Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM"

Transkript

1 Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Telefon +46 (0) Hemsida 1

2 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3 EKONOMIRAPPORTENS DATASTRUKTUR...5 NETTOKOSTNADER, TOTALT OCH PER DELOMRÅDE...6 KOSTNADER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TOTALT OCH PER DELOMRÅDE...9 DELOMRÅDEN: SOMATISK VÅRD, PRIMÄRVÅRD, PSYKIATRISK VÅRD SAMT ÖVRIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...10 FÖRDELNING MELLAN EGENPRODUCERAD OCH KÖPT VÅRD ANDEL KÖPT VÅRD...14 SOMATISK VÅRD...14 PRIMÄRVÅRD...15 PSYKIATRISK VÅRD...15 KOSTNADER PER SPECIALITET OCH SPECIALITETSOMRÅDE LANDSTINGSPROFILER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSKOSTNADER

3 Om Ekonomirapporten Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. Nyckeltalen används som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen med fokus på uppföljning samt prioritering av aktiviteter och resurser. Ansvariga på olika nivåer kan genom nyckeltalen få signaler om utvecklingen i verksamheten för att kunna göra nödvändiga förändringar. Varje landsting/region ska också kunna jämföra sin hälso- och sjukvård med andra landsting och regioner. Nysam har för deltagande landsting och regioner utvecklats till ett generellt system för uppföljning av och jämförelser inom hälso- och sjukvårdens verksamhet. I utvecklingsarbetet har gemensamma krav på ett sådant system definitioner, metoder, registreringsrutiner med mera diskuterats och formulerats. Varje år presenterar Nysam nyckeltal för hälso- och sjukvård i dryga 25 rapporter för respektive specialitetsområde. Sedan många år tillbaka sammanställer Nysams hälso- och sjukvårdskostnaderna för närmare hälften av Sveriges landsting och regioner. Syftet med detta är att få tillgång till nyckeltal avseende det ekonomiska läget så tidigt som möjligt under året. I denna rapport redovisas landstingens nettokostnader. Nettokostnaderna definieras i detta sammanhang som verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och ska spegla landstingets kostnader för att ge vård till den egna befolkningen. I tabellerna är kostnader för såld vård fråndragna. Kostnaderna för köpt vård ingår. På alla nivåer framgår landstingets kostnader för den egna befolkningens vård oavsett var denna producerats eller av vem. Därmed inkluderas även kostnader för privat producerad vård. Generella statsbidrag räknas ej in i verksamhetens intäkter. Allt material är inrapporterat från respektive landsting baserad på Nysams definitioner. Materialet är kontrollerat och granskat både av respektive landsting, Nysams ekonomgrupp och av Helseplan. FoU (hälso- och sjukvård) samt Social verksamhet (bl. a LSS) redovisas separat under övrig hälsooch sjukvård med samma definitioner som vid inrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting. I tabellerna kan det förekomma vissa avrundningsdifferenser mellan kostnadsfördelningarna inom specialitet och specialitetsområde. Helseplan leder arbetet med Nysam i nära samarbete med deltagande verksamheter, landsting och regioner och ansvarar för datainsamling, kvalitetssäkring och utgivning av rapporter. För mer information se eller kontakta Amanda Gyllenswärd, ( ) 3

4 Kort om landstingens kostnadsläge 2012 Kostnader under året 2012 för hälso- och sjukvård exklusive tandvård och politisk verksamhet, men inklusive läkemedel varierar mellan landsting/region från (2011: ) kronor per invånare till (2011: ) kronor per invånare. Kostnader för läkemedel utgör en betydande del av landstingens/regionens kostnader. Läkemedelskostnaderna varierar mellan (2011: 2 844) kronor till (2011: 3 295) kronor per invånare. Kostnadsutvecklingen för landstingens totala nettokostnader per invånare varierar från 5 % till 16 % mellan år

5 Ekonomirapportens datastruktur Landstinget totalt HoS-totalt Omstrukturering Övrig verksamhet HoS inkl läkemedel HoS exkl läkemedel Läkemedel Hälso- och sjukvård Tandvård Politisk verksamhet Somatik Primärvård Psykiatri Övrigt HoS Hjälpmedelsverksamhet Sjukreseverksamhet Ambulansverksamhet Samhällsmedicin/Folkhälsoarbete Patientforsäkring Avveckling/omstrukturering Influensavaccinering A(H1N1) Mammografi Smittskydd FOU (hälso- och sjukvård) Social verksamhet 5

6 Nettokostnader, totalt och per delområde I detta avsnitt redovisas de totala nettokostnaderna i kronor per invånare med uppdelning på huvudområdena hälso- och sjukvård, avveckling och omstrukturering samt övrig verksamhet. Under åren har ett antal av landstingen gjort olika stora strukturförändringar. I tabellen särredovisas därför kostnaderna för avveckling/omstrukturering. Avveckling/ omstrukturering definieras som engångspost under innevarande år för att anpassa den framtida organisationen. Tabell 1: Nettokostnad, kronor per invånare år 2012, inklusive läkemedelskostnad. Totalt och per delområde. Varav Total nettokostnad Hälso- och sjukvård inkl tandvård o politisk verksamhet Avveckling / omstrukturering Övrig verksamhet Gotland Gävleborg Jämtland Blekinge Dalarna Västmanland Halland Södermanland OBS: Gotland har inte inkluderat bidrag på totalt ca 40 mkr (kömiljarden, patientsäkerhets- eller sjukskrivningsmiljarden). Deras totala nettokostnader per invånare skulle ligga ca 700 kr lägre om detta var medräknat. Både Halland och Gävle tog över kostnader för Kollektivtrafiken år 2012 i och med förändrat huvudmannaskap. Deras totala nettokostnader per invånare skulle hamna ca 690 kronor lägre om kollektivtrafiken skulle ha samma kostnader som år Nedanstående graf redovisas totala nettokostnader per invånare i relation till landstingens skattenivåer år Jämtland och Blekinge har relativt sett höga kostnader samtidigt som nivån på landstingsskatten skiljer sig åt. För övriga landsting följer nettokostnaderna och skatter varandra. Gotland har ingen landstingsskatt och redovisas därför separat. Total nettokostnad per invånare 2012 i relation till landstingsskatt Total nettokostnad 2012 Landstingsskatt ,43 10,6 11,51 10,89 10,38 10,42 10, , ,5 10 9,5 6

7 Totala nettokostnader 2012 Landstingets avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde (24 981) Gotland Gävleborg Jämtland Blekinge Dalarna Västmanland Halland Södermanland Grafen ovan visar landstingens avvikelse från Nysam-median. Nedan redovisas motsvarande graf ställt mot risksnittet från 2011, hämtat från SKL. Rangordningen blir densamma. Avvikelse från median rikssnitt SKL år 2011: Gotland Gävleborg Jämtland Blekinge 940 Dalarna 610 Västmanland Halland Södermanland

8 Kronor per invånare Nedan redovisas nettokostnadsutvecklingen över tid. En jämförelse görs även med utvecklingen av Landstingsprisindex, LPI. Totala nettokostnader Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Södermanland Västmanland Tabell 2 Procentuell förändring av totala nettokostnader per invånare åren Totalt Gävleborg 16% 3% 4% 3% 6% Halland 14% 3% 1% 4% 5% Gotland 13% 5% 2% 2% 4% Jämtland 10% 3% -1% 5% 2% Västmanland 9% 4% 3% 2% 1% Blekinge 9% 6% 0% -1% 4% Södermanland 9% 0% 4% 3% 1% Dalarna 5% 0% 3% 0% 3% Utvecklingen av nettokostnaderna för hälso- och sjukvård kan relateras till utvecklingen av LPI. Tabellen nedan visar LPI i förhållande till index-år LPI har ökat med 2-3 procent årligen mellan åren (3 % mellan 2011 och 2012) Utveckling av LPI, 1980 = 100 Skillnad jmf. med 1980, Exkl. läkemedels-kostnader , , , , ,7 8

9 Kostnader för hälso- och sjukvård, totalt och per delområde Redovisningen omfattar kostnaderna för landstingsinvånarnas vård oberoende var den producerats eller av vem. Kostnaderna är reducerade med intäkterna för såld vård. I posten Politisk verksamhet ingår medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och Landsting, partistöd samt kostnader för revision. Tabell 4: Kostnader för hälso- och sjukvård, kronor per invånare 2012, inklusive läkemedelskostnad. Totalt och per delområde. Totala kostnader hälsooch sjukvård inkl tandvård och politisk verksamhet Varav Hälso- och sjukvård exkl tandvård och politisk verksamhet Tandvård Politisk verksamhet hälso- och sjukvård Gotland Gävleborg Dalarna Blekinge Jämtland Västmanland Halland Södermanland Hälso- och Sjukvård (exklusive tandvård och politisk verksamhet) Kronor per invånare

10 Delområden: somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård samt övrig hälso- och sjukvård Tabell 5: Kostnader för hälso- och sjukvård exkl tandvård och politisk verksamhet men inklusive läkemedelskostnad uppdelat på somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård samt övrigt HoS. Kronor per invånare, år Totala kostnader HoS exkl tandvård och politisk verksamhet varav läkemedel Varav Somatisk vård varav läkemedel Primärvård varav läkemedel Psykiatrisk vård varav läkemedel Övrigt, HoS Gotland Gävleborg Blekinge Dalarna Jämtland Västmanl and Halland Söderman land Nysammedian Hälso- och sjukvårdskostnader per delområde 2012 (exklusive tandvård och politisk verksamhet) Kronor per invånare Södermanland Halland Västmanland Jämtland Dalarna Blekinge Gävleborg Gotland Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS 10

11 Kronor per invånare Kronor per invånare Totala kostnader Somatik Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Södermanland Västmanland Totala kostnader Primärvård Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Södermanland Västmanland

12 Kronor per invånare Kronor per invånare Totala kostnader Psykiatri Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Södermanland Västmanland Totala kostnader Övrig hälso- och sjukvård Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Södermanland Västmanland

13 Specifikation av övriga kostnader, hälso- och sjukvård (inklusive läkemedelskostnad). Kronor per invånare år 2012 Hjälpmedelsverksamhet Sjukreseverksamhet Ambulansverksamhet Övrigt Summa Jämtland Dalarna Gotland Gävleborg Blekinge Halland Västmanland Södermanland Kostnader, sjukrese- och ambulansverksamhet 2012 Kronor per invånare Jämtland Gotland Dalarna Gävleborg Västmanland Halland Södermanland Blekinge Sjukreseverksamhet Ambulansverksamhet 13

14 Fördelning mellan egenproducerad och köpt vård Andel köpt vård Andel köpt vård % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58% 14% 4% 52% 30% 12% 26% 21% 23% 18% 18% 20% 17% 16% 4% 17% 13% 11% 17% 12% 8% 15% 10% 5% 7% 32% 9% Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård *Riket, källa SKL Somatisk vård 35% Andel kostnader köpt vård i procent Somatisk vård 30% 25% 20% % 10% 5% 0% 14

15 Primärvård 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kostnader köpt vård i procent Primärvård Psykiatrisk vård 25% 20% Andel kostnader köpt vård i procent Psykiatrisk vård % 10% 5% 0% 15

16 Kostnader per specialitet och specialitetsområde I detta avsnitt redovisas kostnaderna nedbrutet på specialiteter och specialitetsområden. Anledningen till att kostnaderna för somatisk vård oftast redovisas på specialitetsområden är att den organisatoriska uppbyggnaden och kostnadsredovisningen skiljer mellan landsting. Redovisningen per specialitetsområde är därför en metod att i förekommande fall kunna redovisa en mer fördelad redovisning med bibehållande av jämförbarheten mellan landstingen. I tabell 9 redovisas nettokostnaderna i kronor per invånare för den somatiska vården fördelad på specialiteter och specialitetsområden. Observera att kostnaderna för samtliga specialiteter redovisas per invånare totalt, således ej för de aktuella åldersgrupperna vad beträffar kvinnosjukvård och barn- och ungdomsmedicin. Detta för att erhålla en totalbild av hur landstingens resurser fördelas. Tabell 9: Kostnader per specialitet respektive specialitetsområde, somatisk vård (inklusive läkemedelskostnad). Kronor per invånare år Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Södermanland Västmanland Medicin mm (1) Hud Barnmedicin Habilitering S:a med vård Andel med vård (%) 56% 57% 60% 58% 54% 54% 60% 58% Ortopedi (2) Kirurgi mm (3) Kvinnosjukvård ÖNH (4) Ögon S:a kirurgisk vård Andel kir vård (%) 44% 43% 40% 42% 46% 46% 40% 42% Somatisk vård totalt ) I medicin m.m. inkluderas specialiteterna; internmedicin, lungmedicin, njurmedicin, neurologi, allmän onkologi, kardiologi, thorax, infektion, reumatologi, rehabilitering, yrkesmedicin samt geriatrik 2) I ortopedi ingår Handkirurgi 3) I kirurgi m.m. inkluderas specialiteterna; kirurgi, urologi, plastikkirurgi och neurokirurgi 4) I ÖNH inkluderas logopedi och audiologi 16

17 Kostnader medicinsk vård 2012 Kronor per medicinsk huvudspecialitet och invånare Gotland Gävleborg Blekinge Södermanland Västmanland Dalarna Halland Jämtland Medicin mm (1) Hud Barnmedicin Habilitering Kostnader kirurgisk vård 2012 Kronor per kirurgisk huvudspecialitet och invånare Gotland Blekinge Halland Jämtland Gävleborg Västmanland Dalarna Södermanland Ortopedi (2) Kirurgi mm (3) Kvinnosjukvård ÖNH (4) Ögon 17

18 Landstingsprofiler för hälso- och sjukvårdskostnader 2012 Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde (22 363) Gotland Gävleborg Blekinge Dalarna Jämtland Västmanland Halland Södermanland Profiler visas nedan för 8 landsting: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Södermanland, och Västmanland. I nedanstående grafer är medianvärden uträknade per specialitet och baserade på ingående landsting. Viktigt att observera att medianvärden inte är jämförbara år från år på grund av variationer i grundmaterialet. Årets data speglar variationerna i årets inrapporterade data. Det faktiska medianvärdet varierar mycket från specialitet till specialitet och gällande värde har angetts inom parantes vid namnet. 18

19 Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Blekinge Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Dalarna 19

20 Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Gotland Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Gävleborg 20

21 Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Halland Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Jämtland 21

22 Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Södermanland Totala nettokostnader hälso- och sjukvård 2012 (exkl tandvård och politisk verksamhet) Avvikelse i kronor per invånare från Nysam medianvärde per specialitet (för de 8 landsting som ingår) Primärvård (4 812) Medicin mm (6 541) Hud (126) Barn- o ungdomsmed (951) Habilitering (310) Ortopedi (1 603) Kirurgi mm (2 606) Kvinnosjukvård (921) Ögon (392) ÖNH (437) Vuxenpsykiatri (1 385) Barn- o ungdomspsykiatri (361) Övrig hälso- och sjukvård (1 618) Västmanland

23 Helseplan leder arbetet med Nysam i nära samarbete med deltagande verksamheter, landsting och regioner och ansvarar för datainsamling, kvalitetssäkring och utgivning av rapporter. För mer information se eller kontakta Amanda Gyllenswärd, ( ) 23

Delrapport Ekonomi

Delrapport Ekonomi Nyckeltalssamverkan Delrapport Ekonomi,,,,, Jämtland,,, Värmland,,, Västra Götaland, 28-3-31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-19

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-08 Kontaktpersoner

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi

Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport logopedi,,, Gävleborg,, (),,,, 2005-05-20 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi

Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport onkologi,,,, (Uppsala),, 2005-05-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation

Hälso- och sjukvård. Delrapport operation Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport operation Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland 2007-05-10 Kontaktpersoner Nysams

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service anestesi / IVA Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning

Hälso- och sjukvård. Delrapport akutmottagning Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport akutmottagning Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland 2006-05-10 Kontaktpersoner

Läs mer

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Vem är gotlänningen? Rolf Forsman Vem är gotlänningen? andel 75+ i förh till riket Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro Kvinnor -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0 procentenheter Män Stockholm Sörmland Uppsala Västra Götaland Örebro

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport barn

Hälso- och sjukvård Delrapport barn Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport barn Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg,, Jämtland,, Södermanland,, 2005-05-06 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg--Sörmland-Uppsala-Värmland---Västra

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk kemi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg,,, Örebro 2005-05-25 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi,,,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvård. Delrapport vårdkonsumtion Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport vårdkonsumtion Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Läs mer

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller

Vårdkonsumtion. Rolf Forsman chefcontroller Vårdkonsumtion Vårdkonsumtion - vårdtillfällen Vårdkonsumtion 2005 Antal vårdtillfällen per 1000 inv alla specialiteter Uppsala Jämtland Blekinge US US US Eget Summa köpt Halland Västra Götaland Halland

Läs mer

Hälso- och sjukvård Huvudrapport

Hälso- och sjukvård Huvudrapport Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Huvudrapport,,,,, Jämtland,, Sörmland, Uppsala,,, Västra Götaland, 2005-04-29 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se

Läs mer

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1

Nysam - BUP. Dag Gjesteby, Ida Nyström. Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nysam - BUP Dag Gjesteby, Ida Nyström Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Nationell arena för utveckling och kunskapsutbyte Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk hälso-

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport blodcentral Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2006-05-16 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan:

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2006-05-19 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland, Uppsala,,,, Västra Götaland, 2007-04-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland, Uppsala,,,, Västra Götaland, Örebro 2007-04-23 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland, Uppsala,,, Västra Götaland, Örebro 2006-04-24 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland

Hälso- och sjukvård. Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Östergötland Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport hud,,,,,,,,, 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård,,,,,,,, Uppsala,, 2005-05-13 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Förord Bra statistik är viktig för att kunna följa verksamheten och göra jämförelser.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service röntgen / mammografi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten,

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Sörmland,,,, Västra Götaland, Örebro 2005-04-29 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltvastmanland.se Kontaktperson

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan

Hälso- och sjukvård. Nysam Nyckeltalssamverkan Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård,,,,,,, Stockholm, Sörmland, Uppsala,,,, Västra Götaland, Örebro 2008-04-28 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Ove Löfqvist E-post: ove.lofqvist@ltkronoberg.se

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Uppsala NYSAM 2004 KIR/URO OBS KORRIGERAD jmf tryckt rapport Nyckeltal 2004 - Kirurgi, mm länsnivå Antal läkarbesök egna lt per 1000 inv Korr 2005-11- 01 Exkl regionsspecialiteter

Läs mer

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2009 JÄMFÖRELSETAL FÖR VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Förord Bra statistik är viktig för att kunna följa verksamheten och göra jämförelser.

Läs mer

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman

Gotland i NYSAM Hur lever Gotlänningen? Rolf Forsman Hur lever Gotlänningen? övervikt män övervikt kvinnor höftfraktur Kvinnor Män Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Vänteläget juli 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Väntande till besök per landsting/region, juli 2011, sorterat på Andel inom 60 dgr,

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar)

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Vänteläget april 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Väntande till besök per landsting/region, apr 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården Besök april 2012, hämtat 120521

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2015 Rapport Hudsjukvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...8 5. Landstingsprofiler...24 6. Nyckeltal...28

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juli 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juli 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juni 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juni 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå Övergripande rapport Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Avdelningsnivå Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget augusti 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, augusti 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri

Hälso- och sjukvård. Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri Hälso- och sjukvård Delrapport BUP Barn- och ungdomspsykiatri,,,,,, Sörmland,,, Västra Götaland 2007-05-15 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Årsredovisning 2006. Carola Fransson

Årsredovisning 2006. Carola Fransson Årsredovisning 2006 Carola Fransson Politisk organisation Revisorer Demokratiutskott Demokratiutskott Valutskott Bolagsstyrelser Stiftelsestyrelser Stiftelsestyrelser Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2017

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2017 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets ekonomiska förutsättningar Nettokostnad hälso- o sjukvård Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård Nettokostnad 2014 NLL per område Kostnad

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc

Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Nysam Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ÖNH / audiologi/hc Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Södermanland, (Uppsala), Västerbotten, Västmanland 2005-05-26

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport röntgen Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland,

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin

Hälso- och sjukvård. Delrapport barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Delrapport barn- och ungdomsmedicin Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västmanland,

Läs mer

Benchmark för utveckling av Sterilteknikverksamheter

Benchmark för utveckling av Sterilteknikverksamheter Benchmark för utveckling av Sterilteknikverksamheter 2016-10-28 Nysam - En arena för utveckling och kunskapsutbyte Nätverksträffar för utbyte av erfarenheter och idéer som är relevanta i vardagen Kvalitetssäkrat

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi

Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kirurgi,mm / urologi,,,,,,,, Uppsala,, 2005-05-24 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson

Läs mer

Tid till vård. En analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007

Tid till vård. En analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007 Tid till vård En analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70

Läs mer

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi

Hälso- och sjukvård. Delrapport ortopedi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport ortopedi, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer