Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31"

Transkript

1 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 21 augusti Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Med vänliga hälsningar Bertil Wiklund Ordförande Postadress Revisionen Kramfors E-post Besöksadress Torggatan 2 Telefon Fax Hemsida Organisationsnr

2 Revisionsrapport Advisory KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor: 16 Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx

3 Innehåll 1. Sammanfattning Räkenskaperna och årsredovisningen Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 2 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4 9. Årsredovisningen Allmän bedömning Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer Kommunens förvaltningsberättelse Balanskravet Nämndsuppföljning Bedömning utifrån fullmäktiges mål Bakgrund Finansiella mål Verksamhetsmål Resultaträkning Nyckeltal Balansräkning Nyckeltal Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga iakttagelser 12 Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx

4 13. Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning 12 Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx

5 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för att kunna avge revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: Vi rekommenderar att rutinerna ses över för att säkerställa att bokslut och årsredovisning kan upprättas i god tid innan kommunstyrelsen ska fastställa årsredovisningen, se avsnitt 9.1 och 14. Vi är tveksamma till om redovisningen av tillskottet till Kommunhus AB, 17 mkr, som ökning av värdet på aktierna är förenligt med vad som framgår av Rådet för kommunal redovisnings (RKR) information om tillskott till kommunala företag, se avsnitt 9.2. Vi rekommenderar att kommunen tillser att samtliga upplysningar i form av redovisningsprinciper och noter lämnas i årsredovisningen, och att rekommendationerna i övrigt efterlevs (se avsnitt 9.2 samt avsnitt 12). Vi rekommenderar att informationen gällande pensioner förtydligas, t.ex. genom att ställa upp informationen i tabellform utifrån vad som anges i RKR 7.1, för att få en mer fullständig bild över åtagandet, värdet i stiftelsens förvaltning och vad som är återlånade medel, se avsnitt 9.3. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 1

6 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. Kommunfullmäktige har i budget för fastställt kommunövergripande mål inom fyra fokusområden; medborgare och intressenter, verksamhetsprocesser, medarbetare samt ekonomi. Totalt sett finns 52 indikatorer angivna i budgeten. Sju av dessa går enligt årsredovisningen inte att bedöma eftersom indikatorerna är nya eller på grund av andra orsaker går det inte att avläsa resultatet. Ytterligare ett antal är oförändrade jämfört med föregående år då det inte skett någon ny mätning. Vi anser att det ur styrningssynpunkt kan vara lämpligt att överväga andra indikatorer som kan utvärderas årligen. Enligt uppgift har indikatorerna omarbetats i budgeten för år Vi anser vidare att redovisningen av målen kan förtydligas, se avsnitt Finansiella mål Vi bedömer baserat på resultatet för de indikatorer som redovisas i årsredovisningen att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat. Vi anser dock inte att bedömningen avseende målet gällande avvikelse mellan prognos och helårsutfall är förenlig med god ekonomisk hushållning, se avsnitt Verksamhetsmål Vi bedömer baserat på resultatet i årsredovisningen till viss del är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om med betydelse för god ekonomisk hushållning, se avsnitt Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a ). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (9 ). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för att kunna avge revisionsberättelsen. 1 Fastställd Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 2

7 3. Syfte Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrev 3. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens kostnader och intäkter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer Kommunallag och kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Interna regelverk och instruktioner Fullmäktigebeslut Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 6. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. Rapporten är saklighetsgranskad av Stefan Billström, ekonomichef, Rolf Westin, chef ekonomienheten samt Anita Bergström, chef ledningsstaben. 2 Sveriges Kommuner och Landsting 3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 3

8 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Översiktlig analys av resultaträkningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal revisor. 9. Årsredovisningen 9.1 Allmän bedömning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Kommunen har varit sen med sitt arbete med årsredovisningen. Vad vi förstått har förseningen berott på att bolagens årsredovisningar inte har varit upprättade i tid. Vi rekommenderar att rutinerna ses över för att säkerställa att bokslut och årsredovisning kan upprättas i god tid innan kommunstyrelsen ska fastställa årsredovisningen. 9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer. I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunen i huvudsak efterlever rekommendationerna. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 4

9 Vi har noterat att det till viss del saknas upplysningar i form av redovisningsprinciper och noter. Vi bedömer dock att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Kommunen har under året lämnat ett tillskott, 17 mkr, till Kommunhus AB. Bakgrunden till tillskottet är nedskrivningen av fastigheten i Kramaff AB (Gallerian). Enligt RKRs information om tillskott till kommunala företag från mars 2005 framgår För att ett tillskott skall redovisas enbart i balansräkningen krävs enligt Rådets uppfattning att det är uppenbart att tillskottet inte avser täckning av uppkomna underskott. Detta kriterium kan sägas vara uppfyllt endast om det kan konstateras att tillskottet ökar det egna kapitalet utöver det registrerade aktiekapitalet Kommunen har bokfört tillskottet som ökning av värdet på aktierna i Kommunhus AB. Detta har i förvaltningsberättelsen motiverats med att Kommunhuskoncernen har ett fritt eget kapital som mer än väl täcker nedskrivningsbehovet. Vi är tveksamma till om redovisningen av tillskottet till Kommunhus AB, 17 mkr, som ökning av värdet på aktierna är förenligt med vad som framgår av RKRs information om tillskott till kommunala företag. Kommunhus AB redovisar för år 2014 ett underskott på 15 mkr. Vi rekommenderar att kommunen tillser att samtliga upplysningar i form av redovisningsprinciper och noter lämnas i årsredovisningen, och att rekommendationerna i övrigt efterlevs. 9.3 Kommunens förvaltningsberättelse Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Vi rekommenderar att informationen gällande pensioner förtydligas, t.ex. genom att ställa upp informationen i tabellform utifrån vad som anges i RKR 7.1, för att få en mer fullständig bild över åtagandet, värdet i stiftelsens förvaltning och vad som är återlånade medel Balanskravet I KL finns de fr o m år 2000 gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 5

10 avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 15,1 mkr. Vid avstämning av balanskravet avgår årets realisationsvinster (i tabellen redovisad som jämförelsestörande intäkt), 1,4 mkr från årets resultat, i enlighet med gällande principer. Årets balanskravsresultat uppgår till 13,6 mkr. Balanskravsutredningen motsvarar inte fullt ut den av SKL förordade uppställningsformen, vilken vi rekommenderar att användas för att säkerställa att informationen motsvarar lagens krav. 9.4 Nämndsuppföljning Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. 10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål 10.1 Bakgrund Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. Kommunfullmäktige har i budget för fastställt kommunövergripande mål inom fyra fokusområden; medborgare och intressenter, verksamhetsprocesser, medarbetare samt ekonomi. För varje mål finns ett övergripande mål som följs upp med hjälp av mätbara och jämförbara mått. Vi har uppfattat att det är dessa mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det är också baserat på dessa mått som kommunstyrelsen uttalar sig om i årsredovisningen. Totalt sett finns 52 indikatorer angivna i budgeten. Sju av dessa går enligt årsredovisningen inte att bedöma eftersom indikatorerna är nya eller på grund av andra orsaker inte går att avläsa resultatet. Av texten under nöjda medborgare framgår att flera av resultaten är oförändrat jämfört med utgångsläget då ingen medborgarundersökning gjorts under året. Även de resultat som är baserade på kommunkompassen avser undersökning genomförd och redovisad under år Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen kommer att klara uppfylla mål av betydelse för god ekonomisk hushållning eftersom mer än hälften av indikatorerna förbättrats. Pilarna som anges till respektive mål ska enligt uppgift symbolisera trend och är inte avsedda för att symbolisera årets måluppfyllelse. 4 Fastställd Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 6

11 Vi anser att det ur styrningssynpunkt kan vara lämpligt att överväga andra indikatorer som kan utvärderas årligen. Enligt uppgift har indikatorerna omarbetats i budgeten för år Vi noterar att utgångsläget för år 2013 inte alltid motsvarar vad som angavs i årsredovisningen för år 2013, t.ex. under nöjda medborgare så var andelen av den som ringer uppfattar att de får ett gott bemötande 93 procent och inte 86 procent som anges. Vi bedömer dock inte att detta sammantaget påverkar vår bedömning. Vi anser vidare att det bör till respektive mål tydliggöras hur målet har bedömts för innevarande år. Vidare bör, om pilarna behålls, lämnas en förklaring till hur dessa ska tolkas Finansiella mål De finansiella målen under fokusområde god ekonomisk hushållning har av kommunstyrelsen bedömt att sju av indikatorerna har förbättrats, två har försämrats och en är oförändrad. Kommunstyrelsens bedömning av de finansiella målen som särskilt pekas ut i budgeten (ingår även i redovisade indikatorer): Mål Resultat ska uppgå till 1,1 2,1 % av verksamhetens nettokostnader Den totala skuldbördan per invånare får inte överstiga nivån , kr/inv 5 Avvikelser mellan prognos och helårsutfall får maximalt ha en negativ avvikelse på 0,5 % av verksamhetens nettokostnader Resultat enligt årsredovisning 1, Uppfyllt 2014 Kommunstyrelsen anger på sidan 27 i årsredovisningen Ambitionen att lyfta resultatet till en nivå som motsvarar god ekonomisk hushållning kvarstår. Vår bedömning baserat på resultatet för de indikatorer som redovisas är att resultatet i årsredovisningen huvudsak är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat. Målet vad gäller avvikelser är formulerat, och utvärderas, utifrån avvikelse mellan prognos och helårsutfall. Målets formulering fångar därför inte upp avvikelser mot budget, vilket vi anser skulle ge en mer rättvisande bild av efterlevnad av budget samt förmågan att göra säkra prognoser. 5 Nivån justerade utifrån sänkt diskonteringsränta. Budgeten anges Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 7

12 Utvärderingen av målet visar att målet klarats trots att nämnderna redovisar ett betydande underskott, -11,5 mkr (prognos 21,6 mkr). Vi anser inte att en sådan bedömning är förenlig med god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Vi har utifrån årsredovisningen gjort följande sammanställning (baserat på vår beräkning utifrån redovisade pilar): Målområde Mål Medborgare och intressenter God verksamhet Attraktiv arbetsgivare Antal mål Antal mål som klaras Antal oförändrade mål Antal mål som inte klaras Antal ej utvärderade mål Livsmiljön är god Kommuninvånarna känner sig nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning Kommuninvånarna nöjda med möjligheten att påverka Företagsklimatet är gott God och hållbar utveckling Gott ledarskap God arbetsmiljö Summa Av de oförändrade målen är flertalet sådana som inte har mätts under året. Kommunstyrelsen konstaterade att målet för god och hållbar utveckling inte har uppnåtts medan övriga mål har klarats. Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen till viss del är förenligt med de verksamhetsmål fullmäktige beslutat om med betydelse för god ekonomisk hushållning. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 8

13 11. Resultaträkning 11.1 Nyckeltal Kommunen Belopp mkr Utfall Budget 2014 Prognos 2014 per Utfall Verksamhetens nettokostnader , , ,2-994,4 (varav jämförelsestörande) 1,4 1,5 1,4 23,1 Förändring i % jämfört + 2,5 % med föregående år exkl jämförelsestörande Skatteintäkter, 1 058, , , ,7 statsbidrag och utjämning Förändring i% jämfört + 4,9 % med föregående år Finansnetto - 1,8-3,5-2,7-8,1 (varav jämförelsestörande) - 6,5 Resultat 15,1 24,0 8,4 6,2 Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag 98,6 % 97,7 % 99,2 % 97,8 % Jämfört med budget redovisar kommunen ett sämre resultat med nästan 9 mkr. Jämfört med prognosen i augusti så är resultatet 6,7 mkr bättre. Störst avvikelse redovisar bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS), - 12,7 mkr medan barn-, kultur- och utbildningsnämndens underskott uppgår till 2,2 mkr. Förklaringarna till BAS-nämndens underskott är enligt årsredovisningen kraftigt ökning av antalet utförda timmar i hemtjänsten samt att kostnader för hemsjukvården varit högre än tilldelad ekonomisk ram. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 3,4 mkr och övriga nämnder har beloppsmässigt små avvikelser. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 9

14 Kommunkoncernen mkr Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning Utfall Utfall , , , ,7 Finansnetto - 21,4-29,7 Skatt 0,1 0,2 Årets resultat - 2,2-30,4 Verksamhetens nettokostnad inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag 100,2 % 103,0 % Vi skulle gärna se att resultatet, både jämfört med budget och med prognos samt mot föregående år, kommenteras utifrån vilka intäkter och kostnader som har förändrats. Vi har inte fullt ut kunnat stämma av detaljer i resultaträkning inklusive noter mot resultaträkning baserad på huvudboken. Orsaken är att både interna och externa poster bokförs på samma kontoslag, och att den externa redovisningen per kontoslag inte med enkelhet kan särredovisas. Vi rekommenderar att detta ses över då det inte är möjligt att fullt ut granska att resultaträkningens poster blir rätt rubricerade. Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via kommunens bolag. Några kommentarer om resultatet för kommunkoncernen kan vi inte hitta. Vi anser att resultatet för kommunkoncernen måste lyftas upp och kommenteras i förvaltningsberättelsen. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 10

15 12. Balansräkning 12.1 Nyckeltal Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år Belopp i mkr Kommunen Koncernen Balansomslutning 845,8 880, , ,3 Redovisat eget kapital 329,6 314,5 384,9 367,1 Eget kapital reducerat med ansvarsförbindelse pensioner - 444,2-492,4-388,9-439,8 Soliditet redovisad 39,0 % 35,7 % 22,3 % 21,5 % Soliditet med hänsyn till de pensionsförpliktelser som inte redovisas bland skulder - 52,5 % - 55,9 % - 22,6 % - 25,7 % Omsättningstillgångar 219,3 262,9 218,2 264,2 Kortfristiga skulder 276,5 318,6 296,6 318,3 Balanslikviditet 79,3 % 82,5 % 73,6 % 83,0 % 12.2 Iakttagelser vid granskning av balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Kommunen har såsom framgår av redovisningsprinciperna inte infört komponentavskrivningar vilket ska tillämpas enligt RKR fr.o.m. år Enligt årsredovisningen ska detta införas under år Årskörningslistan för anläggningsregistret innehåller inga uppgifter om ursprungliga anskaffningsvärden utan endast kvarstående bokfört värde. Vi kan därför inte göra någon rimlighetsbedömning av avskrivningarna baserat på anskaffningsvärdet. Upplysning om ackumulerade anskaffningsvärden har inte heller kunnat lämnas i not vilket ska framgå enligt RKR Investeringsbidrag redovisas som en reducering av anskaffningsvärdet. Enligt RKR 18 ska ett bidrag som är hänförbart till en investering, intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Den del av inkomsten som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras och redovisas som skuld på balansräkningen. Vi rekommenderar att efterlevnaden ses över för såväl framtida bidrag som i varje fall väsentliga bidrag som erhållits tidigare år. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 11

16 Vi anser även att anläggningstillgångar årligen bör inventeras samt att eventuellt nedskrivningsbehov regelbundet bör prövas mot RKR 19. Vi ser gärna att konton med risk för att inventarier felaktigt blir kostnadsförda årligen analyseras för att minska risken för fel Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Under korta skulder och interimsskulder finns bidrag periodiserade som förutbetalda intäkter. Externa underlag som styrker att intäkterna får nyttjas, eller att outnyttjade medel ska återbetalas, saknas till viss del. I posten ingår en periodisering av kostnader för beslutsstödsystem. Systemet tas i drift under år 2015 varför vi menar att kostnaderna inte borde ha redovisats under år Vi rekommenderar att ekonomiavdelningen som en del av sin kvalitetssäkring inhämtar underlag som styrker att intäkter och kostnader redovisas under rätt period Övriga iakttagelser Kundfordringar äldre än ett år utan aktiv återbetalning avskrivs som kundförlust. Kravprocessen fortsätter dock enligt uppgift. Vi har noterat att manuella bokföringsordrar inte attesteras. Vi rekommenderar att så sker. 13. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKRs rekommendation Av betalningsflödesrapporten framgår att kommunens verksamhet före avskrivningar under år 2004 givit ett överskott på 28,3 mkr Investeringar har gjorts med 54,0 mkr. Finansieringsverksamheten har ett netto på 0,8 mkr. Förändringen av likvida medel uppgår till - 24,9 mkr 14. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. Enligt KRL 8 kap 2 ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 12

17 I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen Kommunhus AB (100 %). Kramfors/Sollefteå flygplats (50 %) och Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen (33 %). Vi anser att det bör övervägas om inte pensionsstiftelsen ska ingå i den sammanställda redovisningen. Reviderade årsredovisningar saknas för samtliga bolag. Vi rekommenderar att kommunen utfärdar anvisningar för koncernen så att reviderade årsredovisningar föreligger när kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen. Det finns i koncernredovisningen vissa brister vad gäller elimineringar. Vi bedömer att rutinerna för koncernavstämningar bör förstärkas. Även dokumentation av koncernbokslutet bör dokumenteras så att det tydligt framgår vad de ingående koncernmässiga bokföringsposterna avser. KPMG, dag som ovan Lena Medin Certifierad kommunal revisor Rapport granskning av bokslut och årsredovisning.docx 13

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer