Justerat Marie Morell Mats Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justerat Marie Morell Mats Johansson"

Transkript

1 Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) samt placeringsföreskrifter, LiÖ Samtliga dokument som beskriver den finansiella verksamheten i landstinget har setts över och anpassats till dagens finansiella situation och terminologi. Ramverket är i sak oförändrat. Två av dokumenten ska beslutas av fullmäktige och övriga beslut hanteras inom ledningsstaben men beskrivs för att få en helhetsbild. Placeringsföreskrifterna (bilaga 1) är utformade för att kunna användas som direktiv till placerarna. Till ärendet bifogas därför även de överväganden som ligger bakom uppdateringen av placeringsföreskrifterna. De dokument som avses är följande: Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (fullmäktigebeslut , 77) Placeringsföreskrifter bilaga 1 (fullmäktigebeslut LF )) Finansiella riktlinjer tillämpningsanvisning (Ekonomidirektör uppdateras vid behov) Finansiella kontrollrutiner (Landstingsdirektör uppdateras årligen) Därutöver beslutades redan 1997 i fullmäktige (LF ) att redovisa pensioner enligt full fondering. I samband med att föreskrifter för placering av likvida medel reviderades under 2001 beslutade fullmäktige att fortsätta att redovisa enligt full fondering (LF ). Detta har lyfts in i de generella riktlinjerna för att få en heltäckande beskrivning. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t anta angivna regler i Generella riktlinjer för placering av likvida medel, upplåning, utlåning och för borgensåtaganden (finanspolicy) a t t anta i ärendet framlagt förslag till placeringsföreskrifter (bilaga 1 i ärendehandlingarna) Vid protokollet Peder Björn Justerat Marie Morell Mats Johansson

2 Peder Björn Rätt utdraget intygas PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen /Maud Jonsson/

3

4 Sida 1 (4) Ekonomi- och uppföljningsgruppen Annika Hjertkvist LiÖ Landstingsfullmäktige Generella riktlinjer för placering av likvida medel, för upplåning, för utlåning och för borgensåtaganden - finanspolicy Inledning Landstingsfullmäktiges generella riktlinjer är grundläggande. Här beskrivs ramverket omkring placering av likvida medel, upplåning, utlåning och borgensåtagande. Även beskrivning av pensionsavsättning och hantering av pensionsmedel beskriv. Bestämmelser i övrigt framgår av landstingsstyrelsens delegation av beslutanderätt till landstingsdirektören samt landstingsdirektörens delegationsordning och Landstingsstyrelsens beslutsordning avseende ekonomiområdet. Därutöver finns följande dokument som beskriver den finansiella verksamheten: Placeringsföreskrifter bilaga till detta ärende (fullmäktigebeslut) Finansiella riktlinjer (ekonomidirektör) Finansiella kontrollrutiner (landstingsdirektör) Placering av likvida medel Likviditet som inte behövs för de normala betalningsströmmarna ska i första hand användas till att återbetala lån. Om det inte finns några lån ska de likvida medlen förvaltas enligt de placeringsföreskrifter (bilaga 1), som fortlöpande beslutas av landstingsfullmäktige. Hänsyn ska tas till avkastning och avgifter vid val av placering. Avtal angående placering av likvida medel diarieförs och förvaras hos Upphandlingscentrum. Landstingsstyrelsen informeras om träffade avtal i Finansiell månadsrapport (C-ärende). Hantering av pensioner och pensionsmedel Landsting och kommuner ska enligt gällande lag endast redovisa den pensionsskuld som intjänats efter 1998 i balansräkningen, den så kallade blandmodellen. Landstinget i Östergötland beslutade dock att fortsätta att redovisa hela pensionsskulden i balansräkningen, så kallad full fondering av pensionerna (LF ).

5 Sida 2 (4) Ekonomi- och uppföljningsgruppen Annika Hjertkvist LiÖ Pensionsskulden och pensionsavsättningar redovisas inom en särskild produktionsenhet, pensionsförvaltningen. Syftet är att pensionsåtagandet ska vara tydligt. Den årliga avsättningen inom resultaträkningen för att täcka hela pensionsskulden har medfört att likviditen har ökat under åren. Det har dock inte räckt för att täcka hela pensionsskulden och pensionsförvaltningen har en fordran på finansförvaltningen så att det egna kapitalet alltid är noll. Pensionsmedlen är inte reserverade till att enbart användas till pensioner. Vid behov och efter ekonomisk bedömning kan medlen omsättas till andra tillångar, t ex anläggningstillgångar. Det är inte god ekonomisk hushållning att ta upp lån när det finns likvida medel att tillgå. Landstinget har strategiska mål som innebär positivt eget kapitalet på sikt och årliga positiva resultatet för att täcka in framtida pensionsutbetalningar och investeringar. Det finns ett forum för ömsesidig information i alla de frågeställningar som rör pensioner och pensionsmedel - samrådsgrupp för pensionsförvaltning. Där ingår representanter för de största fackliga organisationerna. Gruppen ska träffas en gång per år men kan kallas samman av alla parter vid behov. Det är finanschefen som är sammankallande. Det är reglerat i avtal. Kortfristig extern upplåning Kortfristig upplåning inom ramen för avtal om checkräkningskrediter med olika banker medges för att hantera fluktuationer i penningflödet. Långfristig extern upplåning Landstingsfullmäktiges beslut om lånefinansiering fattas i treårsbudgeten. Lånen tas upp i konkurrens på lånemarknaden i såväl svensk som utländsk valuta. Lånevillkoren ska vara avgörande för val av långivare Avtal angående upplåning diarieförs och förvaras hos Upphandlingscentrum. Landstingsstyrelsen informeras om träffade avtal i Finansiell månadsrapport (Bärende). Extern utlåning Utlåning kan ske till bolag inom landstingskoncernen. Beslut fattas av landstingsfullmäktige i varje enskilt fall. Stor restriktivitet ska iakttas. Till bolag, där landstinget är ägare till 50 % eller mera, bör utlåningen i det enskilda fallet inte överstiga landstingets andel. Till bolag, där landstinget äger mindre än 50 %, bör lån inte lämnas.

6 Sida 3 (4) Ekonomi- och uppföljningsgruppen Annika Hjertkvist LiÖ Låntagarens ekonomiska situation ska vara avgörande för möjligheten att erhålla lån. Av fullmäktiges beslut ska framgå lånebelopp, löptid, lånevillkor i övrigt samt säkerheter för lånet. Avtal angående utlåning diarieförs och förvaras hos Upphandlingscentrum. Landstingsstyrelsen informeras om träffade avtal i Finansiell månadsrapport (Cärende). Landstingets borgensåtaganden Beslut om borgen fattas av landstingsfullmäktige i varje enskilt fall. Stor restriktivitet ska iakttas. Borgen för tryggande av pensionsutfästelser följer överenskommelser i särskild ordning. Till bolag, där landstinget är ägare till 50 % eller mera, bör borgensåtagandet i det enskilda fallet inte överstiga landstingets andel. Till bolag, där landstinget äger mindre än 50 %, bör borgen inte lämnas. Gäldenärens ekonomiska situation är av avgörande betydelse för behandlingen av ansökan om borgen. Borgen till rörelsekrediter bör inte lämnas. Landstingets borgensåtaganden ska vara tidsbegränsade och omfatta längst 5 år. Rapportering En rapport om finansiella transaktioner per senaste månadsskifte ska lämnas varje månad med benämning "Finansiell månadsrapport". Rapporten ska innehålla följande uppgifter: En kortfattad information om större förändringar i likviditeten, om större förändringar i upptagna långfristiga externa lån och om läget på finansmarknaderna. En beskrivning av likvida medels förändring under året. En förteckning över placeringar per senaste månadsskifte med angivande av låntagare, räntesatser, placerat belopp och bindningstid. En förteckning över upptagna externa lån med angivande av räntesatser, aktuellt lånebelopp samt tidpunkter för återbetalning.

7 Sida 4 (4) Ekonomi- och uppföljningsgruppen Annika Hjertkvist LiÖ En förteckning över utlämnade externa lån med angivande av räntesatser, lånebelopp samt tidpunkter för återbetalning. En förteckning över landstingets borgensåtaganden. Information om träffade avtal för placering av likvida medel och upplåning. Därutöver kan annan lämplig aktuell information lämnas. Rapporten ska ställas till landstingsstyrelsens ordförande, landstingsdirektören, ekonomidirektören, landstingets revisorer samt landstingsstyrelsen för kännedom (B-ärende). Därutöver ska rapporten skickas till de fackliga representanterna i samrådsgruppen för pensionsförvaltning. Finansiella kontrollrutiner (interna inom landstinget) Fullmäktige uppdrar åt landstingsdirektören att vid behov, dock minst en gång per år, fastställa kontrollrutiner för placering av likvida medel, för verkställande av extern upplåning, för extern och intern utlåning, samt för borgensärenden. Rutinerna översändes till landstingsstyrelsen för kännedom (B-ärende). Utlåning till interna produktionsenheter Samtliga enheter i landstinget är anslutna till internbanken inom finansförvaltningen. Produktionsenheters lånebehov täcks genom utnyttjande av kortfristig kredit på enhetens konto i internbanken. Utvecklingen ska följas upp i samband med delårsbokslut.

8 Bilaga 1 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sida 1 (3) Annika Hjertkvist LiÖ Landstingsfullmäktige Placeringsföreskrifter för landstinget i Östergötland Gäller från och med Målsättning/avkastningskrav Landstinget ska i enlighet med kommunallagen 8 kap 2 förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet, det vill säga begränsad risk, tillgodoses. Genom att på ett effektivt sätt tillvarata tillväxten på den globala finansmarknaden ges förutsättningar för landstinget att möta pensionsåtaganden och behovet av kommande investeringar. Räntebärande papper Placeringstyper Placering får ske i följande placeringstyper: - Konton eller specialinlåning i bank - Statsskuldsväxlar - Certifikat (kortfristigt) - Obligationer - Aktieindexobligationer med 100 % kapitaltäckning - Fonder för räntebärande placeringar - Indexfonder för räntebärande placeringar Emittenter Placering får ske hos följande svenska eller utländska emittenter: - Stat. - Kommun. - Bostadsinstitut. - Aktiebolag. Valutarisk Vid placeringar i utländska värdehandlingar ska målsättningen vara att begränsa valutarisken.

9 Bilaga 1 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sida 2 (3) Annika Hjertkvist LiÖ Rating emittenter Investering i värdehandlingar utgivna av emittenter som anges i tabellen får ske endast om följande gränser för rating är uppfyllda: Emittenter rating enligt S&P Svenska staten och Svenska Krävs ej kommuner och landsting Kortfristiga placeringar A-2 Långfristiga placeringar BBB Företagscertifikat K 2 I tabellen anges ratingnivå enligt Standard & Poor (S&P), som är ett av flera ratinginstitut men även motsvarande nivå hos andra institut är tillåtet. När det gäller enskilda placeringar som initieras av landstinget och inte via anlitad kapitalplacerare gäller lägst rating enligt tabellen. För fondplaceringar som görs av anlitad kapitalplacerare gäller genomsnittlig rating. Landstinget kräver en låg kreditrisk/hög kreditvärdighet för den sammanlagda placeringen samt en regelbunden uppföljning av fördelningen mellan ratingnivåer (regleras i avtal). Särskilda föreskrifter för aktieindexobligationer Aktieindexobligationer får utgöra högst 20 % av de totala likvida medlen. Löptiden får inte överstiga 7 år. Allmänna föreskrifter i övrigt Durationen för en portfölj av räntebärande investeringar exklusive strukturerade produkter får inte överstiga 5 år. Högst 30 % av de räntebärande placeringarna får vara utgivna av samma emittent (undantag svenska staten). Aktier, aktiefonder och aktieindexfonder Marknadsvärde av enskilda aktier och aktiefonder får inte överstiga 30 procent av landstingets totala likvida medel. Om andelen tillfälligt överskrids genom förändrade marknadsvärden är tidsgränsen för justering två månader. Generellt sett gäller denna begränsning också det enskilda placeringsuppdraget om inte annat framgår av avtalet mellan landstinget och placeraren.

10 Bilaga 1 Ekonomi- och uppföljningsgruppen Sida 3 (3) Annika Hjertkvist LiÖ Placeringstyper Placering får ske i följande svenska eller utländska placeringstyper: - Enskilda aktier - Fonder av enskilda aktier - Aktieindexfonder Valutarisk Vid placeringar i utländska värdehandlingar ska målsättningen vara att begränsa valutarisken. Aktier Placering får endast ske i aktier som är börsnoterade, det vill säga som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet. Värdepappersfonder Placering får ske i fonder som har Finansinspektionens eller motsvarande myndighets, tillstånd och vars placeringsinriktning i stort överensstämmer med bestämmelserna i detta dokument. Särskilda begränsningar: I varje enskilt förvaltningsuppdrag får andelen aktier i enskilda bolag/koncerner inte överstiga 10 % av bolagets/koncernens totala aktiekapital mätt i aktuellt marknadsvärde. Samma begränsning gäller för enskild fonds placering. Förvaltning av landstingets tillgångar ska präglas av etiskt ansvarstagande. Landstinget ska undvika placering i företag som har produktion eller försäljning av krigsmateriel, tobaksvarar, alkoholvaror eller pornografi. Vidare ska placeringar i företag som bryter mot väletablerade internationella normer samt de internationella konventioner som Sverige har skrivit under undvikas. Ansvaret att se till att ovanstående begränsningar följs ligger på placeraren om inte direktinvestering har skett. Om det kommer till landstingets kännedom att dessa riktlinjer inte följs kommer detta att leda till att förvaltaren uppmanas att göra med en utvärdering av den enskilda placeringen och att en bedömning sker därefter av placerarens lämplighet.

11 Bilaga 2 Ekonomigruppen Sida 1 (4) Annika Hjertkvist LiÖ Överväganden inför uppdaterade placeringsföreskrifter Placeringsföreskrifterna, bilaga 1, är utformade för att fungera som direktiv till kapitalplacerare som fått ett uppdrag av landstinget. Detta dokument är en bilaga till placeringsföreskrifterna för att förtydliga de ställningstaganden som har gjorts. Beskrivningen utgår från rubrikerna i placeringsföreskrifterna och inledningsvis efter varje rubrik beskrivs det val som gjorts och därefter ett resonemang. Målsättning/avkastningskrav Räntebärande papper Inget tydligt avkastningskrav anges i placeringspolicyn. Det är ingen förändring jämfört med tidigare. Internt har dock landstinget ett uppföljningsmål som är 4,65 procent under en konjunkturcykel. Resonemang: Slutsatsen att inget preciserat avkastningskrav ska gälla bygger på följande resonemang. Ett uttryckligt mål skulle kunna ge bättre vägledning för placerare och reducera onödigt risktagande eftersom de inte behöver sträva efter den högsta avkastningen utan det är tillräckligt att nå målnivån. Samtidigt vill landstinget ha del av hela tillväxten på de finansiella marknaderna och ett fast mål kan motverka det. Ett fast mål kan också leda till ett ökat risktagandet när placerare som ligger under målet försöker nå önskat mål. En förändring har gjorts som avser godkända ratingnivåer, det vill säga kreditvärdigheten hos de som lånar pengarna. Följande ratingnivåer finns (Standard & Poor) där AAA är högst rating och D är lägst: AAA, AA, A, BBB, BBB-, BB+, BB, B, CCC, CC, C, D I förslaget har lägst rating ändrats till genomsnittlig rating för fondplaceringar gjorda av kapitalplacerare. Samtidigt har texten kompletterats med att det krävs en låg kreditrisk/hög kreditvärdighet för den sammanlagda placeringen och att en regelbunden uppföljning ska göras av fördelningen mellan ratingnivåer. För egenvalda och enskilda placeringar gäller lägst rating enligt den tabell som finns i placeringsföreskrifterna.

12 Bilaga 2 Ekonomigruppen Sida 2 (4) Annika Hjertkvist LiÖ Resonemang: Inför revideringen av placeringsföreskrifterna har en undersökning gjorts avseende placerarnas tolkning av godkända ratingnivåer. Vissa placerare har tolkat det som ett genomsnitt av samtliga placeringar i fonder och vissa placerare har strikt tolkat det som lägsta ratingnivå på en enskild placering. En genomsnittlig rating innebär en möjlighet att placera i företagsobligationer som har en lägre rating om det vägs upp av räntepapper med en högre rating. Det finns också företag som ingår i fonderna som inte är ratade eftersom det kostar och företagen inte har behov av att ha en rating. Dessa företag kan vara mycket kreditvärdiga. Samtliga av kapitalplacerarna som landstinget anlitar har metoder för att bedöma kreditvärdighet och har egna maxgränser eller begränsningar hur mycket som får placeras i särskilda innehav. Samtliga placeringar som är gjorda, oavsett hur man tolkat placeringsföreskrifterna, har också en genomsnittlig rating som ligger högre än BBB. Det sätt som kapitalplaceringarna arbetar på för att minimera riskerna är dock olika och det försvårar en generell skrivning i placeringsföreskrifterna. Slutsatsen blev att ett förtydligande behövde göras. Kreditvärdigheten i en fond är inte statisk och en striktare begränsning med lägst rating per ingående innehav i en fond leder till problem att följa riktlinjen. Förslaget är därför att ändra till en genomsnittlig ratingnivå för fondplaceringar gjorda av kapitalplacerare. I placeringspolicyn framgår redan innan ändring att landstinget kräver en mycket låg kreditrisk/hög kreditvärdighet och det beskrivs ännu tydligare tillsammans med att det krävs en löpande uppföljning av fördelningen mellan de olika ratingnivåerna. Aktier, aktiefonder och aktieindexfonder Ingen förändring har gjorts av den maximala andelen på 30 procent av landstinget totala likvida medel som får placeras i aktier. Det är inte heller tillåtet att investera i alternativa investeringar såsom råvaror, hedgefonder mm. Resonemang: Det pressade ekonomiska läget i framförallt Europa gör att uppdelningen mellan säkra och osäkra placeringar ökar. Framförallt pressas svenska och tyska räntor till rekordlåga nivåer medan krisländernas räntor pressas upp. Samtidigt bromsar konjunkturen in och många länder har låg tillväxt, vilket i förlängningen också påverkar tillväxten på världens börser. Kontentan är att det blir svårare att nå en god avkastning i förhållande i önskad risknivå. Det är ett scenario som flera av landstingets kapitalplacerare vittnar om och nedan beskrivs förändringar som skulle kunna genomföras.

13 Bilaga 2 Ekonomigruppen Sida 3 (4) Annika Hjertkvist LiÖ Förändra relationen mellan ränteplaceringar och aktieplaceringar. Resonemang: Om andelen aktier var större skulle det möjliggöra en högre avkastning men till högre risk. Det skulle kunna kompenseras med högre säkerhet på ränteplaceringarna. De placerare landstinget anlitar anser dock generellt att nuvarande ratingnivåer på räntedelen är bra (övergång till genomsnittlig rating enligt avsnitt under rubriken räntepapper). Ratingnivån ger ett visst utrymme att hitta fonder som ger bra avkastning (se eget avsnitt). Genom att sänka andelen aktier skulle det vara svårt att uppnå ett avkastningskrav som är rimligt med tanke på de låga räntenivåerna. Den nuvarande fördelningen med maximalt 30 procent i aktier har över tiden visat sig fungera väl och förslaget är därför en oförändrad risknivå. Landstinget kommer att ha stora utbetalningar (investeringar) framöver men inom strategin kan den korta likviditeten successivt öka för att möta kommande utbetalningar och minska risken. Tillföra möjligheten - alternativa investeringar (ett nytt tillgångsslag) Resonemang: Genom att investera i alternativa investeringar (t ex råvaror) med förväntad låg korrelation (följsamhet) till aktier och räntor kan den totala portföljrisken reduceras enligt vissa kapitalplacerare. Innan en sådan investering ska göras krävs en noggrann gransknings- och urvalsprocess. Placeringsföreskrifterna skulle behöva kompletteras med begränsningar som t ex att det ska vara i fondform, en bred fond som är likvid, maxbelopp osv. Det krävs också en annan kompetens hos beställaren, det vill säga landstinget. Historiskt så har inte alltid dessa alternativa placeringar utvecklats positivt när det har varit turbulent på den ekonomiska marknaden utan följt den negativa trenden. Mot bakgrund till detta föreslås inte möjligheten till alternativa investeringar öppnas. Särskilda begränsningar Etik När det gäller etik så har skrivningen förtydligats och kapitalplacerarna är ansvariga för att följa och arbeta aktivt med dessa frågor. Resonemang: En omvärldsbevakning har gjorts av andra landstings etikskrivelser. Det har lett till ett förslag på en mer anpassad skrivning men som fortfarande är generell. Vissa landsting köper in extern hjälp med att screena sina placeringar för att säkerställa att placeringarna håller vad som utlovats. Det är landsting som själva väljer fonder. Landstinget i Östergötland placerar i fonder via avtal med kapitalplacerare. I deras uppdrag ingår att följa vår etiska skrivning och de arbetar aktivt för att uppnå detta. I samband med uppföljningsmöten med kapitalplacerarna är detta en stående punkt på dagordningen och samtliga arbetar seriöst med frågan men på lite olika sätt.

14 Bilaga 2 Ekonomigruppen Sida 4 (4) Annika Hjertkvist LiÖ Övriga förändringar i placeringsföreskrifterna - Utvecklad beskrivning av aktier och värdepappersfonder. - Hänsyn till avkastning och avgifter vid val av placering flyttas till generella riktlinjer. - Att premiera placeringar i Sverige och Östergötland har tagits bort. Det fungerar inte när vi inte har direktplaceringar utan köper fonder.

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Finanspolicy samt placeringsriktlinjer

Finanspolicy samt placeringsriktlinjer BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Finanspolicy samt placeringsriktlinjer Inledning Samtliga dokument som beskriver den finansiella verksamheten i regionen har setts över och värderats utifrån erfarenheter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för Sollentuna kommuns kortsiktiga medelsförvaltning och utlåning till AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB Antagna av fullmäktige 2001-09-17, 91 att gälla från 2001-10-01 Reviderade

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning

Datum 2016-03-15 Dnr 1402868. Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1402868 1 (7) Regionstyrelsen Revidering av föreskrifter och riktlinjer för Region

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611

Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala län KS-2012/611 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/611 2012-08-20 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14.

FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. FINANSPOLICY, antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25, 138, med senast revidering 2016-02-16 14. Innehåll 1. Allmänt... 2 1.1. Övergripande målsättningar för finansverksamheten... 2 1.2. Finanspolicyns

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del

80 Ny finanspolicy. Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut för egen del Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-424 80 Ny finanspolicy Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens beslut för egen del 1. Under

Läs mer

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE

STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE STRUKTURERADE PLACERNGAR Fi2015/578 Stockholm den 11 maj 2015 Värdepappersmarknadsutredningens betänkande SOU 2015:2 Strukturerade Placeringar i Sverige (SPS) lämnar härmed synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1312-1538 LANDSTINGSSTYRELSEN LandstingsstyrelserJ 1 * *02' 04 0001 3 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och för år 2014 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Eslövs Inciustrifastigheter AB

Eslövs Inciustrifastigheter AB Bilaga 6, Styrelsemöte 2014-04-15 Eslövs Inciustrifastigheter AB Finanspolicy 2014-04-15 Antal sidor: 8 FINANSPOLICY FOR ESLOVS INDUSTRIFASTIGHER AB 2014-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 1.1 BAKGRUND

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17) Författningssamling 1(17) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensions-förpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2011-06-13 91ed ändring

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14) 1(14) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, 9 Gäller från 2016-02-01 Denna

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets fastighetsstiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets fastighetsstiftelser med anknuten förvaltning Beslut 1 (5) 2013-05-14 Dnr EKDO 2013/54 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets fastighetsstiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Revidering av finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun

Revidering av finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser i Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2015-09-25 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:477 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Revidering av finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy Kapitalplaceringspolicy 1. Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer