem innebär att vårdgivare, såväl på vårdgivare- som på verksamhetsnivå, måste fastställa mål för kvalitetsarbetet med sjukskrivningsprocessen, kontinuerligt följa upp och utvärdera målen samt att ta fram rutiner för kvalitetsarbetet. All sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) och utföras i enlighet med intygsföreskriften (SOSFS 2005:29). Sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården är inte uttryckligen reglerad i någon författning, men det regelverk som gäller för hälso- och sjukvården gäller även för sjukskrivningsprocessen framför allt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården gäller också utfärdande av medicinska underlag. I detta fall utgörs det medicinska underlaget av intyg avsett för en myndighet att användas som beslutsunderlag. Det medicinska underlaget är en journalhandling och omfattas av de bestämmelser om patientjournaler som finns i Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 2

3 3. Övergripande mål Vårdgivarens mål för sjukskrivningsprocessen är att den ska vara både rättsäker, dvs. innebära en korrekt tillämpning av gällande regelverk, och patientsäker, dvs. uppfylla kraven på god vård enligt SOSFS 2005:12. Kravet på en patientsäker sjukskrivningsprocess innebär att den ska vara: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig sjukskrivning ska ske enligt befintlig evidensbaserad kunskap och enligt befintliga nationella och lokala riktlinjer. Läkarens bedömning ska göras med samma medvetenhet, systematik och professionalism som andra åtgärder som vidtas. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet ska beaktas. Säker kontraindikationer för sjukskrivning liksom risker med långa, passiva sjukskrivningar ska beaktas. Patientfokuserad sjukskrivning ska ske i dialog med patienten och med respekt för den enskilda människans värdighet. Effektiv sjukskrivningsprocessen ska hanteras så att befintliga resurser används på bästa sätt. Jämlik jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Med jämställd vård menas att kvinnor och män får vård och behandling på lika och likvärdiga villkor, men också olika vård och behandling i de fall där kvinnors och mäns förutsättningar kräver det. Jämställd sjukskrivning innebär att patientens behov av sjukskrivning ska ske på lika villkor oberoende om patienten är kvinna eller man. Ges i rimlig tid medicinsk bedömning av behovet av sjukskrivning ska, med beaktande av gällande vårdgaranti- och prioriteringsregler, genomföras och medicinskt underlag ska utfärdas snarast. 4. Ansvarsfördelning i sjukskrivningsprocessen Vårdgivarens ansvar: Fastställa övergripande och tydliga mål för det systematiska kvalitetsarbetet avseende sjukskrivning. Efterfråga och fortlöpande följa upp mätbara mål, mått och mätrutiner för sjukskrivningsprocessen. Ge direktiv och säkerställa att sjukskrivningsprocessen organiseras så att den tillgodoser kravet på patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Säkerställa att sjukskrivningsprocessen omfattas av landstingets ledningssystem och är ordnad samt dokumenterad på verksamhetsnivå med mål, organisation och rutiner. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 3

4 Säkerställa att chefer och medarbetare har kompetens, engagemang, ansvar och befogenheter för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete inom sjukskrivningsområdet. Säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen genomgår den utbildning och fortbildning som behövs i relation till arbetsuppgifterna inom ramen för sjukskrivningsprocessen. Vårdgivaren ska utse en Försäkringsmedicinsk kommitté som stödjer verksamheterna i kvalitetsarbetet med att utveckla sjukskrivningsprocessen. Divisionschefens ansvar: Divisionschefen har det övergripande ansvaret inom sin division för att arbetet med sjukskrivningsprocessen bedrivs i enlighet med landstingets ledningssystem för sjukskrivningsprocessen och att arbetet regelbundet följs upp. Inom ramen för landstingets övergripande ledningssystem och direktiv initiera och fastställa rutiner för hur det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet avseende sjukskrivning ska bedrivas. Säkerställa att alla verksamhetschefer har kunskap i och kan tillämpa föreskrivna riktlinjer i försäkringsmedicin och det försäkringsmedicinska beslutsstödet vägledning för sjukskrivning och specifika rekommendationer. Verksamhetschefen ansvar: Verksamhetschefen ska omsätta vårdgivarens övergripande mål och direktiv i praktiskt arbete och säkerställa att det finns nedskrivet de rutiner som krävs för en patientsäker och rättssäker sjukskrivningsprocess. Att mål för sjukskrivningsprocessen formuleras och uppnås. Att regelbundet ta fram, analysera och diskutera den egna verksamhetens sjukskrivningsstatistik (via SystemCross). Att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet i sjukskrivningsprocessen med tillhörande intygsskrivning. Att de krav som ställs i vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin tillgodoses. Samordna insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10). Att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens och befogenheter att bedriva sjukskrivningsarbete av god kvalitet. Säkerställa samverkan med såväl interna som externa aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Ansvara för att regelbunden uppföljning, analys och förbättring av verksamhetens mål i sjukskrivningsarbetet sker, så att förbättringsåtgärder kan vidtas. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar: Kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för sjukskrivningsprocessen genom att delta i framtagandet och utvecklingen av rutiner och metoder, riskavvikelsehantering samt uppföljning av mål och resultat. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 4

5 Beakta bestämmelserna i föreskriften om utfärdande av intyg. Ha kännedom om nationella och lokala riktlinjer och vårdprogram. Tillämpa det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Ha kännedom om rehabiliteringsgarantin. Tillse att patienter i behov av rehabilitering blir delaktiga i rehabiliteringsprocessen. Utveckla egen kompetens genom att tillgodogöra sig uppdatering av ny kunskap och information och delta i utbildning och fortbildning i frågor som gäller arbete med patienters sjukskrivning och utfärdande av intyg. 5. Processmål och mätetal för kvalitetsuppföljning För att fokusera på viktiga områden inom sjukskrivningsprocessen och stimulera till handling för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, enligt förbättringsmodellen PDSA (Plan-Do- Study-Act), är det angeläget att följa upp relevanta mål och mätetal. Målen och mätetalen ger återkoppling på hur sjukskrivningsprocessen fungerar och utgör på så sätt en viktig del i underlaget inför faktabaserade beslut i det fortlöpande förbättringsarbetet. Målområde enligt God Vård Mål Mått Målnivå Följsamhet till beslutsstödet. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig sjukskrivning. Säker hälso- och sjukvård. Patientsäker sjukskrivning. Sjukskrivningslängd i förhållande till rekommenderad tid för respektive diagnos. Andel ofullständiga medicinska underlag. Antal sjukskrivningar längre än 3 månader. 100% 0% återsända MU för komplettering. Patientfokuserad hälsooch sjukvård. Effektiv hälso- och sjukvård. Jämlik hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård i rimlig tid. Delaktighet. Kompetens. Jämställd sjukskrivning. Vård och behandling i rätt tid. Andel individuella rehab.planer i förhållande till sjukskrivningar > 3 månader. Andel läkare som deltagit på försäkringsmedicinsk utbildning (1-dags) arrangerad av Försäkringsmedicinska kommittén. Sjukskrivningens längd fördelat efter kön och diagnos. Vårdgarantin. 100% 50% Ingen osaklig skillnad dagar. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 5

6 Målbeskrivning Utifrån de övergripande målområdena i ledningssystemet för God Vård har nedanstående mål uttryckts för en rättssäker och effektiv sjukskrivningsprocess av god kvalitet: Mål: Följsamhet till beslutsstödet De två vanligaste diagnosområdena vid längre sjukskrivning är smärta och psykisk ohälsa. Av den anledningen har tre vanliga diagnoser valts inom respektive område. Via datajournal-systemet kan sjukskrivningstiderna för respektive diagnos jämföras för män och kvinnor med rekommendationerna i beslutsstödet. I de fall det är relevant skall 100 % av sjukskrivningarna följa det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Verksamheten ska två gånger per år, under en två-veckorsperiod genomföra en stickprovsundersökning för att mäta följsamheten till det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Mål: Patientsäker sjukskrivning Ofullständiga läkarintyg kan innebära en onödig förlängning av sjukskrivningsperioden, vilket i sin tur innebär ökade svårigheter att återgå till arbetet/ arbetsmarknaden. Målet är därför att de medicinska underlagen ska vara av sådan kvalitet att komplettering av intygen endast är nödvändigt i enstaka fall. Verksamheten ska kontinuerligt följa antalet begärda kompletteringar som Försäkringskassan efterfrågar när det gäller det medicinska underlaget (FK 7263) och bygga upp rutiner för detta. I rutinerna ska även ingå feedback och erfarenhetsåterkoppling så att det blir en lärandeprocess. Mål: Delaktighet Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2a och 3b ska vården tillförsäkra patienten delaktighet i sin vård och behandling samt rehabilitering. Genom att i samarbete med patienten upprätta en individuell rehabiliteringsplan för patientens väg till återfunnen eller optimerad arbetsförmåga görs patienten delaktig och motiverad, vilket är en god förutsättning för lyckad rehabilitering/habilitering. Verksamheterna ska verka för en sådan utveckling genom att mäta det antal, och andel, individuella rehabiliteringsplaner som upprättas för patienter som varit sjukskrivna mer än 3 månader. Mål: Kompetens En viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen är att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap och kompetens inom det försäkringsmedicinska området, särskilt angeläget är detta för sjukskrivande läkare. Genom att initiera och stimulera läkare till att delta i försäkringsmedicinsk utbildning breddas den försäkringsmedicinska kompetensen och därmed också förutsättningarna för en sjukskrivningsprocess med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska regelbundet följa utbildningsbehovet inom det försäkringsmedicinska området och registrera antalet/ andelen läkare som deltagit i försäkringsmedicinsk utbildning som arrangeras av Försäkringsmedicinska kommittén. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 6

7 Mål: Jämställd sjukskrivning Ohälsotalets utveckling såväl i riket i stort som i Blekinge föranleder att man studerar och analyserar sjukskrivningsmönstren för män respektive kvinnor. Genom att analysera statistik för tre vanliga diagnoser för smärta respektive psykisk ohälsa och könsuppdela resultatet, kan diskussion föras i syfte att öka medvetenhet om genusskillnader och huruvida det har haft betydelse. Verksamheten ska under 2011 ta fram rutiner för hur ovan beskrivna analys kan genomföras. Mål: Vård och behandling i rätt tid Medicinsk bedömning för sjukskrivning ska, med beaktande av gällande vårdgaranti och prioriteringsregler, utfärdas snarast. Medicinsk bedömning ska kunna ske utifrån vårdgarantins tidsgränser ( dagar). Uppföljning av målet sker via landstingets mätning och rapportering till Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheten ska följa tillgängligheten månadsvis och på årsbasis. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 7

8 6. Områden att beakta i sjukskrivningsprocessen I verksamhetens utveckling av sjukskrivningsprocessen finns ett antal områden kopplat till God Vård (SOSFS 2005:12) som utgör en viktig bas i det arbetet. 6.1 Bemötande av patienter Liksom i all annan hälso- och sjukvård ska även sjukskrivningsprocessen präglas av respekt för människors lika värde, för den enskilda människans värdighet och för patientens medbestämmande. En väl avvägd bedömning förutsätter en bra dialog mellan patient och läkare och bedömningen ska så långt möjligt göras i samråd med patienten. Patientens uppfattning om sina besvär och vad de har för konsekvenser för hennes/hans förmåga till aktivitet och arbete är viktigt för läkarens slutliga bedömning. T ex bör eventuell sjukskrivningsgrad, möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter, färdsätt till och från arbetet och förebyggande åtgärder diskuteras. Relevant informationsmaterial ska finnas tillgängligt och patienterna ska informeras om vart de kan vända sig med synpunkter och eventuella klagomål. Lokala rutiner ska finnas för att uppfylla kraven på ett gott bemötande där genusfrågor särskilt ska beaktas. 6.2 Metoder för diagnostik, vård och behandling Lokala, dokumenterade rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas så att befintlig evidensbaserad kunskap används systematiskt, att ny kunskap tas in och omsätts i praktiskt handlande och att gammal kunskap utmönstras. Förändrade behov, nya metoder, ny teknologi och resurskrav ska kontinuerligt analyseras. Även om den vetenskapligt dokumenterade kunskapen om sjukskrivningens konsekvenser fortfarande är begränsad finns det dock studier som tyder på att långa sjukskrivningar har negativa effekter på de sjukskrivna. En strävan ska därför vara att handlägga sjukskrivningsärenden så effektivt som möjligt och att vidta åtgärder i ett tidigt skede i processen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd som består av övergripande principer och diagnosspecifika rekommendationer, är grunden vid varje bedömning av sjukskrivningsbehovet. Bedömningen är fortsatt individuell men avvikelser från rekommendationerna ska motiveras i det medicinska underlaget. 6.3 Kompetens Nätverket Nationell Försäkringsmedicinskt forum har tagit fram en definition av vad försäkringsmedicin är: Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 8

9 I sjukskrivningsprocessen ska försäkringsmedicinsk kompetens tillvaratas och kontinuerlig fortbildning ska säkerställas och evidensbaserad kunskap ska tillämpas korrekt. Det ska finnas rutiner som tillgodoser att den personal som är involverad i sjukskrivningsprocessen har den kompetens som krävs, dvs har kunskaper om försäkringsmedicin, gällande regelverk på området, konsekvenser av sjukfrånvaro och hantering av patientkontakter, inklusive krishantering, för att ett professionellt omhändertagande ska kunna erbjudas och adekvata ställningstaganden tas för den enskilde patienten. Det ska finnas lokala rutiner för hur nyanställd personal introduceras i hur arbetet med sjukskrivningsprocessen bedrivs, där det är särskilt viktigt med utbildning i det svenska försäkringssystemet vid rekrytering av personal från utlandet. Det ska även finnas rutiner för ansvar och befogenheter för respektive yrkeskategori som är involverad i sjukskrivningsprocessen: läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och övrig personal. Ett gemensamt förhållningssätt ska eftersträvas. Var och en som är involverad i sjukskrivningsprocessen ansvarar för att bevaka att egna kunskaper och färdigheter svarar mot kraven i tilldelade arbetsuppgifter. I sjukskrivningssammanhang är det huvudsakligen sex utbildningsområden som är aktuella; Försäkringsmedicin t.ex. socialförsäkringen, aktuella intyg och försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg (SOSFS 2005:29). Landstingets ledningssystem för sjukskrivningsprocessen. Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning (DFA-kedjan) i de medicinska underlagen. God vård (SOSFS 2005:12). Genuskunskap. 6.4 Samverkan och samarbete Sjukskrivningsprocessen ska styras av vad som är bäst för patientens medicinska tillstånd där Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har skilda roller. Hälso- och sjukvården står för att dokumentera diagnos, bedöma funktionsnedsättning till följd av diagnostiserad sjukdom, uppgivna arbetskrav och att bedöma arbetsförmåga till denna i ett medicinskt underlag medan Försäkringskassan fattar beslut om sjukpenning där det medicinska underlaget är ett av flera underlag som ligger till grund för beslutet. För rätt till sjukpenning måste också den nedsatta arbetsförmågan bero på funktionsnedsättningen p.g.a. sjukdom. En läkares bedömningar i ett medicinskt underlag innebär ingen ovillkorlig rätt till sjukpenning utan är ett underlag för beslut. För att underlätta samarbetet behövs en samverkan mellan myndigheter på organisatorisk nivå och enligt Socialstyrelsens övergripande principer har hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ett gemensamt ansvar för att glidning i sjukdomsbegreppet inte sker. Detta innebär att båda parterna har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål och att ansvarsfördelningen är tydlig. Insatser planeras tillsammans så att de koordineras. Rutin för avstämningsmöte tillsammans med patienten/försäkrade, försäkringskassan, arbetsgivare, facklig företrädare och företagshälsovård är ett exempel på en sådan insats/ samarbetsform. Det betyder också att om frågor uppkommer rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 9

10 Samarbetet internt inom sjukvården mellan de olika funktioner som bidrar i sjukskrivningsprocessen ska präglas av en gemensam vilja att arbeta för patientens bästa. 6.5 Riskhantering Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och bedöma risker som kan leda till vårdskada. I sjukskrivningsprocessen innebär vårdskada att sjukskrivningen vållar problem på så sätt att sjukdomstillståndet förvärras eller att tillfrisknandet och återgång i arbete försenas. Kartläggning av potentiella riskfaktorer ska göras och eventuella negativa konsekvenser och kontraindikationer ska beaktas. 6.6 Avvikelsehantering I sjukskrivningsprocessen handlar inträffade avvikelser om konsekvenser som rör patientsäkerhet och/eller rättssäkerhet. Det kan t ex handla om förlängda sjukskrivningar med passivisering som följd på grund av förseningar, brister i samverkan, icke korrekt underlag och/eller information som inte nått fram till rätt mottagare. Vid avvikelser ska landstingets övergripande rutin för avvikelsehantering följas. Avvikelser ska rapporteras i landstingets system för avvikelsehantering. 6.7 Försörjning av tjänster, produkter och teknik Sjukskrivningsprocessen ska, analogt med läkemedelsprocessen, ha ett kvalificerat processtöd i form av en Försäkringsmedicinsk kommitté. Denna ska ha som sin främsta uppgift att stödja landstinget att uppfylla kravet på god vård och bistå verksamheten i utvecklingen av sjukskrivningsprocessen. I avvaktan på administrativt stöd för elektronisk överföring av information används Försäkringskassans intyg i SystemCross moduler för intyg och lagras i databaserna. Tills vidare skrivs intygen ut på papper och skickas till Försäkringskassan. I det elektroniska systemet för informationsöverföring kommer Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd att integreras. Utvecklingen av stödet för elektronisk överföring av information till Försäkringskassan ska bevakas och de funktioner som utvecklas ska implementeras och tillämpas. En elektronisk överföring av det medicinska underlaget är ett utvecklingsområde som kommer att effektivisera sjukskrivningsprocessen eftersom det möjliggör en snabb och dubbelriktad kommunikation med Försäkringskassan. 6.8 Spårbarhet Enligt Patientdatalagen ska bedömningar och vidtagna åtgärder dokumenteras på ett sådant sätt att processen kan följas i alla led. Rutiner ska finnas för hur sjukskrivningar ska dokumenteras i journalen för att åtgärderna kring varje enskild patient samt ansvarig för respektive åtgärd ska kunna identifieras och spåras. Förutom de obligatoriska uppgifterna enligt Patientdatalagen ska journalen innehålla uppgifter om skäl/indikation för sjukskrivning, kontraindikationer, syfte, planerade insatser, planerad samverkan och avslut. Vid avvikelse från försäkringsmedicinskt beslutsstöd ska skälen särskilt dokumenteras. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 10

11 6.9 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring I kvalitetsarbetet med sjukskrivningar ingår uppföljning av målen för den interna sjukskrivningsprocessen. Uppföljning och egenkontroll kan till exempel avse sjukskrivningsmönster vad gäller kön och olika diagnosgrupper, antal långa sjukskrivningsfall, bemötande, effekter av tidiga insatser eller intygskvalitet mätt i antal begäran om komplettering från Försäkringskassan. IT-verktyg för uppföljning av sjukskrivningsmönster via journalsystem är under utveckling och den framtida elektroniska överföringen av medicinska underlag kommer att innebära att det ges ytterligare möjlighet att följa sjukskrivningsstatistik. Karlskrona den 21 december Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 11

12 7. Referenser: Sjukskrivning orsaker, konsekvenser och praxis. SBU Övergripande principer för sjukskrivning. Beslutsstöd i form av försäkringsmedicinska riktlinjer En del av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Socialstyrelsen december Sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården. Sammanfattning av Socialstyrelsens tillsynsprojekt Socialstyrelsen mars Alexandersson Kristina et al: Läkares arbete med sjukskrivning. Sektionen för försäkringsmedicin. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Karolinska institutet Rapport Styrande dokument: Hälso- och sjukvårdslag (HSL 1982:763). Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531). Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:29). Patientdatalagen (2008:355). Sekretesslagen (1980:100). Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10). Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälsooch sjukvården (SOSFS 2005:12). Lag (1962:381) om allmän försäkring 3 kap 7, 7b. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsen Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Landstingsstyrelsens direktiv utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Landstingets interna dokument om riktlinjer och rutiner för arbetet med sjukskrivningsprocessen. Nationella riktlinjer som är relevanta för utvecklingen av sjukskrivningsprocessen. Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 12

13 Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge 13

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen

Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen 1 Vägledning vid framtagandet av lokal handläggningsrutin för verksamhetens arbete med sjukskrivningsprocessen En gemensamt överenskommen lokal rutin för sjukskrivningsprocessen är enhetens kvalitetsinstrument

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan Beskrivning av ärendet I denna skrivelse redogörs för de kompetenskrav som ställs på verksamhetschefen för den medicinska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

för en säker sjukskrivningsprocess

för en säker sjukskrivningsprocess Sjukskrivningsmiljarden 2014 2015 för en säker sjukskrivningsprocess Fortsatt mål att förbättra sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Ledningssystem för Sjukskrivningsprocessen i Norrbottens läns landsting

Ledningssystem för Sjukskrivningsprocessen i Norrbottens läns landsting Ledningssystem för Sjukskrivningsprocessen i Norrbottens läns landsting Detta dokument är landstingets riktlinjer för arbetet med sjukskrivning. Riktlinjerna gäller även för landstingsfinansierad privat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm Resultat från en enkätstudie år 2012 och jämförelser med 2008 och 2004 Rapport 2013 Kristina Alexanderson Britt Arrelöv Catharina Gustavsson

Läs mer

Utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister Utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister Förutsättningar: Detta förslag är framtaget på uppdrag av försäkringsmedicinskt ansvarig och regional processledare för Sjukskrivningsmiljarden

Läs mer

Frågor och svar om sjukskrivningsmiljarden 2014-15

Frågor och svar om sjukskrivningsmiljarden 2014-15 2013-12-13 1 (28) Avdelningen för Vård och omsorg Cecilia Unge Frågor och svar om sjukskrivningsmiljarden 2014-15 Innehåll Frågor och svar om sjukskrivningsmiljarden 2014-15... 1 Bakgrunden till sjukskrivningsmiljarden...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun 2013 Datum och ansvarig för innehållet; 20140217 Christina Norlander Verksamhetschef SHV Kramfors Kommun Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5 Diagnosfördelning för antalet pågående sjukfall juni 2006, respektive juni 2009 nationell nivå Antal sjukfall per 1000 st försäkrade, både män och kvinnor. Källa Försäkringskassan DOA-register 12 11 10,6

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

1 BAKGRUND 2 SYFTE 3 MÅL. Sidan 1 av 5. Samtliga sjukvårdsförvaltningar Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Öijen

1 BAKGRUND 2 SYFTE 3 MÅL. Sidan 1 av 5. Samtliga sjukvårdsförvaltningar Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Öijen Ledningskansliet Version nr Diarie nr År/löp nr 2 10OLL684 2010 Sidan 1 av 5 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer för sjukskrivningsprocessen inom

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen

Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Välkommen till jämställda och jämlika sjukskrivningar hur når vi dit? 150924 Globen Seminarieprogram 13:45-15:00 - Tillbakablick jämställdhet och sjukskrivningsmiljarden. Ulrika Eklund, SKL - Genushanden

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård

Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2014-03-20 ALN-2014-0151.37 NHO-2014-0106.37 Sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård Dokumentationen inom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Värdegrunden 0SYKIATRINS DAG ./6%-"%2

Värdegrunden 0SYKIATRINS DAG ./6%-%2 0SYKIATRINS DAG Värdegrunden./6%-"%2 0SYKIATRISKA KLINIKEN INBJUDER DIG ATT LËRA MER OM PSYKIATRIN MED MÚJLIGHET ATT SE HUR VI HAR DET OCH STËLLA FRÍGOR &ÚRELËSNINGAR I 3 T /LOFSSALEN. A (ANSEGATAN "EGRØNSAT

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering ÖVERENSKOMMELSE - EN KVALITETSSÄKER OCH EFFEKTIV PROCESS 2016

Sjukskrivning och rehabilitering ÖVERENSKOMMELSE - EN KVALITETSSÄKER OCH EFFEKTIV PROCESS 2016 Sjukskrivning och rehabilitering ÖVERENSKOMMELSE - EN KVALITETSSÄKER OCH EFFEKTIV PROCESS 2016 2 En effektiv och kvalitetssäker process för återgång i arbete Den nya överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin

Läkaren, smärtan och sjukintyget. Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Läkaren, smärtan och sjukintyget Allm Med Fortbildn Nov 2015 Monika Engblom Med dr, Specialist i allmänmedicin Lärandemål läkarprogrammet T5 Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-21 Anita Segerslätt Lars Tengryd Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende

ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (2) 07-09-10 Handläggare: Barbro Trygg Tfn: 08-508 18 122 Farsta stadsdelsnämnd Hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Riktlinje Sjukskrivningsprocessen

Riktlinje Sjukskrivningsprocessen Riktlinje Sjukskrivningsprocessen Syfte Att skapa en bra och kvalitetssäkrad sjukskrivning. Mål Att med gemensamt förhållningssätt uppnå en patient- och rättssäker samt jämställd sjukskrivningsprocess.

Läs mer

Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik. Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist

Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik. Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Fördjupning: Juridik vid införande av välfärdsteknik Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare Informationssäkerhet, SKL Manólis Nymark, Jurist Agenda för dagen 11.00-12.15 Vilka juridiska frågor blir aktuella

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet för elevhälsans medicinska Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-30 Vår referens Kristina Ekman Enhetschef Kristina.Ekman@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler

MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler MAS Riktlinje för logghantering gällande hälso- och sjukvårdsjournaler Dessa riktlinjer är giltiga under projekttiden för införandet av Nationell Patientöversikt under 2013. 1(8) Innehåll Logghantering

Läs mer

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Arbetsprocess Denna vägledning har utformats av en arbetsgrupp med representanter från universitet med läkarutbildning

Läs mer

Välkommen. till förskrivarutbildning!

Välkommen. till förskrivarutbildning! Välkommen till förskrivarutbildning! Så här påverkas förskrivningsprocessen av patientlagen Vad säger juridiken, vad har förändrats, hur gör vi i Västmanland och vilket stöd ges på nationell nivå för att

Läs mer

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 SjukskrivningsNytt Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 Detta är årets andra nummer av Sjukskrivningsnytt, som riktar sig till Landstinget Kronobergs

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer