Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21"

Transkript

1 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE

2 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER INLEDNING SYFTE BEGRÄNSNING MÅL UPPDATERING ANSVAR OCH BEFOGENHET KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTORET OPERATIV RISK KONCERNSAMORDNING SAMMANHÅLLEN FINANSFÖRVALTNING KONCERNKONTO INTERNLÅN CHECKKREDIT RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING LIKVIDITETSPLANERING OCH UPPFÖLJNING RAPPORTERINGSRUTINER UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING UPPLÅNINGSRAM DERIVATINSTRUMENT LEASING RISKHANTERING UPPLÅNING Valutahantering Kapitalbindning och refinansiering Räntebindning FÖRVALTNING AV ÖVERSKOTTSLIKVIDITET PLACERINGSALTERNATIV OCH UTLÅNING RISKHANTERING PLACERINGAR Valutahantering Likviditetsrisk UTLÅNING BORGEN DEFINITIONER... 9

3 3 (10) Finansiella riktlinjer 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ange ett övergripande regelverk för kommunens finansförvaltning. Riktlinjerna gäller även för de bolag där kommunen har det huvudsakliga inflytandet. 1.2 Begränsning Dessa riktlinjer omfattar inte långsiktig kapitalförvaltning, se särskild riktlinje för finansiell placering. 1.3 Mål Kommunkoncernens finansverksamhet skall drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. Finansverksamheten skall medverka till att förbättra lönsamheten genom en effektiv kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess bolag. Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i riktlinjen är målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen. 1.4 Uppdatering Kommunstyrelsen ska regelbundet pröva om förutsättningar i kommunen eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar ändringar i riktlinjen. 2. Ansvar och befogenhet 2.1 Kommunfullmäktige Beslutar om denna riktlinje Beslutar om kommunens upplåning och utlåning och anger ramar för kommunen samt respektive bolag. Beslutar om intern avgift för utlåning till respektive bolag Beslutar om kommunal borgen

4 4 (10) 2.2 Kommunstyrelsen Följer och övervakar att det finansiella samarbetet sköts i enlighet med beslutade riktlinjer. 2.3 Kommunledningskontoret Ansvarar för verkställandet av den finansiella verksamheten med utgångspunkt från denna riktlinje Organisera ett finansiellt råd bestående av representanter från kommunens bolag Följa utvecklingen på finansmarknaden Lämna erforderlig service i finansiella frågor till koncernens olika enheter Lämna till kommunstyrelsen rapporter om efterlevnaden av riktlinjerna och om den finansiella utvecklingen och ställningen. Eventuella överträdelser skall även rapporteras till kommunstyrelsen Årligen lämna förslag till intern avgift för utlåning för respektive bolag Initiera uppdatering av denna riktlinje. 2.4 Operativ risk För att öka säkerheten i samband affärstransaktioner skall det finnas en uppdelning som medför att det inte är en och samma person som utför åtgärderna beslut, verkställighet och bokföring. 3. Koncernsamordning 3.1 Sammanhållen finansförvaltning Kommunledningskontoret skall säkerställa att det i kommunkoncernen finns en tillfredsställande betalningsberedskap, vilken skall uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndigande om upptagande av kortfristiga krediter. Kommunfullmäktige beslutar i samband med fastställandet av strategisk plan och budget om vilken ram som skall gälla för upplåningsramar för kommunen såväl bolagen. 3.2 Koncernkonto Kommunen skall tillhandahålla koncernkontosystem. Respektive helägt eller majoritetsägt bolag skall anslutas till koncernkontot. Kommunstyrelsen kan besluta att bolag undantas från kravet om att vara anslutet till koncernkontot.

5 5 (10) 3.3 Internlån Kommunens finansförvaltning kan förmedla intern långfristig utlåning till bolag ingående i koncernkontosystemet under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutat om denna limit. 3.4 Checkkredit Koncernkontot skall vara kopplat till extern checkkredit. Respektive bolag med eget konto kan beviljas intern checkkredit. 4. Rapportering och uppföljning 4.1 Likviditetsplanering och uppföljning Varje verksamhet eller bolag som ingår i koncernen/koncernkontosystemet skall lämna likviditetsprognoser till kommunledningskontoret i den omfattning och med den periodicitet som anges i särskilda instruktioner upprättade av kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret skall upprätthålla en aktuell likviditetsprognos för koncernen minst omfattande kommande tre månader. 4.2 Rapporteringsrutiner Kommunledningskontoret skall lämna rapport i enlighet med de rapporteringsrutiner som finns för rapportering av finansiell ställning och resultat. Rapportering skall omfatta kommunens totala skulder och inkludera; räntebindning, kapitalbindning, motparter och räntekostnad. 5. Upplåning och skuldförvaltning 5.1 Upplåningsram Kommunfullmäktige fastställer ramen för årets lång- och kortfristiga upplåning. I ramen skall de kommunala bolagens koncernfinansiering ingå. Kommunledningskontoret ansvarar för att erforderlig checkkredit finns för att hantera kortfristiga likviditetsbehov inom given ram. 5.2 Derivatinstrument För samtliga derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning att det finns en koppling till underliggande position. Derivatinstrument får användas endast för att minska och sprida riskerna inom givna mandat. Upprättande av derivatinstrument får ske med motparter enligt nedan:

6 6 (10) Svenska och utländska banker med en rating motsvarande minst A enligt Standard & Poor eller Aa enligt Moody's. Upptagande av lån får ske med motparter enligt nedan: Bank Försäkringsbolag Finansinstitut 5.3 Leasing Kommuninvest i Sverige AB (Publ). Genom emission inom ramen för certifikat- eller obligationsprogram Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag Finansiering mot annan motpart kan ske efter beslut i kommunfullmäktige. Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i denna riktlinje. Beslut om leasing skall alltid föregås av en prövning gentemot andra former för finansiering samt endast ingås i samråd med upphandlingsenheten och kommunledningskontoret. 5.4 Riskhantering upplåning Valutahantering Kommunen skall inte ta valutarisker vid upplåning. Sker upplåning i utländsk valuta skall valutarisken försäkras bort Kapitalbindning och refinansiering Refinansieringsrisken skall minskas genom att lånens kapitalförfall sprids över tiden samt genom att finansförvaltningen skall ha tillgängliga bekräftade kreditlöften uppgående till en summa om minst 10 % av den totala långfristiga låneskulden. Som kreditlöfte räknas även kredit till koncernkonto Räntebindning Kommunens finansiella råd beslutar om räntebindning som syftar till att minimera kommunens långsiktiga räntekostnader. Den genomsnittliga räntebindningstiden får dock inte överstiga 6 år.

7 7 (10) 6. Förvaltning av överskottslikviditet 6.1 Placeringsalternativ och utlåning Tillåtna alternativ för placering av överskottslikviditet är: 1. Likvida räntebärande värdepapper med lägst A- för långfristig rating hos Standard & Poor s eller A3 hos Moody s avseende den långa kreditvärdigheten 2. Inlåning i bank eller hos annan aktör med tillstånd från Finansinspektionen 3. Investeringsfonder med räntebärande eller absolutavkastande karaktär, som via diversifiering har en risknivå som kan anses motsvara risknivån hos värdepapper emitterade av banker, företag, försäkrings- och kreditinstitut med en rating på lägst A- hos Standard & Poor s eller A3 hos Moody s avseende den långa kreditvärdigheten, Derivatinstrument är endast tillåtet med anledning av att valutarisk skall försäkras bort i samband med placering av överskottslikviditet. 6.2 Riskhantering placeringar Valutahantering Kommunen skall inte ta valutarisker vid placering av överskottslikviditet. Sker placering i utländsk valuta skall valutarisken försäkras bort Likviditetsrisk Placeringarna ska vara likvida, i normalfallet noterade och lätt omsättningsbara. Fonder ska vara likvida, med åtminstone månadsvis omsättning. 7. Utlåning Utlåning får ske till kommunens majoritetsägda företag inom av kommunfullmäktige fastställd ram. Intern avgift ska påföras vid utlåning till majoritetsägda företag i enlighet med gällande lagstiftning eller rekommendationer. Avgiften ska fastställas årligen och kan variera mellan bolagen. Den ska innefatta både ersättning för administration och borgensavgift. Annan utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges beslut. Villkoren för sådan utlåning skall fastställas vid varje enskilt tillfälle.

8 8 (10) 8. Borgen Kommunfullmäktige kan besluta om borgen för föreningar, vars syfte är av kommunal karaktär. Med kommunal karaktär avses exempelvis vattenföreningar och idrottsföreningar. Förutsättningar för en kommunal borgen är att föreningen är en egen juridisk person och har en god ekonomi och därmed förutsättningar för att betala av räntor och amorteringar. Föreningen ska i normalfallet ha en egeninsats för investeringen som är av betydande storlek och lånet amorteras i rimlig tid. Kommunal borgen är tidsbegränsad, och beroende av investeringsobjektets art. Borgensåtagandet kan omprövas om behov finns vid borgenstidens upphörande. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om att åtagandet skall omprövas om ursprungliga amorteringsplaner, återstående löptider eller belopp överskrids. Kommunal borgen är alltid så kallad enkel borgen.

9 9 (10) 9. Definitioner Cap: Form av option där man mot betalning av en premie garanteras att inte behöva betala en ränta som kan komma att överstiga en framtida marknadsränta (tak). Derivatinstrument: Derivatinstrument är finansiella instrument vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång. Duration: Den genomsnittligt vägda löptiden på det nuvärdesberäknade betalningsflödet uttryckt i antal år, med hänsyn tagen till amorteringar och räntebetalningarnas storlek. Finansieringsrisk: Finansieringsrisk innebär att medel inte kan lånas upp eller att detta bara kan ske till kraftigt ökade kostnader. Finansieringsrisken kan minimeras genom att försäkra sig om kreditlöften. Floor: Form av option där man mot erhållande av en premie avhänder sig möjligheten att betala en ränta som kan komma att understiga en framtida marknadsränta (golv). FRA: Forward Rate Agreement. Avtal om att en viss räntesats ska gälla under en bestämd framtida tidsperiod. Koncernkonto: Koncernkonto innebär att kommunen, dess bolag, och stiftelser arbetar med sitt eget checkkonto, medan saldohållning, kredit och ränteberäkning sker gemensamt i ett uppsamlingskonto. På så sätt kan kommunens och dess bolags tillgång eller brist på likvida medel matchas mot varandra. Kreditrisk: Kreditrisk är risken för att man ej får igen utlånat kapital på grund av långtagarens insolvens. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk är risken att det inte går eller är svårt att avyttra ett värdepapper på andrahandsmarknaden vid en viss tidpunkt. Operativ risk: Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser Refinansieringsrisk: Omsätta befintliga lån. Det kan i vissa situationer vara svårt att till fördelaktiga villkor refinansiera stora volymer lån. Refinansieringsrisken i portföljen är större om betydande belopp skall placeras om vid ett enda tillfälle i jämförelse med om mindre lånebelopp förfaller över en längre tidsperiod. Räntegolv: Möjlighet att erhålla premie för räntefall. Ränterisk: Ränterisk är risken att oväntade förändringar i det allmänna ränteläget leder till ett lägre räntenetto. Ränteswap: Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och vice versa. Räntetak: Möjlighet att begränsa effekt av räntehöjning Valutarisk: Valutarisk är risken för att kronans värde försämras i förhållande till de valutor man tagit upp lån i.

10 10 (10)

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer