Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013"

Transkript

1 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna. Ärendet Kommunkoncernen Kommunkoncernens externa bruttoupplåning var 9,1 mdkr i slutet av september mot 6,9 mdkr vid utgången av december 20. Jämfört med föregående månad minskade koncernens nettoupplåning med 19 mnkr. Ökningen under året avser dels upplåning för att finansiera fastighetsinvesteringar dels Uppsalahem AB:s förvärv av återstående 49 procent av aktierna i Studentstaden AB. Kommunen Ingående nettofordran 20 var 577 mnkr. Utgående nettofordran i september var 3,7 mdkr. Den stora förändringen beror på bolagiseringen av kommunens fastigheter då fasta tillgångar byttes mot reverser. Drygt 500 mnkr av nettopositionen avser de nya fastighetsbolagens tilläggsköp från kommunen, vilka bokfördes i juni. Nettoförändringen mellan augusti och september, -5 mnkr, orsakas delvis av hyresbetalningar för kvartal 4 till de nya fastighetsbolagen. Medelsaldot för upplåningen under perioden januari september 20 var mnkr. Räntekostnaderna uppgick till 70 mnkr. Det innebär en genomsnittsränta på 2,53 procent för perioden. Medelsaldot för placering/utlåning var mnkr under perioden januari september 20. Ränteintäkterna uppgick till 144,9 mnkr, vilket motsvarar en ränta om 2,66 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden för upplåningen har ökats från 1,43 år i december till 2,54 år vid utgången av september efter omfördelning från kortfristiga till långfristiga lån. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Jan Malmberg Ekonomidirektör Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: (växel) Fax: E-post:

2 Bilaga Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT SEPTEMBER Uppsala kommunkoncerns nettoposition Nettopositionen är skillnaden mellan upplåning, utlåning och placering. Koncernkontot kan antingen innebära en placering av likvida medel, positivt saldo, eller att vi använt den kredit som är kopplad till kontot, negativt saldo. I september var kommunkoncernens nettoposition oförändrad. Internbanken minskade sin kortfristiga externa upplåning men ökade den långfristiga samt belastningen på koncernkonto. Uppsalahem ökade den externa upplåning och sina placeringar. Belopp i mnkr dec - aug- sep- förändr % Saldo på koncernkontot Internbankens externa upplåning Uppsalahem AB:s externa upplåning Internbankens externa placeringar Uppsalahem AB:s externa placeringar Internbankens externa utlåning Nettoposition Uppsala kommunkoncern Uppsala kommunkoncerns nettoposition sep - okt - nov - dec - jan - feb - mar - apr- maj- jun- jul- aug- sep 1(8)

3 2. Uppsala kommuns internbanks nettoposition Internbankens nettoposition minskade med 5 mnkr i september. En orsak är ökade kvartalshyrorna p.g.a. bolagisering av de kommunala fastigheterna. dec- aug- sep - förändr % Koncernkonto Kortfristig extern upplåning Långfristig extern upplåning Upplåning Långfristig extern placering Utlåning till Uppsala Stadshus AB Utlåning övriga kommunala bolag Extern utlåning Utlåning/Placering Internbankens nettoposition Uppsala kommuns internbanks nettoposition sep - okt - nov - dec - jan - feb - mar - apr - maj - jun - ju l - aug - sep - 2(8)

4 3. In- och utbetalningar i förvaltningsorganisationen I september blev kvartalshyror debiterade och utbetalningarna översteg inbetalningarna med 100 mnkr. Förvaltningsorganisationens in- och utbetalningar inkl. exploatering och externa investeringar Inbetalningar Utbetalningar Netto sep- okt- nov- dec- jan- feb - mar -14 apr - maj - jun jul- aug- sep- 4. Internbankens genomsnittliga upplåning, placering/utlåning och ränta Medelsaldot för internbankens upplåning var mnkr under september månad. Räntekostnaderna uppgick till 8,5 mnkr. Detta innebar en ränta på 2,60 procent. I augusti var medelupplåningen mnkr och räntan 2,55 procent. Medelräntan för utlåning/placering blev lägre än upplåningsräntan i september. Detta beror på att de nya fastighetsbolagen tillfälligt fått kortfristiga lån med lägre räntesats i väntan på beslut om löptider. Nya räntesatser ska sättas från och med September 20 Belopp i mnkr Medelsaldo Räntenetto Ränta (%) Kortfristiga lån ,7 1,15% Långfristiga lån ,8 2,92% Upplåning ,5 2,60% Kortfristig placering 501 0,5 1,22% Långfristig placering 302 0,9 3,65% Utlåning till Uppsala Stadshus AB ,9 3,43% Utlåning till kommunala bolag ,0 2,05% Placering/ utlåning ,3 2,24% Ackulmulerat januari - september 20 Belopp i mnkr Medelsaldo Räntenetto Ränta (%) Kortfristiga lån ,3 1,17% Långfristiga lån ,7 3,16% Upplåning ,0 2,53% Kortfristig placering 496 4,4 1,19% Långfristig placering 292 8,1 3,72% Utlåning till Uppsala Stadshus AB ,6 3,57% Utlåning till kommunala bolag ,7 2,57% Placering/ utlåning ,9 2,66% 3(8)

5 5. Internbankens genomsnittsräntor Internbankens genomsnittsränta, mätt per månad, steg något i september på grund av en högre andel långfristiga lån. Räntan för bostadsobligationer fortsätter att stiga. % 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Internbankens genomsnittsränta och jämförelseräntor sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- Internbankens genomsnittsränta 3-mån Stibor 5-årig bostadsobligation 6. Kreditramar och utnyttjande Internbankens betalningsberedskap är fortsatt god. I slutet av månaden var 95 procent av kreditramarna outnyttjade. Belopp i mnkr Limit Utnyttjat Kvar att utnyttja % Checkkrediter* ,1 Certifikatsprogram ,0 ECP-program, 150 MUSD ,0 Kreditramar och utnyttjande ,4 *varav 1000 är gemensam för kommunkoncernen 4(8)

6 7. Lånestruktur Ytterligare omfördelning gjordes från kortfristiga kommuncertifikat och övrig kortfristig upplåning till långfristiga lån och ökad belastning på koncernkontot. dec- aug- sep - förändr % Koncernkonto Övriga checkkrediter Kommuncertifikat Övrig kortfristig upplåning Kortfristig upplåning Obligationslån Övriga långfristiga lån Långfristig upplåning UPPLÅNING Förfallostruktur Grafen nedan visar belopp och de tidpunkter då dels externt tagna lån, inklusive internbankens belastning på koncernkontot, förfaller till betalning, dels då externa placeringar och internt utlämnade lån ska återbetalas. Reverser som upprättats vid bolagiseringen av kommunala fastigheter om sammanlagt 3,5 mdr kronor förfaller eller ska omsättas Förfallostruktur för internbankens lån, placeringar/ utlämnade lån 3474 Placering/ utlämnade lån Upplåning okt - nov - dec - feb -14 mar -14 apr -14 maj -14 jun -14 sep-14 dec-14 feb -15 apr -15 maj -15 jun -15 aug -15 okt -15 nov -15 dec -15 mar -16 aug-16 sep -16 maj -18 jun -18 sep-15 okt -18 mar -19 maj -20 aug -20 5(8)

7 8.2 Förfallostruktur,specifikation Nr Långivare Nr Vidareutlåning/Placering Förfallodatum Koncernkonto Obligationslån MTN 106 SWB Uppsala Parkering AB 100 okt Uppsala Vatten och Avfall AB 100 nov Obligationslån MTN 0, SEB Uppsala Vatten och Avfall AB 100 dec Förv.bolaget Upphall KB 115 dec Obligationslån MTN 109, SWB AB Uppsala kommuns Industrihus 70 dec Obligationslån MTN 7, Danske bank Fyrishov AB 0 feb Långfristigt lån, Dexia Uppsala kommuns Fastighets AB 90 mar Obligationslån MTN 1, SEB Uppsala Stadshus AB 200 mar Obligationslån MTN 2, SEB -200 mar Långfristigt lån, Nordea SCBC Obl 7 apr Uppsala Vatten och Avfall AB 100 apr Statsobligation maj SWB Obligation 18 maj Obligationslån MTN 9, SWB Uppsala kommuns Fastighets AB 100 jun Kommuninvest Fyrishov AB 100 sep UK Sport- och Rekreationsfadtigh 234 dec UK Skolfastigheter AB 3119 dec Uk Förvaltn fastigheter AB 1 dec Obligationslån MTN 6 SHB Uppsala Vatten och Avfall AB 100 feb Långfristigt lån, Nordea Uppsala kommuns Fastighets AB 100 apr Obligationslån MTN 8 SEB Uppsala Stadshus AB 100 apr Obligationslån MTN 105, SHB Uppsala Stadshus AB 100 maj Obligationslån MTN 3, Danske -100 maj Långfristigt lån Danske Bank SEB Obligation 18 jun Uppsala Vatten och Avfall AB 98 jun Statsobligation aug Uppsala Vatten och Avfall AB 100 okt Obligationslån MTN 118 Nordea -100 nov Obligationslån MTN 119 Danske Bank AB Uppsala kommuns Industrihus 70 dec Långfristigt lån, Nordea Uppsala Stadshus AB 75 mar Kommuninvest AB Uppsala kommuns Industrihus 50 aug Obligationslån MTN 2 SEB Uppsala kommuns Fastighets AB 70 sep Obligationslån MTN 4, Nordea Uppsala Stadshus AB 100 sep Uppsala Konsert & Kongress AB 18 maj Kommuninvest UK Sport- och Rekreationsfadtigh 20 jun UK Skolfastigheter AB 210 jun Uk Förvaltn fastigheter AB 75 jun Obligationslån MTN 3, Nordea Uppsala Stadshus AB 150 sep Obligationslån MTN 5, SHB Uppsala Vatten och Avfall AB 100 okt Kommuninvest Uppsala Stadshus AB 205 mar Kommuninvest Uppsala Stadshus AB 215 mar Kommuninvest Uppsala Parkering AB 30 maj Uppsala Vatten och Avfall AB 229 maj Kommuninvest AB Uppsala kommuns Industrihus 100 aug Stiftelsen Jälla Egendom 26 aug -16--jul Uppsala Vatten och Avfall AB Upplåning Utlåning/ Placering (8)

8 9. Räntebindningstid för lån, placeringar och utlämnade lån För att begränsa ränterisken ska den genomsnittliga räntebindningstiden i internbankens låneportfölj hållas mellan 1 och 5 år enligt Uppsala kommuns finanspolicy. I september var internbankens genomsnittliga räntebindningstid för upplåning oförändrat 2,54 år. År 3,00 2,50 Genomsnittlig återstående räntebindningstid Lån Placering/ utlämnande lån 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- 10. Internbankens utlåning till de kommunala aktiebolagen Belopp i mnkr dec- aug- chr sep- förändr UK:s Industrihus AB UK:s Fastighets AB Uppsala Parkering AB Uppsala Stadshus AB AB Uppsala Stadsteater Uppsala Konsert och Kongress AB Uppsalahem AB Fyrishov AB Uppsala Vatten och Avfall AB Grafiskt Utbildningscenter AB Förvaltningsbolaget Upphall KB Uppsala kommun Skolfastigheter AB UA kommun Sport- och Rekreationsfastigh UA komun Förvaltningsfastigheter AB Lån från internbanken Ovanstående tabell visar internbankens fordran på (+) eller skuld till (-) de kommunala bolagen avseende reverslån och koncernkonto. Uppsala Stadshus AB ökade sin upplåning av reverslån med 150 mnkr och minskade därmed skulden på koncernkontot. Förändringen på 6 mnkr beror till större delen på inbetalda hyror till skolfastighetsbolaget. Också Uppsalahem och Industrihus hade förbättrat sina saldon på koncernkontot vid månadsslutet. 7(8)

9 Nedanstående graf visar internbankens utlåning till bolagen i form av reverslån. Beloppen ingår som en del i utlåningen till bolagen Internbankens utlåning till kommunala aktiebolag, exkl.koncenrkonto dec - aug- sep- Industrihus UKFAB Parkering AB USAB Stadsteatern Konsert och kongress Uppsalahem Fyrishov Uppsala Vatten GUC Upphall KB Skolfastigheter AB Sport-o-rekreationsf Förvaltningsfastighet 8(8)

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KS 3 16 JAN 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-12-12 Diarienummer KSN-2012-0995 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

KF 233 9 DEC 2013. Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071. Uppsala den 20 november 2013 På kommunstyrelsens vägnar

KF 233 9 DEC 2013. Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071. Uppsala den 20 november 2013 På kommunstyrelsens vägnar KF 233 9 DEC 2013 Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa finanspolicy enligt ärendets

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer