Ekonomi. -KS-dagar 28/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-"

Transkript

1 Ekonomi -KS-dagar 28/

2 Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar

3 Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster under en tidsperiod (försäljning, sophämtning etc.) KOSTNADER Värdet av förbrukade resurser under en tidsperiod (t. ex. löner, förbrukat material, köpta tjänster) TILLGÅNGAR Kommunens förmögenhet (t. ex. fastigheter, maskiner, fordringar) SKULDER Hur har finansieringen av tillgångarna skett (t. ex. vinster, banklån, leverantörsskulder)

4 Balansräkning Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Mark Maskiner Inventarier Skulder EGET KAPITAL Årets resultat Ackumulerat resultat OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank AVSÄTTNINGAR Pensioner Återställning deponi SKULDER Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Dessutom en ansvarsförbindelse avseende pensionsskuld före 1998 (2013: 279 Mkr)

5 BALANSRÄKNING, VÄNNÄS KOMMUN TILLGÅNGAR UB UB UB Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Summa avsättningar Obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

6 Årsprognos 2014 (exklusive upplösning av RUR) KLK SBF POM VOO Lilja BOU FIN Projekt Elimin Total Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, allmän kommunalskatt Generella statsbidrag och utjämning Fastighetsavgift Generella statsbidrag -LSS Utjämningsbidrag, inkomstutjämning Regleringsbidrag Utjämningsbidrag, kostnadsutjämning Strukturbidrag Införandetillägg Slutavräkning 2013, korrigering Slutavräkning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster 0 Årets resultat Resultatutjämningsreserven uppgår till kkr

7 Samband mellan resultat- och balansräkning Årets resultat i Resultaträkningen blir Årets resultat under Eget Kapital i Balansräkningen En investering påverkar resultatet genom avskrivningar samt eventuella räntekostnader på lån

8 Budgetuppföljning Sker månadsvis enligt särskild mall Separata filer

9 Periodbokslut Ett periodbokslut kan göras för en period under innevarande räkenskapsår, tertial from Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten. - Förkortad förvaltningsberättelse - Balansräkning - Resultaträkning - Vissa andra upplysningar

10 Årsbokslut En årsredovisning (med årsbokslut) ska enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning innehålla: - Förvaltningsberättelse - Balansräkning - Resultaträkning - Kassaflödesanalys - Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.

11 Investeringar Avser investeringar i anläggningstillgångar Vad är en anläggningstillgång? Nyttjandeperioden är minst tre år Är avsett för stadigvarande bruk Beloppet av väsentlig storlek eller har ett naturlig samband Samtliga kriterier ska vara uppfyllda. Med väsentligt belopp menas ett basbelopp (2015: kr) Anskaffningsvärde utgörs av samtliga utgifter för att få anläggningstillgången i avsedd funktion.

12 Anläggningstillgångar och resultaträkningen Anläggningstillgångarna påverkar resultaträkningen (driftresultatet) genom: Kostnader för avskrivningar. Utgörs av den årliga värdeminskningen enligt förutbestämd plan (praxis) OBS att avskrivningar medför ingen utbetalning Räntekostnader» Banklån ointernränta

13 Avgränsning mellan investeringar och kostnader (1) Anskaffning som inte uppfyller kriterierna redovisas som kostnad i driftresultatet Får inte påverkas av om det finns tillgängliga medel i driftbudgeten eller inte Bedömningen ska alltid ske innan inköpet genomförs Anskaffning ska analyseras innan inköp» Samtliga utgifter för anskaffning» Drift- och kapitalkostnader» Nyttovärdesberäkning» Olika alternativ och effekter belyses

14 Avgränsning mellan investeringar och kostnader (2) Vid anskaffning av flera inventarier med ett naturligt samband kan det sammanlagda anskaffningsvärdet användas Utgifter för utredning och projektering som föregår en investering kan räknas in i anskaffningsvärdet Åtgärder på en befintlig anläggningstillgång som innebär en standardförbättring eller förändrar objektets ursprungliga egenskaper räknas som investering

15 Avgränsning mellan investeringar och kostnader (3) Uppstår ofta svårigheter i gränsdragning Oftast accepteras att standardförbättrande åtgärder ingår i underhållskostnaderna om det rör sig om mindre belopp Motsatsen att underhållskostnader redovisas som standardförbättrande åtgärder är inte lämpligt OBS att investeringar påverkar driftresultatet under lång tid vilket gör att nyttan måste noga övervägas

16 Olika typer av investeringar (1) Nyinvesteringar Reinvestering Investering i ny anläggningstillgång Nya drift- och kapitalkostnader Kommunens åtagande i framtiden ökar Måste övervägas noga. Vilken är nyttan? Ersätter befintlig anläggning, inventarie eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare Bör ligga i nivå med avskrivningarna för att inte urholka tillgångsmassans värde och skjuta kostnader framåt i tiden Behöver vi detta även fortsättningsvis? Alternativ?

17 Olika typer av investeringar (2) Rationaliseringsinvesteringar Ger lägre driftskostnader än dagens nivå Borde genomföras så länge payback -tiden är acceptabel. men välj inte för lång tidshorisont.

18 Investeringsvolym (1) För att behålla anläggningstillgångarnas värde bör lika stora reinvesteringar göras som de samlade avskrivningarna annars sker en urholkning av värdet givet att det inte ska ske någon förändring För varje nyinvestering uppstår ökade kostnader Investeringsutrymmet utgörs normalt alltså av: årets avskrivningar årets resultat Om detta överskrids Låna kapital Avyttra tillgångar

19 Investeringsvolym (2) Självfinansieringsgrad Hur stor del av årets nettoinvesteringar som finansierats med egna internt tillförda medel (Årets resultat+avskrivningar)/årets nettoinvesteringar (-0,9+25,5)/32,8=0,75 (75%)

20 Investeringsvolym (3) Banklån Soliditet Likviditet för att klara utbetalningar Resultateffekt via räntekostnader Ett mått på kommunens överlevnadsförmåga på lång sikt. Hur stor del av tillgångarna som finansierats via Eget kapital. 2013: (Eget kapital-pensionsskuld <1998)/Totala tillgångar ( )/727=-0,054 (-5,4%)

21

22 Vilket resultat behövs? God ekonomisk hushållning säger 2% av skatter och bidrag ca 11 Mkr. Vännäs kommuns soliditet uppgick till ca -5% 2013 vilket innebär att det behövs ca 70 Mkr, allt annat lika, för att hamna i mitten (ca +4%) av Sveriges kommuner. Se föreg. bild

23 -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Soliditet År Soliditetsutveckling 2 Mkr/år 6 Mkr/år 11 Mkr/år

24 Vad säger SKL om Vännäs? Historiskt sett har ni skött ekonomin sämre än genomsnittet. - låg soliditet. - hög skattesats jmf med jämförbara, i nivå med länet. De senaste åren har kostnaderna ökat snabbare än intäkterna. Engångsintäker räddade resultaten 2012 och Klarat balanskravet 2013 pga omställningskostnader ser problematiskt ut! Ni behöver leva upp till skarpa finansiella mål för att finansiera planerade investeringar samt för att stärka kommunens ekonomiska ställning!

25

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Ordlista Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Årsredovisning RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer