Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK"

Transkript

1 Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys Mkr Not AFFÄRSVERKSAMHET Resultat från löpande verksamhet Rörelseresultat Återföring av icke kassamässiga poster - Ej utdelade andelar i intressebolags resultat Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på immateriella tillgångar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Resultat vid försäljning av dotter- och intressebolag Förändring avsättningar Övriga återföringar Erhållna räntor Betalda räntor Betald skatt Rörelsekapital Varulager (+ minskning) Kundfordringar (+ minskning) Leverantörsskulder (+ ökning) Övriga kortfristiga fordringar (+ minskning) Övriga kortfristiga skulder (+ ökning) Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i anläggningar 6, Försäljning av anläggningar Köp av bolag och aktier Avyttrade bolag och verksamheter Övriga långfristiga fordringar (+ minskning) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Utdelning till aktieägare Nya lån Återbetalning/amortering av lån Finansiella placeringar Övrig finansiering (+ ökning) Kassaflöde från finansieringsverksamheten LIKVIDA MEDEL Behållning den 1 januari Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Omräkningsdifferenser, likvida medel Behållning den 31 december SSAB Årsredovisning Avtalad, ej utnyttjad bankkredit Disponibla likvida medel SSAB ÅRSREDOVISNING

2 Vad är en finansieringsanalys? Kassaflödesanalys Sammanställning av företagets in- och utbetalningar för en period. Likvida medel Likviditetsbidrag från affärsverksamheten Räcker internt tillförda medel? Har skulderna ökat eller minskat? 3 3 Hur genomförs en finansieringsanalys? 1. Likvida medel 2. Beräkna internt tillförda medel Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader (exkl. avskrivningar) Rörelseresultat före avskrivningar + Finansiella intäkter Finansiella kostnader ± Extraordinära intäkter/kostnader exkl. realisationsvinster/ -förluster Skatt Från årets verksamhet internt tillförda medel Alternativ beräkning Resultat före bokslutsdispositioner och skatt + Avskrivningar som belastat detta resultat ± realisationsvinster/ -förluster på sålda anläggningstillgångar Skatt Från årets verksamhet internt tillförda medel 4 4

3 Hur genomförs en finansieringsanalys? 3. Analysera likviditetseffekter pga. förändringar i balansräkningen Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl. likvida medel Likvida medel Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Skulder 5 5 Hur genomförs en finansieringsanalys? Likvida medel ökar då OT minskar AT minskar Avsättningarna ökar Skulderna ökar Eget kapital ökar Tillförda medel Från årets verksamhet internt tillförda medel Ändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägarna) Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel Använda medel Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier Nyinvesteringar i aktier och andelar Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Utdelning till aktieägare (andelsägare) Summa använda medel Förändring av likvida medel (= summa tillförda Medel minus summa använda medel) 6 6

4 Hur genomförs en finansieringsanalys? 4. Beräkning av förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel För AB Paradis får vi följande uppställning (beloppen i kkr.): Förändring Kassaflöde Fordringar Varulager Övriga fordringar Kortfristiga skulder (+ 287) Totalt Förändringen i rörelsekapitalet är = Hur genomförs en finansieringsanalys? 5. Investeringar i anläggningstillgångar För AB Paradis får vi följande uppställning för år 191: Utgående värde Avskrivningar Ingående värde Investeringar i anläggningstillgångar Internt tillförda medel Självfinansieringsgrad = * 100 Årets investeringar 8 8

5 Hur genomförs en finansieringsanalys? 6. Har företaget ökat eller minskat sina långfristiga lån? 7. Har ägarna erhållit respektive tillskjutit kapital? 8. Sammanställ finansieringsanalysen! Finansieringsanalys av AB Paradis (beloppen i kkr.) Tillförda medel Från årets verksamhet internt tillförda medel Ändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar - 40 Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Nyemission (och andra kapitaltillskott från ägarna) Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel Använda medel Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier Nyinvesteringar i aktier och andelar Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder 100 Utdelning till aktieägare (andelsägare) 772 Summa använda medel Förändring av likvida medel (= summa tillförda Medel minus summa använda medel) Utvidgad finansiell analys Arbetsområden Tillväxtanalys Lönsamhetsstrukturanalys Aktieanalys Investeringsanalys Inflationsanalys Personalanalys Sociala bokslut Förädlingsvärdeanalys Miljöbokslut 10 10

6 Utvidgad finansiell analys Antalet aktier och aktiekapitalet har sedan 1989 förändrats enligt följande: År Omsatt antal aktier tal Förändring av Antal antal aktier aktier Lönsamhetsanalys Förändring av aktiekapital (Mkr) Aktiekapital (Mkr) 1989 Konvertering Konvertering Split 4: Inlösen Nedsättning Inlösen Inlösen Fondemission Split 3: Nyemission 1: Data per aktie Börskurs 31 december, A-aktien, kr 122,10 68,00 176,00 148,69 87,72 Resultat, kr 1) -3,09 21,41 15,36 14,66 12,87 Kassaflöde, kr 1) 7,64 91,20 neg 14,29 14,81 Eget kapital, kr 1) 95,21 108,64 89,19 59,18 52,01 Utdelning, kr 1,00 2) 4,00 5,00 4,50 3,00 Genomsnittligt antal aktier, milj. 323,9 323,9 296,9 265,5 285,6 Antal aktier vid årets slut, milj. 323,9 323,9 323,9 259,1 90,9 Antal aktier vid årets slut justerat för split, milj. 323,9 323,9 323,9 259,1 272,8 Börsvärde, Mkr, 31 december Värdering Direktavkastning, % 0,8 5,9 2,8 3,0 3,4 P/E-tal neg 3,2 11,5 10,1 6,8 Kurs/Eget kapital, % ) Justerat på grund av slutlig värdering av nettotillgångar i IPSCO Inc. 2) Enligt styrelsens förslag. SSAB Årsredovisning SSAB ÅRSREDOVISNING Utvidgad finansiell analys Formler & begrepp Vinst Vinst per aktie = Antal aktier Eget kapital Eget kapital per aktie = Antal aktier Börskurs P/E-tal = Vinst per aktie Börskurs/ Eget kapital per aktie Substansvärde Börskurs/substansvärde Utdelning Direktavkastning 12 12

7 Sociala bokslut Intresseredovisning Förädlingsvärdeanalys 14 14

8 Miljöekonomi Miljöredovisning i Årsredovisningen Viktigaste miljöfrågorna Miljörättsliga processer Miljö som affärsidé 15 15

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Förändring från årets början: -5% (+86%)

Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Förändring från årets början: -5% (+86%) Bokslutsrapport 2000 Börsportföljen Värde per 31 december: 54.961 (54.298) mkr Värdeförändring: -4%, generalindex -12% Totalavkastning 1 : -2%, avkastningsindex -11% Substansvärdet Per 31 december: 283

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer