11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod"

Transkript

1 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående BR och RR med tillhörande upplysningar. TILLGÅNGAR IB 0X9 UB 0X9 Anläggningstillgångar M/I Anläggningstillgångar Aktier Fordringar/utlåning Lager Kundfordringar Övr. kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar EGET KAPITAL o SKULDER IB 0X9 UB 0X9 Aktiekapital Uppskrivningsfond Årets resultat Föregående års resultat Balanserad vinst Obeskattade reserver Garantiavsättningar RESULTATRÄKNING 0X9 Intäkter Reavinst vid fsg av M/I Kundförluster Avskrivningar Nedskrivningar Övr kostnader Rörelseresultat Realiserad förlust på lån Realiserad vinst på betald ränta 000 Orealiserad förlust på fordran Räntekostnad Nedskrivning av aktier Resultat före dispositioner Årets överavskrivningar Resultat före dispositioner Årets skatt Årets resultat Checkräkningskredit Utländska lån Leverantörsskulder Upplupna räntor Skatteskulder Övr. kortfristiga skulder Eget kapital och skulder Löser du uppgiften med hjälp av balansekvationen kan du använda tabellen nedan, innan du fyller i kassaflödesmallen på nästa sida! Under året har utdelningen till aktieägarna varit En maskin har sålts och försäljningspriset var (exkl. moms). Vinster/förluster på lån, räntor och fordringar är valutakursrelaterade. I övrigt gäller den information som framgår av BR och RR. Post ΔT LM = ΔEK RES + ΔEK AK + ΔEK ÖVR + ΔS ÖVR + ΔS RÖK - ΔT ÖRÖK - ΔT ÖVR

2 11.7 MARIK AB II fortsättning KASSAFLÖDESANALYS 0X8 LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET Nettobetalning Investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHET Nettobetalning Finansieringsverksamhet Nettobetalning Totalt kassaflöde

3 11.7 MARIK AB II LÖSNING lösning enligt arbetsgången i uppgift LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat A Justering för poster i investeringssektorn B Erlagd ränta C Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Lager (ökning) E Kundfordringar (ökning) E Övriga kortfristiga fordringar (ökning) E Leverantörsskulder (minskning) E Övriga kortfristiga skulder (minskning) E Löpande verksamhet Nettobetalning INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp G Återbetald utlåning J Investeringsverksamheten Nettobetalning FINANSIERINGSVERKSAMHET Betald skatt D Långfristiga rörelseskulder (ökning) F Maskiner - Fsg H Aktier - Inköp I Utländskt lån L Nyemission M Utdelning K Finansieringsverksamheten Nettobetalning Totalt kassaflöde Utgå från rörelseresultatet (A) och ta bort reavinst, avskrivningar och nedskrivningar, som hanteras under investeringssektorn. Posterna läggs till med omvänt tecken, dvs = (B). Därefter erlagd ränta som kan rekonstrueras med utgångspunkt från räntekostnaden och justera för ränteskuldens ökning och den realiserade kursvinsten: = (C). Därefter rekonstrueras betald skatt med utgångspunkt från årets skatt med justering för skatteskuldens ökning: = (D). Sedan redovisas rörelsekapitalposternas förändring. Lager (ökning, dvs ), kundfordringar (ökning, dvs ), övriga kortfristiga fordringar (ökning, dvs. 000), leverantörsskulder (minskning, dvs ) och övriga kortfristiga skulder (minskning, dvs ) är oproblematiska (E). Upplupna räntor och skatteskulder behandlades vid beräkningen av erlagd ränta och skatt. Det finns dock två långfristiga rörelseskulder; garantiavsättningar och checkräkningskredit vilka ökar med sammanlagt , dvs. plus i kassaflödesanalysen (F). Därmed kan kassaflödet i den löpande verksamhetens beräknas till I investeringssektorn gäller att maskinkontot har förändrats genom att minskat med avskrivning ( ), nedskrivning ( ) och bortfört värde vid försäljning ( ) samt ökat med uppskrivning ( ). Om inga inköp gjorts skulle kontot därmed varit Beloppet är dock och har då ökat med , vilket är årets inköp (G med minustecken eftersom det är en utbetalning). Maskinförsäljningens värde ges i uppgiften som (H). Av detta skäl vet man vad det bortförda värdet ovan är. Reavinsten är och därmed är det bortförda värdet , eftersom = Kontot för aktier har ökat med men inkluderar en nedskrivning på 1 000, vilket betyder att anskaffningen varit (I med minustecken eftersom det är en utbetalning). Utlåningen har minskat med men innehåller en orealiserad förlust på Återbetalningen har således enbart varit (J med plustecken eftersom det är en inbetalning ). Därmed är investeringssektorns kassaflöde beräknat och beloppet är Inom finansieringssektorn anges utdelningen i särskild information. Beloppet är (K med minustecken eftersom det är en utbetalning). Det utländska lånet har ökat med men här finns en realiserad förlust på Förlusten har uppkommit under tiden mellan lånets bokföring och inbetalning, varför man erhållit enbart (L med plustecken eftersom det är en inbetalning) Aktiekapitalet har ökat med och denna ökning inkluderar en fondemission eftersom fritt eget kapital (exkl. årets resultat som hanteras under den löpande verksamheten) har minskat med , samtidigt som utdelningen har varit enbart Den övriga minskningen är även i år och detta är fondemissionen, vilket gör att aktiekapitalets förändring på består av en fondemission på och (därmed) en övrig ökning på Ingen uppskrivning är gjord och de är beloppet som tillförts i en nyemission (M). Därmed är finansieringssektorns kassaflöde och det totala kassaflödet är därmed = , vilket är beloppet för de likvida medels förändring på balansräkningen.

4 11.7 MARIK AB II LÖSNING Det tillförda år 0X9 är aktier (AT) som är nedskrivna, en obeskattad reserv (och en bokslutsdisposition), en avsättning, en checkräkningskredit, en försäljning av AT (med vinst) och en TILLGÅNGAR IB 0X9 UB 0X9 Förändring Anläggningstillgångar M/I Anläggningstillgångar Aktier Fordringar/utlåning Lager Kundfordringar Övr. kortfristiga fordringar Likvida medel Tillgångar EGET KAPITAL o SKULDER IB 0X9 UB 0X9 Förändring Aktiekapital Uppskrivningsfond Årets resultat Föregående års resultat Balanserad vinst Obeskattade reserver Garantiavsättningar Checkräkningskredit Utländska lån Leverantörsskulder Upplupna räntor Skatteskulder Övr. kortfristiga skulder Eget kapital och skulder RESULTATRÄKNING 0X9 Intäkter Reavinst vid fsg av M/I Kundförluster Avskrivningar Nedskrivningar Övr kostnader Rörelseresultat Realiserad förlust på lån Realiserad vinst på betald ränta 000 Orealiserad förlust på fordran Räntekostnad Nedskrivning av aktier Resultat före dispositioner Årets överavskrivningar Resultat före dispositioner Årets skatt Årets resultat realiserad kursförlust på betald ränta. Komplexiteten ökar bara i det att posterna blir fler, men uppgiftens konstruktion är förenklad i meningen att de enskilda posterna i RR och BR redovisas särskilt för sig (om delposterna enbart anges i löpande text blir uppgiften mer oöverskådlig och i denna mening svårare). På nästa sidan beskrivs balansekvationslösningen! Poster nr ΔT LM = ΔEK RES + ΔEK AK + ΔEK ÖVR + ΔOR + ΔS ÖVR + ΔS RÖK - ΔT ÖRÖK - ΔT ÖVR Löp. Verksamhet 1, = Erlagd ränta = Betald skatt = Anläggningstillg M/I = Anläggningstillg Aktier Fordran/utlåning = Utländskt lån = Utdelning = Utdelningen ( och därmed fondemissionen ) anges! Nyemission = Överavskrivning 11 0 = =

5 11.7 MARIK AB II fortsättning LÖSNING LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat Justering för poster i investeringssektorn Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Lager (ökning) Kundfordringar (ökning) Övriga kortfristiga fordringar (ökning) Leverantörsskulder (minskning) Övriga kortfristiga skulder (minskning) Långfristiga rörelseskulder (ökning) Löpande verksamhet Nettobetalning INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp Maskiner - Fsg Aktier - Inköp Återbetald utlåning Investeringsverksamheten Nettobetalning FINANSIERINGSVERKSAMHET Utländskt lån Nyemission Utdelning Finansieringsverksamheten Nettobetalning Totalt kassaflöde Löpande verksamhet - rörelseresultat Det justerade rörelseresultatet (1) motsvaras av ett betalningsnetto på eftersom lager och rörelsefordringarna ökat med och rörelseskulderna minskat med Därmed är = (). Notera att avsättningen och checkräkningen är långfristiga rörelseskulder och ska ingå i justeringen för rörelsekapitalet, samtidigt som rörelseskulderna för upplupen ränta och skatt inte ska vara med! Löpande verksamhet - ränta och skatt Skuldposterna för räntor och skatt hanteras vid beräkningen av erlagd ränta och betald skatt. Erlagd ränta (3) är mindre än räntekostnaden eftersom ränteskulden ökat: = Dessa har dock inte betalats i sin helhet eftersom det finns en realiserad kursvinst på 000 och betalningen är enbart ( = ). Betald skatt (4) är också mindre än motsvarande post på RR, eftersom skatteskulden ökat med 000: = Sammantager ger detta att den löpande verksamheten har ett kassaflöde på: = Maskininköp () Nu har kontot för M/I ökat med och inkluderar uppskrivningen ( ), nedskrivningen ( ) och avskrivningen ( ). Därtill har kontot minskat med det bortförda värdet vid försäljningen, vilket är eftersom försäljningspriset anges till och vinsten är (försäljningsvärde kan skrivas in direkt som inbetalning vid försäljning av M/I). Kontot förändras enl. IB + inköp + uppskrivning - nedskrivning - avskrivning - bortfört värde fsg = UB, dvs. Inköp = (UB-IB) - uppskrivning + nedskrivning + avskrivning + bortfört värde fsg >> = (med minustecken i kassaflödesanalysen). Korrekt tecken ges direkt när aktuella belopp skrivs in i kassaflödesekvationen ( ( )= ). Beloppet är nu nettoinvesteringen och detta belopp inkluderar försäljningen (+0 000), varför inköpen varit större är de , dvs Anskaffningen av aktier (6) ges av kontoförändringen I detta belopp inkluderas dock den orealiserade posten nedskrivning (-1 000) och kontobeloppet skulle ha varit utan denna nedskrivning. De är därför aktierna anskaffningsvärde. I kassaflödesekvationen ges nettoinvesteringen med korrekt tecken direkt; som ( ) = Fordran/utlåning (7) Kontot har minskat vilket indikerar återbetalning med , dvs. inbetalning. Här finns dock en orealiserad valutakursförlust, som även den är på Som orealiserad förlust ingår kursdifferensen i balansbeloppet och minskningen hade varit mindre utan förlusten, vilket betyder att återbetalningen varit enbart Enligt kassaflödesekvationen ges nettobetalningen direkt med korrekt tecken; ( ) = Observera att alla valutakursdifferenser och nedskrivningar som ligger utanför eller efter rörelseresultatet (dvs. i BAS-klassen 8) ska justera balanspostens förändring med samma tecken som differensen har i resultaträkningen och det spelar ingen roll om vinsten/förlusten är realiserad eller inte.

6 11.7 MARIK AB fortsättning LÖSNING Investeringssektorn har därmed kassaflödet: = Lån (8) Banklånet har ökat med , vilket betyder en lika stor ökning i likvida medel, givet att ingenting påverkat de nya lånen. Det finns dock en realiserad förlust på lånet ( ). Realiserade poster återfinns inte i balansposterna (vilket gäller för de orealiserade) och denna förlust betyder att skulden ökat med , men att man erhållit mindre, dvs. enbart ( = ). En sådan situation uppkommer om ett upptaget lån i utländsk valuta bokförs i SEK när lånet erhålls och valutakursen har förändrats vid tidpunkten när pengarna betalas. Eftersom de är ett nettobelopp kan man även tänka sig att förlusten har uppkommit vid en amortering. Antag att kontots ökning ( ) består av ett nytt utländskt lån på och en amortering av på ett annat utländskt lån. Om den realiserade kursförlusten uppkommit vid amorteringen har skulden minskat med men man har betalat på grund av valutakursförlusten. I så fall har betalningarna varit = Oberoende av hur förlusten uppkommit så gäller att valutakursförluster (realiserade och orealiserade) justerar balansposternas förändring med samma tecken som de har i resultaträkningen, dvs. med minustecken. Utdelning (9) är given till Eftersom fritt eget kapital minskat med ( = ) så har en fondemission genomförts även under år 0X9 och till samma belopp som 0X8, dvs (eftersom = ). Detta ger beloppet för Nyemissionen (10). Aktiekapitalet har ökat med , men av ökningen är fondemissionen och resten ( ) är därmed nyemissionen. Inte heller här finns någon uppskrivning och hela inbetalningen i nyemissionen är (givet att det även funnits en överkursfond hade ökningen i denna fond ökat ΔEK ÖVR och ΔT LM hade ökat på motsvarande sätt). Finansieringssektorns kassaflöde är då: = Överavskrivning (11) Så långt har samtliga balansposter gåtts igenom, frånsett de som gäller dels den obeskattade reservens ökning ( ), dels posten Årets överavskrivning som är bokslutsdispositionen på resultaträkningen ( ). Dessa två poster tar ut varandra och har ingen omedelbar likviditetspåverkan. Dock är bokslutsdispositionens syfte att ge mindre betalning av skatt, men denna likviditetspåverkan kommer först senare. Eftersom överavskrivning inte påverka kassaflödet är den totala förändringen i likvida medel ( = ). Detta är också beloppet i balansräkningen, där likvida medel har ökat från till , dvs. med 6 000!

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering

KREDITTRANSAKTIONER. Kredittransaktioner. Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit. Inkomsten är alltid en debitering KREDITTRANSAKTIONER Företagens affärer med omgivningen sker i de allra flesta fall på kredit Vid kreditförsäljning av varor och tjänster så utgår ingen betalning vid försäljningstillfället utan först vid

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER RR 8 REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 1998 (inkl. ändring dec. 2003) 1 Innehållsförteckning Sid INLEDNING 3 DEFINITIONER 4 TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA 4 Löpande

Läs mer

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Gunnar Eriksson SLUTKOMMENTARER (2011) under medverkan av Peter Johansson Slutkommentarer Slutkommentarer 1 Det verkar som om begreppen

Läs mer

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Verisec AB (publ) Org nr får härmed avge redovisning för räkenskapsåren 2012 och 2013 Verisec AB (publ)2 (20) Resultaträkning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer