Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning per den 31 januari 2015"

Transkript

1 23 februari 2015 KS-2015/ (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 februari Sammanfattning Kommunens utfall per januari 2015 är positivt med 46 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 32 mnkr. Efter en månad bedömer förvaltningarna att nämnderna klarar sina budgetar för året. Barn- och utbildningsförvaltningen lyfter fram utfallet av årets lönerörelse som en osäker faktor. Antalet elever som går ett fjärde år i ungdomsgymnasiet ser ut att öka och hur det kommer att påverka gymnasienämndens ekonomi behöver analyseras ytterligare. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ser en viss osäkerhet avseende individ- och familjeomsorgens kostnader, men bedömer att socialnämnen totalt klarar sin budget. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKL:s skatteprognos i februari är att kommunen kan få svårt att klara årets budgeterade resultatmål på +30,6 mnkr. Förvaltningarna bedömer att de klarar årets budget, medan prognosen för skatt, utjämning och bidrag är negativ. Budget Utfall % Utfall 2015 jan-15 jan-14 Verksamhetens kostnader/intäkter ,0-393,5 7,8% -382,7 Exploateringsverksamhet 170,0 14,2 8,3% 8,3 Avskrivningar -114,7-8,2 7,1% -7,7 Verksamhetens nettokostnader ,7-387,5 7,7% -382,1 Skatteintäkter 4 343,8 361,8 8,3% 340,5 Generella statsbidrag / utjämning 797,6 66,1 8,3% 69,6 Skatt, statsbidrag, utjämning 5 141,4 428,0 8,3% 410,1 Finansiella intäkter 260,4 20,2 7,8% 26,1 Finansiella kostnader -199,5-14,7 7,4% -21,4 Resultat 200,6 46,0 32,8 Resultat, ekonomiskt mål 30,6 31,9 24,4 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per januari 2015 är positivt med 46 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 32 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är minus 0,5 mnkr jämfört med periodens budget. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i sin februariprognos att skatteunderlaget ökar något mindre under 2014 och 2015 jämfört med tidigare prognos. Helårsprognosen för skatteintäkter är ett minus med 14,3 mnkr jämfört med budget. Övriga delar i den kommunala utjämningen för 2015 fastställdes i januari och innebär ett minus med 4,1 mnkr. Sammantaget är helårsprognosen för skatt, utjämning och bidrag ett minus mot budget på 18,4 mnkr. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/ jan-15 jan-15 jan-15 jan-14 i % Kommunstyrelse -28,4-25,2 3,2-27,7-8,9% Förskolenämnd -62,7-59,8 2,9-58,1 3,0% Grundskolenämnd -121,6-119,3 2,3-114,2 4,5% Gymnasienämnd -40,0-38,7 1,3-38,7-0,1% Socialnämnd -75,6-73,4 2,2-71,7 2,4% Äldreomsorgsnämnd -54,4-50,7 3,7-49,1 3,3% Kultur- och fritidsnämnd -15,9-12,6 3,3-12,9-2,4% Natur- och byggnadsnämnd -20,4-18,3 2,1-15,9 15,4% Tillsynsnämnd -0,6-0,8-0,2-0,7 7,6% Revision -0,3 0,0 0,2-0,1-63,9% Summa nämnder -419,9-398,9 21,1-389,1 2,5% Reserverade medel -0,8 0,0 0,8 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 6,9 5,4-1,5 6,3-15,0% Avskrivningar -9,6-8,2 1,4-7,7 5,4% Exploateringsverksamhet 14,2 14,2 0,0 8,3 70,0% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 - S:a verksamhetens nettokostnader -409,2-387,5 21,7-382,1 1,4% Nämndernas nettokostnader är totalt 10 mnkr (2,5 %) högre jämfört med per januari Nämndernas totala budgetram för året är 279 mnkr (6 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2014.

3 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Nämndernas samlade utfall är plus 21 mnkr jämfört med periodens budget. Per januari 2014 var nämndernas utfall plus 13 mnkr. En nämnd, tillsynsnämnden, redovisar minus. Efter en månad bedömer förvaltningarna att nämnderna klarar sina budgetar för året. Barn- och utbildningsförvaltningen lyfter fram utfallet av årets lönerörelse som en osäker faktor. Antalet elever som går ett fjärde år i ungdomsgymnasiet ser ut att öka och hur det kommer att påverka gymnasienämndens ekonomi behöver analyseras ytterligare. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ser en viss osäkerhet avseende individ- och familjeomsorgens kostnader, men bedömer att socialnämnen totalt klarar sin budget. AFA Försäkring meddelade i oktober 2014 att de inte fattat något beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Nästa styrelsemöte då ett beslut om återbetalning kan fattas äger rum i mars För Huddinge skulle en återbetalning motsvara cirka 28 mnkr. Kommunernas pensionsskuld beräknas med den så kallade RIPS-räntan. Med anledning av det fortsatt låga ränteläget kan RIPS-räntan behöva sänkas. En sänkt RIPS-ränta ger en ökad kostnad för kommunerna. Den senaste sänkningen 2013 innebar en kostnad för Huddinge med drygt 40 mnkr. Kommittén som beslutar om nivån på RIPS-räntan har nästa övervakningsmöte i april Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKL:s skatteprognos i februari är att kommunen kan få svårt att klara årets budgeterade resultatmål på +30,6 mnkr. Förvaltningarna bedömer att de klarar årets budget, medan prognosen för skatt, utjämning och bidrag är negativ.

4 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsen klarar årets budget. Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet förskolebarn ökar på grund av inflyttningen och detta är svårt att planera för och förvaltningen arbetar kontinuerligt med denna fråga. Det finns osäkerheter inom en del förskolor och förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder och har påbörjat ett arbete med att stödja de förskolor som har ett negativt resultat. Även utfallet av lönerörelsen lyfts fram som en osäker faktor. Förvaltningen bedömer att förskolenämnden klarar årets budget.

5 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+2 mnkr) är rättvisande för perioden. Antalet elever ökar på grund av inflyttningen och detta är svårt att planera för och förvaltningen arbetar kontinuerligt med denna fråga. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att stödja de skolor som har ett negativt resultat. Utfallet av lönerörelsen lyfts fram som en osäker faktor. Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden klarar årets budget. Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+1 mnkr) är rättvisande för perioden. Elever som går ett fjärde år i ungdomsgymnasiet har ökat, samt fler elever hoppar av efter första året och börjar om. Förvaltningen kommer att analysera detta under året för att bedöma hur mycket detta kan påverka nämndens ekonomiska resultat. Förvaltningen bedömer i övrigt att gymnasienämnden klarar årets budget.

6 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+2 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att socialnämnden sammantaget klarar sin budget. Inom individ- och familjeomsorgen är det osäkert och det finns en ökning av kostnaderna för placering av ungdomar. Det finns även behov av personalförstärkning till följd av ökande antal utredningar och en ökning av ensamkommande barn. Detta ger i sin tur behov av utökning av lokaler. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Utifrån utfallet för januari bedömer förvaltningen att äldreomsorgsnämnden klarar sin budget.

7 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden klarar årets budget. Natur- och byggnadsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (+2 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att samhällsbyggnadsnämnden klarar årets budget.

8 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Tillsynsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (-0,2 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att tillsynsnämnden klarar årets budget. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per januari är ett plus med 0,6 mnkr och avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens utfall är 14 mnkr. Utfallet är periodiserat utifrån årets budget. Finansnetto Utfallet för finansnettot är plus 0,5 mnkr jämfört med periodens budget. Personal Antalet årsarbetare 1 och anställda Nämnderna har i januari anställda som motsvarar årsarbetare. Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat bland annat inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorg, arbeteoch försörjning samt förskolan. Anställda /Årsarbetare Januari 2015: / Januari 2014: / Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter månadens löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.

9 23 februari 2015 KS-2015/ (10) årsarbetare för perioden, likväl som sjukfrånvaro, kan komma att förändras något. Korta sjukfrånvaron minskar De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro (genomsnitt de senaste 12 månaderna) visar att sjukfrånvaron till och med januari 2015 är 7,4 procent (7,0 procent vid motsvarande period föregående år). Kvinnornas sjukfrånvaro är 8,1 procent och männens 4,9 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns inom äldreomsorgen och inom förskolan där sjukfrånvaron är över 9 procent. Det är de långa sjukskrivningarna som ökat mest sedan föregående år. Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, har sjunkit något jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,5 procent medan männens är 2,1 procent. I de nationella mätningarna från Försäkringskassan syns en generell ökning av sjukfrånvaron sedan föregående år, både för kvinnor och för män. Försäkringskassan beräknar att sjukfallen både blir fler och längre. Framför allt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa och dessa sjukskrivningar tenderar enligt Försäkringskassan att bli längre än genomsnittet. I sin senaste rapport konstaterar Försäkringskassan också att det är svårare att få sjukersättning vilket gör att fler kvarstår med sjukpenning.

10 23 februari 2015 KS-2015/ (10) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor Finansiell riskrapport januari 2015 Ralph Strandqvist Budgetansvarig

11 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser Söderenergi AB 441,0 Certifikat 50,0 Söderenergi egen likviditet 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 141,0 Totalt Söderenergi AB 441,0 Totalt Söderenergi AB 441,0 Totalt Energi 441,0 Totalt Energi 441,0 Reverser Huge 7 210,0 Certifikat 450,0 Reverser andra kommuner 0,0 Lån Kommuninvest 2 200,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 2 525,6 Banklån 300,0 Lån från pensionsportföljen 300,0 Kommunens egen likviditet 1 434,4 Totalt HUGE 7 210,0 Totalt HUGE 7 210,0 Saldo i Nordea 362,1 Överskott likviditet 362,1 Totalt Huddinge kommun 362,1 Totalt Huddinge kommun 362,1 SUMMA TILLGÅNGAR 8 013,1 SUMMA SKULDER 8 013,1 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 645 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk Kap.bindtid mnkr < 1 år 1 800,0 1 år 3 975,6 Totalt 5 775,6 Genomsnittlig kap.bindningstid 4,0 år Kapitalbindning - förfalloprofil %-andel av total skuld Tillåtet intervall Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? 31% 69% max 40% - Ja - 100% Norm enl. Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion Tillåtet intervall finansinstruktion? 3 år 2-5 år Ja Mkr 0 Vid en ränteförändring med ca 31 mnkr. Beräkn 1 % högre/lägre ränta än räntekostnaden på ett å kostnaden hade blivit om Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

12 Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften Plac och övr back-up 0 Total bet.kapacitet LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. IKV & Söderenergi % * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering exkl IKV och Söderenergi Räntebindning Antal år mnkr 0-1 år %-andel av total skuld 60% Norm enligt finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 Inom tillåtet intervall enl. Tillåtet intervall finansinstruktion? 1,5-3,5 år Ja Räntebindning - förfalloprofil Mkr år 1-3 år 3-5 år 5-10 år år Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Extern skuld Räntekostnad HUGEs ränte-kostnad portfölj Huge Extern skuld Utlåning Huge inkl. marg ,57% ,80% ,73% ,84% ,02% ,06% ,01% ,16% ,98% ,11% ,24% ,34% ,22% ,36% ,23% ,36% ,32% ,37% ,33% ,44% ,25% ,46% ,27% ,46% Vid en ränteförändring på 1% idag beräknas kommunkoncernens externa räntekostnad på ett år från idag förändras med ca 31 mnkr. Beräkningen sker utifrån oförändrad skuld samt att samtliga räntor som förändras gör det till 1 % högre/lägre ränta än den marknadsränta (Stibor 3M) som idag förväntas gälla vid förändringen. Den totala räntekostnaden på ett år om alla förfallna räntor ersatts med den förväntade marknadsräntan jämförs med vad kostnaden hade blivit om den räntan var 1% högre/lägre än den förväntade marknadsräntan. Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

13 HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,4 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 584,4 1 år 4 621,3 2,2 > 1 år 4 625,6 > 1 år 2 588, , ,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj Derivat Derivat via fasträntelån hos Kommuninvest Derivat Energi Totalt Marknadsvärde kr kr kr kr Ratingkrav enl finansinstr. Ja Ja Ja Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering Plac. Internbanken 2 år 0,5 år 1,87% ,3% Plac. Internbanken 4 år 2,5 år 2,57% ,3% Plac. Internbanken 6 år 4,1 år 2,98% ,3% Totalt 2,4 år 2,47% ,0% MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 0,95 0,26 0,10 Swap 2 år 1,21 0,27 0,10 Swap 5 år 1,96 0,65 0,45 Swap 10 år 2,61 1,26 0,99 Prognos 1 år ,05 0,23 0,68 1,18 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Huddinge den 21 augusti 2013

Huddinge den 21 augusti 2013 TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELLLSEN 1 (1) Tid Måndag den 26 augusti 2013, kl 18.00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden juli 2013 3 Månadsuppföljning

Läs mer

Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare

Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Kommunsekreterare KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Fredag den 27 mars 2015, kl. 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 8 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende

1 januari 2015 (KF) (KS-2014/ ) organisationen för mandatperioden Ärendet är ändrat till ett informationsärende KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid Måndag den 24 november 2014, kl. 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden

Läs mer

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181)

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) Tid Måndag den 23 september 2013, kl 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (1) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 23 november 2016, klockan 13:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 14 Vinstutdelning från Huge Fastigheter AB till

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansrapport

Finansrapport Kommunstyrelsen 2017-02-14 12, dnr KS/2017:6/04 Finansrapport 2016 12 31 Kommunens upplåning Långivare Utlåning till dotterbolag Låntagare Beteckning Beteckning Skuld 2016 12 31 Typ Skuld 2016 12 31 Aktuell

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer