Kvalitetsbokslut Vårdplatsenheten MSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat... 7 Medicinska resultat... 9 Egenkontroll Rätt nyttjade resurser Forskning och utbildning Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

3 Inledning Kvalitetsbokslutet har som syfte att vara en stimulerande och lärande uppföljning av föregående års arbete för alla medarbetare inom verksamheten. Bokslutet innehåller en fördjupad presentation av aktiviteter, resultat och analyser kopplade till det kvalitetsarbete som verksamheten gjort under året. Det ska samtidigt vara ett stöd i det fortsatta arbetet kring dessa frågor, och även vara ett underlag vid genomgångar med ledningen samt vid patientsäkerhetsronder. Rubrikerna i bokslutet är grupperade efter Hälso- och sjukvårdens tre fokusområden (se bild). Alla förbättringar som genomförs i verksamheterna utifrån fokusområdena bidrar till en bättre hälso- och sjukvård i Sörmland. Samtliga medarbetare på Vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset, tackas för den goda arbetsinsatsen och engagemanget under år 2014 som lett fram till de kvalitetsresultat som verksamheten uppnått. Patientsäkerhet och vårdkvalitet är viktiga ledord i Vårdplatsenhetens verksamhet och genom systematiskt förbättringsarbete är målet att genomföra ständiga förbättringar och förhindra uppkomst av vårdskador. Viktigt är också att samtliga medarbetare känner sig delaktiga i processen och får möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och beslut gällande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Vårdplatsenheten har utarbetat ett kvalitetsledningssystem som beskriver hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas i verksamheten för att nå interna och landstingsövergripande mål. Målet är att skapa en trygg och säker vård för patienterna i kontakt med vår verksamhet samtidigt som medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en bra och säker vård kan bedrivas i en god arbetsmiljö. För att förankra och tydliggöra arbetsgången i ledningssystemet har flera olika kvalitetsoch patientsäkerhetsarbeten pågått under året där samtliga avdelningar arbetat aktivt med implementering av ledningssystemet och uppföljning via egenkontroller för att nå uppsatta mål och bibehålla dem. Samtidigt som interna kvalitetsarbeten pågått har även landstingsövergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbeten påbörjats utifrån ledningssystemets struktur. Resultatet av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har varierat från mycket bra resultat, Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

4 med tillfredsställande måluppfyllnad, till mindre bra resultat där de uppsatta målen inte uppnåtts. I de fall där målen inte uppnåtts har orsaksanalyser utarbetats som syftar till värdera de insatser som genomförts och skapa nya åtgärder för att målet ska kunna uppnås. Vårdplatsenhetens intention är att fortsätta arbeta utifrån ledningssystemet för att systematiskt genomföra ständiga förbättringar gällande kvalitet- och patientsäkerhet, samt att utveckla kvalitetsbokslutet så att resultatredovisningarna blir överskådliga och på ett tydligt sätt beskriver verksamheten och de resultat som är relevanta för patientsäkerhetsarbetet. Vår verksamhet Vårdplatsenheten strävar efter att bedriva en personcentrerad vård. Ett arbete kring personcentrerad vård har gjorts i ledningsgruppen där man kom fram till vad personcentrerad vård betyder för oss: Jag känner mig delaktig, jag vet vad som ska hända och jag känner mig trygg Avdelningarna har arbetat med att förbättra utskrivningen av patienten, vilket vi är särskilt nöjda med. Det har skett en förbättring under året av utskrivningsprocessen, främst på medicinavdelningarna. Trots utbildningar i rapporteringsverktyget SBAR så används det sällan. Munhälsa ska rapporteras i kvalitetsregistret Senior Alert men följsamheten är låg, görs endast på fyra av tio avdelningar. Dessa två områden är vi inte fullt så nöjda med. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

5 Trygga patienter Patienterfarenheter Nationella patientenkäten Nedanför redovisar vi resultatet från nationella patientenkäten. Vi har tagit med de tre högsta respektive lägsta värdena för i år samt hur de har legat tillbaka i tiden. Värt att nämna är att bland de lägst skattade resultaten är två av tre läkarrelaterat. Avdelningsinformationen till patienter och anhöriga behöver förbättras, och ett arbete kring detta ska göras under Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

6 Patientnämndsärenden och IVO-ärenden (Inspektionen för Vård och Omsorg) Under året har det kommit in totalt 33 ärenden, varav tio var från IVO. Jämfört med 2013 var det 33 ärenden och 2012 var det 30 ärenden. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

7 Ärenden från IVO handlade om omvårdnad, brist vid utskrivning, bemötande, felbehandling och vårdskada. Patientnämndärendena gällde främst bemötande och omvårdnad. Det kom in två brev, den ena angående bemötande och den andra angående omvårdnad. Alla synpunkter från patienter och anhöriga som kommer in från patientnämnden hanteras och ges skriftliga svar. Patientnämndsärendena tas upp till diskussion på berörd avdelning för att ta lärdom. Om ärendet är mer specifikt pratar vårdenhetschefen med berörda. Alla ärenden blir besvarade via brev, och om behov finns ringer Verksamhetschefen upp. Vi ser över våra rutiner och gör ändringar när fel uppmärksammas. Smidig resa genom vården Tillgänglighet Patientsäkerhetsresultat Nationella patientsäkerhetsenkäten Resultatet från patientsäkerhetsenkäten har varit svårtolkad på grund av den låga svarsfrekvensen på endast 37 %. Därför har vi valt att inte göra någon aktivitet kring detta i år. Vi kommer att marknadsföra enkäten till medarbetarna bättre till nästa gång och göra aktiviteter kring enkäten. Avvikelser Vårdavdelningarna arbetar kontinuerligt med fallprevention. I det arbetet tar man lärdom från fallrelaterade avvikelser och gör en översyn av åtgärder som t ex belysning. Vårdplatsenheten har haft en hel del problem kring sjukresetransporterna och därför gjort en kraftsamling för att skriva avvikelser på detta. Överbeläggningar har varit ett stort problem på avdelningarna under året varför många avvikelser skrivits. Riskanalyser Ihop med patientsäkerhetsenheten har vi gjort riskanalys inför sommaren samt inför jul och nyår. Riskanalys har även gjorts av vattenförsörjning samt el ihop med FM-enheten. De riskanalyser vi har gjort själva är: Flytten av Viktoria sektion 1, riskanalys vid evakuering av avdelning. Till sommaren gjorde avdelningarna riskanalys av hopslagningen av avdelningarna. Avd 17, 18 ORT och 18 GOR gjorde en riskanalys av sin sammanslagning. Avd 82MDG, 72 N och 72 S gjorde en gemensam riskanalys. Avd 82 ÖNH och 81 KIR gjorde gemensamt en riskanalys av sin sammanslagning. Avd 72 N och 72 S gjorde en gemensam riskanalys av den fortsatta sammanslagningen under hösten. Vårdrelaterade infektioner Vårdrelaterade infektioner mättes en gång under våren. Samtliga avdelningar arbetar med att nå det nationella målet, under 7 % vårdrelaterade infektioner. Vårens punktprevalensmätningar (PPM) av vårdrelaterade infektioner visade att 10 % av patienterna (19st) drabbats av vårdrelaterade infektioner. Detta kan jämföras med höstterminen 2013 då 9,3 % (15st). Följande avdelningar har gjort en handlingsplan: 18ORT, 18GOR, 72S, 82MDG, 82ÖNH, Sektion 1, ASIH. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

8 Det bör nämnas att Avd 81 KIR tillhör VPE from 1 januari Fortsatt arbete med att minska vårdrelaterade infektioner fortsätter under Trycksår Vårens PPM-mätningar visar att 21 % av patienterna har trycksår. Målet är att antalet trycksår inte ska överstiga 10 %. 36 av de 169 patienterna (21 %) hade en dokumenterad riskbedömning. Denna siffra har minskat under de senaste mätningarna. Genom att bli Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

9 bättre på att göra riskbedömningar kan vi förebygga många trycksår. Dokumenterad hudbedömning fanns hos 52 % av patienterna, vilket är en minskning med 9 % sedan förra mätningen. Att öka kunskapen om madrassval vid trycksår är ett av våra stora förbättringsområden. Ett annat förbättringsområde är att arbeta med lägesändringar för att minska tryck i säng och stol. Av de patienter som hade riskpoäng 20 eller lägre saknade hälften av dem planerad lägesändring/vändning. Samtliga avdelningar arbetar med att förhindra uppkomst av trycksår. Rutin för detta finns. Varje patient riskbedöms gällande risk för trycksår med hjälp av skattningsskalan Norton som upprepas 1 gång/vecka. Daglig hudinspektion ska göras på de patienter som har risk för trycksår och trycksårsavlastande hjälpmedel används till viss del men mätningen visar att användningen av dessa kan förbättras. Det har gjorts en översyn av madrasserna för att höja volymen av de speciella trycksårsavlastande madrasserna som används med gott resultat. En parkeringsskiva för lägesändringar har införts och ska användas på alla riskpatienter. Basala hygienrutiner Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 70 procent följsamhet i samtliga steg är ett sämre resultat än vid föregående mätning. Handdesinfektion före patientkontakt är det delmoment som drar ner resultatet. Om resultatet är under 90 % ska avdelningarna göra en handlingsplan. Följande avdelningar har gjort handlingsplan: 17ORT, 72N, 81KIR, 82MDG, 82ÖNH. Medicinska resultat Vårdplatsenhetens avdelningar registrerar i olika nationella kvalitetsregister som är kopplade till den diagnosgrupp som avdelningen är profilerad för. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

10 RiskStroke Avdelning 72S registrerar i Riks-Stroke och arbetar aktivt med strokeprocessen där målet att ställningstagande till trombolys ska tas så snart som möjligt efter ankomst till akutmottagningen och att samtliga patienter som drabbats av stroke ska skrivas in på avdelningen. Riskhöft Ortopedavdelningarna 17 och 18 deltar i Rikshöft och arbetar aktivt med höftfrakturkedjan (från larm till operation) där målet är att patienter med höftfrakturer går direkt till röntgen vid ankomst till akutmottagningen för att sedan överflyttas direkt till vårdavdelning i väntan på operation. Hjärtstoppsregistret för sjukhus Samtliga avdelningar registrerar i det nationella registret för hjärtstopp på sjukhus. De patienter som ska registreras är de som får ett plötsligt oväntat hjärtstopp på sjukhus. Hjärtstopp på sjukhus är vanligt och behandlingen kan beskrivas som ett flertal länkar i en kedja som räddar liv. Dessa länkar innefattar tidigt larm, tidig start av hjärt-lungräddning, tidig defibrillering och sannolikt också tidig start av avancerad hjärt-lungräddning. Målsättningen är att kartlägga betydelsen av de olika komponenterna för överlevnad och att ge möjlighet att beakta eventuella svagheter i organisation, som förhoppningsvis är möjliga att förbättra. Varje sjukhus kommer att kontinuerligt kunna följa sin egen verksamhet och samtidigt kunna relatera sina egna resultat till landet i övrigt. Palliativa registret Samtliga avdelningar deltar i Palliativa registret. Registreringen i Palliativa registret syftar till att nationellt kunna följa upp hur den palliativa vården fungerar och förbättra vården i livets slutskede. Här redovisas resultatet från årets rapportering. Senior Alert Samtliga avdelningar deltar i Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister för nutrition, fallprevention, trycksår och munhälsa. Syftet med kvalitetsregistret är att förbättra och utveckla kvaliteten inom områdena för förebyggande arbete, för att minska förekomsten av undernäring, fall, trycksår och munhälsa hos äldre personer i samband med att behov av vård och omsorg uppkommit. Senior Alert omfattar personer, 65 år och äldre i samband med en vårdkontakt. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

11 Under 2014 har det gjorts riskbedömningar på Vårdplatsenheten. Här redovisas en sammanställning av risker och förebyggande åtgärder per avdelning jämfört med föregående år. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

12 Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

13 Egenkontroll På Vårdplatsenheten görs olika egenkontroller för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Dokumentationsgruppen gör journalgranskningar på dokumentationen, som sedan tas upp i gruppen och på respektive avdelning. Avdelningarna gör egna journalgranskningar av perifera venkatetrar, att de är rätt hanterade och dokumenterade. Avdelningarna journalgranskar även att centrala venkatetrar är rätt dokumenterade. Palliativa registret används för uppföljning, främst av smärtlindring och brytpunktssamtalet. Även senior Alert används för att se följsamheten, detta återkopplas till avdelningarna. Rätt nyttjade resurser Forskning och utbildning Medarbetarna uppmuntras till att ta magisterexamen, och under året är det en medarbetare som har tagit magistersexamen i omvårdnad. D-uppsatsen heter: Nutritionsbedömningar - Sjuksköterskors uppfattningar om att utföra nutritionsbedömningar, och har redovisats på Vårdplatsenhetens utbildningsdag för alla medarbetare. Verksamhetschefen har varit på patientsäkerhetskonferens och pratat om vårt arbete om HPMM, apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess. Vårdplatsenheten MSE, Kvalitetsbokslut (13)

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Förord 3 Övergripande mål och strategier 5 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 9 Säker hälso-och sjukvård 15 Patientfokuserad hälso-

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2014 2015-02-27 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 1.Övergripande mål och strategier 4 2.Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

AKADEMISKA SJUKHUSET

AKADEMISKA SJUKHUSET AKADEMISKA SJUKHUSET Kvalitetsbokslut 2013 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 En dag på Akademiska 5 Akademiska sjukhusets kvalitetsbokslut 2013 5 Akademiska och omvärlden 6 Översikt från god vård-perspektivet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2014 Patientsäkerhetsenheten Sylvia Myrsell Inledning SOS Alarm är en enskild vårdgivare med verksamhet vid 14 SOS-centraler från Luleå i norr till Malmö

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11

INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Kvalitetsredovisning & Verksamhetsberättelse 2012 1 INNEHÅLL Kvalitet som gör skillnad är en vinst för alla 3 Vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka 8 God och säker vård 11 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE KVALITETSBOKSLUT PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 1 INLEDNING 3 1.1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2013 4 2 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 5 2.1 IT- OCH E-HÄLSOTJÄNSTER 6 2.2 MILJÖBOKSLUT 7 3

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Stöd Utveckling Hälsa, SUH År 2013 Ansvarig: Karl-Axel Nordin Mas Helena Albinsson Verksamhetsutvecklare SUH Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Organisatoriskt

Läs mer