Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011"

Transkript

1 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN

2 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin.5 Forskningsprogrammet REHSAM..6 Landstingens arbete med rehabiliteringsgarantin kvartal 1, 2, 3, Bilaga 1: Beh./rehab. kvartal 1 och 2,

4 Sammanfattning Enligt överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet har under åren 2010 och miljoner kronor avsatts per år för att öka tillgången på rehabiliteringsinsatser. Under första tre kvartalen 2011 har landstingen genomfört insatser för 76 % av 960 miljoner kronor vilket ska jämföras med samma period 2010 då landstingen hade genomför insatser för motsvarande 62 %. Under de tre första kvartalen 2011 har landstingen påbörjat eller genomfört 6485 multimodala rehabiliteringar (MMR) dvs. en ökning med 22 % procent jämfört med samma period år Vad gäller KBT-behandlingar kom landstingen upp i behandlingar under de tre första kvartalen 2011 som är en ökning med 43 % procent från året innan. Under första tre kvartalen 2011 har kvinnor fått del av 72 procent av rehabiliteringsinsatserna, fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett densamma mellan åren. Femton av länen uppnådde en ökad produktion av behandlingar under de första tre kvartalen 2011 jämfört samma period Behandlingar hos offentliga vårdgivare har ökat från närmare till behandlingar, medan behandlingar hos privata vårdgivare ökade kraftig från närmare till behandlingar. Landstingen arbetar intensivt för att bygga upp organisation och nätverk som är lämpliga för uppgiften. Rehabiliteringsgarantin är en statlig satsning för att personer med lättare och medelsvår psykisk ohälsa och/eller generaliserad smärta, som är sjukskrivna eller genom att förebygga en sjukskrivning. De ska få tillgång till bedömning och vid behov behandling och rehabilitering med god kvalitet. Evidensbaserade behandlingsmetoder ska användas. Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen. Landstingen ska erbjuda multimodal rehabilitering till patienter med långvarig smärta i axlar, nacke och rygg, och/eller generaliserad smärta, och kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi eller kognitiv psykoterapi till personer med lättare eller måttlig depression, ångest eller stress. Rehabiliteringsgarantin är en del av det utvecklingsarbete som nu sker i Sverige för att underlätta för människor i yrkesverksam ålder som på grund av sjukdom upplever problem att stanna kvar i arbete, eller att återgå till arbete efter sjukskrivning. Rehabiliteringsgarantin är en av metoderna att nyttja i hälso- och sjukvårdens del av rehabiliteringskedjan. Syftet är att öka tillgänglighet till Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

5 behandling för de diagnosgrupper som står för största delen av sjukskrivningarna. Syftet är också att öka kvaliteten i bedömning, vård och rehabilitering inom den försäkringsmedicinska rehabiliteringen. Bakgrund Sjukskrivningsmiljarden Under senare år har ett flertal initiativ tagits för att utveckla bra sjukskrivningsprocess i Sverige med syfte att minska sjukskrivningarnas längd och antal. En av dessa åtgärder är den så kallade sjukskrivningsmiljarden vars syfte är att öka kvaliteten i bedömning, vård och rehabilitering för människor i yrkesverksam ålder som upplever problem att stanna kvar i, eller efter en sjukskrivning återgå i arbete. Staten betalar upp till en miljard kronor per år till landstingen under Rehabiliteringskedjans införande i sjukförsäkringen 2008 har påverkat arbetet i hälso- och sjukvården genom bland annat krav på snabbare tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser. Arbetet i länen har varit och är framgångsrikt genom omfattande utveckling av kunskap, metoder och organisation. Ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd har införts (dvs. rekommendationer för försäkringsmedicinskt arbete och rekommenderade tider vid sjukskrivning). Samverkan utvecklas internt på varje enhet inom landstinget, bland annat har rehabiliteringskoordinatorer tillsatts i många län och arbete i team har utvecklats. I ett antal län finns speciella läkare i primärvården som har försäkringsmedicinskt uppdrag. Samverkan utvecklas också mellan primärvård och specialistkliniker, och med externa rehabiliteringsaktörer. Rehabiliteringsgarantin en överenskommelse mellan SKL och regeringen Huvudsyftet med rehabiliteringsgarantin är att de diagnosgrupper som står för merparten av både korta och långa sjukskrivningar ska erbjudas utökad möjlighet till medicinsk rehabilitering för att främja individernas arbetsförmåga samt att föerbygga sjukskrivning. Villkoren tydliggjordes inför och under första hälften av Patienter i åldern år ska få tillgång till bedömning, vård och rehabilitering för att lättare kunna stanna kvar i, eller återgå i arbete efter sjukskrivning. De patientgrupper som rehabiliteringsgarantin vänder sig till är patienter som bedöms ha lättare eller måttliga psykiska besvär (depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa) eller långvarig smärta i axlar, nacke, rygg och/eller generaliserad smärta. Behandlingsmetoderna ska vara evidensbaserade vilket enligt överenskommelsen innebär för psykiska besvär kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller kognitiv psykoterapi (KP). I fortsättningen benämns dessa med begreppet KBT. Patienter med långvarig smärta som bedöms ha behov av mer omfattade rehabilitering erbjuds idag multimodal rehabilitering (MMR), vilket innebär en kombination 5

6 av välplanerade och synkroniserade åtgärder som utförs av ett team bestående av olika professioner. I MMR ingår vanligen teori om smärta och medicinering, beteendeförändringar, kroppsterapier och hantering av balansen mellan olika aktiviteter i livet. Vanligt förekommande medlemmar i rehabiliteringsteamen är läkare, socionom, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Andra professioner kan också ingå, till exempel sjuksköterska, friskvårdspersonal och dietist och 2011 har regeringen avsatt 960 miljoner kronor per år. Resterande upp till miljarden avsätts för utveckling och forskning inom rehabiliteringsgarantins ämnesområde. Forskningen sker via ett forskningsprogram som kallas REHSAM. Ersättningen från rehabiliteringsgarantin för varje landsting är beräknad utifrån antalet innevånare i länet i förhållande till Sveriges befolkning. Landstingen får kronor i ersättning för varje patient som behandlas med KBT och kronor för MMR. Om ett landsting inte genomför behandling/rehabilitering upp till den nivå som det finns statliga medel avsatta för länet (kan kallas länets TAK), går dessa medel istället till de landsting som genomfört fler behandlingar eller rehabiliteringar än upp till sitt TAK. Ett extra bidrag utbetalas också till länen för att ytterligare stimulera utvecklingen, denna summa var 25 % på utbetalade behandlingsersättningar 2009 och 2010 och är 15 % Detta bidrag används av landstingen för att på olika sätt öka tillgången till rehabiliteringsinsatser, bland annat för kompetenshöjning inom KBT och MMR och utveckling av lämplig organisation för bedömning och rehabiliteringsinsatser, samt system för ackreditering av behandlare och team och uppföljning av behandlingsinsatser. Forskningsprogrammet REHSAM REHSAM är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering för vissa diagnosgrupper inom ramen för rehabiliteringsgarantin. De vanligaste orsakerna till sjukskrivningar är smärttillstånd av ospecifik karaktär i nacke rygg, armar och axlar samt psykisk ohälsa såsom lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom samt stress. Det är därför av särskilt intresse att förbättra situationen och inrikta rehabiliteringsgarantin för dessa diagnosgrupper för att stödja människor att återgå i arbete eller att förhindra en sjukskrivning. Programmet påbörjades 2009 och har inneburit två utlysningar åren 2009 och Inom ramen för nuvarande Rehabiliteringsgaranti, år 2011, fortsätter programmet genom en tredje utlysning som omfattar ca 35 miljoner kronor. Vårdalstiftelsen ansvarar på uppdrag av Försäkringskassan för utlysningsprocessen, expertbedömningar av ansökningar samt bidrar till nätverksbyggande mellan de forskargrupper som fått finansieringsstöd. 6

7 Landstingens arbete med rehabiliteringsgarantin Landstingen har under flera år arbetat med att utveckla sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av överenskommelsen mellan SKL och regeringen, genom den så kallade Sjukvårdsmiljarden från 2006, som innehåller ekonomiska incitament för att utveckla en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Insatserna har bidragit till ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen och idag hanteras patienters sjukskrivning med en högre medvetenhet som en del i vård och behandling. Överenskommelsen mellan regeringen och SKL om en Rehabiliteringsgaranti har ytterligare förstärkt möjligheten för landstingen att i större omfattning erbjuda evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser för de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna. Erfarenheterna från arbetet med sjukskrivningsmiljarden har bidragit till att landstingen relativt snabbt har kunnat bygga upp en organisation även för Rehabiliteringsgarantin. Rehabiliteringsgarantin är, som tidigare nämnts, till för patienter med långvarig diffus smärta och/eller lättare till måttlig ångest, depression eller stress. Orsaken att just dessa diagnosgrupper valts ut är för att de står för två tredjedelar av alla sjukskrivningsfall. Sedan starten av garantin i mitten av 2008 har tillgången på både kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering ökat. Under de tre första kvartalen 2011 har landstingen påbörjat eller genomfört 6485 multimodala rehabiliteringar (MMR) dvs. en ökning med 22 procent jämfört med samma period år Vad gäller KBT-behandlingar kom landstingen upp i behandlingar under de tre första kvartalen 2011 som är en ökning med 43 procent från året innan. Under de tre första kvartalen 2011 har kvinnor fått del av 72 procent av rehabiliteringsinsatserna, fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett densamma mellan åren. Landstingen har under de tre första kvartalen 2011 rapporterat in insatser motsvarande nära 730 miljoner kronor av de 960 miljoner som är avsatta för 2011, vilket motsvarar 76 procent av den totala ersättningen. Motsvarande period 2010 var de rapporterade insatserna 62 procent av avsatt summa. 7

8 Femton av länen uppnådde en ökad produktion av behandlingar under de första tre kvartalen 2011 jämfört samma period kvartalet Uppsala har uppnått samma nivå båda åren. Jämtland har en lägre nivå men hade 2010 gått över länets tak redan efter kvartal 3 (108%) medan de i år ligger på en mer förväntad nivå (80%). Några av länen tycks ha svårighet att få igång dessa behandlingar/rehabiliteringar vilket är något de bör analysera närmare (se tabell 1). Behandlingar hos offentliga vårdgivare ökade, från första tre kvartalen 2010 till samma period år Behandlingar hos privata vårdgivare ökade kraftigt, från under de tre första kvartalen 2010 till samma period 2011 (se bilaga 1). 8

9 Redovisning för kvartal 1, 2 och 3, 2010 och Tabell 1. Rehabiliteringsgarantin 2010 respektive 2011 (kvartal ). Landsting MMR antal KBT/IPT antal Män Kvinnor Vårdgivare Privat Offentlig Blekinge 134 / / / / / / 660 Dalarna 215 / / / / / / Gotland 7 / / / / / / 98 Gävleborg 125 / / / / / / 484 Halland 174 / / / / / / 437 Jämtland 181 / / / / / / 376 Jönköping 96 / / / / / / 823 Kalmar 136 / / / / / / 680 Kronoberg 161 / / / / / / 166 Norrbotten 105 / / / / / / 714 Skåne 984 / / / / / / Stockholm 956 / / / / / / Södermanland 71 / / / / / / 954 Uppsala 268 / / / / / / 890 Värmland 235 / / / / / / 470 Västerbotten 202 / / / / / /491 Västernorrland 141 / / / / / / 397 Västmanland 119 / / / / / / 544 Västra Götaland 475 / / / / / / Örebro 153 / / / / / / 593 Östergötland 397 / / / / / / Summa år / / / / / / Summa år Andel ansökt % 80 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 76 Förklaring tabell 1: Redovisas kvartal , 2010 / MMR Antal multimodala rehabiliteringsserier/peson som är påbörjade eller genomförda. KBT/IPT Antalet kognitiv beteendeterapi eller interpersonell terapi serier/person som är påbörjade eller genomförda. Män-Kvinnor Antalet män respektive kvinnor som har fått eller får antingen KBT-, IPT-behandlingar eller multimodal rehabilitering. Vårdgivare Antalet behandlingar utförda hos privata respektive offentliga vårdgivare. Ansökt andel Ansökningar som landstingen har gjort för första, andra och tredje kvartalet i procent av total möjliga bidraget per år. 9

10 Rehabiliteringsgarantin 2011, kvartal 1, 2 och 3 Upplysningar om innehållet Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 Ladda ned på 10

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Uppdrag att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

Uppdrag att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser Regeringsbeslut III:1 2013-05-16 S2013/3783/SF (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Uppdrag att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning

Läs mer

REHSAM. REHSAM forskningsprogram

REHSAM. REHSAM forskningsprogram REHSAM Ett forskningsprogram som ska hitta de bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten hos människor som till exempel drabbats av psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Vi som

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län

PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län Arbetsrapport Pia Bülow Camilla Seitl Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Bo Rolander Futurum, Landstinget

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Socialförsäkringsförmåner till gravida

Socialförsäkringsförmåner till gravida RiR 2006:30 Socialförsäkringsförmåner till gravida Försäkringskassans agerande för en lagenlig och enhetlig tillämpning ISBN 91 7086 098 X RiR 2006:30 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt

Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Socialdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Sjukgymnastförbundets remissvar på delbetänkandet (SOU 2009:49) av utredningen Patientens rätt Bättre samverkan Några frågor kring samspelet mellan hälso-

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

000127 STYRELSENS 2011-12-16

000127 STYRELSENS 2011-12-16 Sveriges Kommuner och Landsting 000127 STYRELSENS BESLUT NR 19 2011-12-16 Vårtdnr 11/0858 Avdelningen för vård och omsorg Cecilia Unge.. ~ Landstingsstyrelserna samt regionstyrelserna i Gotland, Halland,

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer