KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER"

Transkript

1 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING ORGANISATION AV FINANSFÖRVALTNINGEN SKULDER ALLMÄNT MÅLSÄTTNING TILLÅTNA INSTRUMENT RISKHANTERING FINANSIERINGSRISK RÄNTERISK VALUTARISK LIKVIDITETSRISK OCH PLACERINGAR DERIVATINSTRUMENT UTLÅNING TILL BOLAG RAPPORTERING

3 1. INLEDNING Kommunfullmäktige har i Finanspolicyn delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om tillämpningsföreskrifter för den finansiella verksamheten. 1.1 ORGANISATION AV FINANSFÖRVALTNINGEN Kommunchefen Chefsekonomen Ansvarar för all verksamhet inom kommunens förvaltning. Ansvarar för den finansiella verksamheten Koncernens upp- och utlåning Kommunens finansiella placeringar Bevakning av utvecklingen i de finansiella marknaderna Ekonomisektionen Hanterar de dagliga finansfrågorna. Administration och samordning av koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto Koncernens likviditetsplanering Finanskommitté Forum för koncerngemensamma finansfrågor 2. SKULDER 2.1 ALLMÄNT All upplåning ska grundas på beslut fattade av Kommunfullmäktige. Låneportföljens förfallotidpunkter skall harmoniera med kommunens och kommunkoncernens förväntade kapitalbehov och fastställda gränser för riskhantering. En jämn förfallostruktur skall eftersträvas varvid även likviditetsaspekter av större ränteförfall skall beaktas. På delegation av kommunstyrelsen fattar chefsekonomen beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt när i tiden transaktionen skall genomföras. Samtliga finansiella transaktioner skall bokföras omedelbart. Ekonomisektionen ansvarar för att vid dessa affärer korrekta redovisningsunderlag upprättas och att transaktionerna registreras. Samtliga handlingar från affärsmotpart adresseras till ekonomisektionen. 2.2 MÅLSÄTTNING Upplåning skall ske med beaktande av kommunkoncernens likviditetssituation, marknadsläge och planerad investeringstakt. 3

4 Upplåningen skall ske till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag. Upplåningen skall ske till lägsta möjliga kostnad. 2.3 TILLÅTNA INSTRUMENT Lånefinansiering får ske enligt nedan: Lån hos företag inom kommunkoncernen Lån hos annan svensk kommun eller kommunföretag Lån hos Kommuninvest i Sverige AB (publ) Lån hos Europeiska Investeringsbanken (EIB) Lån hos Nordiska Investeringsbanken (NIB) Lån hos Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Lån hos Svensk Exportkredit AB (SEK) Lån hos Svenska staten, svensk bank med lägst lång rating A enligt Standard & Poor alternativt A1 enligt Moody s Checkräkningskredit (för att täcka det kortfristiga likviditetsbehovet) 2.4 RISKHANTERING Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En aktiv finansförvaltning skapar möjligheter till att rationellt hantera dessa. I det följande lämnar kommunstyrelsen kortfattade definitioner samt riktlinjer för riskhantering. 2.5 FINANSIERINGSRISK Finansieringsrisk innebär att medel inte alls kan lånas upp eller endast till kraftigt ökade kostnader. Genom följande åtgärder kan risken minimeras: Kommunen skall hålla löpande checkkredit eller lånelöfte på minst 200 MSEK. Vid finansiering av stora projekt skall huvuddelen av den planerade upplåningen säkras med lånelöften från presumtiva långivare. Kommunens lån ska ha en förfallostruktur där lånen förfaller jämnt över åren. Inom en rullande 12-månadersperiod bör högst 30 procent av låneportföljen förfalla till betalning Nettoförfall av lån överstigande 50 MSEK under en period av 5 bankdagar skall undvikas. 2.6 RÄNTERISK Med ränterisk avses hur avkastningen på en räntebärande tillgång eller skuld påverkas av en förändring av räntenivån. Denna risk beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden för olika lån spridas över tiden. Räntebindningstiden för varje enskilt lån bör inte överstiga 10 år. Räntebindningstiden får ändras inom angivna gränser genom att använda godkända derivatinstrument. Ränteriskberäkningen avser kommunens nettoskuld d v s totala finansiella skulder minus finansiella tillgångar. o Genomsnittlig räntebindningstid får variera mellan 2 och 4 år o Andel som förfaller inom ett år får inte överstiga 50 procent o Spridning av räntebindningstid/förfall skall eftersträvas 4

5 o Under varje enskilt år o Under period av år 2.7 VALUTARISK Kommunkoncernen får inte ta valutarisker vid upp- eller utlåning. 3. LIKVIDITETSRISK OCH PLACERINGAR God betalningsberedskap ska eftersträvas. Med god betalningsberedskap menas att inom en vecka kunna frigöra medel motsvarande en månads löpande utgifter. Grunden till god betalningsberedskap bygger på likviditetsplanering, koncernsamordning, lånelöften och andra garantier. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga finansiella tillgångar vara placerade i likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Följande instrument är tillåtna: Kortfristig utlåning, max 1 år, till helägda kommunala bolag Statsskuldväxlar, max 1 år Stats-, kommun- och bostadsobligationer med högst 1 års återstående löptid Specialinlåning eller deposition i svensk bank Företagscertifikat, K1 ratade företag, max 6 månader Vid placering av medel bör minst två placeringsalternativ tas fram innan placering verkställs. 3.1 DERIVATINSTRUMENT För samtliga derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning att det finns en koppling till underliggande position. Derivatinstrument får endast användas för att minska och sprida riskerna inom givna mandat. Nedanstående finansiella instrument får användas: Räntetak, (cap & floor) Ränteswappar Externa ränteswappar får endast ske med följande godkända motparter: Skandinaviska Enskilda Banken AB Swedbank AB Nordea AB Svenska Handelsbanken AB 3.2 UTLÅNING TILL BOLAG Kungälvs kommun finansierar sina helägda bolag. De lån som upptas för bolagens räkning ska vara specifika och inte andelar av gemensamma lån. Vidareutlåning till helägda bolag ska ske affärsmässigt. Förfallotidpunkt och räntebindningstid för den lånefinansierade delen av kommunens utlåning till bolagen skall följa upplåningens förfallotidpunkt och räntebindningstid. 5

6 4. RAPPORTERING Rapporteringen syftar till att löpande informera och ska ske i samband med den ekonomiska uppföljningen, varje tertial. Rapport till kommunstyrelsen och, för kännedom, till ekonomiberedning och kommunrevision, skall innehålla följande uppgifter: Skuldportföljens sammansättning inkl förändringar Skuldportföljens genomsnittliga räntesats Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid Omfattningen av skuldportföljens derivat Kommunens borgensåtaganden Likviditet och eventuella placeringar Krav/fordringar Rapport till kommunchefen och finanskommittén lämnas fyra gånger per år och innehåller, förutom ovanstående, ytterligare uppgifter såsom skuldportföljens utfall i förhållande till stadgade intervall för kredit- och räntebindning. Avvikelser mot styrdokument skall rapporteras omedelbart. 6

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern

Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Diarienummer KS 2013-00178 Fastställt av KF 2013-04 (rev) Finanspolicy för Sundsvalls kommunkoncern Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy Finanspolicy (Fastställd av styrelsen i AB Framtiden 2012-10-02) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy för staden och dess bolag.

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer