GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG"

Transkript

1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING Inledning UPPLÅNING Likviditetsreserv Förfalloprofil Lånelimit Tillåtna instrumenttyper Tillåtna motparter PLACERING Inledning Förfalloprofil Godkända instrumenttyper Tillåtna motparter VALUTAHANTERING OCH VALUTARISKHANTERING Tillåtna instrumenttyper Tillåtna motparter Regler för valutariskhantering Riskmått Valutarisklimit RÄNTERISKHANTERING Grundförutsättningar Limiter Skuldportföljer Placeringsportföljer Återstående räntebindningstid... 9 Fel! Talet kan inte representeras i angivet format.

2 2 BILAGA 1. TILLÅTNA INSTRUMENTTYPER VID UPPLÅNING BILAGA 2. TILLÅTNA MOTPARTER VID FINANSIELLA TRANSAKTIONER SAMT KREDITRISKER VID PLACERING BILAGA 3 TILLÅTNA RÄNTEDERIVATINSTRUMENT BILAGA 4. TILLÅTNA INSTRUMENTTYPER VID VALUTAHATERING. 16 BILAGA 5. DEFINITIONER... 17

3 3 1 INLEDNING 1.1 Inledning Denna riskinstruktion skall ange preciseringar, begränsningar och ramar som skall tolkas som den yttersta gränsen för vad som är tillåtet och inte som rekommenderad nivå. Kommunen och kommunens bolag skall följa denna riskinstruktion som är fastställd av kommunstyrelsen. Instruktionen skall omprövas minst en gång per år Kommunen och vart och ett av kommunens bolag skall fastställa egen detaljerad finanspolicy utifrån kommunkoncernens gemensamma finansregler och denna riskinstruktion. Eventuella avsteg från denna riskinstruktion får enbart vara av riskbegränsande karaktär. Finanspolicy för kommunen och kommunens bolag skall omprövas minst en gång per år av respektive styrelse Kommunledningskontoret ansvarar för att löpande följa utnyttjandet av de finansiella riskerna inom kommunkoncernen och föreslå lämpliga förändringar av denna instruktion.

4 4 2 UPPLÅNING 2.1 Likviditetsreserv Kommunen och kommunens bolag skall var för sig, ha en likviditet (se definition i bilaga 5) som motsvarar minst en månads löpande utgifter. Likviditeten skall vara tillgänglig inom en vecka. 2.2 Förfalloprofil Kommunen och kommunens bolag skall eftersträva att sprida förfallen på sin upplåning För att bl a tillgodose möjligheten till refinansiering skall kommunen och kommunens bolag var för sig eftersträva att den egna totala låneskulden har en volymviktad genomsnittlig återstående löptid på minst 2 år. Målsättningen skall vara att ha långa lån för långa tillgångar. Högst 25 % av den egna totala lånestocken får förfalla inom en och samma halvårsperiod. Avvikelsen från förfalloprofil skall rapporteras till respektive styrelse som kan besluta om tillfälligt undantag. 2.3 Lånelimit Respektive bolagsstyrelse beslutar om investeringar och den egna lånelimiten för respektive bolag. Kommunens bolag skall skriftligen informera kommunledningskontoret om den av styrelsen beslutade lånelimiten. Kommunfullmäktige prövar bolagens investeringar och fastställer årligen en övre gräns för kommunkoncernens gemensamma låneomslutning. Kommunens bolag tilldelas därefter del av kommunkoncernens gemensamma fastställda lånelimit. 2.4 Tillåtna instrumenttyper Tillåtna instrumenttyper beskrivs i bilaga 1 till denna riskinstruktion. Målsättningen är att sprida upplåningen på fler än ett instrument för de enheter som har stor upplåning. 2.5 Tillåtna motparter För enheter som har stor upplåning är målsättningen att sprida upplåningen på mer än en motpart.

5 Tillåtna motparter för kommunen och kommunens bolag beskrivs i bilaga 2 till denna riskinstruktion. 5

6 6 3. PLACERING 3.1 Inledning Kommunen och kommunens bolag skall i första hand använda eventuell överskottslikviditet till att amortera låneskulden Kommunledningskontoret svarar för all placering av såväl tillfälliga som långfristiga likviditetsöverskott på den externa marknaden. 3.2 Förfalloprofil Kommunen skall eftersträva att matcha placeringarnas förfall med prognosen för kassaflödet. Vidare skall kommunen eftersträva en god spridning av placeringsförfallen inom varje portfölj Överskottslikviditeten skall delas in i tre olika portföljer. Portfölj A: har en placeringshorisont kortare än 30 dagar och placering görs på koncernkontot. Portfölj B: har en placeringshorisont på mellan 30 dagar och 1 år. Portfölj C har en placeringshorisont på mellan 1 och 5 år. Se bilaga 2 för tillåtna placeringar och belopp. Avvikelsen från placeringsinstruktionen skall rapporteras till respektive styrelse som kan besluta om tillfälligt undantag. 3.3 Godkända instrumenttyper Det är inte tillåtet för kommunens bolag att placera medel i aktier på annat sätt än som anges i respektive bolagsordning och efter godkännande av kommunstyrelsen. 3.4 Tillåtna motparter Kommunen kan placera medel i utländsk bank under förutsättning att valutarisken och valutaränterisken är helt eliminerad och att insättningen sker hos eller garanteras av bank med lägst ratingen A-.

7 7 4. VALUTAHANTERING OCH VALUTARISKHANTERING 4.1 Tillåtna instrumenttyper Tillåtna instrumenttyper beskrivs i bilaga 3 till denna riskinstruktion. 4.2 Tillåtna motparter Tillåtna motparter beskrivs i bilaga 2 till denna riskinstruktion. 4.3 Regler för valutariskhantering Kommunen och kommunens bolag skall valutakurssäkra lån som upptages i utländsk valuta momentant vid lånebeslutet. Valutakurssäkring skall göras genom räntevalutaswap och samtliga uppkomna flöden ska därmed kurssäkras. (Valutarisk definieras i bilaga 5) Kommunen och kommunens bolag skall valutakurssäkra inköp och försäljningar i utländsk valuta som överstiger ett värde motsvarande SEK Valutakurssäkring skall ske så snart transaktionen är beslutad. Alla kända flöden ska valutakurssäkras. Valutarisker kopplade till elrisken hanteras separat enligt dokumentet Gemensam riskpolicy för elhandel för Linköpings kommun och kommunens bolag. 4.4 Riskmått En antagen momentan förändring av valutakursen med 5 % i utländsk valuta gentemot svenska kronor får högst resultera i en värdeförändring av motvärdet på den utländska skulden med ett givet belopp. Beloppen anges nedan under 4.5 Valutarisklimit. 4.5 Valutarisklimit Valutarisklimiten för kommunens bolag är högst kronor för respektive bolag. För bolagskoncernerna Tekniska Verken, LKF och Stångåstaden är valutarisklimiten högst 1 mnkr för koncernen Valutarisklimiten för kommunen är högst 1 mnkr.

8 8 5. RÄNTERISKHANTERING 5.1 Grundförutsättningar Målsättningen med ränteriskhanteringen i skuldportföljer är att begränsa de på kortsikt negativa effekterna av ränteförändringar i resultaträkningen samt att anpassa ränterisken till affärsrisken i kommunen och bolagen. Ränterisken bör vägas mot affärsrisken där normportföljen skall användas som hjälp till och begränsning/limit av manöverutrymmet som anses vara lämpligt. Normportföljen ger även en minimispridning av ränterisker. Ränteförfallen (ränterisken) i placeringar skall vara korta < 1år då placeringsportföljen inte kommer att hanteras aktivt. I vissa fall när kassaflödet är mycket säkert och ligger i portfölj C kan ränterisken matcha denna löptid. Mer osäkra kassaflöden som ligger i portfölj C skall ha en kort räntebindning (<1 år). Målsättningen med ränteriskhanteringen är att skapa en så god avkastning som möjligt givet placeringsreglementet, se bilaga2, samt givet den tid som finns till förfogande att aktivt hantera ränteriskerna. Kommunen och kommunens bolag skall var för sig ha ett fastställt ränteriskmandat för skulder genom en normportfölj för lånens räntebindningstid. Kommunen fastställer riskmandat och fördelning avseende placeringsportföljer. 5.2 Limiter Skuldportföljer Den satta normportföljen skall ha följande utseende:. SEGMENT: < 12MÅN =>12 MÅN < => 3 ÅR <= > 5ÅR 3ÅR 5ÅR Normportfölj: WW % XX% YY % ZZ % Intervall: +/-AA % +/-BB % +/-CC % +/-DD % Med en elasticitet mellan segmenten på 2 månad. Kommunen och kommunens bolag skall sträva efter att maximalt 1/3 av ränteförfallen under 12 månader skall förfalla under en och samma månad Vid behov eller senast vid den årliga uppdateringen av finanspolicyn skall en bedömning av de nuvarande och framtida affärsriskerna göras. Information bör inhämtas från de olika affärsenheterna t ex kontraktslängder, stabiliteten i flödet och möjligheten att påverka prisbilden vid en ränteförändring.

9 Kommunen och bolagen ger, var för sig, förslag på en normportfölj som är anpassad för respektive affärsrisk. Förslaget skall även innehålla en beskrivning av hur affärsrisken speglas i normportföljen. Bolagen skall informera kommunledningskontoret om förslag till normportfölj för bolaget. Efter samråd med kontoret redovisas förslag till normportfölj för bolaget till respektive bolagsstyrelse Riskmandat och normportfölj fastställes av kommunstyrelsen för kommunen och bolagsstyrelsen för respektive bolag Placeringsportföljer Genomsnittliga volymviktade räntebindningstiden skall i normalfallet vara: Portfölj A: Portfölj B: Portfölj C: 5 dagar +-5dagar 1 6 månader 3 månader 12 månader, med undantag för säkra fastställda kassaflöden. 5.3 Återstående räntebindningstid Kommunens bolag skall även rapportera genomsnittlig återstående räntebindningstid för upplåningen.

10 10 Bilaga 1. Tillåtna instrumenttyper vid upplåning En förutsättning för att få använda en instrumenttyp är att erforderlig kompetens och systemstöd finns. Upptagande av lån får ske i de avistainstrument som anges nedan. Kommunens bolag får ta upp lån i utländsk valuta endast om lånet konverteras till svenska kronor på ett sådant sätt att valutarisken är helt eliminerad eftersom det då är att betrakta som upplåning i svenska kronor. Ränteinstrument för upplåning Avistainstrument Dagslån Reverslån Obligation Certifikat Villkorad kredit med deposition Kredit får upptagas i bank med svensk bankoktroj eller kreditmarknadsbolag ingående i svensk bankkoncern där krediten är villkorad av att kredittagaren lämnar ett efterställt lån till banken eller kreditmarknadsbolaget (s k deposition)

11 11 Bilaga 2. Tillåtna motparter vid finansiella transaktioner samt kreditrisker vid placering Tillåtna motparter för kommunen och kommunens bolag vid bilateral upplåning beskrivs nedan. Lån Kommunens bolag är tillåtna som interna motparter vid upplåning via centralkontot. Bilateral upplåning får göras från motparter enligt nedan: 1 Svenska staten, statliga verk och av Svenska staten helägda bolag 2 Banker med svensk bankoktroj 3 Svenska kommuner och landsting 4 Svenska kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens kontroll 5 Övriga svenska och utländska motparter med lägst nedanstående rating RATING INSTITUT KORT (< 365 DAGAR) LÅNG (> 365 DAGAR) Standard & Poor s A 1 Lägst A - Nordisk Rating K 1 Moody s P 1 Lägst A 3 Under lånets löptid bör finansieringen bevakas om en motpart åsätts en rating under BBB+ och även tas upp till diskussion i respektive enhets ledning. Certifikat och obligation Det institut som ger ut marknadsinstrument t ex certifikat åt kommunen eller kommunens bolag skall inte ha en rating under BBB+. Derivat vid ingång av ett derivat skall motparten vara: 1 Banker med svensk bankoktroj och med lägst nedanstående rating. 2 Fondkommissionärer och övriga finansiella motparter med lägst nedanstående rating RATING INSTITUT KORT (< 365 DAGAR) LÅNG (> 365 DAGAR) Standard & Poor s A 1 Lägst A - Nordisk Rating K 1 Moody s P 1 Lägst A 3 Om motpartens rating försämras till under BBB+ och samtidigt ett för kommunen eller kommunbolagen positivt marknadsvärde har utvecklats så skall positionen bevakas.

12 12 Om ett lån finns med motparten så bör nettingmöjligheter ses över i de existerande derivatavtalen innan affärerna stängs eller säljs av efter beslut på ledande nivå i respektive enhet. Valutahantering vid ingång av ett avtal om valutaderivat eller andra valutaavtal skall motparten vara: 1 Banker med svensk bankoktroj och med lägst nedanstående rating. 3 Fondkommissionärer och övriga finansiella motparter med lägst nedanstående rating RATING INSTITUT KORT (< 365 DAGAR) LÅNG (> 365 DAGAR) Standard & Poor s A 1 Lägst A - Nordisk Rating K 1 Moody s P 1 Lägst A 3 Om motpartens rating försämras till under BBB+ och samtidigt ett för kommunen eller kommunbolagen positivt marknadsvärde har utvecklats så bör positionen bevakas. Placeringar skall inte utföras genom en bankmotpart som åsätts en rating under BBB+. Matrisen nedan anger limiter för placeringar. Löptiden på placeringar ska matcha det prognostiserade kassaflödet. Korta placeringar på max 30 dagar görs inom koncernkontot. Kommunen och kommunens bolag är tillåtna motparter vid placering inom centralkontot.

13 13 MOTPART MAXIMALT TILLÅTET INNEHAV AV TOTALT INNEHAV 1. Svenska staten Ingen beloppsgräns MAXIMAL LÖPTID Ingen löptidsbegränsning TILLÅTEN VOLYM/ AFFÄR 100 % 2. Banker 100% Postgirot Bank 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr SEB 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Föreningssparbanken 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Svenska Handelsbanken 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Östgöta Enskilda Bank 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Statshypotek AB 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr SBAB 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Spintab 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr SEB Bolån 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Nordea 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr Övriga banker med lägst nedanstående rating 30 % *1) 5 år Minst 10 mnkr 3. Svenska kommuner och landsting 30 % kommun/lands ting 5 år 100 % 4. Företag med lägst nedanstående rating 30 %/bolag 1 år Minst 20 mnkr 5. Övriga med garanti eller borgen Enligt kategori 1-3 ovan 25 %/bolag 5 år 25 % minst 20 mnkr *1) Ifall det placeringsbara beloppet är lägre än 10 mnkr får likviditeten trots allt placeras hos en enskild motpart. Målet är dock att sprida motpartsrisken. RATING INSTITUT KORT (< 720 DAGAR) LÅNG (> 720 DAGAR) Standard & Poor s A-1 Lägst A+ Nordisk Rating K-1 Moody s P-1 Lägst A1

14 14 Rating beskrivning Standard & Poor s Moody s Förmåga att möta finansiella åtagande AAA Aaa Extremt god kapacitet AA+ AA AA- Aa1 Aa2 Aa3 Mycket god kapacitet A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC CC C A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Gräns för skräpstatus Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa Ca C God kapacitet, men något känslig för ogynnsamma omständigheter och förändringar i ekonomin. Adekvat kapacitet, men mera utsatt för ogynnsam ekonomi och marknad. Mindre sårbar i det korta perspektivet men större osäkerhet i ett längre perspektiv. Mer sårbar. Försämrat ekonomiskt läge kan äventyra betalningsförmågan. Hög risk. D - Betalningsinställelse. Källa: Affärsvärlden nr 18, 2003

15 15 Bilaga 3 Tillåtna räntederivatinstrument Derivatinstrument får endast användas i samband med en underliggande finansiell transaktion härrörande från den operativa verksamheten och i syfte att minska den finansiella risken. Avtal om sådant derivatinstrument får träffas med annan motpart än den som svarar för den underliggande krediten. För derivatinstrument gäller även begränsningen att ramavtal om handel med derivatinstrument skall upprättas med godkänd motpart. Derivatinstrument skall vara clearade av OM eller av svensk bank (i enlighet med bilaga 2, Tillåtna motparter vid finansiella transaktioner samt kreditrisker vid placering). Derivatinstrument (optioner, terminer, futures, caps, floors, swapar m fl) är finansiella instrument vars värde eller pris baseras på värdet av ett underliggande värdepapper. Tillåtna räntederivatinstrument FRA Caps Floors Swapar Valutaränteswapar Optioner

16 16 Bilaga 4. Tillåtna instrumenttyper vid valutahatering Vid handel med valuta är det tillåtet att använda sig av såväl avista- som derivatinstrument enligt följande. Spot Terminer Valutaswapar Optioner Valutaränteswapar

17 17 Bilaga 5. Definitioner Likviditetsrisk Likviditetsrisken avser risken att kommunen respektive kommunens bolag inte har tillräcklig betalningsberedskap för förutsedda och/eller oförutsedda utgifter. Likvida medel definieras som: - Kassa, bank - Outnyttjade beviljade/bekräftade kreditlöften - Outnyttjade checkräkningskrediter - Outnyttjad intern limit i koncernkontot - Placeringar som är godkända inom ramen för denna finanspolicy Likviditetsrisk vad avser placeringar är risken att inte i önskad omfattning och vid önskat tillfälle kunna sälja sin placering. Likviditetsrisk hanteras genom att reglera tillåtna instrumenttyper. Finansieringsrisk Finansieringsrisken definieras som det lånebehov som inte kan täckas i ett ansträngt marknadsläge. Finansieringsrisken uppstår om kommunen respektive kommunens bolag blir för beroende av en finansieringskälla och att relationerna med denna försämras. Finansieringsrisk innebär även att tillgången på kapital i marknaden försämras såväl på lång som på kort sikt. Kapitaltillgångstid (återstående löptid) avser den genomsnittligt vägda löptiden på den totala lånestocken. Löptiden på kortfristig upplåning förlängs med löptid för bekräftade kreditlöften som inte är uppsägningsbara innan den kortfristiga upplåningen löper ut. Kredittiden utökas alltså med den i kreditlöftet maximalt utlovade upplåningstiden. Ränterisk Ränterisk är ett uttryck för variationer i räntor och ett mått på den påverkan en oväntad ränteförändring kan få på finansnettot. Ränterisk avser risken för negativ påverkan på kommunen respektive kommunens bolags resultat- och balansräkning till följd av förändringar i ränteläget. Då marknadsräntan stiger är korta räntebindningar en risk då detta får ett direkt genomslag i resultatet. Då marknadsräntan går ner är långa räntebindningar en risk då kommunen respektive kommunens bolag inte lyckas utnyttja denna nedgång vilket kan ge negativ inverkan på resultatet jämfört med våra konkurrenter. Med ränterisk avses även risken att värdet av räntebärande skulder och derivat förändras vid en förändring av marknadsräntan. Ränteexponeringen utgörs av räntebärande skulder och derivat.

18 18 Det är därmed viktigt att det finns en avvägning mellan fasta och rörliga räntor i portföljen och att förhållandet sätts med hänsyn tagen både till affärsmässiga förhållanden och till utvecklingen på räntemarknaden. Valutarisk Valutarisk är ett uttryck för att värdet av flöden, lån och placeringar i främmande valutor förändras vid en oväntad förändring av valutakursen. Valutarisken är risken att t ex ett köp i utländsk valuta fördyras vid en valutakursförändring av den svenska kronan. Med valutarisk avses därför risken för negativ påverkan på resultat- och balansräkning till följd av förändrade valutakurser. Om t ex kommunen eller ett bolag har skulder i utländsk valuta och svenska kronan försvagas gentemot denna valuta har skulden ökat, allt annat lika. Kredit- och motpartsrisk Kredit- och motpartsrisk vid placering av likvida medel och i handel med exempelvis el och finansiella kontrakt definieras som risken att motparten inte fullgör sina åtaganden, d v s att kommunen respektive kommunens bolag inte erhåller likvid för en placering. Motpartsrisk vid finansiering (upplåning) är risken att låntagaren lider förlust på grund av att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden till fullo och i tid. Motpartsrisk vid valutahantering är risken att lida förlust på grund av att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden till fullo och i tid. Motpartsrisk hanteras genom att fastställa vilka motparter som är tillåtna och i vilken omfattning. Genomsnittlig räntebindningstid Genomsnittlig räntebindningstid definieras som ett vägt genomsnitt av räntebindningen i förhållande till skuldvolymen. Detta mått skall endast ge en indikation på om normportföljen utnyttjas till en lång eller kort position på räntekurvan i förhållande till det utrymme som givits för att disponera ränterisken. Genomsnittsränta i skuld- och derivatportföljen Genomsnittsräntan bör beräknas för att ge en indikation på vilken räntekostnad portföljen i genomsnitt har. Den säger dock ingenting om hur ränterisken hanterats. Marknadsvärdering av skuld- och derivatportföljen En nuvärdesberäkning av skuldportföljen och dess räntederivat bör göras för att visa på vilken potentiell vinst eller förlust det finns i den existerande ränteportföljen vi avyttring av skulder och räntederivat.

19 19 Ränterisk i förhållande till resultaträkningen En beräkning av räntekostnadsförändringen om räntekurvan stiger/sjunker parallellt med en procentenhet under ett respektive två år. Detta föra att se hur räntekostnaden kan komma att slå på resultatet.

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (16) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2018-12-19 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga gäller från och med den 1 januari 2019 enligt beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott den 19 december 2018 och ersätter bilaga A till finanspolicy

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2017-12-13 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes den 23 augusti 2017 (Dnr 189-34/2017). 1. Generella principer

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad Utlåtande 2014:91 RI (Dnr 023-1152/2014) Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Finanspolicy för kommunkoncernen

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Förslag till KS september 2014 Ren utan ändringar och kommentarer 1 (15) Kommunledningskontoret 2014-09-09 Beslutad av kommunstyrelsen xx-xx-xxx RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 1. Inledning... 2

Läs mer

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(7) 2016-01-12 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 Sammanfattning Ett lån

Läs mer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer

FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer FINANSPOLICY Växjö Kommunkoncern - Närmare riktlinjer Fastställd av kommunstyrelsen 2016-12-06, 489 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Tillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat.3 2.1 Målformulering...

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2015-10-26 KSN-2015-0478 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Förslag till revidering. Finanspolicy. för Tyresö kommun och dess helägda företag. Antagen av kommunfullmäktige

Förslag till revidering. Finanspolicy. för Tyresö kommun och dess helägda företag. Antagen av kommunfullmäktige Förslag till revidering Finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-17 2 Innehållsförteckning 1 Finanspolicyns syfte... 3 1.1 Avgränsningar... 3 2 Finansverksamhetens

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-424 80 Ny finanspolicy Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens beslut för egen del 1. Under

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Finanspolicy Antagen av fullmäktige 2016-10-13 128 Innehållsförteckning Finanspolicy... 1 1 Introduktion... 2 1.1 Målformulering... 2 1.2 Placeringshorisont och riskhantering... 2 1.3 Syftet med finanspolicyn...

Läs mer

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y

FINANSPOLICY. Vårgårda Kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y FINANSPOLICY Vårgårda Kommun Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, Y 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med

Läs mer

FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing

FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument FINANSPOLICY Likviditetsförvaltning Finansiering Leasing ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007

DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 DELÅRSRAPPORT för AB Sveriges Säkerställda obligationer (publ), org nr. 556645-9755, 1 januari 30 juni 2007 Sammanfattning Jun 2007 Jun 2006 Räntenetto, mnkr 399 36 Rörelseresultat, mnkr 326 (408) Kreditförluster,

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy

KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy KARLSKOGA KOMMUN Finanspolicy 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten... 3 1.4 Uppdatering av finanspolicyn... 3 2. Organisation

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Justerat Marie Morell Mats Johansson

Justerat Marie Morell Mats Johansson Peder Björn 2013-01-30 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter,

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Detta prospekt ( Prospektet ), som utgör

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB PLACERINGSRIKTLINJER FÖR S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2016-11-17 1 Generella principer... 3 1.1 Styrdokument... 3 1.2 Syfte med placeringsriktlinjerna... 3 2 Ansvarsfördelning och riskstyrning...

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Finanspolicy för Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag. Antagen av kommunfullmäktige , 265

Finanspolicy för Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag. Antagen av kommunfullmäktige , 265 Finanspolicy för Eksjö kommun och Eksjö kommuns helägda bolag Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-15, 265 2(6) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 3. Upplåning och skuldförvaltning... 4

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97

Finanspolicy. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, , 97 Finanspolicy Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2017-06-12, 97 Innehållsförteckning 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Finansverksamhetens mål... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR STOCKHOLMS STAD SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER. Förslag till EKU

PLACERINGSPOLICY FÖR STOCKHOLMS STAD SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER. Förslag till EKU PLACERINGSPOLICY FÖR STOCKHOLMS STAD SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER Förslag till EKU 2017-06-21 1. Generella principer Som förvaltare är Stockholms stad skyldig att följa stiftelselagen samt stiftelseförordnandet

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy 1 Styrdokument Handlingstyp: Finanspolicy Diarienummer: KS/2016:949 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2017-10-30, 119 Dokumentansvarig: Servicesektionen/ekonomifunktionen

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Finanspolicy. -För finansverksamheten i Södertälje Kommun. sida 1. Ersätter finanspolicy daterad

Finanspolicy. -För finansverksamheten i Södertälje Kommun. sida 1. Ersätter finanspolicy daterad Finanspolicy -För finansverksamheten i Södertälje Kommun Ersätter finanspolicy daterad 2016-05-25 Datum: 2017-04-03 Handläggare: Patrik Sandell Diarienummer: KS 17/117 sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Periodisk information 2014-09-30 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun

Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun Finansiella riktlinjer Sjöbo kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Ansvarsfördelning... 5 4 Likviditetshantering... 6 5 Placeringar... 7 6 Långsiktiga placeringar... 8 7 Upplåning...

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern

FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern Beslutsdatum: 2014-09-18 69 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltlighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Ekonomichef Upprättad av: Jarl Gustavsson, ekonomichef FINANSPOLICY Öckerö kommunkoncern INLEDNING

Läs mer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

Promemoria. Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Promemoria Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen September 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer