Kvalitetsbokslut 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Gnesta 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation... 4 Tillgänglighet... 5 Medicinska resultat... 6 Patientsäkerhetsresultat... 9 Patienterfarenheter Förbättringsarbete Forskning och utbildning Aktiviteter Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

3 Inledning Vi har haft enormt hög tillgänglighet. Både att komma i kontakt med vårdcentralen samma dag och att få läkartid inom 7 dagar. Över 200 samtal per dag vissa dagar per vecka innebär att många har behov av vård och/eller råd. Under året hanterade vi över 1500 fler samtal än föregående år. Totalt innebar detta samtal (!) Behovet av att komma i kontakt med vårdcentralen ökar ständigt. Dessutom är många av våra besökare utomlänspatienter, året om och inte bara under sommaren. De vill väldigt gärna lista sig hos oss, men i dagsläget är det inte möjligt. Många av våra listade lider av psykisk ohälsa och vi hade även detta år störst antal sjukskrivna i länet, just på grund av den alltmer ökande psykiska ohälsan och/eller i kombination med värk. Vi är nöjda med hur vi har tagit omhand våra listade och utomlänspatienter, särskilt när det gäller den akuta vården. Som vårdcentral en bit från lasarettet kommer det mesta till oss och vi avlastar sjukhusen traditionellt sedan många år. Det vi är mindre nöjda med är att vi inte ersätts för alla dessa insatser fullt ut. Avståndsersättning finns, men är inte tillräckligt. Samtliga besök borde till exempel ersättas under hela året. Ovanstående har inneburit en hög bemanning i telefon samt en mängd inhyrda läkare för att täcka behovet. Dessutom har den alltmer växande livsstilsmottagningen tagit tid i anspråk, utöver alla andra spetsfunktionsmottagningar. Då politiker har beslutat om hälsofrämjande satsningar i Sörmland - uppfattar vi det som att vi gör rätt oavsett ekonomiska marginaler. Kan vi förebygga ohälsa, sparar vi på längre sikt en hel del onödigt lidande och vårdkonsumtion både på sjukhus och på vårdcentral. Andra satsningar är arbetet med minnesutredningar. Då kommunen sviktade utförde vi även uppföljningar, som egentligen är kommunens åtagande. Vi har också satsat på samordnade individuella planer och utfört fler hembesök. Allt i linje med äldresatsningen, men har förstås krävt resurser. Vi har under året arbetat mycket med våra rutiner och patientsäkerhetsarbetet. Listade och andra som besöker oss är mycket nöjda med oss och här är alla välkomna! Faktaruta Fakta Utfall 2013 Omsättning Antal anställda Antal läkarbesök Antal listade 38 mnkr 48 st st st Verksamhetens uppdrag Tillsammans, med arbetsglädje och helhetssyn, ska vi utveckla en hälso-och-sjukvård av hög klass för ett gott liv (Visionen för Hälso- och sjukvården i Sörmlands Landsting) Primärvården utgör ett nätverk för den enskilde vårdbehövande individen. Genom Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

4 samverkan, såväl internt/externt i primärvården och i samverkan med kommuner och andra aktörer, skapar vi en god och säker vård med rätt kvalitet för Sörmlands invånare. Gnesta vårdcentral är en av 17 landstingsdrivna vårdcentraler i länet och har en bred anläggningsyta i glesbygdsform. Vårdcentralen är den naturliga vårdgivaren för patienten och tillgodoser invånarnas behov av grundläggande medicinsk vård och behandling, omvårdnad, rehabilitering och verkar även i förebyggande/hälsofrämjande syfte. Vård på lika villkor innebär att patientens behov och förutsättningar, alltid är i fokus och att den som har störst behov av hälso- och sjukvård ges företräde Hälsofrämjande fokus i mötet med våra besökare och är en naturlig del i vårt arbete. Livsstilsmottagning är en framgångsfaktor. Arbetet kring rehabiliteringskedjan TRIS (tidig rehabilitering i samverkan), gör att vi minskar ohälsotalet i vår kommun. En förutsättning är det goda samarbetet vi har med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och arbetsgivare m.fl. Minnesutredningar är ett annat fokus, där vi tillsammans med kommunen upptäcker/förhindrar/behandlar olika demensproblematiker. Läkare, distriktssköterska och arbetsterapeut arbetar i team kring dessa frågor. Samordningssköterskan är implementerad under året och är en framgångsfaktor för de äldre i kommunen. Rollen är en koordinerande funktion och är den naturliga fasta vårdkontakten för den äldre med mångfaldiga behov. Detta minskar till exempel onödiga återinläggningar på sjukhus. Vårt fokus är bland annat de äldre och hur vi kan förbättra vårt omhändertagande genom bland annat bättre vårdplanering i samverkan med både kommun och sjukhus. Samordnad individuell plan (SIP) bör alla sjuka äldre ha och det är vårt mål. Vi försöker därmed minska slutenvårdskonsumtion och återinläggning på sjukhus. Vi använder kvalitetsregister i arbetet med de äldre. SveDem för demens, Senior Alert för riskbedömning (avseende fall, nutrition, trycksår och munhälsa) och kommunen använder det Palliativa registret (i livets slut). Vi utför läkemedelsgenomgångar (LMG) för att minska olämpliga läkemedel till de äldre. Nämnda områden har SKL (Sveriges kommuner och landsting) nationellt ställda mål kring, vilka vi försöker uppnå genom samarbete med kommunen. Organisation Vårdcentralen är belägen centralt i Gnesta och fastigheten ägs av en privat hyresvärd. I samma hus finns två äldreboenden och ett tredje är beläget i Björnlunda en och halv mil utanför Gnesta. Ytterligare en mil bort ligger vår distriktssköterskemottagning i Stjärnhov. Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

5 I organisationsschemat ovan beskrivs Gnesta Vårdcentrals organisationsbild. Verksamhetschef Ingrid Krona är direkt underställd Aina Nilsson, divisionschef för Primärvård. Till verksamhetschefen finns en medicinsk rådgivare dr Vasil Pema. De två enheterna har en verksamhetssamordnare. Båda dessa ingår i den lokala ledningsgruppen, tillsammans med representanter från andra yrkesgrupper samt den medicinska rådgivaren. I vårdenheten ingår även en distriktssköterskemottagning i Stjärnhov. Vi har hög kompetens inom samtliga yrkeskategorier och är välbemannade. Tillgänglighet Återigen har vi varit gröna och tillgängliga enligt vårdgarantins att komma i kontakt med vårdcentralen samma dygn och få tid till läkare efter bedömning av sjukvården. Vi har hög bemanning i vårt rådgivningssystem TeleQ och det enda problemet är när det är brist på antal läkartider till förfogande. Det är enormt stressigt att sitta i telefonrådgivning, om än värre när det till exempel saknas läkartider. Inhyrda läkare kostar för mycket, men har ibland varit den enda lösningen vid högt tryck i TeleQ. Vi har aldrig nekat någon läkartid som har bedömts ha behov av läkarunderökning. Detta skapar också en enorm stress för de läkare som då ibland blir överbokade med patienter. Nationella patientenkäten visade som tidigare år att man inte är helt nöjd med tillgängligheten per telefon (!?), trots 100% tillgänglighet i TeleQ. Vi tror att detta står för att man hellre vill ha en direkt kontakt med en livs levande person, istället för vårt uppringningssystem. En annan förklaring kan ju också vara att vi inte har öppet dygnet runt för telefonkontakt (även om man kan ringa in och få en utringningstid påföljande dag). I mätningen är hälften (170 st svarade av 300 utskickade enkäter) är mycket nöjda eller nöjda med telefontillgängligheten. De upplevde också att de hade möjlighet att påverka tid och dag för ett eventuellt besök samt även vilken läkare man önskade träffa. Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

6 Medicinska resultat Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

7 Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

8 Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

9 Patientsäkerhetsresultat Under årets patientsäkerhetsrond konstaterades att vi endast har haft 27 st avvikelser rapporterade av eller till Gnesta VC. 11 st av dessa är "interna avvikelser" och handlar om bemötande/kommunikation och förväntan som inte motsvarar det medicinskt korrekta. Annars handlar de flesta som vi skickar iväg om informationsöverföring och/eller läkemedelslistor som inte stämmer vid utskrivning från sjukhus. Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

10 De patientnämndsärenden som inkommit under året handlar om bemötande och brister i kommunikationen och förväntningar som ej motsvarar vad vården erbjuder. Några var bland annat missnöjda med att vi stängde möjligheten till sjukgymnastledd bassängträning. En annan handlade om handläggning av andningsbesvär och en tredje handläggning av misstänkt Borreliainfektion. Den fjärde handlade om en överviktsproblematik, där vi inte kunde motsvara de förväntningar patienten hade. Totalt 4 st ärenden, där alla har varit nöjda med de svar och förklaringar som funnits. Ett IVO ärende under året, där patient inte var nöjd med hela handläggningen av hans besvär. Ville bland annat få saker strukna ur sin journal och ytterligare undersökningar som inte bedömdes vara befogade. Ärendet lades ned och ingen åtgärd krävdes vidare. Ett Lex Maria ärende på grund av suicid. Enligt analys kunde vi konstatera att vi inte hade kunnat förhindra detta självmord. Höstens punktprevalensmätning under 2013 visade förbättringsområden avseende att använda handskar och platsförkläde på ett korrekt sätt, korrekt arbetsdräkt och att inte bära ringar/klockor/armband. Vi är tyvärr sämre än den tidigare vårens mätning med 10%. Vi når endast 50% år 2013 och landstingets mål är 80% (!) Vi har ägnat stora delar av 2013 åt att redigera och/eller skapa bättre rutiner och öka vår patientsäkerhet. Ett kvalitetsledningssystem är under uppbyggnad. Patienterfarenheter Utöver patientnämndsärenden kom ett par klagomål under året. Även här berör det bemötande och/eller att vården inte uppfyller de förväntningar som patienter har. Vi lyssnar alltid noga på sådana klagomål och försöker besvara dem så gott vi kan. Om patienter har förslag på förbättringar som är realistiska, tar vi gärna till oss dem. I den nationella patientenkäten värderade de 170 som svarade (av 300 utskickade) att vi är mycket duktiga på att lyssna (96%) in patienters behov och frågor. De upplevde också att vi arbetar utifrån stor respekt och med hänsyn när vi träffar våra patienter. 77% upplevde att vårt bemötande i stort var utmärkt och/eller mycket bra, vilket är en ökning jämfört med tidigare mätningar. Ytterligare 20% ansåg att bemötandet var bra. Tillsammans blir ju detta 97%, vilket är mycket bra! Våra besökare har stort förtroende för Gnesta Vårdcentral (93% utmärkt och mycket bra) och de flesta kan rekommendera vår mottagning till andra (96%). Förbättringsarbete Vi har under arbetat med våra rutiner och patientsäkerhetsarbetet. Ett kvalitetsledningssystem är uppbyggt, om än inte klart. Vi klarade dessvärre inte vårt mål angående fördjupade läkemedelsgenomgångar. Endast en handfull blev det. Däremot har vi gjort många (131) förenklade läkemedelsgenomgångar. Här finns säkerligen ett mörkertal, då det är beroende på om kodning använts. Kvalitetsparametrar som gäller livsstilsmottagningen är en framgångsfaktor. Många fler åtgärder och resultat kring psykisk hälsa, övervikt, tobak, motion och alkohol jämfört med tidigare år. Vi har medvetet satsat på dessa frågor. Vi har också startat fler gruppverksamheter kring stress, återhämtning, sömn och smärta. Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

11 Ett annat förbättringsområde är minnesutredningar. Vi gjorde hela 27 utredningar och följde dessutom upp 25 av dessa (!) Detta har lett till förbättrad situation för både patient och anhöriga. Vi utförde runt 100 kognitiva behandlingsserier (KBT) och upprättade rehabplaner på samtliga sjukskrivna. Vi la också extra krut på att få till sjukskrivningsförebyggande möten. Två multimodala behandlingsserier (MMR) lyckades vi äntligen få till, där tvärprofessionella yrkeskompetenser gemensamt behandlar en till exempel sjukskrivning eller en patient med stora komplexa behov av flera yrkeskompetenser utifrån ett speciellt sätt att planera/samordna. Forskning och utbildning Vi avslutade projektet "Hälsosamt åldrande" (också kallat 60+), vilket var mycket uppskattat. Egentligen fortsatte arbetet i den ordinarie verksamheten (livsstilsmottagningen), om än i mindre omfattning. Dessutom var vi pilot i Sörmlands Hälsoprogram (erbjudande av hälsoundersökning för 40, 50, 60 åringar) och fick ett stort gensvar på de inbjudningar vi skickade ut som pilot. En av våra ST läkare har under året gjort sitt forskningsarbete kring Borrelia utredning och provtagning kring detta. Det var mycket intressant att höra när denna läkare föreläste om hennes forskningsresultat. Vi konstaterade att vi många gånger tar onödigt många Borreliaprover utan anledning. Chlamydiastudie avslutades. Det var två ST läkare från Mariefreds vårdcentral som gjorde sitt forskningsarbete kring huruvida vi eventuellt missar Chlamydia infektioner när patienter (särskilt unga flickor) söker för urinvägsbesvär. Vi var en av de vårdcentraler som deltog i studien och det visade sig att mörkertalet inte alls var så stort som det befarades. Symtombild och anamnes är det viktiga parametrarna, utöver urinprov. Aktiviteter 2014 Aktiviteter TeleQ prioriteras! Nationella patientenkäten Friskare befolkning Word of mouth Samordnat medicinskt omhändertagande för människor med funktionshinder Förbättra och utveckla våra lokala rutiner Gruppverksamheter i levnadsvanor Arbetsmiljö och trivsel Behålla god bemanning och rätt rekrytering Värderingar Öppenhet och bra kommunikation Individuella lösningar och schema Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

12 Aktiviteter Resultattavla Främja gott samarbete med andra aktörer Hjärtsviktsmottagning och njurpreventionsprojekt Multisjuka äldre Familjecentral Miljöpolicy och rutiner kända Minska elförbrukning Fortsatt superkontroll på ekonomin och framförhållning samt god registrering/inrapportering Vårdcentralen Gnesta, Kvalitetsbokslut (12)

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer