Uppföljning Smeden Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning Smeden Eskilstuna"

Transkript

1 Uppföljning 2016 Smeden Eskilstuna

2 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag. Uppföljningsmöte med VC Smeden på VC Smeden, Eskilstuna Deltagare från vårdcentralen: Anki Nyzell-Lindskog, Peter Bjurling och Carina Broberg Arvefjäll. Deltagare från Hälsovalsstaben: Mats Henningsson och Anthony Ericson Uppföljning

3 Fakta Indikatorer Kvinnor Män Utfall År 2016 Antal listade individer st Andel listade personer 75 år och äldre 7,1 % Antalet hemsjukvårdspatienter Andel listade personer 80 år och äldre 2,6 % CNI index index 2,2 Antal besök per listad på vårdcentralen Andel av de listade som besökt vårdcentralen de senaste tolv månaderna Totalt antal besök exkl BVC, alla personalkategorier 27 st 2,2 st 66 % st Antal besök läkare exkl BVC st Antal besök sjuksköterska exkl BVC st Antal besök sjukgymnast (privata vårdgivare) Antal besök psykolog/kurator exkl BVC st Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral) st Antal besök arbetsterapeut st Antal besök av läkare i SÄBO st Antal besök av läkare i hemsjukvård st Antal besök till läkare allmänmedicin (privata vårdgivare) Antal tolkbesök Antal besök av asylsökande Täckningsgrad 55 % Antal registrerade SÄBO-patienter st st 81 st 80 st 77 st Uppföljning

4 Frågor Fakta Har vårdcentralen öppet minst 45 timmar i veckan? Kommentera öppettiderna om de skiljer sig från Öppettider enligt följande: Måndag-fredag Har vårdcentralen några tilläggsuppdrag? Om ja, kommentera vilka. SäBo Måsta Äng samt under större delen av 2016 korttidsboendet Tor och Freja. Har vårdcentralen en tillfredsställande bemanningssituation? Hur ser bemanningssituationen ut? Beskriv och kommentera utifrån olika yrkeskategorier. Hur arbetar vårdcentralen med kompetensutveckling? E-hälsa Behov av flera sjuksköterskor och läkare, svårt att rekrytera. Ej kunnat få in vikarie för föräldraledig Arbetsterapeut under andra halvan av 2016, lösningen blev att han arbetade 20% under denna period och föräldraledig resten av tiden. Är vårdcentralen ansluten till minst 3 tjänster inom Mina vårdkontakter? Vilka tjänster inom Mina vårdkontakter är vårdcentralen ansluten till? Vilka erfarenheter har ni av Mina vårdkontakter? Nej Endast receptförnyelser. Aktivitet Pågående VC får i uppdrag att redovisa anslutning till mina vårdkontakter Hälsofrämjande och förebyggande arbete Ansvarig Anki Nyzell-Lindskog Slutdatu m Är vårdcentralen hälsodiplomerad? Uppföljning

5 Fungerar uppdraget kring Sörmlands hälsoprogram tillfredsställande? Samverkan Fungerar samverkan med kommunen tillfredsställande? Kommentera hur samverkan fungerar Fungerar samverkan med sjukhusen tillfredsställande? Kommentera hur samverkan fungerar Fungerar samverkan med övriga vårdgivare tillfredsställande, T ex läkare på nationella taxan, upphandlade privata vårdgivare. Kommentera hur samverkan fungerar Fungerar samverkan i TRIS tillfredsställande? Kommentera hur samverkan fungerar Fungerar samverkan med tolkförmedlingar/tolkar tillfredsställande? Kommentera hur samverkan fungerar Rehabilitering Nej Problem med remisser som skickas tillbaka och gränssnittet fungerar inte tillfredsställande. Har vårdcentralen ett fungerande rehab-team utifrån sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? Beskriv rehabkoordinatorns nytta för vårdcentralen och beskriv motsvarande för sakkunnig läkare i sjukskrivningsprocessen. Beskriv pågående/genomförda insatser för en förbättrad sjukskrivningsprocess för kvinnor och män. Rehabkoordinatorn är en förutsättning för att rehabarbetet ska fungera. Sakkunnig läkare är ett viktigt stöd för rehabkoordinatorn och övriga läkare. Vi diskuetar sjukskrivningsprocessen internt och har planerat in besök från Försäkringskassan. Vi har också haft besök av representant från Försäkringsmedicinska kommittén. Uppföljning

6 Har vårdcentralen under året tagit ut individuell förskrivning per läkare gällande sjukskrivning och fört en dialog kring detta? Finns upprättade rutiner för sjukskrivningsprocessen? Kommentera när eventuell revidering gjordes Nej Aktivitet Pågående VC får i uppdrag att redovisa upprättade rutiner för sjukskrivningsprocessen. Verksamhetsutveckling Ansvarig Anki Nyzell-Lindskog Slutdatu m Har vårdcentralen ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2011:9) Beskriv kort hur systemet ser ut Är vårdcentralen ansluten till webbkollen? Om ja, kommentera hur många uppringningar som skett via webbkollen Fungerar uppdraget kring samordningssjuksköterskan tillfredsställande? Nej Nej En ny samordningssköterska började på vårdcentralen under Hon har kommit in i rollen bra och uppdraget fungerar bra. Aktivitet Pågående Ansvarig Anki Nyzell-Lindskog Slutdatu m Uppföljning

7 Aktivitet VC får i uppdrag att redovisa ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Pågående VC får i uppdrag att ansluta sig till webbkollen Läkemedel Ansvarig Anki Nyzell-Lindskog Slutdatu m Har vårdcentralen under året tagit ut individuell förskrivning per läkare och fört en dialog kring detta? Har vårdcentralen under året fört en dialog med läkargruppen kring förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre? Jämlik vård Har insatser för att uppnå en jämlik och jämställd vård genomförts under året? Om ja, beskriv vilka insatser som genomförts Har vårdcentralen skriftliga rutiner i enlighet med landstingets vårdprogram för våld i nära relationer? Information till samtlig personal om bl.a. Genushanden., vi tillämpar landstingets rutiner. Säker vård Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året? Har vårdcentralen en rutin för den vårdhygieniska egenkontrollen? Uppföljning

8 Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård Har protokoll från årligt uppföljningsmöte om insatser i den kommunala hälso- och sjukvården skickats in till Hälsoval? Finns utsedd ansvarig läkare för uppdraget kring hemsjukvård? Beskriv hur arbetet kring hemsjukvård är organiserat. Beskriv hur ni har arbetat för att öka antalet hembesök till hemsjukvårdspatienter. Finns utsedd ansvarig läkare för uppdraget kring särskilt boende? Beskriv hur arbetet kring särskilt boende är organiserat. Miljö Vi har ett bra samarbete med kommunens sköterskor, främst via läkare och samordningssköterska. Rondering av läkare på särskilt boende två gånger i veckan samt direktkontakt med ansvariga läkare vid behov. Finns även möjlighet att få kontakt via vårdcentralens "störtelefon". Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller miljöfrågor? Har vårdcentralen infört en miljöpolicy? Demens Finns ett demensteam på vårdcentralen? Om ja, kommentera vilka yrkeskategorier som ingår. Hjärtsvikt Uppföljning

9 Har vårdcentralen en hjärtsviktsmottagning? Astma/KOL Har vårdcentralen en astma/kol mottagning? Uppföljning

10 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård VC Smeden når inte riktigt diabetesrådets uppsatta mål gällande andel patienter och kostbehandlade patienter som når mål för HbA1c samt andel av de till NDR inrapporterade patienterna där uppgift om rökvanor finns registrerade. Gällande antalet genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos diabetespatienter har VC Smeden försämrat sitt resultat. De ska se över registreringen av denna indikator. När det gäller andel patienter med typ-2 diabetes som når mål för blodtryck samt andel genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos diabetespatienter ligger vårdcentralen långt ifrån målet och får i uppdrag att se över registreringen kring dessa. VC Smeden klarar läkemedelsribban gällande total antibiotikaförskrivning. VC Smeden har en hög andel "vet ej svar" i SveDem vilket indikerar på att det finns förbättringspotential. Vårdcentralen får i uppdrag att gå igenom "vet ej svaren" i SveDem. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Andel diagnossatta läkarbesök Total antibiotikaförskrivning per 1000 listade Antal registrerade diabetiker i NDR Andel patienter som når mål för HbA1c, NDR Andel patienter med typ-2 diabetes som når mål för blodtryck, NDR Andel av de till NDR inrapporterade diabetespatienterna där uppgift om längd och vikt och/eller BMI 95 % 93% max st 364 st 367 st 89,6 % 89,6 % 88,9 % 90,5% minst 90 % 43,4% 44,4% 43,7% 55,1% 70% 92% 92% 93,2% 93,4% 95% Uppföljning

11 Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå finns registrerad Andel kostbehandlade patienter som når mål för HbA1c, NDR Andel genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos diabetespatienter Antalet grundregisteringar med diagnos demens i SveDem de senaste 12-månaderna Antal rapporterade grundregistreringar med diagnos hjärtsvikt Andel av vårdcentralens listade 65 år och äldre som erhållit vaccination mot säsongsinfluensa Andel av de till NDR inrapporterade patienterna där uppgift om rökvanor finns registrerade Antalet uppföljningar av patienter med diagnos demens de senaste 12-86,3% 80,4% 77,4% 84,3% >80% 94,1% 90,9% 79,3% 78,1% minst 95 % 5 st 9 st 2 st 5 st minst 10 st 48 % 48 % 40 % 47% 96% 92% 92% 95% 1 st 2 st Uppföljning

12 Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå månaderna Andel av de till NDR inrapporterade patienterna där Micro- /Macroalbuminuri finns registrerade Andel vet ej svar i vårdcentralens resultat i SveDem 72% 83% 84% 40 % Aktivitet Ansvarig Slutdatum Ta ut individuell förskrivning per läkare Anki Nyzell-Lindskog Gå igenom andelen "vet ej svar" i SveDem Anki Nyzell-Lindskog Se över registreringen gällande andel patienter med typ-2 diabetes som når mål för blodtryck samt andel genomförda undersökningar inklusive riskbedömning av fotstatus hos diabetespatienter Anki Nyzell-Lindskog Uppföljning

13 Vård i rimlig tid VC Smeden når målet för besökstillgänglighet men inte för telefontillgänglighet. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Telefontillgänglighet 93,7 % 93,7 % 89,8 % 92 % 90 % Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar 92% 88% 89% 89% 85 % Uppföljning

14 Säker vård Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Antal patienter som fått enkel läkemedelsgenomgång Antal patienter som fått fördjupad läkemedelsgenomgång 119 st 59 st 302 st 13 st 38 st Uppföljning

15 Effektiv vård När det gäller den uppmätta kontinuiteten till läkare ligger VC Smeden mycket lägre än länssnittet. Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram en åtgärdplan kring detta. Vårdcentralen får i uppdrag att se över registreringen gällande levnadsvanor samt att öka insatserna. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Kontinuitet avseende läkarkontakt Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk (DV 113) per 1000 listade Rådgivande samtal om fysisk aktivitet (DV 132) per 1000 listade Rådgivande samtal om alkoholvanor (DV 122) per 1000 listade Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor (DV 143) per 1000 listade Antal förskrivna FaR (DV 200) per 1000 listade Andel listade som ordinerats fysisk aktivitet på recept Andel oplanerade återinskrivna inom 30 dagar i relation till 9,6 % 14,1 % 9 % 27,6 % 1,96 st 2,85 st 2,49 st 0,18 st 1,16 st 2,92 st 0,71 st 1,51 st 0,52 st 2,58 st 3,02 st 3,27 st 0,71 st 1,69 st 0,6 st 0,07 % 0,17 % 0,06 % 16,07% 13,5% 15,13st Uppföljning

16 Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå antal listade Undvikbar slutenvård i relation till antal listade Andel mångbesökare på akutmottagningarna i relation till antal listade 9,89% 10,07% 10,81st 6,25 % 8,15% Aktivitet Ansvarig Slutdatum Se över registreringen gällande levnadsvanor samt öka insatserna Anki Nyzell-Lindskog Åtgärdsplan kring kontinuitet avseende läkarkontakt Anki Nyzell-Lindskog Uppföljning

17 Patientfokuserad vård Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Antal ärenden till patientnämnden 9 st 9 st 9 st Uppföljning

18 BVC VC Smeden når flertalet av Barnhälsovårdens uppsatta mål och ligger nära målen för andelen barn som gjort syntest samt andel barn som gjort hörseltest. Vårdcentralen ligger långt ifrån målen gällande hembesök nyfödd och får i uppdrag att se över detta och ta fram en åtgärdsplan. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Hembesök nyfödd 84% 35% 95% Andel av alla BVCbarn som gjort språktest Andel av alla BVCbarn som gjort syntest Andel av alla BVCbarn som gjort hörseltest Andel av alla BVCbarn som fått MPRvaccination Andel av alla BVCbarn som fått pneumokockvaccin Andel mödrar som besvarat EPDSformulär 97 % 97 % 98 % 98 % 97 % 100 % 90 % 98 % 97 % 100 % 94 % 98 % 98 % 98 % 99 % 96 % 98 % 98 % 99 % 99 % 88 % 99 % 100 % 98 % Aktivitet Ansvarig Slutdatum Se över och ta fram en åtgärdsplan för att förbättra resultatet gällande hembesök nyfödd. Anki Nyzell-Lindskog Uppföljning

19 Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Antal genomförda SIP (Samordnad individuell plan) enligt KVÅ kod UV st 18 st 9 st Uppföljning

20 Rehabilitering Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Sörmland Acceptabel nivå Antal sjukfall per 1000 listade i arbetsför ålder år (ny) Antal upprättade rehabplaner under året Antal sjukskrivningsförebyggande möten under året Antal genomförda behandlingsserier KBT Antal genomförda behandlingsserier MMR 138,94 st 21 st 9 st 0 st 2 st 26 st 49 st 126 st 0 st 0 st Uppföljning

Uppföljning Centrum Flen

Uppföljning Centrum Flen Uppföljning 2016 Centrum Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning Vingåker

Uppföljning Vingåker Uppföljning 2016 Vingåker Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2016 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Strängnäs

Uppföljning Vårdcentralen Strängnäs Uppföljning 2016 Vårdcentralen Strängnäs Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Unicare Strängnäs

Uppföljning Vårdcentralen Unicare Strängnäs Uppföljning 2016 Vårdcentralen Unicare Strängnäs Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning 2014. Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2014 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Torshälla

Uppföljning Vårdcentralen Torshälla Uppföljning 2015 Vårdcentralen Torshälla Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Flen

Uppföljning Vårdcentralen Flen Uppföljning 2016 Vårdcentralen Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm

Uppföljning Vår Vårdcentral Katrineholm Uppföljning 2015 Vår Vårdcentral Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2016 Stadsfjärden Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2016 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Mariefred

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Mariefred Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Centrum Flen

Uppföljning Centrum Flen Uppföljning 2015 Centrum Flen Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Oxelösund

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Oxelösund Uppföljning 2014 Vårdcentralen Oxelösund Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Mariefred

Uppföljning Vårdcentralen Mariefred Uppföljning 2015 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Uppföljning 2014 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Strängnäs Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Malmköping

Uppföljning Vårdcentralen Malmköping Uppföljning 2015 Vårdcentralen Malmköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Gnesta

Uppföljning Vårdcentralen Gnesta Uppföljning 2015 Vårdcentralen Gnesta Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Uppföljning Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Uppföljning 2015 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm

Uppföljning Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Uppföljning 2015 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Uppföljning 2014. Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning 2014. Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2014 Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping

Uppföljning Stadsfjärden Nyköping Uppföljning 2015 Stadsfjärden Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en grund

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2016

Bilaga Uppföljning 2016 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2016 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Strängnäs Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Ekensberg Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Uppföljning Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Uppföljning 2015 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att

Läs mer

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport... Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall rapporteras...3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Mariefred 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2017

Bilaga Uppföljning 2017 Diarienr 1 (8) Bilaga Uppföljning 2017 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Torshälla 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Årsrapport 2015 Hälsoval Västerbotten

Årsrapport 2015 Hälsoval Västerbotten Årsrapport 2015 Hälsoval Västerbotten Uppföljningen av uppdraget för Hälsoval Västerbotten följer den uppföljningsplan som landstingsstyrelsen fastställt för 2015 Det samlade resultatet som redovisas omfattar

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Strängnäs 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Strängnäs

Kvalitetsbokslut VC Strängnäs Kvalitetsbokslut 2011 VC Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2016

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2016 Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2016 PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2016 Landstingsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund Kvalitetsbokslut 2011 VC Oxelösund Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10

10 Prislista för hälsoval Landstingsstyrelsen beslutar. 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Magnus Leivik (M), bilaga 10 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-01-25 LS-LED10-742 10 Prislista för hälsoval 2011 Landstingsstyrelsen beslutar 1. Hälsovals prislista för 2011 godkänns. Ej deltagande i beslut Magnus

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 1 (9) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 2 (9) Med utgångspunkt från innehållet i den genomgripande förändringen av Primärvårdsprogram och Regelverk gällande

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

7. Uppföljning och rapportering. Primärvårdsprogram 2016

7. Uppföljning och rapportering. Primärvårdsprogram 2016 1 (6) 7. Uppföljning och rapportering Primärvårdsprogram 2016 2 (6) 7. Uppföljning 7.1 Inledning Kvalitetsuppföljning, medicinsk revision, verksamhetsdialog och övrig analys av data från verksamheten,

Läs mer

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2018

Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2018 Bilaga 4, Krav- och kvalitetsbok 17RS6627 Hälsoval Örebro län Plan för uppföljning 2018 Beslutad av RS 2017-12-12 1 (12) Uppföljning av God vård mm Uppföljning målrelaterad ersättning Övrig uppföljning

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2017

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2017 Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2017 PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2017 Landstingsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Trosa Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet...

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning LS 1112-165 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt Åtagande

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Schema för dagen: Tid Program 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabprocessen 09:15 Fika 09:35 Försäkringsinformation och samverkan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Maria Kronogård Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 10 maria.kronogard@skane.se Datum 2017-11-14 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-april 2015

Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-april 2015 Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-april 2015 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Vårdval Västernorrland Uppföljning, bilaga 1. Primärvård Rev 2016

Vårdval Västernorrland Uppföljning, bilaga 1. Primärvård Rev 2016 Vårdval Västernorrland Uppföljning, bilaga 1 Primärvård Rev 2016 1 1. Uppföljning 1.1 Inledning Den uppföljning som Landstinget arbetar med inom Vårdval Västernorrland delas upp i löpande och fördjupad

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Malmköping

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Malmköping Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Malmköping Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Gnesta 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Verksamhetens

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Fortbildning 2013-04-16 för distriktsläkare och distriktssköterskor Läkemedelsgenomgångar inom 1 Läkemedelshandläggare

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål 2013 i Primärvårdsprogrammet

6.3 Precisering av Kvalitetsmål 2013 i Primärvårdsprogrammet Version 2013-04-23 1 (8) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål 2013 i Primärvårdsprogrammet Enligt beslut i Landstingsstyrelsen 148 /12 samt beslut LS 322/12 gällande reviderade kvalitetsmål och ersättning 1

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010 04 20 Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010-05-19 1 Aktuella ansökningar Hofors (Åsas Bemanning vi väntar på kompletterande uppgifter) Gävle (Praktikertjänst, planerad driftstart den 1/9) Hudiksvall

Läs mer

Verksamhetsresultat årsrapport 2012

Verksamhetsresultat årsrapport 2012 Verksamhetsresultat årsrapport 2012 Vårdval Norrbotten Landstingsdirektörens stab BILD 1 Antal listade per vårdcentral 31/12 2012 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Harads Björknäs Sensia Landstingsdirektörens

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan

Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Anette Forsblom Socialchef Karin Jonsson Förvaltningschef För Söderhamns Kommun Datum: Margareta Högberg Kommunchef Bilaga 1 Ramavtal läkarmedverkan Läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Specificering av ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2014

Specificering av ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2014 Specifikation 1 (9) Specificering av ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2014 En del i krav- och kvalitetsboken Vårdvalsenheten Specifikation 2 (9) 2013-09-24 1.0 Inledning

Läs mer

Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-december 2014

Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-december 2014 Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-december 2014 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 6 Patienterfarenheter... 6 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården Kväll/natt

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården Kväll/natt Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården Kväll/natt Inledning Kommunens Hälso-och sjukvård i ordinärt boende. Benämns i vardagen som hemsjukvård. Bedrivs dygnet runt alla dagar i veckan. Arbetet består av hembesök

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen City Eskilstuna Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation

Läs mer

7. Uppföljning och rapportering av kvalitet och verksamhet Primärvårdsprogram 2015

7. Uppföljning och rapportering av kvalitet och verksamhet Primärvårdsprogram 2015 1 (10) 7. Uppföljning och rapportering av kvalitet och verksamhet Primärvårdsprogram 2015 2 (10) 7. Uppföljning 7.1 Inledning Landstingets uppföljning av vårdcentralerna syftar till att utveckla primärvården

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Uppföljningsplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens Bilaga Sid 1(5) i relation till något annat för att göra enheterna jämförbara.

Uppföljningsplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens Bilaga Sid 1(5) i relation till något annat för att göra enheterna jämförbara. Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens UPPFÖLJNINGSPLAN Fotsjukvård Sid 1(5) Uppföljningsplan Syfte Uppföljning syftar till att granska om Vårdgivaren uppfyller kraven i avtalet samt syftar

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan.

Allmän information. Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Allmän information Närmare anvisningar för inrapportering kommer inom kort att framgå av länklistan. Vissa uppgifter är inte möjliga att hämta ur befintliga IT-system under 2010. Vissa uppföljningsparametrar

Läs mer