Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping"

Transkript

1 Uppföljning 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

2 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag. Uppföljningsmöte med vårdcentralen Bagaregatan på Landstingskansliet, Nyköping. Deltagare från vårdcentralen: Mona-Lisa Hägvide och Mimmi Bodingh. Deltagare från Hälsovalsstaben: Anna Berglin, Asghar Farahani, Per-Magnus Henriksson. Uppföljning

3 Fakta Indikatorer Kvinnor Män Utfall 2014 Antal listade individer st Andel listade personer 80 år och äldre 5,5 % CNI per person index 2,2 Antal besök per listad på vårdcentralen 2,9 st Andel av de listade som besökt vårdcentralen de senaste tolv månaderna 64 % Totalt antal besök exkl BVC, alla personalkategorier st Antal besök läkare exkl BVC st Antal besök sjuksköterska exkl BVC st Antal besök sjukgymnast (privata vårdgivare) st Antal besök psykolog/kurator exkl BVC st Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral) st Antal besök arbetsterapeut st Antal besök av läkare i SÄBO st Antal besök av läkare i hemsjukvård st Antal besök till läkare allmänmedicin (privata vårdgivare) 38 st Antal tolkbesök st Uppföljning

4 Frågor Fakta, frågor Vilka öppettider har vårdcentralen? Vårdcentralens öppettider vardagar Vilka eventuella tilläggsuppdrag har vårdcentralen? Säbo:St Anna,Lundagården och Betelhemmet. Distriktssköterskemottagning i Jönåker en fm/vecka. Det toala antal besök under 2014 var 384 st besök, varav 203 st sköterskebesök och 181 st provtagningar. Flyktingboende i Stavsjö med 150 boenden. Personal; bemanning och kompetens Bemanning: 7 allmänspecialister, 2 ST läkare, 1 AT-läkare, 6 dsk, 5 ssk, 6 usk, 4 med sekr, 2 kuratorer,1 psykolog, 4 sjukgymnaster och 1 arbetsterapeut. Under året började en dietist i verksamheten på 50%, anställd via paramedicin på Nyköpings lasarett. Rehab enheten hade under hösten en extra resurs inom sjukgymnastiken, i en överlappning inför en kommande pensionsövergång och på grund av en ökad efterfrågan av sjukgymnastik. För att möta den ökade efterfrågan av psykosocialt stöd anställdes under hösten en psykolog. Under hösten 2014 har en sjuksköterska och en undersköterska arbetat med hälsosamtal och provtagning med flyktingar på ett asylboende i Stavsjö. Under året har två allmänspecialister gått i pension varför vakanser uppstått. Dessa har täckts med tre allmänspecialister som gått i pension och vikarierat på timmar. Vi har flera bland personalen som arbetar deltid, har andra uppdrag, och/eller föräldraledighet mm. Inga hyrläkare har anlitats. Uppföljning

5 Bred kompetens finns inom verksamheten. Verksamheten har ett kompetens- och utvecklingsvänligt klimat för alla yrkesgrupper. Alla medarbetare har en individuell skriftlig kompetensutvecklingsplan. Stabil personalgrupp. Utmaningen under kommande år är vårt akuta rekryteringsbehov av ffa distriktsläkare och ST-läkare. Vi kan även behöva rekrytera distrikssköterska under kommande år. E-hälsa Vilka erfarenheter har ni av "Mina vårdkontakter"? Positivt att patienten lätt kan kontakta verksamheten och att man direkt kan kan maila svar till patienten. Verksamheten uppfattar att MVK fortfarande är okänt hos stora delar av befolkningen och att det är stora svårigheter för flertalet patienter att komma in på MVK, vilket innebär fler samtal i TeleQ. Vilka tjänster inom mina vårdkontakter är vårdcentralen ansluten till? Verksamheten har gett möjlighet för patienter att boka/avboka vissa besök till ssk/dsk via MVK. Detta har inte helt fungerat optimalt då "fel" bokningar uppstått. Övirga e-tjänster har varit receptförnyelser, möjlighet att se läkarintyg, förnya hjälpmedelskort samt att få kontakt med VC Hälsofrämjande och förebyggande arbete Hur ser det generella hälsoläget ut? Den psykiska ohälsan har ökat under året, en uppfattning är att det är en ökning framför allt bland unga människor. För att möte den ökade psykiska ohälsan har verksamheten under året anställt en psykolog. Antal äldre och multisjuka ökar allmänt i samhället som påverkar verksamheten med risk att flera med multiproblem sätts upp på väntelistor då förutsättningar med att kunna vara tillgängliga för att erbjuda läkarbesök inom 7-dagars regeln är i fokus från uppdragsgivaren. Uppföljning

6 Verksamheten arbetar aktivt med livsstilsfrågor och hälsosamtal för att påverka hälsoläget positivt. Verksamheten är för fjärde året i rad hälsodiplomerad. Beskriv hur arbetet med sörmlands hälsoprogram fungerar Ett givande uppdrag och verksamheten har aktivt arbetat med SHP. Vi har kallat 504 personer vilket motsvarar 100% i förhållandet till antal listade i åldersgruppen 40, 50 och 60-åringar. Deltagandet i SHP under 2014 var 56 % vilket får anses som en hög siffra. Samverkan Hur fungerar samverkan med kommunen? Vi har svårt att få helt koll på antal inskrivna i hemsjukvård, saknar tillgång till sådan "lista". Bra dialog med ssk/dsk i hemsjukvården och regelbunda samverkansmöte där samordningsköterska för multisjuka och äldre samt en allmänspecialist deltar. From 2015 har vi riktat en allmänspcecilist till multisjuka och äldre i hemsjukvården, "äldreläkare". Sköterskan i hemtjänsten kan ha direkt kontakt med läkaren och där läkaren deltar vid inskrivning i hemsjukvården, där SIP också upprättas tillsammans med sköterskan i kommunen. Verksamheten har ett "vårdgranne nummer" för att på det sättet prioritera samtalen från vårdgivare eller kommunen. Samverkan med kommunen kan alltid fortfarande förbättras. Verksamhetscheferna på vårdcentralerna har regelbundna möten med vård- och omsorgens chefer inom kommunen. Hur fungerar samverkan med sjukhuset? Samverkan med sjukhuset behöver förbättras och utvecklas. Rutiner finns men följs inte alltid. Vid avvikelser används avikelsehanteringssystemet Synergi samt personliga kontakter Uppföljning

7 PV har under året startat ett arbete för att utveckla samverkansformer dels i direkt patientarbete och i samvekansmöten med flera kliniker. Arbetet fortgår under Hur fungerar samverkan med övriga vårdgivare? Fungerar bra men ingen större verksamhet för oss. Udner året inlett god samverkan med en extern urolog i samma fastighet som VC Remisser skrivs emellanåt till externa vårdgivare och det fungerar i allmänhet bra. Hur fungerar samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen? Utmärkt. Bra och god samverkan via TRIS Vilka erfarenheter har mottagningen av samarbetet med tolkförmedlingar/tolkar? Fungerar i stort sett bra. En hel del telfontolkningar, vilket inte är optimalat men har fungerat tillfredställande. Enstaka tolkar med sämre kvalitet och fungerat mindre bra. Svårt att få tag i tolkar för alla språk. Stora brister att få tolkaning för Tigrinska. Kontakten med tolkförmedlingen Semantik rent administrativt fungerar det mycket bra. Enkelt och bra system på nätet. Snabb återkoppling Antal tolkbesök var 104 st registrerade under 2104 Rehabilitering Beskriv pågående/genomförda insatser för en förbättrad sjukskrivningsprocess för kvinnor och män Rehabkoordinatorn är aktiv och drivande i vårt interna rehabteam för sjukskrivna. Regelbunden information/utbildningsinsatser sker av rehabkoordinator för all berörd personal. Vi följer uppdragsbeskrivningar och utvecklas i ständig dialog och samarbete kring patienten. Vi har dessutom väl förankrade rutiner när det gäller sjukskrivningsprocessen. Aktivt deltagande varje termin i nätverksträffar för rehabkooridnatorer.rehabkoordinatorn deltar i årliga utbildningsdagar som FK/AF håller. Utbildning av AT-läkare i rehabiliteringsfrågor. Uppföljning

8 Antal sjukskrivna under 2014 var 292 unika individer Beskriv rehabkoordinatorns nytta för vårdcentralen. Beskriv motsvarande för sakkunnig läkare i sjukskrivningsprocessen. Rehabkoordinatorn är "spindeln" i nätet i TRIS arbetet. Samordnar arbetet och alla möten med såväl interna som externa aktörer. Rehabkoordinatorn är ett ovärderligt stöd för patienten och den sjukskrivande läkaren. En viktig del är givetvis också en bra samverkan med kollegor på VC, FK, AF och kommunens enheter. Beskriv övriga aktiviteter ni genomfört inom arbetet med en fungerande sjukskrivningsprocess Regelbundna möten med sjukskrivande läkare och TRIS teamet Rehabkoordinatorn planerar fortsätta ett aktivt och drivande arbete i rehabiliteringsfrågorna på Vårdcentralen. Verksamheten planerar regelbundna utvecklingsdagar för både TRIS- och rehab-teamet varje år samt utbildning för läkargrupen med hjälp av FK/AF. Verksamhetsutveckling Hur används resultatet från patientenkäten? Vi följer upp resultaten vid vårdcentralsmöten/apt, läkarmöten och planeringsdagar.bemötande och tillgänglighet är ständigt aktuellt! Vilka utvecklingsområden finns för verksamheten? Vi måste vara ännu mer aktiva med rekrytering för att även framöver kunna ge våra patienter en god och säker vård. Arbeta med en attraktiv verksamhet för såväl för våra listade. som för vår personal. Att bibehålla våra som listade patienter. Arbeta för en bra arbetsmiljö för att behålla den kompetena personalen, nöjd personal ger nöjd patient. Uppföljning

9 Utvärdera och fortsätta utveckla rollen för läkaren för multisjuka och äldre inom hemsjukvården. Verksamheten ska fortsätta utveckla arbetet med specialistmottagningarna, med ansvariga sjuksköterskor för diabetes, hjärtsvikt, KOL-astma och njursvikt. Utveckla möjlighet för Webbtidbokning för patienterna, hos fler vårdgivare inom verksamheten. HBT certifiering och utveckling av bemötande av HBT pesoner Fortsätta utveckla vårt omhändertagande och alternativa lösningar för det ökande antal personer med psykisk ohälsa och behov av samtalsstöd. Fortsatt det knepiga arbetet med att kunna erbjuda "akuta tider" och möjligheten att ta hand om multisjuka äldre samt kroniker. Hitta ett säkert omhändertagande av patienter med DOAK-läkemedel innan vi får tillgång till ett optimalt register för dessa. Fortsatt utveckling av Rehabenhetens verksamhet och arbetet med bland annat olika gruppverksamheter inom livsstilsfaktorer, balans, stressgrupper, sömn grupper, ACT-grupper och fallprevention. Beskriv kort hur ert ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ser ut (SOSFS 2011:9)? Verksamheten följer gällande rutiner för landstinget. Rapporterar i Synergi och deltar i årlig patientsäkerhetsrond. Patientnämnds- och Lex Maria- ärenden tas med respektive vårdgivare och yrkesgrupp i ett lärande syfte samt regelbunden information ges på APT och basenhetsråd. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet och patientsäkerhet. Vi har stående punkter på agendan vid APT, ledningsgruppsmöten och basenhetsråd. Hur använder vårdcentralen kvalitetsregister för att utveckla verksamheten? Uppföljning

10 Vi registrerar i demensregister, NDR, SweDem, Senior Alert, BOA (bättr omhändertagande av patienter med Artros) Luftsviktsregistret och Risk svikt, hjärtsviktsregister. Genomgång årligen av registreringar i kvalitetsregister sker med berörda i personalgruppen hur året sett ut och väljer ut områden som vi jobbar mer med och utveckla. Övrigt Beskriv kortfattat er senaste vårdhygieniska egenkontroll samt ange när den senaste hygienronden genomfördes Hygienrond genomfördes våren 2014, hänvisar till protokoll som Hälsoval erhållit. Egenkontroll , följt upp och åtgärdat de påpekande vi fick i samband med hygienrond Ersätting för socioekonomi Verksamheten har inte fått någon socioekonomisk ersättning per område under Vi har fått en ersättning efter CNI index på kr under Vårdcentralen har under 2014 anställt en psykolog för att möta den ökade psykiska ohälsan och möjligöra ökat antal tider för samtal. Kuratorer har KBT kompetens. Under hösten 2014 har två kuratorer genomfört ACT-utbildning för att kunna erbjuda gruppbehandlingar med ACT-metoden. Vi har också öppnat upp under året för att disktrikssköterskor kan ta uppdyk och kunna ta krissamtal då väntetiden till kuratorerna varit hög innan psykologen anställdes hösten-14. På planeringsdagen i september 2014 hölls ett workshop/utbildning i jämlikhet/ månfald och HBT frågor. Beskriv samordningssjuksköterskans arbete och hur mycket tid som är avsatt för funktionen Verksamheten har kommit igång under Utvecklingen av verksamheten och rollen för samordningssköterskan fortsätter under Samordningssköterskans arbete ses som ett viktigt arbete och främjar samarbetet mellan sjukhuset och kommunen. Samverkan med hemsjukvården Uppföljning

11 har utvecklats under året. Samordningssjuksköterska har varit en viktig person för patientens "ingång" till vårdcentralen och skapat trygghet för dessa patienter. Samordningssköterskan har varit ansvarig för läkemedelsgenomgångar och varit involverad i SIP-arbetet samt deltar i regelbundna möten mellan läkare och hemsjukvårdens sköterskor. I arbetet ingår också att analysera rapporter om återinskrivna patienter samt att ta kontakt via telefon med personerna. Kontakten med samordningssköterskan har skett via telefon till sekreterare som bokat att samordningssköterskan ringt upp patienten. Kontaktvägen kommer att ses över och förbättras under Tiden som avsatts för samordningsköterskans arbet har varit omkring 3 timmar per vecka i uppstartsfasen. Tiden kommer att ses över för att möjliggöra mer tid för uppdraget under kommande år. Under 2014 har samordningsjuksköterskan genomfört en 7,5 hp fortbildning inom ämnesområdet för samordningssköterskor. Vad skulle behöva utvecklas för att bättre uppnå en jämlik och jämställd vård? Planerar att under 2015 öka kompetensen om HBTQ- frågor och genom RFSL utbilda medarbetare för att verksamheten skall bli HBT-certifierad. Verksamheten har påbörjat ett arbete med att ansöka/starta en familjecentral och integrera vårt BVC till en familjecentral. Uppföljning

12 Mer kompetens behövs för personalen både när det gäller kulturella aspekter och etnicitet som kompetens kring asylfrågor. Uppföljning

13 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård VC Bagaregatan klarar målet kring andel registrerade diabetiker i NDR. VC Bagaregatan ligger nära de övriga av diabetesrådets uppsatta mål bortsett från fotstatus där det finns förbättringspotential. VC Bagaregatan når läkemedelsribborna kring total antibiotikaförskrivning samt andel PcV av luftvägsantibiotika. VC Bagaregatan har ökat andelen vaccinerade mot säsongsinfluensan. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå NDR NDR Antal registrerade diabetiker i Andel registrerade diabetiker i Andel patienter som når mål för HbA1c, NDR Andel patienter med typ-2 diabetes som når mål för blodtryck, NDR Andel av de till NDR inrapporterade diabetespatienterna där uppgift om längd och vikt och/eller BMI finns registrerad Andel kostbehandlade patienter som når mål för HbA1c, NDR Andel genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos diabetespatienter 411 st 425 st 478 st 88,2% 96% minst 90 % 89,9 % 88,4 % 88,4 % 90% minst 90 % 70% 69% 66% 98% 100% 97% 94% 82% 85% 94% 87% >95% 94% 60% 80% 83% minst 95 % listad Antal demensdiagnoser per Uppföljning

14 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Andel registrerade patienter med demens i SveDem Antal registrerade patienter med demens i SveDem Total antibiotikaförskrivning per 1000 listade Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn Har vårdcentralen under året tagit ut individuell förskrivning per läkare och fört en dialog kring detta? (ja/nej) 6 st 16 st 25 st max % 76% 83% 80 % Ja Ja Ja Hjärtsvikt, antal slutenvårdstillfällen per 1000 listade, år Andel av vårdcentralens listade 65 år och äldre som erhållit vaccination mot säsongsinfluensa 42 % 48 % 55 % Antal spirometrier per listad (Astma/Kol) Uppföljning

15 Vård i rimlig tid VC Bagaregatan klarar målen för telefontillgänglighet och besökstillgänglighet. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Telefontillgänglighet 99,9 % 99,9 % 100 % 90 % 90 % Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Patientupplevd telefontillgänglighet 99% 98% 97% 91% 85 % 97% Patientupplevd väntetid 77 % Uppföljning

16 Jämlik vård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Har vårdcentralen skriftliga rutiner i enlighet med landstingets vårdprogram för våld i nära relationer? (ja/nej) Har vårdcentralen tillräcklig kunskap att bemöta personer med HBT-identitet? (ja/nej) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Uppföljning

17 Säker vård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året? (ja/nej) Ja Ja Antal patienter som fått läkemedelsgenomgång 490 st 436 st Uppföljning

18 Effektiv vård Den uppmätta kontinuiteten till läkare ligger högre än snittet för länet. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Samma läkare vid besök 52% Kontinuitet avseende läkarkontakt 39,1 % 31,1 % 29,9 % 27,4 % Förtroende för läkaren 86 % Levnadsvanor som tagits upp vid läkarbesök Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk (DV 113) Rådgivande samtal om fysisk aktivitet (DV 132) Rådgivande samtal om alkoholvanor (DV 122) Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor (DV 143) 42% 92 st 129 st 176 st 96 st 199 st 193 st 20 st 20 st 23 st 106 st 145 st 155 st Antal förskrivna FaR (DV 200) 177 st 124 st 95 st Andel listade som ordinerats fysisk aktivitet på recept Är vårdcentralen hälsodiplomerad? (ja/nej) 1,43% 1% 0,74% Ja Ja Ja Uppföljning

19 Patientfokuserad vård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Rekommendera mottagningen 87 % Behov av hälso- och sjukvård tillgodosett Patientupplevd vård/behandling, helhetsintryck Antal ärenden till patientnämnden 81 % 98 % 14 st 14 st 18 st Uppföljning

20 BVC VC Bagaregatan når alla Barnhälsovårdens mål förutom när det gäller hembesök till förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar. Att öka antalet hembesök är ett utvecklingsområde. Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Andel förstagångsföräldrar som fått hembesök Andel flergångsföräldrar som fått hembesök Andel av alla BVC-barn som gjort BOEL-test Andel av alla BVC-barn som gjort språktest Andel av alla BVC-barn som gjort syntest Andel av alla BVC-barn som gjort hörseltest Andel av alla BVC-barn som fått MPR-vaccination Andel av alla BVC-barn som fått pneumokockvaccin Andel mödrar som besvarat EPDS-formulär 95 % 97 % 85 % 95 % 98 % 96 % 58 % 80 % 100 % 99 % 100 % 100 % 98 % 99 % 100 % 100 % 98 % 99 % 100 % 100 % 98 % 99 % 100 % 100 % 96 % 100 % 100 % 100 % 99 % 98 % 99 % 99 % 80 % Andel 5-6 års besök 100% 100% Antal besök per 0-åring hos sjuksköterska Antal besök per 1-åring hos snitt 12,8 besök snitt 8 besök Uppföljning

21 Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå sjuksköterska Antal besök per 2-5 åring hos sjuksköterska snitt 1 besök Uppföljning

22 Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Har årligt uppföljningsmöte med kommunen skett om insatser i den kommunala hälso- och sjukvården? (ja/nej) Ja Ja Ja Finns namngivna ansvariga läkare för såväl uppdrag i särskilt boende som hemsjukvård? (ja/nej) Ja Ja Antal genomförda SIP (Samordnad individuell plan) enligt KVÅ kod UV st 65 st Uppföljning

23 Rehabilitering Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Antal individer sjukskrivna mer än 28 dagar på vårdcentralen Antal upprättade rehabplaner under året Antal sjukdomsförebyggande möten under året Upprättade rutiner för sjukskrivningsprocessen Antal genomförda behandlingsserier KBT Antal genomförda behandlingsserier MMR 45 st 113 st 138 st 22 st 27 st 2 st 2 st 0 st Ja Ja Ja 29 st 52 st 29 st 0 st 0 st 0 st Uppföljning

24 Miljö Indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Sörmland Acceptabel nivå Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller miljöfrågor? (ja/nej) Är vårdcentralen miljöcertifierad? (ja/nej) Ja Ja Ja Nej Ja Ja Uppföljning

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2014 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Mariefred

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Mariefred Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Smeden Eskilstuna

Uppföljning Smeden Eskilstuna Uppföljning 2016 Smeden Eskilstuna Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Oxelösund

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Oxelösund Uppföljning 2014 Vårdcentralen Oxelösund Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Strängnäs Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Centrum Flen

Uppföljning Centrum Flen Uppföljning 2016 Centrum Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Uppföljning 2014 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Torshälla

Uppföljning Vårdcentralen Torshälla Uppföljning 2015 Vårdcentralen Torshälla Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2016 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Vingåker

Uppföljning Vingåker Uppföljning 2016 Vingåker Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2015 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Strängnäs

Uppföljning Vårdcentralen Strängnäs Uppföljning 2016 Vårdcentralen Strängnäs Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Unicare Strängnäs

Uppföljning Vårdcentralen Unicare Strängnäs Uppföljning 2016 Vårdcentralen Unicare Strängnäs Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Uppföljning 2014. Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning 2014. Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Centrum Flen

Uppföljning Centrum Flen Uppföljning 2015 Centrum Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Mariefred

Uppföljning Vårdcentralen Mariefred Uppföljning 2015 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2016 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Malmköping

Uppföljning Vårdcentralen Malmköping Uppföljning 2015 Vårdcentralen Malmköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Flen

Uppföljning Vårdcentralen Flen Uppföljning 2016 Vårdcentralen Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2016 Stadsfjärden Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Gnesta

Uppföljning Vårdcentralen Gnesta Uppföljning 2015 Vårdcentralen Gnesta Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2015 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Uppföljning Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Uppföljning 2015 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Uppföljning Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Uppföljning 2015 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Malmköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Malmköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Malmköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Mariefred 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Strängnäs Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Strängnäs

Kvalitetsbokslut VC Strängnäs Kvalitetsbokslut 2011 VC Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Strängnäs 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2015 Stadsfjärden Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport... Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall rapporteras...3

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Torshälla 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2016

Bilaga Uppföljning 2016 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2016 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet... 6 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund Kvalitetsbokslut 2011 VC Oxelösund Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Trosa Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Gnesta Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Gnesta 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Verksamhetens

Läs mer

7. Uppföljning och rapportering. Primärvårdsprogram 2016

7. Uppföljning och rapportering. Primärvårdsprogram 2016 1 (6) 7. Uppföljning och rapportering Primärvårdsprogram 2016 2 (6) 7. Uppföljning 7.1 Inledning Kvalitetsuppföljning, medicinsk revision, verksamhetsdialog och övrig analys av data från verksamheten,

Läs mer

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-01-25 LS-LED10-742 10 Prislista för hälsoval 2011 Landstingsstyrelsen beslutar 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Ej deltagande i beslut Magnus

Läs mer

Årsrapport 2015 Hälsoval Västerbotten

Årsrapport 2015 Hälsoval Västerbotten Årsrapport 2015 Hälsoval Västerbotten Uppföljningen av uppdraget för Hälsoval Västerbotten följer den uppföljningsplan som landstingsstyrelsen fastställt för 2015 Det samlade resultatet som redovisas omfattar

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 1 (9) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 2 (9) Med utgångspunkt från innehållet i den genomgripande förändringen av Primärvårdsprogram och Regelverk gällande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2017

Bilaga Uppföljning 2017 Diarienr 1 (8) Bilaga Uppföljning 2017 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Skiftinge Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Trosa Kvalitetsbokslut Vårdcentralen Trosa Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen City Eskilstuna Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. VC Fröslunda

Kvalitetsbokslut 2011. VC Fröslunda Kvalitetsbokslut 2011 VC Fröslunda Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar i primärvård. LMG-ribba 2012 och kriterier för att nå ribban

Läkemedelsgenomgångar i primärvård. LMG-ribba 2012 och kriterier för att nå ribban D I A R I E N R Till Hälsoval för vidarebefodran till Verksamhetschefer vid samtliga vårdcentraler i Sörmland Utarbetat av Ruth Lööf och Marie Portström, Läkemedelskommittén Läkemedelsgenomgångar i primärvård

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2018

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2018 Bilaga 4, Krav- och kvalitetsbok 17RS6627 Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2018 Beslutad av RS 2017-12-12 1 (12) Uppföljning av God vård mm Uppföljning målrelaterad ersättning Övrig uppföljning

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010 04 20 Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010-05-19 1 Aktuella ansökningar Hofors (Åsas Bemanning vi väntar på kompletterande uppgifter) Gävle (Praktikertjänst, planerad driftstart den 1/9) Hudiksvall

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Specificering av ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2013

Specificering av ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2013 Specifikation 1 (7) Specificering av ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2013 En del i krav- och kvalitetsboken Hälsovalskansliet Beslutsunderlag 2 (7) 2012-05-31 0.9 Inledning

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Flen

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Flen Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen

AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen AKUTTEAM I PRIMÄRVÅRDEN Mönsteråsmodellen Maria A Hilberth Verksamhetschef Mönsterås Hälsocentral 121127 Mönsterås Hälsocentral Ca 8 600 listade patienter Storlek 6 av 27 offentliga HC Ca 40 medarbetare

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Malmköping Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2016

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2016 Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2016 PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2016 Landstingsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom

Läs mer

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2017

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2017 Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2017 PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2017 Landstingsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom

Läs mer

Vårdval Västernorrland Uppföljning, bilaga 1. Primärvård Rev 2016

Vårdval Västernorrland Uppföljning, bilaga 1. Primärvård Rev 2016 Vårdval Västernorrland Uppföljning, bilaga 1 Primärvård Rev 2016 1 1. Uppföljning 1.1 Inledning Den uppföljning som Landstinget arbetar med inom Vårdval Västernorrland delas upp i löpande och fördjupad

Läs mer

Verksamhetsresultat årsrapport 2012

Verksamhetsresultat årsrapport 2012 Verksamhetsresultat årsrapport 2012 Vårdval Norrbotten Landstingsdirektörens stab BILD 1 Antal listade per vårdcentral 31/12 2012 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Harads Björknäs Sensia Landstingsdirektörens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-12-01 Vårdcentralen Löddeköpinge Klinik Kävlinge Ort Kerstin Ermebrant och Ulf Eklund Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Bilaga 4, Krav- och kvalitetsbok 15RS5982, version 3 Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2016 Beslutad av RS 2015-12-02 1 (11) Uppföljning av God vård mm Uppföljning målrelaterad ersättning Övrig

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål 2013 i Primärvårdsprogrammet

6.3 Precisering av Kvalitetsmål 2013 i Primärvårdsprogrammet Version 2013-04-23 1 (8) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål 2013 i Primärvårdsprogrammet Enligt beslut i Landstingsstyrelsen 148 /12 samt beslut LS 322/12 gällande reviderade kvalitetsmål och ersättning 1

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer