EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148"

Transkript

1 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen EKONOMI ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning Organisation av finansförvaltningen Skulder Upplåning allmänt Målsättning Tillåtna instrument Riskhantering Finansieringsrisk Ränterisk Valutarisk Likviditetsrisk och placeringar Derivatinstrument Förfinansiering Utlåning till bolag Rapportering Befattningshavare med beslutsbefogenheter...7

3 3(7) 1. Inledning Kommunfullmäktige har i Finanspolicyn delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om tillämpningsföreskrifter för den finansiella verksamheten. 1.1 Organisation av finansförvaltningen Kommunchefen Ansvarar för den operativa finansiella verksamheten. Ekonomisektionen Finanskommitté Hanterar de dagliga finansfrågorna. Administration och samordning av koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto. Koncernens likviditet Genomföra koncernens upp- och utlåning Bevakning av utvecklingen i de finansiella marknaderna Rapportering till kommunchef och kommunstyrelsen Gemensamma frågor för kommunkoncernens finansiella verksamhet skall förankras med representanter för de kommunala bolagen. 2. Skulder 2.1 Upplåning allmänt Upplåning får genomföras för investeringar eller kortfristig betalningsberedskap. Låneportföljens förfallotidpunkter skall harmoniera med kommunens och kommunkoncernens förväntade kapitalbehov och fastställda risker vid finansiering. En jämn förfallostruktur skall därför eftersträvas varvid även likviditetsaspekter av större ränteförfall skall beaktas. På delegation från kommunstyrelsen fattar kommunchefen beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt när i tiden transaktionen skall genomföras. Samtliga finansiella transaktioner skall omedelbart bokföras. Ekonomisektionen skall vid dessa affärer ansvara för att korrekta redovisningsunderlag upprättas samt att dessa transaktioner registreras. Samtliga handlingar från affärsmotpart skall efter genomförd transaktion adresseras till ekonomisektionen. 2.2 Målsättning Upplåning skall ske med beaktande av kommunkoncernens likviditetssituation, penningmarknadsläge samt planerad investeringstakt. Upplåningen skall ske till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag. Upplåningen skall ske till lägsta möjliga kostnad.

4 4(7) 2.3 Tillåtna instrument Lånefinansiering får ske enligt nedan: Lån hos kommunen eller företag inom kommunkoncernen Lån hos annan svensk kommun eller kommunföretag Lån hos Kommuninvest i Sverige AB (publ) Lån hos Europeiska Investeringsbanken (EIB) Lån hos Nordiska Investeringsbanken (NIB) Lån hos Europeiska Utvecklingsbanken (CEB) Lån hos Svensk Exportkredit AB (SEK) Lån hos Svenska staten, svensk bank eller svenskt finansinstitut/ försäkringsbolag/pensionsanstalt Lån hos Utländsk bank eller finansinstitut om upplåningen sker med tillämpning av svensk lag och lånedokumentation. Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden (certifikatprogram) Checkräkningskredit (för att täcka det kortfristiga likviditetsbehovet) 2.4 Riskhantering Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En aktiv finansförvaltning skapar dock möjligheter till ett rationellt hanterande av dessa. 2.5 Finansieringsrisk Finansieringsrisk innebär att medel inte alls kan lånas upp eller endast till kraftigt ökade kostnader. Genom följande åtgärder kan risken minimeras: Kommunen skall hålla en löpande checkkredit på minst 200 MSEK. Vid finansiering av stora projekt skall huvuddelen av den planerade upplåningen säkras med lånelöften från presumtiva långivare. Nettoförfall av lån överstigande 50 MSEK under en period av 5 bankdagar skall undvikas. Refinansieringsrisk innebär att det i vissa situationer kan vara svårt att till fördelaktiga villkor placera om stora volymer lån. Genom att sprida låneportföljens förfallotider jämnt över tiden, blir också refinansieringsrisken mindre. Följande förfallostruktur bör eftersträvas för att undvika att stora delar av låneportföljen förfaller samtidigt: Kreditförfall inom: Min Max 1 år 0 % 20 % 1-2 år 0 % 20 % osv. 10- år 0 % 20 % Ingen maximal kreditförfallotid per kredit fastslås, då denna är beroende av finansieringsbehovet. Avvikelser från förfallostrukturen rapporteras till kommunstyrelsen.

5 5(7) 2.6 Ränterisk Med ränterisk avses hur avkastningen på en räntebärande tillgång eller skuld påverkas av en förändring av räntenivån. Denna risk beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden för olika lån spridas över tiden. Räntebindningstiden för varje enskilt lån bör inte överstiga 10 år. Räntebindningstiden får ändras inom angivna gränser genom att använda godkända derivatinstrument. Ränteriskberäkningen avser kommunens nettoskuld d v s totala finansiella skulder minus finansiella tillgångar. Andelen kortfristig räntebindning får variera inom nedan angivna intervall beroende på ränteläget. Avvikelser från dessa rapporteras till kommunstyrelsen. Lånen skall således spridas på olika räntebindningsperioder enligt följande: Ränteförfall Min Max - 1år 20 % 50 % 1-3år 15 % 50 % 3-5år 10 % 40 % 5-10år 10 % 30 % 2.7 Valutarisk Kommunkoncernen får inte ta valutarisker vid upp- eller utlåning.

6 6(7) 3. Likviditetsrisk och placeringar Likviditetsrisken innebär att god betalningsberedskap inte kan upprätthållas. Med god betalningsberedskap menas här att inom en vecka kunna frigöra medel motsvarande en månads löpande utgifter. Grunden till god betalningsberedskap bygger på koncernsamordning, kontrakterade krediter, lånelöften och andra garantier. För att tillförsäkra omsättningsbarheten skall samtliga finansiella tillgångar vara placerade i likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Följande instrument är tillåtna: Kortfristig utlåning, max 1 år, till helägda kommunala bolag Statsskuldväxlar, max 1 år Statsobligationer med högst 1 års återstående löptid Kommunobligationer med högst 1 års återstående löptid Bostadsobligationer med högst 1 års återstående löptid Avistaräkning/specialinlåning i svensk bank Deposition i svensk bank K1 ratade företag, max 6 månader Vid placering av medel bör minst tre placeringsalternativ tas fram innan placering verkställs. Kommunkoncernens externa kortfristiga placeringar skall beslutas av Ekonomisektionen. 3.1 Derivatinstrument För samtliga derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning att det finns en koppling till underliggande position. Derivatinstrument får användas endast för att minska och sprida riskerna inom givna mandat. Nedanstående finansiella instrument får användas: Ränteterminer, FRA (Future Rate Agreement), Räntetak, (cap & floor) Ränteswappar Externa ränteswappar får endast ske med följande godkända motparter: Skandinaviska Enskilda Banken AB Swedbank AB Nordea AB Svenska Handelsbanken AB 3.2 Förfinansiering Förfinansiering d v s upplåning för senare utlåning till bolagen, får ske med ett belopp motsvarande högst 50 % av de beslut om upplåning och vidareutlåning till kommunens bolag som vid var tid har beslutats av kommun. Avvikelser från detta skall beslutas av kommunstyrelsen. Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffärer) är inte tillåten.

7 7(7) 3.3 Utlåning till bolag Förfallotidpunkt och räntebindningstid för den lånefinansierade delen av kommunens utlåning till bolagen skall följa upplåningens förfallotidpunkt och räntebindningstid. 4. Rapportering Rapporteringen syftar framförallt till att löpande informera om skuldportföljens sammansättning. Rapportering ska ske i samband med den ekonomiska uppföljningen, varje tertial. Rapport till kommunstyrelsen och, för kännedom till ekonomiberedning och kommunrevisionen, skall innehålla följande uppgifter: Skuldportföljens sammansättning inkl förändringar Skuldportföljens genomsnittliga räntesats Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid Omfattningen av skuldportföljens derivat swappar terminer räntetak Kommunens borgensåtaganden Likviditet och ev placeringar Rapport till kommunchefen och finanskommittén lämnas fyra gånger per år och innehåller, förutom ovanstående, ytterligare uppgifter såsom skuldportföljens utfall i förhållande till stadgade intervall för kreditoch räntebindning. Avvikelser mot styrdokument skall rapporteras omedelbart. 5. Befattningshavare med beslutsbefogenheter Kommunchef: Kenth Johansson Chefsekonom: Redovisningschef: Ersättare: Lars Davidsson Åsa Andersson Lena Ohlén

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11 FINANSPOLICY 1 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Mål för finansverksamheten 3 1.3 Organisation av finansförvaltningen 4 1.3.1 Kommunen och de kommunala

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN

2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Sid 1 2. SYFTE 1 3. UTFORMNING 1 4. OMFATTNING 1 5. MÅL 1 6. RIKTLINJER 1 6.1. RISKHANTERING 1 6.1.2. DERIVAT - INSTRUMENT FÖR

Läs mer