Preliminärt bokslut 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminärt bokslut 2007"

Transkript

1 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott

2 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för Resultatnivån budgeterades till +20,6 mkr. I samband med den ekonomiska avstämningen i december 2006 beslutades om vissa justeringar. Hänsyn togs till nya prognoser över skatteintäktsutvecklingen, LSS-utjämningen och inkomst- och kostnadsutjämningen vilket betydde en resultatförsämring med 3,4 mkr. Dessutom beslutades om utökade anslag till vissa nämnder med sammanlagt 7,0 mkr. I samband med 2006 års bokslut tog dessutom nämnderna beslut om tilläggsbudget för i huvudsak ej avslutade projekt. Efter dessa justeringar och övriga justeringar under året uppgår den budgeterade resultatnivån till -1,4 mkr. De samlade budgetuppföljningarna har under året visat på avvikelser från budgeterad resultatnivå. Efter mars månad visade den samlade uppföljningen att bokslutet förväntades avvika mot budget med -30,9 mkr och efter juni med -58,7 mkr. I delårsrapporten prognostiserades resultatet till -40,9 mkr och efter oktober uppgick prognosen till -24,1 mkr. Efter budgetuppföljningen i juni uppgick nämndernas avvikelser till -39,9 mkr, efter augusti till -32,5 och efter oktober till -25,8 mkr. Det var framför allt barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden som avvek mot budget. Prognosen för finansförvaltningen har under året försämrats, i oktoberuppföljningen uppgick prognostiserat underskott till 15,0 mkr. Det var främst beräkningen av pensionsskulden som avvek med -17,0 mkr. Det var även en negativ avvikelse på det centrala anslaget för löneökningar med -5,0 mkr. Interna räntor prognostiserades till ett överskott på 7,0 mkr. Prognoserna över skatteintäkter och kommunal utjämning har svängt under året och i oktober var prognosen +20,5 mkr. Den senaste prognosen för 2007 ger ett positivt utfall jämfört med budget på 12,0 mkr. De placerade pensionsmedel i KLP AB har utvecklats positivt och hösten 2005 överskred marknadsvärdet anskaffningsvärdet, 50 mkr. Marknadsvärdet uppgår nu till 62,1 mkr. Prognoserna för övriga finansiella poster har under året varit negativa. PRELIMINÄRT BOKSLUT 2007 Ekonomienheten har upprättat ett preliminärt bokslut för Årets resultat uppgår till +147,9 mkr för kommunen, vilket är en förbättring jämfört med bokslutet 2006 på +107,0 mkr. Jämfört med budget avviker resultatet med +149,4 mkr. Vid avstämning mot balanskravet ska 219,5 mkr justeras för realisationsvinster och 50,0 mkr avseende avsättning för omställningsåtgärder. Kommunens justerades resultat uppgår därmed till -21,6 mkr vilket gör att kommunen inte uppfyller kommunallagens krav på ekonomisk balans i bokslutet. En osäkerhet kvarstår innan bokslutet slutligen kan fastställas. Årets avgift för den individuella delen i PFA 98 är ännu inte känd. En preliminär beräkning har därför gjorts. REDOVISNINGSPRINCIPER Inte tillämpade redovisningsprinciper Redovisningen är anpassad enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614). Kommunen följer även de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning, med ett undantag. Kostnaden, netto 15,49 mkr, för ingånget avtal med Telia om kommunikationskapacitet (bredband) har fördelats under avtalsperioden för det publika kommunikationsnätet, 1 juli, 2002 till 30 juni, Enligt Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 6 (1999), är detta bidrag att anse som bidrag till infrastrukturella investeringar och ska påverka resultatet det år utbetalning sker års tidsmässiga andel av kostnaden uppgår till tkr. Kommunen följer inte 2 kap. 8 som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Målsättningen är att under 2008 ta fram en sådan dokumentation. Tillämpade redovisningsprinciper Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner som intjänats från och med

3 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. I enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 4.1 har kommunalskatten periodiserats. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2007 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2006 och en preliminär slutavräkning för Kapitalkostnaderna består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta med 5 % på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden efter slutförd investering och beräknas på anskaffningsvärdet. Planenliga avskrivningar görs enligt Svenska Kommunförbundets rekommendation och i förkommande fall extra avskrivningar på grund av extremt slitage. Semesterlöneskuld och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets ökning har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Vi har tillämpat rekommendation nr 13 Redovisning av leasingavtal från Rådet för kommunal redovisning. RESULTATRÄKNING Totalt avviker verksamhetens nettokostnader mot budget med 141,2 mkr. I 2006 års bokslut avvek verksamheternas nettokostnader från budget med -13,2 mkr. Nämndernas nettokostnader Nämndernas nettokostnader avviker från budget med -7,3 mkr. I 2006 års bokslut avvek nämnderna från budget med -24,2 mkr. Hamndirektionen redovisar, för första halvåret ett resultat på +3,1 mkr vilket är +2,8 mkr bättre än budget. Fastighets- och inköpskontoret redovisar ett resultat på +10,4 mkr, vilket är 7,3 mkr bättre än budget. Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 7,9 mkr. Exploateringsverksamheten visar på ett överskott med 1,1 mkr. Nämnd/styrelse Kommunbidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund har ökat med 0,8 mkr jämfört med budget på grund av att kommunen ökat sin andel av antalet gymnasieelever relativt de andra medlemskommunerna. Budgetavvikelse, mkr Hamndirektionen 2,9 3,6 Kommunstyrelsen: - Fastighets- och inköpskontoret 7,3 0,6 - Kommunledningskontoret 7,9 3,0 - Exploateringsverksamheten 1,1-1,5 - Gymnasieförbundet -0,8-3,9 Kommunens revisorer 0,5 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 4,0 1,5 Gatu- och parknämnden 0,6-5,9 Kultur- och fritidsnämnden 0,2-1,0 Barn- och ungdomsnämnden -7,6-11,9 Omsorgsnämnden -18,2-12,5 Södermöre kommundelsnämnd 0,5 3,8 Socialnämnden -5,7 0,0 SUMMA -7,3-24,2 Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett bokslutsresultat på +4,0 mkr. Samhällsbyggnadskontorets resultat uppgår till +3,5 mkr och brandkåren redovisar +0,5 mkr. Gatu- och parknämnden redovisar ett överskott på 0,6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,2 mkr. Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett negativt bokslutsresultat på -7,6 mkr. Under året har nämnden haft fler barn/elever i verksamheten än i budget. För detta kommer nämnden, vid avstämning av resultatutjämningsfonden, att tillföras 6,2 mkr. Omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -18,2 mkr. Under året har befolkningen i gruppen 65 år och äldre förändrats jämförts med den prognos som låg till grund för budget. För detta kommer nämnden, vid avstämning av resultatutjämningsfonden, att tillföras 3,4 mkr. 3

4 Södermöre kommundelsnämnd redovisar ett resultat på +0,5 mkr. Under året har nämnden haft färre barn/elever i verksamheten och befolkningen i gruppen 65 år och äldre har ökat jämfört med den prognos som låg till grund för budget. För barn/elevförändringen kommer nämndens resultatutjämningsfond att minskas med 0,1 mkr och för äldre ökas med 1,3 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott i bokslutet på 5,7 mkr. Jämförelsestörande poster Realisationsvinster/förluster uppgår till 4,5 mkr, en positiv avvikelse mot budget på 2,5 mkr. Reavinst vid försäljning av aktierna i Kalmar Energi Holding AB uppgår till 215,0 mkr. Avsättning för omställningsåtgärder uppgår till -50,0 mkr. Internräntor, pensioner, m.m. Internräntor, pensioner, m.m. avviker mot budget med -18,9 mkr. Till största del beror avvikelsen på pensionskostnaderna som avviker mot budget med -20,8 mkr. I kommunal redovisningslag (1997:614) regleras hur pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt denna modell ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser som redovisas som avsättning i balansräkningen har ökat med 25,8 mkr till 82,6 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 4.2 har kommunalskatten periodiserats. Fr.o.m ska Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos användas. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2007 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2006 och en preliminär slutavräkning för När det gäller slutavräkningen för 2006 så uppgår den till 103 kr per invånare (den 1 november 2005). Av dessa har 217 kr per invånare (13,2 mkr) sedan tidigare redovisats i 2006 års bokslut. Korrigeringen på -114 kr (-7,0 mkr) har bokförts i 2007 års bokslut. Den preliminära slutavräkningen för 2007 uppgår enligt Sveriges Kommuner och Landsting till 567 kr per invånare (34,8 mkr) och har bokförts på Sammantaget avviker skatteintäkter, bidrag, avgifter och utjämning mot budget med +12,0 mkr. Finansnetto Finansnettot uppgår sammantaget till +2,4 mkr vilket är 3,9 mkr sämre än budgeterat. För aktieutdelning från kommunala bolag ingår i enlighet med budget 11,0 mkr avseende utdelning från Graninge Kalmar Energi AB (10 mkr) och Kalmar Kommunbolag AB (1 mkr). För borgensavgifter från helägda kommunala bolag ingår som finansiell intäkt 5,6 mkr, vilket är 0,3 mkr bättre än budget. Räntenettot uppgår till -14,2 mkr, vilket avviker från budget med -4,2 mkr. KLP År 2000 avsatte kommunen 50 mkr för förvaltning av pensionsmedel i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) minskade värdet av dessa placeringar med 17,7 mkr ökade värdet med 11,3 mkr. Under fortsatte den positiva börsutvecklingen och marknadsvärdet ligger nu över det insatta beloppet. Under 2007 har utvecklingen varit negativ. Marknadsvärdet var den 31 dec ,1 mkr. Balanskravet god ekonomisk hushållning Från och med räkenskapsåret 2005 gäller nya regler för balanskravet. Ett negativt resultat ska återställas inom tre år. Så snart ett negativt resultat konstaterats ska dessutom kommunfullmäktige anta en särskild åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Planen ska innehålla genomtänkta och genomförbara åtgärder för att täcka hela det belopp som ska regleras och det ska framgå när åtgärderna genomförs. Fullmäktigebeslutet bör fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats, dock senast vid det sammanträde som följer efter det sammanträde som behandlat delårsbokslutet. Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapportering ska ske till fullmäktige om planen inte hålls. 4

5 Vid avstämning mot kommunallagens krav om ekonomisk balans används resultat före extraordinära poster. Avräkningen justeras med nedoch uppskrivning av finansiella tillgångar samt realisationsvinster vid försäljning av tillgångar Årets resultat enligt resultaträkningen -12,2-22,1 25,0 21,3-8,7 34,9 40,9 147,9 avgår: samtliga realisationsvinster/förluster -8,9-11,8-35,6-1,3-2,4-1,5-3,3-219,5 Synnerliga skäl enl KL 8 kap. 4 : - nedskrivning av finansiella placeringar KLP 4,1 3,1 10,5 -uppskrivning av finansiella placeringar KLP -5,9-5,4-6,5 -avsättning omställningsåtgärder 50,0 Justerat resultat -17,0-30,8-0,1 14,1-16,5 26,9 37,6-21,6 Ackumulerat resultat -17,0-47,8-47,9-33,8-50,3-23,4 14,2-7,4 I boksluten har ett sammanlagt justerat resultat på 14,2 mkr redovisats års preliminära bokslut visar ett justerade resultatet på -21,6 mkr vilket innebär ett ackumulerat underskott på -7,4 mkr. BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar Kommunen investerade under 2007 för netto 38,2 mkr. I detta ligger försäljningen av aktier i Kalmar Energi Holding AB med 230 mkr. Under året har bland annat 16,2 mkr investerats i förskolelokaler, 19,7 mkr i fritidslokaler, 41,8 mkr i skollokaler, 0,9 mkr i gymnasielokaler, 29,4 mkr i övriga arbetslokaler, 19,6 mkr gator och parker och 25,5 mkr i exploateringsverksamheten. Enligt en ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR 13, ska finansiella leasingobjekt från och med 2003 redovisas som anläggningstillgång. Totalt redovisas 10,2 mkr. Omsättningstillgångar De finansiella tillgångarna, placerade pensionsmedel i KLP AB, är redovisade som omsättningstillgång och värderade till anskaffningsvärdet, 50,0 mkr. Marknadsvärdet den 31 dec 2007 uppgår till 62,1 mkr. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga skulder avseende lån har ökat och uppgår till 412,2 mkr. Från och med 2003 redovisas enligt en ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR 13, skuldbelopp och amortering avseende finansiell leasing som långfristig skuld. Totalt redovisas 12,0 mkr. Kortfristiga skulder Kommunens kortfristiga skulder har minskat med 152,2 mkr till 450,0 mkr. NYCKELTAL Nettokostnadsandel Nyckeltalet nettokostnadsandel uttrycks som verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till skatteintäkter och kommunal utjämning. För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning måste minst 2 procent av de löpande intäkterna finnas kvar för att finansiera årets nettoinvesteringar. Det innebär att de löpande kostnaderna över en längre period ej bör ta mer än 98 procent i anspråk av de löpande intäkterna. Kommunfullmäktige har också formulerat det finansiella målet att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 98 procent. Nettokostnadsandel (%) Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prel Bokslut Budget Verksamhetens nettokostnader 96,1% 97,7% 96,0% 96,2% 97,6% 94,4% Jämförelsestörande poster -0,4% -0,2% -0,1% -0,7% -6,9% -0,1% Avskrivningar 3,8% 3,7% 3,4% 3,4% 3,4% 3,7% Finansnetto -0,6% -0,7% -0,9% -0,7% -0,1% 0,3% Summa löpande kostnader 98,9% 100,5% 98,4% 98,3% 94,0% 98,4% 2007 uppgår nyckeltalet till 94,0 procent, vilket är 4,3 procentenheter bättre än Verksamheten tar i anspråk 97,6 procent och avskrivningarna 3,4 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Finansnettot och jämförelsestörande poster bidrar positivt till nyckeltalet med 0,1 respektive 6,9 procentenheter. Självfinansieringsgrad Målet för investeringarnas finansiella utrymme uttrycks i nyckeltalet självfinansieringsgrad. Investeringsvolym och självfinansieringsgrad Investeringsvolym (mkr) 67,4 71,2 121,1 243,8 41,0 497,0 Självfinansieringsgrad 150,7% 97,6% 103,7% 48,8% 565,9% 28,7% Nettoinvesteringarna relateras till årets resultat (före extraordinära poster) med tillägg för pensionsskuldens förändring och årets avskrivningar. Nyckeltalet redovisar hur stor del av årets nyinvesteringar som har finansierats utan att låna eller minska den befintliga likviditeten. Investeringarna som genomförts under året (41,0 mkr) har 5

6 finansierats till 565,9 procent med egna medel (årets avskrivningar + årets resultat). Därmed har det finansiella målet om 100 procent självfinansieringsgrad uppfyllts. Det är försäljningen av aktierna i Kalmar Energi Holding AB som bidragit till den positiva självfinansieringsgraden. Likviditet och soliditet Kassalikviditet (likvida medel + kortfristiga fordringar / kortfristiga skulder) och soliditet (eget kapital i förhållande till totalt kapital) är mått på betalningsförmåga på kort respektive lång sikt. Likviditet Kassalikviditet 45,4% 41,2% 42,8% 38,7% 109,8% 55,2% Likviditetsmåttet har under 2007 förbättrats och uppgår till 109,8 procent. Även här ger försäljningen av aktierna i Kalmar Energi Holding AB en positiv effekt. Soliditeten, exklusive pensionsskulden (1 299,2 mkr), har försämrats från 59,0 procent i bokslutet 2006 till 54,1 procent i årets bokslut. Soliditeten, inklusive pensionsskulden (1 299,2 mkr), har också försämrats, från -1,2 procent i bokslutet 2006 till -3,1 procent i årets bokslut. Soliditet Soliditet Exkl. pensionsskuld intjänad före ,1% 66,8% 65,8% 59,0% 54,1% 53,1% Inkl. pensionsskuld intjänad före ,4% 8,2% 8,6% -1,2% -3,1% -1,1% 6

7 RESULTATRÄKNING Mkr Budget Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Budget inkl TB Nämndernas nettokostnader Not , , ,9-7, , ,5 Jämförelsestörande poster - realistionsvinster/förluster 16,8 2,0 4,5 2,5 2,0 2,0 - försäljning aktier Kalmar Energi Holding AB 215,0 215,0 - avsättning för omställningsåtgärder -50,0-50,0 Internräntor, pensioner mm Not 1 33,7 40,2 21,3-18,9-112,3-112,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , , ,2 141, , ,8 Kommunalskatteintäkter Not , , ,7 23, , ,6 Kommunal utjämning Not 2 355,6 387,7 376,0-11,7 418,2 418,2 Finansiella intäkter Not 3 23,5 17,9 19,1 1,2 7,9 7,9 Finansiella kostnader Not 3-8,0-11,7-16,7-5,0-16,7-16,7 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 40,9-1,4 147,9 149,4 53,1 43,3 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 40,9-1,4 147,9 149,4 53,1 43,3 7

8 BALANSRÄKNING Mkr Anläggningstillgångar 1 515, ,5 materiella anläggningstillgångar 1 381, ,0 finansiell leasing 9,6 10,2 finansiella anläggningstillgångar 92,9 141,2 långfristiga fordringar 31,6 28,1 Omsättningstillgångar 317,9 586,3 förråd, lager mm 87,1 94,8 fordringar 173,3 398,3 placerade pensionsmedel KLP 50,0 50,0 likvida medel 7,5 43,2 S:A TILLGÅNGAR 1 833, ,8 Eget kapital 1 080, ,5 varav årets resultat 40,9 147,9 Avsättningar 92,2 168,1 varav pensioner 56,8 82,5 varav Moskogen 34,3 35,6 varav Salvestaden 1,2 0,0 varav omställningsarbetet 0,0 50,0 Skulder 660,2 874,2 varav långfristiga skulder 47,2 412,2 varav finansiell leasing 10,8 12,0 varav kortfristiga skulder 463,5 450,0 varav koncernkontokredit 138,7 0,0 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 833, ,8 8

9 NOTER (tkr) Not 1 Driftredovisning Tkr (netto) Nämnd/förvaltning Budget 2007 Bokslut Avvikelse Budget 2008 TB Budget inkl TB Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Exploateringsverksamhet Fastighets- och inköpskontoret Gymnasieförbundet Kommunens revisorer Hamndirektionen Samhällsbyggnadsnämnden Gatu- och parknämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Södermöre kommundelsnämnd NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER Jämförelsestörande poster - realistionsvinster/förluster försäljning aktier Kalmar Energi Holding AB avsättning för omställningsåtgärder Kommunstyrelsen - Finansiering NETTODRIFTKOSTNADER Not 2 Skatteintäkter och kommunal utjämning Budget Bokslut Budget Kommunalskatteintäkter allmän kommunalskatt skatteavräkning S:a kommunalskatteintäkter Kommunal utjämning inkomstutjämning kostnadsutjämning regleringsbidrag/-avgift kommunal fastighetsavgift LSS-utjämning S:a kommunal utjämning SUMMA

10 Not 3 Finansnetto Budget Bokslut Budget Finansiella intäkter Fordringar Utdelning aktier o andelar Borgensavgifter SUMMA Finansiella kostnader Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga finansiella kostnader SUMMA FINANSNETTO Not 4 Investeringsredovisning Tkr (netto) Nämnd/förvaltning Budget Bokslut Budget TB Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Försäljning aktier Kalmar Energi Holding AB Exploateringsverksamhet Fastighets- och inköpskontoret Hamndirektionen Samhällsbyggnadsnämnden Gatu- och parknämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Södermöre kommundelsnämnd NETTOINVESTERINGAR

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2006

Rapport över granskning av bokslut 2006 Rapport över granskning av bokslut 2006 KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 2 5. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål 3 5.1 Finansiella mål 3

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 1999:63 Diarienr: 1999/1114 Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 1999-04-29 Mottagare: Ekonomi/Finans 1999:63 Sektionen för ekonomistyrning 1999-04-29

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer